# alz/2017640.xml.gz
# yao/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Ajimbeje Mwakusangalala !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Kwa ŵandu ŵa Yehofa , kwimba nyimbo kuŵele mbali jakusosekwa mnope pakulambila kwawo .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Nambope ŵane yikusiyasawusya kwimba palikuga .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Ana mpaka tumalane nawo camtuli woga wakamulicisya masengo maloŵe getu pakumlumba Yehofa ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> Ngani ajino cijitusalile magongo gambone gatukusosekwela kwimba mwakusangalala , nambosoni yampaka yitukamucisye kuti tujimbeje cenene .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 8 Ana Akusatilila kwa Yehofa ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 13 Asyasyeje Cilungamo Soni Canasa ca Yehofa

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> Mpaka tulijiganye yindu yakamucisya kutyocela pa dongosolo jakola misinda jakutilila jajaliji ku Yisalayeli jwakala .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> Mu ngani jandanda alole matala gele mundu jwatesile cakulemwa mpaka akuye kuti atilile kwa Yehofa .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="10"> Mungani jakuyicisya alole mwele cisyasyo ca Yehofa mpaka citukamucisye m’weji kwakululucila ŵane , kucimbicisya umi , nambosoni kutenda yindu mwacilungamo .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="11"> 18 “ Jwakupeleka Mwakoloŵa Magasa Cacipocela Mbote ”

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="12"> 20 Aŵambaleje Nganisyo sya Cilambo

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="13"> 25 Akakunda Cilicose Kwalepelekasya Kuja Kupocela Mbote

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="14"> Ngani siŵilisi sikutagulila mnope ya camuko cele Paulo ŵapelece kwa Aklistu ŵa ku Kolose .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="15"> Ngani jandanda jikusala yampaka tutende naga tupikene nganisyo sya cilambo syampaka siwonece mpela syambone kapena syakamucisya .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="16"> Ngani jakuyicisya jikutukumbusya yampaka tutende kuti tuŵambale ndamo syampaka situlepelekasye kuja kupocela majali gatulagucisye Yehofa .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="17"> 30 Ana Mpaka Atende Wuli Kuti Asyoŵelele Mpingo Wawo Wasambano ?

# alz/2017641.xml.gz
# yao/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="2"> 147 : 1 .

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="3"> NYIMBO : 9 , 1

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="4"> Ligongo cici kwimba kuli kwakusosekwa pakulambila ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="5"> Ana mpaka atende wuli kuti amalane ni yindu yakwalepelekasya kumjimbila Yehofa ni mtima wosope ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="6"> Pakupanganya buku ja nyimbo jasambano , ana ŵacenjile yindu yapi , soni ana wawojo mpaka atende wuli kuti ajimbeje mwakusangalala ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="7"> Ana kwimba kukusatukamucisya kutenda cici ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="8"> MUNDU jwine jwakulemba nyimbo jwatite , “ Patupikene maloŵe , tukusagaganicisya .

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="9"> Nambo maloŵe ga mu nyimbo gakusatuyika mumtima . ”

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="10"> Pa nyimbo syosope , nyimbo syakola maloŵe gakumlumba Yehofa soni syakulosya cinonyelo cetu kwa Atati ŵetu ŵakwinani , ni syasili syambone mnope .

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="11"> Ni ligongo lyakwe kwimba kuli mbali jakusosekwa mnope pa kulambila kusyesyene , cinga tukwimba jika kapena ni abale ni alongo ku mpingo .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="12"> 2 , 3 . ( a ) Ana ŵane akusakuwona wuli kwimba mwagopoka pa misongano ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="13"> ( b ) Ana citutagulilane yiwusyo yapi ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="14"> Ana akusajimba mwagopoka pampepe ni mpingo kapena akusatenda sooni ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="15"> Acalume ŵane akusatenda sooni kwimba pekuga .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="16"> Yeleyi mpaka yatengusye wosope mu mpingo , mnopemnope naga abale ŵa maukumu ni ŵakuyitandisya yangajimbayo kapena naga akutenda yine ŵandu ali mkwimba . — Sal .
(trg)="17"> 30 : 12 .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="18"> Naga tukusakuwona kwimba kuŵa mbali ja kulambila kwetu , tuciŵambala kwendajenda ndaŵi ja nyimbo kapenasoni ngasitukunda kuti tukasimanikwa pa mbaliji .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="19"> M’yoyo , jwalijose akusosekwa kuliwusya kuti , ‘ Ana ngusakuwona kwimba nyimbo pa misongano kuti kuli kwakusosekwa ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="20"> Ana mpaka limbane camtuli ni cilicose cakundepelekasya kwimba ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="21"> Soni ana mpaka ndende wuli kuti njimbeje mwakusangalala ? ’

