# af/2003000.xml.gz
# ve/2003000.xml.gz


(src)="1"> ‘ God , waarom het u dit toegelaat ? ’
(trg)="1"> ‘ Mudzimu , Ndi Ngani Wo Tendela Zwenezwi Zwithu Zwi Tshi Bvelela ? ’

(src)="2"> RICARDO onthou nog hoe hy saam met sy vrou , Maria , in die dokter se spreekkamer gesit het .
(trg)="2"> RICARDO u kha ḓi humbula o dzula na musadzi wawe , Maria , kamarani ine vhathu vha lindela hone dokotela .

(src)="3"> * Nie een van hulle het die moed gehad om die uitslag van Maria se jongste mediese toetse te lees nie .
(trg)="3"> * Vhoṱhe vho vha vho tshuwa musi vho lindela u vhala mvelelo dza u ṱhaṱhuvhiwa ha Maria nga dokotela .

(src)="4"> Toe het Ricardo die koevert oopgemaak , en hulle het hulle oë vlugtig oor die mediese taal in die verslag laat gaan .
(trg)="4"> Nga zwenezwo , Ricardo a vula fulobo , nahone vha sedza nga u ṱavhanya zwo ṅwaliwaho nga dokotela .

(src)="5"> Hulle het die woord “ kanker ” gesien , en albei het begin huil toe die volle implikasie van daardie woord hulle tref .
(trg)="5"> Vha vhona ipfi ḽine ḽa ri “ khentsara , ” nahone vhoṱhe vha thoma u lila samusi vha tshi ḓivha nga vhuḓalo uri ḽeneḽo ipfi ḽi amba mini .

(src)="6"> “ Die dokter was baie gaaf ” , sê Ricardo , “ maar hy het natuurlik die erns van die situasie besef , want hy het vir ons bly sê dat ons op God moet vertrou . ”
(trg)="6"> Ricardo uri : “ Dokotela o vha e na vhulenda , fhedzi o dzhiela nṱha vhuhulwane ha honoho vhuimo ngauri o vha a tshi dzulela u ri vhudza uri ri fanela u fhulufhela Mudzimu . ”

(src)="7"> Voordat Maria bestraling begin ontvang het , het haar dokter opgemerk dat haar regtervoet onwillekeurig beweeg .
(trg)="7"> Musi vha sa athu thoma dzilafho ḽa u alafha khentsara nga u tou i fhisa , dokotela wa Maria o ṱhogomela uri ha tsha kona u tshimbila nga mulenzhe wa tsha u ḽa .

(src)="8"> Verdere toetse het aan die lig gebring dat die kanker na haar brein versprei het .
(trg)="8"> O dovha a ṱhaṱhuvhiwa nahone ha wanala uri khentsara yo no swika na kha vhuluvhi hawe .

(src)="9"> Ná net ’ n week se behandeling , is die bestraling gestaak .
(trg)="9"> Nga murahu ha vhege nthihi a tshi khou alafhiwa , ha si tsha itwa dzilafho ḽa u fhisa khentsara .

(src)="10"> Maria het in ’ n koma gegaan en twee maande later gesterf .
(trg)="10"> Maria o vha e vhuimoni vhu shushaho , nahone a fa nga murahu ha miṅwedzi mivhili .

(src)="11"> “ Ek was bly dat haar lyding verby was ” , verduidelik Ricardo , “ maar ek het haar soveel gemis dat ek begin wens het ek kon ook sterf .
(trg)="11"> Ricardo uri : “ Ndo takalela uri u shengela hawe ho fhela , fhedzi ndo mu ṱuvha vhukuma lune na nṋe nda tou tama ndo fa .

