# ajg/2018314.xml.gz
# chj/2018314.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Sran xɔse koɖo tonusese Nowe , Daniɛli , koɖo Job tɔ
(trg)="2"> Wa jmo jnaʼ laʼi ajmo Noé , Táñeé jña Jo , ema ʼïa jña niʼa íkä Juɨnarí

(src)="3"> Èjeshi Yehowa ɖɛ shigbe lé Nowe , Daniɛli , koɖo Job jeshi do hannɛa ?
(trg)="3"> ¿ Ekuɨ̈ʼ ʼni Jeobá lajä laʼi ma kuɨ Noé , Táñeé jña Jo ?

(src)="4"> Woanyi gbɔngbɔnmɛmɛ gɔnmɛ ɖe ?
(trg)="4"> ¿ ʼElaʼ nejuaʼ elɨ̈ʼ tsa espiritual ?

(src)="5"> Kpɔtɔ ashinkɔ doji le gbɔngbɔnmɛ !
(trg)="5"> Wa kuä̱ jnaʼ machii majä lïï espiritual

# ajg/2018315.xml.gz
# chj/2018315.xml.gz


(src)="1"> ‘ Nowe , Daniɛli koɖo Job atɛnŋ ahwlɛn wowoɖekiwo ɖekɛ gan le wowo jɔjɔɛnyinyi ŋci . ’ ​ — EZEK . 14 : 14 , nwt .
(trg)="3"> 14 : 14 ) .

(src)="2"> Nowe ?
(trg)="4"> Noé

(src)="3"> Daniɛli ?
(trg)="5"> Táñeé

(src)="4"> Job ?
(trg)="6"> Jo

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Nyi yí taɖo Nowe , Daniɛli , koɖo Job kpɔwɛ lɔwo atɛnŋ ado ŋsɛn mìɔ ?
(trg)="7"> 1 , 2 . a ) ¿ ʼElijä li jmaʼ tsɨ̱ɨ laʼi ajmo Noé , Táñeé jña Jo ?

(src)="6"> ( b ) Nɔnɔmɛ ci mɛ yí Ezekiɛli ŋwlɛn enyɔ ciwo yí le Ezekiɛli 14 : 14 mɛ leɔ ?
(trg)="8"> b ) ¿ ʼElaʼ matäʼ tsa jmɨ̱ɨ asɨ Ezequiel jú e käa elɨʼ texto tematico lɨʼnɨ ?

(src)="7"> Nyiwo mɛ mìakije le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="9"> ¿ ʼE neé ʼna̱ ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 . a ) ¿ ʼE chi ejuɨʼ alɨxiä Noé ?

(src)="9"> Nɔnɔmɛ sɛnŋsɛnŋ ciwo mɛ yí Nowe toɔ , yí nyi yí taɖo ejidodo yi tɔ jiŋ ɔ ?
(trg)="11"> b ) ¿ ʼEli wɨ ngäʼ ateʼa ?

(src)="10"> Emɔ ciwo nu yí Nowe dasɛ edɔngbegbe leɔ ?
(trg)="12"> ¿ ʼElaʼ alɨ jna etso tatsɨ Noé ?

(src)="11"> Hwecinu yí Nowe le Aki lɔ kpakɔ ɖe , cukaɖa ciwo yí edo goɔ ?
(trg)="13"> ¿ ʼE chi ejuɨʼ alɨxiä Noé mati ajmoa arka ?

(src)="12"> Lé Nowe dasɛ do mɔ yekandoji mɔ Yehowa akpɔ ye xomu nuʒanʒanwo gbɔɔ ?
(trg)="14"> ¿ ʼElaʼ alɨ jna ema ʼï tsɨ Noé ema kuo Jeobá löʼ ema najmoʼ kiʼa ?

(src)="13"> 9 , 10 . ( a ) Lé mìatɛnŋ asran xɔse koɖo tonusese Nowe tɔ doɔ ?
(trg)="15"> 9 , 10 . a ) ¿ ʼElaʼ jä jɨ̈ lajä lijmo laʼi ajmo Noé ema ʼïa jña alɨ niʼa íkä Juɨnarí ?

