# aha/2017495.xml.gz
# daf/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Pɩbɛ́ Anwʋnyia Mɔɔ Ɩázɩkɛ Kyɩ̃
(trg)="2"> - Kwa ꞊ nɔɔn ꞊ dede mɛɛnˈˈ

(src)="3"> “ Mʋnlʋmmɔ Bɛ Nɩɩ Mmenii Mɔɔ Bosũũ Nɩ Bozũ ”
(trg)="3"> “ - Ka ˈˈgbʋ bɔ mɛ ˈwo ˈˈgbʋ bɔ sië - - nu ˈˈpiʋ̈ . ”

(src)="4"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! ” — Mɩnla Ti a ? !
(trg)="4"> ˈMën - kë ˈkwa - dho “ Ya ˈtɔ bhɔ ? ”

(src)="5"> ‘ Ɩmá Wʋ Tile Nu Pɔkɔ Munwatĩĩ Ɩɣɩla Nu ’
(trg)="5"> “ Kö - Zlan - ya kë kö ü - zopiʋ̈wɔn ˈˈpɛpɛ dhi ü - gɔ bhë , ˈaa - yö kë ! ”

# aha/2017496.xml.gz
# daf/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bɛvá bɛ anwʋnyia bɛyɛ baaba bɛma , na mʋnlʋmmɔ bɛanyia ɔhɔnwʋmmɔ . ” — LUUKU 16 : 9 .
(trg)="1"> “ - Ka ˈbhadhɛ ˈkun ꞊ bhɔɔpë - nu ˈwo ˈkpongtaa zö - an ˈka ” — LUKÖ 16 : 9 .

(src)="2"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛva nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu nninyeni yɛkɛhyɛ yɛ nɩɩ Nyamɩnlɩ ɔhɔnwʋvalɛ nɩ nu ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="2"> Kwa - dho kwaa - Zlan kwa - bha ˈˈtɔŋdhɛ - gɛn - gban kwa - bha ꞊ nɔɔn - nu ˈka - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="3"> Oyuwadɩ kualɛlilɛ mɔɔ ɩkɔlɩ ɔzʋlɔ nɩ , kɛ yɛkɛyɛ na ɩávalɩ yɛ ɩyɛ alɔngɔ a ?
(trg)="3"> Kwa - dho - a kë ꞊ dhɛ kö ˈkwa - dho kë ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa ꞊ nɔɔn - bha ꞊ dhuëŋ ˈka ?

(src)="4"> Mɩnla ti mɔɔ ezi wʋ kɛnɣa kɛɛ ɛkɛbɩbɛ sunzuma ɔfʋã nu anwʋnyia a ?
(trg)="4"> ˈMën - kë ˈü ˈˈdhiʋ̈ luuˈˈ - sü ˈka - a - bha kö ˈü - Zlan - bha ˈdhuëë - - nu mɛɛnˈˈ ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mmenii bɔkɔhɔlɩ ɔzʋlɔ bekeli ehyinyia wɔ oyuwadɩ eyi nu .
(src)="7"> Mɩnla ti a ?
(trg)="6"> ˈMën - kë ˈö ˈˈfleemɛn - nu ˈwi - dho ɲën ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa yö ꞊ dɛɛ ?

(src)="8"> Mɩnla ndwokɔɣizialɛ yɛ yɛbɛazunzu ɔnwʋmɔ a ?
(trg)="7"> Dhɛɛˈˈ - nu - mɛɛn ˈö kwa dho - an - yɔ mɛɛnˈˈ ?

(src)="9"> 4 , 5 . ( a ) Mɩnla dɩyɛ yɛ ɩdʋlɩ pika kilavʋlɔ mɔɔ Gyisɛsɩ ɩhanlɩ yɩ nwʋ odwokɔ wɔ yɩ ndianwʋ yɩ nu nɩ a ?
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="10"> ( b ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Gyisɛsɩ ɩva ɩmanlɩ yɩ adʋwavʋlɔ nɩ mmɔ a ?
(trg)="9"> ( 1 ) ꞊ Nɔɔn - gɔdhhiʋ̈mɛn ˈö Yesu - ya - wɔn ꞊ blɛɛ bhë , - mën - wɔn ˈö - ꞊ slɔɔ ?

