# aha/2017495.xml.gz
# gum/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Pɩbɛ́ Anwʋnyia Mɔɔ Ɩázɩkɛ Kyɩ̃
(trg)="2"> Nampe Tiuswayelan latrø nøtrø tøkakøntrap lakun

(src)="3"> “ Mʋnlʋmmɔ Bɛ Nɩɩ Mmenii Mɔɔ Bosũũ Nɩ Bozũ ”
(trg)="3"> “ Kiship putrøpene , tru kiship putrapeløpa lata kiship intay ”

(src)="4"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! ” — Mɩnla Ti a ? !
(trg)="4"> ¿ “ Jah maya nu køn tap køn ” ilane chincha trentamik kø ?

(src)="5"> ‘ Ɩmá Wʋ Tile Nu Pɔkɔ Munwatĩĩ Ɩɣɩla Nu ’
(trg)="5"> “ Ñi chi isua maramikwan ketrikuwan Jeupa treek martrai purukuntrun ”

# aha/2017496.xml.gz
# gum/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bɛvá bɛ anwʋnyia bɛyɛ baaba bɛma , na mʋnlʋmmɔ bɛanyia ɔhɔnwʋmmɔ . ” — LUUKU 16 : 9 .
(trg)="2"> 16 : 9 , TIUS NAMUN WAMINCHIB ) .

(src)="2"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛva nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu nninyeni yɛkɛhyɛ yɛ nɩɩ Nyamɩnlɩ ɔhɔnwʋvalɛ nɩ nu ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="3"> Nampe Tiuswan linchipelø køntrai , ¿ nam tøkakuilan chi maramik kø ?

(src)="3"> Oyuwadɩ kualɛlilɛ mɔɔ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nɩ , kɛ yɛkɛyɛ na ɩávalɩ yɛ ɩyɛ alɔngɔ a ?
(trg)="4"> ¿ Nampe chu uraskucha kuallip , yanøp katø penap marøp pøntrømøntrai maik maramik kø ?

(src)="4"> Mɩnla ti mɔɔ ezi wʋ kɛnɣa kɛɛ ɛkɛbɩbɛ sunzuma ɔfʋã nu anwʋnyia a ?
(trg)="5"> ¿ Tiuswayelan latrø nøtrø tøkakøntrap lantrai chincha ñipe martrap isup pasra ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mmenii bɔkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ bekeli ehyinyia wɔ oyuwadɩ eyi nu .
(trg)="7"> ¿ Pirøyu chincha waachameran chu uraskucha tøkakøntrap ?

(src)="7"> Mɩnla ti a ?
(src)="8"> Mɩnla ndwokɔɣizialɛ yɛ yɛbɛazunzu ɔnwʋmɔ a ?
(trg)="8"> ¿ Chi paílan løtøntrap ?

(src)="9"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩdʋlɩ pika kilavʋlɔ mɔɔ Gyisɛsɩ ɩhanlɩ yɩ nwʋ odwokɔ wɔ yɩ ndianwʋ yɩ nu nɩ a ?
(trg)="9"> 4 , 5 . a ) ¿ Jesús wamintinuk tru aship tsuntrai tratrik chi purayaik kø ?

(src)="10"> ( b ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Gyisɛsɩ ɩva ɩmanlɩ yɩ adʋwavʋlɔ nɩ mmɔ a ?
(trg)="10"> b ) ¿ Jesúspe nui pera unilan chi martrap wamintik kø ?

(src)="11"> Kɛ yɛyɛ mɔɔ yɛnwʋ kɛɛ kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ ɩáhɩnla Nyamɩnlɩ yi ti nu pɔkɔ nwʋ a ?
(trg)="11"> Jeupape misakmeran penap , yanøp inchimøntrai marik køn , ¿ nampe chincha ikwan eshka ?

(src)="12"> Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ ɩwɔ Luuku 16 : 10 - 13 ?
(trg)="12"> ¿ Tru Lucas 16 : 10 - 13 pørinuk namun chi kusrenana ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="14"> Ma ndianwʋ be fa kile kezimɔ abiyemmɔ bɛlɛ bɛ anwʋnyia bedii Nyamɩnlɩ nɔhʋanlɛ .
(trg)="14"> ¿ Nunelan nuchalan an tøkakuikwan chi marøp pøntra ?

