# ami/2017440.xml.gz
# mos/2017440.xml.gz


(src)="1"> 3 Maharatengayho Iso Han ?
(trg)="2"> 2017 , SẼOOGO , 31 – SA - SIKA , A 6

(src)="2"> 4 Mihinomay ci Yihofa Kitanan i Masamaamaanay a Pades
(trg)="3"> 4 A Zeova belsda tõnd d yel - pakr fãa pʋgẽ

(src)="3"> Ano tahapades kita , mihinomay ci Yihofa .
(trg)="4"> 2017 , SA - SIKA , A 7 - 13

(src)="5"> 9 Sarocoden ko Falocoˈ Micangacang to Noˈadingoan a Odoˈ
(trg)="5"> 9 D nong bũmb nins sẽn be yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ wã

(src)="6"> Itini toni lalakaw , somowalay ci Yis to cecay sapatinako , mikilimay to odoˈ ko cecay misasingdiay .
(trg)="11"> ▪ A Zeova belsda tõnd d yel - pakr fãa pʋgẽ
(trg)="12"> D fãa mi n tara yel - pakr wall zu - loɛɛga , la a Zeova sõngdame tɩ d paamd belsgo .

(src)="7"> Padama kitanan i nokaˈorip no Krisciyang .
(trg)="16"> Yaa yel - bũnd ning pʋgẽ a sẽn gom toand sẽn baood kĩndi yellã .

(src)="8"> Halo padama kitanan samaan ko kapinengneng to mitosilay demak ato kimad no Fangcalay Cudad .
(trg)="20"> D sẽn zoet vɩɩm sẽn ka sɛtã zoeesã , d sã n pa gũusi , d tõe n wa yĩma sẽn tar yõodã .

(src)="9"> 14 O Papotal Aca no Tamdaw ko Minengnengan Iso Han ?
(trg)="23"> 3 Y tẽrame bɩ ?
(trg)="24"> 14 D ra ges d ninã sẽn ne wã bal ye

(src)="10"> 16 Mamisaˈicel Kiso Misaysay to Lacongis Micowat to Rihaday Han ?
(trg)="25"> 16 Yamb welgda mo - yõsã , n baood laafɩ bɩ ?

(src)="11"> 21 ‘ Nanay Pahemeken no Tamdaw Kiso to Nika Citanengay Kiso ! ’
(trg)="26"> 21 “ Mam pẽgda fo yamã , bɩ f paam barka ”

(src)="16"> 32 Mafanaˈay Kiso Han ?
(trg)="27"> 32 Yãmb ra miime bɩ ?

# ami/2017441.xml.gz
# mos/2017441.xml.gz


(src)="1"> “ O halihinomay a Kawas .
(trg)="1"> ‘ Wẽnnaam belsda nebã wakat fãa .

(src)="2"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 KORINTO 1 : 3 , 4 .
(trg)="2"> Bãmb belsda tõnd d yel - pakrã fãa pʋgẽ . ’ — 2 KOR .
(trg)="3"> 1 : 3 , 4 .

(src)="3"> RADIW : 38 , 56
(trg)="4"> YƖƖLA : 38 , 56

(src)="4"> O mararamoday ato nokaˈorip no paro no lomaˈ hano tataha cada to roray ?
(trg)="5"> Bõe n kɩt tɩ pag ne a sɩd mi n paamd yel - pakr la zu - loees a taab b zĩid - n - taarã pʋgẽ ?

(src)="5"> Nolitengan a madimadiay sikawdan misamaanay pakayni pitolon a mahinom ko falocoˈ ?
(trg)="6"> Bõe la pĩnd wẽn - sakdb maan n paam belsg ne pʋʋsgã maasem ?

(src)="6"> Misamaan kiso mihinom to tao ?
(trg)="7"> Bõe la y tõe n maan n bels y taabã ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="8"> 1 , 2 .

(src)="8"> Ano tahapades kita i , misamaanay ci Yihofa mihinom kitanan ?
(trg)="9"> Ne bõe maasem la a Zeova belsd tõndo ?

(src)="9"> Samaanay mikiˈok to sowal ko Fangcalay Cudad ?
(trg)="10"> Biiblã yeta tõnd tɩ d bas d yam ne bõe ?

