# am/2016001.xml.gz
# ctu/2016001.xml.gz


(src)="1"> የርዕስ ማውጫ
(trg)="1"> I bʌl

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> ሁሉም ሰው የሚከተለውን የመጽሐፍ ቅዱስ መመሪያ ተግባራዊ ቢያደርግ ኖሮ ዓለማችን የተሻለች ቦታ አትሆንም ነበር ?
(trg)="3"> ¿ Ñumen wem ba an maʼ wʌl ili pañimil cheʼ muqʼuic i chʼʌjmel ti ñuc ili ticʼojel am bʌ ti Biblia ?

(src)="4"> “ በሁሉም ነገር በሐቀኝነት ለመኖር እንፈልጋለን ። ” — ዕብራውያን 13 : 18
(trg)="4"> « Tiʼ pejtelel lojon c pusicʼal com c mel lojon chuqui utsʼat » ( Hebreos 13 : 18 ) .

(src)="5"> ይህ የመጠበቂያ ግንብ እትም ሐቀኝነት መላ ሕይወታችንን እንዴት እንደሚነካው ያብራራል ።
(trg)="5"> Ili revista miʼ pʌsbeñonla chaʼan tiʼ pejtelel bajcheʼ yilalonla ti lac melbal , mi lac pʌs mi wolʌch lac mel chuqui utsʼat .

(src)="6"> ሐቀኝነት ጊዜ ያለፈበት ነገር ነው ?
(trg)="6"> ¿ Anto ba i cʼʌjñibal tiʼ melol chuqui utsʼat ?

(src)="7"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="8"> ሐቀኛ አለመሆን ምን ጉዳት አለው ?
(src)="9"> 4
(trg)="8"> Jiñi mach bʌ utsʼatic miʼ ticʼlañonla 4

(src)="10"> ሐቀኛ መሆን ምን ጥቅም ያስገኛል ?
(trg)="9"> I melol chuqui utsʼat añʌch i cʼʌjñibal 5

(src)="11"> 6
(src)="12"> መጽሐፍ ቅዱስ የሰዎችን ሕይወት ይለውጣል
(trg)="10"> « Chʌn cʼuxbin laʼ bʌ , come hermanojetla »

(src)="13"> ለአንድ ዓመት ሰላምና ደስታ እንዲሰጠኝ ጸለይኩ 8
(src)="14"> ይህን ያውቁ ኖሯል ?
(src)="15"> 10
(trg)="11"> ¿ Muʼ ba la cʌqʼuen wocolix i yʌlʌ Dios chaʼan tsaʼ bʌ i mele chaʼañonla ?

(src)="16"> አሉታዊ ስሜቶችን መቋቋም የሚቻልበት መንገድ 11
(trg)="12"> « Jiñi Espíritu miʼ subeñonla ti lac pusicʼal »

(src)="17"> ዛሬም የሚሠራ ጥንታዊ ጥበብ
(trg)="13"> « Mi caj c majlel lojon quicʼotetla »

(src)="18"> አትጨነቁ 15
(src)="19"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(src)="20"> 16
(trg)="14"> Jiñi eʼtel la quicʼot Jehová miʼ yʌqʼueñonla tijicñʌyel

(src)="21"> ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው
(trg)="15"> YAMBɅ CʼAJTIYA TAC CHAʼAN BɅ JIÑI BIBLIA

(src)="22"> ጭንቀት ውስጥ ስገባ መጽሐፍ ቅዱስ ሊረዳኝ ይችላል ?
(trg)="16"> ¿ Puede ayudarnos la Biblia a luchar contra la depresión ?

(src)="23"> ( የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች > የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው በሚለው ሥር ይገኛል )
(trg)="17"> ( Cucu yaʼ ti ENSEÑANZAS BÍBLICAS > PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA )

# am/2016002.xml.gz
# ctu/2016002.xml.gz


(src)="1"> የሽፋኑ ርዕሰ ጉዳይ | ሐቀኛ መሆን ምን ጥቅም አለው ?
(trg)="1"> TEMAJ AM BɅ TIʼ TEJCHIBAL | ¿ AM BA I CʼɅJÑIBAL CHEʼ MI LAC MEL CHUQUI UTSʼAT ?

