# alz/2017640.xml.gz
# ss/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Hlabelela Jehova Ngenjabulo !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Kuhlabela bekusolo kuyincenye lebalulekile yekukhonta kweliciniso .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Noma kunjalo , labanye bayesaba kuhlabela embikwebantfu .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Yini lesingasisita sincobe kwesaba kusebentisa emaphimbo etfu kute sidvumise Jehova ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> Lesihloko sikhuluma ngekutsi kungani kufanele sihlabele ngenjabulo siphindze sichaze kutsi singayitfutfukisa njani indlela lesihlabela ngayo .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 8 Yenta Jehova Abe Siphephelo Sakho

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 13 Lingisa Jehova Ngekuba Nemusa Kanye Nekulunga

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> Lilungiselelo lemadolobha ekukhosela lebelikhona ka - Israyeli wasendvulo lisifundzisa tifundvo letibalulekile .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> Esihlokweni sekucala naka indlela umuntfu lowonile langenta ngayo Jehova abe siphephelo sakhe lamuhla .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="10"> Esihlokweni sesibili naka kutsi sibonelo saJehova sisisita njani kutsi sicolele labanye , sikuhloniphe kuphila siphindze sente ngekulunga .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="11"> 18 Umuntfu “ Lowephanako Utawubusiswa ”

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="12"> 20 Kubalekele Kucabanga Njengebantfu Balelive

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="13"> 25 Ungavumeli Lutfo Lukwente Ulahlekelwe Ngumvuzo !

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="14"> Letihloko letimbili tisekelwe eselulekweni saPawula lesiphefumulelwe lebesiya kumaKhristu asebandleni laseKholose .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="15"> Sihloko sekucala sichaza kutsi yini lokufanele siyente nangabe umbono walelive ubonakala umuhle .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="16"> Sihloko sesibili sisikhumbuta kutsi singayibalekela njani imikhuba lengasenta singatitfoli tibusiso Jehova lasibekele tona .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="17"> 30 Yini Lengakusita Wetayelane Nelibandla Lelisha ?

# alz/2017641.xml.gz
# ss/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="2"> 147 : 1 , NW .

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="3"> TINGOMA : 9 , 138

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="4"> Kuhlabela kunayiphi indzima ekukhonteni kweliciniso ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="5"> Ungatincoba njani tintfo letingakuvimba kutsi uhlabelele Jehova futsi yini lengakusita uhlabele ngalokusuka enhlitiyweni ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="6"> Ngutiphi tingucuko letentiwe eculweni lelisha , futsi lingasisita njani ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="7"> Kuhlabela kusisita kutsi sikhone kwentani ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="8"> LOMUNYE umbhali wetingoma lodvumile watsi : “ Emagama akwenta ucabange .

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(trg)="9"> Umculo ukwenta ube nemiva letsite .

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="10"> Kodvwa ingoma ikwenta ucabange uphindze ube nemiva letsite . ”

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="11"> Ngumiphi imiva lencono lesingaba nayo kwendlula indlela lesitiva ngayo nasihlabela tingoma letidvumisa Jehova naletikhombisa kutsi siyamtsandza Babe wetfu losezulwini ?

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="12"> Asingabati kutsi kuhlabela kumcoka kakhulu ekukhonteni lokuhlantekile , ngisho noma uhlabela wedvwa noma unelibandla lebantfu baNkulunkulu .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="13"> 2 , 3 . ( a ) Labanye bangativa njani ngekuhlabela ngalokuvakalako ebandleni ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="14"> ( b ) Ngumiphi imibuto lesitawucoca ngayo ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="15"> Wena utiva njani ngekuhlabela ngalokuvakalako ebandleni ?

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="16"> Ukutfola kulihlazo yini ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="17"> Kulamanye emasiko , emadvodza ayesaba kuhlabela embikwebantfu .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="18"> Loko kungalitsintsa lonkhe libandla ikakhulukati nangabe labo labaholako bangahlabeli noma bente leminye imisebenti ngesikhatsi labanye bahlabela . ​ — Hla .
(trg)="19"> 30 : 12 .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="20"> Nangabe sitsatsa kuhlabela njengencenye lebalulekile yekukhonta kwetfu Nkulunkulu , angeke siphume nakusahlatjelwa noma sente leminye imisebenti .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="21"> Ngako ngamunye wetfu kufanele atibute kutsi : ‘ Ngikutsatsa njengalokubalulekile yini kuhlabela emihlanganweni yebuKhristu ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="22"> Yini lengangisita kutsi ngincobe kwesaba lenginako lokungangenta ngingahlabeli ngenjabulo ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="23"> Yini lengingayenta kute ngikhombise indlela lengitiva ngayo ngetingoma lesitihlabelako ? ’

