# am/2009880.xml.gz
# ss/2009880.xml.gz


(src)="1"> ‘ ለርዳታ የምጮኸው እስከ መቼ ነው ? ’
(trg)="1"> “ Kuyawudzimate Kube Ngunini Solo Ngikhala Ngicela Lusito ? ”

(src)="2"> ጄን እያለቀሰች “ የምፈልገው ሥቃዩ እንዲቆምልኝ ብቻ ነው ! ”
(trg)="2"> Jayne wakhala watsi : “ Ngifuna mane lobuhlungu buphele ! ”

(src)="3"> በማለት ተናገረች ።
(trg)="3"> Abenesifo sekhensa , futsi kancane kancane sasandza sigcwala wonke umtimba wakhe .

(src)="4"> ጄን ካንሰር ያለባት ሲሆን በሽታው በመላ ሰውነቷ እየተሰራጨ ነው ።
(trg)="4"> Tihlobo nebangani bebafisa shengatsi bangavele baselaphe lesifo futsi babucedze lobuhlungu lobukhulu kangaka lobebumphetse .

(src)="6"> ይህን ማድረግ ስለማይችሉ አምላክ እንዲረዳት ጸለዩ ።
(trg)="5"> Bathandaza kuNkulunkulu kute amsite .

(src)="7"> ታዲያ አምላክ ይሰማቸው ይሆን ?
(trg)="6"> Bekabeva yini ?
(trg)="7"> Kwakumkhatsata yini loko ?

(src)="8"> ደግሞስ የእሷ ጉዳይ ግድ ይሰጠው ይሆን ?
(trg)="8"> NKULUNKULU uyasati simo semndeni webantfu .

(src)="9"> አምላክ የሰው ልጅ በምን ዓይነት ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ጠንቅቆ ያውቃል ።
(trg)="9"> LiVi lakhe liBhayibheli litsi : “ Indalo yonkhe iyabubula ngebuhlungu lobufana nemhelo . ”

(src)="11"> አምላክ ፣ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ልክ እንደ ጄን በየዕለቱ አካላዊም ሆነ ስሜታዊ አሊያም አእምሯዊ ሥቃይ እንደሚደርስባቸው ያውቃል ።
(trg)="10"> Nkulunkulu uyati kutsi kunemakhulu etigidzi tebantfu labafanana naJayne , labeva buhlungu onkhe malanga , kungaba buhlungu basemtimbeni , bemivelo nobe bengcondvo .

(src)="12"> በየዕለቱ ጦማቸውን የሚያድሩ ወደ 800 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች እንዳሉ ይመለከታል ፤ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሌሎች ሰዎች ደግሞ በቤት ውስጥ በሚፈጸምባቸው ዓመፅ ምክንያት እንደሚሠቃዩ እንዲሁም በርካታ ወላጆች የልጆቻቸው ደኅንነትና የወደፊት ሕይወት እንደሚያስጨንቃቸው ያውቃል ።
(trg)="11"> Nkulunkulu uyatibona letigidzi tebantfu letingu - 800 letilala tingakadli onkhe malanga , tigidzi talabo labahlukunyetwa ngemlunga emndeni wabo , nebatali labanyenti labakhatsatekile ngelikusasa kanye nemphilo lenhle yebantfwana babo .

(src)="13"> ‘ አምላክ እነዚህን ችግሮች ለማስወገድ እርምጃ ይወስድ ይሆን ’ ብለህ ጠይቀህ ታውቃለህ ?
(trg)="12"> Uke watibuta yini nangu umbuto : Kukhona yini Nkulunkulu latawukwenta kute acatulule letinkinga letingaka ?

(src)="14"> እንዴታ !
(src)="15"> እኛ እንኳ የምንወዳቸውን ሰዎች የመርዳት ፍላጎት ካለን አምላክ እንደ ቤተሰቡ የሚመለከታቸውን ፍጥረታት የመርዳት ፍላጎት እንዴት አይኖረውም ?
(trg)="13"> Liciniso likutsi , njengobe sifuna kusita labo lesibatsandzako , Nkulunkulu angeke yini sekafune kusita umndeni webantfu , tidalwa takhe ?
(trg)="14"> Nangabe uke watibuta leyo mibuto , ciniseka kutsi nalabanye bake batibuta yona .

