# ajg/2017495.xml.gz
# btg/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Ji dɔkunu adodwiwo
(trg)="2"> - Tiamö a wʋlʋnɔɔ ˈmö - a nɩ tɛlɩ sɛ

(src)="3"> “ Míɖo afan avin koɖo mɛ ciwo yí le avin fanfan mɛ ”
(trg)="3"> “ - Wa wiɛ , - a nɩ ˈwinuë ”

(src)="4"> Nyi yí taɖo ele mɔ mìakanfu Yehowaɔ ?
(trg)="4"> “ - A nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ ! ” : - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈnɩ ?

(src)="5"> Yehowa “ le na ao ɖoɖowo pleŋ aje ji nɔ eo ”
(trg)="6"> ˈsaa ˈwuë - n ˈkää nʋ ˈkä nɛnɩmanɩ ”

# ajg/2017496.xml.gz
# btg/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mízan xexemɛ dɔkunu majɔmajɔwo asɔ wa xlɔwo . ” ​ — LUIKI 16 : 9 .
(trg)="1"> “ Mäˈä ˈpɩwʋ a wʋlʋnɔɔ , - wʋɲɩ za nɩkpa nʋä ˈkwädlɩ ˈɲiɲlolii , abhʋa abhlɩ a nɩ ˈlibhu ˈwʋ a ˈkä a ˈbhɩa - li a - li ˈwlu nʋ . ” ​ — LWIIKÖ 16 : 9 .

(src)="2"> Lé mìatɛnŋ azan mìwo dɔkunuwo asɔ do ŋsɛn ekacaca ci yí le mìwo koɖo Mawu gblamɛɔ ?
(trg)="2"> - Aˈa - lii - a kää , sɛ - a ˈkɩ ɔ ˈmö ghlɛnɩ nzɩ - a - ɲɛ Lagɔ ˈsɔ a bheyi ˈkä ˈmö ˈtumanɩ ˈnɩ ?

(src)="3"> Lé mìawɛ yí mìdatrɔ hwashi nɔ xexe cɛ mɛ afisasatotoɖoanyi lɔɔ ?
(trg)="3"> Sɛ - a ˈkä ɔ ˈzʋ ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a wʋlʋnɔɔ a sɛtɛlɩtɛlɛ - tɩɲɩa ˈwlumö - sunɩ ˈnɩ ?

(src)="4"> Nyi yí taɖo yí èɖui koŋ mɔ , yeaɖo dɔkunuwo ɖɛ nɔ yeɖeki le Mawu gbɔɔ ?
(trg)="4"> - Yɩ kä ˈŋlɩ ˈn - n yɩbhä bhä - n ˈkä ˈyli yɔwʋ ˈtɛmanɩ nzɩ - mä ˈɔ bʋbɔbʋbʋ ˈmö Zoova - kamö ˈɲu ˈpä ˈnɩ ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Nyi yí taɖo wamɛnɔwo ɖo ani le totoɖoanyi cɛ mɛ kokokoɔ ?
(trg)="6"> Mäˈä ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a dɔˈwʋ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn pʋawa ˈkä ɔ ˈkwädlɩ - bhölɩnɩ ˈnɩ ?

(src)="7"> Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìagbejeɔ ?
(trg)="7"> ˈKïbhï a - mi - a ˈkä bhä yɔwʋ yɩlɩ ˈnɩ ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Nyi jɔ do axwejikpɔtɔ ci nu yí Yesu xo nuxu so jiɔ ?
(trg)="8"> 4 , 5 .
(trg)="9"> ( 1 ) - Mä Zezwii ˈa ˈwʋpälɩwɛlɩɩ ˈmö , ˈki a - mi libhonʋɲɔɔ ˈpä ɔ ɔɲɩ ˈmö ˈnɩ ?

(src)="9"> ( b ) Aɖaŋ ci yí Yesu ɖo nɔ yi dokplɔtɔwoɔ ?
(trg)="10"> ( 2 ) ˈDɩmözʋwɛlɩ a - mi Zezwii ˈɲɛ bhä ˈɔ ˈwʋ - bhlinɩwaa ˈnɩ ?

(src)="10"> Lé mìwɛ yí nya mɔ afisasatotoɖoanyi egbɛ tɔ , dele Mawu tamɛɖoɖowo mɛɔ ?
(trg)="11"> Sɛɛ - a - yi ɔ sɛ nɩɩ , Zoova ˈnɩɛ yɩbhä nɩɩ - a nɩ tɛlɩ ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a wʋlʋnɔɔ sɛ ˈnɩ ?