(src)="15"> Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla nyilalɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩba a ?
(trg)="15"> Nampe merøkuinchik tranmøpene , ¿ chincha ikwan namune purukuntrera ?

(src)="16"> ( a ) Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ikile kɛɛ “ yɛfa yɛ adwɩnɩ yɛyɛ egyima ” a ?
(trg)="16"> a ) Nampe merøkuinchik tranmøpene , ¿ mantø kenamara tapikwan maramikwan ashipelø ker ?

(src)="17"> ( b ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ mmenii bɛkyɛ bo ozukua pɛpɛɛpɛ a ?
(trg)="17"> b ) ¿ Tiuswai misak umpu trumaipe mumaitøkucha lata køntrai mantø martrap ?

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="18"> ( Wentau pisikwan ash ) .

(src)="19"> Mɩnla yɛ Abilehamɩ ɩyɛlɩ ɩva ihileli kɛɛ nɩ ɩfa yɩ nwʋ itiã Nyamɩnlɩ zʋ a ?
(trg)="19"> ¿ Abrahánpe mantø kenamarik kø Jeupa purukuilan isupene ?

(src)="20"> ( a ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Pɔɔlʋ ɩva ɩmanlɩ Timoti a ?
(trg)="20"> a ) ¿ Pablope Timoteowan chi taik kø ?

(src)="21"> ( b ) Kɛ yɛkɛyɛ na ɩava Pɔɔlʋ yɩ fʋlɔdulɛ nɩ yɛayɛ egyima nnɛ a ?
(trg)="21"> b ) ¿ 2 Timoteo 2 : 3 , 4 pørikwan nampe mantø martrap ?

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛfa yesiye yɛ anyɩ zʋ kɛɛ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="22"> ¿ Nampe chi martrap isua pøntra ?

(src)="23"> Ma ɔnwʋmɔ ndianwʋ .
(trg)="23"> Møilø chi marikwan eshkau .

(src)="24"> Mɩnla anwʋnyia yɛ ɩma yɛ kɛnɣa ɩtɔ yɛ kunlu baaba a ?
(trg)="24"> ¿ Nampe chi tøkakuiløpe chiwan mas kasrak sruantrap ?

(src)="25"> ( a ) Kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ , mɩnla yɛ ɩbadʋ yɩ a ?
(trg)="25"> a ) ¿ Anwane chi puntrera ?

(src)="26"> ( b ) Iluwakɛɛ yezi mɔɔ ikezi wɔ eɣile be nɩ ti , mɩnla adwɩnɩ yɛ ɩsɛ kɛɛ yenyia wɔ nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu anwʋnyia nwʋ a ?
(trg)="26"> b ) Yu Pirau chi tøkakuilø puraintrun , ¿ nampe ilane maik asamik kø ?

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="27"> 17 , 18 .

(src)="28"> Mɩnla yɛ Nyamɩnlɩ yɩ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ sa ɩkɛhã eɣile be a ?
(trg)="28"> ¿ Tiuswai pulu pøntrapelan chi puntrera ?

# aha/2017497.xml.gz
# gum/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bezizí bɔ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ kɛnɣa , na bɔwʋwá bɔ nwʋ nkʋ̃kʋ̃ nkʋ̃kʋ̃ . ” — 1 TƐS .
(trg)="1"> “ Inchawei kangurrin kangurri masken treeg melamigwan isunrraimba , katøguchinguen tab mur isua pønrramisrøb amrraimba kangurrin kangurri puruguyay ” ( 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 , TIUS NAMUN WAMINCHIB ) .

(src)="3"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛɛ Gyehova ɩfa ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ ɩma a ?
(trg)="3"> ¿ Jeupa namun kiship putrømøntrai mantø purukupik kø ?

(src)="4"> Mɩnla Ɛhɛlɛlɛ Ndwokɔ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="4"> ¿ Kan yawik kuapen kiship putrømøntrai Bibliayukutri namun chi wammera purukupik kø ?