(src)="11"> Kɛ yɛyɛ mɔɔ yɛnwʋ kɛɛ kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ ɩáhɩnla Nyamɩnlɩ yi ti nu pɔkɔ nwʋ a ?
(trg)="11"> Kwa - ˈwɔn - dɔ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ ꞊ nɔɔn - wɔn ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa ꞊ dɛɛ , ˈyaa - Zlan zuʋ̈piʋ̈wɔn ˈka ?

(src)="12"> Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ ɩwɔ Luuku 16 : 10 - 13 ?
(trg)="12"> - Dhioo - mɛɛn ˈwo - dɔ kwa - ta Dhukö 16 : 10 - 13 ˈgü ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="14"> Ma ndianwʋ be fa kile kezimɔ abiyemmɔ bɛlɛ bɛ anwʋnyia bedii Nyamɩnlɩ nɔhʋanlɛ .
(trg)="14"> Kwa ꞊ dhegblü - nu - wo - Zlan - dhɔkë wo - bha “ ꞊ flü - naɔ ” ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa yo - a ˈka . - A ˈwɔnzuan - nu - zɔn .

(src)="15"> Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla nyilalɛ yɛ ɩzʋ̃ numɔ ɩba a ?
(trg)="15"> Kwa ˈˈgblü ꞊ ya kë - së , ˈdhuëë - - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - ꞊ slɔɔ ?

(src)="16"> ( a ) Sɛ yebuko yɛ sa nu yɛkyɛ dɩyɛ a , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ ikile kɛɛ “ yɛfa yɛ adwɩnɩ yɛyɛ egyima ” a ?
(trg)="16"> ( 1 ) Kwa - bha - gbɔɔ zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu ˈka - sü , - ya - zɔn ꞊ dhɛ kwa “ - dɔ ˈwɔn kë - dhɛ ˈka ” - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="17"> ( b ) Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Nyamɩnlɩ yɩ mmenii bɛkyɛ bo ozukua pɛpɛɛpɛ a ?
(trg)="17"> ( 2 ) Kwa ꞊ dhegblü - nu wo ˈko - takun ꞊ nɔɔn - wɔn ˈgü ꞊ dɛɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="18"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="18"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="19"> Mɩnla yɛ Abilehamɩ ɩyɛlɩ ɩva ihileli kɛɛ nɩ ɩfa yɩ nwʋ itiã Nyamɩnlɩ zʋ a ?
(trg)="19"> Ablaamö - ya - zɔn ꞊ dhɛ ˈö ö - zo - yö Zoova - dhɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="20"> ( a ) Mɩnla fʋlɔdulɛ yɛ Pɔɔlʋ ɩva ɩmanlɩ Timoti a ?
(trg)="20"> ( 1 ) - Dhioo - mɛɛn ˈö Pɔdhö - ya dɔ Timote - ta ?

(src)="21"> ( b ) Kɛ yɛkɛyɛ na ɩava Pɔɔlʋ yɩ fʋlɔdulɛ nɩ yɛayɛ egyima nnɛ a ?
(trg)="21"> ( 2 ) - Dhioo ˈö Pɔdhö - ya dɔ bhë , kwa - dho - a ꞊ ya ꞊ bhlëë ˈgü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="22"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛfa yesiye yɛ anyɩ zʋ kɛɛ yɛkɛyɛ a ?
(trg)="22"> ˈMën ˈö kwa dua ˈdhö - mü ˈkwa - kë ? - A ˈwɔnzuan - nu - zɔn .

(src)="23"> Ma ɔnwʋmɔ ndianwʋ .
(src)="24"> Mɩnla anwʋnyia yɛ ɩma yɛ kɛnɣa ɩtɔ yɛ kunlu baaba a ?
(trg)="23"> ꞊ Nɔɔn - mɛɛn ˈö mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü - dhi ꞊ dedewo ?

