# alz/2017640.xml.gz
# bem/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Muleimba ne Nsansa !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Ukutula na kale abantu ba kwa Yehova balishiba ukuti ukwimba kwalicindama mu kupepa .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Lelo bamo kuti balaumfwa insoni sha kwimba pa cintubwingi .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Finshi twingacita pa kuti twilaumfwa insoni sha kulumbanya Yehova mu nyimbo ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> Cino cipande nacilondolola umulandu tulingile ukulaimbila no mweo onse kabili nacilanda na pa fyo twingacita pa kuti tuleimba bwino .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 8 Bushe Mulooba Muli Yehova ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 13 Muleba no Mulinganya no Luse nge fyo Yehova Aba

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> Kuti twasambililako ifyacindama kuli filya Lesa abikile imisumba ya kufulumukilako mu Israele .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> Mu cipande ca kubalilapo mwalasambilila ifyo uwalufyanya muno nshiku engacita pa kuti aleuba muli Yehova .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="10"> Mu cikonkelepo mukasambilila ifyo twingalapashanya Yehova uwelela , uwacindika ubumi kabili uwa mulinganya .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="11"> 18 “ Umuntu wa Bukapekape Akakwata Ifingi ”

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="12"> 20 Mwilatontonkanya nga ba Muli ici Calo

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="13"> 25 Mwilaleka Icintu Nangu Cimo Cikalenge Mukafilwe Ukupokelela Icilambu

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="14"> Ifi fipande fibili fifumine muli kalata iyo Paulo alembeele Abena Kristu ba mu Kolose .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="15"> Icipande ca kubalilapo cilelanda pa fyo twingacita nga twaumfwa fimo ifyo abantu ba muli cino calo bengalanda ifingomfwika bwino nelyo ifingomfwika kwati fya cine .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="16"> Icipande cikonkelepo cilelanda pa fyo twingacita pa kuti tatulekele icintu nangu cimo cikalenge tukafilwe ukupokelela amapaalo ayo Yehova atulaya .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="17"> 30 Kuti Mwacita Shani pa Kuti Mubelele mu Cilonganino Mwakuukila ?

# alz/2017641.xml.gz
# bem/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="2"> 147 : 1 .

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="3"> INYIMBO : 10 , 2

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="4"> Bushe ukwimba kwacindama shani mu kupepa kwa cine ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="5"> Finshi mwingacita pa kuti musambilile ukwimbila Yehova no mweo onse ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="6"> Finshi fimo ifyo bawamyako mu citabo ca nyimbo icipya , kabili finshi mwingacita pa kuti mulecibomfya bwino ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="7"> Bushe ukwimba kulenga tulecita finshi ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="8"> UULEMBA inyimbo uwaishibikwa sana alandile ati : “ Nga mwaumfwa amashiwi , mulatontonkanya pa cilelandwapo .

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(trg)="9"> Nga mwaumfwa ifilimba filelila , mulomfwa bwino .

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="10"> Lelo nga muleimba , amashiwi yalamufika pa mutima . ”

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="11"> Inyimbo shesu shilalenga twalalumbanya no kutemwa Shifwe wa ku muulu Yehova , kabili shilalenga twapalama kuli ena .

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="12"> E mulandu wine ukwimba inyimbo kwacindamina mu kupepa kwasanguluka , nampo nga tuli fweka ilyo tuleimba nelyo nga tuleimbila Lesa pamo na bantu bakwe mu cilonganino .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="13"> 2 , 3 . ( a ) Bushe bamo bomfwa shani nga baleimba mu kupongomoka mu cilonganino ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="14"> ( b ) Mepusho nshi twalayasuka ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="15"> Mumfwa shani nga muleimba mu kupongomoka ilyo muli mu cilonganino ?

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="16"> Bushe mulomfwa insoni ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="17"> Mu fyalo fimo abaume balomfwa insoni ukwimba pa cintubwingi .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="18"> Ici kuti calenga aba bwananyina mu cilonganino balafilwa ukwimba sana , maka maka nga ca kuti abaletungulula tabaleibikilishako ukwimba nelyo nga balecita ifintu fimbi pa nshita ya kwimba inyimbo mu cilonganino . — Amalu .
(trg)="19"> 30 : 12 .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="20"> Nga ca kuti tumona ukuti ukwimba kwalicindama sana mu kupepa kwesu , tatwakulafuma pa nshita ya kwimba inyimbo pa kulongana nelyo ukupuswako .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="21"> Kanshi cila muntu alingile ukuyipusha ati : ‘ Bushe mona shani ukwimba inyimbo pa kulongana ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="22"> Kuti nacita shani pa kuti ndeke ukumfwa insoni sha kwimbila Yehova ne nsansa ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="23"> Kabili kuti nacita shani pa kuti ndeimba inyimbo shesu no mweo onse ? ’

