# alt/2018240.xml.gz
# ml/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 ആത്മാർപ്പ ​ ണ ​ ത്തി ​ ന്‍റെ മാതൃ ​ കകൾ ​ — മഡഗാ ​ സ്‌കർ

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="2"> 7 “ ക്ഷീണി ​ ച്ചി ​ രി ​ ക്കു ​ ന്ന ​ വനു ദൈവം ബലം കൊടു ​ ക്കു ​ ന്നു ”

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(trg)="4"> 2018 - ലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വാർഷി ​ ക ​ വാ ​ ക്യം ഈ ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു .

(src)="4"> Анайда ок биске нениҥ учун Иегованыҥ болужы керек ле ол канайып ийде - кӱч берип турганы јарталат .
(trg)="5"> നമ്മളെ ശക്തി ​ പ്പെ ​ ടു ​ ത്താൻ നമ്മൾ യഹോ ​ വ ​ യ്‌ക്ക് അവസരം കൊടു ​ ക്കേ ​ ണ്ടത്‌ എന്തു ​ കൊ ​ ണ്ടാ ​ ണെ ​ ന്നും യഹോവ എങ്ങനെ അതു ചെയ്യു ​ ന്നു ​ വെ ​ ന്നും ഈ ലേഖനം വിശദീ ​ ക ​ രി ​ ക്കു ​ ന്നു .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="6"> 12 സ്‌മാ ​ ര ​ കാ ​ ച ​ ര ​ ണ ​ വും നമുക്ക് ഇടയിലെ യോജി ​ പ്പും

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="7"> ക്രിസ്‌തു ​ വി ​ ന്‍റെ മരണത്തി ​ ന്‍റെ വാർഷി ​ കാ ​ ച ​ രണം 2018 മാർച്ച് 31 ശനിയാ ​ ഴ്‌ച ​ യാ ​ യി ​ രി ​ ക്കും ആചരി ​ ക്കു ​ ന്നത്‌ .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="8"> ഇതിനു ​ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാം ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="9"> അതിൽ പങ്കെടു ​ ത്തു ​ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രയോ ​ ജനം നേടാം ?

(src)="9"> Кайраканныҥ Эҥири бастыра јердеги Кудайдыҥ албатызын канайып бириктирет деген сурактардыҥ карууларын бу јӧрмӧлдӧҥ таап аларыгар .
(trg)="10"> എല്ലായി ​ ട ​ ത്തു ​ മുള്ള ദൈവ ​ ജ ​ ന ​ ത്തി ​ ന്‍റെ ഒത്തൊരുമയ്‌ക്ക് ഈ വാർഷി ​ കാ ​ ച ​ രണം എങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യും ?

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="12"> 17 എല്ലാത്തി ​ ന്‍റെ ​ യും ഉടയവന്‌ നമ്മൾ കൊടു ​ ക്കേ ​ ണ്ടത്‌ എന്തു ​ കൊണ്ട് ?

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="13"> നമുക്കു ​ ള്ള ​ തെ ​ ല്ലാം യഹോ ​ വ ​ യിൽനി ​ ന്നാണ്‌ .

(src)="12"> Је ол , андый да болзо , бойыныҥ ишчилерин бӱгӱнги кӱнде оныҥ организациязыныҥ ижине акча - јӧӧжӧзиле јӧмӧшсин деп кӱӱнзейт .
(trg)="14"> എങ്കിലും നമ്മുടെ പണം ഉപയോ ​ ഗി ​ ച്ചു ​ കൊണ്ട് തന്‍റെ സംഘടന യുടെ പ്രവർത്ത ​ ന ​ ങ്ങളെ പിന്തു ​ ണ ​ യ്‌ക്കാൻ യഹോവ നമ്മിൽനിന്ന് പ്രതീ ​ ക്ഷി ​ ക്കു ​ ന്നു .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="15"> നമ്മുടെ വില ​ യേ ​ റിയ വസ്‌തു ​ ക്കൾകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ​ കൊ ​ ണ്ടാണ്‌ യഹോ ​ വയെ ബഹുമാ ​ നി ​ ക്കേ ​ ണ്ട ​ തെ ​ ന്നും അതു നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോ ​ ജനം ചെയ്യാ ​ മെ ​ ന്നും ഈ ലേഖന ​ ത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="16"> 22 യഥാർഥ ​ സ ​ ന്തോ ​ ഷം കൈവ ​ രു ​ ത്തുന്ന സ്‌നേഹം