(src)="11"> Emɔdasɛnamɛ ci yí ze le Luiki 16 : 10 - 13 mɛɔ ?
(trg)="12"> ˈDɩmözʋwɛlɩɩ a - mi - wʋ ɔ - mä Lwiikö 16 : ​ 10 - ​ 13 ˈmö ˈnɩ ?

(src)="12"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="13"> Nu lé mɛɖewo dadasɛ mɔ , yewonyi egbejinɔtɔwo le lé wozankɔ wowo dɔkunu majɔmajɔwo do kpɔwɛ .
(trg)="14"> Klɩtɩɛwaa - mumuë , mäˈä ˈpɩwʋ a wʋlʋnɔɔ ˈmö wa ghlɛnɩɛ ˈmö ˈn wa yiɛ lagɔlibhoo nʋ , a nɩ bhïla - ka wa wɛlɩ .

(src)="14"> Nɔ mìnanɔ nu amɛwo faa ɖe , yayra ciwo yí mìakpɔɔ ?
(trg)="15"> - A - kä dlɩzɛmönanɩsɛ - aˈa ˈsaa - a kää - mumuë ˈɲɛɛ , ˈɲupälɩ a - mi - a ˈkä ɔ ghlɩ ˈnɩ ?

(src)="15"> ( a ) Nɔ mìnanɔ nu faa ɖe , lé edanasɛ do mɔ ‘ mìnya ŋɖɛɔ ’ ?
(trg)="16"> ( 1 ) - A - kä dlɩ zɛmö nɛnɩɩ , sɛ yɩ tula ɔ nɩɩ ‘ ˈnɛ a ˈnɛɛ ’ ?

(src)="16"> ( b ) Lé eho zanzan yikɔ ji le Mawu mɛwo domɛ doɔ ?
(trg)="17"> ( 2 ) Lagɔ a - nʋa - wa kää - bɛ , sɛ wa yi ɔ zɩˈɛ wa ˈbhɩa - waaa - lu - kä ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="17"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔ mɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="18"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )

(src)="18"> Lé Abraxamu dasɛ mɔ ye ɖoŋ do Mawu nuɔ ?
(trg)="19"> Sɛɛ Ablaamö tula ɔ nɩɩ , Lagɔ ˈmö ɔ ˈtɛɛnɩ a - a dlɩ ˈnɩ ?

(src)="19"> ( a ) Aɖaŋ ci yí Pɔlu ɖo nɔ Timɔteɔ ?
(trg)="20"> ( 1 ) ˈDɩmözʋwɛlɩɩ a - mi Pɔɔlʋ ˈɲɛ ɔ Timotee ˈnɩ ?

(src)="20"> ( b ) Lé mìatɛnŋ awa do Pɔlu ɖaŋɖoɖo lɔ ji le egbɛmɛɔ ?
(trg)="21"> ( 2 ) Zɩˈɛ a dɔˈwʋ , sɛ - a bhɛnɩ ɔ - a ˈkä Pɔɔlʋ ˈa ˈdɩmözʋwɛlɩ ˈla - gänɩ ˈnɩ ?

(src)="21"> Nyi yí ele mɔ mìaɖo koŋ awaɔ ?
(trg)="22"> Lagɔlibhoo a za , - lii a - mi - a kä ɔ - a ˈkä nʋ ˈnɩ ?

(src)="22"> Na yi kpɔwɛ ɖewo .
(trg)="23"> A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ .

(src)="23"> Dɔkunu ciwo yí nanɔ yí mìkpɔnɔ vovo ŋtɔŋtɔɔ ?
(trg)="24"> Wʋlʋnɔ a - mu zʋ bhä teɲii ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?

(src)="24"> ( a ) Nyi yí ava jɔ do afisasatotoɖoanyi egbɛ tɔ jiɔ ?
(trg)="25"> ( 1 ) ˈPɩwʋzokwë nɩ a pɩɔ - wʋ ˈsunɩɛ - mä nɩkpa wa ˈkä monɩ a - bɛ ghlɩ nzɩ wa ˈkä wʋlʋnɩlii - kä , ˈsaa ˈku bhä zɩkö ghlɩ ˈnɩ ?