(src)="14"> ( b ) Nɔ èɖui gligaan mɔ yeawanɔ do Mawu sewo ji ɖe , nyi ji àtɛnŋ akandoɔ ?
(trg)="16"> b ) ¿ ʼE jmo̱ Jeobá nɨjuaʼ jmatíi lé kiʼa ?

(src)="15"> Cukaɖa sɛnŋsɛnŋ ci yí kpanŋkɔ Daniɛli koɖo yi kpena amɛtɔn lɔwo le Babiloniɔ ?
(trg)="17"> ¿ ʼE chi ejuɨʼ alɨxiä Táñeé jña ʼöö röʼa jejuɨ Babilonia ?

(src)="16"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="18"> ( Je̷ ʼni dibujo ílɨle ) .

(src)="17"> ( a ) Nɔnɔmɛ nywi ciwo yí le Daniɛli shiɔ ?
(trg)="19"> a ) ¿ ʼE kualida chi̱ makiä Táñeé ?

(src)="18"> ( b ) Lé Yehowa kpɔnɔ Daniɛli doɔ ?
(trg)="20"> b ) ¿ ʼElaʼ jä ma jä Jeobá Táñeé ?

(src)="19"> Lé Daniɛli vatrɔ yayra nɔ nɔviɛ Ʒufuiwo doɔ ?
(trg)="21"> ¿ ʼElaʼ wɨ akɨʼ Táñeé jmɨ̱ɨ jma ʼä tsa judio ?

(src)="20"> 14 , 15 . ( a ) Emɔ ciwo nu yí mìwo nɔnɔmɛ sɔ koɖo Daniɛli tɔ leɔ ?
(trg)="22"> 14 , 15 . a ) ¿ ʼEla jä köʼ kö re̷ laʼi taxiäa laʼi malɨʼ jmɨ̱ɨ kiʼ Táñeé ?

(src)="21"> ( b ) Nyi yí jila ciwo yí li gbɛ , atɛnŋ akpla so Daniɛli jilawo gbɔɔ ?
(trg)="23"> b ) ¿ ʼEjä eli tɨ̈ xéjmi sïmiʼ täʼ jmɨ̱ɨ na̱ laʼi ajmo xéjmi Táñeé ?

(src)="22"> 16 , 17 .
(trg)="24"> 16 , 17 .

(src)="23"> Cukaɖa ciwo mɛ yí Job to le agbe mɛɔ ?
(trg)="25"> ¿ ʼE jmo̱owɨ alɨxiä Jo tálaʼ maxiää ?

(src)="24"> ( a ) Nyi yí wa dɔ do eo ji le Job gbejinɔnɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="26"> a ) ¿ ʼEjä ewɨ tɨ tsɨʼɨ laʼi malɨ̈ʼ Jo leal ?

(src)="25"> ( b ) Nyi yí mìkpla so Yehowa nu le lé ewa nu ɖaɖa Job gbɔ doɔ ?
(trg)="27"> b ) ¿ ʼE ʼe kiʼ Jeobá laʼi jmoa jña Jo ?

(src)="26"> 19 , 20 . ( a ) Lé mìatɛnŋ asran xɔse koɖo tonusese Job tɔ doɔ ?
(trg)="28"> 19 , 20 . a ) ¿ ʼElaʼ jä jɨ lajä lijmo laʼi ajmo Jo ema ʼïa jña niʼa íkä Juɨnarí ?

(src)="27"> ( b ) Lé mìase vevi do amɛ nu shigbe lé Yehowa wɛni hannɛɔ ?
(trg)="29"> b ) ¿ ʼElaʼ jä jɨ li jma ñiʼi tsɨ jña tsa lajä laʼi jmo Jeobá ?

(src)="28"> Lé enyɔ ciwo yí le 1 Piɛ 5 : 10 mɛ dasɛ nu ciwo mɛ yí Nowe , Daniɛli , koɖo Job to le agbe mɛɔ ?
(trg)="30"> ¿ ʼElaʼ wɨ re̷ tɨʼ laʼi juaʼ 1 Pedro 5 : 10 laʼi malɨ̈ʼ Noé , Táñeé jña Jo ?