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="17"> 27 യഹോ ​ വയെ സേവി ​ ക്കു ​ ന്ന ​ വ ​ രും സേവി ​ ക്കാ ​ ത്ത ​ വ ​ രും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ ​ സം

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(trg)="18"> യഥാർഥ ​ സ ​ ന്തോ ​ ഷം വരുന്നതു ദൈവത്തെ സ്‌നേ ​ ഹി ​ ക്കു ​ ന്ന ​ തു ​ കൊ ​ ണ്ടാണ്‌ , അല്ലാതെ ഈ “ അവസാ ​ ന ​ കാ ​ ലത്ത്‌ ” വ്യാപ ​ ക ​ മാ ​ യി ​ രി ​ ക്കുന്ന സ്‌നേ ​ ഹ ​ ത്തി ​ ന്‍റെ കപടരൂ ​ പങ്ങൾ പ്രകടി ​ പ്പി ​ ച്ചു ​ കൊ ​ ണ്ടല്ല എന്ന് ആദ്യത്തെ ലേഖനം വ്യക്തമാ ​ ക്കു ​ ന്നു .

(src)="17"> 3 : 1 ) .
(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="19"> അവസാ ​ ന ​ കാ ​ ലത്തെ ആളുകളെ തിരി ​ ച്ച ​ റി ​ യിക്കുന്ന സ്വഭാ ​ വ ​ വി ​ ശേ ​ ഷ ​ തകൾ ദൈവ ​ ജ ​ ന ​ ത്തിന്‌ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഗുണങ്ങ ​ ളിൽനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യ ​ സ്‌ത ​ മാ ​ യി ​ രി ​ ക്കു ​ ന്നത്‌ എങ്ങനെ ​ യെന്നു രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു .
(trg)="20"> 32 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ ​ മോ ?

# alt/2018242.xml.gz
# ml/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(trg)="1"> 2018 - ലെ നമ്മുടെ വാർഷി ​ ക ​ വാ ​ ക്യം : “ യഹോ ​ വ ​ യിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചി ​ രി ​ ക്കു ​ ന്നവർ ശക്തി വീണ്ടെ ​ ടു ​ ക്കും . ” ​ — യശ .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="2"> 40 : 31 .

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="3"> ഗീതങ്ങൾ : 3 , 47

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="4"> യശയ്യ 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="5"> മത്തായി 11 : 28 - 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="6"> 2 കൊരി ​ ന്ത്യർ 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="7"> നമ്മൾ ഏതെല്ലാം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരി ​ ടേ ​ ണ്ടി ​ വ ​ ന്നേ ​ ക്കാം , എന്നാൽ യഹോവ തന്‍റെ വിശ്വ ​ സ്‌ത ​ ദാ ​ സ ​ രിൽ സന്തോ ​ ഷി ​ ക്കു ​ ന്നത്‌ എന്തു ​ കൊണ്ട് ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="8"> ( ലേഖനാ ​ രം ​ ഭ ​ ത്തി ​ ലെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുക . )

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="9"> ഈ വ്യവസ്ഥി ​ തി ​ യി ​ ലെ ജീവിതം ഒരുത ​ ര ​ ത്തി ​ ലും എളുപ്പ ​ മു ​ ള്ളതല്ല .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="10"> പ്രിയ സഹോ ​ ദ ​ ര ​ ങ്ങളേ , നിങ്ങളിൽ പലരും ഗുരു ​ ത ​ ര ​ മായ രോഗ ​ ങ്ങ ​ ളോ ​ ടു മല്ലിടു ​ ന്ന ​ വ ​ രാണ്‌ .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="11"> ഇനി , വാർധ ​ ക്യ ​ ത്തി ​ ലേക്കു കടന്ന പലർക്കും പ്രായം ​ ചെന്ന അവരുടെ കുടും ​ ബാം ​ ഗ ​ ങ്ങളെ പരിച ​ രി ​ ക്കേ ​ ണ്ട ​ താ ​ യി ​ ട്ടുണ്ട് .

(src)="13"> Кезигерге билегерди эҥ керектӱ немеле јеткилдеерге кӧп иштенерге келижет .
(trg)="12"> ആഡംബ ​ ര ​ ങ്ങൾക്കു ​ വേ ​ ണ്ടി ​ യല്ല , കുടും ​ ബ ​ ത്തി ​ ന്‍റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യ ​ ങ്ങൾക്കു ​ വേണ്ടി പാടു ​ പെ ​ ടു ​ ന്ന ​ വ ​ രാ ​ ണു മറ്റു ചിലർ .

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="13"> ചിലർക്കാ ​ ണെ ​ ങ്കിൽ പല പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത്‌ നേരി ​ ടേ ​ ണ്ടി ​ വ ​ രു ​ ന്നു ​ ണ്ടെ ​ ന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം .

(src)="15"> Мындый кӱчтерде кӧп ӧй лӧ ийде - кӱч керек , анайда ок кӧп акча керек болот .
(trg)="14"> ഇവയൊ ​ ക്കെ നിങ്ങളെ തളർത്തി ​ ക്ക ​ ള ​ ഞ്ഞേ ​ ക്കാം .

(src)="16"> Је слер Кудайдыҥ берген сӧзи чын деп бир де алаҥзыбай јадыгар ла келер ӧйгӧ ижемјилӱ кӧрӧдигер .
(trg)="15"> ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാ ​ ര്യം ചെയ്യു ​ ന്ന ​ തി ​ നു വളരെ ​ യ ​ ധി ​ കം സമയവും പണവും ചെലവ ​ ഴി ​ ക്കേ ​ ണ്ടി ​ യും വന്നേക്കാം .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="17"> അതു കാണു ​ മ്പോൾ യഹോവ എത്ര സന്തോ ​ ഷി ​ ക്കു ​ ന്നു ​ ണ്ടാ ​ കും !

(src)="18"> Исаия 40 : 29 - тагы сӧстӧр бистиҥ кӱӱн - санаабысты канайып кӧдӱрет , је биске кандый јастыра кӧрӱмнеҥ кыйар керек ?
(trg)="18"> യശയ്യ 40 : 29 - ൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പ്രോ ​ ത്സാ ​ ഹ ​ ന ​ മാ ​ ണു കിട്ടു ​ ന്നത്‌ , എന്നാൽ നമുക്കു ഗുരു ​ ത ​ ര ​ മായ എന്തു പിശകു പറ്റി ​ യേ ​ ക്കാം ?

(src)="19"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам ийде - кӱчигер јетпей барган деп билдирип турган болзо , санааркабагар , слер јаҥыскан эмезигер .
(trg)="21"> വിശ്വ ​ സ്‌ത ​ രായ ചില ദൈവ ​ ദാ ​ സർക്കു ​ പോ ​ ലും തങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോ ​ ട്ടു ​ പോ ​ കാൻ കഴിയില്ല എന്നു തോന്നി ​ യ ​ താ ​ യി ബൈബിൾ പറയു ​ ന്നുണ്ട് .

