# ajg/2017412.xml.gz
# arh/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Kpedo “ Mɛdruwo ” nu nɔ “ woasɛn Yehowa koɖo jijɔ ”
(trg)="2"> « Tárigʉn Zanʉn » Jeuwá du kaʼmʉkanʉngwasi igunámʉsʉkwa

(src)="3"> Lé hanci yí mìakpedo “ Mɛdruwo ” viwo nu nɔ woasɛn Yehowa
(trg)="3"> Ʉnkwʉngwa azari aɉwʉnka parin na’na zʉgʉmʉsínʉri azi igunámʉsa awkwey nanʉnno

(src)="4"> Ŋgbelɔn nɔ ao lɔnlɔn aci o
(trg)="4"> Riguzari nʉnkwa kʉ me’kʉzariku ’ nʉnkwa

(src)="5"> “ Èlɔnŋ wu ecɛwoa ? ”
(trg)="5"> « Ema gwasíri ingumʉ́n awʉtari ki nʉnʉnkʉregówkwe »

# ajg/2017413.xml.gz
# arh/2017413.xml.gz


(src)="1"> “ Yehowa cɔnnɔ mɛdruwo ji . ” ​ — EHA . 146 : 9 , nwt .
(trg)="1"> « Jeuwá tarigʉn zanʉn ikwʉn nuga ni » ( SALMO 146 : 9 ) .

(src)="2"> Cukaɖa ciwo mɛ yí bexujitɔ sugbɔtɔwo tonɔɔ ?
(trg)="2"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoya neyka bema bʉníʼgʉmʉ aʼméchʉkwa winʉkawa no .

(src)="3"> Lé mìatɛnŋ akpedo bexujitɔwo nu yí woakpɔ wowo ӡan vevitɔwo gbɔɔ ?
(trg)="3"> Azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno .

(src)="4"> Nyi yí ɖo anɔ susu mɛ nɔ mì , nɔ mìɖekɔ kunu nɔ bexujitɔwoɔ ?
(trg)="4"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana awiʉngeʼri , iari aseykwaʼba du warunhamʉ niwikawʉnno .

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Nɔnɔmɛ sɛnŋsɛnŋ ciwo mɛ yí mìwo nɔvi Kristotɔ ɖewo tokɔɔ ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) Iari iʼngwí niwisinamʉ anugwesí neykari bʉníʼgʉmʉ aʼmechʉkwa winkʉzʉnki nuga no . b ) Inʉ riwíʉkwa nʉnniko .

(src)="6"> ( b ) Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìakijeɔ ?
(trg)="6"> Jesukristu awiri aɉunʉkʉnʉ ɉina azi winise ʉnkwʉngwasi .

(src)="8"> 4 , 5 .
(src)="9"> Afɔku ciwo yí bexujitɔwo donɔ go nɔ ( a ) woshikɔɔ ?
(src)="10"> ( b ) wole bexujitɔwo kpa mɛɔ ?
(trg)="7"> 4 , 5 . a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoya neyka bema bʉníʼgʉmʉ aʼmechʉkwa winʉkawa no . b ) Ʉnkʉgwasi zoyanekʉri anugwesí iari chow aʼzʉna no .

(src)="11"> 6 , 7 . ( a ) Lé “ Mawu lɔnlɔn ” cucu Kristotɔwo yí wokpedo nɔvi ciwo yí le eӡan mɛ nu doɔ ?
(trg)="8"> 6 , 7 . a ) Niwipaw niwiguzʉnaname azi nikʉn niwigwaʼsʉya no . b ) Iʼngwí niwisinamʉ azi winnise , zakaʼchó ú .

(src)="12"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(src)="13"> 8 , 9 . ( a ) Cukaɖa ciwo yí bexujitɔwo donɔ go nɔ woshi yi eju bu mɛɔ ?
(trg)="9"> 8 , 9 . a ) Ʉnkwʉngwasi tárigʉn zoyana bema bʉníʼgʉmʉ winkʉnʉna no . b ) Iari igunamʉsamʉ kawʉnno .

