# aha/2017569.xml.gz
# jmx/2017569.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Hyɛ́ Wʋ Nwʋ Zʋ
(trg)="2"> Ndukundéeyó kukaniyó miíyó

(src)="3"> Sumazuma Gyehova Yɩ Ngokɛnwʋnlɛ
(trg)="4"> Tu̱ʼun Ndio̱s kooña ndiʼi tiempo

(src)="4"> ‘ Yɛ Nyamɩnlɩ Yɩ Odwokɔ Idimi Ɛkɛnɩ Eɣile Bela ’
(trg)="5"> Ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s kuu chindeéán miíyó

(src)="5"> “ Nyamɩnlɩ Odwokɔ . . .
(src)="6"> Ɩyɛ Egyima ”
(trg)="6"> “ Ndeé koo iniu [ . . . ] ta keeuña ”

# aha/2017570.xml.gz
# jmx/2017570.xml.gz


(src)="1"> ‘ Sunzuma nɩ yɩ mma dɩyɛ nɩ yɛ lɛ bɔ nwʋ zʋ ɛhyɛlɛ . ’ ​ — GAL .
(trg)="1"> “ Na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios ña̱ kía̱n kee yó [ . . . ] ta chítuu inio̱ kee yó ña̱ kini ” ( GÁL .

(src)="2"> 5 : 22 , 23 .
(trg)="2"> 5 : 22 , 23 , TYK ) .

(src)="3"> Nyamɩnlɩ ɩyɛlɩ dɩyɛ be wɔ atunwadɩlɛ mɔɔ ɩɣalɩ nɩ nwʋ .
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini Jeová tá ni̱kixijóʼó Satanás ta ndíki̱án kati̱ʼayó ?

(src)="4"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ mɔɔ ɩyɛlɩ nɩ nu a ?
(trg)="4"> ¿ Ndá na̱yiví káʼa̱n Biblia ni̱ku̱kanina miína ta ndána̱ ko̱ó ?

(src)="5"> Abiyemmɔ bɛhyɛlɩ bɔ nwʋ zʋ , abiyemmɔ sʋ̃ bɛákʋla bɛhyɛ bɔ nwʋ zʋ .
(trg)="5"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chíndeéán ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="8"> 1 , 2 . ( a ) Sɛ abiye ɩákʋla ɩhyɛ yɩ nwʋ zʋ a , mɩnla dɩyɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩba a ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndá ku̱ú sava tu̱ndoʼó ndóʼo na̱ ko̱ kúkani mií ?

(src)="9"> ( b ) Mɩnla ti mɔɔ bɔ nwʋ zʋ ɛhyɛlɛ mɔɔ yekozunzu ɔnwʋmɔ nnɛ nɩ ihyinyia a ?
(trg)="7"> b ) Ki̱vi̱ víti , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa ña̱ kukaniyó miíyó ?

(src)="10"> Mɩnla ti mɔɔ ihyinyia kɛɛ Kilisiyiaɩmaa bɛhyɛ bɔ nwʋ zʋ a ?
(trg)="8"> ¿ Ndiva̱ʼa sínañúʼúnyó ndukudéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ ɩhyɛ abiye mɔɔ ɩáhʋla ɩhyɛ yɩ nwʋ zʋ nɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="9"> ¿ Ndá naki̱ʼo tondeé ini nu̱ú na̱ kéa tu̱ndoʼó xíʼín kukanina miína ?

(src)="12"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="13"> Gyehova ɩyɛ bɔ nwʋ zʋ ɛhyɛlɛ nwʋ ndianwʋ .
(trg)="11"> Ña̱ kée Jeová , ¿ ndixi sánaʼa̱ nu̱uyó kukaniyó miíyó ?

(src)="14"> Ebiye yɛ lɛ mɩnla ?
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó ña̱ kée Jeová ?

(src)="15"> Mɔɔ Gyehova ɩyɛlɩ nɩ , mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ nu a ?
(trg)="13"> a ) ¿ Ndá naniʼi̱yó ña̱ va̱ʼa keeyó saá kukaniyó miíyó ?

(src)="17"> ( b ) Pɔtɩfa yɩ yɩ ɩwɔlɩ mmɔdɩnɩ kɛɛ ɩkɛlahɩlɩ Dwosefi nɩ , yɩ sa ɩáka yɩ , mɩnla ti a ?
(trg)="14"> b ) ¿ Ndíki̱án ni̱chi̱ndeé José ko̱ níkeera kua̱chi ?

