# aha/2017495.xml.gz
# qvz/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Pɩbɛ́ Anwʋnyia Mɔɔ Ɩázɩkɛ Kyɩ̃
(trg)="2"> Balic charishcagunata mascashun

(src)="3"> “ Mʋnlʋmmɔ Bɛ Nɩɩ Mmenii Mɔɔ Bosũũ Nɩ Bozũ ”
(trg)="3"> “ Huacaccunahuan huacaichi ”

(src)="4"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! ” — Mɩnla Ti a ? !
(trg)="4"> Imaraicu nina anchi “ Jahta alabaichi ” nisha

(src)="5"> ‘ Ɩmá Wʋ Tile Nu Pɔkɔ Munwatĩĩ Ɩɣɩla Nu ’
(trg)="5"> Can rangaraushcata Jehova bindisiachun

# aha/2017496.xml.gz
# qvz/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bɛvá bɛ anwʋnyia bɛyɛ baaba bɛma , na mʋnlʋmmɔ bɛanyia ɔhɔnwʋmmɔ . ” — LUUKU 16 : 9 .
(trg)="2"> 16 : ​ 9 )

(src)="2"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛva nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu nninyeni yɛkɛhyɛ yɛ nɩɩ Nyamɩnlɩ ɔhɔnwʋvalɛ nɩ nu ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="3"> Ñucanchi charishcagunahuanga imasata Diospa ali amigo tucushun

(src)="3"> Oyuwadɩ kualɛlilɛ mɔɔ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nɩ , kɛ yɛkɛyɛ na ɩávalɩ yɛ ɩyɛ alɔngɔ a ?
(trg)="4"> Imatata rana anchi cai mundui tiac tarbaigunahua esclavo shina mana angahua

(src)="4"> Mɩnla ti mɔɔ ezi wʋ kɛnɣa kɛɛ ɛkɛbɩbɛ sunzuma ɔfʋã nu anwʋnyia a ?
(trg)="5"> Imaraicuta canga Diosta mas sirvinata munangui

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mmenii bɔkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ bekeli ehyinyia wɔ oyuwadɩ eyi nu .
(src)="7"> Mɩnla ti a ?
(trg)="7"> Imaraicuta cai munduibi pugriguna tiyasha catinga

(src)="8"> Mɩnla ndwokɔɣizialɛ yɛ yɛbɛazunzu ɔnwʋmɔ a ?
(trg)="8"> Ima tapuigunatata cutichishun

(src)="9"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩdʋlɩ pika kilavʋlɔ mɔɔ Gyisɛsɩ ɩhanlɩ yɩ nwʋ odwokɔ wɔ yɩ ndianwʋ yɩ nu nɩ a ?
(trg)="9"> 4 , 5 . ( a ) Jesus cuintashca capatazmandaga imata tucura ( b ) Ima cunaigunatata Jesusca paita caticcunata cura

(src)="10"> ( b ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Gyisɛsɩ ɩva ɩmanlɩ yɩ adʋwavʋlɔ nɩ mmɔ a ?
(trg)="10"> Imaraicu negociogunata ranaga mana Dios munashca ara

(src)="12"> Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ ɩwɔ Luuku 16 : 10 - 13 ?
(trg)="11"> Lucas 16 : ​ 10 - ​ 13 partibiga ima cunashcagunata tupanchi

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="15"> Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla nyilalɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩba a ?
(trg)="13"> Huaquin huauquigunaga imasata paiguna charishcagunata gastanaun

(src)="16"> ( a ) Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ikile kɛɛ “ yɛfa yɛ adwɩnɩ yɛyɛ egyima ” a ?
(trg)="14"> Imasata yanapai tucunchi cumbiraccuna acpi

(src)="17"> ( b ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ mmenii bɛkyɛ bo ozukua pɛpɛɛpɛ a ?
(trg)="15"> ( a ) Imaraicuta ninchi cumbiraccunaga sabiru actaga ricuchinaun nisha ( b ) Diosta sirviccunaga imatata ranaun chillatata huinguna charinauchun nisha ( Punda dibujota ricui )