(src)="12"> Ek het dikwels vir God gevra : ‘ Waarom het u toegelaat dat dit gebeur ? ’ ”
(trg)="12"> Tshifhinga tshinzhi ndi a lilela Mudzimu nda ri : ‘ Ndi ngani wo tendela zwenezwi zwithu zwi tshi bvelela ’ ”

(src)="13"> Tragedies laat baie vrae ontstaan
(trg)="13"> Hu Vha Na Mbudziso Nnzhi Musi Hu Tshi Vha Na Makhaulambilu

(src)="14"> Soos Ricardo word tallose mense regoor die wêreld gedwing om die werklikheid van lyding onder die oë te sien .
(trg)="14"> U fana na Ricardo , vhathu vhanzhi shangoni ḽoṱhe vha khou shengela .

(src)="15"> Dit is dikwels die onskuldiges wat ly .
(trg)="15"> Zwifhinga zwinzhi hu shengela vhathu vha si na mulandu .

(src)="16"> Dink aan die verskriklike hartseer wat veroorsaak word deur die eindelose gewapende konflikte wat die mensdom teister .
(trg)="16"> Humbulani nga zwithu zwi ṱungufhadzaho zwine zwa wela vhathu zwi bveledzwaho nga nndwa .

(src)="17"> Of dink aan die pyn van al die slagoffers van verkragting , kindermolestering , gesinsgeweld en ander euwels waaraan mense hulle skuldig maak .
(trg)="17"> Kana humbulani nga vhuṱungu vhune ha wela vhathu vhanzhi vho tzhipiwaho , u farwa luvhi ha vhana , nndwa dza muṱani , na vhuṅwe vhuvhi vhune ha itwa nga vhathu .

(src)="18"> Dit lyk of daar deur die geskiedenis heen geen perke was aan die onregte en pyn wat manne en vroue bereid was om mekaar aan te doen nie .
(trg)="18"> Kha ḓivhazwakale yoṱhe hu vhonala ho ḓala tshikhetho na vhuṱungu zwine vhanna na vhasadzi vha zwi bveledza .

(src)="19"> Dan is daar ook die benoudheid van slagoffers van natuurrampe of van mense wat aan emosionele , geestes - en fisiese siektes ly .
(trg)="19"> ( Muhuweleli 4 : 1 - 3 ) Hu na u shengela ha vhathu vho welwaho nga khombo dza mupo kana vha re na vhulwadze ha maḓipfele , muhumbulo , na ha ṋamani .

(src)="20"> Dit is geen wonder nie dat baie vra : “ Waarom laat God hierdie lyding toe ? ”
(trg)="20"> Ndi ngazwo vhathu vhanzhi vha tshi vhudzisa uri : “ Ndi ngani Mudzimu o tendela tshengelo ? ”

(src)="21"> Selfs vir godsdienstige mense is dit nooit maklik om lyding te verduur nie .
(trg)="21"> Vhakriste na vhone vha a konḓelwa u sedzana na tshengelo .

(src)="22"> Jy wonder dalk ook waarom ’ n liefdevolle , almagtige God enigsins menselyding toelaat . ’ n Bevredigende en betroubare antwoord op hierdie verwarrende vraag is noodsaaklik vir ons gemoedsrus en ons verhouding met God .
(trg)="22"> Na inwi ni nga mangala uri ndi ngani Mudzimu wa lufuno na ramaanḓa oṱhe o tendela vhathu vha tshi tambula .
(trg)="23"> U wana phindulo dzi fushaho na dza ngoho dza heyi mbudziso ndi zwa ndeme u itela u vha na mulalo wa muhumbulo na vhushaka hashu na Mudzimu .

(src)="23"> Die Bybel voorsien so ’ n antwoord .
(trg)="24"> Bivhili i a ṋea yeneyo phindulo .

(src)="24"> Lees gerus in die volgende artikel wat dit hieroor sê .
(trg)="25"> Nga khumbelo ṱhogomelani zwine ya amba samusi zwo ṅwaliwa theroni i tevhelaho .

(src)="25"> [ Voetnoot ]
(trg)="26"> [ Ṱhaluso i re magumoni a siaṱari ]

(src)="26"> Van die name is verander .
(trg)="27"> Madzina o shandulwa .

