# am/102018012.xml.gz
# guc/102018012.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> ይህ ጽሑፍ የሚሸጥ አይደለም ።
(src)="3"> መጽሔቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስን ለማስተማር ከሚታተሙት ጽሑፎች መካከል አንዱ ሲሆን ይህ የማስተማር ሥራ የሚደገፈው ደግሞ ሰዎች በፈቃደኝነት በሚያደርጉት መዋጮ ነው ።
(trg)="2"> Karaloʼutakat tüü , süpüshi tü ekirajünakalü aka wayuu sainküin Mma , aainjünüsü süka tü nasülajakat na wayuukana süka naaʼin .
(trg)="3"> Nnojotsü oikünajatüin .

(src)="4"> መዋጮ ለማድረግ www.jw.org / amን ተመልከት ።
(trg)="4"> Püsülajeere süpüshi pünneetse , puluwataa shia suluʼu www.jw.org .

(src)="5"> ሌላ መግለጫ ካልተሰጠ በቀር በመጽሔቱ ላይ የተጠቀሱት ጥቅሶች የተወሰዱት ቀለል ባለ አማርኛ ከተዘጋጀው አዲስ ዓለም ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ ነው ።
(trg)="5"> Tü ashajünakat suluʼujee tü Wiwüliakat suluʼujeejatü Tü Nüchikimaajatkat Jesucristo otta Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( con referencias ) , ( TNM ) .

(src)="6"> ይህ መጽሔት የሚጠቀመው የአውሮፓውያንን አቆጣጠር ነው ።
(trg)="6"> Suluʼujeejatüle shia wanee Wiwülia naatajatü , ashajüneerü sünülia tü Wiwüliakat saʼatoʼu .

# am/102018013.xml.gz
# guc/102018013.xml.gz


(src)="1"> የርዕስ ማውጫ
(trg)="1"> Pütchi suluʼuka

(src)="2"> 3 መንገዱን ማግኘት
(trg)="2"> 3 ¿ Kasa waaʼinrajatka süpüla woʼunuin suluʼu tia wopukot ?

(src)="3"> 4 ባለን መርካትና ለጋስ መሆን
(trg)="3"> 4 Talatüinjatü waaʼin sümaa tü eekat wamaʼana jee asülajüliinjana waya

(src)="4"> 6 ጥሩ ጤንነትና ችግርን ተቋቁሞ የመኖር ችሎታ
(trg)="4"> 6 Nnojolin ayuulin waya otta resiliencia

(src)="5"> 8 ፍቅር
(trg)="5"> 8 Alinjatü wapüla wayuu

(src)="6"> 10 ይቅር ባይነት
(trg)="6"> 10 Motuinjatü waaʼin saainjala wayuu wamüin

(src)="7"> 12 ዓላማ ያለው ሕይወት
(trg)="7"> 12 Watüjaainjatü aaʼu kasapülajanain nukumajaka waya Maleiwa

(src)="8"> 14 ተስፋ
(trg)="8"> 14 Tü kasa anasü waʼatapajakat

(src)="9"> 16 ተጨማሪ መረጃ
(trg)="9"> 16 Sooʼomüin pütchi

# am/102018014.xml.gz
# guc/102018014.xml.gz


(src)="1"> መጽሐፍ ቅዱስ “ በመንገዳቸው ነቀፋ የሌለባቸው ፣ በይሖዋ ሕግ የሚመላለሱ ሰዎች ደስተኞች ናቸው ” ይላል ። — መዝሙር 119 : 1
(trg)="1"> Müsü tü Wiwüliakat : « Talatüsü maʼin naaʼin na nnojoliikana kaainjalain suluʼu tü wopu kaluʼukat naya , na oonookana sümaa tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa » ( Salmo 119 : 1 ) .

(src)="2"> በእነዚህ ሰባት ርዕሶች ላይ ለደስታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ አስተማማኝና ዘመን የማይሽራቸው ነጥቦች ይብራራሉ ።
(trg)="2"> Sünain tü akaratshisükat ekirajaaya suluʼuka rewiisütakat tüü , aküjünüsü waneirua pütchi akaaliinjeenaka waya süpüla talatüinjatüin waaʼin .

