# aha/2017495.xml.gz
# jw_dmr/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Pɩbɛ́ Anwʋnyia Mɔɔ Ɩázɩkɛ Kyɩ̃
(trg)="2"> Ama ai ǃkhūsisa ôa re

(src)="3"> “ Mʋnlʋmmɔ Bɛ Nɩɩ Mmenii Mɔɔ Bosũũ Nɩ Bozũ ”
(trg)="3"> “ Ā ran ǀkha ā re ”

(src)="4"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! ” — Mɩnla Ti a ? !
(trg)="4"> “ Koa du re ǃKhūba ” — Tae - i ǃaroma ?

(src)="5"> ‘ Ɩmá Wʋ Tile Nu Pɔkɔ Munwatĩĩ Ɩɣɩla Nu ’
(trg)="5"> “ Ab sa . .
(trg)="6"> ǀape - ain hoana dīǀoaǀoa . ”

# aha/2017496.xml.gz
# jw_dmr/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bɛvá bɛ anwʋnyia bɛyɛ baaba bɛma , na mʋnlʋmmɔ bɛanyia ɔhɔnwʋmmɔ . ” — LUUKU 16 : 9 .
(trg)="1"> “ ǂHanuoǃnâ ǃkhūsib ǀkha ǀhōsana dībasen . ” — LUKAB 16 : 9 .

(src)="2"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛva nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu nninyeni yɛkɛhyɛ yɛ nɩɩ Nyamɩnlɩ ɔhɔnwʋvalɛ nɩ nu ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="2"> Mati da ǃommi di sîsenni ǀkha sada ǀhōsasisa Elob ǀkha a omkhâi ǁkhā ?

(src)="3"> Oyuwadɩ kualɛlilɛ mɔɔ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nɩ , kɛ yɛkɛyɛ na ɩávalɩ yɛ ɩyɛ alɔngɔ a ?
(trg)="3"> Tae - e da a dī ǁkhā î da tā nē ǃhūbaib di ǃkhūǂgaosib xa ǂkhabuǂâi kai - e ?

(src)="4"> Mɩnla ti mɔɔ ezi wʋ kɛnɣa kɛɛ ɛkɛbɩbɛ sunzuma ɔfʋã nu anwʋnyia a ?
(trg)="4"> Tae - i ǃaroma du ra mîǁgui gāgāsi ǃkhūsiba ôasa ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mmenii bɔkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ bekeli ehyinyia wɔ oyuwadɩ eyi nu .
(trg)="6"> Tae - i ǃaroma da nētsē sida ǁaegu ǀgâsa khoena ūhâ ?

(src)="7"> Mɩnla ti a ?
(src)="8"> Mɩnla ndwokɔɣizialɛ yɛ yɛbɛazunzu ɔnwʋmɔ a ?
(trg)="7"> Ma dîde ta nî ǃhoaǃgao ?

(src)="9"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩdʋlɩ pika kilavʋlɔ mɔɔ Gyisɛsɩ ɩhanlɩ yɩ nwʋ odwokɔ wɔ yɩ ndianwʋ yɩ nu nɩ a ?
(trg)="8"> 4 , 5 . ( a ) Mâ mâsib ǃnâb ge Jesub ǂkhōs ǃnâ hâ om mûǂam - aoba hōsen ? (

(src)="10"> ( b ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Gyisɛsɩ ɩva ɩmanlɩ yɩ adʋwavʋlɔ nɩ mmɔ a ?
(trg)="9"> b ) Jesuba ǁîb saosabena mâ ǃkhâikhomsa ge mâ ?

(src)="11"> Kɛ yɛyɛ mɔɔ yɛnwʋ kɛɛ kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ ɩáhɩnla Nyamɩnlɩ yi ti nu pɔkɔ nwʋ a ?
(trg)="10"> Mati da a ǂan ǂharuguǁgâugu ge Elob di kurus ǃâ tama i ǃkhaisa ?

(src)="12"> Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ ɩwɔ Luuku 16 : 10 - 13 ?
(trg)="11"> Tae - e da Lukab 16 : 10 - 13 sa xu ra ǁkhāǁkhāsen ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="14"> Ma ndianwʋ be fa kile kezimɔ abiyemmɔ bɛlɛ bɛ anwʋnyia bedii Nyamɩnlɩ nɔhʋanlɛ .
(trg)="13"> Mâ ǀgaugu ǃnân ǃgâsana aoǁnâ sîsen - e ra hui ?