(src)="25"> ( a ) Kualɛlilɛ nhyɩhyɛlɩyɛ mɔɔ ɩwɔ ɛkɛnɩ nnɛ nɩ , mɩnla yɛ ɩbadʋ yɩ a ?
(trg)="24"> ( 1 ) ˈMën - dho kë ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa - nɔɔn - nu ˈka ?

(src)="26"> ( b ) Iluwakɛɛ yezi mɔɔ ikezi wɔ eɣile be nɩ ti , mɩnla adwɩnɩ yɛ ɩsɛ kɛɛ yenyia wɔ nnwʋnlamɩ ɔfʋã nu anwʋnyia nwʋ a ?
(trg)="25"> ( 2 ) ˈDhɛ ˈö - kë ꞊ dhɛ ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa - nɔɔn ˈgü - dho shiʋ̈ˈˈ bhë , kwa - dho - a ˈsü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="26"> 17 , 18 .

(src)="28"> Mɩnla yɛ Nyamɩnlɩ yɩ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ sa ɩkɛhã eɣile be a ?
(trg)="27"> ˈMën ˈö - Zlan - ya ˈˈplüün bho ö ˈbhamɛn - nu - dhɛ ?

# aha/2017497.xml.gz
# daf/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mʋnlʋmmɔ bezizí bɔ ɔhɔnwʋmmɔ bɛ kɛnɣa , na bɔwʋwá bɔ nwʋ nkʋ̃kʋ̃ nkʋ̃kʋ̃ . ” — 1 TƐS .
(trg)="1"> “ - Ka ka ˈko - nu - zʋ - gban , kö ˈka ka ˈko - nu faan dɔ yi ꞊ gban ˈka . ” — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛɛ Gyehova ɩfa ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ ɩma a ?
(trg)="3"> Zoova - yö kwa - zo - gban - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="4"> Mɩnla Ɛhɛlɛlɛ Ndwokɔ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="4"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , Biblö ˈˈɲan - mɛɛn ˈwo ꞊ mɔn - a - bha ˈwo - - zo - gban ?

(src)="5"> Mɩnla yɛ asafʋ yɩ ɩkɔhʋla ɩkɛyɛ ɩkɛva ɩkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="5"> Mɛn - nu ˈö ga ꞊ ya bhɔ - an - bha , - zlanwokɔdhigümɛn - nu - dho - an - zo - gban - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Mɩnla ti mɔɔ ɩsɛ kɛɛ yesunzu kezimɔ yɛkɛva ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ yɛkɛma bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ nwʋ a ?
(trg)="7"> ˈMën - kë ˈö - së kö mɛn - nu ˈö ga ꞊ ya bhɔ - an - bha , ˈkwa - an - zo - gban - kɔ - wɔn blɛɛˈˈ ?

(src)="8"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> Sɛ abiye yɩ dɔvʋlɔ be iwu a , mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yɛkɛhã kɛɛ Gyehova ɩtɩ ɛyɛkɛ mɔɔ idii nɩ yɩ tʋ a ?
(trg)="10"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , Zoova - ya ˈwɔn - dɔ ꞊ dhɛ - a - bhawɔn - yö - zogbandhe - bha .
(trg)="11"> Kwa - ˈwɔn - dɔ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="12"> 5 , 6 .

(src)="12"> Mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="13"> ˈMën ˈkwa - dho - a kë kö Zoova - yö kwa - zo - gban ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ Gyisɛsɩ ɩkɛyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="15"> ˈMën ˈö - - zɔn kwa - dhɛ ꞊ dhɛ Yesu - dho kwa - zo - gban ?

(src)="15"> Mmɩlɩ mɔɔ Lazʋlɔsʋ iwuli nɩ , mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyisɛsɩ ɩlalɩ yɩ ali kɛɛ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="16"> ˈDhɛ Dhazaa - wɔn - kë , Yesu - ya - zɔn - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ - yö - mën ö ˈka ?