# am/102018015.xml.gz
# guc/102018015.xml.gz


(src)="1"> ደስታ የሚያስገኝ መንገድ
(trg)="1"> WOPU TALATAKA ATUMA WAAʼIN

(src)="2"> ደስተኛ እንደሆንክ ይሰማሃል ?
(trg)="2"> ¿ PIACHE WANEE WAYUU TALATAKA AAʼIN WANEEPIA ?

(src)="3"> ከሆነ ደስተኛ ያደረገህ ምንድን ነው ?
(trg)="3"> Müle shia , ¿ jamüsü talataka paaʼin ?

(src)="4"> ቤተሰብህ ፣ ሥራህ ወይም ሃይማኖትህ ነው ?
(trg)="4"> ¿ Shiache sutuma püpüshi , piʼyataain , shiataapa sutuma tü punoujakalü anain ?

(src)="5"> አሊያም ደግሞ ደስተኛ ሊያደርግህ የሚችልን ነገር በተስፋ እየተጠባበቅክ ይሆናል ፤ ለምሳሌ ትምህርትህን የምትጨርስበትን ፣ ጥሩ ሥራ የምትይዝበትን አሊያም አዲስ መኪና የምትገዛበትን ጊዜ በጉጉት እየጠበቅክ ሊሆን ይችላል ።
(trg)="5"> Eesüjaʼa talateerüle paaʼin paashin kettaapa putuma tü koleejiaakat , püntapa sünain wanee aʼyatawaa eekai anain maʼin jee piyaʼlajapa wanee kemion jeketü .

(src)="6"> ብዙ ሰዎች አንድ ግብ ላይ ሲደርሱ ወይም የፈለጉትን ነገር ሲያገኙ ደስታ ይሰማቸዋል ።
(trg)="6"> Watta naalii wayuu talatakana aaʼin nasaʼwatüle wanee kasa naʼyataaka maʼin achiirua otta eepa namaʼana wanee kasa keeʼireeka maʼin naaʼin .

(src)="7"> ይሁን እንጂ እንዲህ ያለው ደስታ ለምን ያህል ጊዜ ይዘልቃል ?
(trg)="7"> ¿ Kakaliasüche talatüin naaʼin sutuma tia ?

(src)="8"> በአብዛኛው ለረጅም ጊዜ የሚዘልቅ አይደለም ፤ ይህ ደግሞ ለሐዘን የሚዳርግ ነው ።
(trg)="8"> Nnojotsü kakaliain tia talataakat otta eesü mojule neʼe naaʼin mapa .

(src)="9"> ደስታ ‘ አንጻራዊ ዘለቄታ ያለው የደህንነት ስሜት ’ የሚል ፍቺ ተሰጥቶታል ።
(trg)="9"> Shiimainre talatüin naaʼin wanee wayuu , anasü naaʼin waneepia , keeʼireeshaatasü naaʼin katüinjatüin noʼu jee nnojotsü keeʼireein naaʼin sülatüin nuulia tü talataakalü aaʼin .

(src)="11"> ደስታ ዘላቂ የሆነ የደህንነት ስሜት ከመሆኑ አንጻር የተወሰነ መንገድ ተጉዘን እንደምንደርስበት ቦታ ወይም ግብ ሳይሆን እንደ ረጅም ጉዞ ተደርጎ ተገልጿል ።
(trg)="10"> Sutuma eein süpüla kakaliain talatüin naaʼin wanee wayuu , watüjaa aaʼu nnojoluin talatüin naaʼin sutuma tü kasa eekat nümaʼana , shia talataka atuma naaʼin tü kasa naaʼinrakat .

(src)="12"> “ ይህን ሳገኝ ወይም እዚህ ላይ ስደርስ ደስተኛ እሆናለሁ ” የሚል ሰው ደስተኛ የሚሆንበትን ጊዜ እያራዘመ ነው ሊባል ይችላል ።
(trg)="11"> « Talateerü taaʼin eepa tamaʼana tüü , taaʼinrapa tüü » , nümüle wanee wayuu , nükamaʼajüin tü naaʼinrajatkat süpüla talatüinjatüin naaʼin .