(src)="2"> ሂቶሺ በጃፓን በሚገኝ አንድ ሥራ አስቀጣሪ ድርጅት ውስጥ በሒሳብ ክፍል ውስጥ ይሠራ ነበር ።
(trg)="2"> Hitoshi tsiʼ chaʼle eʼtel ( troñel ) chaʼan contabilidad ti jumpʼejl oficina baqui miʼ yʌjqʼuel eʼtel yaʼ ti Japón .

(src)="3"> ከአለቃው ጋር ሆኖ የሒሳብ መዝገብ በሚመረምሩበት ጊዜ አለቃው የሐሰት ሪፖርት እንዲያዘጋጅ አዘዘው ።
(trg)="3"> Ti jumpʼejl bʌ qʼuin , cheʼ bʌ an chuqui woli ( choncol ) i temel qʼuel yicʼot i yum ti eʼtel , jiñi i yum tsiʼ sube i tsʼijbun ti jiñi informe chuqui mach bʌ isujmic .

(src)="4"> ሂቶሺ እንደዚህ ዓይነት ሐቀኝነት የጎደለው ሥራ ለመሥራት ሕሊናው እንደማይፈቅድለት ለአለቃው ነገረው ።
(trg)="4"> Pero Hitoshi tiʼ tsictesʌbe chaʼan jiñi i conciencia maʼañic miʼ cʌy chaʼan miʼ mel bajcheʼ jiñi .

(src)="5"> በመሆኑም አለቃው ከሥራ እንደሚያባርረው አስጠነቀቀው ፤ በመጨረሻም ሂቶሺ ሥራውን አጣ ።
(trg)="5"> Cheʼ jiñi , i yum ti troñel tsiʼ yʌlʌ chaʼan mi caj i chilben i yeʼtel , ti wiʼil , cheʼʌch tsiʼ mele .

(src)="6"> በቀጣዮቹ ወራት ሂቶሺ ሥራ ለመቀጠር ያደረገው ጥረት ባለመሳካቱ ተስፋ ቆረጠ ።
(trg)="6"> Hitoshi tsiʼ wen ubi i chʼijiyemlel cheʼ bʌ tsaʼ caji i sʌclan jumpʼejl eʼtel baqui mach yomic miʼ chaʼlen lot .

(src)="7"> ለምሳሌ ያህል ፣ ለአንድ የሥራ ቃለ መጠይቅ በቀረበበት ወቅት ሐቀኝነት የጎደለው ሥራ ለመሥራት ፈቃደኛ እንዳልሆነ ተናገረ ።
(trg)="7"> Jumpʼejl ejemplo , cheʼ bʌ woli ( yʌquel ) i melbentel cʼajtiya tac chaʼan jumpʼejl eʼtel , tsiʼ yʌlʌ chaʼan maʼañic baqui ora mi caj i chaʼlen lot .

(src)="8"> ቃለ መጠይቅ ያደርግለት የነበረው ሰው “ የምታስብበት መንገድ ግራ ይገባል ! ”
(trg)="8"> Jiñi xmel cʼajtiya tsiʼ yʌlʌ : « ¡ Maʼañic mic ñaʼtan chucoch cheʼ maʼ wʌl bajcheʼ jiñi ! » .

(src)="9"> አለው ።
(src)="10"> ምንም እንኳ ቤተሰቦቹና ወዳጆቹ ሐቀኛ ለመሆን ያደረገውን ቁርጥ ውሳኔ ደግፈው በአቋሙ እንዲጸና ቢያበረታቱትም ሂቶሺ የያዘውን አቋም በተመለከተ ጥርጣሬ አድሮበት ነበር ።
(trg)="9"> Tsaʼ subenti tiʼ familia yicʼot i yamigojob chaʼan maʼañic miʼ cʌy i bʌ , pero tsaʼ caji i ñaʼtan chaʼan mach wen i cʼʌjñibalix cheʼ miʼ mel chuqui utsʼat .
(trg)="10"> Tsiʼ yʌlʌ : « Tsaʼ caji c ñaʼtan mi yomix to mic tsictesan chaʼan mach cujilic lot » .

