# aha/2017495.xml.gz
# dga/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="4"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! ” — Mɩnla Ti a ? !
(trg)="2"> “ Yɛ Pugi Jehoova ! ” ​ — Anaŋso La Wala ?

(src)="5"> ‘ Ɩmá Wʋ Tile Nu Pɔkɔ Munwatĩĩ Ɩɣɩla Nu ’
(trg)="3"> “ O . . .
(trg)="4"> Na Vɛmeŋ Ka Ho Nyɛ Ho Sukyiri Yelboɔraa Zaa ”

# aha/2017498.xml.gz
# dga/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! . . .
(trg)="1"> “ Yɛ Pugi Jehoova ! . . .

(src)="2"> Ɩyɛ fɛ ; ayɛlɛyɩlɛ yɩ nɩ ɩfata ! ” — NDW .
(trg)="2"> Bonso lɛ eɛ yelnoɔŋ , ka pugibu seŋ neŋ ! ” — YM .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩdwɩnɩ wʋ nwʋ a ?
(trg)="4"> wulli nimmipa ko Jehoova , o naŋ teɛrɛ ho yɛlɛ zuŋ ?

(src)="5"> enyia anwʋlazʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ ikele wʋ a ?
(trg)="5"> taa sagediibo ka , Jehoova na faa bo la ?

(src)="6"> ɔnwʋ kezimɔ Gyehova iluwa yɩ Odwokɔ yɩ zʋ ɩbʋwa yɩ mmenii a ?
(trg)="6"> nyɛ lɛ Jehoova naŋ maŋ de o yelbie sonna o noba ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Ɩkɛyɛ kɛɛ mɩnla mmɩlɩ yɛ bɛhɛlɛlɩ Ndwomi 147 nɩ a ?
(trg)="7"> 1 - 3 . ( a ) Boŋ saŋa baŋ sɛge Yieme 147 ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Ndwomi 147 yɩ nu a ?
(trg)="8"> ( b ) Ka te naŋ kanna Yieme 147 , boŋ ka te na toɔ̃ zanne yi be ?

(src)="9"> Bulombunli Sayɩlɔsʋ ileli Yizilayamaa nɩ wɔ alɔngɔzʋ̃mɩnlɛ nu nɩ , kɛ bɛdɩlɩ nɣanlɩ bezeli a , na mɩnla ti a ?
(trg)="9"> Saŋa na Naa Cyrus naŋ wa zɔɔ faa a Israel noba yi gbangbaaloŋ poɔ na , wala aŋ da waa ko ba ?

(src)="10"> Mɩnla odwokɔ yɛ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ ɩhanlɩ ɩvalɩ Gyehova yɩ tumi mɔɔ ɩfa ɩsa adimakɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="10"> Anaŋso la wala ?
(trg)="11"> Boŋ ka a yieloŋ yiele da nyɛ a kyaare faŋa na Jehoova naŋ de sanna noba na ?

(src)="11"> Ɩdɩ kɛ mɔɔ ndwomidʋlɛvʋlɔ yɩ nɩ ɩlanɩnlɩ odwokɔ mɔɔ nɩ ɩkãã yɩ nu wɔ Ndwomi 147 : 4 .
(trg)="12"> Boŋ tɔnɔ teŋ na ba nyɛ a yi lɛ a yieloŋ yiele naŋ leɛre a yɛlɛ naŋ be Yieme 147 : 4 ?

(src)="13"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="13"> ( Kaa a piilee foota na . )

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɩ mmenii ma bekegyina odwohilalɛ munwa a , mɩnla yɛ ɩkakɛ a ?
(trg)="14"> 7 , 8 . ( a ) Boŋ yɛlɛ ka Jehoova maŋ kaa kyɛ faa o noba yi yelkpeɛne poɔŋ ?

(src)="15"> ( b ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa mmenii mɔɔ tanɩ wɔ bɔ nwʋ a , ɩtɩ bɔ tʋ .
(src)="16"> Ma ndianwʋ fa kile sianti .
(trg)="15"> ( b ) Manne wulli lɛ Jehoova naŋ maŋ wulli nembazɔ ku nensaaliba naŋ ba tori .

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="16"> 9 , 10 .

(src)="18"> Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɛ a , mɩnla yɛ ɩfa idi bɔmʋnlɩ a ?
(trg)="17"> Ka Jehoovaŋ wa boɔrɔ ka o soŋ te , boŋ sommo oŋ daŋ maŋ ku te fɔrɔ ?