(src)="20"> Јебрен ӧйдӧги Кудайдыҥ ишчилери де кезикте кӧп кӱчтердеҥ улам ал - санаага тӱшкен деп , Агару Бичикте айдылат ( 1 Каан .
(trg)="22"> പക്ഷേ അത്തരം സാഹച ​ ര്യ ​ ങ്ങ ​ ളിൽ അവർ മടുത്ത്‌ പിന്മാ ​ റി ​ യോ ?

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(trg)="23"> ഇല്ല .

(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(trg)="24"> അവർ ശക്തിക്കാ ​ യി യഹോ ​ വ ​ യി ​ ലേക്കു നോക്കി .

(src)="23"> 40 : 29 ) .
(src)="24"> Эмдиги ӧйдӧ Кудайдыҥ кезик ишчилериниҥ јӱрӱмде уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгатан эҥ јакшы арга — « чындыктаҥ амыраары » деп сананганы ачынчылу .
(trg)="25"> അവർക്കു നിരാ ​ ശ ​ പ്പെ ​ ടേ ​ ണ്ടി ​ വ ​ ന്നില്ല , കാരണം ‘ ശക്തിയി ​ ല്ലാ ​ ത്ത ​ വനു വേണ്ടു ​ വോ ​ ളം ഊർജം പകരുന്നവനാണ്‌ ’ നമ്മുടെ ദൈവം .

(src)="25"> Олордыҥ санаазыла болзо , христиан болоры сӱӱнчи эмес , карын уур јӱк болот .
(trg)="26"> ഇക്കാലത്ത്‌ ദൈവ ​ ജ ​ ന ​ ത്തിൽപ്പെട്ട ചിലർ , ജീവി ​ ത ​ സ ​ മ്മർദ ​ ങ്ങളെ നേരി ​ ടു ​ ന്ന ​ തി ​ നു ദൈവ ​ സേ ​ വ ​ ന ​ ത്തിൽനിന്ന് കുറച്ചു ​ നാൾ വിട്ടു ​ നിൽക്കു ​ ന്ന ​ താ ​ ണു നല്ലതെന്നു കരുതു ​ ന്നു .

(src)="26"> Андый ака - эјелер Кудайдыҥ Сӧзин кычырбай барган , анайда ок јуунныҥ туштажуларына ла јарлаар ишке барбай барган .
(trg)="27"> ക്രിസ്‌തീ ​ യ ​ പ്ര ​ വർത്ത ​ നങ്ങൾ അനു ​ ഗ്ര ​ ഹ ​ ത്തെ ​ ക്കാ ​ ളേറെ ഒരു ഭാരമാ ​ യി ​ ട്ടാണ്‌ അവർക്കു തോന്നു ​ ന്നത്‌ .

(src)="27"> Анайып , олор Сатананыҥ табын бӱдӱргендер !
(trg)="28"> എത്ര സങ്കടക ​ ര ​ മാണ്‌ അത്‌ !

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="31"> ( എ ) നമ്മളെ ദുർബ ​ ല ​ രാ ​ ക്കുക എന്ന സാത്താന്‍റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ തകർക്കാം ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="32"> ( ബി ) ഈ ലേഖന ​ ത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണു ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകു ​ ന്നത്‌ ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="33"> ക്രിസ്‌തീ ​ യ ​ പ്ര ​ വർത്ത ​ ന ​ ങ്ങ ​ ളിൽ പൂർണ ​ മാ ​ യി മുഴു ​ കു ​ ന്നതു നമ്മളെ ശക്തരാ ​ ക്കു ​ മെന്നു സാത്താനു നന്നായി അറിയാം .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="34"> നമ്മൾ ശക്തരാ ​ യി ​ രി ​ ക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹി ​ ക്കു ​ ന്നേ ഇല്ല .

