# ami/2017440.xml.gz
# tyv/2017440.xml.gz


(src)="1"> 3 Maharatengayho Iso Han ?
(trg)="1"> 3 Кандыг - даа аар - берге байдалга Иегова бисти аргалап чоруур

(src)="2"> 4 Mihinomay ci Yihofa Kitanan i Masamaamaanay a Pades
(src)="3"> Ano tahapades kita , mihinomay ci Yihofa .
(trg)="2"> Бергелерге болгаш шенелделерге таваржып - даа турар болзувусса , Иегова биске херек аргалалды берип турар .

(src)="4"> Oni lalakaw milengoay to sapafeli ni Yihofa a sapadama , anini ato noikor mahinom kita .
(trg)="3"> Амгы болгаш келир үеде ёзулуг аргалалды алырынга биске чүү дузалаарын бо статьядан билип алыр бис .

(src)="5"> 9 Sarocoden ko Falocoˈ Micangacang to Noˈadingoan a Odoˈ
(trg)="4"> 9 Бурганның берип турар эртине - байлаан үнелеңер

(src)="6"> Itini toni lalakaw , somowalay ci Yis to cecay sapatinako , mikilimay to odoˈ ko cecay misasingdiay .
(trg)="5"> Бо статьядан ак шурулар дилеп чораан садыгжының дугайында Иисустуң угаадыглыг чугаазындан чүнү өөренип ап болурувусту билип алыр бис .

(src)="7"> Padama kitanan i nokaˈorip no Krisciyang .
(src)="8"> Halo padama kitanan samaan ko kapinengneng to mitosilay demak ato kimad no Fangcalay Cudad .
(trg)="6"> Оон аңгыда бо статья боттарывыстың болгаш өскелерниң амы - тыны хамааржып турар христиан бараалгалывыска болгаш билип алганывыс алыс шын билиглерге хамаарылгавыстың дугайында боданырынче бисти оттуруп турар .

(src)="9"> 14 O Papotal Aca no Tamdaw ko Minengnengan Iso Han ?
(src)="10"> 16 Mamisaˈicel Kiso Misaysay to Lacongis Micowat to Rihaday Han ?
(trg)="7"> 14 Чугула айтырыгның дугайында сактып чоруңар

(src)="11"> 21 ‘ Nanay Pahemeken no Tamdaw Kiso to Nika Citanengay Kiso ! ’
(trg)="8"> 19 Иегованың чагырар эргезин деткиңер !

(src)="13"> 27 Dopoen ko Satadamaanay Noka Pikowan ni Yihofa !
(src)="14"> Tona ˈifowaay matayal to sakaˈorip , kahenayay kita matawal ko masaka limlaan a demak .
(trg)="9"> Амыдырал ажаанзыралдарынга алзыр болзувусса , херек кырында чугула чүүлдү белени - биле уттуп болур бис .

(src)="15"> Oni tosa lalakaw papadama kitanan cipinang to satadamaanay noka pikowan ni Yihofa , to hakowaay ko nika masaka limlaan , ato samaanen ita midopo ko satadamaanay noka pikowan no Kawas .
(src)="16"> 32 Mafanaˈay Kiso Han ?
(trg)="10"> Иегованың чагырар эргезинге хамаарышкан айтырыгның кайы хире чугулазын база ону канчаар деткип болурувусту бо статьялар биске сагындырар .

# ami/2017441.xml.gz
# tyv/2017441.xml.gz


(src)="1"> “ O halihinomay a Kawas .
(src)="2"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 KORINTO 1 : 3 , 4 .
(trg)="1"> « Бисти аргалап , деткип чоруур Бурган . . . кандыг - даа аар - берге байдалга таварышканывыста . . . бисти аргалап чоруур » ( 2 КОР .

(src)="3"> RADIW : 38 , 56
(trg)="2"> 1 : 3 , 4 ) .

