# ajg/2017569.xml.gz
# jmx/2017569.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Kpla amɛɖekijiɖuɖu
(trg)="2"> Ndukundéeyó kukaniyó miíyó

(src)="3"> Sran vevisesedoamɛnu Yehowa tɔ
(trg)="3"> Jeová kíʼvi̱ inira na̱yiví nákundi̱koyó ña̱ kéera

(src)="4"> “ Mìwo Mawu Nyɔ yɛ ani tɛgbɛɛ ”
(trg)="4"> Tu̱ʼun Ndio̱s kooña ndiʼi tiempo

(src)="5"> ‘ Ŋsɛn le Mawu Nyɔ lɔ nu ’
(trg)="5"> Ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s kuu chindeéán miíyó

(src)="6"> “ Gbedɔn . . . yí awa edɔ lɔ ”
(trg)="6"> “ Ndeé koo iniu [ . . . ] ta keeuña ”

# ajg/2017570.xml.gz
# jmx/2017570.xml.gz


(src)="1"> “ Gbɔngbɔn kɔkwɛ kusɛnsɛn nyi . . . amɛɖekijiɖuɖu . ” ​ — GAL .
(trg)="1"> “ Na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios ña̱ kía̱n kee yó [ . . . ] ta chítuu inio̱ kee yó ña̱ kini ” ( GÁL .

(src)="2"> 5 : 22 , 23 .
(trg)="2"> 5 : 22 , 23 , TYK ) .

(src)="3"> Nyi yí mìakpla so lé hanci Mawu wa nu do , hwecinu yí Satana fɔn gu do ji mɛɔ ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini Jeová tá ni̱kixijóʼó Satanás ta ndíki̱án kati̱ʼayó ?

(src)="4"> Amɛɖekijiɖuɖu koɖo amɛɖekijimaɖumaɖu kpɔwɛ ciwo yí le Bibla mɛ ɖewo ɖe ?
(trg)="4"> ¿ Ndá na̱yiví káʼa̱n Biblia ni̱ku̱kanina miína ta ndána̱ ko̱ó ?

(src)="5"> Lé Bibla kplakpla atɛnŋ akpedo mì nu yí mìaɖo Mawu nɔnɔmɛ ci yí nyi amɛɖekijiɖuɖuɔ ?
(trg)="5"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chíndeéán ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Nyi yí atɛnŋ ato so amɛɖekijimaɖumaɖu mɛɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndá ku̱ú sava tu̱ndoʼó ndóʼo na̱ ko̱ kúkani mií ?

(src)="7"> ( b ) Nyi yí taɖo nuxuxoxo so amɛɖekijiɖuɖu nu le veviɖe le egbɛ mɛɔ ?
(trg)="7"> b ) Ki̱vi̱ víti , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa ña̱ kukaniyó miíyó ?

(src)="8"> Nyi yí taɖo Kristotɔwo ɖo akpla amɛɖekijiɖuɖuɔ ?
(trg)="8"> ¿ Ndiva̱ʼa sínañúʼúnyó ndukudéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="9"> Ŋsɛndoamunyɔ ci yí li nɔ mɛ ciwo yí dokɔ gbla mɔ yewoakpla amɛɖekijiɖuɖuɔ ?
(trg)="9"> ¿ Ndá naki̱ʼo tondeé ini nu̱ú na̱ kéa tu̱ndoʼó xíʼín kukanina miína ?

(src)="10"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="11"> Amɛɖekijiɖuɖu kpɔwɛ ci yí Yehowa ɖo ɖɛ nɔ mìɔ ?
(trg)="11"> Ña̱ kée Jeová , ¿ ndixi sánaʼa̱ nu̱uyó kukaniyó miíyó ?

(src)="12"> Nyi yí mìatɛnŋ akpla so Yehowa kpɔwɛ lɔ mɛɔ ?
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó ña̱ kée Jeová ?

(src)="13"> ( a ) Fini yí mìatɛnŋ akpɔ amɛɖekijiɖuɖu kpɔwɛ nywiwo leɔ ?
(trg)="13"> a ) ¿ Ndá naniʼi̱yó ña̱ va̱ʼa keeyó saá kukaniyó miíyó ?