(src)="11"> ሂቶሺ “ በእምነቴ ምክንያት እንዲህ ያለ አቋም መያዜ ትክክል ነው የሚለውን ነገር መጠራጠር ጀምሬ ነበር ” በማለት ተናግሯል ።
(trg)="11"> Jiñi tsaʼ bʌ ujti tiʼ tojlel Hitoshi miʼ pʌs chaʼan mach tiʼ pejtelel wiñicob xʼixicob ( quixtañujob ) miʼ qʼuelob ti ñuc cheʼ mi la cʌl chuqui isujm .

(src)="12"> በሂቶሺ ላይ የደረሰው ነገር ሐቀኝነትን ከፍ አድርጎ የሚመለከተው ሁሉም ሰው እንዳልሆነ የሚያሳይ አሳዛኝ እውነታ ነው ።
(trg)="12"> Ñumen to mach weñic miʼ yubiñob jiñi añoʼ bʌ i yeʼtel chaʼan choñoñel .

(src)="13"> እንዲያውም አንዳንዶች በንግዱ ዓለም ውስጥ ሐቀኛ መሆን የሚያዋጣ ነገር እንዳልሆነ ይሰማቸዋል ።
(trg)="13"> Juntiquil xʼixic ti Sudáfrica tsiʼ yʌlʌ : « Yonlel c piʼʌlob ti troñel mucʼob ti lot .

(src)="15"> በአሁኑ ጊዜ ከምናያቸው ሐቀኝነት የጎደላቸው ድርጊቶች መካከል በተለየ ሁኔታ ተስፋፍቶ የሚገኘው ውሸት ነው ።
(trg)="14"> Wen wocol jax chaʼan juntiquil maʼañic miʼ jacʼ cheʼ bʌ miʼ subentel i chaʼlen lot » .
(trg)="15"> Jiñi lot jiñʌch wen cʌmbil bʌ ili ora .

(src)="16"> ከጥቂት ዓመታት በፊት በማሳቹሴትስ ኤምኸርስት ዩኒቨርሲቲ የሥነ ልቦና ባለሞያ የሆኑት ሮበርት ፌልድማን ያደረጉት አንድ ጥናት እንዳሳየው 60 በመቶ የሚሆኑት አዋቂዎች በ10 ደቂቃ ውስጥ ቢያንስ አንዴ ይዋሻሉ ።
(trg)="16"> Ti jumpʼejl estudio tsaʼ bʌ i mele jiñi doctor Robert Feldman , juntiquil psicólogo muʼ bʌ ti eʼtel yaʼ ti Universidad i chaʼan Massachusetts , tsaʼ cʼoti ti ñaʼtʌntel chaʼan jiñi 60 % quixtañu ñucobix bʌ , miʼ chaʼleñob lot cheʼ an jaxto 10 minuto i cajelob ti tʼan .

(src)="17"> ፌልድማን እንዲህ ብለዋል ፦ “ ጥናቱ ያሳየው ውጤት በጣም የሚገርም ነው ።
(trg)="17"> Jiñi doctor Feldman miʼ yʌl : « Toj sajtel lon c pusicʼal .

(src)="18"> ውሸት የሕይወታችን አንዱ ክፍል እስኪመስል ድረስ እንደዚህ ተስፋፍቷል ብለን አልጠበቅንም ነበር ። ”
(trg)="18"> Tsaʼ c lon ñaʼta lojon chaʼan mach ti jujumpʼejlic qʼuin miʼ yʌjlel jiñi lot » .

(src)="19"> ብዙ ሰዎች ፣ ሌሎች ሲዋሿቸው ደስ ባይላቸውም እነሱ ራሳቸው የሚዋሹ መሆናቸው የሚገርም ነው ።
(trg)="19"> Mi tiʼ pejtelel quixtañujob maʼañic miʼ mulañob i lotintel , ¿ chucoch miʼ wen cʼʌjñel jiñi lot ?

(src)="20"> ውሸት ፣ ስርቆት እና ሌሎች ሐቀኝነት የጎደላቸው ድርጊቶች ይህን ያህል የተስፋፉት ለምንድን ነው ?
(trg)="20"> ¿ Chucoch wen pujquem jiñi lot , xujchʼ yicʼot yambʌ tac chuqui mach utsʼatic ?