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="22"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="23"> Ana mu ndaŵi ja Ayisalayeli ŵalinganyisye yamtuli pa ngani ja kwimba pa nyumba ja Mlungu ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="24"> Kutandila kalakala ŵakulambila Yehofa ŵakulupicika aŵele ali mkukamulicisya masengo nyimbo pakumlumba Yehofa .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="25"> Yili yakutesya lung’wanu kuti Ayisalayeli paŵamtumicilaga Yehofa mwakulupicika , kwimba kwaliji mbali jakusosekwa pakulambila kwawo .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="26"> Mwambone , Mwenye Daudi paŵakosecelaga kutaŵa nyumba jakulambilila , ŵasagwile Alefi ŵakwana 4,000 ŵakwimba nyimbo syakumlumba Yehofa .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="27"> Mwa ŵandu ŵeleŵa , papali ŵandu 288 ŵaŵaliji ‘ ŵamlijiganye cenene pakumjimbila Yehofa . ’ — 1 Mbiri 23 : 5 ; 25 : 7 .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="28"> Nyimbo syaliji syakusosekwasoni pa ndaŵi jakuwugulila nyumba ja Mlungu .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="29"> Ngani jakwe jikusati , “ Kaneko ŵakwimba yitolilo ni ŵakwimba ni pakamwa ŵatandite kwimba mwakamulana , mwamti yapikanikaga mpela maloŵe gamo gakumlumba soni kum’yamicila Yehofa .
(trg)="30"> Paŵatandite kwimba yitolilo , micekece , ni yakwimbila yine pakumlumba Yehofa , . . . lumbili lwa Yehofa lwagumbele m’nyumba ja Mlungu jwakuwona . ”

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="31"> Celecitu caliji cakutendekwa cakulimbikasya kwabasi ! — 2 Mbiri 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="32"> Asale dongosolo jakwimba jajapali pakutaŵasoni lutenje lwa msinda wa Yelusalemu mundaŵi ja Nehemiya .

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="33"> Nehemiya paŵalongolelaga Ayisalayeli kutaŵasoni lutenje lwa msinda wa Yelusalemu , ŵasagwile Alefi ŵakwimba pakamulicisya masengo yida yakwimbila .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="34"> Paŵawugulilaga lutenjelu , ŵajimbile nyimbo syakulosya kusangalala .

(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="35"> Pandaŵiji , papali “ makuga gaŵili gekulungwa gakwimba nyimbo syakum’yamicila Mlungu . ”

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="36"> Makuga gaŵiliga gacingangene pa lutenjelyo , ciŵandika nyumba ja Mlungu ni kutanda kwimba , mwamti nyimbosyo syapikanikaga kwakutalika .
(trg)="37"> ( Neh .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="38"> 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) Pelepatu ngatukukayicila kuti Yehofa jwasangalele kwapikana ŵakutumicila ŵakwe ali mkwimba mwamacili nyimbo syakumlumba .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="39"> Ana Yesu jwalosisye wuli kuti kwimba nyimbo pakulambila kuli kwakusosekwa ?

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="40"> Ciklistu pacatandite , kwimba kwajendelecele kuŵa kwakusosekwa pa kulambila kusyesyene .

(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="41"> Pa cilo cakumalisya ca umi wa Yesu pa cilambo capasi , ŵajimbile nyimbo ni ŵakumkuya ŵakwe pambesi pakutandisya cindimba ca Cakulya Caligulo ca Ambuje . — Aŵalanje Matayo 26 : 30 .

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="42"> Ana Aklistu ŵa mu yaka 100 yandanda ŵatupele cisyasyo camtuli pangani jakwimba pakulambila ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="43"> Aklistu ŵa mu yaka 100 yandanda ŵajimbagasoni pampepe nyimbo syakumlumba Mlungu .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="44"> Tukumanyilila kuti ndaŵi syejinji ŵasonganaga m’nyumba sya ŵandu , nambo ngaŵa kuti ŵalepelaga kumjimbila Yehofa mwamacili ligongo lya yeleyi .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="45"> Mwakusalilidwa ni msimu , ndumetume Paulo jwalimbikasisye Aklistu acimjakwe kuti , “ Ajendelecele kamusyangana ni kulimbikasyana ni masalimo , nyimbo syakumlumba Mlungu , nyimbo syausimu syakwimbidwa mwakuyamicila , soni amjimbileje Yehofa m’mitima jawo . ”
(trg)="46"> ( Akolo .

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="47"> 3 : 16 ) Nyimbo sya m’buku jetu ja nyimbo sili yisyene “ nyimbo syausimu ” syatukusosekwa kwimba mwakuyamicila .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="48"> Nyimbosi sili mbali ja cakulya causimu cakutyocela kwa “ kapolo jwakulupicika ni jwalunda . ” — Mat .
(trg)="49"> 24 : 45 .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="50"> ( a ) Ana ŵane akusalepela kwimba mwakusangalala pa misongano ja mpingo ni jekulungwakulungwa ligongo cici ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="51"> ( b ) Ana mpaka tutende wuli kuti tujimbeje cenene pakumlumba Yehofa , soni ana ŵani ŵakusosekwa kulongolela ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="52"> ( Alole ciwulili cacili kundanda kwa nganiji . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="53"> Nambi wuli naga pana yine yakwalepelekasya kwimba ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="54"> Komboleka kuti ŵamwiŵasa mwawo kapena mu ndamilo jawo ŵanganonyela kwimba .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="55"> Mwinesoni akusapikanila nyimbo pa wayilesi , ni pakulandanya maloŵe gawo ni ga ŵakwimba ŵakumanyikawo komboleka kutenguka .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="56"> Nambo yeleyi yikatulepelekasya kwimba nyimbo syakumlumba Yehofa ligongo kwimbaku kuli ukumu wa jwalijose .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="57"> M’yoyo , atendeje ayi : ajikwesyeje panandi buku jawo ja nyimbo , akakotimisya mtwe wawo , kaneko ajimbeje mwakulosya kuti yakwimbayo yikwakwaya mumtima !