(src)="13"> ደስታን ከጥሩ ጤንነት ጋር ልናመሳስለው እንችላለን ።
(trg)="12"> Waʼwanaajireʼera tü talataakalü aaʼin sümaa nukuwaʼipa wanee wayuu eekai nnojolin ayuulin .

(src)="14"> ጥሩ ጤንነት ሊኖረን የሚችለው እንዴት ነው ?
(trg)="13"> Jamüshijaʼa wanee wayuu süpüla nnojoluin ayuulin nia , anainjatü niküin otta aainjainjachi ejercicio .

(src)="16"> ከደስታ ጋር በተያያዘም ሁኔታው ተመሳሳይ ነው ።
(trg)="14"> Akaataajaʼa süpüla talatüinjatüin naaʼin wanee wayuu , aainjainjachi kasa anasü , niʼitaainjatü tia suluʼu nukuwaʼipa .

(src)="17"> ደስታ የሚገኘው በሕይወት ውስጥ ጥሩ ጎዳናን በመከተልና አስተማማኝ ከሆኑ መመሪያዎች ጋር ተስማምቶ በመኖር ነው ።
(trg)="15"> ¿ Kasa waaʼinrajatka süpüla woʼunuin suluʼu tü wopu süpülajatkat talatüin waaʼin ?

(src)="18"> ታዲያ ደስታ በሚያስገኘው መንገድ ላይ እንድንጓዝ የሚያስችሉን ባሕርያት ወይም የአኗኗር ዘይቤዎች የትኞቹ ናቸው ?
(trg)="16"> Mayaapejeʼe eein waneirua kasa choʼujaʼaleeka maʼin wamüin , choʼujaasüya maʼin wamüin tü wachuntajatkat anülia jooluʼu :

(src)="19"> አንዳንዶቹ ከሌሎቹ ይበልጥ አስፈላጊ ቢሆኑም ቀጥሎ የተገለጹት ነጥቦች በሙሉ በዚህ ረገድ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ ፦
(trg)="17"> TALATÜINJATÜ WAAʼIN SÜMAA TÜ EEKAT WAMAʼANA JEE ASÜLAJÜLIINJANA WAYA

(src)="20"> ባለን መርካትና ለጋስ መሆን
(trg)="18"> NNOJOLIN AYUULIN WAYA OTTA RESILIENCIA

(src)="21"> ጥሩ ጤንነትና ችግርን ተቋቁሞ የመኖር ችሎታ
(trg)="19"> ALINJATÜ WAPÜLA WAYUU
(trg)="20"> MOTUINJATÜ WAAʼIN SAAINJALA WAYUU WAMÜIN

(src)="22"> ፍቅር
(src)="23"> ይቅር ባይነት
(trg)="21"> WATÜJAAINJATÜ AAʼU KASAPÜLAJANAIN NUKUMAJAKA WAYA MALEIWA

(src)="24"> ዓላማ ያለው ሕይወት
(trg)="22"> TÜ KASA ANASÜ WAʼATAPAJAKAT

(src)="25"> ተስፋ
(src)="26"> ጥበብ ያዘሉ ምክሮችን የያዘ አንድ ትልቅ ግምት የሚሰጠው መጽሐፍ “ በመንገዳቸው ነቀፋ የሌለባቸው . . .
(trg)="23"> Anuu sünüiki wanee karaloʼuta kojutuka maʼin sümüin wayuu sutuma anain maʼin sünüiki : « Talatüsü maʼin naaʼin na nnojoliikana kaainjalain suluʼu tü wopu kaluʼukat naya » ( Salmo 119 : 1 ) .

(src)="27"> ደስተኞች ናቸው ” ይላል ።
(trg)="24"> Joʼu wekirajaai süchiki tia wopukot .

# am/102018016.xml.gz
# guc/102018016.xml.gz


(src)="1"> ደስታ የሚያስገኝ መንገድ
(trg)="1"> WOPU TALATAKA ATUMA WAAʼIN

(src)="2"> ብዙዎች የአንድ ሰው ደስታና ስኬት የሚለካው በሀብቱ ወይም በንብረቱ ብዛት እንደሆነ ይናገራሉ ።
(trg)="2"> ¿ AASHIN NAYAIN TALATÜIN AAʼIN SAASHIN WAYUU OTTA ANAIN AKUWAʼIPA NA WASHINNUUKANA ?