(src)="15"> Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla nyilalɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩba a ?
(trg)="14"> Mâ ǀkhaega da ra hō , māsenxase da ra hui o ?

(src)="16"> ( a ) Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ikile kɛɛ “ yɛfa yɛ adwɩnɩ yɛyɛ egyima ” a ?
(trg)="15"> ( a ) Māsenxase da ra hui o , o da mati ‘ gā - aisiba ’ ra ǁgau ?

(src)="17"> ( b ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ mmenii bɛkyɛ bo ozukua pɛpɛɛpɛ a ?
(trg)="16"> ( b ) Tae - e Elob khoen ǁaegu nētsē ra ī ?

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="17"> ( Aisǀkhāb ai hâ ai - īsiba kō re . )

(src)="19"> Mɩnla yɛ Abilehamɩ ɩyɛlɩ ɩva ihileli kɛɛ nɩ ɩfa yɩ nwʋ itiã Nyamɩnlɩ zʋ a ?
(trg)="18"> Abrahama mati ge ǁgau ǁîb Elob ai ǂgomaiǂnûi hâsa ?

(src)="20"> ( a ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Pɔɔlʋ ɩva ɩmanlɩ Timoti a ?
(trg)="19"> ( a ) Pauluba mati Timoteuba ge ǀapema ? (

(src)="21"> ( b ) Kɛ yɛkɛyɛ na ɩava Pɔɔlʋ yɩ fʋlɔdulɛ nɩ yɛayɛ egyima nnɛ a ?
(trg)="20"> b ) Sada tsîna mati nē ǀapemasa nētsē a sîsenū ǁkhā ?

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛfa yesiye yɛ anyɩ zʋ kɛɛ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="21"> Tae - e da nî mîǁgui dīsa ?

(src)="23"> Ma ɔnwʋmɔ ndianwʋ .
(trg)="22"> Aiǁgaude mâ re .

(src)="24"> Mɩnla anwʋnyia yɛ ɩma yɛ kɛnɣa ɩtɔ yɛ kunlu baaba a ?
(trg)="23"> Mâ ǃkhūsiba kai ǂkhîba ra mā da ?

(src)="25"> ( a ) Kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ , mɩnla yɛ ɩbadʋ yɩ a ?
(trg)="24"> ( a ) Tae - e nē ǃhūbaib di ǃkhūsib ǀkhā nî i ? (

(src)="26"> ( b ) Iluwakɛɛ yezi mɔɔ ikezi wɔ eɣile be nɩ ti , mɩnla adwɩnɩ yɛ ɩsɛ kɛɛ yenyia wɔ nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu anwʋnyia nwʋ a ?
(trg)="25"> b ) Nēsa mati sada mûǂuisa nē ǃhūbaib di ǃkhūsib dīsa nî tsâǀkhā ?

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="26"> 17 , 18 .

(src)="28"> Mɩnla yɛ Nyamɩnlɩ yɩ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ sa ɩkɛhã eɣile be a ?
(trg)="27"> Tae - i ǃâubasensan Elob di ǀhōsana ūhâ ?

# aha/2017497.xml.gz
# jw_dmr/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bezizí bɔ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ kɛnɣa , na bɔwʋwá bɔ nwʋ nkʋ̃kʋ̃ nkʋ̃kʋ̃ . ” — 1 TƐS .
(trg)="1"> “ ǁNā - amaga ǁnamagu re , î - i nē - e nau - e ǂnubikhâi . ” ​ — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛɛ Gyehova ɩfa ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ ɩma a ?
(trg)="3"> Jehovaba mati ra ǁkhaeǂgaoda ?

(src)="4"> Mɩnla Ɛhɛlɛlɛ Ndwokɔ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="4"> Mâ xoade tsûaǂgao hâna a ǁkhaeǂgao ǁkhā ?

(src)="5"> Mɩnla yɛ asafʋ yɩ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ ɩkɛva ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="5"> ǀHaohâba mati tsûaǂgao hâna a ǁkhaeǂgao ǁkhā ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Mɩnla ti mɔɔ ɩsɛ kɛɛ yesunzu kezimɔ yɛkɛva ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ yɛkɛma bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ nwʋ a ?
(trg)="7"> Tae - i ǃaroma i a ǂhabasa nēs xa ǃhoaǃgaosa ?