(src)="16"> እነዚህን ጥያቄዎች ጠይቀህ የምታውቅ ከሆነ አንተ የመጀመሪያው ሰው አይደለህም ።
(trg)="15"> Eminyakeni lengu - 2 600 leyendlulile , indvodza leyetsembekile , Habakhuki , yativa ngendlela lefanana naleyo labanyenti betfu labativa ngayo esikhatsini salamuhla .

(src)="17"> ከዛሬ 2,600 ዓመታት በፊት ዕንባቆም የተባለ አንድ ታማኝ ሰው በዛሬው ጊዜ እንደሚገኙ በርካታ ሰዎች ይሰማው ስለነበር አምላክን እንደሚከተለው በማለት ጠይቆት ነበር ፦ “ እግዚአብሔር ሆይ ፤ ለርዳታ እየተጣራሁ ፣ አንተ የማትሰማው እስከ መቼ ነው ?
(trg)="16"> Yabuta Nkulunkulu : “ Kuyawudzimate kube ngunini solo ngikhala ngicela lusito , kodvwa wena solomane ungalaleli ?

(src)="18"> ‘ ግፍ በዛ ’ ብዬ እየጮኽሁ ፣ አንተ የማታድነው እስከ መቼ ነው ?
(trg)="17"> Kuyawudzimate kube ngunini ngimemeta ngikhala kuwe ngitsi : ‘ Budlwangudlwangu ! ’

(src)="19"> ስለ ምን በደልን እንዳይ አደረግኸኝ ?
(trg)="18"> kodvwa wena ungasindzisi ?
(trg)="19"> Wentelani kutsi ngibone bubi lobungaka ?

(src)="20"> እንዴትስ ግፍ ሲፈጸም ትታገሣለህ ?
(trg)="20"> Ukubeketelelelani kuhlushwa kwalabacindzetelekile ?

(src)="21"> ጥፋትና ግፍ በፊቴ አለ ፤ ጠብና ግጭት በዝቶአል ። ”
(trg)="21"> Imbhubhiso nebudlwangudlwangu busembikwami njalo ; kukhona kulwa nekubanga lokunyenti . ”

(src)="22"> ዕብራዊ ነቢይ የነበረው ዕንባቆም በዘመኑ አስደንጋጭ የሆኑ የዓመፅ ድርጊቶችንም ሆነ ግጭቶችን ተመልክቷል ።
(trg)="22"> ( Habakhuki 1 : 2 , 3 ) Habakhuki , umphrofethi longumHebheru , wabona tento letingenangcondvo futsi letishwacisa lugogo tebudlova ngesikhatsi sakhe .

(src)="23"> በዛሬው ጊዜም ሩኅሩኅ የሆኑ ሰዎች በየዕለቱ እንዲህ ስላሉ ድርጊቶች ስለሚሰሙ ይጨነቃሉ ።
(trg)="23"> Tento letinjalo lamuhla setingemahlala khona , futsi tibavisa buhlungu kakhulu labo labanesifiso sekusita labahluphekile .

(src)="24"> ታዲያ አምላክ የዕንባቆምን ጭንቀት አቅልሎ ተመልክቶት ይሆን ?
(trg)="24"> Nkulunkulu kwamcansula yini lokukhatsateka kwaHabakhuki ?

(src)="25"> በፍጹም ።
(trg)="25"> Cha , akuzange .

(src)="27"> ይሖዋ አምላክ መከራንና ሥቃይን እንደሚያስወግድ ቃል በመግባት የዕንባቆምን እምነት አጠናክሮለታል ።
(trg)="26"> Wayilalela imibuto yaHabakhuki lesuka ekujuleni kwenhlitiyo futsi wayidvudvuta lendvodza leyayikhatsatekile .

(src)="28"> አምላክ የተናገረው ተስፋ ያዘለ መልእክት እንደ ጄንና ቤተሰቧ ሁሉ አንተንም ሊያጽናናህ ይችላል ።
(trg)="27"> Nkulunkulu Jehova wacinisa kukholwa kwaHabakhuki ngekutsi ametsembise kutsi utawucedza konkhe kuhlupheka .

(src)="29"> የሚቀጥሉት ርዕሶች ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ ፦ አምላክ ስለ እኛ እንደሚያስብ እንዴት እርግጠኛ መሆን እንችላለን ?
(trg)="28"> Nawe lesetsembiso saNkulunkulu singakucinisa , njengobe kwenteka nakuJayne nemndeni wakhe .