(src)="16"> Mɩnla ti mɔɔ yɛkɔhʋla yekenyia anwʋlazʋ kɛɛ nnɛ po , Gyisɛsɩ ɩwɔ ngokɛnwʋnlɛ a ?
(trg)="17"> Kwa - ˈwɔn - dɔ ꞊ dhɛ kwa - wëë - yö Yesu - kë ˈpö ꞊ dɛɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="17"> Ɛhɛlɛlɛ Odwokɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkyɩkyɩ wʋ ɛɣɛɛlɛ baaba ?
(trg)="18"> Biblö ˈˈɲan - mɛɛn ˈü - yö ꞊ dhɛ - yö ü - zo - gban ?

(src)="18"> Mɩnla ɔhʋanɩ titili zʋ yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="19"> ˈWɔn ꞊ bhlëësü - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - kë kö ˈkwa mɛn - nu - zo - gban ?

(src)="19"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛnwʋ yɩ wɔ ɛyɛkɛlilɛ nwʋ a ?
(trg)="20"> ˈMën ˈö kwa - zo ˈyii - dho bhɔ - a ˈka ˈö - gban ga - ya wo - sü - bha ?

(src)="20"> Mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛhã yɛkɛva yɛkɛyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="21"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , ˈmën ˈü - dho - a pö - a - dhɛ kö ˈü - - zo - gban ?

(src)="21"> Sɛ ɩyɛ ɛzɩzɩbɛ ɩma yɛ kɛɛ yɛkɔhɔ abiye yɩ ɛkɛnɩ na yɛayɩkyɩ yɩ ɛɣɛɛlɛ a , mɩnla yɛ yɛkɔhʋla yɛkɛyɛ a ?
(trg)="22"> ꞊ Ya kë ꞊ dhɛ ˈmɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha - a zuʋ̈ˈˈ dhuaaˈˈ - sü - yö ü - gɔ ˈˈgbɩɩ - , ˈmën ˈü ꞊ mɔn - a - bha ˈü - - kë ?

(src)="22"> ( Kila alɩka mɔɔ yɩ odwokɔtile ise “ Ɛɣɛɛlɛyɩkyɩlɛ Odwokɔ Mɔɔ Ɩkã Ahʋnlɩnɩ . ” )
(trg)="23"> ( Kpɔɔˈˈ ˈpö ˈkɔnën “ Mɛn zuʋ̈ˈˈ dhuaaˈˈ - wo - nu ” - bha . )

(src)="23"> Dɩyɛ fʋlɔ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkɔhʋla ɩkɔwʋwa baaba paa ma yɛkɛyɩkyɩ mmenii mvʋlɔ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="24"> ˈMën ˈö ꞊ mɔn - a - bha ˈö mɛn ˈˈwɛɛ - nu - zo - gban ꞊ dedewo ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="25"> 17 - 19 .

(src)="25"> Mɩnla ti mɔɔ ihyinyia kɛɛ yɛkɔ ɔzʋlɔ yɛkyɩkyɩ bɛzabɛ mɔɔ bɔ dɔvʋlɔ be iwu nɩ bɛ ɛɣɛɛlɛ a ?
(trg)="26"> ˈMën - kë ˈö kwa dua ˈdhö - mü kö ˈkwa mɛn - nu - zo - gban ˈkwa ˈdho - ˈka ?

(src)="26"> Mɩnla ti mɔɔ Gyehova yɩ anʋhʋba azʋlɔtʋ nɩ ɩkyɩkyɩ yɛ ɛɣɛɛlɛ baaba a ?
(trg)="27"> - Mën ˈö Zoova - ya ˈˈplüün bho ˈö mɛn - zo - gban ꞊ dedewo ?

# aha/2017498.xml.gz
# daf/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Bɛyɩ́ Gya Ayɛlɛ ! . . .
(trg)="1"> “ - Ka Zoova ˈtɔ bhɔ , [ . . . ]

(src)="2"> Ɩyɛ fɛ ; ayɛlɛyɩlɛ yɩ nɩ ɩfata ! ” — NDW .
(trg)="2"> ˈyö - tɔ - a - kë ˈˈdhʋ̈ - sü - yö - së . - A - dhɛ - mü kö - a ˈtɔ - yö bhɔ ” — PS .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩdwɩnɩ wʋ nwʋ a ?
(trg)="4"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dhɛ ü - dhɔ - yö Zoova - kë ?