(src)="19"> Ma ndianwʋ .
(trg)="18"> Manne wulli .

(src)="20"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ mmenii mɔɔ bɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩfa yi tumi ɩbʋwa bɛ nɩ bɛyɛ a ?
(trg)="19"> Noba naŋ boɔrɔ ka Jehoova faa ba na , boŋ aŋ seŋ ka ba e ?

(src)="21"> 12 , 13 . ( a ) Sɛ yɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩbʋwa yɛ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛpʋ a ?
(trg)="20"> 12 , 13 . ( a ) Ka te naŋ na toɔ̃ nyɛ Jehoova sommo , boŋ aŋ ba seŋ ka te erɛ ?

(src)="22"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ Gyehova yɩ anyɩ ideli bɔ nwʋ a ?
(trg)="21"> ( b ) Nembotaa yɛlɛ ka Jehoova nɔnɔ ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ nɩ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ izi mɔɔ ɩhyɛlɩ yɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="22"> Sobuo ka a Yieloŋ yiele sagediibo da emoo faŋa ?

(src)="24"> 15 - 17 . ( a ) Ɩyɛ na yeyiyia atɩɩtɩɩ a , kɛ yɛtɩ nɣanlɩ yese a ?
(trg)="23"> 15 - 17 . ( a ) Saŋa kaŋa ka te naŋ tuori yelkpeɛne , wala teŋ maŋ teɛrɛ ?

(src)="25"> Naasʋ̃ mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩfa yɩ odwokɔ yɩ ɩbʋwa yɛ a ?
(src)="26"> ( b ) Fa ndianwʋ kile kezimɔ ‘ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ itu tɔlɔnwa ndɛndɛ . ’
(trg)="24"> Sobuo ka Jehoova maŋ de o yelbiri na soŋ te ( b ) Manne wulli lɛ ‘ Naaŋmen yelbiri naŋ zoro weoŋweoŋ ’

(src)="27"> Mɩnla ti mɔɔ ɛtɩ nɣanlɩ kɛɛ Gyehova ide wʋ itiã nu a ?
(trg)="25"> Bonso hoŋ teɛre ka Jehoova nɔŋɛɛ ho yɛlɛ ?

(src)="28"> Mɩnla nninyeni ti mɔɔ ɔkɔhʋla ɛkɛhã kɛɛ “ Bɛyɩ Gya ayɛlɛ ! ”
(src)="29"> a ?
(trg)="26"> Bonso aŋ seŋ ka ho moɔlɔ ka noba “ Pugi Jehoova ! ” ?

# aha/2017499.xml.gz
# dga/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Ma wʋ anyɩ ileli Gyehova nwʋ , na mɔɔ ɩla wʋ ahʋnlɩnɩ zʋ nɩ , ɩkɛyɛ ɩkɛma wʋ . ” — NDW .
(trg)="1"> “ Nyaŋna Jehoova eŋaŋ , o na ku boŋ ho sukyiri yelboɔraa zaa . ” ​ — YM .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> Mɩnla abɔkɔ yɛ ɔkɔhʋla ekezizi na ama wʋanyia anyɩnlɩlelɛ eɣile be a ?
(trg)="3"> Boŋ yɛlɛ na toɔ̃ vɛŋ ka ho taa popeɛloŋ nendaarekaŋa ?

(src)="4"> Sɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ ɩfa yɩ nwʋ iwula mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ nu a , mɩnla yɛ ɩba ɩnwʋ yɩ a ?
(trg)="4"> Ka baapaalbaŋ wa de ba menne zaa eŋ a wagre zaa toma poɔŋ , boŋ ba na baŋ ?

(src)="5"> Sɛ abiye ɩyɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima a , ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkʋla ibuko ɩma yɩ a ?
(trg)="5"> Ka hõõ tona pioneer toma , boŋ poɔ sori hoŋ na toɔ̃ nyɛ ?

(src)="6"> Mɩnla pɔkɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ isi wɔ yɩ eɣile be nwʋ a , na mɩnla ti mɔ íni kɛɛ yɩ kunlu itu a ?
(trg)="6"> Boŋ gbɛre ka baapaalaa seŋ ka o de a kyaare nendaare kaŋa yɛlɛ ?

