# aha/2017495.xml.gz
# gxx/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Pɩbɛ́ Anwʋnyia Mɔɔ Ɩázɩkɛ Kyɩ̃
(trg)="2"> A bɔn ghwlii jɛɩn dhi

(src)="3"> “ Mʋnlʋmmɔ Bɛ Nɩɩ Mmenii Mɔɔ Bosũũ Nɩ Bozũ ”
(trg)="3"> “ Aʋ nɩn ɲʋn an vɩan vɩn ”

(src)="4"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! ” — Mɩnla Ti a ? !
(trg)="4"> “ Dhɛɛdɩ a ye ‘ Zoova ɩbhɛɛ ’ ?

(src)="5"> ‘ Ɩmá Wʋ Tile Nu Pɔkɔ Munwatĩĩ Ɩɣɩla Nu ’
(trg)="5"> ‘ Dhɩ a klɛɛ yea nʋn ɛn . . . ɔɔ mʋɩn niman po ’

# aha/2017496.xml.gz
# gxx/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bɛvá bɛ anwʋnyia bɛyɛ baaba bɛma , na mʋnlʋmmɔ bɛanyia ɔhɔnwʋmmɔ . ” — LUUKU 16 : 9 .
(trg)="1"> ‘ Ghwlii sea ɩsrɛ ɛ , aʋ jhii dhi aʋ ye dhai we jhe . ’ — LUKƖ 16 : 9 .

(src)="2"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛva nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu nninyeni yɛkɛhyɛ yɛ nɩɩ Nyamɩnlɩ ɔhɔnwʋvalɛ nɩ nu ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="2"> Ka a ye nʋn wɛe ghwlii a bhlea ye jhbhɛɛ nɩan bho abʋ e Ɲɔnsoa ɲnɩn ikuu ɛ ?

(src)="3"> Oyuwadɩ kualɛlilɛ mɔɔ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nɩ , kɛ yɛkɛyɛ na ɩávalɩ yɛ ɩyɛ alɔngɔ a ?
(trg)="3"> Ka a ye nʋn wɛe a se kmʋn nʋn an dhɔɔpoʋn an kʋɔn kpa i ɛ ?

(src)="4"> Mɩnla ti mɔɔ ezi wʋ kɛnɣa kɛɛ ɛkɛbɩbɛ sunzuma ɔfʋã nu anwʋnyia a ?
(trg)="4"> Dhɛɛdɩ aʋ ye ghwlii nɩan dhe ɲɔnsoadhɛ dhi ɩan ibɔan ɲan kpa a ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mmenii bɔkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ bekeli ehyinyia wɔ oyuwadɩ eyi nu .
(src)="7"> Mɩnla ti a ?
(trg)="6"> Nɔn kmʋn saʋn nʋn dhi ɛ , sedhɛbhleʋn an muɛn ɔn nɩn jheejhee , dhɛɛdɩ ɛ ?

(src)="8"> Mɩnla ndwokɔɣizialɛ yɛ yɛbɛazunzu ɔnwʋmɔ a ?
(trg)="7"> Ideedɩ wɛ a ye iŋwɔn nɔn cɩaandhɛ nɛn dhi ɛ ?

(src)="9"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩdʋlɩ pika kilavʋlɔ mɔɔ Gyisɛsɩ ɩhanlɩ yɩ nwʋ odwokɔ wɔ yɩ ndianwʋ yɩ nu nɩ a ?
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="10"> ( b ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Gyisɛsɩ ɩva ɩmanlɩ yɩ adʋwavʋlɔ nɩ mmɔ a ?
(trg)="9"> ( 1 ) Dhe Zezi ɔ ɩpoodɩ nɩn dhi ɛ , dɩ wɛ dhbhonʋin kpa e dhi ɛ ?