(src)="5"> enyia anwʋlazʋ kɛɛ Nyamɩnlɩ ikele wʋ a ?
(trg)="5"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dedewo ꞊ dhɛ Zoova - dho ü - takun ?

(src)="6"> ɔnwʋ kezimɔ Gyehova iluwa yɩ Odwokɔ yɩ zʋ ɩbʋwa yɩ mmenii a ?
(trg)="6"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dhɛ Zoova - yö - bɔ ö ˈˈDhiwo - ta ˈyö ö - dhɔkëmɛn - nu - takun ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Ɩkɛyɛ kɛɛ mɩnla mmɩlɩ yɛ bɛhɛlɛlɩ Ndwomi 147 nɩ a ?
(trg)="7"> 1 - 3 .
(trg)="8"> ( 1 ) ˈˈTʋ̈ŋ - mɛɛn ˈö ˈwo Psaume 147 - bɛn zë - a ˈka ?

(src)="8"> ( b ) Mɩnla dɩyɛ yɛ yɛkɔhʋla yekozuma wɔ Ndwomi 147 yɩ nu a ?
(trg)="9"> ( 2 ) - Mën ˈö ˈkwa - dho - a yö Psaume 147 ˈgü ?

(src)="9"> Bulombunli Sayɩlɔsʋ ileli Yizilayamaa nɩ wɔ alɔngɔzʋ̃mɩnlɛ nu nɩ , kɛ bɛdɩlɩ nɣanlɩ bezeli a , na mɩnla ti a ?
(trg)="10"> ˈDhɛ - Gblüdë Sidhisö - yö Izraɛdhö - mɛn - nu bho ˈˈgan ˈgü , - wo - kë wo - de ˈgü ꞊ dhɛ ?
(trg)="11"> ˈYö ˈmën - kë ?

(src)="10"> Mɩnla odwokɔ yɛ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ ɩhanlɩ ɩvalɩ Gyehova yɩ tumi mɔɔ ɩfa ɩsa adimakɛlɛ nɩ nwʋ a ?
(trg)="12"> Psaume - bɛnzëmɛn - ya - zɔn - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ Zoova - yö mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈwaannu ?

(src)="11"> Ɩdɩ kɛ mɔɔ ndwomidʋlɛvʋlɔ yɩ nɩ ɩlanɩnlɩ odwokɔ mɔɔ nɩ ɩkãã yɩ nu wɔ Ndwomi 147 : 4 .
(trg)="13"> - Gleŋ - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - sü Psaume 147 : 4 ˈgü ?

(src)="13"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="14"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɩ mmenii ma bekegyina odwohilalɛ munwa a , mɩnla yɛ ɩkakɛ a ?
(trg)="15"> 7 , 8 .

(src)="15"> ( b ) Sɛ Gyehova ɩbʋwaa mmenii mɔɔ tanɩ wɔ bɔ nwʋ a , ɩtɩ bɔ tʋ .
(trg)="16"> ( 1 ) Zoova ꞊ ya - pö ˈö nu ö - dhɔkëmɛn - dhɛ , ˈmën ˈö - - zo - yö - bo - a ˈka ?

(src)="16"> Ma ndianwʋ fa kile sianti .
(trg)="17"> ( 2 ) ˈWɔn ˈö kwa - ta , Zoova - ya ˈgüman kwa - gɔ . - A ˈwɔnzuan - zɔn .

(src)="17"> 9 , 10 .
(trg)="18"> 9 , 10 .

(src)="18"> Sɛ Gyehova ɩbʋwaa yɛ a , mɩnla yɛ ɩfa idi bɔmʋnlɩ a ?
(src)="19"> Ma ndianwʋ .
(trg)="19"> Zoova ꞊ yaa - pö ˈö kwa - takun , ˈmën ˈö - nu kwa - dhɛ - blɛɛsü ? - A ˈwɔnzuan do - zɔn .