(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="7"> Bonso aŋ ba seŋ ka o vɛŋ ka yɛlɛ dɔnnoo gaali ( Kaa a piilee footo na . )

(src)="8"> Mɩnla yɛ ɩma ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi pɔkɔ mɔɔ ɩkɛma wʋ anyɩ ikele eɣile be a ?
(trg)="8"> Wala hoŋ e baŋ ka Jehoova boɔraŋ ka ho taa popeɛloŋ nendaarekaŋ ?

(src)="9"> Mɩnla pɔkɔ yɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi a ?
(trg)="9"> Boŋ ka Jehoova boɔra ka ho e ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ Gyisɛsɩ yɩ anyɩ ileli a ?
(trg)="11"> Boŋ da vɛŋ ka Yesu taa popeɛloŋ ?

(src)="12"> Ɩsɛ kɛɛ ɛ nɩɩ Kilisinyiamaa mɔɔ bɔ nwʋ ɩwʋlʋ nɩ bosunzu pɔkɔ mɔɔ ɔwɔ ɛma wʋ eɣile be nɩ nwʋ .
(src)="13"> Mɩnla ti yɛ eyi nwʋ ihyinyia ?
(trg)="12"> Bonso ka yɛŋ bebe ka ho neŋ Kristabiiri naŋ kyili Jehoova puoruu poɔŋ manna ho nendaare yɛlɛ ?

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛ anyɩ ideli adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ nwʋ a ?
(trg)="13"> Bonso ka baapaalba yaga zie zaa poɔ maŋ pɛlɛ a naaŋ moɔloo toma tommo ?

(src)="15"> Mɩnla yɛ Kilisinyiamaa mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ be bɛyɛ na ama bɛahʋla bɛahã odwokɔba nɩ bɛahile mmenii sʋ̃maa ?
(trg)="14"> Sobuo ka a krista baapaalba mine toɔ̃ de ba menne eŋ a naaŋ moɔloo toma poɔŋ yaga ?

(src)="16"> Sɛ abiye ɩyɛ adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ be a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ɩtɩdɩ yɩzayɩ bʋwɔ a ?
(trg)="15"> Sobuo ka a naaŋ moɔloo toma toɔ̃ korɔ te wullibo naŋ soma ?

(src)="17"> Sɛ ɛyɛɛ adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ wɔ azɩlɛ - sini mɔɔ numɔ ɩyɛ sɩ po nu a , kɛ ɩkɛyɛ na wʋ anyɩ iale a ?
(trg)="16"> Ka a naaŋ moɔloo wa e tuo zie na ho naŋ be na gba , wala hoŋ na toɔ̃ taa popeɛloŋ a toma poɔŋ ?

(src)="18"> Ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ ɔfʋã ɛhɩnla dɩyɛ yɛ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛva bɔ nwʋ bowula nu a ?
(trg)="17"> Boŋ toma naŋ e forifori ka baapaalba mine toɔ̃ toŋ ?

(src)="20"> Bɛtɩlɩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima nɩ ɩma mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ bɛ anyɩ ide .
(trg)="18"> Ka hõõ tona pioneer toma , boŋ poɔ sori hoŋ na toɔ̃ nyɛ ?

(src)="21"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ a ?
(trg)="19"> Sobuo ka Bethel toma maŋ korɔ baapaalba popeɛloŋ ?

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɛkɛyɛ ɛkɛva ekeziyeziye wʋ nwʋ ɛkɛma mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima nɩ a ?
(trg)="20"> Wala hoŋ na toɔ̃ sɛgre ho meŋa a toɔ̃ de ho meŋa eŋ a wagre zaa toma poɔŋ ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ ɔkɔhʋla ɛkɛyɛ na wʋanyia egyima wʋayɛ a ?
(trg)="21"> Wala hoŋ na toɔ̃ sɛgre toma kaa ho meŋa ?

(src)="24"> Sɛ ɛfa wʋ mmɩlɩ munwatĩĩ ɔsʋ̃mɩ Gyehova mmɩlɩ mɔɔ ɛdɩ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ikeziyeziye wʋ ɩkɛma eɣile be a ?
(trg)="22"> Ka hõõ de ho meŋa zaa eŋ Jehoova toma poɔŋ saŋa na ho naŋ e baapaalaa na , sobuo aŋ na soŋ bo ka ho toɔ̃ toŋ ferebo toma mine poɔ nendaarekaŋaŋ ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="23"> 17 , 18 .

(src)="26"> Sɛ ɔdwɩnɩndwɩnɩɩ wʋ eɣile be nwʋ a , kɛ wʋ ahʋnlɩnɩ ɩba numɔ ise a ?
(trg)="24"> Sobuo aŋ seŋ ka ho yi ho sukyiri poɔ sɛgre ho zemmo yɛlɛ ?