(src)="11"> Kɛ yɛyɛ mɔɔ yɛnwʋ kɛɛ kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ ɩáhɩnla Nyamɩnlɩ yi ti nu pɔkɔ nwʋ a ?
(trg)="10"> ( 2 ) Srɩn wɛ Zezi du ɔɔ dhɛcɩaʋn ɛn ?
(trg)="11"> Dhɔɔpoʋn nɩan zɩan an , ka ʋʋ nɩn Ɲɔnsoa a glʋdɩ a kpa je dhue ɛ , ka nʋn ɩan jhibho sʋn ɛn ?

(src)="12"> Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ ɩwɔ Luuku 16 : 10 - 13 ?
(trg)="12"> Srɩn wɛ aa jhe dhe Lukɩ 16 : 10 - 13 dhi ɛ ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="14"> Ma ndianwʋ be fa kile kezimɔ abiyemmɔ bɛlɛ bɛ anwʋnyia bedii Nyamɩnlɩ nɔhʋanlɛ .
(trg)="14"> Kletiɛn we nʋʋn ʋa nʋʋan aʋ ghwlii dhbho dhe ɩsrɛ dhi ɛ , tmʋn ʋa dɩ .

(src)="15"> Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla nyilalɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩba a ?
(trg)="15"> Bho aa sa ɲʋn baan dhrui nʋn ɛn , jɛɛn wɛ aa jhee bho ɛ ?

(src)="16"> ( a ) Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ikile kɛɛ “ yɛfa yɛ adwɩnɩ yɛyɛ egyima ” a ?
(trg)="16"> ( a ) Dhɛɛdɩ dhɛkwaiza nɩn “ tɔ dhi nɩɛn ɛn ” ?

(src)="17"> ( b ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ mmenii bɛkyɛ bo ozukua pɛpɛɛpɛ a ?
(trg)="17"> ( b ) Dhbho wɛ ghwɛi a nʋn dhe Ɲɔnsoa a cɛ ɛ glibha dhi ɛ ?

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="18"> ( Aʋ ŋmʋn foto nɩan bho deenan jha . )

(src)="19"> Mɩnla yɛ Abilehamɩ ɩyɛlɩ ɩva ihileli kɛɛ nɩ ɩfa yɩ nwʋ itiã Nyamɩnlɩ zʋ a ?
(trg)="19"> Ka Ablaamʋn dea Ɲɔnsoa gwlɩ ɛ , kɔ nʋn ɛn to sʋn ɛn ?

(src)="20"> ( a ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Pɔɔlʋ ɩva ɩmanlɩ Timoti a ?
(trg)="20"> ( 1 ) Srɩn wɛ Pɔʋ du Timotee ɛ ?

(src)="21"> ( b ) Kɛ yɛkɛyɛ na ɩava Pɔɔlʋ yɩ fʋlɔdulɛ nɩ yɛayɛ egyima nnɛ a ?
(trg)="21"> ( 2 ) Ka a ye Pɔʋ ɔ srɩn jhriɛ du sʋn nʋn zɩan an ?

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛfa yesiye yɛ anyɩ zʋ kɛɛ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="22"> Dhɛwɛ kɔndɩ a ye o za a ye nʋn ɛn ?

(src)="23"> Ma ɔnwʋmɔ ndianwʋ .
(trg)="23"> Dɩ ɩan toɛ aʋ tmʋn ɩan dɩ .

(src)="24"> Mɩnla anwʋnyia yɛ ɩma yɛ kɛnɣa ɩtɔ yɛ kunlu baaba a ?
(trg)="24"> Ghwlii wɛ ɩan ɲɩn ɲʋn pɛɛ ɛ bhlua a ?

(src)="25"> ( a ) Kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ , mɩnla yɛ ɩbadʋ yɩ a ?
(trg)="25"> ( 1 ) Dɩ wɛ ɩan mun dhɔɔpoʋn jhe dhe ɲan an ?