(src)="20"> Mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ mmenii mɔɔ bɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩfa yi tumi ɩbʋwa bɛ nɩ bɛyɛ a ?
(trg)="20"> Kwa - dho Zoova - bha mɛn - takun - faan ꞊ trɔɔn yö - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="21"> 12 , 13 . ( a ) Sɛ yɛpɛ kɛɛ Nyamɩnlɩ ɩbʋwa yɛ a , mɩnla yɛ ɩsɛ kɛɛ yɛpʋ a ?
(trg)="21"> 12 , 13 .

(src)="22"> ( b ) Aninyiammɔ yɛ Gyehova yɩ anyɩ ideli bɔ nwʋ a ?
(trg)="22"> ( 1 ) ˈKwa - pö Zoova - yö kwa - takun , ˈmën ˈkwa - dho ˈˈkan - - bha ?

(src)="23"> Mɩnla yɛ nɩ ndwomidʋlɛvʋlɔ nɩ izi mɔɔ ɩhyɛlɩ yɩ ɛzɩzɩbɛ a ?
(trg)="23"> ( 2 ) De - nu ˈwo Zoova zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü - dhi ?
(trg)="24"> - Mën - wɔn ˈö Psaume - bɛnzëmɛn zuʋ̈ˈˈ - ke - saa ?

(src)="24"> 15 - 17 . ( a ) Ɩyɛ na yeyiyia atɩɩtɩɩ a , kɛ yɛtɩ nɣanlɩ yese a ?
(trg)="25"> 15 - 17 .

(src)="25"> Naasʋ̃ mɩnla ɔhʋanɩ zʋ yɛ Gyehova ɩfa yɩ odwokɔ yɩ ɩbʋwa yɛ a ?
(trg)="26"> ( 1 ) Kwa bɔ - ni ˈgü ˈwɔn ˈˈgbɩɩ - - nu ˈgü , kwa - kë kwa - de ˈgü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ? - Zlan - yö - bɔ ö - Wo - ta ˈö kwa - takun - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="26"> ( b ) Fa ndianwʋ kile kezimɔ ‘ Nyamɩnlɩ yɩ odwokɔ itu tɔlɔnwa ndɛndɛ . ’
(trg)="27"> ( 2 ) - Kɔ ˈö ‘ - Zlan - Wo - yö - bia - lö - a ˈka , ’ - a ˈwɔnzuan - zɔn .

(src)="27"> Mɩnla ti mɔɔ ɛtɩ nɣanlɩ kɛɛ Gyehova ide wʋ itiã nu a ?
(trg)="28"> Ü - bhaa ˈgü , ˈˈgblü - së - mɛɛn ˈö - Zlan ꞊ yaa - kë ü ˈka ?

(src)="28"> Mɩnla nninyeni ti mɔɔ ɔkɔhʋla ɛkɛhã kɛɛ “ Bɛyɩ Gya ayɛlɛ ! ”
(src)="29"> a ?
(trg)="29"> ˈMën ˈö - kë ˈü - dho - a pö “ Ya ˈtɔ bhɔ ” ?

# aha/2017499.xml.gz
# daf/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Ma wʋ anyɩ ileli Gyehova nwʋ , na mɔɔ ɩla wʋ ahʋnlɩnɩ zʋ nɩ , ɩkɛyɛ ɩkɛma wʋ . ” — NDW .
(trg)="1"> “ - Bhö zuʋ̈gblüdhi kë Zoova - dhɔkë - sü ˈgü , - yö - dho pë - nu ˈö ü zuʋ̈ˈˈ dɔ - an - bha , - an kë ü - dhɛ . ” — PS .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> Mɩnla abɔkɔ yɛ ɔkɔhʋla ekezizi na ama wʋanyia anyɩnlɩlelɛ eɣile be a ?
(trg)="3"> - Mën - wɔn ˈö ˈbha - ꞊ ya ü zuʋˈˈ ˈˈpiʋ̈ ˈö dho ü - bha - dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ kë - së ?