(src)="14"> ( b ) Nyi yí taɖo eӡan mɔ mìakpedo wo nu koɖo jigbɔnɖɛɔ ?
(src)="15"> Lé mìatɛnŋ ado ŋsɛn bexujitɔ ciwo yí va eju lɔ mɛ kakaɛ xɔseɔ ?
(trg)="10"> Ʉnkwʉngwasi niwi kaʼgʉmʉnke kinkuma awʉndi azi nisi anugwesí igunámʉsa awkwéy niwikʉnanʉnno .

(src)="16"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="11"> ( Ipesʉyaʼba wíʼ nuga chwa ú ) .

(src)="17"> ( a ) Eӡan ciwo gbɔ yí ele mɔ woakpɔ nɔ bexujitɔwo doŋkɔɔ ?
(src)="18"> ( b ) Lé bexujitɔwo atɛnŋ adasɛ mɔ yewonyi akpedotɔwoɔ ?
(trg)="12"> a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka eʼ kinkuma ʉwe inʉ winkʉyunʉya no . b ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyanari igunámʉsa ukumʉye azi nisi awtari aʼzʉna chwizʉnhasʉya no .

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Enu ŋtɔŋtɔ ciwo yí mìatɛnŋ awa asɔ kpedo bexujitɔwo nuɔ ?
(trg)="13"> 12 , 13 . a ) Azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunamʉsa awkwey niwikʉnanʉnno . b ) Iʼngwi niwigwia niʼna neyka zakaʼchó ú .

(src)="20"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(src)="21"> ( a ) Tetekpɔ ci ji yí bexujitɔwo ɖo aɖuɔ ?
(src)="22"> ( b ) Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="14"> a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana nikamʉ kaʼchonʉngeʼ , Iari du rinhachwamʉ kawʉnno . b ) Iʼngwí niwisinamʉ Niwipawsí kinki aʼzʉnna , zakaʼchó ú .

(src)="23"> 15 , 16 . ( a ) Lé mìatɛnŋ akpedo nɔvi bexujitɔwo nu yí woado ŋsɛn wowo xɔseɔ ?
(trg)="15"> 15 , 16 . a ) Niwisinamʉ anugwesí azi nisi Niwipawsí taʼ ní winaʼzanʉngwasi igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno . b ) Tanʉ winaʼzanʉngwasi azi nisi igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno .

(src)="24"> ( b ) Lé mìatɛnŋ akpedo nɔvi bexujitɔwo nu yí wowo ji afaɔ ?
(src)="25"> Lé kunuɖeɖe nɔ bexujitɔwo na yí wowo ji fanɔ doɔ ?
(trg)="16"> Gaʼkʉnamʉ Niwipawsí ʉnkʉbasa ukumʉye , azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyanaseʼ igunámʉsʉya no .

(src)="26"> 18 , 19 .
(trg)="17"> 18 , 19 .

(src)="27"> Lé mìatɛnŋ awa nu do le nunya mɛ nɔ mìɖekɔ kunu nɔ bexujitɔwoɔ ?
(trg)="18"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana awiʉngeʼri , iari aseykwaʼba du warunhamʉ niwikawʉnno .

(src)="28"> 20 , 21 . ( a ) Nɔ bexujitɔwo do jeshi mɔ mìlɔn yewo ɖe , enunywi ciwo yí tonɔ le mɛɔ ?
(src)="29"> ( b ) Nyi mɛ yí mìakije le enyɔta ci yí kplɔɛdo mɛɔ ?
(trg)="19"> 20 , 21 . a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunámʉsa awʉndi inʉ ʉnkʉzatákʉko . b ) Aikwakʉ inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .

# ajg/2017414.xml.gz
# arh/2017414.xml.gz


(src)="1"> “ Enu ɖe degbenyi jijɔ nɔŋ sɔ wu enyɔ ci yí ŋseseɛ so evinyɛwo gbɔ mɔ , wozɔnnɔ zɔnlin le nyɔnɔnwi lɔ mɛ o . ” ​ — 3 ӠAN 4 .
(trg)="1"> « Nʉgʉmʉsínʉ ta ’ nanʉyeykase ’ ta ’ nayʉn nuga zʉʼn ʉnkʉno’ka ʉwa zʉʼn : bema gwasiri zeyzey na’ku’sizʉna ku ’ ni » ( 3 JUAN 4 ) .

(src)="2"> Lé jilawo atɛnŋ aɖo kpɔwɛ nywi ɖɛ nɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="2"> Iari achʉna ɉinari agʉmʉsínʉ du kʉn ʉnkawesamʉ kawʉnno .

(src)="3"> Lé xomutatɔwo awɛ asɔ gbeta kudo hamɛ ci mɛ yí xomu lɔ anɔɔ ?
(trg)="3"> Achʉna ɉinari ʉnhanikumʉyekʉ imʉnka ʉnnikumʉkwa ni , re’gukukingwi azi nikamʉ winkawʉnno .

(src)="4"> Lé mɛbuwo atɛnŋ akpedo jila ciwo yí nyi mɛdruwo koɖo wowo viwo nu doɔ ?
(trg)="4"> Ʉnhanikumʉyekʉ zanʉnri azi nisi sinamʉ aɉwʉnka pari na’nari winingunámʉsa awʉnno .

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Cukaɖa ciwo yí mɛ ciwo yí yi ci eju bu mɛ viwo donɔ goɔ ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) Ʉnkwʉngwa azari aywʉnka pari nʉgari bema bʉníʼgʉmʉ winkʉnʉna no . b ) Emaba inʉ ʉnkʉriʉkwa nʉnniko .

(src)="6"> ( b ) Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìakije le nyɔta cɛ mɛɔ ?
(src)="7"> 3 , 4 . ( a ) Lé jilawo atɛnŋ aɖo kpɔwɛ nywi ɖɛ nɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="6"> 3 , 4 . a ) Achʉnari ɉinari iari agʉmʉsínʉ du kʉn ʉnkawesamʉ kawʉnno . b ) Achʉna ɉinari iari nʉgʉmʉsínʉ inʉ na’wesʉngwa re’kusamʉ kau ’ nanʉnno .

(src)="8"> ( b ) Nyi yí jilawo dakpɔkɔ emɔ mɔ yewo viwo avawa nɔ yewoɔ ?
(trg)="7"> Iari achʉna agʉmʉsínʉ ʉnkʉmazayʉn ʉnte winnukamʉ kawʉnno .

(src)="9"> Nyi yí taɖo jilawo ɖo akpla nu wowo viwo so Yehowa nuɔ ?
(src)="10"> Nyɔna ciwo yí eviowo akpɔ nɔ wojeshi ao gbe ɖɛɔ ?
(trg)="8"> Gʉmʉsínʉ achʉna zʉ ga’kʉnamʉ riwiagwi awʉndi iari ka’mʉkana awʉnno .

(src)="11"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="9"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .

(src)="12"> Nɔ egbemasemase nyi cukaɖa le míwo xomu mɛ ɖe , nyi yí míatɛnŋ awaɔ ?
(trg)="10"> Achʉna ɉinari a zʉ ga’kʉnamʉ asinamʉse ’ du azaya’ku ’ nanʉndi azi nikʉkwa winkawʉnno .

(src)="13"> Lé àtɛnŋ akpedo eviowo nu do nɔ wodetɛnŋ donɔ egbe ci yí wose nywiɖeɔ ?
(trg)="11"> Azi nisi achʉna ɉina diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya asaya’ku’gwi nanʉndi agʉmʉsínʉ winingunámʉsa awʉnno .