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="15"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="19"> Mɩnla yɛ ɔkɔhʋla ɛkɛyɛ ɛkɛva ekeziyeziye wʋ nwʋ na wʋahʋla wʋagyina odwohilalɛ munwa ?
(trg)="16"> ¿ Ndixi kati̱ʼa va̱ʼayó saá o̱keeyó kua̱chi ?

(src)="20"> 10 , 11 . ( a ) Mɩnla odwohilalɛ yɛ nnwuakula sʋ̃maa beyiyia wɔ sukuulu a ?
(trg)="17"> 10 , 11 . a ) ¿ Ndá tu̱ndoʼó ndóʼo kua̱ʼa̱ na̱valí kuaʼa̱n escuela ?

(src)="21"> ( b ) Mɩnla yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa Kilisiyianɩmaa nnwuakula ma bɔkɔhʋ̃ bekediyia ɛbɩla tanɩ nwʋ nhyɛ a ?
(trg)="18"> b ) ¿ Ndá kuu chindeé na̱valí na̱ kéekáʼno Jeová saá o̱kéena iin ña̱ ko̱váʼa ?

(src)="22"> ( a ) Kɛ ɩyɛlɩ mɔɔ Dwosefi ɩhyɛlɩ yɩ nwʋ zʋ mmɩlɩ mɔɔ ɩnwʋnlɩ yɩ mmeliyema nɩ a ?
(trg)="19"> a ) ¿ Ndixi ni̱kuu ini José tá ni̱sinira ñanira ?
(trg)="20"> b ) ¿ Ndá tein káni kukaniyó miíyó ?

(src)="23"> ( b ) Mɩnla bʋwabɩlɛ nu yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛhyɛ yɛ nwʋ zʋ a ?
(trg)="21"> ¿ Ndá e̱ve̱ sa̱ʼa kuu kati̱ʼayó sa̱ʼa vida rey David ?

(src)="24"> Mɩnla ozumalɛdɩyɛ yɛ ɩwɔ Bulombunli Devidi yi odwokɔ yɩ nu a ?
(trg)="22"> a ) ¿ Ndíki̱án ni̱ndoʼo iin ñaniyó ?

(src)="25"> Mɩnla odwokɔ yɛ eliyema be iyiyialɩ a , na mɩnla ti yɛ ihyinyia kɛɛ yekila yɛ nwʋ bʋwɔ wɔ bʋwabɩlɛ bela nu a ?
(trg)="23"> b ) Tá ná ndoʼoyó tátu̱ʼun ni̱ndoʼo ta̱ yóʼo , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi kukaniyó miíyó ?

(src)="26"> 15 , 16 .
(trg)="24"> 15 , 16 .

(src)="27"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Bayɩbʋlʋ mɔɔ ɛ nɩɩ wʋ abusunwa bokozuma nɩ ɩkɔwʋwa bɛ ma bɛkɛhyɛ bɔ nwʋ zʋ a ?
(trg)="25"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chindeéán miíyó xíʼín na̱veʼeyó ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="28"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ awʋvʋlɔ bɔkɔhʋla bɔkɔwʋwa bo nnwuakula ma bɛkɛhyɛ bɔ nwʋ zʋ a ?
(trg)="26"> ¿ Ndixi chindeé na̱ kúú tátá de̱ʼena saá ndukundéena kukanina miína ?

(src)="29"> Mɩnla ti mɔɔ nɣɛlɛbɛ wɔ numɔ kɛɛ yɛkɛva ɔhɔnwʋmmɔ baaba a ?
(trg)="27"> ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱si va̱ʼayó na̱ kaneʼe táʼan va̱ʼa xíʼínyó ?

# aha/2017571.xml.gz
# jmx/2017571.xml.gz


(src)="1"> “ Gyehova , Gyehova , Nyamɩnlɩ mɔɔ yɩ kunlu ɩdɩyɛnɛ na ɩnwʋ ngokɛ . ” — ƐKƖ .
(trg)="1"> “ Jeová , Jeová , iin Ndio̱s kíʼvi̱ ini ta va̱ʼa ini ” ( ÉX .