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="24"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="25"> Finshi abena Israele bacitile ifilanga ukuti ukwimba kwalicindeme mu kupepa kwabo ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="26"> Ukutula na kale bakapepa ba kwa Yehova aba cishinka balalumbanya Yehova mu nyimbo .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="27"> Ilyo abena Israele balebombela Yehova ne cishinka , ukwimba kwalicindeme sana mu kupepa kwabo .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="28"> Ku ca kumwenako , ilyo Imfumu Davidi yalepekanya imilimo pe tempele , yateyenye abena Lebi 4,000 aba kwimba inyimbo sha kulumbanya Lesa .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="29"> Pali aba pali na bali 288 “ abo basambilishe ukwimbila Yehova , bonse abacenjela . ” — 1 Imila .
(trg)="30"> 23 : 5 ; 25 : 7 .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="31"> Ilyo balepeela itempele kuli Yehova , balilishishe ifilimba kabili balimbile inyimbo .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="32"> Baibolo itweba ati : “ Nomba ilyo abalelisha amapenga na baleimba batendeke ukwimbila pamo ukulumbanya no kutasha Yehova , kabili ilyo batendeke ukulisha amapenga na malimba ne filimba fya nyimbo no kulumbanya Yehova , . . . ubukata bwa kwa Yehova bwaiswile mu ng’anda ya kwa Lesa wa cine . ”

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="33"> Abantu bafwile balikoseleshiwe nga nshi ! — 2 Imila .
(trg)="34"> 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="35"> Bushe Nehemia apekenye shani aba kwimba ilyo ali cilolo mu Yerusalemu ?

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="36"> Ilyo Nehemia aletungulula abena Israele ilyo balekuula ifibumba fya Yerusalemu cipya cipya , na o alipekenye abena Lebi aba kwimba inyimbo pa filimba .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="37"> Ilyo bapeele ifi fibumba kuli Yehova , inyimbo baimbile shalengele abantu baba sana ne nsansa .

(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="38"> Pali ilya nshita kwali “ amabumba yabili ayakalamba aya bakemba ba nyimbo sha kutootela . ”

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="39"> Ibumba lya bakemba limo lyaleya ku kulyo limbi lyaleya ku kuso kabili bakumanine pa cibumba icali mupepi ne tempele pa kuti inyimbo shileumfwika no kutali .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="40"> Ukwabula no kutwishika Yehova alitemenwe pa kumfwa bakapepa bakwe balemulumbanya mu nyimbo .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="41"> Bushe Yesu alangile shani ukuti ukwimba kwalicindama mu kupepa kwa Bwina Kristu ?

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="42"> Na lintu icilonganino ca Bwina Kristu capangilwe , ukwimba kwali ukwacindama mu kupepa kwa cine .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="43"> Na pa bushiku bwacindamisha ilyo Yesu atendeke Umulalilo wa kwa Shikulu , ena na basambi bakwe balimbile inyimbo . — Belengeni Mateo 26 : 30 .

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="44"> Bushe Abena Kristu ba mu nshita ya batumwa balangile shani ukuti ukwimba kwalicindama mu kupepa ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="45"> Abena Kristu ba mu nshita ya batumwa balelumbanya Lesa mu nyimbo capamo .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="46"> Nangu ca kuti ilingi line balelonganina fye mu mayanda , balitemenwe nga nshi ukwimbila Yehova .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="47"> Umutumwa Paulo aebele aba bwananyina ati : “ Mulesambilishanya no kukonkomeshanya mu nyimbo sha malumbo , mulelumbanya Lesa , ku nyimbo shakwe no kumucindika , kabili muleimbila Yehova mu mitima yenu . ”

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="48"> Mu citabo cesu ica nyimbo mwaba inyimbo sha ‘ kulumbanya Lesa no kumucindika . ’