(src)="14"> ( b ) Nyi yí kpedo Ӡozɛfu nu yí etɛnŋ wa enu ci yí sɔgbe hwecinu yí Potifa ashiɛ do gbla mɔ yeablido mɛɔ ?
(trg)="14"> b ) ¿ Ndíki̱án ni̱chi̱ndeé José ko̱ níkeera kua̱chi ?

(src)="15"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="15"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="16"> Nyi yí àtɛnŋ awa yí ale gbesɔsɔ mɛ keŋ aɖu tetekpɔwo jiɔ ?
(trg)="16"> ¿ Ndixi kati̱ʼa va̱ʼayó saá o̱keeyó kua̱chi ?

(src)="17"> 10 , 11 . ( a ) Nyiwo mɛ yí jajɛ sugbɔwo tonɔ le sukluɔ ?
(trg)="17"> 10 , 11 . a ) ¿ Ndá tu̱ndoʼó ndóʼo kua̱ʼa̱ na̱valí kuaʼa̱n escuela ?

(src)="18"> ( b ) Nyi yí atɛnŋ akpedo jajɛ Kristotɔwo nu yí woaɖu enu gblegble wawa tetekpɔ jiɔ ?
(trg)="18"> b ) ¿ Ndá kuu chindeé na̱valí na̱ kéekáʼno Jeová saá o̱kéena iin ña̱ ko̱váʼa ?

(src)="19"> ( a ) Le enu wawa koɖo nɔviɛŋsuwo mɛ ɖe , lé Ӡozɛfu ɖu yiɖeki ji doɔ ?
(trg)="19"> a ) ¿ Ndixi ni̱kuu ini José tá ni̱sinira ñanira ?

(src)="20"> ( b ) Nɔnɔmɛ ciwo mɛ yí eʒan le mɔ mìaɖu mìwoɖeki ji leɔ ?
(trg)="20"> b ) ¿ Ndá tein káni kukaniyó miíyó ?

(src)="21"> Nyi yí mìatɛnŋ akpla so Efyɔ Davidi xolɔlɔ mɛɔ ?
(trg)="21"> ¿ Ndá e̱ve̱ sa̱ʼa kuu kati̱ʼayó sa̱ʼa vida rey David ?

(src)="22"> Nyi yí jɔ do nɔviŋsu ɖeka ji gbeɖekaɔ , yí nyi yí taɖo ele veviɖe mɔ mìaɖu mìwoɖekiwo ji le nɔnɔmɛ ŋtɔ́ hanci mɛɔ ?
(trg)="22"> a ) ¿ Ndíki̱án ni̱ndoʼo iin ñaniyó ?
(trg)="23"> b ) Tá ná ndoʼoyó tátu̱ʼun ni̱ndoʼo ta̱ yóʼo , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi kukaniyó miíyó ?

(src)="23"> 15 , 16 .
(trg)="24"> 15 , 16 .

(src)="24"> Lé Bibla kplakpla atɛnŋ akpedo eo koɖo ao xomu nu yí míakpla amɛɖekijiɖuɖuɔ ?
(trg)="25"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chindeéán miíyó xíʼín na̱veʼeyó ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="25"> Lé jilawo atɛnŋ akpedo wowo viwo nu yí woakpla amɛɖekijiɖuɖuɔ ?
(trg)="26"> ¿ Ndixi chindeé na̱ kúú tátá de̱ʼena saá ndukundéena kukanina miína ?

(src)="26"> Nyi yí taɖo àtɛnŋ akandoji mɔ ehadodo nywiwo ahɛn nyɔna vɛ nɔ eoɔ ?
(trg)="27"> ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱si va̱ʼayó na̱ kaneʼe táʼan va̱ʼa xíʼínyó ?

# ajg/2017571.xml.gz
# jmx/2017571.xml.gz


(src)="1"> “ Yehowa , Yehowa , Mawu ŋshishikunɔamɛtɔ koɖo vevisesedoamɛnutɔ . ” ​ — HUN . 34 : 6 ; nwt .
(trg)="2"> 34 : 6 ) .
(trg)="3"> Sava tein , ¿ ndiva̱ʼa tu̱ndoʼó kéean xíʼínyó kiʼvi̱ iniyó ?