(src)="4"> O mararamoday ato nokaˈorip no paro no lomaˈ hano tataha cada to roray ?
(trg)="3"> ЫРЫЛАР : 33 , 41
(trg)="4"> Өг - бүле туткан улустуң бергелерге таваржып турары чүге кайгамчык эвезил ?

(src)="5"> Nolitengan a madimadiay sikawdan misamaanay pakayni pitolon a mahinom ko falocoˈ ?
(trg)="5"> Библияда бижиттинген Бурганның чамдык бараалгакчылары мөргүлдүң дузазы - биле оожургалды канчаар алганыл ?

(src)="6"> Misamaan kiso mihinom to tao ?
(trg)="6"> Өскелерни канчаар аргалап болур силер ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="8"> Ano tahapades kita i , misamaanay ci Yihofa mihinom kitanan ?
(src)="9"> Samaanay mikiˈok to sowal ko Fangcalay Cudad ?
(trg)="9"> БИР бот акывыс бодундан улуг , өглүг хуралдың удуртукчузунга сагышсыралдарын чугаалаан .

(src)="10"> O CECAY ci Atewa sanay ko ngangan a kapah salikaka , milicayay ci Stifenan o cecay ciraramodayto a malohemay malitengay pakayni to tatodong no 1 Korinto 7 : 28 : “ O mamaroray ko mararamoday a tamdaw , ” sanay .
(trg)="10"> Ол 1 Коринфичилерге 7 : 28 - те бижээн : « Өгленип алган улус амыдыралынга түрегдел көөрүн утпаңар » дээн сөстерниң дугайында боданып турган .

(src)="11"> Milicay cingra : “ O manan kora roray hananay , ano ciraramod kako wa mamisamaan kako hani ? ”
(trg)="11"> « Мында кандыг түрегделдиң дугайында чугаалааныл база өгленип алыр болзумза , ону канчаар ажып эртер мен ? » — деп , ол удуртукчудан айтырган .

(src)="12"> ˈAyaw no papacaˈof ci Stifen , pasowalay ci Atewaan , papiharatengen to nano sowal ni Pawlo , ci Yihofa : “ O halihinomay a Kawas .
(trg)="12"> Харыылаарының мурнунда удуртукчу ооң кичээнгейин Павел элчинниң өске сөстеринче угландырган .

(src)="13"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 Korinto 1 : 3 , 4 .
(trg)="13"> Павел мынчаар бижээн : « Бисти аргалап , деткип чоруур Бурган . . . кандыг - даа аар - берге байдалга таварышканывыста . . . бисти аргалап чоруур » ( 2 Кор .
(trg)="14"> 1 : 3 , 4 ) .

(src)="14"> O manonoˈay a Kawas ci Yihofa , tahapades kita mihinomay i kitanan .
(trg)="15"> Шынап - ла , Иегова — бергелерге таварышканывыста , бисти аргалап чоруур ынакшылдыг Адавыс - тыр .

(src)="15"> Alatek malifetay iso , pakayniay i Fangcalay Cudad a midama halo mikayat ko Kawas i tisowanan .
(trg)="17"> Эрткен үеде бараалгакчыларынга дег , Ол биске база эң - не экини күзеп турар деп бүзүреп болур бис .

(src)="16"> Papasoˈlinen ita o sakangaˈay ita ko miharatengan ni Yihofa , matira o nika ciharateng Ningra to nolitengan a madimadiay a sikawdan . ​ — ˈOsien ko Yirimiya 29 : 11 , 12 .
(trg)="18"> ( Иеремия 29 : 11 , 12 номчувут . )

(src)="17"> Oni lalakaw mamilengo to manan a salicay ?
(trg)="19"> Бо статьяга кандыг айтырыгларны сайгарар бис ?

(src)="18"> Ano mafanaˈ kita tora lalangian nora roray ato pades ita i , o mamadolo a misiˈayaw tora demak .
(trg)="20"> Бергелеривистиң чылдагаанын билир болзувусса , оларны шиитпирлээри биске белен болур .