(src)="29"> Nyi mɛ mìakije le enyɔta ci yí akplɔɛ do mɛɔ ?
(trg)="31"> ¿ ʼE neé tɨ íköʼ juɨ ?

# ajg/2018316.xml.gz
# chj/2018316.xml.gz


(src)="1"> “ Amɛ vɔnwo de mɔnŋje jɔjɔɛ nyinyi mɛ o , vɔ , amɛ ciwo yí lɔn Tɔhonɔ mɔnŋje mɛ . ” ​ — ELO .
(trg)="1"> « Löʼ tsa jmo eʼlɨʼ axa ngɨ chía laʼi lɨʼ ere̷ e tso , tsɨwɨ löʼ tsa naʼ Jeobá engɨ chía lajɨ̱ » ( PROV .

(src)="2"> 28 : 5 .
(trg)="2"> 28 : 5 ) .

(src)="3"> Nowe
(trg)="3"> Noé

(src)="4"> Daniɛli
(trg)="4"> Táñeé

(src)="5"> Job
(trg)="5"> Jo

(src)="6"> 1 - 3 . ( a ) Nyi yí akpedo mì nu yí mìakpɔtɔ anɔ gbeji nɔ Mawu le ŋkeke vɔvɔɛ cɛwo mɛɔ ?
(trg)="6"> 1 - 3 . a ) ¿ ʼEjma ʼä jnaʼ majä jma niʼi íkä Juɨnarí jmɨ̱ɨ i tsä̱ la ?

(src)="7"> ( b ) Nyiwo mɛ yí mìakije le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="7"> b ) ¿ ʼE neé lɨʼnɨ ?

(src)="8"> Lé Nowe wɛ yí vajeshi Yehowa ɖɛɔ , yí lé nunya ci yí sun shi kpedonu doɔ ?
(trg)="8"> a ) ¿ ʼEla lɨ kuɨ Noé kiʼ Jeobá ?
(trg)="9"> b ) ¿ ʼElaʼ jma ʼe̷ kiʼ Noé elɨ kuɨa Jeobá re̷ ?

(src)="9"> Lé Nowe wɛ yí vajeshi Mawu susu kudo agbetɔwo nuɔ ?
(trg)="10"> ¿ ʼElaʼ lɨ ñi Noé löʼ ema ʼne̱ Juɨnarí íkä tsa ?

(src)="10"> 6 , 7 .
(trg)="11"> 6 , 7 .

(src)="11"> Lé emɔkpɔkpɔ ci Nowe ɖo , do ŋsɛn yi xɔseɔ ?
(trg)="12"> ¿ ʼElaʼ alɨ̱ ema ʼï jä tsɨ Noé kuɨne wuɨ ma ʼyea fe ?

(src)="12"> Emɔ ciwo nu yí Mawu jejeshi nywiɖe glɔn ta nɔ Nowe leɔ ?
(trg)="13"> ¿ ʼElaʼ lɨ chi̱ íkä Noé ima kuɨ̈a Juɨnarí re̷ ?

(src)="13"> 9 , 10 .
(trg)="14"> 9 , 10 .

(src)="14"> Lé mìatɛnŋ asran Nowe xɔse doɔ ?
(trg)="15"> ¿ ʼElaʼ jɨ̈ lajä li jmoo laʼi jmo Noé ema ʼïä ?

(src)="15"> ( a ) Ci yí Daniɛli sɔ yiɖeki na Mawu so jajɛ mɛ ɖe , nyi yí edasɛ so ekpla ci yi jilawo ni nuɔ ?
(trg)="16"> a ) ¿ ʼElaʼ lɨʼ jú ajma tɨa Táñeé ?

(src)="16"> ( b ) Daniɛli nɔnɔmɛ nywi ci yí èji mɔ yeasran ɔ ?
(trg)="17"> b ) ¿ ʼE kualidá noʼo jmoʼ laʼi ma lɨ̈ʼ Táñeé ?

(src)="17"> 12 - 14 . ( a ) Lé Daniɛli dasɛ mawununya doɔ ?
(trg)="18"> 12 - 14 . a ) ¿ ʼElaʼ ajmo Táñeé majä a jna̱ ñí ema ngɨ chía lé kiʼ Juɨnarí ?