# aha/2017531.xml.gz
# dga/2017531.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Asʋ̃ Ekenyia Abʋtalɩ Ɛkɛlɩkɛ Anzɛnyɩɩ ?
(trg)="2"> Ka Lɛ Ho Na Die Kannyiri Kyɛ Kyɛllɛ ?

(src)="3"> Nyamɩnlɩ Yɩ Azʋ̃nudwolɩyɛ Nɩ Ɩtɛla Enii Yɩ Ntɩyasɩ Munwatĩĩ ”
(trg)="3"> ‘ Naaŋmen Maaroŋ na . . .
(trg)="4"> Zuo La Bomma Zaa ’

(src)="4"> Kezimɔ Yɛkɛyɩ Subanɩ Dadampɔ Yɩ Nɩ Yekogua Mɔɔ Yɛlésia Yɛkɔhɔ Yɛkɛva Yɩ Dɔkʋ̃
(trg)="5"> Lɛ Te Naŋ Na E Yage A Gyogi - Koroo Na Kyɛ De O Lɔɔ Bare

(src)="5"> Kezimɔ Yekenyia Subanɩ Fʋlɔ Mɔɔ Yɛlɛ́yɩ Yekogua
(trg)="6"> Lɛ Te Naŋ Na E Su A Gyogi - Paalaa Na , A Ta Wa De O Lɔɔrɔ Bara Zaa

# aha/2017532.xml.gz
# dga/2017532.xml.gz


(src)="1"> “ Ɩwɔ kɛɛ mʋnlʋmmɔzabɛ sʋ̃ benyia abʋtalɩ . ” — GYE .
(trg)="1"> “ A fɛrɛɛ la ka yɛ dire kannyiri . ” — Je .

(src)="2"> 5 : 8 .
(trg)="2"> 5 : 8 .

(src)="3"> Mɩnla yɛ ikile kɛɛ abiye ɩwɔ abʋtalɩ a ?
(trg)="3"> Boŋ na wulli ka neɛ diree kannyiri ?

(src)="4"> Mɩnla yɛ ɩwʋwalɩ mmenyia nɩɩ mmaalɛ mɔɔ bɔwʋwalɩ azɩ wɔ tɩɩtɩɩ nɩ ma bɛlɩkɛlɩ Gyehova a ?
(trg)="4"> Saŋa naŋ pare , boŋ da soŋ dɔbɔ neŋ pɔgeba mine baŋ yi ba sukyiri zaa poɔ kyɛlle Jehoova ?

(src)="5"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova nɩɩ Gyisɛsɩ behile kɛɛ bɔwɔ abʋtalɩ a ?
(trg)="5"> Sobuo ka Jehoova ane Yezu wulli ka ba taaɛ kyɛlloo gyogo ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Mɩnla yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛma yekeɣizia kɛɛ “ Eɣile sina ” ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Bo yɛlɛŋ na toɔ̃ vɛŋ ka te soore ka : “ Wala aŋ na kɔɔre seŋ ” ?

(src)="7"> ( b ) Sɛ yesunzu nɔhʋanlɛ azʋ̃mɩvʋlɔ mɔɔ bɔwʋwalɩ azɩ wɔ tɩɩtɩɩ nɩ bɛ ndianwʋ nɩ nwʋ a , kɛ ɩkɔwʋwa yɛ ikeze a ?
(trg)="7"> ( b ) Sobuo ka Jehoova noba naŋ da bebe saŋa kaŋa naŋ pare na ewulluu na toɔ̃ eŋ te faŋa ?

(src)="8"> Sɛ yeyiyia ndwokɔ ɛzɩzɩbɛ a , mɩnla yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa yɛ a ?
(trg)="8"> Boŋ na toɔ̃ soŋ te saŋa na te naŋ wa tuoro yelkpeɛne ?

(src)="9"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɛyɛ yɛkɛva yekehile kɛɛ yɛwɔ abʋtalɩ a ?
(trg)="9"> 4 , 5 . ( a ) Boŋ na wulli ka neɛ diree kannyiri ?

(src)="10"> ( b ) Sʋ̃mavʋlɔ Gyemisi ɩmanlɩ yɛnwʋnlɩ dɩyɛ ɔkʋ̃ kyenyii mɔɔ ikile kɛɛ abiye ɩlɛ abʋtalɩ .
(trg)="10"> ( b ) Sobuo ka bituna Jeemes manne kannyiri diibu yɛlɛ ?