(src)="27"> [ Prente op bladsy 3 ]
(trg)="28"> [ Zwifanyiso kha siaṱari 3 ]

(src)="28"> Die dokter het vir ons bly sê dat ons op God moet vertrou
(trg)="29"> Dokotela o vha a tshi dzulela u ri vhudza uri ri fanela u fhulufhela Mudzimu

# af/2003001.xml.gz
# ve/2003001.xml.gz


(src)="1"> Vertroosting vir dié wat ly
(trg)="1"> Khuthadzo Kha Vhane Vha Khou Shengela

(src)="2"> DEUR die eeue heen het die vraag oor waarom God lyding toelaat , baie filosowe en teoloë laat kopkrap .
(trg)="2"> MIṄWAHANI minzhi yo fhelaho , mbudziso ya uri ndi ngani Mudzimu o tendela tshengelo yo konḓela vhaḓivhi vhanzhi vha pfunzo dza maṱali na dza vhurereli .

(src)="3"> Aangesien God almagtig is , beweer baie mense dat hy in werklikheid vir lyding verantwoordelik moet wees .
(trg)="3"> Vhaṅwe vho amba uri samusi Mudzimu e na maanḓa mahulu , u fanela u vha e na mulandu wa tshengelo .

(src)="4"> Die skrywer van The Clementine Homilies , ’ n apokriewe werk uit die tweede eeu , het gesê dat God met albei hande oor die wêreld heers .
(trg)="4"> Muṅwali wa The Clementine Homilies , bugu ya miswaswo ya ḓana ḽa vhuvhili ḽa miṅwaha , o amba u ri Mudzimu u vhusa shango nga zwanḓa zwivhili .

(src)="5"> Met sy “ linkerhand ” , die Duiwel , veroorsaak hy lyding en ellende , en met sy “ regterhand ” , Jesus , red en seën hy .
(trg)="5"> Kha “ tshanḓa tsha monde ” tshawe , tshine tsha vha na Diabolo , u ḓisa tshengelo na u tambula , nahone kha “ tsha u ḽa ” tshawe , tshine tsha vha na Yesu , u a ṋea na u fhaṱutshedza .

(src)="6"> Ander , wat nie kan aanvaar dat God lyding kan toelaat nie , selfs al veroorsaak hy dit nie , verkies om te ontken dat lyding bestaan .
(trg)="6"> Vhaṅwe vhathu , nga ṅwambo wa u kundelwa u tenda uri Mudzimu a nga tendela tshengelo , naho hu si ene ane a i bveledza , vho phetha u sa tenda uri tshengelo i hone .

(src)="7"> “ Boosheid is net ’ n illusie , en dit het geen vaste grondslag nie ” , het Mary Baker Eddy geskryf .
(trg)="7"> Mary Baker Eddy o ṅwala a ri : “ Vhuvhi ndi muloro nahone a vhuho .

(src)="8"> “ As sonde , siekte en die dood gesien word as dinge wat nie werklik bestaan nie , sal dit verdwyn . ” — Science and Health With Key to the Scriptures .
(trg)="8"> Arali tshivhi , malwadze , na lufu ra zwi dzhia zwi siho , zwi nga si vhe hone . ” — Science and Health With Key to the Scriptures .

(src)="9"> Weens die tragiese gebeure in die geskiedenis , veral van die Eerste Wêreldoorlog af tot in ons dag , het baie tot die slotsom gekom dat God eenvoudig nie in staat is om lyding te voorkom nie .
(trg)="9"> Vhathu vhanzhi vho humbula uri Mudzimu ha koni u thivhela tshengelo nga ṅwambo wa u vhona zwiitea zwi ṱungufhadzaho zwa ḓivhazwakale , zwihuluhulu zwe zwa itea u bva kha nndwa ya shango ya u thoma u swika na ṋamusi .