(src)="2"> Nyi yí taɖo gbɔnnɔnu hweɖewo nu mɔ mìase vevi do amɛ nuɔ ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi sánaʼa̱ Jeová nu̱uyó nákiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="3"> Lé Yehowa kpla vevisesedoamɛnu yi mɛwo doɔ ?
(trg)="5"> ¿ Ndá tein kuu naʼa̱yó ña̱ kíʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="4"> Nɔnɔmɛ ciwo mɛ yí àtɛnŋ adasɛ Mawu nɔnɔmɛ ci yí nyi vevisesedoamɛnu leɔ ?
(trg)="6"> a ) ¿ Ndixi ni̱na̱ʼa Jeová miíra nu̱u Moisés ?

(src)="5"> Emɔ vevi ci nu yí Yehowa dasɛ mɛ ci enyi nɔ Moizi leɔ , yí nyi taɖo ejiŋ ɔ ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kuni̱ʼi ni̱na̱ʼa̱ Jeová miíra nu̱u Moisés tátu̱ʼun ni̱keera ?

(src)="6"> 2 , 3 . ( a ) Nyi yí dasɛ mɔ agbetɔwo senɔ vevi do amɛ nu le jɔjɔmɛ nuɔ ?
(trg)="8"> 2 , 3 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kíʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="7"> ( b ) Nyi yí taɖo ele veviɖe mɔ àsɔ eɖe le enyɔ ci Bibla nu so vevisesedoamɛnu mɛɔ ?
(trg)="9"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱ʼa̱nyó ña̱ káʼa̱n Biblia sa̱ʼa ña̱ kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="8"> ( a ) Nyi yí taɖo Yehowa dɔ mawudɔlawo ɖaɖa Sodomuɔ ?
(trg)="10"> a ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱tandaʼá Jeová sava ángel ñuu Sodoma ?

(src)="9"> ( b ) Nyi yí mìakpla so Loti koɖo eviɛnyɔnuviwo xolɔlɔ mɛɔ ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó sa̱ʼa ña̱ ni̱ndoʼo Lot xíʼín na̱veʼera ?

(src)="10"> Lé Mawu Nyɔ lɔ kpenɔdo mì nu yí mìkplanɔ vevisesedoamɛnu , shigbe lé 1 Ӡan 3 : 17 nui hannɛɔ ?
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án káti̱ʼayó nu̱u versículo va̱si nu̱u 1 Juan 3 : 17 ña̱ kiʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="11"> Nyi yí mìatɛnŋ akpla so egbla gangan ciwo yí Yehowa do mɔ , yeakpedo egufɔntɔ Izraɛliviwo nu nɔ woatrɔɔ ?
(trg)="13"> Tá ni̱kee na̱ israelita kua̱chi nu̱u Ndio̱s ¿ ndá káti̱ʼayó sa̱ʼa ña̱ ni̱kiʼvi̱ inira na̱ ?

(src)="12"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="13"> Nyi yí taɖo xomu ɖeka xɔɛse mɔ Yehowa kuŋshishi nɔ yewoɔ ?
(trg)="15"> ¿ Ndiva̱ʼa nikunda̱a̱ ini iin na̱veʼe ña̱ ni̱kiʼvi̱ ini Jeová na̱ ?

(src)="14"> Lé Yesu wa nu do ci yí ekpɔ nɔnɔmɛ ci mɛ yí mɛ ciwo yí kplɔɛdo leɔ ?
(trg)="16"> Tá ni̱sini Jesús ndíko̱ na̱yiví ra , ¿ ndíki̱án ni̱keera xíʼínna ?

(src)="15"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="17"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá ) .

(src)="16"> 10 , 11 .
(trg)="18"> 10 , 11 .

(src)="17"> Gashiagamɛ yí mìase vevidoamɛnu alo akuŋshishi nɔ amɛa ?
(trg)="19"> ¿ Á ndiʼi tiempo káni kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="18"> Ðemɛ .
(trg)="20"> Nakaniní .

