# alz/2017640.xml.gz
# mr/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> ३ हर्षाने यहोवाची स्तुती करा !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> यहोवाच्या लोकांसाठी , स्तुतिगीतं गाणं हा नेहमीच उपासनेचा एक महत्त्वाचा भाग राहिला आहे .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> पण , काहींना कदाचित इतरांसमोर गीत गायला संकोच वाटत असेल .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> मग , आपण सर्व जण आत्मविश्‍वासाने स्तुतिगीतं कशी गाऊ शकतो ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> या लेखात आपण हे पाहणार आहोत , की हर्षाने स्तुतिगीतं गाण्याची कारणं काय आहेत ?

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> ८ तुम्ही यहोवाचा आश्रय घेत आहात का ?

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> १३ यहोवाच्या न्यायीपणाचं आणि दयाळूपणाचं अनुकरण करा

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> प्राचीन इस्राएलमध्ये शरणपुरांची जी व्यवस्था करण्यात आली होती त्यापासून आज आपण बरंच काही शिकू शकतो .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="12"> १८ उदार मनाच्या व्यक्‍तीला अनेक आशीर्वाद मिळतात

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="13"> २० जगाची विचारसरणी नाकारा

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="14"> २५ कोणत्याही गोष्टीमुळे आपलं बक्षीस गमावू नका

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="15"> प्रेषित पौलने देवाच्या प्रेरणेने कलस्सैकरांना जे पत्र लिहिलं होतं त्यावर हे दोन लेख आधारित आहेत .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="16"> वरवर तर्कशुद्ध वाटणाऱ्‍या जगातल्या कल्पना आपण ऐकतो तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे , याची चर्चा पहिल्या लेखात करण्यात आली आहे .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="17"> तर दुसऱ्‍या लेखात हे सांगण्यात आलं आहे , की यहोवाचे आशीर्वाद मिळण्यापासून रोखणाऱ्‍या प्रवृत्ती आपण कशा टाळू शकतो .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="18"> ३० नवीन मंडळीशी कसं जुळवून घेता येईल ?

# alz/2017641.xml.gz
# mr/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="1"> “ देवाची स्तोत्रे गाणे चांगले आहे . ” — स्तो .

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="2"> १४७ : १ .

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="3"> गीत क्रमांक : ९ , १

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="4"> खऱ्‍या उपासनेत गीतांना किती महत्त्व आहे ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="5"> स्तुतिगीतं चांगल्या प्रकारे गाता यावीत यासाठी आपण काय करू शकतो ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="6"> नवीन गीत पुस्तकात कोणकोणते बदल करण्यात आले आहेत ?

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(trg)="7"> आणि त्यामुळे तुम्हाला कसा फायदा होऊ शकतो ?

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="8"> राज्यगीतांमुळे आपल्याला काय फायदा होतो ?

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(trg)="9"> एका सुप्रसिद्ध गीतकाराने एकदा असं म्हटलं : ‘ शब्दांमुळे आपल्याला विचार कळतात .

(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="10"> पण तेच शब्द आपण जेव्हा गातो , तेव्हा ते आपल्या हृदयाला स्पर्श करतात . ’

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="11"> आपल्या राज्यगीतांमुळे स्वर्गीय पिता यहोवा याची स्तुती होते आणि त्याच्याबद्दल असलेलं आपलं प्रेम व्यक्‍त होतं .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="12"> तसंच , या गीतांमुळे यहोवाच्या जवळ असल्याची भावनाही आपल्यात निर्माण होते .

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="13"> त्यामुळेच , आपण बंधुभगिनींसोबत मिळून गीत गात असू किंवा एकटे , स्तुतिगीतं गाण्याला खऱ्‍या उपासनेत इतकं महत्त्वाचं स्थान का आहे हे आपल्याला समजतं .

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="14"> २ , ३ .

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="15"> ( क ) मंडळीसोबत गीत गाण्याबाबत काहींना काय वाटतं ?

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="16"> ( ख ) आपण कोणत्या प्रश्‍नांची उत्तरं पाहणार आहोत ?

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(trg)="17"> स्तुतिगीतं गाणं महत्त्वाचं आहे .

(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="18"> पण मंडळीमध्ये मोठ्या आवाजात गीत गाण्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ?

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="19"> मोठ्याने गीत गायला तुम्हाला संकोच वाटतो का ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="20"> काही संस्कृतींमध्ये पुरुषांना इतरांसमोर गायला संकोच वाटतो .

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="21"> पण अशा प्रकारच्या मनोवृत्तीचा संपूर्ण मंडळीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो .

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="23"> ३० : १२ .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="24"> स्तुतिगीतं ही यहोवाच्या उपासनेचा भाग आहेत .

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="26"> आपण सर्वांनी पुढील प्रश्‍नांवर विचार केला पाहिजे : ‘ मंडळीत गीत गाण्याच्या बाबतीत आपल्याला काय वाटतं ?

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="28"> आणि पूर्ण अंतःकरणाने आपण कसं गाऊ शकतो ? ’
(trg)="29"> ४ , ५ .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="30"> प्राचीन काळात मंदिरात गायकांची कशी व्यवस्था करण्यात आली होती ?