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="16"> Abrahanga imasata ricuchira Diospi confiashcata

(src)="19"> Mɩnla yɛ Abilehamɩ ɩyɛlɩ ɩva ihileli kɛɛ nɩ ɩfa yɩ nwʋ itiã Nyamɩnlɩ zʋ a ?
(src)="20"> ( a ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Pɔɔlʋ ɩva ɩmanlɩ Timoti a ?
(trg)="17"> ( a ) Timoteotaga Pabloga imata nira ( b ) Cunan punzhaibiga imasata Pablo nishcaga yanapai tucunchi

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛfa yesiye yɛ anyɩ zʋ kɛɛ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="18"> Imata ranata munanchi , huaquingunaga imata rashcauna

(src)="24"> Mɩnla anwʋnyia yɛ ɩma yɛ kɛnɣa ɩtɔ yɛ kunlu baaba a ?
(trg)="19"> Ima sami charishcagunaga mas cushiyachin

(src)="26"> ( b ) Iluwakɛɛ yezi mɔɔ ikezi wɔ eɣile be nɩ ti , mɩnla adwɩnɩ yɛ ɩsɛ kɛɛ yenyia wɔ nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu anwʋnyia nwʋ a ?
(trg)="20"> ( a ) Cai munduibi tiyac negociogunahuan imata tucunga ( b ) Cai mundui charishcaguna ima tucungaraucta yachashaga imatata rana anchi

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="21"> 17 , 18 .

(src)="28"> Mɩnla yɛ Nyamɩnlɩ yɩ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ sa ɩkɛhã eɣile be a ?
(trg)="22"> Diospa amigogunaga imatata charingauna

# aha/2017497.xml.gz
# qvz/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bezizí bɔ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ kɛnɣa , na bɔwʋwá bɔ nwʋ nkʋ̃kʋ̃ nkʋ̃kʋ̃ . ” — 1 TƐS .
(trg)="1"> “ Cangunapura cushihuan aguantanacuichi , yachachisha yanapanacuichi ” ( 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : ​ 11 )

(src)="3"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛɛ Gyehova ɩfa ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ ɩma a ?
(trg)="3"> Llaquigunata charicpiga imasata Jehova yanapai tucunchi

(src)="4"> Mɩnla Ɛhɛlɛlɛ Ndwokɔ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="4"> Aillumanda maicambas huañucpiga Biblia imasata yanapi tucunchi

(src)="5"> Mɩnla yɛ asafʋ yɩ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ ɩkɛva ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="5"> Huauqui panigunaga imasata llaquirishcagunata yanapana ushanaun

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="7"> Imahuata yachana anchi ailluguna huañucpi llaquilla auccunata yanapangahua ( Punda dibujuta ricui )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="10"> Sɛ abiye yɩ dɔvʋlɔ be iwu a , mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yɛkɛhã kɛɛ Gyehova ɩtɩ ɛyɛkɛ mɔɔ idii nɩ yɩ tʋ a ?
(trg)="9"> Imahuata ninchi Jehovaga intindinmi ñucanchi aillu huañucpi llaqui pasaushcata

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="11"> Imasata Jehovaga llaquirishca aucpiga yanapai tucunchi

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="12"> 7 , 8 .