(src)="30"> መከራንና ሥቃይን ለማስወገድ ምን እርምጃ ይወስዳል ?
(trg)="29"> Letihloko letilandzelako titawuphendvula lemibuto : Singaciniseka njani kutsi Nkulunkulu uyasikhatsalela ?

(src)="31"> ይህንንስ የሚያደርገው መቼ ነው ?
(trg)="30"> Yini Nkulunkulu latawuyenta kute acedze kuhlupheka , futsi loko utawukwenta nini ?

# am/2009881.xml.gz
# ss/2009881.xml.gz


(src)="1"> አምላክ በእርግጥ ያስብልናል ​ — ይህን እንዴት እናውቃለን ?
(trg)="1"> Nembala , Nkulunkulu Uyasikhatsalela — Indlela Loko Lesikwati Ngayo

(src)="2"> ጥንትም ሆነ ዛሬ ሰዎች ‘ አምላክ የሚወደን ከሆነ መከራና ሥቃይ ይህን ያህል የበዛው ለምንድን ነው ? ’
(trg)="2"> NANGABE Nkulunkulu asitsandza , kungani kunekuhlupheka lokungaka ?

(src)="3"> የሚለውን አንገብጋቢ ጥያቄ ሲጠይቁ ኖረዋል ።
(trg)="3"> Lona ngumbuto lobaluleke kakhulu bantfu labebasolo batibuta wona tinkhulungwane teminyaka letendlulile .

(src)="5"> ብዙዎች ከዚህ በመነሳት ‘ በዓለም ላይ መከራና ሥቃይ የበዛው አምላክ ባያስብልን ነው ’ የሚል መደምደሚያ ላይ ይደርሳሉ ።
(trg)="4"> Nawe uyavuma kutsi nangabe utsandza umuntfu lotsite awufuni ahlupheke , futsi nakungenteka angene enkingeni , ungetama kumsita .

(src)="6"> በመሆኑም በመጀመሪያ ፣ አምላክ በእርግጥ እንደሚወደንና እንደሚያስብልን የሚያሳዩ ማስረጃዎችን መመርመራችን አስፈላጊ ነው ።
(trg)="5"> Njengobe loko kuliciniso , bantfu labanyenti bangahle bacabange kutsi bubi lobukhungetse umhlaba wonkhe , Nkulunkulu angeke akhone kusisita kubo .

(src)="7"> ፍጥረት አምላክ እንደሚወደን ይመሠክራል
(trg)="6"> Ngako - ke , kubalulekile kutsi sicale sitfole bufakazi bekutsi nembala Nkulunkulu uyasitsandza futsi uyasikhatsalela yini ?

(src)="8"> “ ሰማይን ፣ ምድርን ፣ ባሕርንና በውስጣቸው ያሉትን ነገሮች ሁሉ [ የፈጠረው ] ” ይሖዋ አምላክ ነው ።
(trg)="7"> Indalo YaNkulunkulu Ifakazela Lutsandvo Lwakhe
(trg)="8"> Nkulunkulu Jehova ‘ nguye uMdali welizulu , nemhlaba , nelwandle , nako konkhe lokukuwo ! ’

(src)="9"> ይሖዋ በፈጠራቸው ነገሮች ላይ ስናሰላስል በእርግጥ ያስብልናል የሚል መደምደሚያ ላይ እንደምንደርስ ምንም ጥርጥር የለውም ።
(trg)="9"> Njengobe sicabanga ngaloko Jehova lakudalile , siphetsa ngekutsi uyasikhatsalela .

(src)="10"> እስቲ ለአንድ አፍታ ስለሚያስደስቱህ ነገሮች ቆም ብለህ ለማሰብ ሞክር ።
(trg)="10"> Nasi sibonelo : Cabanga ngetintfo letikujabulisako .

(src)="11"> የሚጥም ምግብ መመገብ ደስ ይልሃል ?
(trg)="11"> Uyakutsandza yini kudla lokumnandzi ?

(src)="12"> ይሖዋ በሕይወት እንድንቆይ ለማድረግ አንድ ዓይነት ምግብ ብቻ ሊሰጠን ይችል ነበር ።
(trg)="12"> Jehova abengasinika luhlobo lunye lwekudla kuze siphile .