(src)="18"> ( b ) Lé Mawu yra Daniɛli kudo gbejinɔnɔ koɖo dɔngbegbe yi tɔ lɔ nu doɔ ?
(trg)="19"> b ) ¿ ʼE echi̱ e kuo̱ Jeobá íkä Táñeé wɨ e noa etä̱ä jña eta tsɨa ?

(src)="19"> Lé mìatɛnŋ ana yí xɔse anɔ mì shi shigbe Daniɛli hannɛɔ ?
(trg)="20"> ¿ ʼElaʼ li ʼïï lajä laʼi ma ʼï Táñeé ?

(src)="20"> 16 , 17 .
(trg)="21"> 16 , 17 .

(src)="21"> Lé Job wɛ yí vajeshi Mawu nywiɖeɔ ?
(trg)="22"> ¿ ʼElaʼ lɨ kuɨ Jo re̷ kiʼ Jeobá ?

(src)="22"> 18 , 19 .
(trg)="23"> 18 , 19 .

(src)="23"> Emɔ ciwo nu yí Job dasɛ le mɔ yejeshi Yehowa ɖɛ nywiɖeɔ ?
(trg)="24"> ¿ ʼElaʼ ajmo Jo majä jna̱ ñí etsojoʼ ma kuɨ̈a Jeobá ?

(src)="24"> Lé Yehowa koɖo yi gɔnmɛɖosewo jejeshi nywiɖe , kpenɔdo mì nu le hadodo koɖo ayeɖedaɖɛ cancan mɛɔ ?
(trg)="25"> ¿ ʼElaʼ jma ʼä jnaʼ e kuɨ̈ɨ̈ Jeobá re̷ jña ekuɨʼɨ lé kiʼa i mati naʼa tsa li chi̱ teé jñaa jña é diberciö tsatoʼo ?

(src)="25"> Nyi yí atɛnŋ akpedo mì nu yí mìase “ nushianu ” ci gɔnmɛ ele mɔ mìase keŋ yí ado jijɔ nɔ mìwo Da ci yí le jeŋkwimɛɔ ?
(trg)="26"> ¿ ʼE jma ʼä jnaʼ majä li ngɨ chí éjä ʼna̱ʼ kiä́ä majä jmoo e tɨ tsɨ Jeobá ?

# ajg/2018317.xml.gz
# chj/2018317.xml.gz


(src)="1"> “ Mawu . . . le na nɔ susu nɔnɔmɛ ci cucucu yí nɔ Yesu Kristo shi le nɔ míwo can shi le míwo nɔnɔwo mɛ . ” ​ — RƆM 15 : 5 , nwt .
(trg)="3"> 15 : 5 ) .

(src)="2"> Lé mìatɛnŋ ajeshi mɛ ci yí nyi gbɔngbɔnmɛmɛɔ ?
(trg)="4"> ¿ ʼElaʼ lɨ̈ʼ tsa lɨ̈ʼ espiritual ?

(src)="3"> Nyi yí mìatɛnŋ akpla so mɛ ciwo yí nyi gbɔngbɔnmɛmɛ ciwo yí ɖo kpɔwɛ nywi gbɔɔ ?
(trg)="5"> ¿ ʼE ʼeʼ jnaʼ laʼi jmo tsa lɨ̈ʼ espiritual ?

(src)="4"> Nyi yí taɖo mìado vevi nu nɔ “ Kristo susu ” asun mì shiɔ ?
(trg)="6"> ¿ ʼElijä ʼna̱ ejmoo täjäʼ e kïtsɨ laʼi kɨ̈tsɨ Kristo ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Lé amɛ sugbɔ kpɔnɔ gbɔngbɔnmɛmɛ nyinyi doɔ ?
(trg)="7"> 1 , 2 . a ) ¿ ʼE juaʼ juɨ̈ tsa kiä́ Kristo kiʼ espiritualidá ?

(src)="6"> ( b ) Enyɔbiɔse vevi ciwo mɛ yí mìagbeje le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="8"> b ) ¿ ʼE jú ngɨʼa e kï e neé na̱ ?