(src)="14"> Nɔ eӡan mɔ ɖevi ɖewo akpla Bibla le egbe amɛvɛ mɛ ɖe , lé jilawo atɛnŋ akpedo wo nu doɔ ?
(trg)="12"> Mowga diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya gʉmʉsínʉse ’ riwiamʉ kawʉndi azi nisi achʉna ɉinase ’ winingunámʉsa awʉnno .

(src)="15"> ( a ) Mi yí ɖo asɔ gbeta kudo hamɛ ci mɛ yí míwo xomu lɔ anɔ nuɔ ?
(src)="16"> ( b ) Nyi yí eɖo awa gbɔxwe yí asɔ gbeta lɔɔ ?
(trg)="13"> a ) Inʉse ’ nʉkin asinamʉ imʉnka ʉnnikumʉngwa ni re’gukamʉ kawʉnno . b ) Achʉna ɉinari re’gukukingwi azi nikʉkwa winkawʉnno .

(src)="17"> 11 , 12 . ( a ) Ŋsɛn ci yí egbedodo kpɔnɔ do enu ciwo yí ɖeviwo kplanɔ le bɔbɔwo mɛ jiɔ ?
(src)="18"> ( b ) Nyi yí taɖo ɖevi ɖewo dejinɔ mɔ yewoakpla yewo jilawo gbeɔ ?
(trg)="14"> 11 , 12 . a ) Diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya gʉmʉsínʉse ’ ʉnhanikumʉyekʉ riwiʉya azi naba kamʉkana awʉnno . b ) Iari i’ngwí gʉmʉsínʉri achʉna zʉ ga’kʉnamʉ kin riwin ayu’nu ’ nanʉnno .

(src)="19"> 13 , 14 . ( a ) Nyi yí taɖo asu koɖo ashi ciwo yí le eju godu ɖeka na wowo xomu va yi ci hamɛ ci mɛ yí wodonɔ eju lɔ mɛ gbe leɔ ?
(src)="20"> ( b ) Nyi yí asu koɖo ashi lɔ wa taɖo yí sɛnkɔŋ le gbɔngbɔnmɛɔ ?
(trg)="15"> 13 , 14 . a ) Iari I’ngwi sinamʉ ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ aseykumʉyekʉ zweykwa kʉzare . b ) Kakʉ awiri zaku Jeuwá chussu nanʉngwasi azi winnikʉkwa winkʉzare .

(src)="22"> Nyi yí taɖo enyi jijɔ nɔ nɔvinyɔnu ci yí tɔ mɔ Nadia mɔ , yeakpɔtɔ anɔ hamɛ ci mɛ yí wodonɔ ye gbe leɔ ?
(trg)="16"> Iari i’ngwi zati ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ kin azeykumʉyekʉ amʉkana awʉn ninzai ’ a’zare .

(src)="23"> ( a ) Miwo gbannɔamɛji evihɛnhɛn nyi le Yehowa gbɔɔ ?
(trg)="17"> Azi name Nadiari ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ azeykumu ne’kʉ name zeyzey riwarie .

(src)="24"> ( b ) Lé jilawo awɛ yí mɛbuwo akpedo wo nu nɔ woakpla nyɔnɔnwi lɔ wowo viwoɔ ?
(trg)="18"> a ) Jeuwase ’ inʉse ’ nʉkin gʉmusínʉ awingwasi kʉchussana no . b ) Achʉna ɉinari agʉmʉsínʉ Jeuwasí awia awʉn a’yunʉndi azi nikʉkwéy winkʉnanʉnno .

(src)="25"> 18 , 19 . ( a ) Lé nɔvi ciwo yí donɔ vevi Yehowa sumɔsumɔ kpedonunana atɛnŋ ahɛn nyɔna vɛ nɔ jajɛwoɔ ?
(src)="26"> ( b ) Nyi yí ele mɔ jilawo akpɔtɔ awakɔɔ ?
(trg)="19"> 18 , 19 . a ) Kristusírigin winhazari birin rizwein nugari azi nisi abiti ɉina winingunámʉsa awkwey winkʉnanʉnno . b ) Achʉna ɉinari eyki azi nisi zoyamʉ winkawʉnno .