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ Gyisɛsɩ ɩkɛyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="13"> Imaraicuta ninchi llaquilla pasaucpiga Jesusmi yanapanga nisha

(src)="15"> Mmɩlɩ mɔɔ Lazʋlɔsʋ iwuli nɩ , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyisɛsɩ ɩlalɩ yɩ ali kɛɛ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="14"> Lazaro huañucpiga imasata Jesus ricuchira paiba paniguna llaquirishca aucta

(src)="16"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ nnɛ po , Gyisɛsɩ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="15"> Imasata yachanchi ñucanchi llaquigunata pasaupi Jesushuas llaquirishca acta

(src)="17"> Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkyɩkyɩ wʋ ɛɣɛɛlɛ baaba ?
(trg)="16"> Bibliga imasta yanapai tucungui

(src)="18"> Mɩnla ɔhʋanɩ titili zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="17"> Imasa rashata llaquirishcagunata ali yanapashun

(src)="19"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛnwʋ yɩ wɔ ɛyɛkɛlilɛ nwʋ a ?
(trg)="18"> Imatata mana cungana anchi

(src)="20"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛhã yɛkɛva yɛkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="19"> Imasata rana ushanchi llaquirishcagunata yanapangahua

(src)="21"> Sɛ ɩyɛ ɛzɩzɩbɛ ɩma yɛ kɛɛ yɛkɔhɔ abiye yɩ ɛkɛnɩ na yɛayɩkyɩ yɩ ɛɣɛɛlɛ a , mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ a ?
(src)="22"> ( Kila alɩka mɔɔ yɩ odwokɔtile ise “ Ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ Odwokɔ Mɔɔ Ɩkã Ahʋnlɩnɩ . ” )
(trg)="20"> Mana imatas llaquirishcagunata nna ushashaga imatata rana ushanchi ( “ Qué podemos decir para consolar a los demás ” nishca partita ricui )

(src)="23"> Dɩyɛ fʋlɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa baaba paa ma yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="21"> Imasata llaquirishcagunata ali yanapana ushanchi

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="22"> 17 - 19 .

(src)="25"> Mɩnla ti mɔɔ ihyinyia kɛɛ yɛkɔ ɔzʋlɔ yɛkyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="23"> Imaraicuta llaquilla pasauc huauquigunata yanapasha catina anchi

(src)="26"> Mɩnla ti mɔɔ Gyehova yɩ anʋhʋba azʋlɔtʋ nɩ ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ baaba a ?
(trg)="24"> Imaraicuta Jehova rangaraushcaga mana yapacta llaquiringahua yanapan

# aha/2017498.xml.gz
# qvz/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! . . .
(src)="2"> Ɩyɛ fɛ ; ayɛlɛyɩlɛ yɩ nɩ ɩfata ! ” — NDW .
(trg)="1"> ‘ Jahta alabaichi , ñucanchi Diosta cantasha alabashaga ali an ’ ​ ( SAL .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="2"> 147 : ​ 1 )

(src)="4"> ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩdwɩnɩ wʋ nwʋ a ?
(src)="5"> enyia anwʋlazʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ ikele wʋ a ?
(trg)="3"> Salmo 147 partita ricushaga imasata yanapai tucungui canda Jehova yapa llaquiucta yachangahua

(src)="6"> ɔnwʋ kezimɔ Gyehova iluwa yɩ Odwokɔ yɩ zʋ ɩbʋwa yɩ mmenii a ?
(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Ɩkɛyɛ kɛɛ mɩnla mmɩlɩ yɛ bɛhɛlɛlɩ Ndwomi 147 nɩ a ?
(trg)="4"> Salmo 147 partita ricushaga imasata yanapai tucungui Jehova canda quishpichingaraushcata quiringahua

(src)="8"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Ndwomi 147 yɩ nu a ?
(trg)="5"> Salmo 147 partita ricushaga imasata yanapai tucungui Jehova paiba llactata Bibliahuan ali pushashcata yachangahua

(src)="9"> Bulombunli Sayɩlɔsʋ ileli Yizilayamaa nɩ wɔ alɔngɔzʋ̃mɩnlɛ nu nɩ , kɛ bɛdɩlɩ nɣanlɩ bezeli a , na mɩnla ti a ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Ima timpuita Salmo 147 partita quillcanaura ( b ) Salmo 147 estudiashaga imata yachana ushanchi