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="24"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="25"> Ema - Israyeli abenamaphi emalungiselelo ekuhlabelela Jehova ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="26"> Sekuphele sikhatsi lesidze tikhonti taJehova letetsembekile tisebentisa umculo kute tidvumise Jehova .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="27"> Kuyaphawuleka kutsi ngesikhatsi ema - Israyeli asendvulo akhonta Jehova ngekwetsembeka , kuhlabela bekuyincenye lebaluleke kakhulu yekukhonta kwawo Nkulunkulu .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="28"> Nasi sibonelo , ngesikhatsi kulungiselelwa kukhonta ethempelini , iNkhosi Davide yahlela kutsi emaLevi langu - 4,000 advumise Jehova ngemculo .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="29"> Labangu - 288 babo ‘ bebafundzisiwe baceceshelwa umculo waSimakadze . ’ ​ — 1 Khr .
(trg)="30"> 23 : 5 ; 25 : 7 .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="31"> Ngesikhatsi kuniketelwa lithempeli , umculo kanye nekuhlabela kwabanendzima lebalulekile .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="32"> Kulandzisa kusitjela kutsi : “ Labashayi bemacilongo nalabahlabeli bahlangana bahlabela kanyekanye , kwaze kwaba shangatsi liphimbo linye , banika Simakadze ludvumo netibongo .
(trg)="33"> Baphakamisa emaphimbo abo babonga Simakadze bashaya emacilongo , nemasimbali naletinye nje tingubhu , . . . ngobe inkhatimulo yaSimakadze yagcwalisa lithempeli laNkulunkulu . ”
(trg)="34"> Loko kwakucinisa kakhulu kukholwa kwabo . ​ — 2 Khr .

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="35"> 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="36"> Chaza indlela bantfu labahlabela ngayo nakuniketelwa takhiwo eJerusalema ngesikhatsi kubusa Nehemiya .

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="37"> Ngesikhatsi Nehemiya ahola ema - Israyeli letsembekile ekwakheni lubondza lwaseJerusalema , wahlela kutsi emaLevi ahlabele aphindze asebentise tinsimbi temculo .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="38"> Ngesikhatsi kuniketelwa lubondza , lomculo lokhetsekile wenta lomkhosi waba mnandzi kakhulu .

(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="39"> ‘ Besekunemakwaya lamabili labehlabela . ’

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="40"> Lamakwaya ahamba ngekuphambana lenye ngesencele , lenye ngesekudla , ahlangana elubondzeni lolusedvutane nelithempeli futsi enta umsindvo lowawungevakala khashane kakhulu .
(trg)="41"> ( Neh .

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="42"> 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) Asingabati kutsi Jehova wajabula kakhulu nakeva tinceku takhe tihlabela ngemfutfo lomkhulu kute timdvumise .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="43"> Yini Jesu layenta kuze agcizelele kubaluleka kwekuhlabela ekukhonteni kwebuKhristu ?

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="44"> Kusukela ngesikhatsi kusungulwa libandla lebuKhristu umculo uchubeke waba yincenye lebalulekile ekukhonteni kweliciniso .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="45"> Ngebusuku lobubalulekile Jesu lacalisa ngabo umkhosi weSidlo SeNkhosi SakuSihlwa , wahlela kutsi kuhlatjelwe tingoma . ​ — Fundza Matewu 26 : 30 .

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="46"> EmaKhristu angelikhulu lekucala asibekela njani sibonelo sekuhlabela nasikhonta Nkulunkulu ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="47"> EmaKhristu angelikhulu lekucala enta luhlelo lwekudvumisa Jehova ngengoma ndzawonye .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="48"> Ngisho noma abevamise kuhlangana emakhaya ebazalwane , loko bekungawenti anciphise umfutfo labenawo nawahlabelela Jehova .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="49"> Umphostoli Pawula watjela emaKhristu kutsi : “ Chubekani nifundzisana futsi nikhutsatana ngetihlabelelo , ngetingoma tekudvumisa , ngekuhlabela tingoma tekukhonta Nkulunkulu ngekubonga , nangekuhlabelela Jehova etinhlitiyweni tenu . ”

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="50"> Tingoma letiseculweni letfu ‘ lokutingoma tekudvumisa , kufanele sitihlabele ngekubonga . ’