(src)="21"> ሐቀኝነት የጎደለው ድርጊት በማኅበረሰቡ ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል ?
(trg)="21"> ¿ Baqui bʌ wocol miʼ yujtel tiʼ tojlel yañoʼ bʌ cheʼ maʼañic mi lac mel chuqui utsʼat ?

(src)="22"> ከሁሉ በላይ ደግሞ እንዲህ ባሉ ሐቀኝነት የጎደላቸው ድርጊቶች ከመካፈል ለመቆጠብ ምን ማድረግ እንችላለን ?
(trg)="22"> Pero ñumen i cʼʌjñibal bʌ , ¿ chuqui yom mi lac mel chaʼan maʼañic mi lac toy jiñi ?

# am/2016003.xml.gz
# ctu/2016003.xml.gz


(src)="1"> የሽፋኑ ርዕሰ ጉዳይ | ሐቀኛ መሆን ምን ጥቅም አለው ?
(trg)="1"> TEMAJ AM BɅ TIʼ TEJCHIBAL | ¿ AM BA I CʼɅJÑIBAL CHEʼ MI LAC MEL CHUQUI UTSʼAT ?

(src)="2"> “ በመጠኑም ቢሆን ሐቀኝነትን በማጉደል ሊፈቱ የሚችሉ ችግሮች ሁልጊዜ ያጋጥሙናል ። ” — ሳማንታ ፣ ደቡብ አፍሪካ
(trg)="2"> « Lʌcʼʌ tiʼ pejtelel ora , cheʼ maʼ tsʼitaʼ chaʼlen lot miʼ mejlel i locʼsañet ti wocol » ( Samantha , Sudáfrica ) .

(src)="3"> በዚህ አባባል ትስማማለህ ?
(trg)="3"> ¿ Cheʼ ba maʼ ñaʼtan jeʼel ?

(src)="7"> ይሁንና እውነቱ ሲወጣ ሐቀኛ አለመሆናችን ብዙ መዘዝ ያስከትልብናል ።
(trg)="4"> Tiʼ sujm , ti lac pejtelel mach junyajlic an tajleyonla ti wocol o an i tajol maʼañic mi lac ñaʼtan chuqui mi lac mel .

(src)="8"> እስቲ አንዳንድ መዘዞቹን እንመልከት ።
(src)="9"> ለማንኛውም ዝምድና መሠረቱ መተማመን ነው ።
(trg)="5"> Pero jiñʌch bajcheʼ mi lac jacʼ cheʼ baqui ora mi lac subentel lac chaʼlen lot , mi caj i yʌcʼ ti cʌjñel majquiyonla tiʼ sujmlel .

(src)="10"> ሁለት ሰዎች እርስ በርስ የሚተማመኑ ከሆነ የደኅንነትና የመረጋጋት ስሜት ይሰማቸዋል ።
(src)="11"> ሆኖም መተማመን በአንድ ጀምበር የሚመጣ ነገር አይደለም ።
(trg)="6"> Jumpʼejl ejemplo , mi ñumen i cʼʌjñibal mi la cubin chaʼan utsʼat miʼ qʼuelonla jiñi yañoʼ bʌ , tajol mi lac ñaʼtan chaʼan maʼañic i wocolel cheʼ mi lac tsʼitaʼ chaʼlen lot mi an mach bʌ weñic tsaʼ lac mele .

(src)="15"> ወዳጄ ነው ብለህ ባሰብከው ሰው ተታልለህ ታውቃለህ ?
(trg)="7"> Pero yom mi laj cuchben i wocolel mi tsaʼ ñaʼtʌnti i sujmlel .

(src)="16"> ከሆነ ምን ተሰማህ ?
(trg)="8"> Laʼ laj qʼuel baqui bʌ i wocolel tac .

(src)="19"> ሐቀኝነትን ማጉደል ከፍተኛ ዋጋ የምንሰጣቸውን ዝምድናዎች መሠረት ሊያናጋ እንደሚችል ጥርጥር የለውም ።
(trg)="9"> Jiñi wen ñuc bʌ i cʼʌjñibal jiñʌch cheʼ miʼ yʌjqʼuel ti ñuc chuqui mi la cʌl come miʼ coltañonla chaʼan chʌn utsʼat mi laj cajñel la quicʼot yañoʼ bʌ .