(src)="25"> ( b ) Ci yí ele nyanya mɛ nɔ mì ahan ɖe , lé mìabunɔ ŋcilanmɛ dɔkunuwo doɔ ?
(trg)="26"> ( 2 ) ˈSaa ˈkää zɩkö ˈpɩwʋ nɩ ghlɩ a wɛlɩ - a - yiɛ , sɛ yɩ - kaɲɩ ɔ kwänɩ - a ˈkä - aˈa dlɩpäsaa ˈmö zlɔmanɩ wʋlʋnɔɔ a sɛtɛlɩtɛlɛ a dɔˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="26"> 17 , 18 .
(src)="27"> Nyiwo yí Mawu xlɔwo kpɔkɔ mɔ nɔɔ ?
(trg)="27"> 17 , 18 . - Li a - lii a - mi Lagɔ gbä ɔ ɔ ˈkä ɔ bhɛya ˈɲɛ ˈnɩ ?

# ajg/2017497.xml.gz
# btg/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mí ɖo a do akɔnfa nɔ míwonɔnɔwo yí a do ŋsɛn lanmɛ nɔ míwonɔnɔwo . ” ​ — 1 TƐS .
(trg)="1"> “ A ˈkä swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpäpänɩ , a ˈkäa ˈyli yɔwʋ ˈtɛɛ ˈyize . ” ​ — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Lé Yehowa fanɔ akɔn nɔ mì doɔ ?
(trg)="3"> Sɛɛ Zoova paaɲɩ ɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?

(src)="4"> Mawunyɔkpukpui ciwo yí atɛnŋ afa akɔn nɔ mɛ ciwo yí le wowo mɛ vevi ɖe ku fankɔɔ ?
(trg)="4"> - Aa nɩkpɛ - kä ˈku , Biblë a gbɛlɩ - mi bhɛnɩ ɔ yɩ - kaɲɩ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="5"> Lé hamɛ lɔ atɛnŋ afa kɔn nɔ mɛ ciwo yí le wowo mɛ vevi ɖe ku fankɔɔ ?
(trg)="5"> ˈN - mɔmɔɔ a nɩkpɛ - kä ˈku , sɛɛ lagɔzɩkpaa ˈkɔ ɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(src)="7"> Nyi yí taɖo mìɖo abu tamɛ kpɔ so lé mìawɛ afakɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevisese mɛ do wowo mɛ veviɖe ku nuɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . - Waɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , sɛɛ - a ˈkʋa swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kä ɔ - a ˈkä yɩ wɛlɩ yɔwʋ yɩlɩ ˈnɩ ?

(src)="8"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="7"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(src)="10"> Nyi yí taɖo mìatɛnŋ akandoji mɔ , Yehowa nya nywiɖe mɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔ ӡan akɔnfafaɔ ?
(trg)="8"> 3 , 4 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zoova - yi sɛ nɩɩ - ɔɲɩ dɛsɛkänɩkpɛ yɛɛ ˈkuu , wa kä wa ˈkɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="9"> 5 , 6 .

(src)="12"> Lé Yehowa fanɔ akɔn nɔ mì doɔ ?
(trg)="10"> Sɛɛ Zoova zʋ bhä ˈn ɔ paaɲɩ bhä swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="11"> 7 , 8 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a ˈkɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zezwii - yiɲɩ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="14"> Nyi yí taɖo mìatɛnŋ akandoji mɔ Yesu afa akɔn mìɔ ?
(trg)="12"> Lazaa ˈkää ˈkuu , sɛɛ Zezwii tula ɔ nɩɩ ɔ kä ŋäzɩdlɩ ˈnɩ ?

(src)="15"> Lé vevisesedoamɛnu Yesu tɔ ze petii hwecinu yí Lazar kuɔ ?
(trg)="13"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a ˈkɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zezwii kä - bhlɛ zɩˈɛ ŋäzɩdlɩ ˈyize ˈnɩ ?