(src)="19"> Lé àtɛnŋ adasɛ mɔ yeku ŋshishi nɔ amɛwo le enu wawa koɖo wo mɛɔ ?
(trg)="21"> ¿ Ndá kuu iin ña̱ naʼa̱yó miíyó ña̱ kíʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="20"> Nɔnɔmɛ nywi ciwo yí zenɔ le Mawu mɛwo nu nɔ jɔjɔmɛfɔkuwo jɔɔ ?
(trg)="22"> Na̱ kéekáʼno Ndio̱s , ¿ ndixi náʼa̱na kíʼvi̱ inina na̱ ndóʼo tu̱ndoʼó ?

(src)="21"> Lé àtɛnŋ akpedo dɔ̀nɔwo koɖo amɛshinshinwo nu doɔ ?
(trg)="23"> ¿ Ndixi chindeéyó na̱ si̱va̱ʼa xíʼín na̱ kíʼvi̱ ?

(src)="22"> Mɔnukpɔkpɔ ci yí kunuɖeɖedɔ lɔ hunnɔ ɖɛ nɔ mìɔ ?
(trg)="24"> ¿ Ndiva̱ʼa chíndeéyó savagana tá káʼa̱nyó xíʼínna sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="23"> Nyɔna ci yí amɛ ci yí senɔ vevi do amɛ nu kpɔnɔɔ ?
(trg)="25"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa keean xíʼínyó nákiʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="24"> Nyi yí taɖo èji mɔ yeanyi vevisesedoamɛnutɔɔ ?
(trg)="26"> ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ní ndukundeéní naʼa̱ní ña̱ kíʼvi̱ ininí savagana ?

# ajg/2017572.xml.gz
# jmx/2017572.xml.gz


(src)="1"> “ Egbe mumu xunɔ , yí sesewo yɔnɔ .
(trg)="1"> “ Ni̱ichi̱ yu̱ku̱ kúíi̱ , ni̱ichi̱ ita ; jo ña̱ kúú tu̱ʼun Ndio̱s , kooña ndiʼi tiempo ” ( IS .

(src)="2"> Vɔ , mìwo Mawu nyɔ yɛ ani tɛgbɛɛ . ” ​ — EZAI 40 : 8 ; nwt
(trg)="2"> 40 : 8 ) .

(src)="3"> ci yí egbe ciwo amɛwo donɔ trɔtrɔ can ɔ ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ni̱naja̱ma yúʼu̱ ?

(src)="4"> ci yí xexemɛ cɛkpakpawo hɛn trɔtrɔwo vɛ can ɔ ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará kée ta̱ néʼe chuun ña̱ nája̱ma yúʼu̱ ?

(src)="5"> ci yí wofɔn gu do Bibla gɔnmɛɖeɖe nu can ɔ ?
(trg)="5"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ko̱ kúni̱na ná taana Tu̱ʼun Ndio̱s inga yúʼu̱ ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Nɔ Bibla deli sa ɖe , lé agbe lɔ anɔ nɔ mìɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndixi koo vidayó ná o̱kóo Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="7"> ( b ) Nyi yí le veviɖe gbɔxwe mìakpɔ nyɔna so Mawu Nyɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndá ña̱ sínañúʼunyó saá kunda̱a va̱ʼa iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="8"> Nyi mɛ yí mìagbeje le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="8"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="9"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="9"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="10"> ( a ) Lé egbe ciwo yí amɛwo donɔ trɔnɔ nɔ exwewo vayikɔɔ ?
(trg)="10"> a ) ¿ Ndáki̱án ndóʼo yúʼu̱ tá yáʼa tiempo ?

(src)="11"> ( b ) Nyi yí dasɛ mɔ mìwo Mawu lɔn amɛshiamɛ yí dekpɔnɔ egbe ci wodonɔɔ , yí lé ecɛ na yí èsenɔ le eoɖeki mɛɔ ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndáki̱án náʼa ña̱ ko̱ kási Ndio̱s na̱yiví , ta ndixi kúu iniyó sa̱ʼa ña̱yóʼo ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo King James Version Bibla nyi Bibla gɔnmɛɖeɖe ci nu yí afixɔxɔ leɔ ?
(trg)="12"> ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kunu̱ú yúʼu̱ ni̱taa King James Version ( Yúʼu̱ ni̱taa Rey Jacobo ) ?