(src)="2"> 34 : 6 , NW .
(trg)="2"> 34 : 6 ) .

(src)="3"> Mɩnla ti mɔɔ itwu eɣile be a , ɩyɛ sɩ kɛɛ yɛkɛla ngokɛnwʋnlɛ ali a ?
(trg)="3"> Sava tein , ¿ ndiva̱ʼa tu̱ndoʼó kéean xíʼínyó kiʼvi̱ iniyó ?

(src)="4"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ikilehile yi mmenii ma bɛda ngokɛnwʋnlɛ ali a ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi sánaʼa̱ Jeová nu̱uyó nákiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="5"> Mɩnla bʋwabɩlɛ nu yɛ ɔkɔhʋla ɛkɛla subanɩba dɩkɛ ngokɛnwʋnlɛ ali a ?
(trg)="5"> ¿ Ndá tein kuu naʼa̱yó ña̱ kíʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="6"> Mɩnla ɔhʋanɩ titili zʋ yɛ Gyehova ɩyɩlɩ yɩ nwʋ ali ihileli Mosisi a ?
(trg)="6"> a ) ¿ Ndixi ni̱na̱ʼa Jeová miíra nu̱u Moisés ?

(src)="7"> Mɩnla ti mɔɔ eyi nwʋ ihyinyia ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kuni̱ʼi ni̱na̱ʼa̱ Jeová miíra nu̱u Moisés tátu̱ʼun ni̱keera ?

(src)="8"> 2 , 3 . ( a ) Mɩnla yɛ ɩma yɛnwʋ kɛɛ enii ɩkɔhʋla ɩkɛla ngokɛnwʋnlɛ ali a ?
(trg)="8"> 2 , 3 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kíʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="9"> ( b ) Mɔɔ Bayɩbʋlʋ ɩkã ɩfalɩ ngokɛnwʋnlɛ nwʋ nɩ , mɩnla ti mɔɔ ɩsɛ kɛɛ ɛma wʋ anyɩ ideli ɔnwʋmɔ na osuma a ?
(trg)="9"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱ʼa̱nyó ña̱ káʼa̱n Biblia sa̱ʼa ña̱ kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="10"> ( a ) Mɩnla ti mɔɔ Gyehova ɩzʋ̃manlɩ awɔvʋlɔ ma bɔhɔlɩ Sodɔmɩ a ?
(trg)="10"> a ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱tandaʼá Jeová sava ángel ñuu Sodoma ?

(src)="11"> ( b ) Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Lɔɔtʋ nɩɩ yɩ nwuakula yɩ bo odwokɔ yɩ nu a ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó sa̱ʼa ña̱ ni̱ndoʼo Lot xíʼín na̱veʼera ?

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Bayɩbʋlʋ nu odwokɔ be dɩkɛ mɔɔ ɩwɔ 1 Dwɔɔnʋ 3 : 17 nɩ ɩbʋwa yɛ ma yesuma kɛɛ yɛkɔnwʋ ngokɛ a ?
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án káti̱ʼayó nu̱u versículo va̱si nu̱u 1 Juan 3 : 17 ña̱ kiʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="13"> Gyehova ɩwɔlɩ mmɔdɩnɩ sʋ̃maa kɛɛ ɩkɔwʋwa Yizilayamaa tanɩvʋlɔmaa nɩ ma bɛkɛzɩnza .
(src)="14"> Mɩnla yɛ yesuma wɔ eyi nu a ?
(trg)="13"> Tá ni̱kee na̱ israelita kua̱chi nu̱u Ndio̱s ¿ ndá káti̱ʼayó sa̱ʼa ña̱ ni̱kiʼvi̱ inira na̱ ?

(src)="15"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="16"> Mɩnla ti mɔɔ abusunwa be bede bedi kɛɛ Gyehova ɩla ngokɛnwʋnlɛ ali ihile bɛ a ?
(trg)="15"> ¿ Ndiva̱ʼa nikunda̱a̱ ini iin na̱veʼe ña̱ ni̱kiʼvi̱ ini Jeová na̱ ?

(src)="17"> Kɛ Gyisɛsɩ ɩyɛlɩ yɩ dɩyɛ izeli wɔ mmenii tuko mɔɔ nɩ beli yɩ mɛda nɩ nwʋ a ?
(trg)="16"> Tá ni̱sini Jesús ndíko̱ na̱yiví ra , ¿ ndíki̱án ni̱keera xíʼínna ?

