# alt/2018240.xml.gz
# tk/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 Olar höwes bilen gulluk edýärler ​ — Madagaskar

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="2"> 7 « Ol ejizleri kuwwatlandyrýar »
(trg)="3"> Durmuşyň aladalary zerarly özümizi el - aýagymyz baglanan ýaly duýsak näme edip bileris ?

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(src)="4"> Анайда ок биске нениҥ учун Иегованыҥ болужы керек ле ол канайып ийде - кӱч берип турганы јарталат .
(trg)="4"> Bu makalada 2018 - nji ýyl üçin saýlanan aýat we Ýehowa özümizi berkitmäge näme üçin mümkinçilik bermelidigi hem - de onuň muny nädip edýändigi barada gürrüň berilýär .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="5"> 12 Ýatlama agşamy Hudaýyň halkyny agzybir edýär

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="6"> Mesihiň ölüminiň Ýatlama agşamy 2018 - nji ýylyň mart aýynyň 31 - ine şenbe güni geçiriler .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="7"> Biz bu ähmiýetli waka häzirden nädip taýýarlanyp bileris ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="8"> Ondan nädip doly peýda alyp bileris ?

(src)="9"> Кайраканныҥ Эҥири бастыра јердеги Кудайдыҥ албатызын канайып бириктирет деген сурактардыҥ карууларын бу јӧрмӧлдӧҥ таап аларыгар .
(trg)="9"> Bu waka dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan Hudaýyň halkynyň agzybirligini nädip berkidýär ?
(trg)="10"> Bu soraglaryň jogabyny şu makaladan bileris .

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="11"> 17 Ähli zadyň Eýesine näme berip bileris ?

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="12"> Bizdäki ähli zatlary Ýehowa berýär .

(src)="12"> Је ол , андый да болзо , бойыныҥ ишчилерин бӱгӱнги кӱнде оныҥ организациязыныҥ ижине акча - јӧӧжӧзиле јӧмӧшсин деп кӱӱнзейт .
(trg)="13"> Muňa garamazdan , ol biziň guramadaky işleri maddy taýdan goldamagymyzy isleýär .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="14"> Bu makaladan Ýehowa näme üçin sowgat bermelidigimizi we gymmatly zatlarymyzy bermegiň nähili peýdasynyň bardygyny bileris .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="15"> 22 Hudaýa bolan söýgi hakykatdan bagtly edýär

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="16"> 27 Ýehowa gulluk edýän we etmeýän adamlaryň arasyndaky tapawuda üns beriň

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(src)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="17"> Birinji makalada hakyky bagtyň şu dünýäde giňden ýaýran ýoýulan söýgä däl - de , Hudaýa bolan söýgä baglydygy gürrüň berilýär .

(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="18"> Ikinji makalada bolsa şu soňky günlerde adamlaryň bildirýän häsiýetleriniň Hudaýyň gullukçylarynyň görkezýän häsiýetlerinden düýpgöter tapawutlanýandygy aýdylýar .
(trg)="19"> 32 Şuny bilýäňizmi ?

# alt/2018242.xml.gz
# tk/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(trg)="1"> 2018 - nji ýylyň aýady : « Ýehowa umyt baglaýanlar täzeden güýç toplarlar » .
(trg)="2"> IŞ .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="3"> 40 : 31 , TD

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="4"> AÝDYMLAR : 152 , 51

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="5"> Işaýa 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="6"> Matta 11 : 28 — 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="7"> 2 Korinfliler 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="8"> Biz nähili kynçylyklar bilen göreşmeli bolýarys ?
(trg)="9"> Ýehowa wepaly gullukçylaryna näme üçin buýsanç bilen seredýär ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="10"> ( Makalanyň başyndaky surata serediň ) .

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="11"> SIZ şu günler ýaşaýşyň kyndygy bilen razylaşsaňyz gerek .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(trg)="12"> Ýehowa mähriban dogan - uýalarymyzyň köpüsiniň agyr keselçilikden ejir çekýändigini bilýär .