(src)="10"> “ Die Slagting het , na my mening , dit onmoontlik gemaak om almag as ’ n gepaste eienskap van God te beskou ” , het die Joodse geleerde David Wolf Silverman geskryf .
(trg)="10"> Mugudi wa Muyuda ane a pfi David Wolf Silverman o ṅwala a ri : “ Ndi humbula uri mabulayo a nndwa e a vha hone o ita uri vhathu vha dzhie Mudzimu e si na maanḓa . ”

(src)="11"> “ Om God enigsins te kan verstaan ” , het hy bygevoeg , “ moet Sy goedheid met die bestaan van boosheid versoen kan word , en dit geld net as Hy nie almagtig is nie . ”
(trg)="11"> O engedza a ri : “ Arali ra nga dzhia Mudzimu nga yeneyo nḓila , zwi ḓo amba uri O tendela vhuvhi vhu tshi vha hone , nahone zwenezwi zwi nga vha ngoho arali A si ramaanḓa oṱhe . ”

(src)="12"> Maar bewerings dat God op die een of ander wyse vir lyding verantwoordelik is , dat hy nie in staat is om dit te voorkom nie of dat lyding maar net iets is wat in ons verbeelding bestaan , bied bitter min vertroosting vir dié wat ly .
(trg)="12"> Naho zwo ralo , mihumbulo ya uri Mudzimu u na mulandu wa tshengelo , na uri u a kundelwa u vhu thivhela , kana a huna tshengelo a zwi khuthadzi vhane vha khou shengela .

(src)="13"> En nog belangriker , sulke opvattings is heeltemal in stryd met die beskrywing wat die Bybel van God gee , naamlik dat hy regverdig , dinamies en liefdevol is .
(trg)="13"> Nahone tsha ndeme vhukuma ndi uri dzenedzo thendo dzi lwisana na pfeneleo dza Mudzimu o lugaho , wa maanḓa , na a ṱhogomelaho we a ṅwaliwa Bivhilini .

(src)="14"> Wat sê die Bybel dus oor die rede waarom lyding toegelaat word ?
(trg)="14"> ( Yobo 34 : 10 , 12 ; Yeremia 32 : 17 ; 1 Yohane 4 : 8 ) Nga zwenezwo , Bivhili i ri mini nga ha u tendelwa ha tshengelo ?

(src)="15"> Hoe het lyding begin ?
(trg)="15"> Tshengelo Yo Thoma Hani ?

(src)="16"> God het die mens nie geskep om te ly nie .
(trg)="16"> Mudzimu ho ngo sika vhathu uri vha shengele .

(src)="17"> Inteendeel , hy het vir die eerste mensepaar , Adam en Eva , ’ n volmaakte verstand en liggaam gegee , ’ n pragtige tuin as ’ n tuiste vir hulle voorberei en vir hulle sinvolle , bevredigende werk gegee .
(trg)="17"> Zwo fhambanaho na zwenezwo , o ṋea vhavhingani vha u thoma , Adamu na Eva , mihumbulo na mivhili yo takalaho , a vha lugiselela tsimu ya u naka uri i vhe haya havho , nahone a vha ṋea mushumo wavhuḓi na u fushaho .

(src)="18"> Maar hulle toekomstige geluk het daarvan afgehang dat hulle God se heerskappy erken sowel as sy reg om te besluit wat goed en wat kwaad is .
(trg)="18"> ( Genesi 1 : 27 , 28 , 31 ; 2 : 8 ) Naho zwo ralo , u itela uri vha dzule vho takala vho vha vho fanela u dzhiela nṱha vhuvhusi ha Mudzimu na ndugelo yawe ya u phetha zwo lugaho na zwi songo lugaho .