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="17"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá ) .

(src)="19"> 10 , 11 .
(trg)="18"> 10 , 11 .

(src)="20"> Asʋ̃ ihyinyia kɛɛ yɛda ngokɛnwʋnlɛ ali mmɩlɩ bela a ?
(trg)="19"> ¿ Á ndiʼi tiempo káni kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="21"> Kilehile numɔ .
(trg)="20"> Nakaniní .

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɔkɔhʋla ɛkɛyɛ ɛkɛma mmenii mvʋlɔ na wʋava wʋala ngokɛnwʋnlɛ ali a ?
(trg)="21"> ¿ Ndá kuu iin ña̱ naʼa̱yó miíyó ña̱ kíʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="23"> Sɛ asianɩ be isi a , mɩnla dɩyɛ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ mmenii bɛyɛ a ?
(trg)="22"> Na̱ kéekáʼno Ndio̱s , ¿ ndixi náʼa̱na kíʼvi̱ inina na̱ ndóʼo tu̱ndoʼó ?

(src)="24"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ɔkɔhʋla ɔkɔwʋwa mmenii mɔɔ bɛádɩ pɔkɔ nɩɩ mbanimbani a ?
(trg)="23"> ¿ Ndixi chindeéyó na̱ si̱va̱ʼa xíʼín na̱ kíʼvi̱ ?

(src)="25"> Odwokɔbahanlɛ egyima mɔɔ yɛyɛɛ yɩ , kɛ ɩbʋwaa mmenii mvʋlɔ ise a ?
(trg)="24"> ¿ Ndiva̱ʼa chíndeéyó savagana tá káʼa̱nyó xíʼínna sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="26"> Sɛ abiye ɩda ngokɛnwʋnlɛ ali a , kɛ ɩbʋwa yɩzayɩ ise a ?
(trg)="25"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa keean xíʼínyó nákiʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="27"> Mɩnla ti mɔɔ ɛpɛ kɛɛ ɛda ngokɛnwʋnlɛ ali a ?
(trg)="26"> ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ní ndukundeéní naʼa̱ní ña̱ kíʼvi̱ ininí savagana ?

# aha/2017572.xml.gz
# jmx/2017572.xml.gz


(src)="1"> “ Ndibe amʋnɔ ɩgyɩngyɩ , na ngyɛlɛnɩ sʋ̃ ɩwʋnsʋ , naasʋ̃ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ nɩ ikedimi ɛkɛnɩ eɣile bela . ” — AYƖ .
(trg)="1"> “ Ni̱ichi̱ yu̱ku̱ kúíi̱ , ni̱ichi̱ ita ; jo ña̱ kúú tu̱ʼun Ndio̱s , kooña ndiʼi tiempo ” ( IS .

(src)="2"> 40 : 8 , NW .
(trg)="2"> 40 : 8 ) .

(src)="3"> ɩávalɩ ɔnwʋmɔ nzɩnzanlɩyɛ mɔɔ ɩba ɛdɩndɛlɛ nu a ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ni̱naja̱ma yúʼu̱ ?

(src)="4"> ɩávalɩ ɔnwʋmɔ nzɩnzanlɩyɛ mɔɔ ɩba manlɩwulɛ ndwokɔ nu a ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará kée ta̱ néʼe chuun ña̱ nája̱ma yúʼu̱ ?

(src)="5"> ɩávalɩ ɔnwʋmɔ kɛɛ botwodwu betiyia ɩtʋhilelɛ nɩ a ?
(trg)="5"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ko̱ kúni̱na ná taana Tu̱ʼun Ndio̱s inga yúʼu̱ ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Sɛ yéni Bayɩbʋlʋ a , ankɩ kɛ ɛbɩlawɔlɛ ɩkɛyɛ ikeze a ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndixi koo vidayó ná o̱kóo Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="7"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔwʋwa yɛ ma yekenyia Nyamɩnlɩ Odwokɔ nɩ zʋ mfasʋ a ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndá ña̱ sínañúʼunyó saá kunda̱a va̱ʼa iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="8"> Mɩnla yɛ yɛbɛazunzu nwʋmɔ wɔ dɩyɛzumanlɛ eyi nu a ?
(trg)="8"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="9"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="9"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="10"> ( a ) Mmɩlɩ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nɩ , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ɛdɩndɛlɛ ɩkʋla ɩsɩnza a ?
(trg)="10"> a ) ¿ Ndáki̱án ndóʼo yúʼu̱ tá yáʼa tiempo ?