(src)="7"> Lé Bibla dre mɛ do mɔ , mɛ ci yí le ŋcilanmɛ to akpo nɔ mɛ ci yí le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="9"> Laʼi ʼe Biblia , ¿ ʼelaʼ xa köʼ kö re̷ laʼi lɨ̈ʼ tsa xa lɨ̈ʼ espiritual jña tsa lɨ̈ʼ espiritual ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="9"> Nɔnɔmɛ ciwo yí zenɔ le ŋcilanmɛmɛ nuɔ ?
(trg)="11"> ¿ ʼElaʼ lɨ̈ʼ tsa jmo laʼi ʼmɨ tsɨ kuáʼjï ?

(src)="10"> Nɔnɔmɛ ciwo yí donɔ jeshi gbɔngbɔnmɛmɛɔ ?
(trg)="12"> ¿ ʼElaʼ lɨ̈ʼ tsa espiritual ?

(src)="11"> Enyɔ ci yí Bibla nu so mɛ ciwo yí nyi gbɔngbɔnmɛmɛwo nuɔ ?
(trg)="13"> ¿ ʼE juaʼ Biblia ekiʼ laʼi lɨ̈ʼ tsa espiritual ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo eʒan egbladodo gbɔxwe mìanyi gbɔngbɔnmɛmɛwo yí ayi ji anyi gbɔngbɔnmɛmɛwoɔ ?
(trg)="14"> ¿ ʼElijä ʼna̱ jmo kö e ʼni majä laʼ lɨ̈ʼ jä jnaʼ tsa espiritual ?

(src)="13"> ( a ) Nyi yí akpedo mì nu yí mìashin le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="15"> a ) ʼI juaʼ ʼne wuɨ jnaʼ jmo laʼi lɨ̈ʼ tsalɨʼ espiritual ¿ ʼe jma ʼe̷ kiä́ ?

(src)="14"> ( b ) Gbɔngbɔnmɛmɛ ciwo nu yí mìakpla nu soɔ ?
(trg)="16"> b ) ¿ ʼE ejemplo chi̱ neé na̱ ?

(src)="15"> Lé Ʒakɔbu dasɛ do mɔ yenyi gbɔngbɔnmɛmɛɔ ?
(trg)="17"> ¿ ʼElaʼ ʼe Jacó ema lɨ̈ʼa espiritual ?

(src)="16"> Nyi yí dasɛ mɔ Mari nyi gbɔngbɔnmɛmɛɔ ?
(trg)="18"> ¿ ʼElaʼ mo jnaʼ malɨ̈ʼ Yá jä tsamɨ espiritual ?

(src)="17"> ( a ) Emɔ ci nu yí Yesu wa nu shigbe Edalɔ hannɛ leɔ ?
(trg)="19"> a ) ¿ Ajïʼ köʼ köre̷ Jesú jña Jmia ?

(src)="18"> ( b ) Lé mìasran Yesu kpɔwɛ lɔ doɔ ?
(trg)="20"> b ) ¿ ʼElaʼ li jmo laʼi ma lɨ̈ʼ Jesú ?

(src)="19"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="21"> ( Je̷ ʼni dibujo ílɨle ) .

(src)="20"> 13 , 14 . ( a ) Nyi yí mìatɛnŋ akpla so gbɔngbɔnmɛmɛ ciwo yí ɖonɔ kpɔwɛ nywi le egbɛmɛ gbɔɔ ?
(trg)="22"> 13 , 14 . a ) ¿ ʼE ejemplo chi̱ ma akuoʼ tsa lɨ̈ʼ espiritual jnaʼ e lɨ̈ʼa laʼi lɨ̈ʼ Kristo ?

(src)="21"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="23"> b ) Cha ʼni laʼi ajmo röʼ jnaʼ .

(src)="22"> 15 , 16 . ( a ) Nyi ele mɔ mìawa yí anɔ shigbe Kristo hannɛɔ ?
(trg)="24"> 15 , 16 . a ) ¿ ʼElaʼ naʼ jmoo majä lïʼï laʼi lɨ̈ʼ Kristo ?