(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="58"> ( Ezara 3 : 11 ; aŵalanje Salimo 147 : 1 . )

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="59"> Masiku agano , m’Nyumba sya Ucimwene syejinji mwana ma TV , gakulosya maloŵe ga nyimbo .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="60"> Yeleyi yikusakamucisya ŵandu kwimba mwamacili ligongo ŵangakotimisya mitwe jawo pakwimba .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="62"> Cakulinga ca lijiganyoli cili kwakamucisya acakulungwa ŵa mumpingo kuti alongoleleje pakwimba nyimbo .

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="63"> Ana tukusosekwa kumbucila cici naga woga ukutulepelekasya kwimba mwakwesya maloŵe ?

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="64"> Cindu cine cacikusalepelekasya ŵane kwimba cili woga .
(trg)="65"> Ŵane akusajogopa kuti capikaniceje jika kapena kogopa kuti maloŵe gawo ngagasangalasya ŵane .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="66"> Nambo tukumbucileje kuti “ wosopewe tukusakuŵala ndaŵi syejinji ” pakuŵeceta .
(trg)="67"> ( Yak .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="68"> 3 : 2 ) Atamose yili m’yoyo , ngatukusaleka kuŵeceta pakogopa kukuŵala .

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="70"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="71"> Ana tutendeje wuli kuti tujimbeje cenene ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="72"> Ndaŵi sine mpaka tujogopeje kwimba ligongo lyakuti ngatukumanyilila cenene kajimbe kakwe .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="73"> Nambope , pana matala gakutukamucisya kumasya yeleyi ni kwimbaga cenenepe .

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="74"> Kuti ajimbe mwamacili akusosekwa kuwuta lipuje lyakwanila .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="75"> Pakwimba akusosekwa kwesya maloŵe mpela mwakusaŵecetela kapenasoni kupunda pelepa .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="76"> ( Alole yine yakamucisya mu buku ja Pindulani ndi Sukulu ya Utumiki wa Mulungu , pa peji 181 mpaka 184 , pasi pa kamtwe kakuti , “ Kapumidwe Koyenera . ” )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="77"> Sonitu , ndaŵi sine Malemba gakusiŵasalila ŵakulambila ŵa Yehofa kuti “ agumile mwakusangalala ” pakwimba nyimbo syakumlumba Mlungu . — Sal .
(trg)="78"> 33 : 1 - 3 .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="79"> Asale yampaka tutende kuti tujimbeje mwamacili .

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="80"> Pakulambila kwa peŵasa kapena pajika alinje kutenda ayi : Asagule nyimbo jimo jakumtima kwawo kutyocela m’buku ja nyimbo .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="81"> Agaŵalanje maloŵe ga munyimbojo mwakwesya maloŵe , soni mwamacili .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="82"> Kaneko , awute lipuje kamo ni kulinga kolanga maloŵe ga mumsela umo mwamacili .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="83"> Ni alinje kwimba msela uwowo ni kagumile kakoko .
(trg)="84"> ( Yes .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(src)="83"> Eno tie ber .
(trg)="85"> 24 : 14 ) Pambesi pakwe , caciyiwona kuti akwimba mwamacili , mwamti nikuti yili cenene pelepo .

(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="86"> Akatenda sooni ni yeleyi !

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(trg)="87"> ( a ) Ana kuwugula mnope pakamwa kukusakamucisya wuli pakwimba ?

(src)="86"> ( Som sanduku ma thiwie tie “ Lembe m’iromo timo kara itund niwer maber . ” ) ( b ) Juk makani m’ineno nia utie ku kony ikind juk ma jumio pi nidaru peko mi dwal ?
(trg)="88"> ( Alole libokosi lyakuti “ Yampaka Atende Kuti Ajimbeje Cenene . ” ) ( b ) Ana ni matala gapi gakusagawona kuŵa gakamucisya mnope pakumasya yakusawusya yine pakwimba ?

(src)="87"> Kara itund niwer ku dwal ma tek , ukwayu iyab dhogi ayaba .
(trg)="89"> Cindu cinesoni cakamucisya kuti ajimbeje mwakwesya maloŵe cenene , cili kuwugula mnope pakamwa .

(src)="88"> Pieno , kinde m’ibewer , yab dhogi ma lac nisagu m’ibed iweco ko aweca .
(trg)="90"> M’yoyo , pakwimba awuguleje pakamwa kupunda mwakusaŵecetela .