(src)="3"> በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ይህ አመለካከት ተጽዕኖ ስላሳደረባቸው ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ለረጅም ሰዓታት አድካሚ የሆነ ሥራ ይሠራሉ ።
(trg)="3"> Wainma wayuu kacheʼeka sümüin tia , müsüjeseʼe kachiiruain maʼin naaʼin wainmain nanneetse .

(src)="4"> ሆኖም ገንዘብ ወይም ቁሳዊ ንብረት ዘላቂ ደስታ ያስገኛል ?
(trg)="4"> ¿ Shiache talateetka maʼin atuma waaʼin tia ?

(src)="5"> ማስረጃዎቹ ምን ይጠቁማሉ ?
(trg)="5"> ¿ Jamüsü nakuwaʼipa na kachiiruakana aaʼin washirüü ?

(src)="7"> እርግጥ ነው ፣ ገንዘብ በራሱ አንድ ሰው ደስታውን እንዲያጣ አያደርግም ።
(trg)="6"> Saashin tü rewiisütakat Journal of Happiness Studies , eepa nümaʼana wanee wayuu tü choʼujaakat nümüin , nnojotsü talatüin maʼin naaʼin jee nnojotsü anain maʼin naaʼin sutuma kooʼomüin nükanain .

(src)="8"> ሞኒተር ኦን ሳይኮሎጂ በተባለው መጽሔት ላይ የወጣ አንድ ርዕስ እንደገለጸው “ ደስታ ወደማጣት የሚመራው [ ገንዘብ ] ለማግኘት የሚደረገው ጥረት ” ነው ።
(trg)="7"> « Tü nnojotkat talatüin atuma waaʼin shia sutuma kachiiruain waaʼin washirüü , nnojotsü shiain sutuma kanneetsein waya » , müsü tü rewiisütakat Monitor on Psychology .

(src)="9"> ይህ ሐሳብ ከሁለት ሺህ ዓመታት ገደማ በፊት የተጻፈውን የሚከተለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ያስታውሰናል ፦ “ የገንዘብ ፍቅር የብዙ ዓይነት ጎጂ ነገሮች ሥር ነውና ፤ አንዳንዶች በዚህ ፍቅር ተሸንፈው . . .
(src)="10"> ሁለንተናቸውን በብዙ ሥቃይ ወግተዋል ። ”
(trg)="8"> Tia meematüsü aka saaʼin tü sümakat tü Wiwüliakat , alüʼütsü süpüla 2.000 juya süchikijee süshajünüin tia , müsü mayaa : « Chi eekai kachiiruain naaʼin tü nneetkat , eʼreechi kasa mojusü sünainjee tia otta eeshii eekai [ . . . ] neʼrüin namüliala sutuma tia » ( 1 Timoteo 6 : 9 , 10 , TNM ) .

(src)="11"> እዚህ ላይ የተገለጸው ሥቃይ ምን ነገሮችን ሊያካትት ይችላል ?
(trg)="9"> ¿ Kasa wayu tia müliakalü atuma naaʼin wanee wayuu ?

(src)="12"> ሀብትን ላለማጣት የሚደረገው ጥረት የሚያስከትለው ጭንቀትና እንቅልፍ ማጣት ።
(trg)="10"> SHAPAAJEERÜ WAAʼIN JEE MATUNKUINJEENA WAYA SUTUMA JÜLÜJAIN WAAʼIN TÜ KASA WAMAʼANAKAT .

(src)="13"> “ የሚበላው ጥቂትም ሆነ ብዙ ፣ የሠራተኛ እንቅልፍ ጣፋጭ ነው ፤ ባለጸጋ ሰው ያለው ብዙ ሀብት ግን እንቅልፍ ይነሳዋል ። ” — መክብብ 5 : 12
(trg)="11"> « Atunkushi maʼin wanee wayuu eekai niʼyataalin , jaʼitairü paliʼirüin jee wainmain niküin ; akaisaʼa chi eekai washirüin , matuinkuinsai sutuma wainmain kasa nümaʼana » ( Eclesiastés 5 : 12 ) .