(src)="19"> Ano mamisiˈayaw kita tono raramod anca no paro no lomaˈ a roray , mafanaˈ kita tora lalangian wangaˈ .
(trg)="21"> Өгленген соонда тургустунар бергелер - биле база шак ындыг .

(src)="20"> Itini i nokaˈorip o manan demak ko papaira tora nisowalan ni Pawlo a pades hananay hani ?
(trg)="22"> Ынчалза - даа Павелдиң чугаалааны « түрегдел » кайыын тыптып кээп болур ?

(src)="21"> Nano litengan tahanini iraay ko manan tinakoan mamihinom kitanan ano tahapades kita ?
(trg)="24"> Бо айтырыгларның харыызы биске бергелерни ажып эртеринге дузалаар .

(src)="22"> 4 , 5 .
(trg)="25"> 4 , 5 .

(src)="23"> Faelohay a mararamoday tataha siˈayaw to manan a roray ?
(trg)="26"> Ашак - кадай улус чүү дээш « түрегделге » таваржып болур ?

(src)="24"> Ya patireng ci Yihofa to saka cecay a raramod i , sanay ko sowal : “ Liyasen no tamdaw ko wama ato wina ningra a malacecay ato fafahi ningra , o malacecayayto ko tireng nonini a tatosaay . ”
(trg)="27"> Кижи төрелгетенниң төөгүзүнүң эгезинде Иегова бир дугаар кижиге кадайны бергеш , мынча дээн : « Эр кижи ада - иезин каапкаш , кадайы - биле катчып , чаңгыс мага - бот апаарының чылдагааны мында - дыр » ( Э . д .

(src)="25"> ( Satapangan 2 : 24 ) Kawra , mararamod ko cowa ka lefot a tamdaw ato ciwawato i , iraayto ko cariraw no kalalaˈed no paro no lomaˈ .
(trg)="28"> 2 : 24 ) .
(trg)="29"> Кижи бүрүзү бачыттыг , ынчангаш өг - бүле туткан улустуң түрегделге , азы бергелерге , таваржып турары кайгамчык эвес ( Рим .

(src)="26"> ( Loma 3 : 23 ) Nohatini o faˈinayto ko tawki no lomaˈ cowato ko wama wina .
(trg)="30"> 3 : 23 ) .

(src)="27"> Pafelianto no Kawas ko faˈinay malo tangal no fafahi .
(trg)="31"> Өгленириниң мурнунда кыс кижи ада - иезинге чагыртып чораан болза , өгленип алгаш , ол ашаанга чагыртыр апаар .

(src)="28"> ( 1 Korinto 11 : 3 ) Pakayni toninian cowa ka dolo to faelohay a mararamoday .
(trg)="32"> Бурган эр кижиге өг - бүлениң баштыңы болур хүлээлгени берген ( 1 Кор .

(src)="29"> Kawra o sowal no Fangcalay Cudad , o mamicada ko fafahi to sakayat no faˈinay ao cowato ko wama wina ningra sanay .
(trg)="33"> 11 : 3 ) .
(trg)="34"> Чамдык чаа өгленген улуска ындыг өскерлиишкиннерге чаңчыгары белен эвес .

(src)="30"> O kalalaˈed no tosaay lomaˈ a malitengay alatek o sakaroray nora mararamod .
(trg)="36"> Кадайының азы ашааның төрелдери - биле чөрүлдээлер аныяк өг - бүлеге шыңгыы бергелерни тургузуп болур .

(src)="31"> Ano pasowalen no fafahi ko faˈinay to mapoyapoyayto cingra i , mamahemek cangra , kawra mamarawraw ko falocoˈ , ano adada ko fafahi to kacipoyapoyan o manan ko sapaising .
(trg)="37"> Кажан ашак - кадай улус төлдүг болур деп баарга , ол чүүл өөрүнчүг - даа , дүвүренчиг - даа минниишкиннерни оттурар .

(src)="32"> Anca mahofocto ko wawa , ano awa ko payci , samaanto aki .
(trg)="39"> Оон аңгыда ажы - төлдү азыраарынга хөй акша херек .