(src)="32"> Айдарда эмоциялык ийде - кӱчигер ле эди каныгардыҥ ийде - кӱчи чек јоголып баратса , Иегованаҥ бир де ырабагар .
(trg)="35"> നിങ്ങൾ ശാരീ ​ രി ​ ക ​ മാ ​ യും വൈകാ ​ രി ​ ക ​ മാ ​ യും തളർന്നു ​ പോ ​ കു ​ ന്നെ ​ ങ്കിൽ ഒരിക്ക ​ ലും യഹോ ​ വ ​ യു ​ മാ ​ യുള്ള ബന്ധം വേർപെ ​ ടു ​ ത്ത ​ രുത്‌ .

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(trg)="36"> പകരം യഹോ ​ വ ​ യോ ​ ടു കൂടുതൽ അടുത്തു ​ ചെ ​ ല്ലുക .

(src)="35"> 4 : 8 ) .
(src)="36"> Бу јӧрмӧлдӧ Кудайдыҥ ижин эрчимдӱ бӱдӱрерин уйададып салатан эки уур - кӱчти шӱӱжерис , анайда ок бу уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгарга болужатан библиялык принциптерди кӧрӧрис .
(trg)="37"> കാരണം , “ ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെ ​ ടു ​ ത്തു ​ ക ​ യും ശക്തരാ ​ ക്കു ​ ക ​ യും ” ചെയ്യും .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(src)="38"> Анда Иегова биске ийде - кӱчти канайып берип турганы кӧргӱзилет .
(trg)="39"> അതിനു മുമ്പ് , നമ്മളെ ശക്തി ​ പ്പെ ​ ടു ​ ത്താ ​ നുള്ള യഹോ ​ വ ​ യു ​ ടെ കഴിവി ​ നെ ​ ക്കു ​ റിച്ച് യശയ്യ 40 : 26 - 31 എന്തു പറയു ​ ന്നെന്നു നമുക്കു നോക്കാം .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="40"> യശയ്യ 40 : 26 നമുക്കു തരുന്ന പാഠം എന്താണ്‌ ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="41"> യശയ്യ 40 : 26 വായി ​ ക്കുക .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="42"> പ്രപഞ്ച ​ ത്തിൽ എത്ര നക്ഷത്ര ​ ങ്ങ ​ ളു ​ ണ്ടെന്ന് എണ്ണിത്തി ​ ട്ട ​ പ്പെ ​ ടു ​ ത്താൻ ആർക്കും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞി ​ ട്ടില്ല .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="43"> നമ്മൾ ജീവി ​ ക്കുന്ന ക്ഷീരപഥം എന്ന താരാ ​ പം ​ ക്തി ​ യിൽ മാത്രം 40,000 കോടി ​ യോ ​ ളം നക്ഷത്ര ​ ങ്ങ ​ ളു ​ ണ്ടെന്നു ശാസ്‌ത്ര ​ ജ്ഞ ​ ന്മാർ വിശ്വ ​ സി ​ ക്കു ​ ന്നു .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="44"> ആ നക്ഷത്ര ​ ങ്ങൾക്കെ ​ ല്ലാം യഹോവ ഓരോ പേരി ​ ട്ടി ​ ട്ടുണ്ട് .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="45"> ഒന്നു ചിന്തി ​ ക്കുക : ജീവനി ​ ല്ലാത്ത ഈ സൃഷ്ടി ​ ക ​ ളിൽ യഹോവ ഇത്ര താത്‌പ ​ ര്യം കാണി ​ ക്കു ​ ന്നെ ​ ങ്കിൽ , തന്നെ സ്‌നേ ​ ഹി ​ ക്കു ​ ക ​ യും സേവി ​ ക്കു ​ ക ​ യും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങ ​ ളെ ​ ക്കു ​ റിച്ച് യഹോ ​ വ ​ യ്‌ക്ക് എന്തായി ​ രി ​ ക്കും തോന്നുക !

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="46"> നമ്മുടെ സ്‌നേ ​ ഹ ​ വാ ​ നായ പിതാ ​ വി ​ നു നിങ്ങ ​ ളെ ​ ക്കു ​ റിച്ച് എല്ലാം അറിയാം .