(src)="12"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="11"> ( Kaa a munpiilee footo na . )

(src)="13"> Mɩnla yɛ diyivʋlɔ Mika ɩyɛlɩ a , na mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ nu a ?
(trg)="12"> Boŋ teŋ na baŋ zanne yi daŋyɛlɛ Maika ewulluu na poɔŋ ?

(src)="14"> Sɛ yɛdɩkɛɛ Gyehova a , mɛyɩ iáhile kɛɛ yɛwʋwa ɛkɛnɩ mbʋanlɩ ma yɩ anʋhʋba azʋlɔtʋ nɩ ɩɣɩla nu .
(trg)="13"> A yi te naŋ kyɛllɛ ka Jehoova noɔre emmo na nyɛɛ eebo na puoreŋ , boŋ aŋ lɛ fɛrɛ ka te erɛ ?

(src)="15"> Mɩnla ti a ?
(src)="16"> Sɛ yɛdwɩnɩndwɩnɩɩ mmenyia nɩɩ mmaalɛ nɔhʋanlɛmaa mɔɔ bɔwʋwalɩ azɩ wɔ tɩɩtɩɩ nɩ mmɔ nwʋ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛkakɛ a ?
(trg)="14"> Ka te naŋ wa teɛrɛ Jehoova yelmeŋa noba naŋ da bebe saŋa naŋ pare na yɛlɛ , bo yɛlɛ aŋ seŋ ka te maŋ leɛteɛre ?

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="15"> 9 , 10 .

(src)="18"> Mmɩlɩ tɩndɩnlɩ ana yɛ nɩ ɩsɛ kɛɛ Abilehamɩ nɩɩ Sɛla bɛdɩkɛ Gyehova a ?
(trg)="16"> Wala ka Aaburaham ane Seera da kyɛlle Jehoova kɔɔre seŋ ?

(src)="19"> Mɩnla ti mɔɔ Abilehamɩ inyianlɩ abʋtalɩ ɩlɩkɛlɩ Gyehova a , na mɩnla nyilalɛ yɛ ikenyia a ?
(trg)="17"> Bonso ka Aaburaham da yi o sukyiri zaa poɔŋ kyɛllɛ Jehoova , ka bo maaloo oŋ na nyɛ a yi o kannyiri diibu na zuŋ ?

(src)="20"> 12 , 13 .
(trg)="18"> 12 , 13 .

(src)="21"> Mɩnla ti mɔɔ nɩ ɩsɛ kɛɛ Dwosefi inyia abʋtalɩ a , na mɩnla subanɩba yɛ nɩ ɩwɔ a ?
(trg)="19"> Bonso aŋ da fɛrɛ ka Joosef di kannyiri , ka bo gyogi soŋ na oŋ da taa ?

(src)="22"> 14 , 15 . ( a ) Abʋtalɩ mɔɔ Devidi inyianlɩ nɩ , mɩnla ti mɔɔ ɩdɩ sʋnʋnkʋ̃ a ?
(trg)="20"> 14 , 15 . ( a ) Bonso ka Deevid kannyiri diibu na e o yoŋ ?

(src)="23"> ( b ) Mɩnla yɛ ɩwʋwalɩ Devidi ma inyianlɩ abʋtalɩ ɩlɩkɛlɩ a ?
(trg)="21"> ( b ) Boŋ da soŋ Deevid oŋ toɔ̃ di kannyiri kyɛ kyɛlle Jehoova ?

(src)="24"> 16 , 17 .
(trg)="22"> 16 , 17 .

(src)="25"> Sɛ yɛkãã kezimɔ yenyia abʋtalɩ yɛdɩkɛ a , mɩnla ndianwʋ baaba yɛ Gyehova Nyamɩnlɩ nɩɩ Gyisɛsɩ Kɩlayɩsɩ bɛyɛ bɛma yɛ a ?
(trg)="23"> Sobuo ka Jehoova ane Yezu Krista zaa wulli ka te na toɔ̃ yie te sukyiri poɔ kyɛlle ?

(src)="26"> 18 , 19 .
(trg)="24"> 18 , 19 .

(src)="27"> Mɩnla yɛ ɩkɔwʋwa yɛ ma yekenyia abʋtalɩ yɛkɛlɩkɛ a ?
(trg)="25"> Boŋ na toɔ̃ soŋ te ka te maŋ boɔrɔ ka te yi te sukyiri poɔŋ a dire kannyiri kyɛ kyɛllɛ ?