(src)="10"> O CECAY ci Atewa sanay ko ngangan a kapah salikaka , milicayay ci Stifenan o cecay ciraramodayto a malohemay malitengay pakayni to tatodong no 1 Korinto 7 : 28 : “ O mamaroray ko mararamoday a tamdaw , ” sanay .
(trg)="11"> DAAR a ye , saam - biig sẽn yaa bi - bɩɩg n tẽeg 1 Korẽnt - rãmb 7 : 28 wã sẽn yet tɩ sẽn kẽ - b kãadmã na n paama yel - pakrã , n sok saam - biig sẽn kẽ kãadem hal sẽn kaoos yaa : “ Kãadem pʋgẽ yel - pakrã yaa bõe ?

(src)="11"> Milicay cingra : “ O manan kora roray hananay , ano ciraramod kako wa mamisamaan kako hani ? ”
(trg)="12"> M sã n wa kẽ kãadem , bõe n na n sõng - m tɩ m mao ne rẽ ? ”

(src)="12"> ˈAyaw no papacaˈof ci Stifen , pasowalay ci Atewaan , papiharatengen to nano sowal ni Pawlo , ci Yihofa : “ O halihinomay a Kawas .
(trg)="13"> Nand tɩ saam - biigã leoke , a yeela bi - bɩɩgã t’a tẽeg bũmb a to a Poll sẽn yeele .

(src)="13"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 Korinto 1 : 3 , 4 .
(trg)="14"> A ra yeelame t’a Zeova yaa “ Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa , ” la t’a “ belsda tõnd d yel - pakrã fãa pʋgẽ . ” — 2 Kor .
(trg)="15"> 1 : 3 , 4 .

(src)="14"> O manonoˈay a Kawas ci Yihofa , tahapades kita mihinomay i kitanan .
(trg)="16"> A Zeova yaa tõnd Ba sẽn nong - d la a belsd tõnd d sã n wa tar zu - loeese .

(src)="15"> Alatek malifetay iso , pakayniay i Fangcalay Cudad a midama halo mikayat ko Kawas i tisowanan .
(trg)="17"> Tõe tɩ y tẽra yell sẽn da namsd yãmba , t’a Zeova sõng - y ne a Gomdã maasem , n wilg yãmb y sẽn tog n maanega , tɩ bels - yã .

(src)="16"> Papasoˈlinen ita o sakangaˈay ita ko miharatengan ni Yihofa , matira o nika ciharateng Ningra to nolitengan a madimadiay a sikawdan . ​ — ˈOsien ko Yirimiya 29 : 11 , 12 .
(trg)="18"> A Zeova sõnga pĩnd wẽn - sakdbã , a sẽn da rat b neerã yĩnga .
(trg)="19"> Tõnd me tõe n kɩsa sɩd t’a sẽn dat d neerã , a na n sõng - d lame . — Karm - y Zeremi 29 : 11 , 12 .

(src)="17"> Oni lalakaw mamilengo to manan a salicay ?
(trg)="20"> Bõe yell la d na n gome ?

(src)="18"> Ano mafanaˈ kita tora lalangian nora roray ato pades ita i , o mamadolo a misiˈayaw tora demak .
(trg)="21"> Naoor wʋsgo , yell sã n namsd ned t’a mi bũmb ning sẽn wa ne yellã , toogã tõogr lebgda nana bilfu .

(src)="19"> Ano mamisiˈayaw kita tono raramod anca no paro no lomaˈ a roray , mafanaˈ kita tora lalangian wangaˈ .
(trg)="22"> Bɩ d bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ pag ne a sɩd mi n paamd yel - pakre , la zu - loees a taab b zĩid - n - taarã pʋgẽ wã .

(src)="20"> Itini i nokaˈorip o manan demak ko papaira tora nisowalan ni Pawlo a pades hananay hani ?
(trg)="23"> D na n goma Biiblã kibay a wãn yelle , la rũndã - rũndã neb kẽer me kibay yelle .

(src)="21"> Nano litengan tahanini iraay ko manan tinakoan mamihinom kitanan ano tahapades kita ?
(trg)="24"> Na n sõng - d lame tɩ d bãng d sẽn tõe n maan to - to n paam belsgo , la d tõog n mao ne zu - loeesã .

(src)="22"> 4 , 5 .
(trg)="25"> 4 , 5 .

(src)="23"> Faelohay a mararamoday tataha siˈayaw to manan a roray ?
(trg)="26"> Zu - loe - bʋs la sẽn kẽ - b kãadmã tõe n paame , tɩ yaa ‘ yel - pakre ’ ?