(src)="16"> Nyi yí taɖo mìkandoji mɔ Yesu gbesekɔ vevi do mì nu le egbɛmɛ hɛnnɛɔ ?
(trg)="14"> - Na dɔˈwʋ , Biblë a gbɛlɩ - mi bhɛnɩ bhä yɩ ˈkä nɩkpɛ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="17"> Mawunyɔkpukpui ciwo yí fanɔ akɔn nɔ eo wuɔ ?
(trg)="15"> Sɛɛ - a ˈkä ɔ ˈzʋ nzɩ - a ˈkä - mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="18"> Emɔ vevi ɖeka ci nu yí mìatɛnŋ anyi akɔnfafa soxu nɔ mɛbuwo leɔ ?
(trg)="16"> Dlɩ - kä nɩkpɛ ˈmö ylinɩ dɔˈwʋ - wʋ , ˈsaa - aaa bhä - kä - a ˈkä ˈwʋ dlʋ ˈnɩ ?

(src)="19"> Nyi yí ele mɔ mìaɖonɔ ŋwi kudo vevisesewo nuɔ ?
(src)="20"> Enyɔ ciwo yí mìatɛnŋ anu asɔ fa akɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔɔ ?
(trg)="17"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , - n - kɔɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpää yii , sɛɛ - n ˈkä bhä gbä nɩ ?

(src)="21"> Nɔ egbɔnnu nɔ mì mɔ mìayi fa akɔn nɔ amɛwo ɖe , nyi yí mìatɛnŋ awaɔ ?
(trg)="18"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä a dɛ , - n ˈnɩ sɛɛ - n ˈkä gbää - yi , ˈsaa - n bhɛnɩ bhä - n ˈkä nʋ ˈnɩ ?

(src)="22"> ( Gbekpɔ dakavi ci nyi : “ Akɔfanya Siwo Nana Ame Ƒe Dzi Dzea Eme . ” )
(trg)="19"> ( - Ziplea - a nʋä “ Des paroles consolantes ” yɩlɩ - mä . )

(src)="23"> Emɔ vevi bu ci ji yí mìtonɔ yí fanɔ akɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔɔ ?
(trg)="20"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , ˈsaa - n bhɛnɩ bhä - n ˈkä ˈmö ghlɛnɩ nzɩ - n ˈkɔ ˈlɩlɩlɩ a dɔˈwʋ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="21"> 17 - 19 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kä bhä - a ˈkä - mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈyize ˈnɩ ?

(src)="25"> Nyi yí taɖo eӡan mɔ mìakpɔtɔ afakɔ akɔn nɔ mɛ ciwo yí amɛ kunɔɔ ?
(src)="26"> Nyi yí taɖo Yehowa gbeɖuwo fanɔ akɔn nɔ mì sugbɔ wuɔ ?
(trg)="22"> ˈSaa Zoova gbää ɔ ˈkä zɩkö nʋʋ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn yɩ - lɛ ɔ wɛlɩ a - mi pää teɲii swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?

# ajg/2017498.xml.gz
# btg/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Míkanfu Yah ! . . .
(trg)="1"> “ A nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ [ . . . ]

(src)="2"> Evivi yí gbesɔgbe mɔ woakanfui ! ” ​ — EHA .
(trg)="2"> Ɛˈɛ - bhö ɲɩasɛ , maa - sɩbhä ma - a nɛnɩɛ ˈn - sɩbhä - a kää - a ˈkä ˈzʋ ! ” ​ — PS .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> nanya mɔ Yehowa sɔnɔ eɖe le mɛ nɔ yeɔ ?
(trg)="4"> sɛɛ - na gbʋ plɛnɩɛ Zoova ˈylɩmö ˈnɩ ?

(src)="5"> na kandoji mɔ Yehowa ahwlɛn ye gan ɔ ?
(trg)="5"> ˈylɩmö nɩɩ Zoova - yimö ˈpʋpʋɛ ˈɲɛ ˈnɩ ?

(src)="6"> nakpɔ lé Yehowa lenɔ yi jukɔn do te sɔ to yi Nyɔ lɔ jiɔ ?
(trg)="6"> sɛɛ Zoova ghlɛnɩɛ ˈɔ wɛlɩɩ ˈmö ˈn ɔ - suä ˈɔ - nʋa ˈylɩmö ˈnɩ ?
(trg)="7"> 1 - 3 .

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Hwehancinu yí woŋwlɛn Ehajiji 147 tɔ lɔɔ ?
(trg)="8"> ( 1 ) ˈTɛɲɩ - mɛ ˈmö wa ˈcɛlɩ ɔ - kamä Psaume 147 ˈnɩ ?