(src)="26"> ( b ) Iluwakɛɛ yezi mɔɔ ikezi wɔ eɣile be nɩ ti , mɩnla adwɩnɩ yɛ ɩsɛ kɛɛ yenyia wɔ nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu anwʋnyia nwʋ a ?
(trg)="26"> ( 2 ) Bho a jhibho dɩ nɩn ɛn , mɛn ka ghwlii ibɔɛn ɛn dɩ ye pɛn bho a gwlɩ ɛ ?

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="27"> 17 , 18 .

(src)="28"> Mɩnla yɛ Nyamɩnlɩ yɩ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ sa ɩkɛhã eɣile be a ?
(trg)="28"> Dhɩwɛ Ɲɔnsoa a jhbhɛɛʋn an mun jhe ɛ ?

# aha/2017497.xml.gz
# gxx/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bezizí bɔ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ kɛnɣa , na bɔwʋwá bɔ nwʋ nkʋ̃kʋ̃ nkʋ̃kʋ̃ . ” — 1 TƐS .
(trg)="1"> ‘ Aʋ kuu bha i dhue dhue . ’ — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛɛ Gyehova ɩfa ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ ɩma a ?
(trg)="3"> Ka Zoova a nʋn aʋ dɩgwlɩidu sʋn ɛn ?

(src)="4"> Mɩnla Ɛhɛlɛlɛ Ndwokɔ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="4"> Biiblʋ a jhri wɛ ɩn bhɛɛ ɩn ye ɲʋn dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="5"> Mɩnla yɛ asafʋ yɩ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ ɩkɛva ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="5"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , kawɛ ɲɔnsoagbu a nʋbʋ dɩgwlɩidu sʋn ɛn ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Mɩnla ti mɔɔ ɩsɛ kɛɛ yesunzu kezimɔ yɛkɛva ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ yɛkɛma bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ nwʋ a ?
(trg)="7"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , dhɛɛdɩ a ye ʋa dɩ gwlɩi duɛ cɩan an ?

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho deenan jha . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> Sɛ abiye yɩ dɔvʋlɔ be iwu a , mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yɛkɛhã kɛɛ Gyehova ɩtɩ ɛyɛkɛ mɔɔ idii nɩ yɩ tʋ a ?
(trg)="10"> Ka ɲʋn yea ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ , Zoova jhibhi .
(trg)="11"> Dhɛɛdɩ ɛ ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="12"> 5 , 6 .

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="13"> Bho Zoova ye aʋ dɩgwlɩidu ɛ , ka a ye nʋn ɛn ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ Gyisɛsɩ ɩkɛyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="15"> Ka Zezi ɔ bɔan ɔ ye aʋ dɩgwlɩidu ɛ , ka a nʋn ɛn jhibho sʋn ɛn ?

(src)="15"> Mmɩlɩ mɔɔ Lazʋlɔsʋ iwuli nɩ , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyisɛsɩ ɩlalɩ yɩ ali kɛɛ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="16"> Ka Zezi nɩan ghwɛe dhi ɛ , ka ɔ nʋn ɛn to sʋn bho Lazaa a mɛan an ?

(src)="16"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ nnɛ po , Gyisɛsɩ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="17"> Ka Zezi ɔ ɲʋn an ghwɛe jheɛ sea ɩzian an , dhɛɛdɩ a yeɛ gwlɩ de ɛ ?

(src)="17"> Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkyɩkyɩ wʋ ɛɣɛɛlɛ baaba ?
(trg)="18"> Biiblʋ a jhri wɛ jhibho ɩn bhɛɛ ɩn ye ɲʋn dɩ gwlɩi du ɛ ?

(src)="18"> Mɩnla ɔhʋanɩ titili zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="19"> Ka a ye nʋn wɛe a ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="19"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛnwʋ yɩ wɔ ɛyɛkɛlilɛ nwʋ a ?
(trg)="20"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , dhɛwɛ a ye jhibho dhe aʋ dɩ dhi ɛ ?