(src)="13"> ከዚህ ይልቅ በመመገብ እንድንደሰት ስለሚፈልግ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን የምግብ ዓይነቶች ፈጥሮልናል ።
(trg)="13"> Kodvwa esikhundleni sekwenta njalo , usentele tinhlobo letehlukene tekudla kuze tisijabulise .

(src)="14"> በተመሳሳይም ይሖዋ ሕይወት አስደሳችና ማራኪ እንዲሆንልን ለማድረግ ሲል ምድርን በተለያዩ ዓይነት ዛፎችና አበቦች እንድታጌጥ ያደረገ ከመሆኑም ሌላ የተለያየ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ እንዲኖራት አድርጓል ።
(trg)="14"> Ngendlela lefananako , Jehova wenta umhlaba waba muhle ngekwenta tihlahla , timbali , kanye netindzawo letinhle kute tente kuphila kujabulise futsi natsi sikujabulele .

(src)="15"> እስቲ ደግሞ ስለ አፈጣጠራችን ለማሰብ ሞክር ።
(trg)="15"> Ase uphindze ucabange ngendlela lesidalwe ngayo .

(src)="16"> የተጫዋችነት ባሕርይ ፣ ሙዚቃ የማጣጣምና ውበትን የማድነቅ ችሎታ በሕይወት ለመቀጠል የግድ የሚያስፈልጉን ነገሮች አይደሉም ፤ ሆኖም ይሖዋ እነዚህን ሁሉ ስጦታዎች የሰጠን በሕይወታችን ደስተኞች እንድንሆን ስለሚፈልግ ነው ።
(trg)="16"> Indlela lesikhombisa ngayo buntfu , likhono letfu lekujabulela umculo , kanye nendlela lesibonisa ngayo kubonga ngebuhle lesibubonako , akusito tintfo lesitidzinga kangako kute siphile — tonkhe timane nje titipho letivela kuNkulunkulu letijabulisa kuphila kwetfu .

(src)="17"> ከዚህም በላይ ከሌሎች ሰዎች ጋር ስላለህ ግንኙነት አስብ ።
(trg)="17"> Ase ucabange ngebuhlobo bakho nalabanye .

(src)="18"> ከሚወዳቸው ጓደኞቹ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ የማያስደስተው ወይም በጣም የሚወደው ሰው ከፍቅር በመነጨ ስሜት እቅፍ ሲያደርገው የማይደሰት ማን አለ ?
(trg)="18"> Ngubani longakujabuleli kuba ndzawonye nebangani labakahle , nobe kwangiwa ngulotsite lasondzelene naye ?

(src)="19"> የማፍቀር ችሎታ ራሱ አፍቃሪ ከሆነው አምላክ የተገኘ ስጦታ ነው !
(trg)="19"> Akekho , ngobe likhono lekutsandza lona ngekwalo lisipho lesivela kuNkulunkulu lositsandzako .

(src)="20"> ሰዎች የማፍቀር ችሎታ እንዲኖራቸው አድርጎ የፈጠረው አምላክ ስለሆነ ይህ ባሕርይ የእሱም ባሕርይ ነው ብለን መናገር እንችላለን ።
(trg)="20"> Njengobe Nkulunkulu kunguye lowadala bantfu baba nelikhono lekutsandza , ngako - ke , lemfanelo iyincenye yebuntfu bakhe .

(src)="21"> መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ እንደሚወደን ያረጋግጥልናል
(trg)="21"> LiBhayibheli Lisicinisekisa Ngelutsandvo LwaNkulunkulu

(src)="22"> መጽሐፍ ቅዱስ ፣ አምላክ ፍቅር እንደሆነ ይነግረናል ።
(trg)="22"> LiBhayibheli lisitjela kutsi Nkulunkulu ulutsandvo .

(src)="23"> አምላክ አፍቃሪ መሆኑን ከፍጥረት ሥራዎቹ ብቻ ሳይሆን ከቃሉ ከመጽሐፍ ቅዱስም መረዳት እንችላለን ።
(trg)="23"> Lutsandvo lwakhe alubonakali nje kuphela kuloko lakudalile , kodvwa lubonakala naseVini lakhe , liBhayibheli .