(src)="10"> Mɩnla odwokɔ yɛ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ ɩhanlɩ ɩvalɩ Gyehova yɩ tumi mɔɔ ɩfa ɩsa adimakɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="7"> Ciro nishca Apuga israelitagunata quishpichicpiga imasata paiguna sintirinaura
(trg)="8"> Salmo 147 : 3 nishca shinaga Jehova imata ran paiba ushuaihuan

(src)="11"> Ɩdɩ kɛ mɔɔ ndwomidʋlɛvʋlɔ yɩ nɩ ɩlanɩnlɩ odwokɔ mɔɔ nɩ ɩkãã yɩ nu wɔ Ndwomi 147 : 4 .
(trg)="9"> Salmo 147 : 4 imatata yachachin tucunchi ( Punda dibujota ricui )

(src)="13"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɩ mmenii ma bekegyina odwohilalɛ munwa a , mɩnla yɛ ɩkakɛ a ?
(trg)="10"> 7 , 8 . ( a ) Jehovaga imatata ñucanchimanda intindin ( b ) Imasata yachanchi Jehova ñucanchita ali intindishcata

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="11"> 9 , 10 .

(src)="18"> Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɛ a , mɩnla yɛ ɩfa idi bɔmʋnlɩ a ?
(trg)="12"> Pundaga Jehova imatata cun , shuc ejemplota churai

(src)="19"> Ma ndianwʋ .
(src)="20"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ mmenii mɔɔ bɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩfa yi tumi ɩbʋwa bɛ nɩ bɛyɛ a ?
(trg)="13"> Imatata rana anchi Jehova ñucanchita yanapachun

(src)="21"> 12 , 13 . ( a ) Sɛ yɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩbʋwa yɛ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛpʋ a ?
(trg)="14"> 12 , 13 . ( a ) Imata mana rana anchi Jehova ñucanchita yanapachun ( b ) Imatata rana anchi Jehovata cushiyachingahua

(src)="22"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ Gyehova yɩ anyɩ ideli bɔ nwʋ a ?
(trg)="15"> Salmo 47 partita quillcac runata imata cushiyachira

(src)="23"> Mɩnla yɛ nɩ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ izi mɔɔ ɩhyɛlɩ yɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(src)="24"> 15 - 17 . ( a ) Ɩyɛ na yeyiyia atɩɩtɩɩ a , kɛ yɛtɩ nɣanlɩ yese a ?
(trg)="16"> 15 - 17 . ( a ) Mana ali sintiricpiga imasata Jehovaga Bibliahuan yanapai tucunchi ( b ) Imasata Jehovaga huaira shina Bibliahuan yanapan

(src)="27"> Mɩnla ti mɔɔ ɛtɩ nɣanlɩ kɛɛ Gyehova ide wʋ itiã nu a ?
(src)="28"> Mɩnla nninyeni ti mɔɔ ɔkɔhʋla ɛkɛhã kɛɛ “ Bɛyɩ Gya ayɛlɛ ! ”
(src)="29"> a ?
(trg)="17"> Imaraicuta canga yuyangui Diosmi cai sumac pactachinata cuhuashca nisha , chasna acpihuas , imahuata “ Jahta alabaichi ” ninguima

# aha/2017499.xml.gz
# qvz/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Ma wʋ anyɩ ileli Gyehova nwʋ , na mɔɔ ɩla wʋ ahʋnlɩnɩ zʋ nɩ , ɩkɛyɛ ɩkɛma wʋ . ” — NDW .
(trg)="1"> “ Jehovaibi cushiyai , shina racpi pai camba shungu munashcata pactachinga ” ( SAL .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : ​ 4 )

(src)="3"> Mɩnla abɔkɔ yɛ ɔkɔhʋla ekezizi na ama wʋanyia anyɩnlɩlelɛ eɣile be a ?
(trg)="3"> Imata ranaibi yuyana angui shamuc punzhaibi cushi angahua

(src)="4"> Sɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ ɩfa yɩ nwʋ iwula mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ nu a , mɩnla yɛ ɩba ɩnwʋ yɩ a ?
(trg)="4"> Ashca uras Diosta sirvishcamanda maltagunaga imatata yachana ushanaun