(src)="33"> Cowa koninian aca , ano cato ka sikor ko faˈinay tona matayal a midimokos to wawa i , masomaden ko faˈinay alatek .
(trg)="40"> Төл төрүттүнүп кээрге , өг - бүлеге улуг өскерлиишкиннер болур .

(src)="34"> O kakaretengto ko ˈinorong nora faelohay wama , samanen o papaliliˈto to saali no wawa cingra .
(trg)="42"> Ындыг үеде ашаа бодун уттундурган кылдыр миннип болур .

(src)="35"> 6 - 8 .
(trg)="44"> 6 — 8 .

(src)="36"> Hano caka ngaˈay mahofoc to wawa matoled ko falocoˈ ?
(trg)="46"> Ашак - кадай улус оон өске бергелерге база таваржып болур .

(src)="37"> O romaroma roray no mararamoday , saka ciwawaaw ˈarawhan cowa ka ngaˈay a mahofoc , alatek mamasomad ko fafahi tona caka ngaˈay a cipoyapoy .
(trg)="47"> Олар аажок ажы - төлдүг болуксаар , ынчалза - даа оларның күзели бүтпейн турар .

(src)="38"> Ano ciraramodto anca ciwawato iraay ko roray , manaokaniw saka ciwawaaw kawra awa ko wawa o pades kora .
(trg)="48"> Ол дээш чамдык херээжен улус аажок ундарап турар ( У . ч .

(src)="39"> ( Taneng 13 : 12 ) Itini i lintad no Fangcalay Cudad , maasic ko fafahiyan tada o kangodoan kora .
(trg)="49"> 13 : 12 ) .

(src)="40"> Ci Rakil , fafahi ni Yakop masomadan nanay maˈaraw ira ko wawa no kaka .
(trg)="50"> Библейжи үелерде төлдүг бооп шыдавас херээжен улус бак атка кирип турган .

(src)="41"> ( Satapangan 30 : 1 , 2 ) O milakowitay to riyar a matayalay ano tayni i ˈalomanay ko wawa a kakitakitan a dademak i , marariday malicay hano caka ciwawa cangra .
(trg)="51"> Иаковтуң кадайы Рахил үр үе иштинде иштелип чадап кааш , угбазы ажы - төлдүг боорга , сеткили аарып турган ( Э . д .
(trg)="52"> 30 : 1 , 2 ) .

(src)="42"> Soˈlinto tadtaden cangra , cisowalayho : “ Paisingen mamaan ! ”
(src)="43"> Sanay .
(trg)="54"> Олар шупту чүвени тода болгаш эвилең - ээлдек тайылбырлаарга - даа , чамдык улус : « Бис силер дээш мөргүүр бис ! » — дээр .

(src)="44"> Itini i Ingkelan , saka ciwawaaw ko cecay fafahiyan salikaka , ˈarawhan awaay ko wawa .
(trg)="55"> Ажы - төлдүг болуксаан , ынчалза - даа иштелип чадап турган , Англиядан угбавыс - биле чүү болганын көрээлиңер .

(src)="45"> Ikor liteng sato cingra .
(trg)="57"> Ынчан ол ашаа - биле уруг азырап алыр деп шиитпирлээн .

(src)="46"> Tona awaayto ko pakayraan a ciwawa , matoleday ko falocoˈ .
(trg)="58"> Ынчалзажок ол : « Мен дөмей - ле муңгарап турган мен .

(src)="47"> Oraanto sapidipotaw to wawa no tao cangra mararamod .
(trg)="59"> Азыранды төл — төрээн төл эвес - ле болгай » — деп үлешкен .

(src)="48"> Saan ko sowal nora fafahiyan salikaka : “ Mararomay ko falocoˈ ako , midipot to wawa no tao cowa ka hecad to mihofocan no niyah , ikorto ngaˈ mananamayto ko falocoˈ ningra . ”
(trg)="60"> Библияда херээжен кижини « ол ажы - төл божуп , камгалалды алыр » дээн ( 1 Тим .
(trg)="61"> 2 : 15 ) .