(src)="24"> ለምሳሌ ያህል ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ለጥሩ ጤንነት አስተዋጽኦ የሚያደርግ መመሪያ ይሰጠናል ፣ ሁሉንም ነገር በልክ እንድናደርግ ያበረታታናል እንዲሁም ከስካርና ከመጠን በላይ ከመብላት እንድንርቅ ያስጠነቅቀናል ። — 1 ቆሮንቶስ 6 : 9 , 10
(trg)="24"> Sibonelo saloku kutsi liBhayibheli lisiniketa ticondziso letingasisita kute sibe nemphilo lencono , lisikhutsata kutsi silinganisele kuto tonkhe tintfo , liphindze lisecwayise ngekudzakwa kanye nebugovu . — 1 Khorinte 6 : 9 , 10 .

(src)="25"> በተጨማሪም መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርስ እንድንዋደድ ፣ ሌሎችን በአክብሮትና በደግነት እንድንይዝ በማበረታታት ከሌሎች ጋር ስለሚኖረን ግንኙነት ጥበብ ያዘለ ምክር ይሰጠናል ።
(trg)="25"> LiBhayibheli liphindze lisinike teluleko letihlakaniphile letimayelana nebuhlobo betfu nalamanye .
(trg)="26"> Lisikhutsata kutsi sitsandzane futsi siphatse labanye ngenhlonipho , nangemusa .

(src)="26"> ሥቃይ ሊያስከትሉ የሚችሉ እንደ ስግብግብነት ፣ ሐሜት ፣ ቅናት ፣ ዝሙትና ግድያ ያሉ ድርጊቶችንና ዝንባሌዎችን ያወግዛል ።
(trg)="27"> Liyayilahla imikhuba nekutiphatsa lokubangela inhlupheko — bugovu , kuhleba , umona , kuphinga kanye nekubulala .

(src)="27"> እያንዳንዱ ሰው በቅዱሳን መጻሕፍት ላይ በሚገኙት ግሩም ምክሮች ለመመራት ቢጥር ኖሮ በዓለም ዙሪያ ይህን ያህል ሥቃይ ባልኖረ ነበር !
(trg)="28"> Nangabe sonkhe singetama kuphila ngeseluleko lesitfolakala emiBhalweni , kuhlupheka lokugcwele emhlabeni wonkhe kungancipha .

(src)="28"> አምላክ ለእኛ ያለውን ፍቅር ከገለጸባቸው መንገዶች ሁሉ ተወዳዳሪ የሌለው መላውን የሰው ዘር ለማዳን ካለው ፍላጎት የተነሳ ልጁን ኢየሱስን ቤዛ አድርጎ መስጠቱ ነው ።
(trg)="29"> Indlela lehamba embili Nkulunkulu lakhombisa ngayo lutsandvo lwakhe , kwaba ngulesikhatsi anikela ngeNdvodzana yakhe , Jesu , kutsi ibe sihlengo sebantfu bonkhe .

(src)="29"> ዮሐንስ 3 : 16 እንዲህ ይላል ፦ “ አምላክ ዓለምን እጅግ ከመውደዱ የተነሳ በልጁ እንደሚያምን በተግባር የሚያሳይ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ሲል አንድያ ልጁን ሰጥቷል ። ”
(trg)="30"> Johane 3 : 16 utsi : “ Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo , kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi , kodvwa abe nekuphila lokuphakadze . ”

(src)="30"> በዚህ መንገድ ይሖዋ ሞትንም ሆነ ማንኛውንም ዓይነት ሥቃይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ የሚያስችለውን ዝግጅት አድርጓል ። — 1 ዮሐንስ 3 : 8
(trg)="31"> Ngako Jehova sewuvele uwentile emalungiselelo ekukucedza nya kufa nato tonkhe tinhlobo tekuhlupheka . — 1 Johane 3 : 8 .

(src)="31"> ከዚህ በግልጽ ለመመልከት እንደሚቻለው ይሖዋ እንደሚወደን የሚያሳዩ በርካታ ማስረጃዎች አሉ ።
(trg)="32"> Kuyacaca , kunebufakazi lobunyenti lobukhombisa kutsi Jehova uyasitsandza .

(src)="32"> በመሆኑም አምላክ ሥቃይ ሲደርስብን ማየት አይፈልግም ብለን መደምደም እንችላለን ።
(trg)="33"> Kuliciniso kutsi akajabuli nakasibona sihlupheka .
(trg)="34"> Utawucedza kuhlupheka .