(src)="20"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛhã yɛkɛva yɛkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="21"> Dhɛwɛ bhɛɛ ye tmʋn wɛe ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="21"> Sɛ ɩyɛ ɛzɩzɩbɛ ɩma yɛ kɛɛ yɛkɔhɔ abiye yɩ ɛkɛnɩ na yɛayɩkyɩ yɩ ɛɣɛɛlɛ a , mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ a ?
(trg)="22"> Bho mun ɲɔn dɩgwlɩidu a wɛe se dhɛ yea tmʋn jhibho ɛ , dhɛ dhee nɛɛn wɛ bhɛɛ ye nʋn ɛn ?

(src)="22"> ( Kila alɩka mɔɔ yɩ odwokɔtile ise “ Ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ Odwokɔ Mɔɔ Ɩkã Ahʋnlɩnɩ . ” )
(trg)="23"> ( Aʋ ŋmʋn dhe tɛʋn “ Des paroles consolantes ” Dhi . )

(src)="23"> Dɩyɛ fʋlɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa baaba paa ma yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="24"> Bho aa sa ɲɔn dɩgwlɩidu ɛ , dhɛɛdɩ a nɩn ɔn ye bhae ɛ ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="25"> 17 - 19 .

(src)="25"> Mɩnla ti mɔɔ ihyinyia kɛɛ yɛkɔ ɔzʋlɔ yɛkyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="26"> Dhɛɛdɩ a ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan an dɩgwlɩiduɛ ɲan kpa a ?

(src)="26"> Mɩnla ti mɔɔ Gyehova yɩ anʋhʋba azʋlɔtʋ nɩ ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ baaba a ?
(trg)="27"> Dhɛwɛ Zoova ye nʋn ɛ ye aʋ dɩ gwlɩi du kajɔɔnka a ?

# aha/2017498.xml.gz
# gxx/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! . . .
(trg)="1"> “ Aʋ bhɛɛ Zoova a ! . . .

(src)="2"> Ɩyɛ fɛ ; ayɛlɛyɩlɛ yɩ nɩ ɩfata ! ” — NDW .
(trg)="2"> Ɔɔ ɩbheɛ nɩɛn mʋnan dɩ dhe ɔ nɩɛn ɛɛ ka ! ” — PS .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩdwɩnɩ wʋ nwʋ a ?
(trg)="4"> ka Zoova a dua man dɩ yeɛ iŋwɔn ɔn ?

(src)="5"> enyia anwʋlazʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ ikele wʋ a ?
(trg)="5"> ka Zoova a muan ʋn sʋn bho po yeɛ gwlɩ de ɛ ?

(src)="6"> ɔnwʋ kezimɔ Gyehova iluwa yɩ Odwokɔ yɩ zʋ ɩbʋwa yɩ mmenii a ?
(trg)="6"> ka Zoova a ghlu bhɛa ʋn yea ʋn sʋn bho po yɩ jhibho ɛ ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Ɩkɛyɛ kɛɛ mɩnla mmɩlɩ yɛ bɛhɛlɛlɩ Ndwomi 147 nɩ a ?
(trg)="7"> 1 - 3 .
(trg)="8"> ( 1 ) Dhe nɔn wɛ dhi Psaume 147 creɛ ɛ ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Ndwomi 147 yɩ nu a ?
(trg)="9"> ( 2 ) Dhɛwɛ Psaume 147 po aʋ kpɩ a ye nʋn ɛn ?

(src)="9"> Bulombunli Sayɩlɔsʋ ileli Yizilayamaa nɩ wɔ alɔngɔzʋ̃mɩnlɛ nu nɩ , kɛ bɛdɩlɩ nɣanlɩ bezeli a , na mɩnla ti a ?
(trg)="10"> Bheɔ Sirisi zeia Israɛkɔʋn dhe ɛ , dhɛɛdɩ ɛ dubʋ dɩ gwlɩi ɛ ?