(src)="23"> መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ረገድ ሊረዳህ ይችላል ።
(trg)="10"> Pero ili mach ti orajach miʼ mejlel lac taj .

(src)="24"> እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ መመሪያዎችን ተመልከት ።
(src)="25"> ምን ማለት ነው ?
(trg)="11"> Mi lac taj cheʼ bʌ mi lac ñusan qʼuin yicʼot yañoʼ bʌ , mi la cʌl i sujmlel bʌ yicʼot cheʼ mach lac bajñel jach mi lac ñaʼtan lac bʌ .

(src)="26"> እውነቱን የማወቅ መብት ላለው ሰው ሐሰት መናገር ማለት ነው ።
(trg)="12"> Pero chʼijiyemtic jax cheʼ bʌ miʼ mejlel ti sajtel tiʼ cajach jumpʼejl lot .

(src)="28"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="13"> I wen wocol ti chaʼ tajtʌl cheʼ bʌ tsaʼix lac sʌtʌ .

(src)="33"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="14"> ¿ Am ba i lotiyet juntiquil wen cʌmbil bʌ a chaʼan ?

(src)="34"> “ ነገረኛ ሰው ጭቅጭቅ ያስነሳል ፤ ስም አጥፊም የልብ ጓደኛሞችን ይለያያል ። ”
(trg)="15"> Mi cheʼi , tajol mach tijicñayic tsaʼ wubi a bʌ o tsaʼ wubi chaʼan maʼañic tsiʼ qʼueleyet ti ñuc , i melelʌch .

(src)="36"> ምን ማለት ነው ?
(src)="37"> አንድን ሰው ገንዘቡን ወይም ንብረቱን እንዲሰጥ ለማድረግ ማታለል ወይም ማወናበድ ማለት ነው ።
(trg)="16"> Wen tsiquil chaʼan miʼ mejlel ti jilel jiñi tijicñʌyel am bʌ i chaʼan jiñi wen ñʌmʌl bʌ la quicʼot cheʼ mi lac mel mach bʌ utsʼatic .

(src)="38"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(src)="39"> “ የተቸገረውንና ድሃ የሆነውን ቅጥር ሠራተኛ አታታል ። ”
(trg)="17"> Ti jumpʼejl estudio tsaʼ bʌ i mele Robert Innes , maestro bʌ chaʼan Economía yaʼ ti Universidad ti California , tsiʼ qʼuele chaʼan « miʼ mejlel lac toyben lac bʌ jiñi lot » .

(src)="40"> “ ችግረኛን የሚያጭበረብር ፈጣሪውን ይሰድባል ፤ ለድሃ የሚራራ ሁሉ ግን አምላክን ያከብራል ። ” — ምሳሌ 14 : 31
(trg)="18"> Lajal bajcheʼ jumpʼejl virus : Cheʼ cabʌl ora mi la cajñel la quicʼot juntiquil yujil bʌ lot , miʼ mejlel lac toyben jaʼel .

(src)="41"> ምን ማለት ነው ?
(src)="42"> የአንድን ሰው ንብረት ሳያስፈቅዱ መውሰድ ማለት ነው ።
(trg)="19"> ¿ Chuqui miʼ mejlel lac mel chaʼan maʼañic mi lac toy ?

(src)="43"> መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ?
(trg)="20"> Jiñi Biblia miʼ mejlel i coltañonla .

(src)="45"> “ አትታለሉ ፤ . . .
(trg)="21"> Mic poj subeñet chaʼan maʼ qʼuel jiñi principio tac am bʌ ti Biblia .

# am/2016004.xml.gz
# ctu/2016004.xml.gz


(src)="1"> የሽፋኑ ርዕሰ ጉዳይ | ሐቀኛ መሆን ምን ጥቅም አለው ?
(trg)="1"> TEMAJ AM BɅ TIʼ TEJCHIBAL | ¿ AM BA I CʼɅJÑIBAL CHEʼ MI LAC MEL CHUQUI UTSʼAT ?