(src)="33"> አምላክ ሥቃይንና መከራን ወደፊት ለማስወገድ እርምጃ ይወስዳል ።
(trg)="35"> Akudzingeki kutsi sicombelele ngalendzaba — liBhayibheli lisitjela ngalokucacile kutsi Nkulunkulu utawukucedza kanjani kuhlupheka .

(src)="35"> [ በገጽ 4 ላይ የሚገኝ ሥዕል ]
(trg)="36"> [ Sitfombe ekhasini 4 ]

(src)="36"> የማፍቀር ችሎታ አፍቃሪ ከሆነው አምላክ የተገኘው ስጦታ ነው
(trg)="37"> Likhono lekutsandza lisipho lesivela kuNkulunkulu lotsandzako

# am/2009882.xml.gz
# ss/2009882.xml.gz


(src)="1"> ዓለም አቀፍ ችግር ፣ ዓለም አቀፍ መፍትሔ
(trg)="1"> Inkinga Lekhungetse Umhlaba Wonkhe , Indlela Yekuyicatulula

(src)="2"> መከራና ሥቃይ የሌለበት ቦታ የለም ፤ በመሆኑም በርካታ ሰዎች በርኅራኄ ተነሳስተው ሥቃይ የሚደርስባቸውን ሰዎች ለመርዳት ጥረት ያደርጋሉ ።
(trg)="2"> KUHLUPHEKA kugcwele yonkhe indzawo , futsi bantfu labanyenti bayabasita labo labahluphekile .

(src)="3"> ለምሳሌ ያህል ፣ የሕክምና ባለሙያዎች የታመሙ ወይም የቆሰሉ ሰዎችን ለመርዳት በሆስፒታል ውስጥ ረጅም ሰዓት ይሠራሉ ።
(trg)="3"> Sibonelo saloku kutsi labo labasebenta etibhedlela , ngalesinye sikhatsi basebenta sikhatsi lesengetiwe kute basite labo labagulako nalabalimele .

(src)="4"> የእሳት አደጋ ሠራተኞች ፣ ፖሊሶች ፣ ሕግ አርቃቂዎችና ሕይወት አድን ሠራተኞች የሌሎችን ሥቃይ ለማቅለል ወይም ለማስቀረት ተግተው ይሠራሉ ።
(trg)="4"> Beticimamlilo , emaphoyisa , bemtsetfo kanye nebelusito loluphutfumako , betama kamatima kutsi bavikele nobe bente simo sekuhlupheka sibe ncono kubantfu .

(src)="5"> እንዲህ ያለው ጥረት ሰዎችን በግለሰብ ደረጃ ለመርዳት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ቢያደርግም ማንኛውም ግለሰብም ሆነ ድርጅት በምድር ዙሪያ የሚገኘውን ሥቃይ ማስወገድ አይችልም ።
(trg)="5"> Imetamo lenjalo yenta lokutsite kute kusitakale bantfu labahluphekile , kodvwa kute ngisho namunye umuntfu nobe inhlangano lengakucedza nya kuhlupheka emhlabeni .

(src)="6"> በአንጻሩ ግን አምላክ ለችግሩ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው መፍትሔ ማምጣት ይችላል ፤ ደግሞም ያመጣል ።
(trg)="6"> Ngalokwehlukile kuloku , Nkulunkulu angakucedza kuhlupheka , futsi utayicatulula lenkinga lekhungetse umhlaba wonkhe .

(src)="7"> የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻ ክፍል በሆነው በራእይ መጽሐፍ ላይ የሚከተለው ማረጋገጫ ይገኛል ፦ “ [ አምላክ ] እንባን ሁሉ ከዓይኖቻቸው ላይ ይጠርጋል ፤ ከእንግዲህ ወዲህ ሞት አይኖርም ፤ ሐዘንም ሆነ ጩኸት እንዲሁም ሥቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይኖርም ።
(trg)="7"> Lesicinisekiso sisitfola encwadzini yekugcina yeliBhayibheli , letsi : “ [ Nkulunkulu ] uyakwesula tonkhe tinyembeti emehlweni abo , sekuyawubate kufa , nekulila , nekukhala , nebuhlungu , ngobe kwakucala sekwendlulile . ”

(src)="8"> ቀድሞ የነበሩት ነገሮች አልፈዋል ። ”
(trg)="8"> Cabanga nje kutsi lesetsembiso siyotsitsa bantfu labanganani .