(src)="13"> Nyi yí taɖo mìdonɔ afixɔxɔ gangan Xexe Yeye Gɔmeɖeɖe Bibla nuɔ ?
(trg)="13"> ¿ Ndiva̱ʼa náke̱ʼenyó xi̱ndaʼvíini ña̱ íó Traducción del Nuevo Mundo nu̱uyó ?

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Nyi yí na Ӡudatɔ ciwo yí ni le exwe sanŋdi amɛtɔn doŋkɔ nɔ Yesu ( D.Y . ) mɛ sugbɔtɔ degbetɛnŋ senɔ Ebre Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo gɔnmɛɔ ?
(trg)="14"> 7 , 8 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kua̱ʼa̱ na̱ judío ni̱si̱ndei siglo u̱ni̱ tá kúmani̱ kisi Cristo ko̱ nísikunda̱a̱ inina Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="15"> ( b ) Nyi yí nyi Grɛki Septante lɔɔ ?
(trg)="15"> b ) ¿ Ndíki̱án kúú Septuaginta ?

(src)="16"> ( a ) Lé Septante lɔ koɖo Bibla gɔnmɛɖeɖe xoxui buwo hɛn nyɔna vɛ nɔ Mawu Nyɔ lɔ hlɛntɔwo doɔ ?
(trg)="16"> a ) ¿ Ndixi ni̱chindeé Septuaginta xíʼín savaga̱ yúʼu̱ ni̱taana na̱ ni̱sikaʼvi Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="17"> ( b ) Le Ebre Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo mɛ ɖe , akpacixwe yí donɔ jijɔ nɔ eo wuɔ ?
(trg)="17"> b ) ¿ Ndáki̱án kutó cháákaní va̱si nu̱u Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="18"> Nyi yí taɖo amɛ sugbɔtɔ detɛnŋ hlɛnnɔ Bibla le John Wycliffe hwenuɔ ?
(trg)="18"> Ki̱vi̱ ni̱siio John Wyclef ¿ ndiva̱ʼa ko̱íín nu̱u nísiio Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="19"> Akpa vevi ci yí Wycliffe Bibla waɔ ?
(trg)="19"> ¿ Ndíki̱án va̱ʼa ni̱kee yúʼu̱ ni̱taa John Wyclef ?

(src)="20"> Lé sɛnsɛn ŋkɔnɔtɔwo wa enu do Wycliffe koɖo yi dokplɔtɔwo nu doɔ ?
(trg)="20"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini na̱ néʼe chuun kuéndá religión sa̱ʼa chiño ni̱kee Wyclef ?

(src)="21"> Nyi ji yí mìakandoɔ , yí lé ecɛ donɔ ŋsɛn mìwo xɔse doɔ ?
(trg)="21"> a ) ¿ Ndá sa̱ʼa kuu kandísayó Tu̱ʼun Ndio̱s b ) ¿ Ndiva̱ʼa kundeé iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="22"> Lé Mawu Nyɔ lɔ nanɔ yí mìgbeva lɔnnɔ Mawu sugbɔ doji wuɔ ?
(trg)="22"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa kée xíʼínyó ña̱ káti̱ʼayó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="23"> Nyi mɛ mìakije le eta ci yí akplɔ ecɛ do mɛɔ ?
(trg)="23"> ¿ Ndíki̱án kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo inga táʼndá ?

# ajg/2017573.xml.gz
# jmx/2017573.xml.gz


(src)="1"> “ Mawu Nyɔ lɔ le agbe , yí ŋsɛn le nu . ” ​ — EBRE 4 : 12 ; nwt .
(trg)="2"> 4 : ​ 12 ) .

(src)="2"> le ao gbenɔnɔ mɛɔ ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ keeyó xíʼín vidayó ?

(src)="3"> le sumɔsumɔdɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá káʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="4"> nɔ èle nuxu nakɔ le haamɛ ŋkɔɔ ?
(trg)="5"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá kuayaʼayó sánaʼa̱yó ini congregación ?

(src)="5"> Nyi yí taɖo èkandoji mɔ ŋsɛn le Mawu Nyɔ lɔ nuɔ ?
(trg)="6"> ¿ Ndiva̱ʼa síni̱yó ña̱ ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s nasama vida na̱yiví ?