(src)="11"> ( b ) Mɩnla yɛ ɩma yɛnwʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ iáwu ɛdɩndɛlɛ be kɛɛ ɩtɛla ebiye a ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndáki̱án náʼa ña̱ ko̱ kási Ndio̱s na̱yiví , ta ndixi kúu iniyó sa̱ʼa ña̱yóʼo ?

(src)="12"> Eyi kɛ ɩma ɛtɩ nɣanlɩ ese a ?
(src)="13"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ King James Version nɩ ɩlalɩ ndwɩ a ?
(trg)="12"> ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kunu̱ú yúʼu̱ ni̱taa King James Version ( Yúʼu̱ ni̱taa Rey Jacobo ) ?

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ yɛ anyɩ ɩsɔ New World Translation nɩ a ?
(trg)="13"> ¿ Ndiva̱ʼa náke̱ʼenyó xi̱ndaʼvíini ña̱ íó Traducción del Nuevo Mundo nu̱uyó ?

(src)="15"> 7 , 8 . ( a ) Alʋbɔ 250 ansaana bɔwʋ Gyisɛsɩ nɩ , mɩnla ti mɔɔ nɩ Dwuumaa bo nu sʋ̃maa bɛádɩ Hibulu Ɛhɛlɛlɛ yɩ tʋ a ?
(trg)="14"> 7 , 8 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kua̱ʼa̱ na̱ judío ni̱si̱ndei siglo u̱ni̱ tá kúmani̱ kisi Cristo ko̱ nísikunda̱a̱ inina Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="16"> ( b ) Giliki Septuagint nɩ , mɛyɩ yɛ lɛ mɩnla ?
(trg)="15"> b ) ¿ Ndíki̱án kúú Septuaginta ?

(src)="17"> ( a ) Septuagint nɩɩ tɩɩtɩɩ ɛhɛlɛlɛ yɩ tʋhilelɛ mvʋlɔ ɩwʋwalɩ mmenii mɔɔ nɩ bɛkɩnga Nyamɩnlɩ Odwokɔ nɩ .
(src)="18"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ a ?
(trg)="16"> a ) ¿ Ndixi ni̱chindeé Septuaginta xíʼín savaga̱ yúʼu̱ ni̱taana na̱ ni̱sikaʼvi Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="19"> ( b ) Ɔfʋã ɛhɩnla dɩyɛ yɛ wʋ anyɩ ideli ɔnwʋmɔ paa wɔ Hibulu Ɛhɛlɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="17"> b ) ¿ Ndáki̱án kutó cháákaní va̱si nu̱u Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="20"> Wɔ John Wycliffe yɩ mmɩlɩ zʋ nɩ , mɩnla ti mɔɔ nɩ mmenii sʋ̃maa bɛányia Bayɩbʋlʋ bɛkɩnga a ?
(trg)="18"> Ki̱vi̱ ni̱siio John Wyclef ¿ ndiva̱ʼa ko̱íín nu̱u nísiio Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="21"> Wycliffe Bayɩbʋlʋ nɩ , kɛ ɩhanlɩ mmenii izeli a ?
(trg)="19"> ¿ Ndíki̱án va̱ʼa ni̱kee yúʼu̱ ni̱taa John Wyclef ?

(src)="22"> Mɩnla yɛ azɔfʋ nɩ bɛyɛlɩ wɔ egyima mɔɔ Wycliffe nɩɩ yɩ mɛdalilɛmaa nɩ bɛyɛlɩ nɩ nwʋ a ?
(trg)="20"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini na̱ néʼe chuun kuéndá religión sa̱ʼa chiño ni̱kee Wyclef ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ yede yedi a , na mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ eyi ɩhyɛ yɛ dedi ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="21"> a ) ¿ Ndá sa̱ʼa kuu kandísayó Tu̱ʼun Ndio̱s b ) ¿ Ndiva̱ʼa kundeé iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="24"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ Odwokɔ nɩ ɩma ɔlɔlɛ mɔɔ yɛwɔ yɛma yɩ nɩ ɩyɛ kezile a ?
(trg)="22"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa kée xíʼínyó ña̱ káti̱ʼayó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="25"> Wɔ dɩyɛzumanlɛ mɔɔ ili ɛkɛnɩ nu nɩ , mɩnla yɛ yekozunzu ɔnwʋmɔ a ?
(trg)="23"> ¿ Ndíki̱án kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo inga táʼndá ?