(src)="19"> Daardie Goddelike reg is voorgestel deur ’ n boom wat “ die boom van die kennis van goed en kwaad ” genoem is .
(trg)="19"> Ndaela ya Mudzimu yo vha yo imelwa nga muri une wa vhidzwa “ muri wa u ṱalukanya vhuḓi na vhuvhi . ”

(src)="20"> Adam en Eva sou toon dat hulle aan God onderworpe is as hulle sy bevel gehoorsaam om nie van daardie boom te eet nie .
(trg)="20"> ( Genesi 2 : 17 ) Adamu na Eva vho vha vha tshi ḓo sumbedza u ḓivhea nga fhasi ha Mudzimu nga u thetshelesa ndaela yawe ya u sa ḽa wonoyo muri .

(src)="21"> *
(trg)="21"> *

(src)="22"> Ongelukkig het Adam en Eva God nie gehoorsaam nie . ’ n Opstandige geesskepsel , wat later as Satan die Duiwel geïdentifiseer is , het Eva oortuig dat dit nie vir haar voordelig sou wees om God te gehoorsaam nie .
(trg)="22"> Zwi ṱungufhadzaho ndi uri Adamu na Eva vho kundelwa u thetshelesa Mudzimu .
(trg)="23"> Tshivhumbiwa tsha muya tshi vutshelaho , tshe nga murahu tsha vhidzwa Sathane Diabolo , tsho ita uri Eva a tende uri u sa thetshelesa hawe Mudzimu zwo vha zwi tshi ḓo mu vhuyedza .

(src)="23"> Trouens , God het haar glo iets ontneem wat uiters begeerlik is : onafhanklikheid , die reg om self te besluit wat goed en wat kwaad is .
(trg)="24"> Zwi re zwone ndi u ri o amba uri Mudzimu o vha a tshi khou mu thivhela tshiṅwe tshithu tsha ndeme : u ḓivhusa , ndugelo ya u ḓikhethela vhuḓi na vhuvhi .

(src)="24"> Satan het beweer dat ‘ haar oë sekerlik geopen sou word en sy sekerlik soos God sou word deur goed en kwaad te ken ’ as sy van die boom eet .
(trg)="25"> Sathane o amba uri arali a ḽa wonoyo muri , ‘ maṱo awe a ḓo bonyolowa , a ḓo nga Mudzimu , a ḓivha vhuḓi na vhuvhi . ’

(src)="25"> Eva is verlei deur die vooruitsig om onafhanklik te wees en het van die verbode vrug geëet , en Adam het kort daarna dieselfde gedoen .
(trg)="26"> ( Genesi 3 : 1 - 6 ; Ndzumbululo 12 : 9 ) A tshi fhurwa nga u ṱoḓa u ḓi vhusa , Eva a mbo ḽa mutshelo wo dzivhiswaho , na Adamu na ene a ita zwi fanaho .

(src)="26"> Daardie selfde dag het Adam en Eva die gevolge van hulle opstand begin ondervind .
(trg)="27"> Nga ḽeneḽo ḓuvha , Adamu na Eva vho mbo ḓi thoma u tshenzhela mvelelo dza u vutshela havho .

(src)="27"> Omdat hulle God se heerskappy verwerp het , het hulle die beskerming en seëninge verbeur wat onderworpenheid aan God hulle gebied het .
(trg)="28"> Nga u hana u vhuswa nga Mudzimu , vho mbo ḓi xelelwa nga tsireledzo na phaṱhutshedzo zwe u ḓivhea nga fhasi ha Mudzimu zwa vha ḓisela zwone .

(src)="28"> God het hulle uit die Paradys verdryf en vir Adam gesê : “ Vervloek is die grond weens jou .
(src)="29"> Met pyn sal jy die opbrengs daarvan eet al die dae van jou lewe .
(trg)="29"> Mudzimu a mbo ḓi vha pandela Paradisoni nahone a vhudza Adamu a ri : “ Mavu o semwa nga mulandu wau ; zwiḽiwa zwau U ḓo zwi wana khao ’ nga maṱhupho misi yoṱhe ya vhutshilo hau .