(src)="10"> Mɩnla odwokɔ yɛ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ ɩhanlɩ ɩvalɩ Gyehova yɩ tumi mɔɔ ɩfa ɩsa adimakɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="11"> Dhɛ bhlei dhue tmʋn dhe Zoova a ɲʋnpʋʋɛ ɛ dɩ dhi ɛ ?

(src)="11"> Ɩdɩ kɛ mɔɔ ndwomidʋlɛvʋlɔ yɩ nɩ ɩlanɩnlɩ odwokɔ mɔɔ nɩ ɩkãã yɩ nu wɔ Ndwomi 147 : 4 .
(trg)="12"> Dhɛwɛ Psaume 147 : 4 ɛn tɔɔn abʋ ɛ ?

(src)="13"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="13"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho cɩaandhɛ ɛ deenan jha . )

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɩ mmenii ma bekegyina odwohilalɛ munwa a , mɩnla yɛ ɩkakɛ a ?
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="15"> ( b ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa mmenii mɔɔ tanɩ wɔ bɔ nwʋ a , ɩtɩ bɔ tʋ .
(trg)="15"> ( 1 ) Bho Zoova ye ɔɔ cɛ zeie ɛ , dhɛwɛ ɔɔ ŋmʋn jha a ?

(src)="16"> Ma ndianwʋ fa kile sianti .
(trg)="16"> ( 2 ) Ka Zoova a jhea ɲʋn an ghwɛe ɛ , bo wɛ ɛ toɛ ɛ ?

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="17"> 9 , 10 .

(src)="18"> Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɛ a , mɩnla yɛ ɩfa idi bɔmʋnlɩ a ?
(trg)="18"> Bho Zoova a sa aʋ sʋn bho po ɛ , dhɛwɛ ɔɔ kɔɔn ɲan ɔɔ nʋn ɛn ?

(src)="19"> Ma ndianwʋ .
(trg)="19"> Ɛɛ toɛ ?

(src)="20"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ mmenii mɔɔ bɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩfa yi tumi ɩbʋwa bɛ nɩ bɛyɛ a ?
(trg)="20"> Ka a ye nʋn wɛe a ye Zoova a ɩkmansʋn jhe ɛ ?

(src)="21"> 12 , 13 . ( a ) Sɛ yɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩbʋwa yɛ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛpʋ a ?
(trg)="21"> 12 , 13 .

(src)="22"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ Gyehova yɩ anyɩ ideli bɔ nwʋ a ?
(trg)="22"> ( 1 ) Bho Ɲɔnsoa ye aʋ sʋn bho po ɛ , dhɛwɛ a se nʋn in ɛn ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ nɩ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ izi mɔɔ ɩhyɛlɩ yɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="23"> ( 2 ) Ɲɔnwɛ ɛ nʋn Zoova tʋn ɛn ?
(trg)="24"> Dhɛwɛ bhlei degwlɩ ɛɛ kuuɔ i dhe ɛ ?

(src)="24"> 15 - 17 . ( a ) Ɩyɛ na yeyiyia atɩɩtɩɩ a , kɛ yɛtɩ nɣanlɩ yese a ?
(trg)="25"> 15 - 17 .

(src)="25"> Naasʋ̃ mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩfa yɩ odwokɔ yɩ ɩbʋwa yɛ a ?
(trg)="26"> ( 1 ) Bho kledɩ a sa aʋ jhe ɛ , ka aa nɩn zɔn dhee nɔɔn ɔn ?

(src)="26"> ( b ) Fa ndianwʋ kile kezimɔ ‘ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ itu tɔlɔnwa ndɛndɛ . ’
(trg)="27"> Dhe ka Zoova a ghlu a nʋn aʋ sʋn bho po sʋn ɛn ?
(trg)="28"> ( 2 ) Ka ‘ Ɲɔnsoa a ghlu a plea ’ , dhɩ a toɛ , tmʋn ɩan dɩ . ’

(src)="27"> Mɩnla ti mɔɔ ɛtɩ nɣanlɩ kɛɛ Gyehova ide wʋ itiã nu a ?
(trg)="29"> Bho gwlɩ ɛ , dhɛɛdɩ dhe Zoova jhri dhe nɩn ɲʋn an klɛɛ se goɔ ɛ ?