(src)="6"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ nyɔta cɛ . )
(trg)="7"> ( Kunde̱ʼeni foto va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="7"> Lé ŋsɛn ci yí le Mawu Nyɔ lɔ nu kpedo amɛwo nu le exwe sanŋdi ŋkɔtɔ mɛɔ ?
(trg)="8"> Ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi ni̱nasama vida na̱ ni̱sikeekáʼno Ndio̱s ni̱sindoyi siglo iin ?

(src)="8"> Nyiwo mɛ yí mìagbeje le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="9"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="9"> ( a ) Nyi yí eʒan mɔ mìawa nɔ Mawu Nyɔ lɔ ahɛn nyɔna vɛ nɔ mìɔ ?
(trg)="10"> a ) Tá kúni̱yó ná kee Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ va̱ʼa xíʼínyó , ¿ ndíki̱án kání keeyó ?

(src)="10"> ( b ) Lé èwɔɛni yí kpɔnɔ hwenu nɔ Bibla hlɛnhlɛn ɔ ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndixi kéení tavaní tiempo tá káʼviní Biblia ?

(src)="11"> 5 , 6 . ( a ) Nyi yí taɖo tamɛbubukpɔ le veviɖeɔ ?
(trg)="12"> 5 , 6 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ʼi nakani iniyó sa̱ʼa ña̱ káʼviyó ?

(src)="12"> ( b ) Lé mìawɛ yí abu tamɛ kpɔ nywiɖe so Mawu Nyɔ lɔ nuɔ ?
(trg)="13"> b ) ¿ Ndixi káni nakani iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="13"> ( c ) Lé Mawu Nyɔ lɔ hlɛnhlɛn koɖo tamɛbubukpɔ so nu , hɛn nyɔna vɛ nɔ eo doɔ ?
(trg)="14"> c ) Tá káʼviní Tu̱ʼun Ndio̱s ta nákaní ininí ña̱ káʼa̱n , ¿ ndixi chíndeéán miíní ?

(src)="14"> Lé mìatɛnŋ azan Mawu Nyɔ lɔ do nywiɖe le kunuɖeɖedɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="15"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s tá kua̱ʼa̱nyó ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="15"> Nɔ mìɖekɔ kunu ɖe , nyi yí taɖo mawunyɔkpukpuiwo hlɛnhlɛn ɖekɛ desun ɔ ?
(trg)="16"> Tá káʼviyó iin texto Biblia nu̱u na̱yiví , ¿ ndíki̱án káni keeyó ?

(src)="16"> Lé mìatɛnŋ ahɛn susu yi Bibla ji le emɔ ci yí ana woado bubu yi nuɔ ?
(src)="17"> Na kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="17"> Ka̱ʼa̱nní ndixi keeyó nakaniyó iin versículo nu̱u na̱yiví saá ná koo ña̱ñuʼúna nu̱u Tu̱ʼun Ndio̱s .

(src)="18"> ( a ) Nutɔxukpɔkpɔ ci yí sun nɔviŋsu ɖeka shiɔ ?
(src)="19"> ( b ) Lé eoŋtɔ èdo jeshi ŋsɛn ci yí le Mawu Nyɔ lɔ nu le kunuɖeɖedɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="18"> a ) Nakaniní ndíki̱án ni̱doʼo iin ñaniyó tá ni̱saʼa̱nra ni̱ka̱ʼa̱nra sa̱ʼá Tu̱ʼun Ndio̱s . b ) Nakaniní ndixi síndeʼe̱ní ña̱ ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s chíndeéán na̱yiví tá kua̱ʼa̱nní ka̱ʼa̱nní sa̱ʼá Tu̱ʼun Ndio̱s .

(src)="20"> Agbannɔamɛji ci yí le nɔviŋsu ciwo yí nanɔ nuxu le kplɔnta jiɔ ?
(trg)="19"> ¿ Ndá káni kee na̱ ñaniyó tá kuayaʼana sánaʼa̱na ?

(src)="21"> Lé nuxuxotɔ lɔ awɛ yí acu yi nuxu lɔ do Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo jiɔ ?
(trg)="20"> ¿ Ndixi káni kee ñaniyó sáa ña̱ kúni̱ʼi chááka̱ nakanira ná kakua ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?