(src)="27"> Lé jilawo atɛnŋ akpedo wowo viwo nu yí woavanyi Yehowa sɛntɔ dovevinuwoɔ ?
(trg)="20"> Gʉmʉsínʉ Jeuwá kamʉkanʉngwasi achʉna ɉinari azi nikʉkwa winkawʉnno .

# ajg/2017415.xml.gz
# arh/2017415.xml.gz


(src)="2"> 24 : 12 .
(trg)="1"> « Umʉngwi du zanu ’ nanʉmʉsʉn riguzari awkwari kʉ zanika awʉngwa ni » ( MATEO 24 : 12 ) .

(src)="3"> Lé mìatɛnŋ awɛ yí lɔnlɔn ci mìɖonɔ Yehowa daciɔ ?
(trg)="2"> Jeuwá aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .

(src)="4"> Lé mìatɛnŋ awɛ yí lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔ asɛnkɔŋ dojiɔ ?
(trg)="3"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka miguzanʉkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .

(src)="5"> Nyi yí taɖo ele veviɖe mɔ mìalɔnnɔ mìwo nɔvi Kristotɔwoɔ ?
(trg)="4"> Iari niwisinamʉ anugwesí aguzanamʉ niwikawʉnno .

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Miwo nu yí Yesu nyɔ ciwo yí le Matie 24 : 12 mɛ kudo doŋkɔɔ ?
(src)="7"> ( b ) Lé Edɔwawawo wema na mìnya mɔ , Kristotɔ ŋkɔtɔ sugbɔtɔwo kpɔtɔ yí dasɛ mɔ , yewolɔn yewo nɔnɔwoɔ ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) Ga’kʉnamʉ Mateo 24 : 12se ’ a’nikuya inʉse ’ kʉtʉkʉnʉn minsʉn kʉnchóna ʉye . b ) I’ngwíri kristianu kʉtʉkʉnʉn sigro zanʉn azi nisi aguzanamʉ itikumu ’ nʉnna ribru Hechose ’ wásʉya no .

(src)="8"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="6"> ( Ipesʉyaʼba wíʼ nuga chwa ú ) .

(src)="9"> Nyi yí woatɛnŋ anu mɔ , eyi na Kristotɔ ɖewo lɔnlɔn ciɔ ?
(src)="10"> ( a ) Lé amɛwo lɔnlɔn ci zo le egbɛmɛ doɔ ?
(trg)="7"> Azi nisi i’ngwí kristianu Jeuwá aguzanamʉ kʉ a’zarikʉkwey kʉnare .

(src)="11"> ( b ) Enu amɛtɔn ciwo mɛ yí mìana mìwo lɔnlɔn asɛnŋ leɔ ?
(trg)="8"> a ) Iari iwari riguzanamʉ kʉ a’zarikʉn nukʉnno . b ) Iwa inʉ ʉnkʉriwíʉkwa nʉnniko .

(src)="12"> Nyi yí taɖo mìɖo alɔn Yehowaɔ ?
(trg)="9"> Azi name’ri Niwipaw aguzanamʉ niwikawʉnno .

(src)="13"> Ci yí amɛwo lɔnlɔn nɔ Mawu ci zo ɖe , nyi yí to le mɛɔ ?
(trg)="10"> Ikʉ Niwipaw aguzanʉn uwe’ri azi winkízʉna nó .

(src)="14"> Enu bu ciwo yí atɛnŋ adahɛn nu le Kristotɔwo nu le egbɛmɛɔ ?
(trg)="11"> Bema ga’kʉnamʉ kristianʉ ɉinase ’ wa’mʉ niwinpasʉkwey nanʉnno .