(src)="28"> Mɩnla nninyeni ti mɔɔ ɔkɔhʋla ɛkɛhã kɛɛ “ Bɛyɩ Gya ayɛlɛ ! ”
(trg)="30"> Dhɛɛdɩ ye ka nʋn “ aʋ bhɛɛ Zoova a ! ”

(src)="29"> a ?
(trg)="31"> a ?

# aha/2017499.xml.gz
# gxx/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Ma wʋ anyɩ ileli Gyehova nwʋ , na mɔɔ ɩla wʋ ahʋnlɩnɩ zʋ nɩ , ɩkɛyɛ ɩkɛma wʋ . ” — NDW .
(trg)="1"> “ Nʋn mʋnan dhe Zoova a ɲnɩn mʋn , ɔɔ muɛn ʋn man pɛɛ bɔɔn dhɩ ɲɩn . ” — PS .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> Mɩnla abɔkɔ yɛ ɔkɔhʋla ekezizi na ama wʋanyia anyɩnlɩlelɛ eɣile be a ?
(trg)="3"> Dhɛwɛ ye o za ye nʋn ɛ ye ʋn bɔya ɲɩn dhe ɲan an ?

(src)="4"> Sɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ ɩfa yɩ nwʋ iwula mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ nu a , mɩnla yɛ ɩba ɩnwʋ yɩ a ?
(trg)="4"> Dhɛwɛ jezadhbho ɔ tɔɔn ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲɩmai mɩɩn ɛn ?

(src)="5"> Sɛ abiye ɩyɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima a , ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkʋla ibuko ɩma yɩ a ?
(trg)="5"> Bho a kpa jezai ɛ , dhɩ dhee nɩɩn wɛ a bhɛɛ a ye nʋn dhe ɲɔnsoadhbho dhi ɛ ?

(src)="6"> Mɩnla pɔkɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ isi wɔ yɩ eɣile be nwʋ a , na mɩnla ti mɔ íni kɛɛ yɩ kunlu itu a ?
(trg)="6"> Dhɛwɛ ɛ dɩ nɩn dhe ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲmai mɩɩn kwa a ?
(trg)="7"> Dhe dhɛɛdɩ ɛɛ nʋan se ʋa faʋn bhle i ɛ ?

(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho cɩaandhɛ ɛ deenan jha . )

(src)="8"> Mɩnla yɛ ɩma ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi pɔkɔ mɔɔ ɩkɛma wʋ anyɩ ikele eɣile be a ?
(trg)="9"> Ka Zoova a bɔan yea dhɛ yea ʋn bɔya ɲɩn bho za , jhibhi ?

(src)="9"> Mɩnla pɔkɔ yɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi a ?
(trg)="10"> Dhɛwɛ Zoova a bɔn ye nʋn ɛn ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ Gyisɛsɩ yɩ anyɩ ileli a ?
(trg)="12"> Dhɛwɛ ɛ po Zezi mʋnan dhi dhe ɛ ?

(src)="12"> Ɩsɛ kɛɛ ɛ nɩɩ Kilisinyiamaa mɔɔ bɔ nwʋ ɩwʋlʋ nɩ bosunzu pɔkɔ mɔɔ ɔwɔ ɛma wʋ eɣile be nɩ nwʋ .
(trg)="13"> Bho ye o dhɛ za ye nʋn ɛn , dhɛɛdɩ nɩn kletiɛn we gwlea e ɲɔnsoadhɛ dhi ye ɛɛ dɩ tmʋn ɛn ?

(src)="13"> Mɩnla ti yɛ eyi nwʋ ihyinyia ?
(trg)="14"> Ɛ nɩn o wɛe ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲmai mɩɩn an da duu kman bobhla dɩ ɛ ?