(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="13"> Käbirleri ençeme ýyl bäri gartaşan dogan - garyndaşlarynyň aladasyny edýär .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="14"> Başgalary bolsa maşgalasyny iň gerekli zatlar bilen üpjün etmek üçin köp der dökmeli bolýar .

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="15"> Bilşimiz ýaly , olaryň köpüsi birbada ençeme kynçylyklar bilen göreşýär .

(src)="15"> Мындый кӱчтерде кӧп ӧй лӧ ийде - кӱч керек , анайда ок кӧп акча керек болот .
(trg)="16"> Bu bolsa gaty köp wagty we güýji talap edýär ; olara edilýän çykdajylar barada gürrüňem ýok .

(src)="16"> Је слер Кудайдыҥ берген сӧзи чын деп бир де алаҥзыбай јадыгар ла келер ӧйгӧ ижемјилӱ кӧрӧдигер .
(trg)="17"> Muňa garamazdan , siz Hudaýyň wadalaryna doly ynanýarsyňyz , gelejege bolan umydyňyzy hem gaýym saklaýarsyňyz .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="18"> Ýehowa muňa , gör , nähili begenýändir !

(src)="18"> Исаия 40 : 29 - тагы сӧстӧр бистиҥ кӱӱн - санаабысты канайып кӧдӱрет , је биске кандый јастыра кӧрӱмнеҥ кыйар керек ?
(trg)="19"> Işaýa 40 : 29 - daky sözler bizi nädip ruhlandyrýar ?

(src)="19"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам ийде - кӱчигер јетпей барган деп билдирип турган болзо , санааркабагар , слер јаҥыскан эмезигер .
(trg)="20"> Biz nähili uly ýalňyşlyk goýberip bileris ?
(trg)="21"> Käte siz kynçylyklardan ýaňa özüňizi iki oduň arasynda galan ýaly duýýarsyňyzmy ?

(src)="20"> Јебрен ӧйдӧги Кудайдыҥ ишчилери де кезикте кӧп кӱчтердеҥ улам ал - санаага тӱшкен деп , Агару Бичикте айдылат ( 1 Каан .
(trg)="22"> Eger şeýle bolsa , onda siz ýeke däl .
(trg)="23"> Mukaddes Ýazgylarda Hudaýyň geçmişde ýaşan wepaly gullukçylarynyň hem köplenç özlerini şeýle duýandyklary aýdylýar ( 1 Pat .

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(trg)="24"> 19 : 4 ; Eýp .
(trg)="25"> 7 : 7 ) .

(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(trg)="26"> Emma olar ýan bermediler , gaýtam , Ýehowadan güýç dileýärdiler .
(trg)="27"> Olaryň eden tagallasy biderek bolmady , sebäbi Ýehowa « ejizleri kuwwatlandyrýandyr » ( Iş .

(src)="23"> 40 : 29 ) .
(trg)="28"> 40 : 29 ) .

(src)="25"> Олордыҥ санаазыла болзо , христиан болоры сӱӱнчи эмес , карын уур јӱк болот .
(trg)="29"> Gynansak - da , şu günler Hudaýyň gullukçylarynyň käbiri kynçylyklar bilen has gowy göreşjek bolup , ruhy işleri etmegini goýdular .

(src)="26"> Андый ака - эјелер Кудайдыҥ Сӧзин кычырбай барган , анайда ок јуунныҥ туштажуларына ла јарлаар ишке барбай барган .
(trg)="30"> Başgaça aýdanyňda , hamala Hudaýyň işleri bereket däl - de , olara ýük bolýan ýalydy .

(src)="27"> Анайып , олор Сатананыҥ табын бӱдӱргендер !
(trg)="31"> Olar Hudaýyň Sözüni okamagyny , ýygnak duşuşyklaryna barmagyny we wagyz etmegini bes edip , Şeýtanyň islegini amala aşyrdylar .