(src)="8"> ( b ) Enukplamu ci yí mìakpɔ so Ehajiji 147 tɔ kplakpla mɛɔ ?
(trg)="9"> ( 2 ) ˈN - a - kä Psaume 147 ˈcɩɛ , ˈsaa wʋ - kaɲɩ ɔ sʋlʋnɩ ˈnɩ ?

(src)="9"> Hwecinu yí Efyɔ Sirusi na ablɔɖe Izraɛliviwo ɖe , lé wose le wowoɖekiwo mɛɔ , yí nyi yí taɖoɔ ?
(trg)="10"> Yizlaɛlɩ a - nʋa Silʋsɩ - ɲɛ mö a - a - mä Babilɔɔnɩ , ɔ ˈtatinuëë ˈyii , ˈsaa yɩ nuë bhä dlɩ zɛmö ˈnɩ ?

(src)="10"> Nyi yí ehakpatɔ lɔ do jeshi so ŋsɛn ci yí le Yehowa shi mɔ yɛada dɔ̀ le mìwo jiwo nuɔ ?
(trg)="11"> ˈSaa kä bhä ˈŋlɩ ˈnɩ ?
(trg)="12"> Sɛɛ Zoova bhɛnɩɛ ɔ ˈkä ˈɔ ˈmötɛɛnɔɔ ˈmö ghlɛnɩ nzɩ ɔ ˈkä nɩkpa yɛmanɩ a dɔˈwʋ , sɛɛ Psaume a ˈcɛlɩɲɔ - bhlʋ gbä ɔ ˈnɩ ?

(src)="11"> Lé enyɔ ci yí ehakpatɔ lɔ nu le Ehajiji 147 : 4 , atɛnŋ ahɛn nyɔna vɛ nɔ mì doɔ ?
(trg)="13"> Wɛlɩɩ - yɩ cɛlɩɛ - mä Psaume 147 : 4 ˈmö , sɛɛ - a bhɛnɩ bhä - a ˈkɩ - li a - lii ˈmö ghlɩnɩ ˈnɩ ?

(src)="12"> ( Kpɔ foto ci yí le totomɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="14"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )

(src)="13"> 7 , 8 . ( a ) Nɔ Yehowa kpekpɛdo mì nu le tetekpɔwo mɛ ɖe , nyi yí nɔnɔ susu mɛ niɔ ?
(trg)="15"> 7 , 8 .

(src)="14"> ( b ) Nu kpɔwɛ ɖeka ci yí dasɛ lé Yehowa senɔ vevi do agbetɔ makpemakpewo nu do .
(trg)="16"> ( 1 ) Zoova a - nʋä - kä ˈklɩyɩyɛ ˈmö - wʋ , ɔ - kʋä ˈpuë yii , ˈsaa ɔ yɩlɩ ɔ ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="15"> 9 , 10 .
(trg)="18"> 9 , 10 .

(src)="16"> Nɔ Yehowa kpekpeɛdo mì nu le tetekpɔwo mɛ ɖe , nyi yí nyi enu vevitɔ ci ewanɔ nɔ mìɔ ?
(trg)="19"> Zoova - kaɲɩ kwänɩ a dɔˈwʋ , ˈsaa ɔ ɲɩaɲɩ ɔ tɛɛ ˈnɩ ?

(src)="17"> Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="20"> A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ .

(src)="18"> Nyi ele mɔ mìawa yí akpɔ nyɔna so amɛhlɛnganŋsɛn Yehowa tɔ mɛɔ ?
(trg)="21"> - Muë yɩbhää nɩɩ , Lagɔ nɩ kwänuë , ˈsaa wa kä bhä wa ˈkä nʋ ˈnɩ ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Gbɔxwe Yehowa akpedo mì nu ɖe , nyiwo yí ele mɔ mìashinɔɔ ?
(trg)="22"> 12 , 13 .
(trg)="23"> ( 1 ) ˈN - a - kä nɩɩ Lagɔ nɩ kwänɩɲɩɩ , - lii - a - mi - a ˈnaa ˈkä ɔ nʋ ˈnɩ ?