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Aisǀkhāb ai hâ ai - īsiba kō re . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> Sɛ abiye yɩ dɔvʋlɔ be iwu a , mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yɛkɛhã kɛɛ Gyehova ɩtɩ ɛyɛkɛ mɔɔ idii nɩ yɩ tʋ a ?
(trg)="10"> Tae - i ǃaroma da a ǂgomǃgâ ǁkhā Jehovab tsûaǂgao hân di mâsiba ra ǁnâuǃāsa ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="12"> Mati da Jehovab xa a ǁkhaeǂgao - e ǁkhā ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ Gyisɛsɩ ɩkɛyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="14"> Tae - i ǃaroma da a ǂgomǃgâ ǁkhā Jesub nî ǁkhaeǂgaoda ǃkhaisa ?

(src)="15"> Mmɩlɩ mɔɔ Lazʋlɔsʋ iwuli nɩ , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyisɛsɩ ɩlalɩ yɩ ali kɛɛ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="15"> Jesuba mati ge tsâ Lasarub ge ǁō o ?

(src)="16"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ nnɛ po , Gyisɛsɩ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="16"> Tae - i ǃaroma da a ǂgomǃgâ ǁkhā Jesub sida nî ǁkhaeǂgaosa ?

(src)="17"> Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkyɩkyɩ wʋ ɛɣɛɛlɛ baaba ?
(trg)="17"> Mâ xoade sado ǁkhaeǂgaos ase îba ?

(src)="18"> Mɩnla ɔhʋanɩ titili zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="18"> Mâ ǀgaub ǃnâ da ǁkhaeǂgaos axase nauna a îba ǁkhā ?

(src)="19"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛnwʋ yɩ wɔ ɛyɛkɛlilɛ nwʋ a ?
(trg)="19"> Tae - e da ǂâis ǃnâ nî ūhâ ?

(src)="20"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛhã yɛkɛva yɛkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="20"> Tae - e da a mî ǁkhā khoena da ga ǁkhaeǂgao o ?

(src)="21"> Sɛ ɩyɛ ɛzɩzɩbɛ ɩma yɛ kɛɛ yɛkɔhɔ abiye yɩ ɛkɛnɩ na yɛayɩkyɩ yɩ ɛɣɛɛlɛ a , mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ a ?
(trg)="21"> Mâ ǀgaugu tsîna da a sîsenū ǁkhā ?

(src)="22"> ( Kila alɩka mɔɔ yɩ odwokɔtile ise “ Ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ Odwokɔ Mɔɔ Ɩkã Ahʋnlɩnɩ . ” )
(trg)="22"> ( “ ǁkhaeǂgaos mîdi ” di hâ boksisa mû re . )

(src)="23"> Dɩyɛ fʋlɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa baaba paa ma yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="23"> Mâba a ǂhanu - ai ǀgau khoena ǁkhaeǂgaos dība ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="24"> 17 - 19 .

(src)="25"> Mɩnla ti mɔɔ ihyinyia kɛɛ yɛkɔ ɔzʋlɔ yɛkyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="25"> Tae - i ǃaroma da nî aîǃgû khoena ǁkhaeǂgaos ǀkha ?

(src)="26"> Mɩnla ti mɔɔ Gyehova yɩ anʋhʋba azʋlɔtʋ nɩ ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ baaba a ?
(trg)="26"> Tae - i ǃaromas Jehovab mîmâide ama ǁkhaeǂgaos axase îba da ?

# aha/2017498.xml.gz
# jw_dmr/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! . . .
(trg)="1"> “ Koa du re ǃKhūba . . .

(src)="2"> Ɩyɛ fɛ ; ayɛlɛyɩlɛ yɩ nɩ ɩfata ! ” — NDW .
(trg)="2"> ǀnamǀnamsab a amagab ge ǃkhōǀkhāhesa . ” anu hâ . ​ — PSA .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1

(src)="4"> ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩdwɩnɩ wʋ nwʋ a ?
(trg)="4"> ǃGôaǃgâsa Jehovab sida ǀkha ǁae hâ ti ?

(src)="5"> enyia anwʋlazʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ ikele wʋ a ?
(trg)="5"> ǂGomǃgâsiba ūhâsa Elob sadu nî huisa ?