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="49"> Inyimbo nasho fya kulya fya ku mupashi ifyo “ umusha wa cishinka kabili uwashilimuka ” atupekanishisha . — Mat .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="50"> 24 : 45 .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="51"> ( a ) Finshi fingalenga bamo bafilwa ukulaimba ne nsansa pa kulongana ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="52"> ( b ) Bushe tulingile ukulacita shani pa kwimbila Yehova amalumbo , kabili ni bani balingile ukuba pa ntanshi mu kwimba ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="53"> ( Moneni icikope pa ntendekelo ya cino cipande . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="54"> Kuti mwacita shani nga ca kuti mu lupwa lwenu , mu calo mwikala nelyo mu cifulo mwikala tabatemwa ukwimba ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="55"> Apo kwaliba ifya kupangapanga , nalimo kuti mwatemwa ukukutika inyimbo isho abasambilila sana ukwimba baimba .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="56"> Lelo nga mwalinganya ishiwi lyenu ku ya bakemba kuti mwaisuula nelyo kuti mwaumfwa ububi .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="57"> Ifi tafilingile ukulenga mwaleka ukwimbila Yehova amalumbo .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="58"> Ilyo muleimba muleimyako icitabo ca nyimbo pa muulu , muleimyako umutwe , kabili muleimba no mweo onse !

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="59"> Finshi tulingile ukulaibukisha nga ca kuti tulatiina ukwimba ?

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="60"> Cimo icilenga abengi balefilwa ukwimbisha mwenso .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="61"> Nalimo balatiina ukuti ishiwi lyabo lyalaumfwika sana nelyo ukuti baliba ne cileya .

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="62"> Lelo tuleibukisha ukuti mu kusosa “ tulaipununa imiku iingi . ”

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="63"> Na lyo line tatuleka ukulanda .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="64"> Nomba mulandu nshi twingalekela ukwimbila Yehova pa mulandu wa kuti twaliba ne cileya ?

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="65"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="66"> Finshi fimo ifingatwafwa ukulaimba bwino ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="67"> Nalimo ico tumfwila insoni sha kwimba ni co tatwaishiba ifya kwimba .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="68"> Lelo kuti twasambilila ifya kwimba nga tulekonka fimo ifyo balandapo pa kwimba .

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(trg)="69"> *

(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="70"> Kuti mwasambilila ukwimba na maka ne ciunda icisuma nga ca kuti muleingisha umwela uwingi .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="71"> Nga filya fine amalaiti yalenga ikolobo lyayaka , e fyo no kwingisha umwela uwingi kwingalenga mulelanda nelyo muleimba na maka .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="72"> Ilyo muleimba ishiwi lilingile ukulaumfwika nga filya fine lyumfwika nga mulelanda nelyo kuti muleimbishako .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="73"> ( Moneni ifyo balandapo ifyaba muli Nonkelenimo mu Masambililo ya Isukulu lya Butumikishi Ilya Bulesa , amabula 181 ukushinta ku 184 , pa ka mutwe akatila “ Imipeemene Isuma . ” )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="74"> Na kuba pa kwimbila Yehova amalumbo , limo limo Amalembo yeba bakapepa bakwe ‘ ukwaula utupundu . ’ — Amalu .
(trg)="75"> 33 : 1 - 3 .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="76"> Londololeni ifyo twingacita pa kuti tuleimba bwino .

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="77"> Ilyo muli pa mapepo ya lupwa nelyo ilyo muleisambilisha Baibolo , muleeshako ukucita ifi : Saleni ulwimbo mwatemwa sana mu citabo ca nyimbo .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="78"> Belengeni amashiwi ya lwimbo mu kupongomoka .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="79"> Lyena landeni amashiwi ayali muli sentensi imo ukwabula ukupemamo , kabili ishiwi lifwile ukumfwika nga filya fine lyacilaumfwika ilyo mwacilabelenga .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(trg)="80"> Lyena imbeni ayo amashiwi mwi shiwi limo line ilyo mwacibelengelamo .

(src)="83"> Eno tie ber .
(trg)="81"> Ishiwi lyenu likalafuma sana .

(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="82"> Ishiwi nga lyaba ifi tamufwile ukutiina nelyo ukumfwa insoni !

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(trg)="83"> ( a ) Bushe ukwasamuna sana akanwa pa kwimba kuti kwatwafwa shani ukulaimba bwino ?

(src)="86"> ( Som sanduku ma thiwie tie “ Lembe m’iromo timo kara itund niwer maber . ” ) ( b ) Juk makani m’ineno nia utie ku kony ikind juk ma jumio pi nidaru peko mi dwal ?
(trg)="84"> ( Moneni akabokoshi kaleti “ Ifyo Mwingacita pa Kuti Muleimba Bwino . ” ) ( b ) Finshi mwasanga ukuti filamwafwa ukwimba bwino ?