(src)="9"> ይህ ተስፋ ሲፈጸም ምን ያህል ሰዎች እንደሚጠቀሙ ለማሰብ ሞክር ።
(trg)="9"> Simane sisicinisekise ngekutsi Nkulunkulu utawukucedza konkhe kuhlupheka .

(src)="10"> ተስፋው ፣ አምላክ ሁሉንም ዓይነት ሥቃይ የማስወገድ ዓላማ እንዳለው ይጠቁማል ።
(trg)="10"> Utawukwenta loko ngekutsi acedze timphi , indlala , kugula , kungalungi kanye nabo bonkhe bantfu lababi .

(src)="12"> ማንም ሰው ይህን ሊያደርግ አይችልም ።
(trg)="11"> Kute ngisho namunye umuntfu longenta loku .

(src)="13"> የአምላክ መንግሥት የሚያከናውናቸው ነገሮች
(trg)="12"> Loko Umbuso WaNkulunkulu Loyokwenta

(src)="14"> አምላክ የገባቸውን ተስፋዎች የሚፈጽመው በጽንፈ ዓለም ውስጥ ሁለተኛው ኃያል አካል በሆነውና ከሞት በተነሳው በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ነው ።
(trg)="13"> Nkulunkulu utawugcwalisa lesetsembiso sakhe ngemuntfu wesibili lophakeme emlandvweni — Jesu Khristu lovusiwe .

(src)="15"> ኢየሱስ ያለምንም ተቃውሞ ንጉሥ ሆኖ መላውን ምድር የሚገዛበት ጊዜ እየመጣ ነው ።
(trg)="14"> Siyeta sikhatsi lapho Jesu atawubusa njengeNkhosi wonkhe umhlaba ngaphandle kwekuphatanyiswa .

(src)="16"> ከዚያ በኋላ የሰው ዘር በሰብዓዊ ነገሥታት ፣ በፕሬዚዳንቶች ወይም በፖለቲካ ሰዎች መገዛቱ ያቆማል ።
(trg)="15"> Bantfu angeke basabuswa ngemakhosi labantfu , bomengameli nobe emacembu etembangalive .

(src)="17"> ከዚህ ይልቅ በአንድ ንጉሥና በአንድ መስተዳድር ይኸውም በአምላክ መንግሥት ብቻ ይገዛል ።
(trg)="16"> Kunaloko , batawubuswa yiNkhosi yinye nanguhulumende munye — uMbuso waNkulunkulu .

(src)="18"> ይህ መንግሥት የሰው መንግሥታትን በሙሉ ጠራርጎ ያጠፋል ።
(trg)="17"> Loyo Mbuso utawucedza bonkhe bohulumende bebantfu .

(src)="19"> ከረጅም ጊዜ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ በማለት ትንቢት ተናግሮ ነበር ፦ “ የሰማይ አምላክ ፈጽሞ የማይፈርስና ለሌላም ሕዝብ የማይሰጥ መንግሥት ይመሠርታል ፤ እነዚያን መንግሥታት ሁሉ ያደቃል ፤ እስከ መጨረሻውም ያጠፋቸዋል ፤ ይህ መንግሥት ራሱ ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል ። ”
(trg)="18"> Esikhatsini lesendlulile liBhayibheli labiketela : “ Nkulunkulu welizulu uyawumisa umbuso longasoze wabhujiswa lutfo , futsi ngeke unikwe labanye bantfu .
(trg)="19"> Uyawupitjita yonkhe leminye imibuso uyicedze , kodvwa wona uyawukuma kuze kube phakadze . ”

(src)="20"> በምድር ዙሪያ የሚገኙ የሰው ዘሮች በሙሉ በጽድቅ በሚገዛ አንድ መስተዳድር ይኸውም በአምላክ መንግሥት አማካኝነት አንድ ይሆናሉ ።
(trg)="20"> ( Danyela 2 : 44 ) Bantfu emhlabeni wonkhe bayawuhlala ngekuthula ngephasi kwahulumende munye lolungile — uMbuso waNkulunkulu .

(src)="21"> ኢየሱስ ሰው ሆኖ በምድር ላይ በኖረበት ወቅት በተለያዩ አጋጣሚዎች ስለዚህ መንግሥት ተናግሯል ።
(trg)="21"> Ngalesikhatsi alapha emhlabeni , tikhatsi letinyenti Jesu abekhuluma ngawo loMbuso .