(src)="24"> Ya patireng ci Yihofa to saka cecay a raramod i , sanay ko sowal : “ Liyasen no tamdaw ko wama ato wina ningra a malacecay ato fafahi ningra , o malacecayayto ko tireng nonini a tatosaay . ”
(trg)="27"> A Zeova sẽn wa n naan d yaab a Awa , n tall - a n wa d yaab a Ãdem nengẽ t’a na n lebg a pagã , a yeelame : ‘ Rao na n basa a ba ne a ma , n tɩ loe a meng ne a paga .
(trg)="28"> La bãmb na n lebga yĩng a yembre . ’

(src)="25"> ( Satapangan 2 : 24 ) Kawra , mararamod ko cowa ka lefot a tamdaw ato ciwawato i , iraayto ko cariraw no kalalaˈed no paro no lomaˈ .
(trg)="29"> ( Sɩng .
(trg)="30"> 2 : 24 ) Ninsaal fãa sẽn kongdã kɩtame tɩ pag ne rao sã n kẽ kãadem bɩ b mi vẽeneg bal tɩ zu - loees kõn kong ye .
(trg)="31"> ( Rom .

(src)="26"> ( Loma 3 : 23 ) Nohatini o faˈinayto ko tawki no lomaˈ cowato ko wama wina .
(trg)="32"> 3 : 23 ) Wala makre , nand tɩ bi - pugl kẽ kãadem , yaa a roagdbã zu - sobend la a sakda .

(src)="27"> Pafelianto no Kawas ko faˈinay malo tangal no fafahi .
(trg)="33"> La Biiblã wilgame tɩ kãadmã poore , pagã zu - soab yaa a sɩdã .

(src)="28"> ( 1 Korinto 11 : 3 ) Pakayni toninian cowa ka dolo to faelohay a mararamoday .
(trg)="34"> ( 1 Kor .
(trg)="35"> 11 : 3 ) Sɩngrẽ wã , zu - sobendã tõe n yɩɩ toog ne rao wã .

(src)="29"> Kawra o sowal no Fangcalay Cudad , o mamicada ko fafahi to sakayat no faˈinay ao cowato ko wama wina ningra sanay .
(trg)="37"> Pag ne rao kãadem sɩngrẽ me , mo - yõs tõe n zĩnda bãmb ne b reem - dãmbã sʋka , tɩ rẽ me yaa yel - pakre .

(src)="30"> O kalalaˈed no tosaay lomaˈ a malitengay alatek o sakaroray nora mararamod .
(trg)="38"> Naoor wʋsg me , pʋg sã n wa kẽ , pagã ne a sɩdã fãa yɩɩrã paasdame .

(src)="31"> Ano pasowalen no fafahi ko faˈinay to mapoyapoyayto cingra i , mamahemek cangra , kawra mamarawraw ko falocoˈ , ano adada ko fafahi to kacipoyapoyan o manan ko sapaising .
(trg)="39"> B sẽn na n paam biigã yaa sũ - noogo , la b miime tɩ zu - loees me na n zĩndame .
(trg)="40"> B maanda yɩɩr ne pʋgã zãab la rogmã .
(trg)="41"> Kambã bãasã me kõta rabeem .

(src)="32"> Anca mahofocto ko wawa , ano awa ko payci , samaanto aki .
(trg)="42"> B miime me tɩ biig zãab yaa ligdi , la tɩ rogmã poore , yɛl kẽer n na n toeeme .

(src)="33"> Cowa koninian aca , ano cato ka sikor ko faˈinay tona matayal a midimokos to wawa i , masomaden ko faˈinay alatek .
(trg)="43"> Pagã sẽkã fãa la bal kẽeda biigã yell gesg pʋgẽ , tɩ yẽ ne rao wã pa le tar sẽk n sõsd wa pĩndã ye .

(src)="34"> O kakaretengto ko ˈinorong nora faelohay wama , samanen o papaliliˈto to saali no wawa cingra .
(trg)="46"> Lebga pagã ne biigã fãa yell la a segd n gese , sẽn na yɩl tɩ b paam sẽn yaa tɩlɛ wã .

(src)="35"> 6 - 8 .
(trg)="47"> 6 - 8 .

(src)="36"> Hano caka ngaˈay mahofoc to wawa matoled ko falocoˈ ?
(trg)="48"> Neb sẽn kẽ kãadem sã n dat rogem n pa tõe n paame , hal sẽn ta zĩ - bʋg la rẽ namsd - ba ?

(src)="37"> O romaroma roray no mararamoday , saka ciwawaaw ˈarawhan cowa ka ngaˈay a mahofoc , alatek mamasomad ko fafahi tona caka ngaˈay a cipoyapoy .
(trg)="49"> Zu - loees a taab me n namsd neb kẽer sẽn kẽ kãadem .
(trg)="50"> Nina baooda rogem n pa tõe n paam ye .
(trg)="51"> Pag ning sã n wa mik t’a pa tõe n paam biiga , sãamda a sũur hal wʋsgo .