(src)="30"> In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy na die grond terugkeer ” .
(trg)="30"> Vhuswa U ḓo vhu ḽa nga biko ḽa tshifhaṱuwo tshau , u swika U tshi ḓo vhuyelela mavuni . ”

(src)="31"> Adam en Eva sou toe siekte , pyn , ouderdom en die dood moes verduur .
(trg)="31"> ( Genesi 3 : 17 , 19 ) Adamu na Eva vho thoma u lwala , u pfa vhuṱungu , u vha vhalala , na u fa .

(src)="32"> Lyding het deel van die mens se lewe geword . — Genesis 5 : 29 .
(trg)="32"> Vhathu vha thoma u shengela . — Genesi 5 : 29 .

(src)="33"> Die geskil word besleg
(trg)="33"> Nḓila Ya U Dzudzanya Eneo Mafhungo

(src)="34"> Iemand vra dalk : ‘ Kon God nie Adam en Eva se sonde maar net oorgesien het nie ? ’
(trg)="34"> Muṅwe muthu a nga vhudzisa a ri , ‘ Naa Mudzimu o sokou litsha tshivhi tsha Adamu na Eva tsho ralo ? ’

(src)="35"> Nee , want dit sou eerbied vir sy gesag nog verder ondermyn het , wat tot toekomstige opstand aanleiding kon gee en selfs groter lyding sou veroorsaak .
(trg)="35"> Hai , nga uri zwenezwo zwo vha zwi tshi ḓo ita uri vhathu vha bvele phanḓa vha sa ṱhonifhi vhuvhusi hawe , khamusi zwa ita uri hu vhe na huṅwe u vutshela nahone zwa bveledza tshengelo khulwane vhukuma .

(src)="36"> Wat meer is , as God daardie ongehoorsaamheid verskoon het , sou dit hom medepligtig gemaak het aan verkeerde dade .
(trg)="36"> ( Muhuweleli 8 : 11 ) Zwiṅwe hafhu , u tendela honoho u sa thetshelesa zwo vha zwi tshi ḓo ita uri Mudzimu a vhe tshipiḓa tsha honoho vhukhakhi .

(src)="37"> Die Bybelskrywer Moses herinner ons : “ Die Rots , volmaak is sy werk , want al sy weë is geregtigheid . ’ n God van getrouheid , by wie daar geen onreg is nie ; regverdig en reg is hy ” .
(trg)="37"> Muṅwali wa Bivhili ane a pfi Mushe uri : “ Ene Tombo - thavhani , á shumá ha khakhi .
(trg)="38"> Dzinḓila dzawe dzoṱhe dzo luga , Mudzimu wa ngoho a sí na mazwifhi , Mululamisi , ha ṱaluli . ”

(src)="38"> Om getrou te wees aan homself , moes God Adam en Eva die gevolge van hulle ongehoorsaamheid laat dra .
(trg)="39"> ( Doiteronomio 32 : 4 ) A tshi tendelana na milayo yawe , Mudzimu o tendela Adamu na Eva vha tshi shengela nga ṅwambo wa u sa thetshelesa havho .

(src)="39"> Waarom het God nie onmiddellik die eerste mensepaar tesame met Satan , die onsigbare aanstigter van hulle opstand , vernietig nie ?
(trg)="40"> Ndi ngani Mudzimu a songo fhelisa nga u ṱavhanya vhavhingani vha u thoma u katela na Sathane , muthomi a sa vhonali wa u vutshela havho ?

(src)="40"> Hy het die mag gehad om dit te doen .
(trg)="41"> O vha e na maanḓa a u ita nga u ralo .

(src)="41"> Adam en Eva sou dan nie nakomelinge gehad het wat lyding en die dood sou erf nie .
(trg)="42"> Adamu na Eva vho vha vha tshi ḓo vha vhe si na vhana vho mamelaho tshengelo na lufu .

(src)="42"> So ’ n vertoning van Goddelike mag sou egter nie die regmatigheid van God se gesag oor sy intelligente skepsele bewys het nie .
(trg)="43"> Naho zwo ralo , u sumbedza ha Mudzimu maanḓa awe zwo vha zwi sa ḓo sumbedza u luga ha vhuvhusi ha Mudzimu kha zwivhumbiwa zwawe .