(src)="2"> “ ሐቀኛ ሕሊና እንዳለን እናምናለን ፤ ደግሞም በሁሉም ነገር በሐቀኝነት ለመኖር እንፈልጋለን ። ” — ዕብራውያን 13 : 18
(trg)="2"> « Cujil lojon maʼanic c mul lojon ti laʼ tojlel .
(trg)="3"> Come tiʼ pejtelel lojon c pusicʼal com c mel lojon chuqui utsʼat » ( Hebreos 13 : 18 ) .

(src)="4"> ይህ ቃል ከሥነ ምግባር አንጻር ውብ መሆን ተብሎም ሊተረጎም ይችላል ።
(trg)="4"> Jiñi xñoptʼañob tsiʼ wen chʼʌmʌyob ti ñuc tsaʼ bʌ i yʌlʌ jiñi apóstol Pablo : « Com c mel lojon chuqui utsʼat » .

(src)="6"> ይህ ምን ማድረግን ይጠይቃል ?
(trg)="5"> ¿ Chuqui yom i yʌl ili tʼan ?

(src)="7"> አብዛኞቹ ሰዎች ከቤት ከመውጣታቸው በፊት ጠዋት ጠዋት በመስተዋት ራሳቸውን ይመለከታሉ ።
(trg)="6"> Lʌcʼʌ ti lac pejtelel mi laj qʼuel lac bʌ ti espejo cheʼ mi caj lac loqʼuel ti xʌmbal .

(src)="8"> ይህን የሚያደርጉት ለምንድን ነው ?
(trg)="7"> ¿ Chucoch ?

(src)="9"> ማራኪ ሆነው መታየት ስለሚፈልጉ ነው ።
(trg)="8"> Come la com qʼuejlel ti wen .

(src)="10"> ሆኖም ፀጉርን ከማሳመር ወይም ጥሩ ልብስ ከመልበስ የበለጠ አስፈላጊ የሆነ ነገር አለ ።
(trg)="9"> Pero jiñi ñumen i cʼʌjñibal bʌ mach jiñic mi wen xibabil lac jol o mi utsʼat lac pislel .

(src)="11"> በእርግጥም ፣ ውስጣዊ ማንነታችን በውጫዊው መልካችን ላይ ውበት ሊጨምርልን ወይም ሊቀንስብን ይችላል ።
(trg)="10"> Tiʼ sujm , jiñi am bʌ ti lac pusicʼal miʼ mejlel i yʌcʼ chaʼan ñumen wen mi laj qʼuejlel bajcheʼ yilalonla o tajol maʼañic .

(src)="12"> የአምላክ ቃል ፣ መጥፎ የሆነውን ነገር የማድረግ ዝንባሌ እንዳለን በግልጽ ይናገራል ።
(trg)="11"> Jiñi Biblia tsiquil miʼ yʌl chaʼan i tilelʌch cheʼ mi lac mel chuqui mach bʌ weñic .

(src)="13"> ዘፍጥረት 8 : 21 “ የሰው የልብ ዝንባሌ ከልጅነቱ ጀምሮ መጥፎ ነው ” ይላል ።
(trg)="12"> Génesis 8 : 21 miʼ yʌl : « Jontol chuqui miʼ ñaʼtañob tiʼ pusicʼal cʼʌlʌ cheʼ chʼiton to » .

(src)="14"> በመሆኑም ሐቀኛ ለመሆን በውስጣችን ካለው ኃጢአት የመሥራት ዝንባሌ ጋር መታገል ያስፈልገናል ።
(trg)="14"> Jiñi apóstol Pablo tsiʼ yʌlʌ bajcheʼ tsiʼ chaʼle wersa chaʼan miʼ mʌlben ( jotben ) jiñi mulil : « Tic pusicʼal mic wen mulan i mandar Dios .