(src)="38"> Ano ciraramodto anca ciwawato iraay ko roray , manaokaniw saka ciwawaaw kawra awa ko wawa o pades kora .
(trg)="52"> Yaa sɩd tɩ kãadem la rogem tara zu - loeese , la ned sã n dat biig ne a sũur fãa n pa paamdẽ , rẽ me lebgda a ‘ yel - pakre . ’

(src)="39"> ( Taneng 13 : 12 ) Itini i lintad no Fangcalay Cudad , maasic ko fafahiyan tada o kangodoan kora .
(trg)="53"> ( Yel .
(trg)="54"> 13 : 12 ) Pĩnd wẽndẽ wã , pag sã n da yaa kiri , yaa yãnd bũmbu .

(src)="40"> Ci Rakil , fafahi ni Yakop masomadan nanay maˈaraw ira ko wawa no kaka .
(trg)="55"> Yaa rẽ yĩng la a Zakoob pʋg - nongr a Rasɛll sũur sẽn da sãamd wʋsgo , a sẽn pa tar rogem t’a kẽemã yaool n tar kambã .

(src)="41"> ( Satapangan 30 : 1 , 2 ) O milakowitay to riyar a matayalay ano tayni i ˈalomanay ko wawa a kakitakitan a dademak i , marariday malicay hano caka ciwawa cangra .
(trg)="56"> ( Sɩng .
(trg)="57"> 30 : 1 , 2 ) Tẽns wʋsg pʋgẽ , nebã tagsdame tɩ f sã n kẽ kãadem , f segd n paama kamb wʋsgo .
(trg)="58"> B mi n sokda misioneer - dãmbã sẽn be be wã n na n bãng b sẽn pa rogdã võore .

(src)="42"> Soˈlinto tadtaden cangra , cisowalayho : “ Paisingen mamaan ! ”
(trg)="59"> Baa misioneer - dãmbã sẽn leok - b to - to fãa , kẽer yetame yaa : “ Awaa !

(src)="43"> Sanay .
(trg)="60"> Mam mii ned sẽn tõe n sõng - yã . ”

(src)="44"> Itini i Ingkelan , saka ciwawaaw ko cecay fafahiyan salikaka , ˈarawhan awaay ko wawa .
(trg)="62"> A yʋʋmã wa n yõsga rogem t’a bãng vẽeneg t’a pa tõe n le paam biig ye .

(src)="45"> Ikor liteng sato cingra .
(trg)="63"> A yeelame tɩ yel - kãnga sãama a sũur hal wʋsgo .

(src)="46"> Tona awaayto ko pakayraan a ciwawa , matoleday ko falocoˈ .
(trg)="64"> Yẽ ne a sɩdã kong n tɩ reega biig n na n maan b biiga .

(src)="47"> Oraanto sapidipotaw to wawa no tao cangra mararamod .
(trg)="65"> Baa ne rẽ , saam - bi - poakã yeelame : “ M mi n ket n yãbda rogmã kaalem poorẽ .

(src)="48"> Saan ko sowal nora fafahiyan salikaka : “ Mararomay ko falocoˈ ako , midipot to wawa no tao cowa ka hecad to mihofocan no niyah , ikorto ngaˈ mananamayto ko falocoˈ ningra . ”
(trg)="66"> M miime tɩ biig mam mengã sẽn dog pa a ye ne ned biig m sẽn deeg ye . ”

(src)="49"> Somowalay ko Fangcalay Cudad o Krisciyang fafahiyan “ itini i nika hofoc ningra to wawa a mapaˈorip cingra , ” sanay .
(trg)="67"> Biiblã pʋgẽ , b yeelame tɩ pag sã n tar kamba , a “ na n paama fãagre , a sẽn lebg ma wã yĩnga . ”

(src)="50"> ( 1 Timoti 2 : 15 ) Kawra ciwawa cingra ngaˈ midaˈoc a maˈorip cingra cowa ka saan , mitoroˈan nora o fafahiyan matayal a midimokos to wawa ato demak no paro no lomaˈ , cowa ito ira ko limaw mirarakat miyakayak to sanaysanay a sowal micapid to demak no tao .
(trg)="68"> ( 1 Tɩm .
(trg)="69"> 2 : 15 ) La woto pa rat n yeel tɩ pag sã n tar kamba , rẽ bal seka a na paam vɩɩm sẽn kõn sa wã ye .
(trg)="70"> Gomdã võor yaa bõe ?