(src)="22"> ደቀ መዛሙርቱ እንዴት እንደሚጸልዩ ባስተማረበት የናሙና ጸሎቱ ላይ እንደሚከተለው በማለት ስለዚህ መንግሥት ተናግሮ ነበር ፦ “ መንግሥትህ ይምጣ ።
(trg)="22"> Wakhuluma ngawo emthandazweni wakhe losibonelo , ayala bafundzi bakhe kutsi bathandaze ngalendlela : “ Umbuso wakho awute .

(src)="23"> ፈቃድህ በሰማይ እየሆነ እንዳለ ሁሉ በምድርም ላይ ይሁን ። ”
(trg)="23"> Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni , njengobe yentiwa ezulwini . ”

(src)="24"> ኢየሱስ መንግሥቱን የአምላክ ፈቃድ በምድር ላይ ከመፈጸሙ ጋር አያይዞ እንደገለጸውና አምላክ በምድር ላይ የሚታየውን ሥቃይና መከራ ማስወገድ ፈቃዱ እንደሆነ ልብ በል ።
(trg)="24"> Naka kutsi Jesu waveta kutsi uMbuso uhlobene edvute nekwentiwa kwentsandvo yaNkulunkulu emhlabeni , futsi kuyintsandvo yaNkulunkulu kutsi kuhlupheka kuphele emhlabeni wonkhe .

(src)="25"> ጽድቅ የሰፈነበት የአምላክ መንግሥት ማንኛውም ሰብዓዊ መንግሥት ሊያመጣው የማይችለውን በረከት ያመጣል ።
(trg)="25"> Hulumende waNkulunkulu wekulunga , utawuletsa tibusiso letingeke setiletfwe ngunobe ngumuphi hulumende webantfu .

(src)="26"> ይሖዋ ልጁን ቤዛ አድርጎ የሰጠው ሰዎች የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ ሲል እንደሆነ አስታውስ ።
(trg)="26"> Khumbula kutsi Jehova wanikela ngeNdvodzana yakhe kutsi ibe sihlengo kute bantfu batfole kuphila lokuphakadze .

(src)="27"> ይህ መንግሥት በሚያሰፍነው መልካም አገዛዝ ሥር ሰዎች ወደ ፍጽምና ይደርሳሉ ።
(trg)="27"> Nasekubusa loMbuso lonekulunga , kancane kancane bantfu batawuba ngulabaphelele .

(src)="28"> ይህስ ምን ያስከትላል ?
(trg)="28"> Uyoba yini uphumela ngemuva kwaloko ?

(src)="29"> ይሖዋ “ ሞትንም ለዘላለም ይውጣል ።
(trg)="29"> Jehova ‘ utawumita kufa phakadze naphakadze .

(src)="30"> ጌታ [ ይሖዋ ] ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል ፤ የሕዝቡንም ውርደት ከምድር ሁሉ ያስወግዳል ። ” — ኢሳይያስ 25 : 8
(trg)="30"> Somandla longuSimakadze [ Jehova ] uyawukwesula tinyembeti kubo bonkhe buso . ’ — Isaya 25 : 8 .

(src)="31"> አንዳንዶች ‘ አምላክ እስካሁን እርምጃ ያልወሰደው ለምንድን ነው ?
(trg)="31"> Labanye bangahle babute : ‘ Yini leyabangela kutsi Jehova angatsatsi sinyatselo ekucaleni ?

(src)="32"> ለመሆኑ ምን እየጠበቀ ነው ? ’
(trg)="32"> Umeleni ? ’

(src)="33"> በማለት ይጠይቁ ይሆናል ።
(trg)="33"> Jehova ngabe kadze asitsatsa sinyatselo kute acedze nobe avimbele konkhe kuhlupheka .

(src)="34"> ይሖዋ ማንኛውንም ሥቃይና መከራ ለማጥፋት ወይም ለመከላከል ከረጅም ጊዜ በፊት እርምጃ መውሰድ ይችል ነበር ።
(trg)="34"> Esikhundleni sekwenta njalo , ukuvumele kutsi kuchubeke , hhayi noko ngetizatfu tebugovu , kodvwa ngesizatfu sekutsi kuzuze bantfwana bakhe phakadze emhlabeni .