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="31"> यहोवाच्या उपासकांनी नेहमीच त्याची स्तुती करण्यासाठी गीतांचा आणि संगीताचा उपयोग केला आहे .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="32"> उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे , इस्राएली लोक जेव्हा यहोवाला विश्‍वासू होते आणि त्याच्या आज्ञेप्रमाणे चालत होते , तेव्हा गीत गाणं हा त्यांच्या उपासनेचा एक फार महत्त्वपूर्ण भाग होता .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="34"> त्यांच्यापैकी २८८ जण “ परमेश्‍वराप्रीत्यर्थ गाण्याचे शिक्षण मिळून तरबेज झालेले ” होते . — १ इति .
(trg)="35"> २३ : ५ ; २५ : ७ .

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="36"> मंदिराच्या समर्पणाच्या सोहळ्यातही गीत आणि संगीत हे महत्त्वपूर्ण भाग होते .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="38"> आणि “ त्या समयी . . .

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="39"> परमेश्‍वराच्या तेजाने देवमंदिर भरून गेले . ”

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="40"> खरंच , या विलक्षण दृश्‍यामुळे इस्राएली लोकांचा विश्‍वास किती मजबूत झाला असेल ! — २ इति .

(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="41"> ५ : १३ , १४ ; ७ : ६ .

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="42"> राज्यपाल असताना नहेम्याने गीत आणि संगीतासाठी कोणती व्यवस्था केली ?

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="44"> गीत - संगीताने यहोवाची स्तुती करण्यासाठी त्यानेही लेव्यांची व्यवस्था केली होती .

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="45"> या लेव्यांनी गायिलेल्या गाण्यामुळे यरुशलेमच्या भिंतीचा समर्पण सोहळा अधिकच आनंददायी झाला .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="46"> नहेम्याने स्तुतिगीत गाणाऱ्‍या लेव्यांचे दोन गट केले .

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="48"> आणि शेवटी , हे दोन्ही गट मंदिराच्या जवळ असलेल्या भिंतीवर एकमेकांना येऊन मिळाले .

(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="52"> स्तुतिगीतं गाणं हे ख्रिश्‍चनांसाठी उपासनेचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल हे येशूने कसं दाखवून दिलं ?

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="53"> येशूच्या काळातही गीत - संगीत खऱ्‍या उपासनेचा महत्त्वपूर्ण भाग होते .

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="54"> मानवी इतिहासातल्या सगळ्यात महत्त्वाच्या रात्री काय झालं त्याचा विचार करा .

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="56"> यहोवासाठी गीते गाण्याच्या बाबतीत पहिल्या शतकातल्या ख्रिश्‍चनांनी चांगलं उदाहरण कसं मांडलं ?

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="57"> पहिल्या शतकातल्या ख्रिश्‍चनांनीही देवाची स्तुतिगीतं गाण्याच्या बाबतीत एक चांगलं उदाहरण मांडलं .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="59"> त्यांची घरं ही मंदिराप्रमाणे सुंदर आणि आकर्षक नसली , तरी ते बांधव मोठ्या आवेशानं स्तुतिगीतं गायचे .

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="62"> ही राज्यगीतं “ विश्‍वासू आणि बुद्धिमान ” दासाकडून “ योग्य वेळी ” पुरवण्यात येणाऱ्‍या आध्यात्मिक अन्‍नाचाच भाग आहेत . — मत्त .
(trg)="63"> २४ : ४५ .

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="64"> ( क ) काही जणाना सभांमध्ये व संमेलनांमध्ये मोठ्याने गाण्यास संकोच का वाटतो ?

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="65"> ( ख ) आपण यहोवाची स्तुती कशा प्रकारे केली पाहिजे , आणि यासाठी कोणी पुढाकार घेतला पाहिजे ?

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="66"> ( लेखाच्या सुरुवातीला दिलेलं चित्र पाहा . )

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="67"> कोणत्या काही कारणांमुळे गीत गाण्यासाठी तुम्हाला संकोच वाटू शकतो ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="68"> कदाचित तुमच्या कुटुंबात किंवा संस्कृतीमध्ये सहसा कोणी गीत गात नसेल .

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="71"> पण असं असलं , तरी यहोवाच्या स्तुतीसाठी गीत गाणं ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="72"> त्यामुळे तुमचं राज्यगीताचं पुस्तक समोर धरा , मान सरळ ठेवा आणि उत्साहाने व मनापासून गा !

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="73"> ( एज्रा ३ : ११ ; स्तोत्र १४७ : १ वाचा . )

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="74"> आज अनेक राज्य सभागृहांमध्ये मोठ्या स्क्रीन लावलेल्या आहेत .

(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="75"> त्यांवर गीतांचे बोल दाखवले जातात .

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="76"> त्यामुळे गीत चांगल्या प्रकारे गाण्यासाठी आपल्याला मदत होते .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="77"> आणखी एक उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे , मंडळीच्या वडिलांसाठी असलेल्या राज्य सेवा प्रशालांमध्येही आता गीतांचा समावेश करण्यात आला आहे .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="78"> ही गोष्ट हेच दाखवून देते , की मंडळीच्या सभांमध्ये गीत गाण्यात वडिलांनी पुढाकार घेणं महत्त्वाचं आहे .

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="80"> अनेक जण मोठ्या आवाजात गायला घाबरतात .

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="82"> पण पुढील गोष्टीचा विचार करा .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="83"> बायबल सांगतं की बोलण्यात “ आपण सर्वच अनेकदा चुकतो . ”

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="84"> पण मग त्यामुळे आपण बोलायचंच थांबवतो का ?

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="85"> नाही .

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="86"> मग , आपला आवाज चांगला नसेल , तर त्यामुळे आपण यहोवाची स्तुती करणं का थांबवावं ?
(trg)="87"> ११ , १२ .