(src)="4"> Sɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ ɩfa yɩ nwʋ iwula mmɩlɩ munwatĩĩ ɔzʋ̃mɩnlɛ egyima yɩ nu a , mɩnla yɛ ɩba ɩnwʋ yɩ a ?
(trg)="4"> ˈMën ˈö - kë - yödhiʋ̈ ˈka - sü - ya - zɔn wluuˈˈ - nën - nu - dhɛ ?

(src)="5"> Sɛ abiye ɩyɛ ɔhʋanɩbukolɛ egyima a , ɔnwʋmɔ ɔhʋanɩ ɛhɩnla dɩyɛ yɛ ɩkʋla ibuko ɩma yɩ a ?
(trg)="5"> Kö ˈü ü - bha - tosɛta kë - yödhiʋ̈dhɛ ˈgü , ˈmën ˈü - dho - a ꞊ slɔɔ ?

(src)="6"> Mɩnla pɔkɔ yɛ ɩsɛ kɛɛ abɩlantɩyɛ anzɛnyɩɩ kɛdɛkɛ isi wɔ yɩ eɣile be nwʋ a , na mɩnla ti mɔ íni kɛɛ yɩ kunlu itu a ?
(trg)="6"> ˈMën wluuˈˈ - nën dua ˈdhö - mü kö - yö ö - zota - a ˈgü ˈö - gban - a - bha - dhɛkpaɔ dhiaˈˈ - bha ?
(trg)="7"> ˈMën - kë ˈö suʋ̈ˈˈ dua ˈyaa - mü kö - ya kë ?

(src)="7"> ( Kila mfonyini mɔɔ ɩwɔ dɩyɛzumanlɛ eyi yɩ tʋwɔlɛ nɩ . )
(trg)="8"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="8"> Mɩnla yɛ ɩma ɔnwʋ kɛɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi pɔkɔ mɔɔ ɩkɛma wʋ anyɩ ikele eɣile be a ?
(trg)="9"> ˈMën ˈö - - zɔn ü - dhɛ ꞊ dhɛ Zoova - ya ˈˈpiʋ̈ ˈü ˈwɔn - nu ˈö ˈwo dho zuʋ̈gblüdhi nu ü - dhɛ , - an ꞊ ya ü zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ ?

(src)="9"> Mɩnla pɔkɔ yɛ Gyehova ɩpɛ kɛɛ esi a ?
(trg)="10"> ˈMën Zoova ˈdhö - a ˈˈpiʋ̈ ˈü - kë ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="11"> Mɩnla yɛ ɩmanlɩ Gyisɛsɩ yɩ anyɩ ileli a ?
(trg)="12"> ˈMën ˈö zuʋ̈gblüdhi nu Yesu - dhɛ ?

(src)="12"> Ɩsɛ kɛɛ ɛ nɩɩ Kilisinyiamaa mɔɔ bɔ nwʋ ɩwʋlʋ nɩ bosunzu pɔkɔ mɔɔ ɔwɔ ɛma wʋ eɣile be nɩ nwʋ .
(trg)="13"> ˈMën - kë ˈö - së kö pë - nu ˈü ˈˈpiʋ̈ ˈü - an kë ˈü - an - wɔn blɛɛˈˈ Kletiɛn - nu ˈö - an - zo ꞊ ya - gban - an - dhɛ ?

(src)="13"> Mɩnla ti yɛ eyi nwʋ ihyinyia ?
(trg)="14"> ˈMën - kë ˈö - zlanwopösü - dhɔ - yö wluuˈˈ - nën ꞊ vadhɛ kë ?

(src)="14"> Mɩnla ti mɔɔ mmɩlantɩyɛ nɩɩ nɣɛdɛkɛ sʋ̃maa bɛ anyɩ ideli adʋwavʋlɔyɛlɛ egyima nɩ nwʋ a ?
(trg)="15"> ˈMën ˈö wluuˈˈ - nën ˈbhaa - nu - wa - kë kö - wo - zlanwopö mɛn ꞊ va - dhɛ ?