(src)="20"> ( b ) Miwo nu yí Yehowa kpɔnɔ jijɔ doɔ ?
(trg)="24"> ( 2 ) - Muë - bhö ɔ Zoova ˈmäna ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="21"> Nyi ji yí ehakpatɔ lɔ kandoɔ ?
(trg)="25"> Wɛlɩ a - mi Psaume a ˈcɛlɩɲɔ - yi ɔ , - yɩ ˈtɛmanɔ bhä dlɩ ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="22"> 15 - 17 . ( a ) Lé mìsenɔ le mìwoɖekiwo mɛ le vevisesewo mɛ hweɖewonuɔ , vɔ lé Yehowa kpenɔdo mì nu to yi Nyɔ lɔ ji doɔ ?
(trg)="26"> 15 - 17 .
(trg)="27"> ( 1 ) Zlɩ - mɛmɛɛ ˈmö , - a - kä ˈklɩyɩyɛ ˈmö - wʋ , ˈsaa yɩ nʋɲɩ ɔ ˈwlu ˈnɩ ?
(trg)="28"> ˈN sɛɛ Zoova ghlɛnɩ bhä ˈɔ wɛlɩɩ ˈmö ˈn ɔ kwänɩɲɩ ɔ ˈnɩ ?

(src)="23"> ( b ) Na lé ‘ Mawu Nyɔ lɔ ɖenɔ blɛ ’ do kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="29"> ( 2 ) ‘ Lagɔ ˈa wɛlɩɩ teɲii - yɩ guëë , ’ pälɩɛ - ka - sɩbhä a wɛlɩ ˈwʋ .

(src)="24"> Nyi yí na èkpɔ mɔ Mawu do afixɔxɔ ye nuɔ , eyi susu ciwo yí taɖo àkɔ gbe yiji yí anu mɔ “ Míkanfu Yah ɔ ! ” ?
(trg)="30"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - n kɩ bhä dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Lagɔ - wamö ˈnɩ ? - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - n yɩbhä ɔ - n ˈkä nɩɩ , ‘ - a nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ ! ’
(trg)="31"> ˈnɩ ?

# ajg/2017499.xml.gz
# btg/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Yehowa nu lé jɔ ji nɔ eo sugbɔ , eyi ana eo enu ciwo yí ao ji jikɔ . ” ​ — EHA .
(trg)="1"> “ Nʋ ˈmäna Zoova a za , - lɛ a dɔˈwʋ ɔ - yimö ˈsaa - naˈa dlɩ yɩbhää ˈɲɛ . ” ​ — PS .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> Agbemɛtajinu ciwo yí ana yí nakpɔ jijɔ le esɔmɛɔ ?
(trg)="3"> ˈSaa - n ˈkä ɔ nʋ nzɩ - naˈa zɩkö a zɩkpaa ˈkä ˈmäna ˈwʋ - bhö ˈnɩ ?

(src)="4"> Nyi yí àkpla nɔ èwa gashiagamɛ sumɔsumɔdɔ , hwecinu yí enyi jajɛɔ ?
(trg)="4"> - Dɩgba - kä - mä ˈɔ zɩkpaa ˈmö ˈtɛɲɩ ˈwuë ˈmö Lagɔ ˈa libhoo nʋ , ˈsaa ɔ ˈkä bhä ˈcɩɛ ˈnɩ ?

(src)="5"> Nɔ èsɔ emɔɖeɖedɔ lɔ wa agbemɛdɔ ao tɔ ɖe , mɔnukpɔkpɔ ciwo yí atɛnŋ asun eo shiɔ ?
(trg)="5"> Nɩkpɛ - kä ˈyiosɛlibho nʋ , ˈsaa ɔ bhɛnɩ bhä ɔ ˈku ˈmö ghlɩnɩ ˈnɩ ?

(src)="6"> Nyi nu yí ele mɔ jajɛ ɖeshiaɖe asɔ gbeta do kudo esɔmɛ yi tɔ nuɔ , ganŋke , nyi yí taɖo dalonɔ enu kpɔ so nu sugbɔɔ ?
(trg)="6"> ˈƆ zɩkö a zɩkpaa a dɔˈwʋ , sɛɛ - dɩgba kä bhä ɔ ˈkä ˈzʋ ˈnɩ ? - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn ɔˈɔɔ bhä - kä ɔ ˈkä yɩ za dlɩpänɔ ˈmö - wʋ ˈnɩ ?

(src)="7"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="7"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )

(src)="8"> Lé èwɛ yí nya mɔ Yehowa ji mɔ eole wa ɖoɖo do ao gbe nu keŋ akpɔ jijɔ le esɔmɛɔ ?
(trg)="8"> Sɛɛ - n - yi ɔ sɛ nɩɩ , Zoova yɩbhä nɩɩ - n nɩ - bhölɩnɩ zɩkö ˈmäna ˈmö ˈnɩ ?