(src)="5"> Mɩnla yɛ asafʋ yɩ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ ɩkɛva ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="5"> ¿ Kungrekasiunpe kiship putrapelan mantø purukupik kø ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Mɩnla ti mɔɔ ɩsɛ kɛɛ yesunzu kezimɔ yɛkɛva ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ yɛkɛma bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ nwʋ a ?
(trg)="7"> ¿ Kan yawik kuapen kiship putrapelan purukuntrap nampe chincha truipe wamintamik kø ?

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Wentau pisikwan ash ) .

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> Sɛ abiye yɩ dɔvʋlɔ be iwu a , mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yɛkɛhã kɛɛ Gyehova ɩtɩ ɛyɛkɛ mɔɔ idii nɩ yɩ tʋ a ?
(trg)="10"> ¿ Nampe chincha asa , namui yawik kuapen Jeupa nam latrø køtrø kiship putrøpen ashipik køn ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="12"> ¿ Jeupa namun kiship putrømøntrai mantø purukupik kø ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ Gyisɛsɩ ɩkɛyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="14"> ¿ Jesuspe namun kiship putrømøntrai purukutrun , nampe chincha ikwan kørentrap ?

(src)="15"> Mmɩlɩ mɔɔ Lazʋlɔsʋ iwuli nɩ , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyisɛsɩ ɩlalɩ yɩ ali kɛɛ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="15"> ¿ Jesúspe Lázaro kuapene yawelø kishen nø kucha lata kishene mantø kenamarik kø ?

(src)="16"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ nnɛ po , Gyisɛsɩ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="16"> ¿ Nampe chincha kørentrap nam kiship putrøpene Jesúswan mas purskuan ?

(src)="17"> Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkyɩkyɩ wʋ ɛɣɛɛlɛ baaba ?
(trg)="17"> ¿ Bibliayukutri chi wammera ñune mas purukupik kø ?

(src)="18"> Mɩnla ɔhʋanɩ titili zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="18"> ¿ Nampe katøkanelan kiship putrømøntrai mantø purukumik kø ?

(src)="19"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛnwʋ yɩ wɔ ɛyɛkɛlilɛ nwʋ a ?
(trg)="19"> ¿ Nampe chi pesanamumik kø ?

(src)="20"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛhã yɛkɛva yɛkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="20"> ¿ Nampe kiship putrapelan purukuntrap chitø maramik kø ?

(src)="21"> Sɛ ɩyɛ ɛzɩzɩbɛ ɩma yɛ kɛɛ yɛkɔhɔ abiye yɩ ɛkɛnɩ na yɛayɩkyɩ yɩ ɛɣɛɛlɛ a , mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ a ?
(trg)="21"> ¿ Nampe mantøken chi tamkapentø kiship putrapelan purukuntrap nampe mantø purukupsruera ?

(src)="22"> ( Kila alɩka mɔɔ yɩ odwokɔtile ise “ Ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ Odwokɔ Mɔɔ Ɩkã Ahʋnlɩnɩ . ” )
(trg)="22"> ( Nørø tarømarikwan ash “ Kiship putrapelan purukuntrap nampe maik wamintamik kø ” ) .

(src)="23"> Dɩyɛ fʋlɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa baaba paa ma yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="23"> ¿ Nampe maik køpen kiship putrapelan purukuntrap ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="24"> 17 - 19 .

(src)="25"> Mɩnla ti mɔɔ ihyinyia kɛɛ yɛkɔ ɔzʋlɔ yɛkyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="25"> ¿ Chinchatre namui nunelan nuchalan kiship putrøpen chincha purukup ampamik kø ?

(src)="26"> Mɩnla ti mɔɔ Gyehova yɩ anʋhʋba azʋlɔtʋ nɩ ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ baaba a ?
(trg)="26"> ¿ Jeupa martrap misrilan nam kiship putrømøntrai chincha purukupik kø ?

# aha/2017498.xml.gz
# gum/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! . . .
(src)="2"> Ɩyɛ fɛ ; ayɛlɛyɩlɛ yɩ nɩ ɩfata ! ” — NDW .
(trg)="1"> “ Jah øyekpe maya nu køn tap køn , chintrikay . . . purø tapik køn incha sølwan ik køn ” ( SAL .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="2"> 147 : 1 ) .