(src)="14"> የተጠበቀው ደስታ ሳይገኝ መቅረቱ የሚያስከትለው ተስፋ መቁረጥ ።
(trg)="12"> ÜTTEERÜ NEʼE WAAʼIN SUTUMA NNOJOLUIN WEʼRÜIN TALATÜIN WAAʼIN .

(src)="15"> አንድ ሰው እንዲህ ላለው ሐዘን የሚዳረግበት አንዱ ምክንያት የገንዘብ ጥማት ፈጽሞ ሊረካ ስለማይችል ነው ።
(trg)="13"> Üttüsü naaʼin wanee wayuu eekai kachiiruain naaʼin tü nneetkat süka ayatüin keeʼireein naaʼin kooʼomüin shia nümüin .

(src)="16"> “ ብርን የሚወድ ብርን አይጠግብም ፤ ሀብትንም የሚወድ በሚያገኘው ገቢ አይረካም ። ”
(trg)="14"> « Chi wayuu keeʼireekai aaʼin washirüü , nnojotsü talatüin naaʼin sümaa tü kasa eekat nümaʼana , keeʼireesü naaʼin sooʼomüin » ( Eclesiastés 5 : 10 ) .

(src)="18"> ገንዘብ ዋጋውን ማጣቱ ወይም ኢንቨስት የተደረገበት ነገር መክሰሩ የሚያስከትለው ሐዘንና ብስጭት ።
(trg)="15"> Eeshii eekai nnojoluin naaʼinrüin waneirua kasa talateetkalü atuma naaʼin süka kachiiruain naaʼin tü nneetkat .

(src)="19"> “ ሀብት ለማግኘት አትልፋ ።
(trg)="16"> Nnojoishii naya namaain napüshi , naʼaleewainyuu otta nnojoishii naya sünainpünaain aʼwaajaa Maleiwa .

(src)="20"> ይህን ትተህ በማስተዋል ተመላለስ ።
(trg)="18"> « Nnojo kachiiruain maʼin paaʼin washirüü .
(trg)="19"> [ . . . ]

(src)="21"> ዓይንህን ስትጥልበት በዚያ አታገኘውም ፤ የንስር ዓይነት ክንፎች አውጥቶ . . .
(trg)="20"> ¿ Jülüjasü paaʼin tia sümaa nnojoleerüin kakaliain shia pümaʼana ?

(src)="22"> ይበርራልና ። ” — ምሳሌ 23 : 4 , 5
(trg)="21"> Katünasü shia maʼaka saaʼin sütüna warulapai otta awatüsü iipünaamüin » ( Proverbios 23 : 4 , 5 ) .

(src)="23"> ባለን መርካት ።
(trg)="23"> « Jemeishii waya sümaa makoroloin .

(src)="24"> “ ወደ ዓለም ያመጣነው ምንም ነገር የለምና ፤ ምንም ነገር ይዘን መሄድም አንችልም ።
(trg)="24"> Je ouktapa waya , nnojoleerü kasain walüʼüjain .

(src)="25"> ስለዚህ ምግብና ልብስ ካለን በእነዚህ ነገሮች ረክተን መኖር ይገባናል ። ”
(trg)="25"> Je maaʼulu yaa , müleka eere tü wekakat , eere washeʼin , talatüinjana waya sümaa tia » ( 1 Timoteo 6 : 7 , 8 ) .

(src)="26"> ባላቸው የሚረኩ ሰዎች የማማረር ወይም የማጉረምረም ዝንባሌ አይኖራቸውም ፤ ይህም በሌሎች እንዳይቀኑ ይረዳቸዋል ።
(trg)="26"> Na wayuu talatakana aaʼin sümaa tü kasa eekat namaʼana , « mojukatche maʼin takuwaʼipa » , nnojoishii majakuʼu müin otta nnojoliishii naya kachumüraliin .

(src)="27"> ደግሞም ከአቅማቸው በላይ የሆነ ነገር ለማግኘት ስለማይመኙ አላስፈላጊ ከሆነ ጭንቀትና ውጥረት ይድናሉ ።
(trg)="27"> Nnojotsü shapaakuʼu müin naaʼinya süka nnojoluin keeʼireein naaʼin wanee kasa isaka nachiki nayaʼlajüin .