# aha/2017573.xml.gz
# jmx/2017573.xml.gz


(src)="1"> “ Nyamɩnlɩ Odwokɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ eɣile bela na ɩyɛ egyima . ” — HIB .
(trg)="1"> “ Chi̱ to̱ʼon takí kúú to̱ʼon Ndio̱s , ta to̱ʼon ndakí nda̱ʼo kíán ” ( HEB .

(src)="2"> 4 : 12 .
(trg)="2"> 4 : ​ 12 ) .

(src)="3"> wɔ wʋ ɛbɩlawɔlɛ nu a ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ keeyó xíʼín vidayó ?

(src)="4"> wɔ dasɩlɛlilɛ nu a ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá káʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="5"> mmɩlɩ mɔɔ ekilehile wɔ bama nɩ zʋ a ?
(trg)="5"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá kuayaʼayó sánaʼa̱yó ini congregación ?

(src)="6"> Mɩnla yɛ ɩma ede edi kɛɛ Nyamɩnlɩ Odwokɔ ɩyɛ egyima a ?
(trg)="6"> ¿ Ndiva̱ʼa síni̱yó ña̱ ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s nasama vida na̱yiví ?

(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="7"> ( Kunde̱ʼeni foto va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="8"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ Odwokɔ nɩ ɩyɛlɩ egyima wɔ ɔwɔkɩ Kilisinyiamaa bɛ mmɩlɩ nɩ zʋ a ?
(trg)="8"> Ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi ni̱nasama vida na̱ ni̱sikeekáʼno Ndio̱s ni̱sindoyi siglo iin ?

(src)="9"> Mɩnla yɛ yekozunzu nwʋmɔ wɔ dɩyɛzumanlɛ eyi nu a ?
(trg)="9"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="10"> ( a ) Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛyɛ na ama Nyamɩnlɩ yɩ Odwokɔ ɩayɛ egyima wɔ yɛ ɛbɩlawɔlɛ nu a ?
(trg)="10"> a ) Tá kúni̱yó ná kee Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ va̱ʼa xíʼínyó , ¿ ndíki̱án kání keeyó ?

(src)="11"> 5 , 6 . ( a ) Mɩnla ti mɔɔ ɔnwʋmɔ ihyinyia kɛɛ yɛdwɩnɩndwɩnɩ mɔɔ yɛkɩngaa nɩ nwʋ a ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndixi kéení tavaní tiempo tá káʼviní Biblia ?
(trg)="12"> 5 , 6 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ʼi nakani iniyó sa̱ʼa ña̱ káʼviyó ?

(src)="12"> ( b ) Kɛ ɩkɛyɛ na yɛahʋla yɛadwɩnɩndwɩnɩ mɔɔ yɛkɩngaa nɩ nwʋ bʋwɔ a ?
(trg)="13"> b ) ¿ Ndixi káni nakani iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="13"> ( d ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ mɔɔ ɛkɩnga na ɔdwɩnɩndwɩnɩ ɔnwʋmɔ nɩ ɩwʋwa wʋ a ?
(trg)="14"> c ) Tá káʼviní Tu̱ʼun Ndio̱s ta nákaní ininí ña̱ káʼa̱n , ¿ ndixi chíndeéán miíní ?

(src)="14"> Kɛ ɩkɛyɛ na yɛava Nyamɩnlɩ yɩ Odwokɔ nɩ yɛali egyima bʋwɔ wɔ yɛ dasɩlɛlilɛ egyima nɩ nu a ?
(trg)="15"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s tá kua̱ʼa̱nyó ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="15"> Mɩnla ti mɔɔ íni kɛɛ yɛkɩnga Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ nɩ la mmɩlɩ mɔɔ yɛwɔ dasɩlɛlilɛ nu a ?
(trg)="16"> Tá káʼviyó iin texto Biblia nu̱u na̱yiví , ¿ ndíki̱án káni keeyó ?