(src)="51"> Nikawrira , o fafahiyan kamayanay ira ko roray pakayni i raramod ato nokaˈorip no paro no lomaˈ .
(trg)="71"> Pag sã n tar kamba , a zakã yell gesg ne a kambã zãab rɩkda a sẽkã , t’a pa le tar vɩʋʋg n gilgd n wɩt neba , wall a kẽed yɛl sẽn pa pak - a ye .
(trg)="72"> ( 1 Tɩm .

(src)="52"> Misamaan a pakaremo to nika patay no paro no lomaˈ ?
(trg)="73"> 5 : 13 ) La baa ne rẽ , tõe tɩ kãadmã pʋgẽ zu - loees a taab n be a segd n mao ne .

(src)="53"> ( Nengnengen ko saka 9 , 12 fatac )
(trg)="75"> ( Ges - y sull a 9 , 12 )

(src)="54"> O patay no raramod ato roray itini kalalaˈed no raramod hano cowa ka lecad ?
(trg)="76"> Yel - bʋg me n tõe n paam sẽn kẽ - b kãadmã ?

(src)="55"> Pakayni to roray no mararamoday hananay , o ˈalomanay cowa ka tangsol sa maharateng to mamapatay ko raramod .
(trg)="77"> D sã n wa gomd kãadem pʋgẽ zu - loeesã yelle , tõe tɩ zu - loɛɛg a ye la d pa mi n tẽegdẽ .

(src)="56"> O roray itini kalalaˈed ato raramod cowa ka lecad to nika pisiˈayaw to patay no raramod , samanen o mararamoday tamdaw cowa ka maharateng to mamapatay ko raramod itini toni a lintad .
(trg)="78"> Yaa nin - yend sẽn mi n wa maan kaalem n bas a to wã .
(trg)="79"> Pag ne a sɩd pa rat tɩ yel - kãnga paam - b ye .
(trg)="80"> Baasgo , yaa yell sẽn namsd neb wʋsgo .

(src)="57"> Ano soˈlinto mapatay ko raramod , o tokel to papatikor a maˈorip ko mapatayay taˈangayay ko pihinom to Krisciyang .
(trg)="81"> La kiris - nebã kɩsa sɩd t’a Zeezi sẽn yeel tɩ sẽn ki - bã na n wa vʋʋgame wã yaa sɩda , tɩ rẽ belsd - ba .

(src)="58"> ( Yohani 5 : 28 , 29 ) Soˈlinay haw i , ano taharoray kita i , cisidaˈitay a Wama o papakayni i Fangcalay Cudad a midama ato mihinom kitanan .
(trg)="82"> ( Zã 5 : 28 , 29 ) Neb sã n kẽ kãadem tɩ nin - yend wa maan kaalem , bũmb nins a Zeova sẽn pʋlem tɩ be a Gomdã pʋgẽ wã tõe n belsa sẽn ket - a wã .

(src)="59"> Nohatini sinanoten ita ko nolitengan a sikawdan , nengnengen to samaanay mahinom ni Yihofa cangra .
(trg)="83"> Woto me yaa kaset tɩ tõnd saasẽ Ba wã sẽn nong - dã belsda tõnd d yel - pakr fãa pʋgẽ ne a Gomdã maasem .

(src)="60"> Taharoray ci Hana samaanay mahinom ko falocoˈ ningra ?
(trg)="84"> Bɩ d ges kibay a wãn sẽn togsd yɛl sẽn nams wẽn - sakdba , la b sẽn maan to - to n paam belsg a Zeova nengẽ , la rẽ sẽn sõng - b to - to .

(src)="61"> ( Nengnengen ko satapangan coka . )
(trg)="86"> ( Ges - y sõsgã sɩngrẽ fotã . )

(src)="62"> O fafahi ni Ilkana ci Hana tada mikiriwiˈay ko masiˈayaway ningra a roray .
(trg)="88"> A ra rata rogem ne a sũur fãa n pa tõe n paame , t’a pʋg - to a Penina yaool n da tar kamb wʋsgo .

(src)="63"> Maasicay cingra , o roma a fafahi no faˈinay ci Pinina iraay ko wawa .
(trg)="89"> Yel - kãngã ra namsda a Ana wʋsgo .

(src)="64"> ( ˈOsien ko 1 Samuil 1 : 4 - 7 . )
(trg)="90"> ( Karm - y 1 Sãmwɛll 1 : 4 - 7 . )