(src)="28"> ለጋስ መሆን ።
(trg)="28"> ASÜLAJÜLIINJANA WAYA .

(src)="29"> “ ከመቀበል ይልቅ መስጠት የበለጠ ደስታ ያስገኛል ። ”
(trg)="29"> « Anakuaippaʼireʼeya chi wayuu aapakai nuulia chi aapünakai amüin » ( Aluwataaushikana 20 : 35 ) .

(src)="30"> ለጋስ የሆኑ ሰዎች ደስተኞች ናቸው ፤ ሌሎችን ለመርዳት የሚያውሉት ጊዜና ጉልበት ትንሽ ቢሆንም እንኳ ሰዎችን ማስደሰት በመቻላቸው ይደሰታሉ ።
(trg)="30"> Talatüsü naaʼin na asülajüliikana süka anain namüin talatüin wayuu natuma .
(trg)="31"> Jaʼitairü neʼe nakatarüle kaʼi süpüla namaain naya jee naaʼinrüin wanee kasa napüleerua .

(src)="31"> አብዛኛውን ጊዜ እንዲህ ያሉ ሰዎች በገንዘብ ሊገዙ የማይችሉ የተትረፈረፉ በረከቶችን ያገኛሉ ፤ ለምሳሌ ፍቅርና አክብሮት የሚያተርፉ ከመሆኑም ሌላ መልሰው በልግስና የሚሰጧቸው እውነተኛ ጓደኞች ይኖሯቸዋል ! — ሉቃስ 6 : 38
(trg)="32"> Wainma kasa anasü neʼraka naya wayuukana , tia shia wanee kasa nnojotka oikünüin : aishii naya süpüla wayuu , kojutushii naya atumawaa , wayuu anashii naʼaleewainyuu jee müsia keeʼirakeerü namüin tü nasülajakat ( Lucas 6 : 38 ) .

(src)="32"> ከቁሳዊ ነገሮች ይልቅ ለሰዎች ቅድሚያ መስጠት ።
(trg)="33"> KOJUTULEEINJATÜ WAYUU WAMÜIN SUULIALEʼEYA KOROLO .

(src)="33"> “ ጥላቻ ባለበት የሰባ ፍሪዳ ከመብላት ይልቅ ፍቅር ባለበት አትክልት መብላት ይሻላል ። ”
(trg)="34"> « Anaʼleeshia wanee wayuu eekai niküin neʼe süchon aʼttiee sümaa wayuu aika apüla nia nuulialeʼeya chi wayuu ekakai paaʼairuku sümaa wayuu üttaka aaʼin nünain » ( Proverbios 15 : 17 ) .

(src)="34"> ይህ ጥቅስ ሊያስተላልፍ የፈለገው ነጥብ ምንድን ነው ?
(trg)="35"> ¿ Jamaluʼulu tia ?

(src)="35"> ከሌሎች ጋር ያለን ወዳጅነት ከቁሳዊ ሀብት የበለጠ ዋጋ አለው ።
(trg)="36"> Shia anaʼleeka kaʼaleewainre waya wayuu aika apüla waya suulialeʼeya washirüü .

(src)="36"> ደግሞም በኋላ ላይ እንደምንመለከተው እንዲህ ባለው ወዳጅነት ውስጥ የሚንጸባረቀው ፍቅር ለደስታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ።
(trg)="37"> Wekirajaweerü anain mapa aipüraliinjanain waya wayuu süpüla talatüin waaʼin .

(src)="37"> ሳቢና የምትባል በደቡብ አሜሪካ የምትኖር አንዲት ሴት የመጽሐፍ ቅዱስን መመሪያዎች መከተል የሚያስገኘውን ጥቅም ተመልክታለች ።
(trg)="38"> Sabina shia wanee wayuu yaajeʼewat Sudamérica , shiyaawata aaʼu anain maʼin sukuwaʼipa wayuu sutuma tü sümakat tü Wiwüliakat .

(src)="38"> ሳቢና ባለቤቷ ጥሏት ከሄደ በኋላ ለራሷና ለሁለት ሴት ልጆቿ የሚያስፈልጓቸውን መሠረታዊ ነገሮች ለማሟላት ትታገል ነበር ።
(trg)="39"> Wanaa sümaa nüpütüin shia chi suʼwayuusekai , aʼyataasü maʼin shia süpüleerua tü choʼujaakat sümüin otta sümüin tü piamasükat süchonnii .