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="47"> യഹോവ “ നിങ്ങളു ​ ടെ തലയിലെ ഓരോ മുടി ​ യി ​ ഴ ​ യും എണ്ണിത്തി ​ ട്ട ​ പ്പെ ​ ടു ​ ത്തി ​ യി ​ രി ​ ക്കു ​ ന്നു . ”

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="48"> സങ്കീർത്ത ​ ന ​ ക്കാ ​ രൻ ഈ ഉറപ്പു തരുന്നു : “ കുറ്റമി ​ ല്ലാ ​ ത്തവർ അനുഭ ​ വി ​ ക്കു ​ ന്ന ​ തെ ​ ല്ലാം യഹോ ​ വ ​ യ്‌ക്ക് അറിയാം . ”

(src)="50"> Бу ӱлгерлер Иегова бистиҥ кӱчтеристи кӧрӱп турган деп ле олордыҥ аайына чыгарга ийде - кӱч берер деп бӱдӱмјилеп јат .
(trg)="49"> അതെ , നിങ്ങൾ നേരി ​ ടുന്ന പരി ​ ശോ ​ ധ ​ നകൾ യഹോവ കാണു ​ ന്നുണ്ട് , അവ ഓരോ ​ ന്നും സഹിച്ചു ​ നിൽക്കാ ​ നുള്ള ശക്തി തരാൻ യഹോ ​ വ ​ യ്‌ക്കു കഴിയും .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="50"> യഹോ ​ വ ​ യ്‌ക്കു നമ്മളെ ശക്തി ​ പ്പെ ​ ടു ​ ത്താൻ കഴിയു ​ മെന്നു നമുക്ക് ഉറച്ചു ​ വി ​ ശ്വ ​ സി ​ ക്കാ ​ വു ​ ന്നത്‌ എന്തു ​ കൊണ്ട് ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="51"> യശയ്യ 40 : 28 വായി ​ ക്കുക .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="52"> എല്ലാ തരം ഊർജ ​ ത്തി ​ ന്‍റെ ​ യും ഉറവിടം യഹോ ​ വ ​ യാണ്‌ .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="53"> ഉദാഹ ​ ര ​ ണ ​ ത്തിന്‌ , സൂര്യനു മാത്രം യഹോവ നൽകി ​ യി ​ രി ​ ക്കുന്ന ഊർജ ​ ത്തി ​ ന്‍റെ അളവ്‌ ഒന്നു ചിന്തി ​ ച്ചു ​ നോ ​ ക്കൂ .

(src)="55"> Наукалык бичиктердиҥ бичиичизи Дэвид Боданистиҥ айтканыла болзо , Кӱнниҥ кажы ла секундта чыгып турган энергиязы , миллиардтар тоолу атомный бомбалардыҥ јарылган энергиязы кире болот .
(trg)="54"> ശാസ്‌ത്ര ​ ലേ ​ ഖ ​ ക ​ നായ ഡേവിഡ്‌ ബൊഡാ ​ നിസ്‌ ഇതെക്കു ​ റിച്ച് എഴുതു ​ ന്നു : “ ഓരോ സെക്കന്‍റി ​ ലും സൂര്യ ​ നിൽ നടക്കുന്ന വിസ്‌ഫോ ​ ട ​ ന ​ ത്തി ​ ലൂ ​ ടെ ഉത്‌പാ ​ ദി ​ പ്പി ​ ക്ക ​ പ്പെ ​ ടുന്ന ഊർജം ശതകോ ​ ടി ​ ക്ക ​ ണ ​ ക്കിന്‌ ആറ്റം ​ ബോം ​ ബു ​ ക ​ ളു ​ ടെ സ്‌ഫോ ​ ട ​ ന ​ ത്തി ​ ലൂ ​ ടെ പുറത്തു ​ വ ​ രുന്ന ഊർജ ​ ത്തി ​ നു തുല്യ ​ മാണ്‌ . ”