(src)="28"> Mɩnla dɩyɛ yɛ ye nu bela ɩsɛ kɛɛ isi yɩ kɛnɣa kɛɛ ɩkɛyɛ a ?
(trg)="26"> Bo yɛlɛ hoŋ ŋmɛ nyaa ka ho na eŋ ?

# aha/2017533.xml.gz
# dga/2017533.xml.gz


(src)="1"> “ Nyamɩnlɩ yɩ azʋ̃nudwolɩyɛ nɩ mɔɔ ɩtɛla enii yɩ ntɩyasɩ munwatĩĩ nɩ ɩkɛma munlʋmmɔ bɛ ahʋnlɩnɩ nɩɩ bɛ adwɩnɩ ikegyina . ” — Fɩl .
(trg)="1"> “ Naaŋmen Maaroŋ Naŋ Zuo Bomma Zaa Na gu yɛ sukyie ” — Fil .

(src)="2"> 4 : 7 .
(trg)="2"> 4 : 7 .

(src)="3"> Mɔɔ ɩdʋlɩ ɔzʋ̃mavʋlɔ Pɔɔlʋ wɔ Fɩlɩpɩ nɩ , mɩnla ozumanlɛdɩyɛ yɛ yenyia yɩ wɔ nu a ?
(trg)="3"> Boŋ teŋ na baŋ zanne yi yɛlɛ naŋ page bituna Paul Filiipai poɔŋ na ?

(src)="4"> Mɩnla ndianwʋ yɛ ɩwɔ Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ yɩ nu mɔɔ ɩma yɛnwʋ kɛɛ Gyehova ɩkʋla ɩyɛ nninyeni mɔɔ yɛáhila yɩ ɔhʋanɩ a ?
(trg)="4"> Bo yɛlɛŋ be a Baabole poɔŋ a wulli ka Jehoova na toɔ̃ eɛ yɛlɛ te naŋ ba kaara soriŋ ka o na eŋ zaa ?

(src)="5"> Mɩnla yɛ ɩma yenyia anwʋlazʋ kezile kɛɛ yɛkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ yekenyia “ Nyamɩnlɩ yɩ azʋ̃nudwolɩyɛ ” a ?
(trg)="5"> Sobuo teŋ na toɔ̃ taa sagediibo meŋa meŋa a kyaare “ eŋmaaroŋ na naŋ yi Naaŋmen zie ” na ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Mɩnla yɛɛ ɩhɔlɩ ɔzʋlɔ wɔ Fɩlɩpɩ mɔɔ ɩmanlɩ bɛvalɩ Pɔɔlʋ nɩɩ Sɩlasɩ bogualɩ fiyiadɩ a ?
(trg)="7"> Bo yɛlɛŋ da e Filiipai poɔŋ ka lɛ vɛŋ baŋ nyɔge Pɔɔl ane Sailas te eŋ pɔgre dieŋ ?

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Kaa a munpiilee footo . )

(src)="9"> Mɩnla ti mɔɔ bɛvalɩ Pɔɔlʋ bedianlɩ fiyiadɩ nɩ , nɩ ɩdɩ kɛɛ mɔɔ nɩ yɩ adwɩnɩ idu ɩvʋla a ?
(trg)="9"> Ba naŋ da nyɔge Pɔɔl eŋ pɔgebo dieŋ na , bonso aŋ da na e o teɛroŋ ?

(src)="10"> Naasʋ̃ , mɩnla subanɩba yɛ ɩlalɩ yɩ ali a ?
(trg)="10"> Bo gyogo oŋ da naŋ taa ?

(src)="11"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛɛ yɛkɔhʋla yɛkɛdɩ nɣanlɩ dɩ kɛɛ Pɔɔlʋ a ?
(trg)="11"> 4 , 5 . ( a ) Sobuo ka te yɛlɛ aneŋ Pɔɔl yɛlɛ na na baŋ kyaare taa ?

(src)="12"> ( b ) Kɛ ɩyɛlɩ mɔɔ Pɔɔlʋ yɩ bʋwɔbɩlɛ ɩzɩnzanlɩ aɣilevile nu a ?
(trg)="12"> ( b ) Boŋ da vɛŋ ka yɛlɛ naŋ page Pɔɔl na leɛre wieoŋ lɛ ?