(src)="23"> ( b ) Nyi yí akpedo mì nu yí “ Kristo susu ” anɔ mì shiɔ ?
(trg)="25"> b ) ¿ ʼElaʼ li jmatɨ̈ɨ̈ laʼi kɨ̈tsɨ Jesú ?

(src)="24"> Lé enuwo nu bubu kpɔ shigbe Kristo hannɛ akpedo mì nu doɔ ?
(trg)="26"> ¿ ʼElijä jma ʼe̷ kiä́ä e kïtsɨ laʼi kɨ̈tsɨ Jesú ?

(src)="25"> Nyi yí èkpla so enyɔta cɛ ci yí kudo gbɔngbɔnmɛmɛ nyinyi nu mɛɔ ?
(trg)="27"> ¿ ʼE lɨtɨ̈ɨ na̱ ekiʼ tsa lɨ̈ʼ espiritual ?

# ajg/2018318.xml.gz
# chj/2018318.xml.gz


(src)="1"> “ Mí yi ji azɔnkɔ le gbɔngbɔnmɛ . ” ​ — GAL . 5 : 16 , nwt .
(trg)="3"> 5 : 16 ) .

(src)="2"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìanya nɔ mìshinkɔ le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="4"> ¿ ʼEjä jma ʼe̷ e neé laʼi lɨ espiritualidá kiä́ä ?

(src)="3"> Nyi yí eʒan mɔ mìawa yí akpɔtɔ ashinkɔ le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="5"> ¿ ʼEjä li jmoo majä lï wɨʼ jnaʼ espiritual ?

(src)="4"> Nɔ Kristo susu le mì shi ɖe , lé akpedo mì nu le gbeshiagbe gbenɔnɔ mìwo tɔ mɛɔ ?
(trg)="6"> ¿ ʼElaʼ li kiä́ä jmɨ̱ɨ tä e ta kïtsɨ laʼi kɨ̈tsɨ Kristo ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 . a ) ¿ ʼEjä alɨ liʼ jä tsañiʼ röʼ jnaʼ ?

(src)="6"> Nyi yí nɔviŋsu ɖeka vado jeshi le yiɖeki nuɔ , yí nyi ewa so nuɔ ?
(trg)="8"> b ) ¿ ʼE ajmoa majä ajma re̷a löʼ ema najmoʼ íkää ?

(src)="7"> ( a ) Nyi yí mìatɛnŋ akpla so Robert nutɔxukpɔkpɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="9"> a ) ¿ ʼE li ʼña jnaʼ laʼi alɨ kiʼ Robert ?

(src)="8"> ( b ) Enyɔ vevi ciwo mɛ yí mìakijeɔ ?
(trg)="10"> b ) ¿ ʼE jú kï tamaʼa ngɨʼ na̱ ?

(src)="9"> Miwo nu yí enyɔ ciwo yí le Efezitɔwo 4 : ​ 23 , 24 mɛ kudoɔ ?
(trg)="11"> ¿ ʼÏ naʼ jma niʼ jú ejuaʼ Efesios 4 : 23 , 24 ?

(src)="10"> Enyɔbiɔse ciwo yí akpedo mì nu yí mìagbeje mìwokiɖewo mɛɔ ?
(trg)="12"> ¿ ʼE jú e ngɨʼ mo jnaʼ e jma ʼe̷ majä née laʼi lɨʼ espiritualidá kiä́ä ?

(src)="11"> Enu bu ci yí agbetɛnŋ akpedo mì nu yí mìanya lé mìshin le gbɔngbɔnmɛ doɔ ?
(trg)="13"> ¿ ʼEwɨ na jmoʼ majä neé laʼi lɨʼ espiritualidá kiä́ä ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo Bibla mɛ nyɔnɔnwiwo jejeshi ɖekɛ desun yí mìashin le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="14"> ¿ ʼElaʼ mo jnaʼ ajö löʼ ejä naʼ ekuɨ jnaʼ jú kiʼ Juɨnarí majä lɨ̈ʼ jnaʼ espiritual ?

(src)="13"> 8 , 9 . ( a ) Nyi yí akpedo mì nu yí mìasɛnŋ le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="15"> 8 , 9 . a ) ¿ ʼE jma ʼe̷ majä teʼe ta jó kiʼ Juɨnarí ?