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="32"> a ) Biz Şeýtanyň maksadyny nädip puja çykaryp bileris ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="33"> b ) Şu makalada näme hakda gürrüň ederis ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="34"> Iblis ruhy işleriň güýç berýändigini gaty gowy bilýär .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="35"> Şol sebäpli ol bizi ruhy taýdan gowşatjak bolýar .

(src)="32"> Айдарда эмоциялык ийде - кӱчигер ле эди каныгардыҥ ийде - кӱчи чек јоголып баратса , Иегованаҥ бир де ырабагар .
(trg)="36"> Eger siz beden we duýgy taýdan ýadawlyk duýsaňyz , onda Ýehowadan daşlaşmaň .

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(trg)="37"> Gaýtam , oňa ýakynlaşyň , sebäbi « ol sizi berkider , güýçlendirer » .

(src)="35"> 4 : 8 ) .
(src)="36"> Бу јӧрмӧлдӧ Кудайдыҥ ижин эрчимдӱ бӱдӱрерин уйададып салатан эки уур - кӱчти шӱӱжерис , анайда ок бу уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгарга болужатан библиялык принциптерди кӧрӧрис .
(trg)="38"> Biz şu makalada Hudaýa edýän gullugymyzy gowşadýan iki ýagdaýa serederis we Ýazgylardaky prinsipleriň kömegi bilen olara nädip hötde gelip biljekdigimiz barada gürrüň ederis .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(trg)="39"> Geliň , ilki Işaýa 40 : 26 — 31 - nji aýatlarda görkezilişi ýaly , Ýehowanyň bizi güýçlendirip bilýändigine seredeliň .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="40"> Işaýa 40 : 26 - daky sözlerden näme öwrenýäris ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="41"> Işaýa 40 : 26 - ny okaň * .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="42"> Älem - jahandaky ýyldyzlaryň sanyny hiç kim bilmeýär .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="43"> Alymlaryň aýtmagyna görä , Akmaýanyň ýoly galaktikasynda 400 milliard ýyldyz bar .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="44"> Emma Ýehowa olaryň hersiniň adyny we tutýan ornuny bilýär .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(trg)="45"> Mundan näme öwrense bolýar ?

(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="46"> Eger Ýehowa jansyz zatlar bilen şeýle gyzyklanýan bolsa , onda Özüne robot ýaly däl - de , söýgi bilen gulluk edýän adamlara nähili garaýarka ? !
(trg)="47"> ( Zeb .

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(trg)="48"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .

(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="49"> Mähriban Atamyz bedenimizdäki her bir öýjügimizi bilýär .

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="50"> Hatda « başymyzdaky saçymyzam sanalgydyr » .
(trg)="51"> Mezmurçy : « Reb kämilleriň günlerini bilýändir » diýip ýazdy ( Zeb .

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="52"> 37 : 18 ) .

(src)="50"> Бу ӱлгерлер Иегова бистиҥ кӱчтеристи кӧрӱп турган деп ле олордыҥ аайына чыгарга ийде - кӱч берер деп бӱдӱмјилеп јат .
(trg)="53"> Hawa , Ýehowa biziň nähili kynçylyklara uçraýandygymyzy bilýär we olara hötde gelmäge güýç berýär .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="54"> Ýehowanyň bizi güýçlendirip bilýändigine näme üçin ynamly bolup bileris ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="55"> Işaýa 40 : 28 - i okaň * .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="56"> Ýehowanyň güýjüniň çägi ýok .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="57"> Geliň , onuň ýaradan asman jisimleriniň biri Günüň güýji hakda oýlanyp göreliň .

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="58"> Deýwid Bodanis atly alym şeýle diýdi : « Günüň her sekuntda bölüp çykarýan güýji milliard atom bombasynyň güýjüne barabar » .

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="59"> Başga bir alym bolsa Günüň « bir sekuntda berýän güýjüni adamzadyň 200 müň ýyllap ulanyp biljekdigini » aýdýar .

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(trg)="60"> Eýsem , şeýle güýçli Güni ýaradan Hudaý , heý - de , kynçylyklarymyzy ýeňmäge bize güýç berip bilmezmi ? !