(src)="49"> Somowalay ko Fangcalay Cudad o Krisciyang fafahiyan “ itini i nika hofoc ningra to wawa a mapaˈorip cingra , ” sanay .
(trg)="62"> Ынчалза - даа ажы - төлдү божууру болгаш кижизидери дээн сөстер мөңге чуртталга алыр дээн утканы илеретпейн турар .

(src)="50"> ( 1 Timoti 2 : 15 ) Kawra ciwawa cingra ngaˈ midaˈoc a maˈorip cingra cowa ka saan , mitoroˈan nora o fafahiyan matayal a midimokos to wawa ato demak no paro no lomaˈ , cowa ito ira ko limaw mirarakat miyakayak to sanaysanay a sowal micapid to demak no tao .
(trg)="63"> Ынчаарга ажыл - төл биле бажың - балгат дээш сагыш човаашкын херээжен кижини кандыг уткалыг камгалаар ?
(trg)="64"> Ооң хоп - чип дажыыр , киришпеске киржир үези чок болур ( 1 Тим .
(trg)="65"> 5 : 13 ) .

(src)="51"> Nikawrira , o fafahiyan kamayanay ira ko roray pakayni i raramod ato nokaˈorip no paro no lomaˈ .
(trg)="66"> Ындыг - даа болза , ол чүүл өг - бүлеге тургустунар бергелерден ону камгалавайн турар .

(src)="52"> Misamaan a pakaremo to nika patay no paro no lomaˈ ?
(src)="53"> ( Nengnengen ko saka 9 , 12 fatac )
(trg)="68"> Өг - бүле чуртталгазынга таваржып болур база бир берге бар .

(src)="54"> O patay no raramod ato roray itini kalalaˈed no raramod hano cowa ka lecad ?
(trg)="69"> Ол дээрге чоок кижизин чидирери - дир .

(src)="55"> Pakayni to roray no mararamoday hananay , o ˈalomanay cowa ka tangsol sa maharateng to mamapatay ko raramod .
(trg)="70"> Ынак ашааның азы кадайының өлүмү хөй улуска аар согуг болган , чүге дээрге олар ону манаваан чадавас .

(src)="56"> O roray itini kalalaˈed ato raramod cowa ka lecad to nika pisiˈayaw to patay no raramod , samanen o mararamoday tamdaw cowa ka maharateng to mamapatay ko raramod itini toni a lintad .
(trg)="71"> Христианнар Иисустуң өлгеннерни диргизер дээн аазаашкынынга быжыг бүзүреп турар .

(src)="57"> Ano soˈlinto mapatay ko raramod , o tokel to papatikor a maˈorip ko mapatayay taˈangayay ko pihinom to Krisciyang .
(trg)="72"> Ол чүүл оларга ажыг - шүжүгнү ажып эртеринге дузалап чоруур ( Ин .

(src)="58"> ( Yohani 5 : 28 , 29 ) Soˈlinay haw i , ano taharoray kita i , cisidaˈitay a Wama o papakayni i Fangcalay Cudad a midama ato mihinom kitanan .
(trg)="73"> 5 : 28 , 29 ) .
(trg)="74"> Бурганның Сөзүнде бергелерге таваржып турар улусту аргалап , деткип турар аазаашкыннар хөй .

(src)="59"> Nohatini sinanoten ita ko nolitengan a sikawdan , nengnengen to samaanay mahinom ni Yihofa cangra .
(trg)="75"> Ам Иегованың бодунуң бараалгакчыларын канчаар аргалап турганының каш чижээн көрээлиңер .

(src)="60"> Taharoray ci Hana samaanay mahinom ko falocoˈ ningra ?
(trg)="76"> Анна аргалалды канчаар алганыл ?

(src)="61"> ( Nengnengen ko satapangan coka . )
(trg)="77"> ( Статьяның эгезинде чурукту көрүңер . )

(src)="62"> O fafahi ni Ilkana ci Hana tada mikiriwiˈay ko masiˈayaway ningra a roray .
(trg)="78"> Элкананың ынак кадайы Анна бир тускай шенелдеге таварышкан .