(src)="15"> ( a ) Cukaɖa ciwo yí atɛnŋ agbɔjɔ Yehowa sɛntɔ ɖewoɔ ?
(src)="16"> ( b ) Kankandojinyɔ ci yí le Ehajiji Wema 136 mɛ nɔ mìɔ ?
(trg)="12"> a ) Iari Jeuwá zʉ gunamʉ anugwesí kwa riwanʉ nanʉnkwey nanʉnno . b ) Salmo 136se ’ iari niwingunámʉsa awʉnno .

(src)="17"> Nyi yí do ŋsɛn Pɔlu yí ekpɔtɔ yí lɔn Mawuɔ ?
(trg)="13"> Pabru Jeuwá aguzanʉngwásiri , inʉse ’ igunamʉsie .

(src)="18"> Nyi yí mìatɛnŋ awa nɔ lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Yehowa asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="14"> Jeuwá aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .

(src)="19"> 11 , 12 .
(trg)="15"> 11 , 12 .

(src)="20"> Lé mìatɛnŋ ana yí mìwo lɔnlɔn nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔ asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="16"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .

(src)="21"> Nyi yí kpedo Ӡeremi nu yí elɔn Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo mɛ nyɔnɔnwi lɔɔ ?
(trg)="17"> Jeremia Jeuwá zʉ ga’kʉnamu aguzanʉngwásiri , inʉse ’ igunamʉsie awiri azi a’zare .

(src)="22"> Lé mìawɛ yí lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla nyɔnɔnwi lɔ asɛnŋ dojiɔ ?
(trg)="18"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka miguzanʉkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .

(src)="23"> 15 , 16 . ( a ) Wa ɖeka koɖo enyɔ ciwo yí le Ӡan 13 : 34 , 35 mɛ ɖe , ese ci yí Yesu do nɔ mìɔ ?
(src)="24"> ( b ) Lé lɔnlɔn ci mìɖo nɔ mìwo nɔvi Kristotɔwo ca eka koɖo lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Mawu koɖo lɔnlɔn ci mìɖo nɔ Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔɔ ?
(trg)="19"> 15 , 16 . a ) Juan 13 : 34 , 35se ’ bema kunsamʉ Jesukristuse ’ niwikʉchusie . b ) Jeuwá awiri Bibria miguzʉna nanʉndi azi nisi niwisinamʉ anugwesí miguzʉna kawʉnno .

(src)="25"> Emɔ ciwo nu mìatɛnŋ adasɛ le mɔ , mìlɔn mìwo nɔviwoɔ ?
(trg)="20"> Azi nisi niwisinamʉ anugwesí aguzana chwʉzʉnhasʉkwey niwikʉnanʉnno .

(src)="26"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìakpɔ cukaɖa hwɛhwɛ ciwo yí vanɔ mìwo koɖo mìwo nɔvi Kristotɔwo mɛ gbɔɔ ?
(trg)="21"> Niwisinamʉ anugwesí neykasin gugin re’no’kʉkwey niwikʉnanu ’ nʉnʉndi azi nikamʉ niwikawʉnno .

# ajg/2017416.xml.gz
# arh/2017416.xml.gz


(src)="1"> “ Simɔ , Ӡan vi , èlɔnŋ wu ecɛwoa ? ” ​ — Ӡan 21 : 15 , nwt .
(trg)="1"> « Simón Juan zʉ gʉmʉsinʉ , ema gwasiri ingumʉ́n awtari ki nʉnʉnkʉregówkwe » ( JUAN 21 : 15 ) .

(src)="2"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìasɔ mìwo dɔwaɖu ɖo texwe ci yí sɔgbeɔ ?
(trg)="2"> Nikamʉri azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .

(src)="3"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìaɖo susu ci yí sɔgbe do ayeɖedaɖɛ nuɔ ?
(trg)="3"> Umʉngwi kwa re’kusʉkwa neykari , azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .

(src)="4"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìazenɔ ŋcilanmɛnu sugbɔ jijiɔ ?
(trg)="4"> Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n niwe’zanu ’ nanʉngwasiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Ci yí Piɛ da eɖɔ ezan lɔ pleŋ mɛ ɖe , nyi yí jɔɔ , yí nyi ekpla so mɛɔ ?
(trg)="6"> Pedru wakʉ tasi sey a’ney uye’ri , Jesukristu inʉ kʉriwiaye .

(src)="7"> Nyiwo mɛ yí eӡan le mɔ , Kristotɔwo anɔ ŋzɔn leɔ ?
(trg)="7"> Jesukristuri así niwe’zʉnari azi niwikizanʉkwey nʉnni niwikeye ’ .

(src)="8"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìanya , nɔ mìlɔn Yesu wu enu buwoɔ ?
(trg)="8"> Jesukristusí kinki na’zanʉn niwe’zʉn awʉngwásiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .

(src)="9"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="9"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .

(src)="10"> Wa ɖeka koɖo Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo ɖe , agbannɔamɛji ci yí le xomutatɔwo jiɔ ?
(trg)="10"> Cheyrwa neykari bema nikamʉ kʉnanʉn nuga no .

(src)="11"> Nyi yí na amɛwo lonɔ enu kpɔ le dɔwaxuwo le egbɛmɛɔ ?
(trg)="11"> Iari nikamʉ tanʉ niwe’kusu ’ nanʉkwey nanʉnno .

(src)="12"> 7 , 8 . ( a ) Mi yí nyi amɛ vevitɔ ci ele mɔ mìanɔ egbeji nɔɔ ? (
(src)="13"> b ) Enu vevi ci yí ŋsuvi ɖeka ci yí le Thaïlande va do jeshi le yi dɔwaɖu nuɔ ?
(trg)="12"> 7 , 8 . a ) Bemakʉ’chʉ gwásiri , bema nʉ’kin gugin ka’mʉkanamʉ niwikawʉnno . b ) I’ngwi sinamʉ Tailandia zanʉnri nikamʉ awkwasíri , inʉ ʉnkʉriwiaye .

(src)="14"> Lé mìawɛ yí aɖo susu ci yí sɔgbe do dɔwaɖunyɔwo nuɔ ?
(trg)="13"> Nikámʉri azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .

(src)="15"> Enu vevi ci yí Yesu kpla mì kudo enu ci yí ele mɔ mìasɔ ɖo texwe ŋkɔtɔ nuɔ ?
(trg)="14"> Jesukristu bema ga’kʉnamʉ a’zʉna neyka zawiaye .

(src)="16"> Lé Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo nu so gbɔngbɔndomɛ koɖo ayeɖedaɖɛ nuɔ ?
(trg)="15"> Ʉnkʉmechi awiri kwa re’kusa awkwasíri , Bibriase’ri azi wásʉya nanʉnno .

(src)="17"> Nyi yí taɖo mìɖo aje aye le ayeɖedaɖɛ koɖo jijɔdonamɛnuwo mɛɔ ?
(src)="18"> Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="16"> Iari umʉngwi kwa re’kusawa yʉkwari du nanu ’ nanʉnno , zaka’cho awʉnke .

(src)="19"> ( a ) Na lé ayeɖedaɖɛ koɖo jijɔdonamɛnuwo atɛnŋ agble nu le mì nu kpɔwɛ ɖeka . ( b ) Nyi yí akpedo mì nu yí susu nywi anɔ mì shi kudo ayeɖedaɖɛ koɖo jijɔdonamɛnuwo nuɔ ?
(trg)="17"> a ) Umʉngwi kwa re’kusawa yʉkwari , iari chów a’zʉna nanʉnno . b ) Umʉngwi kwa re’kusʉkwa neykari , azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .

(src)="20"> Nyi yí ɖo adasɛ emɔ nɔ mì kudo ayeɖedaɖɛ koɖo jijɔdonamɛnuwo cancan mɛɔ ?
(trg)="18"> Azi nisi du nari kwa re’kusa awkwey niwikʉnanʉnno .