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="55"> സൂര്യൻ “ ഒരു സെക്കന്‍റിൽ വികി ​ രണം ചെയ്യുന്ന ഊർജം മനുഷ്യ ​ കു ​ ടും ​ ബ ​ ത്തിന്‌ ഏതാണ്ട് 2,00,000 വർഷത്തെ ആവശ്യ ​ ങ്ങൾക്കു തികയും ” എന്ന് ഒരു ഗവേഷകൻ കണക്കു ​ കൂ ​ ട്ടു ​ ന്നു .

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="56"> സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ ജ്വലി ​ പ്പി ​ ച്ചു ​ നി ​ റു ​ ത്താൻ കഴിവുള്ള യഹോ ​ വ ​ യ്‌ക്കു നമ്മൾ നേരി ​ ടുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്‌ന ​ ത്തി ​ ലും പിടി ​ ച്ചു ​ നിൽക്കാൻ ആവശ്യ ​ മായ ശക്തി പകരാൻ കഴിയും , തീർച്ച !

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="57"> യേശു ​ വി ​ ന്‍റെ നുകം മൃദു ​ വാ ​ ണെന്നു പറയു ​ ന്നത്‌ ഏത്‌ അർഥത്തി ​ ലാണ്‌ , ആ അറിവ്‌ നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീ ​ നി ​ ക്കണം ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="58"> യശയ്യ 40 : 29 വായി ​ ക്കുക .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="59"> യഹോ ​ വയെ സേവി ​ ക്കു ​ ന്നതു നമുക്ക് വളരെ ​ യ ​ ധി ​ കം സന്തോഷം തരുന്നു .

(src)="62"> Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине айткан : « Мен берер комутты бойыгарга кийип , Менеҥ ӱренигер . . .
(trg)="60"> യേശു ശിഷ്യ ​ ന്മാ ​ രോട്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു : ‘ എന്‍റെ നുകം വഹിക്കുക . ’

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(trg)="61"> അങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ “ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷം കിട്ടും ; കാരണം , എന്‍റെ നുകം മൃദു ​ വും എന്‍റെ ചുമടു ഭാരം കുറഞ്ഞ ​ തും ആണ്‌ . ”

(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(trg)="62"> ആ വാക്കുകൾ എത്ര സത്യമാ ​ ണല്ലേ ?

(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="63"> ചില ​ പ്പോ ​ ഴൊ ​ ക്കെ അങ്ങേയറ്റം ക്ഷീണി ​ ത ​ രാ ​ യി ​ ട്ടാ ​ യി ​ രി ​ ക്കും നമ്മൾ മീറ്റി ​ ങ്ങി ​ നോ വയൽസേ ​ വ ​ ന ​ ത്തി ​ നോ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങു ​ ന്നത്‌ .

(src)="68"> Је јанып келзеес , нени сезедис ?
(trg)="64"> പക്ഷേ , തിരി ​ ച്ചു ​ വ ​ രു ​ ന്ന ​ തോ ?

(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="65"> ഉന്മേഷ ​ ത്തോ ​ ടെ , ജീവി ​ ത ​ പ്ര ​ ശ്‌നങ്ങൾ നേരി ​ ടാൻ കൂടുതൽ സജ്ജരായി .

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="66"> എന്തു തോന്നു ​ ന്നു ?

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="68"> മത്തായി 11 : 28 - 30 - ലെ വാക്കു ​ ക ​ ളു ​ ടെ സത്യത തെളി ​ യി ​ ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം പറയുക .

(src)="72"> Бир эје , оныҥ ады Кемене болзын , јаантайын арып турар оорула оорыйт .
(trg)="69"> ഗുരു ​ ത ​ ര ​ മായ ആരോ ​ ഗ്യ ​ പ്ര ​ ശ്‌നങ്ങൾ നേരി ​ ടുന്ന കെയ്‌ലാ എന്ന സഹോ ​ ദ ​ രി ​ യു ​ ടെ കാര്യ ​ മെ ​ ടു ​ ക്കുക .