(src)="4"> ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩdwɩnɩ wʋ nwʋ a ?
(trg)="3"> ¿ Salmo 147pe ñi ashchaimpe mantø purukupik kø Jeupape ñune tap køntrai isupik køn ?

(src)="5"> enyia anwʋlazʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ ikele wʋ a ?
(trg)="4"> ¿ Salmo 147pe ñune mantø purukupik kø Jeupa purukuilan kørentrai ?

(src)="6"> ɔnwʋ kezimɔ Gyehova iluwa yɩ Odwokɔ yɩ zʋ ɩbʋwa yɩ mmenii a ?
(trg)="5"> ¿ Salmo 147pe ñi ashchaimpe mantø purukupik kø Jeupa nui wamtøka perep pasran Tiuswai misak ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Ɩkɛyɛ kɛɛ mɩnla mmɩlɩ yɛ bɛhɛlɛlɩ Ndwomi 147 nɩ a ?
(trg)="6"> 1 - 3 . a ) ¿ Salmo 147peyu mana pørik kø ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Ndwomi 147 yɩ nu a ?
(trg)="7"> b ) ¿ Salmo 147 lewape nampe chi kusrentrap ?

(src)="9"> Bulombunli Sayɩlɔsʋ ileli Yizilayamaa nɩ wɔ alɔngɔzʋ̃mɩnlɛ nu nɩ , kɛ bɛdɩlɩ nɣanlɩ bezeli a , na mɩnla ti a ?
(trg)="8"> ¿ Karupik Ciro israelitaswan lelachen nøm chi isuik kø ?
(trg)="9"> ¿ Chincha ?

(src)="10"> Mɩnla odwokɔ yɛ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ ɩhanlɩ ɩvalɩ Gyehova yɩ tumi mɔɔ ɩfa ɩsa adimakɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="10"> ¿ Tru Salmo 147 : 3 pørinuk Jeupa nui marampurap marøpik tøkakutri mantø purukuik kø ?

(src)="11"> Ɩdɩ kɛ mɔɔ ndwomidʋlɛvʋlɔ yɩ nɩ ɩlanɩnlɩ odwokɔ mɔɔ nɩ ɩkãã yɩ nu wɔ Ndwomi 147 : 4 .
(trg)="11"> ¿ Tru Salmo 147 : 4 pørinuk namun chi kusrenana ?

(src)="13"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="12"> ( Wentau pisikwan ash ) .

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɩ mmenii ma bekegyina odwohilalɛ munwa a , mɩnla yɛ ɩkakɛ a ?
(trg)="13"> 7 , 8 . a ) ¿ Namun Jeupa maik ashipik kø ?

(src)="15"> ( b ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa mmenii mɔɔ tanɩ wɔ bɔ nwʋ a , ɩtɩ bɔ tʋ .
(trg)="14"> b ) ¿ Chi purayaikwan kenamara Jeupa namune latrø tap ashipik køn ?

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="15"> 9 , 10 .

(src)="18"> Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɛ a , mɩnla yɛ ɩfa idi bɔmʋnlɩ a ?
(trg)="16"> ¿ Nam pølpasrentø Jeupape chi tranøpik kø ?

(src)="19"> Ma ndianwʋ .
(trg)="17"> Kan purayaikwan pash .

(src)="20"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ mmenii mɔɔ bɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩfa yi tumi ɩbʋwa bɛ nɩ bɛyɛ a ?
(trg)="18"> ¿ Nampe Jeupawayelø utøntrappe mantø maramik kø ?

(src)="21"> 12 , 13 . ( a ) Sɛ yɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩbʋwa yɛ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛpʋ a ?
(trg)="19"> 12 , 13 . a ) ¿ Nampe Jeupawayelø utøntrappe mantø marmumik kø ?

(src)="22"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ Gyehova yɩ anyɩ ideli bɔ nwʋ a ?
(trg)="20"> b ) Jeupa namun tap ashchaimpe nampe chi maramik kø ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ nɩ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ izi mɔɔ ɩhyɛlɩ yɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="21"> ¿ Salmistawan chi purukuik kø ?