(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="61"> Isanyň boýuntyrygy haýsy manyda ýumşak we bu size nähili täsir edýär ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="62"> Işaýa 40 : 29 - y okaň * .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="63"> Ýehowa gulluk etmek köp şatlyk berýär .

(src)="62"> Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине айткан : « Мен берер комутты бойыгарга кийип , Менеҥ ӱренигер . . .
(trg)="64"> Isa şägirtlerine : « Meniň boýuntyrygymy egniňize alyň . . .

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(trg)="65"> Şonda janyňyz dynçlyk tapar .

(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(trg)="66"> Sebäbi meniň boýuntyrygym ýumşak , ýüküm ýeňildir » diýdi .

(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(trg)="67"> Nähili ýerlikli aýdylan sözler !

(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="68"> Käte ýadawlyk sebäpli ýygnaga ýa - da wagza gitmek üçin özümize zor salmaly bolýarys .

(src)="68"> Је јанып келзеес , нени сезедис ?
(trg)="69"> Ýöne öýe gelenimizden soň , özümizi nähili duýýarys ?

(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="70"> Isanyň aýdyşy ýaly , dynçlyk tapýarys we gündelik kynçylyklara döz gelmäge güýç toplaýarys .

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="71"> Dogrudan - da , Isanyň boýuntyrygy ýumşak !

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="72"> Matta 11 : 28 — 30 - njy aýatlardaky sözleriň hakykatdygyny mysal arkaly düşündiriň .

(src)="72"> Бир эје , оныҥ ады Кемене болзын , јаантайын арып турар оорула оорыйт .
(trg)="73"> Kaýla atly uýa agyr ýadawlyk , göwnüçökgünlik we çakyza keselinden ejir çekýär .

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="74"> Şonuň üçin käte oňa ýygnak duşuşygyna barmak aňsat bolmaýar .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="75"> Emma ol bir gezek özüne zor salyp , jemagat nutugyna baransoň , şeýle diýdi : « Men gaty ruhlandym .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="76"> Dogan örän mähirli çykyş etdi , men aladamyň edilýändigini duýup , göz ýaşlarymy saklap bilmedim .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="77"> Bu maňa ýygnak duşuşygyna barmagyň wajypdygyny ýene bir gezek ýatlatdy » .

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="78"> Uýamyz ýygnak duşuşygyna barmak üçin tagalla edendigine , gör , nähili begenendir !

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="79"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="80"> « Men ejiz wagtym güýçlüdirin » diýende , Pawlus nämäni göz öňünde tutdy ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="81"> Işaýa 40 : 30 - y okaň * .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="82"> Biz nähili ukyply bolsak - da , öz güýjümize daýanyp bilmeris .
(trg)="83"> Muny hemmämiziň bilmegimiz gerek .

(src)="83"> Темдектезе , элчи Павел кӧпти эдип билер де болгон болзо , ончо кӱӱнзегенин эдер аргазы јок болгон .
(trg)="84"> Meselem , Pawlus resul örän ukyply bolsa - da , islän ähli zadyny edip bilmeýärdi .

(src)="84"> Ол бойыныҥ санааркаштарын Кудайга куучындап берерде , Кудай ого : « Сен чине јок тужыҥда Мениҥ кӱчим толо кемине једет » — деп айткан .
(trg)="85"> Ol bu babatda biynjalyk edýän zadyny aýdanda , Ýehowa oňa : « Ejizlikleriň arkaly meniň güýjüm doly aýan bolýandyr » diýdi .

(src)="85"> Бу ӱредӱни Павел јакшы оҥдоп алган .
(trg)="86"> Pawlus bu sözleriň manysyna düşündi .

(src)="86"> Оныҥ учун : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деп айткан ( 2 Кор .
(src)="87"> 12 : 7 — 10 ) .
(trg)="87"> Şol sebäpli : « Men ejiz wagtym güýçlüdirin » diýdi .

(src)="88"> Павел бу сӧстӧрлӧ нени айдарга сананган ?
(trg)="88"> Eýsem , Pawlus nämäni göz öňünde tutduka ?