(src)="63"> Maasicay cingra , o roma a fafahi no faˈinay ci Pinina iraay ko wawa .
(trg)="79"> Ооң ажы - төлү чок турган , а Элкананың ийи дугаар кадайы Феннананың ажы - төлү хөй турган .

(src)="64"> ( ˈOsien ko 1 Samuil 1 : 4 - 7 . )
(trg)="80"> ( 1 Хааннар 1 : 4 — 7 номчувут . )

(src)="65"> To mihecahecaan misamsaman ni Pinina cingra , marorayay ci Hana .
(trg)="81"> Феннана Аннаны « чылдың - на » хомудадыр турган .

(src)="66"> Mikilimay to pihinom ni Yihofa a mitolon .
(trg)="82"> Ол чүүл ооң сеткилин хилинчектеп турган .

(src)="67"> Sanay ko Fangcalay Cudad : “ Halafin ko nipilongoc ni Hana a mitolon i kaˈayaw [ ni Yihofa ] . ”
(trg)="84"> Ол « Дээрги - Чаяакчыга үр мөргүп - чаннып » турган деп Библияда бижээн .

(src)="68"> Mitokelay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa ko saali ningra .
(trg)="86"> Ындыг болза хөңнү .

(src)="69"> Soˈlin cowa ka fanaˈ ci Hana to sasamaan ko teloc nora demak , kawra maharek a mitolon i , “ caayto ka rarom cingra . ”
(trg)="87"> Кандыг чүү - даа болза , мөргүл соонда ол « чазыга берге [ н ] » ( 1 Хаан .

(src)="70"> ( 1 Samuil 1 : 12 , 17 , 18 ) Pakasoˈlinay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa cingra , anca tano manan a pakayraan a misalo tora noka maasic ningra .
(trg)="91"> Бачыттыг болганывыстан , ол ышкаш Эрликтиң делегейинде чурттап турар болгаш , бергелерге дөмей - ле таваржыр бис ( 1 Ин .
(trg)="92"> 5 : 19 ) .

(src)="71"> O mitolonay misamaanay mihinom to falocoˈ ita ?
(trg)="93"> Ынчалза - даа Иегова — « бисти аргалап , деткип чоруур Бурган » деп миннири кайы хире өөрүнчүг - дүр !

(src)="72"> Cowa ka lefot kita hanaca maˈoripay itini toni miˈemetan ni Satan a hekal , cowa ko aawa ko sapalifet ato roray .
(trg)="94"> Оон дуза дилеп , мөргүп тургаш , бергелерни ажып эртип болур бис .

(src)="73"> ( 1 Yohani 5 : 19 ) Mafanaˈ ci Yihofaan to “ halihinomay a Kawas ” , tada kahemekan !
(trg)="95"> Анна Иеговага сагыш - сеткилин тө каап берген .

(src)="74"> Toha ngangaˈay pakaremo to roray a cecay pakayraan i , o mitolonay .
(trg)="99"> Ажы - төлүвүс чок дээш азы чоок киживисти чидиргенивистен сагыш - сеткиливис аарып - даа чоруур болза , оожургалды дөмей - ле тып ап болур бис .

(src)="75"> Fowahan ni Hana ko falocoˈ i ci Yihofaan , ano taharoray kita i , cowa ko nika somowal aca to harateng ci Yihofaan , o mamingitangit to sapadama Ningra , fowahen ko falocoˈ a mitaktak to harateng i Cingranan . ​ — Filipi 4 : 6 , 7 .
(trg)="100"> Иисустуң үезинде чурттап чораан Анна медээчи өгленгениниң соонда , чеди чыл эрткенде , ашаан оскунуп алган .

(src)="76"> O manan ko padamaay ci Annaan milifok to hemek hani ?
(trg)="101"> Библияда ону ажы - төлдүг турган деп биживээн .