(src)="24"> 15 - 17 . ( a ) Ɩyɛ na yeyiyia atɩɩtɩɩ a , kɛ yɛtɩ nɣanlɩ yese a ?
(src)="25"> Naasʋ̃ mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩfa yɩ odwokɔ yɩ ɩbʋwa yɛ a ?
(trg)="22"> 15 - 17 . a ) ¿ Nampe mantø isupsruera inchentø Jeupape nui wamtøka namune mantø purukupik kø ?

(src)="26"> ( b ) Fa ndianwʋ kile kezimɔ ‘ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ itu tɔlɔnwa ndɛndɛ . ’
(trg)="23"> b ) Jeupape nui wamtøka pestøchiitø namun purukupik køn , kan purayaikwan pash .

(src)="27"> Mɩnla ti mɔɔ ɛtɩ nɣanlɩ kɛɛ Gyehova ide wʋ itiã nu a ?
(trg)="24"> ¿ Ñipe chinchatre isuku Jeupa ñune latrø nu tranik kø ?

(src)="28"> Mɩnla nninyeni ti mɔɔ ɔkɔhʋla ɛkɛhã kɛɛ “ Bɛyɩ Gya ayɛlɛ ! ”
(src)="29"> a ?
(trg)="25"> ¿ Chinchatre ñipe chiku “ Jeupa maya nu køn tap køn ” ?

# aha/2017499.xml.gz
# gum/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Ma wʋ anyɩ ileli Gyehova nwʋ , na mɔɔ ɩla wʋ ahʋnlɩnɩ zʋ nɩ , ɩkɛyɛ ɩkɛma wʋ . ” — NDW .
(trg)="1"> “ Jeupawaiwan marape kasraktø pasrau ikkutrimpe Jeupa ñi mantraukutri chi isupikwan trantrapkøn ” ( SAL .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 ) .

(src)="3"> Mɩnla abɔkɔ yɛ ɔkɔhʋla ekezizi na ama wʋanyia anyɩnlɩlelɛ eɣile be a ?
(trg)="3"> ¿ Ñi latrø tapchiku tsumikwan chi marøp yamik kø ?

(src)="4"> Sɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ ɩfa yɩ nwʋ iwula mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ nu a , mɩnla yɛ ɩba ɩnwʋ yɩ a ?
(trg)="4"> ¿ Ñi kualøm mørik Jeupawayelan marøp pasraipe ñipe mumai purukuntrera ?

(src)="5"> Sɛ abiye ɩyɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima a , ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkʋla ibuko ɩma yɩ a ?
(trg)="5"> ¿ Ñi chi latrø tapik utøntrera Tiuswai wamwan metraptø kusrenanøpik misren ?

(src)="6"> Mɩnla pɔkɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ isi wɔ yɩ eɣile be nwʋ a , na mɩnla ti mɔ íni kɛɛ yɩ kunlu itu a ?
(trg)="6"> a ) ¿ Matsøreløpe nømpe chiwankøpen tap ampamikwan chi isumik kø ?
(trg)="7"> b ) ¿ Nømpe chincha kørmumik kø ?

(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Wentau pisikwan ash ) .

(src)="8"> Mɩnla yɛ ɩma ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi pɔkɔ mɔɔ ɩkɛma wʋ anyɩ ikele eɣile be a ?
(trg)="9"> Jeupape ñune kasrak tsuntrai isupik køn , ¿ chincha asa øya ?

(src)="9"> Mɩnla pɔkɔ yɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi a ?
(trg)="10"> ¿ Jeupape ñune chi tap martrai eshkapik kø ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ Gyisɛsɩ yɩ anyɩ ileli a ?
(trg)="12"> ¿ Jesúspe chinchatre kasrakmai kuik kø ?

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛ anyɩ ideli adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ nwʋ a ?
(trg)="13"> ¿ Ñi chi martrap isuikwan chinchatre eshkamik tapik kø Cristoi wentautø pasrapikwan nøtrø nepua ashipik ?

(src)="15"> Mɩnla yɛ Kilisinyiamaa mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ be bɛyɛ na ama bɛahʋla bɛahã odwokɔba nɩ bɛahile mmenii sʋ̃maa ?
(trg)="14"> ¿ Matsørelan chinchatre gustan kanelan Cristoielø køntrai kusrenanøp ampikwan ?