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="51"> Tiyincenye yekudla lesikulungiselwa “ sisebenti lesetsembekile nalesihlakaniphile . ” ​ — Mat .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="52"> 24 : 45 .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="53"> ( a ) Yini lengavimba labanye kutsi bahlabele ngenjabulo emihlanganweni yelibandla kanye nasemihlanganweni lemikhulu ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="54"> ( b ) Kufanele sihlabele njani nasidvumisa Jehova , futsi bobani lokufanele bahole ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="55"> ( Buka sitfombe lesisekucaleni kwalesihloko . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="56"> Kutsiwani nangabe kuhlabela kungakavami emndenini wakho , esikweni lakho noma endzaweni lohlala kuyo ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="57"> Ngesizatfu setebuchwepheshe lesetandzile ungakujabulela kulalela bahlabeleli labadvumile .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="58"> Kodvwa ungativa unemahloni noma uhlazeka nawucatsanisa livi lakho nelebahlabeleli labadvumile .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="59"> Loko akukafaneli kukudvumate bese uyekela kudvumisa Jehova ngekuhlabela .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="60"> Kunaloko kufanele ulibambe kahle liculo lakho , uphakamise inhloko bese uhlabela ngalokusuka enhlitiyweni .

(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="61"> ( Ezra 3 : 11 ; fundza Tihlabelelo 147 : 1 . )

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="62"> Lamuhla emaHholweni eMbuso lamanyenti nakuhlatjelwa emagama engoma avela ku - TV kute sikhone kuhlabela kahle .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="63"> Kuyajabulisa nekutsi kuhlabela tingoma teMbuso kwentiwe kwaba yincenye yeSikolwa Semsebenti WeMbuso .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="64"> Loku kugcizelela sidzingo sekutsi labadzala bahambe embili nakuhlabela libandla .

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="65"> Yini lokufanele siyikhumbule nangabe kwesaba kusenta siyekele kuhlabela ngalokuvakalako ?

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="66"> Kwesaba kungulenye yetintfo letenta bantfu bangahlabeli ngelivi lelivakalako .
(trg)="67"> Kungaba kwesaba kwehluka noma kubhimba .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="68"> Noma kunjalo , kufanele sihlale sikhumbula kutsi nasikhuluma “ siyona tikhatsi letinyenti . ”

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="70"> Ngako akukafanele sivumele emavi etfu langakapheleli asiyekelise kudvumisa Jehova ngekuhlabela .

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="71"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="72"> Ngumaphi emasikiselo langasisita sitfutfukise indlela lesihlabela ngayo ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="73"> Kungenteka siyesaba kuhlabela ngoba asati kutsi kufanele sihlabele njani .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="74"> Noma kunjalo , kunemasikiselo langasisita sikhone kutfutfukisa indlela lesihlabela ngayo .

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(trg)="75"> *

(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="76"> Ungafundza kuhlabela ngemfutfo nangelivi lelisetulu ngekutsi uphefumule kahle .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="77"> Njengobe gesi enta lilambu likhanye , kuphefumula kusenta sikhone kukhuluma siphindze sihlabele .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="78"> Kufanele uhlabele ngendlela lokhuluma ngayo noma uhlabele kakhulu kunaloko .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="79"> ( Fundza ngetindlela letilusito letitfolakala encwadzini letsi Zuza Emfundvweni YeSikolwa Semsebenti WemaKhristu , emakhasi 181 kuya ku - 184 , ngaphasi kwesihloko lesitsi “ Phefumula Ngendlela Lefanele . ” )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="80"> Ecinisweni nalikhuluma ngekudvumisa Nkulunkulu ngekuhlabela , ngaletinye tikhatsi liBhayibheli likhutsata bakhulekeli baNkulunkulu kutsi bamemete ngenjabulo . ​ — Hla .
(trg)="81"> 33 : 1 - 3 .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="82"> Chaza kutsi singalikhulisa njani lizinga lesitetsemba ngalo nasihlabela .

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="83"> Ngesikhatsi sekukhonta kwemndeni noma nawuwedvwa ungetama kwenta loku lokulandzelako : Khetsa yinye ingoma loyitsandza kakhulu eculweni .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="84"> Fundza emagama alengoma ngelivi lelicinile nalelinemfutfo .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="85"> Ngelivi lelifanako , shano onkhe emagama laselayinini ube ungaphumuli ndzawo .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="86"> Hlabela lelo layini ube ungashintji livi .
(trg)="87"> ( Isa .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(src)="83"> Eno tie ber .
(trg)="88"> 24 : 14 ) Livi lohlabela ngalo litawuvakala kahle futsi loko kuyintfo lenhle .

(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="89"> Ungavumi likwetfuse noma ucabange kutsi liyakuhlaza .

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(trg)="90"> ( a ) Kungasisita njani kukhamisa kakhulu nasihlabela ?