(src)="39"> ሁለት ሥራዎችን የምትሠራ ሲሆን በየቀኑ ከእንቅልፏ የምትነሳው ከሌሊቱ አሥር ሰዓት ላይ ነበር ።
(trg)="40"> Piamasü shiʼyataain Sabina otta atamaʼawaisü shia 4 maalia .

(src)="40"> ሳቢና ጊዜዋ በጣም የተጣበበ ቢሆንም መጽሐፍ ቅዱስን ለመማር ወሰነች ።
(trg)="41"> Shikirajaaka sünain tü Wiwüliakat mayaapejeʼe mapüsawalin shia waneepia .

(src)="41"> ውጤቱስ ምን ሆነ ?
(trg)="42"> ¿ Kasaka shiʼrüin sünainjee tia ?

(src)="42"> የኑሮ ሁኔታዋ እምብዛም አልተለወጠም ።
(trg)="43"> Mayaapejeʼe nnojoluin kooʼomüin sünneetse Sabina , anoutaasü sukuwaʼipa .

(src)="44"> ለምሳሌ ያህል ፣ መንፈሳዊ ፍላጎቷን ማሟላት በመቻሏ ደስታ አግኝታለች ።
(trg)="44"> Talatüsü maʼin saaʼin sutuma shikirajaain nüchiki Maleiwa otta shikirajüin wayuu nüchiki ( Mateo 5 : 3 ) .

(src)="45"> በተጨማሪም ከእምነት ባልንጀሮቿ መካከል እውነተኛ ወዳጆችን ማፍራት ችላለች ።
(trg)="45"> Aleewajiraasü maʼin shiaya sümaa waneirua wayuu sunoujiraaka amaa .

(src)="47"> መጽሐፍ ቅዱስ “ ጥበብ ትክክል መሆኗ በውጤቷ ተረጋግጧል ” ይላል ።
(trg)="46"> « Atüjaaneechi aaʼu kekiin maʼin wanee wayuu sutuma tü kasa anasü naaʼinrakat » , müsü tü Wiwüliakat ( Mateo 11 : 19 , TNM ) .

(src)="49"> “ የገንዘብ ፍቅር የብዙ ዓይነት ጎጂ ነገሮች ሥር ነውና ፤ አንዳንዶች በዚህ ፍቅር ተሸንፈው . . .
(trg)="47"> Atüjaaneena aaʼu kekiin maʼin waya talatüle waaʼin sümaa tü eekat wamaʼana , wasülajüliire otta kojutule wayuu wamüin suulialeʼeya korolo .

(src)="50"> ሁለንተናቸውን በብዙ ሥቃይ ወግተዋል ። ” ​ — 1 ጢሞቴዎስ 6 : 10
(trg)="48"> « Chi eekai kachiiruain naaʼin tü nneetkat , eʼreechi kasa mojusü sünainjee tia otta eeshii eekai [ . . . ] neʼrüin namüliala sutuma tia » ( 1 Timoteo 6 : 10 , TNM ) .

(src)="51"> “ የገንዘብ ፍቅር ” የሚያስከትላቸው ነገሮች
(trg)="49"> ¿ Jameerü wakuwaʼipa kachiiruale waaʼin tü nneetkat ?

(src)="52"> ጭንቀትና እንቅልፍ ማጣት
(trg)="50"> Shapaajeerü waaʼin otta matunkuinjeena waya .

(src)="53"> ተስፋ መቁረጥ
(trg)="51"> Ütteerü neʼe waaʼin .

(src)="54"> ሐዘንና ብስጭት
(trg)="52"> Eʼreena waya wamüliala otta mojeerü waaʼin .

(src)="55"> ደስታ የሚያስገኙ ነገሮች
(trg)="53"> ¿ Kasa talateetka atuma waaʼin ?

(src)="56"> ባለን መርካት
(trg)="54"> Talatüle waya sümaa tü eekat wamaʼana .

(src)="57"> ለጋስ መሆን
(trg)="55"> Wasülajüliire .