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="70"> വർഷങ്ങ ​ ളാ ​ യി വിട്ടു ​ മാ ​ റാത്ത ക്ഷീണവും വിഷാ ​ ദ ​ വും കഠിന ​ മായ തലവേ ​ ദ ​ ന ​ യും സഹോ ​ ദ ​ രി ​ യെ അലട്ടി ​ യി ​ രു ​ ന്നു .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="71"> മീറ്റിങ്ങുകൾക്കു പോകു ​ ന്നതു സഹോ ​ ദ ​ രി ​ ക്കു പലപ്പോ ​ ഴും ബുദ്ധി ​ മു ​ ട്ടാ ​ യി ​ രു ​ ന്നു .

(src)="75"> Је Каандыктыҥ Туразына тӱҥей ле барып келгениниҥ кийнинеҥ мынайып бичиген : « Куучын - эрмек кунугары керегинде болгон .
(trg)="72"> ഒരിക്കൽ വളരെ ശ്രമം ചെയ്‌ത്‌ ഒരു പൊതു ​ പ്ര ​ സം ​ ഗ ​ ത്തി ​ നു വന്ന സഹോ ​ ദരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു : “ നിരു ​ ത്സാ ​ ഹ ​ ത്തെ ​ ക്കു ​ റി ​ ച്ചാ ​ യി ​ രു ​ ന്നു പ്രസംഗം .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="73"> പ്രസം ​ ഗകൻ വിവരങ്ങൾ അവതരി ​ പ്പി ​ ച്ചതു സമാനു ​ ഭാ ​ വ ​ ത്തോ ​ ടെ ​ യും വളരെ ദയയോ ​ ടെ ​ യും ആയിരു ​ ന്നു , ഞാൻ കരഞ്ഞു ​ പോ ​ യി .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="74"> ഒറ്റ മീറ്റി ​ ങ്ങു ​ പോ ​ ലും മുടക്ക ​ രു ​ തെന്ന് അത്‌ എന്നെ ഓർമി ​ പ്പി ​ ച്ചു . ”

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="75"> ആ മീറ്റി ​ ങ്ങിൽ പങ്കെടു ​ ക്കാൻ ഒരുപാ ​ ടു ബുദ്ധി ​ മു ​ ട്ടി ​ യെ ​ ങ്കി ​ ലും സഹോ ​ ദരി എത്ര സന്തുഷ്ട ​ യാ ​ യെ ​ ന്നോ !

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="76"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="77"> “ ബലഹീ ​ ന ​ നാ ​ യി ​ രി ​ ക്കു ​ മ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ ശക്തനു ​ മാണ്‌ ” എന്ന് എഴുതി ​ യ ​ പ്പോൾ പൗലോസ്‌ അപ്പോ ​ സ്‌തലൻ എന്താണ്‌ അർഥമാ ​ ക്കി ​ യത്‌ ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="78"> യശയ്യ 40 : 30 വായി ​ ക്കുക .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="79"> നമ്മൾ എത്ര സമർഥ ​ രാ ​ ണെ ​ ങ്കി ​ ലും ശരി , നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവു ​ കൊണ്ട് നേടി ​ യെ ​ ടു ​ ക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യ ​ ങ്ങൾക്കു പരിമി ​ തി ​ യുണ്ട് .

(src)="83"> Темдектезе , элчи Павел кӧпти эдип билер де болгон болзо , ончо кӱӱнзегенин эдер аргазы јок болгон .
(trg)="81"> നല്ല പ്രാപ്‌തി ​ യുള്ള ഒരാളാ ​ യി ​ രു ​ ന്നു പൗലോസ്‌ അപ്പോ ​ സ്‌തലൻ .