(src)="21"> 15 , 16 . ( a ) Lé atɛnŋ ajɔ yí ŋcilanmɛnu sugbɔ jiji fɛnca ale Kristotɔ ɖeɔ ?
(trg)="19"> 15 , 16 . a ) Iari umʉngwi inʉ nʉkʉnanʉngwa re’kusʉkwari chów a’zʉna nanʉnno . b ) Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n me’zanʉkwasíri , Jesukristuse’ri azi gwase .

(src)="22"> ( b ) Nukplamu nywi ci yí Yesu na kudo ŋcilanmɛnuwo nuɔ ?
(src)="23"> ( a ) Nyi yí taɖo egbɔnnɔ nu nɔ mɛɖewo mɔ woaɖo susu ci yí sɔgbe kudo ŋcilanmɛnuwo nuɔ ?
(trg)="20"> a ) Iari I’ngwineri inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n a’zʉna no . b ) Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n niwe’zanu ’ nanʉngwásiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .

(src)="24"> ( b ) Nyi yí atɛnŋ akpedo mì nu yí mìaɖu ŋcilanmɛ nu sugbɔ jiji drowo jiɔ ?
(src)="25"> Nyi yí èɖo koŋ mɔ yeawaɔ ?
(trg)="21"> Jesukristusí kinki niwe’zari mʉna’kin zoya awkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .

# ajg/2017453.xml.gz
# arh/2017453.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Yehowa fanɔ akɔn mì le mìwo tetekpɔwo pleŋ mɛ
(trg)="2"> Buní’gʉmʉ niwikʉnʉneʼri azi nisi Jeuwá tanʉ niwe’kússʉya no

(src)="3"> Na nɔ ao ji aku do enuxɔafi ciwo yí Mawu na mì nu
(trg)="3"> Anugwesí awʉtari aʼzʉna neykari niwi anugwesin aguzanamʉ niwikawa ni

(src)="4"> Ao susu le nɔ enyɔ vevi lɔ ji
(trg)="4"> Niwipawseʼ re’gukamʉ kʉnʉnari niweʼtikumuʼ nanamʉ niwikawa ni

(src)="5"> Nɔ godu nɔ Yehowa cɛkpatɔnyinyi !
(trg)="5"> Jeuwáseʼ re’gukamʉ kʉnanʉn nuga twiré kʉyamʉ kawa ni

# ajg/2017454.xml.gz
# arh/2017454.xml.gz


(src)="2"> Éfanɔ akɔn nɔ mì le mìwo xaxawo pleŋ mɛ . ” ​ — 2 Kor .
(trg)="1"> « Niwipaw tanʉ zanamʉ zʉ paw ni [ . . . ] buní’gʉmʉ niwikʉnʉneʼri tanʉ niwe’kússʉya ni » ( 2 COR .

(src)="3"> 1 : 3 , 4 .
(trg)="2"> 1 : 3 , 4 ) .

(src)="4"> Nyi yí taɖo esɔgbe mɔ , asu koɖo ashi koɖo xomuwo akpɔ emɔ mɔ yewoato xaxawo mɛɔ ?
(trg)="3"> Iari urákʉseʼ awiri ʉnkachwi nanʉnge buní’gʉmʉ nʉkʉnanu ’ nʉngwaná me’zanamʉ kauʼ nanʉnno .

(src)="5"> Nyi yí taɖo egbedodoɖa kpedo mɛ ciwo nu woxo nuxo so le Bibla mɛ , yí wokpɔ akɔnfafaɔ ?
(trg)="4"> Iʼngwí ikʉ , Bibriase ’ wásʉya , iari Niwipawsin rimaseykwari tanʉ ʉnteʼ a’zʉnʉnno .

(src)="6"> Nyi yí àtɛnŋ awa asɔ fa akɔn nɔ mɛbuwoɔ ?
(trg)="5"> Azi nisi iʼngeygwi tanʉ aʼkussa awkwéy nanʉnno .