(src)="5"> Sɛ abiye ɩyɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima a , ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkʋla ibuko ɩma yɩ a ?
(trg)="5"> Precursor ashaga imasata Diosta mas sirvina ushangui

(src)="6"> Mɩnla pɔkɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ isi wɔ yɩ eɣile be nwʋ a , na mɩnla ti mɔ íni kɛɛ yɩ kunlu itu a ?
(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="6"> a ) Shamuc punzhagunamanda maltagunaga imagunaibi yuyana anaun ( Punda fotogunata ricui ) b ) Imaraicu mana manzhana anaun

(src)="8"> Mɩnla yɛ ɩma ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi pɔkɔ mɔɔ ɩkɛma wʋ anyɩ ikele eɣile be a ?
(trg)="7"> Imasata yachangui can cushi causachun nisha Jehova munashcata

(src)="9"> Mɩnla pɔkɔ yɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi a ?
(trg)="8"> Jehovaga imatata canda cunan

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="9"> 4 , 5 .

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ Gyisɛsɩ yɩ anyɩ ileli a ?
(trg)="10"> Imahuata Jesusca cushi ara

(src)="12"> Ɩsɛ kɛɛ ɛ nɩɩ Kilisinyiamaa mɔɔ bɔ nwʋ ɩwʋlʋ nɩ bosunzu pɔkɔ mɔɔ ɔwɔ ɛma wʋ eɣile be nɩ nwʋ .
(trg)="11"> Can rasha nishcagunataga imaraicu ali huaquita o panita cuintana angui

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛ anyɩ ideli adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ nwʋ a ?
(trg)="12"> Imaraicuta ashca maltagunaga Bibiamanda yachachinata yapa gustanaun

(src)="15"> Mɩnla yɛ Kilisinyiamaa mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ be bɛyɛ na ama bɛahʋla bɛahã odwokɔba nɩ bɛahile mmenii sʋ̃maa ?
(trg)="13"> Ashca maltagunaga imatata rashcauna mas runagunata predicangahua

(src)="16"> Sɛ abiye ɩyɛ adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ be a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ɩtɩdɩ yɩzayɩ bʋwɔ a ?
(trg)="14"> Bibliamanda shuccunata yachachishaga imatata yachashun

(src)="17"> Sɛ ɛyɛɛ adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ wɔ azɩlɛ - sini mɔɔ numɔ ɩyɛ sɩ po nu a , kɛ ɩkɛyɛ na wʋ anyɩ iale a ?
(trg)="15"> Canda mana uyanata munacpihuas imaraicu cushi angui

(src)="18"> Ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ ɔfʋã ɛhɩnla dɩyɛ yɛ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛva bɔ nwʋ bowula nu a ?
(trg)="16"> Ashca malta huauquigunaga imasata yaya Diosta sirvinaun

(src)="19"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima nɩ ɩkɔhʋla ikowuko ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ mvʋlɔ a ?
(trg)="17"> Can precursor tucushaga imaita mas sirvina ushangui

(src)="20"> Bɛtɩlɩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima nɩ ɩma mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ bɛ anyɩ ide .
(trg)="18"> Betelbi sirvishcamanda imahuata malta huauquigunaga cushi anaun

(src)="21"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ a ?
(trg)="19"> Ashca uras Jehovata sirvingahuaga imasata alichirina ushangui

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɛkɛyɛ ɛkɛva ekeziyeziye wʋ nwʋ ɛkɛma mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima nɩ a ?
(trg)="20"> Minishtirishcata charingahuaga imasata alichirina ushangui

(src)="23"> Mɩnla yɛ ɔkɔhʋla ɛkɛyɛ na wʋanyia egyima wʋayɛ a ?
(trg)="21"> Can malta urasmanda Jehova Diosta ashca uras sirvishaga imasata yanapai tucungui