(src)="15"> ሐዋርያው ጳውሎስ ከኃጢአት ጋር የሚያደርገውን ትግል እንደሚከተለው በማለት ጥሩ አድርጎ ገልጾታል ፦ “ በውስጤ በአምላክ ሕግ እጅግ ደስ ይለኛል ፤ በሰውነቴ ውስጥ ግን ከአእምሮዬ ሕግ ጋር የሚዋጋውንና በሰውነቴ ውስጥ ላለው የኃጢአት ሕግ ምርኮኛ አድርጎ የሚሰጠኝን ሌላ ሕግ አያለሁ ። ” — ሮም 7 : 22 , 23
(trg)="15"> Pero mic ñaʼtan an yambʌ c pʌyol tic bʌcʼtal muʼ bʌ i contrajin jini com bʌ c mel tic pusicʼal .
(trg)="16"> Miʼ yʌcʼon ti chujquel tiʼ pʼʌtʌlel mulil am bʌ tic bʌcʼtal » ( Romanos 7 : 22 , 23 ) .

(src)="16"> ለምሳሌ ያህል ፣ ልባችን መጥፎ የሆነውን ነገር እንድናደርግ በሚገፋፋን ወቅት ወይም ሐቀኝነት የጎደለው ድርጊት ለመፈጸም በምንፈተንበት ጊዜ ልባችን የሚለንን ከመፈጸም ውጭ ሌላ አማራጭ የለንም ማለት አይደለም ።
(trg)="17"> Jumpʼejl ejemplo , cheʼ bʌ añonla ti jumpʼejl wocol baqui tajol yom mi lac mel mach bʌ weñic , an ti lac wenta miʼ cʼotel lac ñaʼtan chaʼan maʼañic mi lac mel .

(src)="17"> በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን መምረጥ እንችላለን ።
(trg)="18"> Mach cʌchʌloñicla tiʼ melol mulil , joñon la cujil mi la com lac mel chuqui wem bʌ o mach bʌ weñic .

(src)="18"> በውስጣችን ያለውን መጥፎ አስተሳሰብ ለማስወገድ የምንመርጥ ከሆነ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ሐቀኝነት የጎደላቸው ቢሆኑም እንኳ ሐቀኛ ሆነን መኖር እንችላለን ።
(trg)="19"> Cheʼ maʼañic mi la cʌcʼ ti ochel jontol bʌ ti lac pensar , choncol lac yajcan lac mel chuqui utsʼat ti ili pañimil ( mulawil ) baqui mach bʌ cheʼiqui .

(src)="19"> ሐቀኛ መሆን ከፈለግን ከሥነ ምግባር አንፃር በጥብቅ የምንከተለው አቋም ሊኖረን ይገባል ።
(trg)="20"> Yom jumpʼejl lac pusicʼal chaʼan miʼ mejlel lac mel chuqui utsʼat .

(src)="20"> የሚያሳዝነው ነገር ፣ ሰዎች ከሥነ ምግባር አቋማቸው ይልቅ ስለ አለባበሳቸውና ስለ መልካቸው ስለሚጨነቁ ለዚህ ብዙ ጊዜ ሲያጠፉ ይታያል ።
(trg)="21"> Pero chʼijiyemtic jax cheʼ cabʌlob mach bʌ yomobic come ñumen i cʼʌjñibal i chaʼañob cheʼ miʼ qʼuejlelob ti wen .

(src)="21"> እነዚህ ሰዎች ሐቀኝነትን የሚለኩት ባሉበት ሁኔታ ላይ ተመሥርተው ነው ።
(trg)="22"> Miʼ cheʼ yomob , cojach miʼ yʌlob chucoch cheʼ tsiʼ meleyob bajcheʼ jiñi .

(src)="22"> ዚ ( ኦነስት ) ትሩዝ አባውት ዲስኦነስቲ የተባለው መጽሐፍ ይህን ሁኔታ በዚህ መንገድ አስቀምጦታል ፦ “ እኛ ለራሳችን ባወጣነው መሥፈርት መሠረት ሐቀኛ እንደሆንን እስከተሰማን ድረስ ሐቀኝነት የጎደለው ድርጊት ብንፈጽምም ምንም አይመስለንም ። ”
(trg)="23"> Jiñi libro The ( Honest ) Truth About Dishonesty ( Jiñi [ wem bʌ ] i sujmlel chaʼan jiñi mach bʌ utsʼatic ) miʼ yʌl : « Ti isujm , jiñix to baqui jaxʌl mi lac ñop chaʼan utsʼat chuqui woli lac mel , mi lac chʌn chaʼlen lot » .