(src)="6"> ɔnwʋ kezimɔ Gyehova iluwa yɩ Odwokɔ yɩ zʋ ɩbʋwa yɩ mmenii a ?
(trg)="6"> Mûsa matib Jehovaba khoena ǁÎb mîs ǀkha ra hui ǀgausa ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Ɩkɛyɛ kɛɛ mɩnla mmɩlɩ yɛ bɛhɛlɛlɩ Ndwomi 147 nɩ a ?
(trg)="7"> 1 - 3 . ( a ) Psalm 147ǁî danaǃâsa mâǁaeb ǃnâ ge xoa - e ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Ndwomi 147 yɩ nu a ?
(trg)="8"> ( b ) Tae - e da Psalm 147ǁî danaǃâsa xu a ǁkhāǁkhāsen ǁkhā ?

(src)="9"> Bulombunli Sayɩlɔsʋ ileli Yizilayamaa nɩ wɔ alɔngɔzʋ̃mɩnlɛ nu nɩ , kɛ bɛdɩlɩ nɣanlɩ bezeli a , na mɩnla ti a ?
(trg)="9"> Israeli ôana mati ge tsâ Gao - aob Koreb ge hûin o ?

(src)="10"> Mɩnla odwokɔ yɛ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ ɩhanlɩ ɩvalɩ Gyehova yɩ tumi mɔɔ ɩfa ɩsa adimakɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="10"> Psalmdi xoa - aoba tae - e ge mûǂan Jehovab ūhâ ǁkhasib xa ?

(src)="11"> Ɩdɩ kɛ mɔɔ ndwomidʋlɛvʋlɔ yɩ nɩ ɩlanɩnlɩ odwokɔ mɔɔ nɩ ɩkãã yɩ nu wɔ Ndwomi 147 : 4 .
(trg)="11"> Tae - e da Psalmdi 147 : 4 sa xu a ǁkhāǁkhāsen ǁkhā ?

(src)="13"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="12"> ( Aisǀkhāb ai hâ ai - īsiba kō re . )

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɩ mmenii ma bekegyina odwohilalɛ munwa a , mɩnla yɛ ɩkakɛ a ?
(trg)="13"> 7 , 8 . ( a ) Jehovaba tae - e ra ǁnâuǃā sada mâsib xa ?

(src)="15"> ( b ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa mmenii mɔɔ tanɩ wɔ bɔ nwʋ a , ɩtɩ bɔ tʋ .
(trg)="14"> ( b ) Aiǁgau - e mâ re matib nēsa ra dī ǀgausa .

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="15"> 9 , 10 .

(src)="18"> Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɛ a , mɩnla yɛ ɩfa idi bɔmʋnlɩ a ?
(trg)="16"> Mâ ǂhâǂhâs ǀgaub ǃnâs tsînab Jehovaba a hui da ǁkhā ?

(src)="19"> Ma ndianwʋ .
(trg)="17"> Aiǁgau - e mâ re .

(src)="20"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ mmenii mɔɔ bɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩfa yi tumi ɩbʋwa bɛ nɩ bɛyɛ a ?
(trg)="18"> ǁÎn hîna Jehovab xa ra sâuhe ǂgaona tae - e ǂgaoǀkhā - e hâ ?

(src)="21"> 12 , 13 . ( a ) Sɛ yɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩbʋwa yɛ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛpʋ a ?
(trg)="19"> 12 , 13 . ( a ) Elob xa da ga ra hui - e ǂgao o , o da tae - e nî dī ?

(src)="22"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ Gyehova yɩ anyɩ ideli bɔ nwʋ a ?
(trg)="20"> ( b ) Jehovaba haman ǀkha a ǂkhî ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ nɩ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ izi mɔɔ ɩhyɛlɩ yɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="21"> Psalmdi xoa - aoba tae - i ǂgomǃgâba ge ūhâ i ?

(src)="24"> 15 - 17 . ( a ) Ɩyɛ na yeyiyia atɩɩtɩɩ a , kɛ yɛtɩ nɣanlɩ yese a ?
(src)="25"> Naasʋ̃ mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩfa yɩ odwokɔ yɩ ɩbʋwa yɛ a ?
(trg)="22"> 15 - 17 . ( a ) Mati da ǀnîsi a tsâ ǁkhā sida ǃgomsigu xa , tsî Jehovab mîsa mati a hui da ǁkhā nēs ǀkha ?

(src)="26"> ( b ) Fa ndianwʋ kile kezimɔ ‘ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ itu tɔlɔnwa ndɛndɛ . ’
(trg)="23"> ( b ) ǂKhō re matis Elobmîsa a hui du ǁkhā ǀgausa .