(src)="9"> Nyi yí Yehowa ji mɔ eole waɔ ?
(trg)="9"> ˈSaa Zoova yɩbhä bhä nɩɩ , - n nɩ nʋ ˈnɩ ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="11"> Nyi yí na yí Yesu kpɔ jijɔɔ ?
(trg)="11"> ˈSaa Zezwii nʋ bhä - yɩ zo bhä ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo yí enyɔ mɔ , àgbeje ɖoɖo ci yí èwa do ao gbe nu mɛ koɖo Kristotɔ kpɔnutɔxuwoɔ ?
(trg)="12"> ˈSaa - n yɩbhää - n ˈkä nʋ , - n ˈkä yɩ wɛlɩ Klɩtɩɛwaa - wa - jɩbhɛ ˈɲɛɛ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn yɩ kä ɔ dɛsɛ ˈnɩ ?

(src)="13"> Nyi yí taɖo jajɛ sugbɔ kpɔnɔ jijɔ le enukplaviwawadɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="13"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn lagɔwɛlɩbialibhoo - bhö ɔ - dɩgbö a - bɛ ˈmäna ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="14"> Nyi yí jajɛ Kristotɔ ɖewo wa , keŋ atɛnŋ adra enyɔ lɔ nɔ amɛ sugbɔ wuɔ ?
(trg)="14"> - Dɩgbö - mumuë ˈkä nɩkpa a - bɛ lagɔwɛlɩɩ ˈɲɛ a za , sɛ wa zʋ bhä ˈnɩ ?

(src)="15"> Emɔ ciwo nu yí enukplaviwawadɔ lɔ nanɔ ekpla mì leɔ ?
(trg)="15"> Sɛɛ lagɔwɛlɩbialibhoo ˈcɩaɲɩ ɔ - li a - lii ˈnɩ ?

(src)="16"> Nɔ èle nyigbanmama ci mɛ yí amɛwo desɔ eɖe le nyɔnɔnwi lɔ mɛ can ɖe , lé àwɛ akpɔ jijɔ le enukplaviwawadɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="16"> - Aˈa pɩɔ ˈyli , wa - nɩɲɩ ˈyukwli - pʋnɩ - kë , sɛɛ - a ˈkä ˈzʋ nzɩ lagɔlibhoo - kaɲɩ ˈmäna ˈwʋ - bhö ˈyize ?

(src)="17"> Sumɔsumɔdɔ kɔkɔɛ kpaxwe ci mɛ yí jajɛ sugbɔ wakɔ dɔ leɔ ?
(trg)="17"> Lagɔlibhoo a ke - maɲɩ nʋnʋdɔˈwʋ - dɩgbö a - bɛ nʋ bhä ˈmäna ˈnɩ ?

(src)="18"> Lé emɔɖeɖedɔ lɔ atɛnŋ ana yí sumɔsumɔdɔ mɔnukpɔkpɔ buwo asun eo shiɔ ?
(trg)="18"> Sɛɛ ˈyiosɛlibho ˈkä bhä ˈŋlɩ - kä nzɩ - n ˈkä libhi - mimii a - bɛ nʋ ˈnɩ ?

(src)="19"> Lé Betɛli sumɔsumɔdɔ lɔ nanɔ yí jajɛwo kpɔnɔ jijɔ doɔ ?
(trg)="19"> Sɛɛ Betɛlɩ a libhoo zʋ bhä - dɩgbö a - bɛ ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?

(src)="20"> Nyiwo yí àtɛnŋ awa kakaɛ asɔ drado do gashiagamɛ sumɔsumɔdɔ lɔ wawa nuɔ ?
(trg)="20"> Sɛɛ - n ˈkä ɔ ˈzʋ nzɩ - n ˈkä - mä - naˈa zɩkpaa ˈmö lagɔlibhoo a ˈyize nʋ ˈnɩ ?

(src)="21"> Edɔ ci han yí àtɛnŋ awa yí asɔ kpɔ eoɖeki ji le mɔɖeɖedɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="21"> - N - kä ˈkwädlɩ a ˈyiosɛlibho nʋ dɔˈwʋ - wʋ , sɛɛ - n ˈkä ɔ ˈzʋ nzɩ - n ˈkäa - naɲɩ bhɛnɩ ˈnɩ ?