(src)="27"> Mɩnla ti mɔɔ ɛtɩ nɣanlɩ kɛɛ Gyehova ide wʋ itiã nu a ?
(src)="28"> Mɩnla nninyeni ti mɔɔ ɔkɔhʋla ɛkɛhã kɛɛ “ Bɛyɩ Gya ayɛlɛ ! ”
(src)="29"> a ?
(trg)="24"> Tae - i ǃaroma du ra ǂgomǃgâ Jehovab sadu ǀgūse hâsa , tsî tae - i ǃaroma du a mî ǁkhā ǃKhūba “ koa re ” ?

# aha/2017499.xml.gz
# jw_dmr/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Ma wʋ anyɩ ileli Gyehova nwʋ , na mɔɔ ɩla wʋ ahʋnlɩnɩ zʋ nɩ , ɩkɛyɛ ɩkɛma wʋ . ” — NDW .
(trg)="1"> “ ǃGâiǃgâisen re ǃKhūb ǃnâ , ob ge sa ǂgaob di tura - aiga nîra mā tsi . ” ​ — PSA .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> Mɩnla abɔkɔ yɛ ɔkɔhʋla ekezizi na ama wʋanyia anyɩnlɩlelɛ eɣile be a ?
(trg)="3"> Tae - e nî hui da î da ǃgâi hāniǁaeba ūhâ ?

(src)="4"> Sɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ ɩfa yɩ nwʋ iwula mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ nu a , mɩnla yɛ ɩba ɩnwʋ yɩ a ?
(trg)="4"> ǀOasa ǁaeba aoǁnâ sîsenni ǃnâ ǁhaosa tae - e ǂkham khoena ra ǁkhāǁkhā ?

(src)="5"> Sɛ abiye ɩyɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima a , ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkʋla ibuko ɩma yɩ a ?
(trg)="5"> Aimâba - ao sîsen - e tae - e nî mā da ?

(src)="6"> Mɩnla pɔkɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ isi wɔ yɩ eɣile be nwʋ a , na mɩnla ti mɔ íni kɛɛ yɩ kunlu itu a ?
(trg)="6"> ǂKham khoena ǁîn ûib xa tae - e nî mîǁgui xawe tae - i ǃaroman ǂâi ǂhânsen tide ?

(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="7"> ( Aisǀkhāb ai hâ ai - īsiba kō re . )

(src)="8"> Mɩnla yɛ ɩma ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi pɔkɔ mɔɔ ɩkɛma wʋ anyɩ ikele eɣile be a ?
(trg)="8"> Mati da a ǂan Jehovab hāniǁaeb ǃnâ sida xu tae - e ǂgaoǀkhā hâsa ?

(src)="9"> Mɩnla pɔkɔ yɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi a ?
(trg)="9"> Jehovaba sida xu tae - e ra ǂgaoǀkhā ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ Gyisɛsɩ yɩ anyɩ ileli a ?
(trg)="11"> Tae - e Jesuba ge ǂkhî kai ?

(src)="12"> Ɩsɛ kɛɛ ɛ nɩɩ Kilisinyiamaa mɔɔ bɔ nwʋ ɩwʋlʋ nɩ bosunzu pɔkɔ mɔɔ ɔwɔ ɛma wʋ eɣile be nɩ nwʋ .
(src)="13"> Mɩnla ti yɛ eyi nwʋ ihyinyia ?
(trg)="12"> Tae - i ǃaroma da sida ǀapede hāniǁaeb xa , ǂansa ūhâ Xristeǁîn ǀkha nî ǀgoragu ?

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛ anyɩ ideli adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ nwʋ a ?
(trg)="13"> ǂKham khoena tae - i ǃaroma ǁkhāǁkhāsabe dīs xa a ǃgâibahe ?

(src)="15"> Mɩnla yɛ Kilisinyiamaa mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ be bɛyɛ na ama bɛahʋla bɛahã odwokɔba nɩ bɛahile mmenii sʋ̃maa ?
(trg)="14"> ǂGui ǂKham khoena tae - e ge dī în ǁkhāǁkhāsabena dī ǁkhā ?

(src)="17"> Sɛ ɛyɛɛ adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ wɔ azɩlɛ - sini mɔɔ numɔ ɩyɛ sɩ po nu a , kɛ ɩkɛyɛ na wʋ anyɩ iale a ?
(trg)="15"> ǁKhāǁkhāsabena dīsa tae - i ǃgâi ǁkhāǁkhāsa ra mâ da ?