(src)="43"> En as Adam en Eva kinderloos gesterf het , sou dit beteken het dat God se voorneme om die aarde met hulle volmaakte nakomelinge te vul , misluk het .
(src)="44"> En “ God is nie soos die mens nie . . .
(trg)="44"> Zwiṅwe hafhu , arali Adamu na Eva vha fe vhe si na vhana , zwo vha zwi tshi ḓo sumbedza u kundwa ha ndivho ya Mudzimu ya u ḓadza ḽifhasi nga vhana vhavho vho fhelelaho .

(src)="45"> Wat hy ook al beloof , doen hy ; hy spreek , en dit word gedoen . ” — Numeri 23 : 19 , Today’s English Version .
(trg)="45"> ( Genesi 1 : 28 ) ‘ Mudzimu ha ngi muthu , . . . a amba u a ita , a bula u a vuledza . ’ — Numeri 23 : 19 .

(src)="46"> In sy volmaakte wysheid het Jehovah God besluit om die opstand ’ n beperkte tyd te laat voortduur .
(trg)="46"> A tshi shumisa vhuṱali hawe ho fhelelaho , Yehova Mudzimu o phetha u tendela u vutshela hu tshi bvela phanḓa lwa tshifhinganyana .

(src)="47"> Die opstandelinge sou voldoende geleentheid hê om die gevolge van onafhanklikheid van God te ervaar .
(trg)="47"> Vhavutsheli vha ḓo vha na tshifhinga tsho eḓanaho tsha u tshenzhela mvelelo dza u sa ṱoḓa u vhuswa havho nga Mudzimu .

(src)="48"> Die geskiedenis sou buite alle twyfel bewys dat die mensdom God se leiding nodig het en dat God se heerskappy verhewe is bo dié van die mens of van Satan .
(trg)="48"> Ḓivhazwakale i sumbedza uri a zwi timatimisi uri vhathu vha ṱoḓa vhulivhisi ha Mudzimu na muvhuso muhulwane wa Mudzimu u fhiraho wa vhathu kana wa Sathane .

(src)="49"> Terselfdertyd het God stappe geneem om te verseker dat sy oorspronklike voorneme met die aarde vervul sou word .
(trg)="49"> Nga tshifhinga tshi fanaho , Mudzimu o dzhia vhukando u itela vhungoho ha uri ndivho yawe ya u thoma nga ḽifhasi i ḓadzee .

(src)="50"> Hy het beloof dat ’ n “ saad ” , of “ nakomeling ” , sou kom wat ‘ Satan se kop sal vermorsel ’ en eens en vir altyd ’ n einde aan sy opstand en die skadelike gevolge daarvan sal maak . — Genesis 3 : 15 , voetnoot in NW .
(trg)="50"> O fhulufhedzisa uri ho vha hu tshi ḓo bebwa “ mbeu , ” kana “ ṅwana , ” we a vha a tshi ḓo ‘ pwasha ṱhoho ya Sathane , ’ a fhelisa tshoṱhe vhuvutsheli na mvelelo dzaho . — Genesi 3 : 15 .

(src)="51"> Jesus Christus was daardie beloofde Saad .
(trg)="51"> Yesu Kristo o vha e Mbeu yo fhulufhedziswaho .

(src)="52"> In 1 Johannes 3 : 8 lees ons dat “ die Seun van God openbaar gemaak [ is ] om die werke van die Duiwel te verbreek ” .
(trg)="52"> Kha 1 Yohane 3 : 8 ri vhala uri “ Murwa wa Mudzimu a vhonala ngazwo ’ , hú uri a thuthekanye mishumo ya Sathane . ”

(src)="53"> Hy het dit gedoen deur sy volmaakte menselewe af te lê en die losprys te betaal om Adam se kinders van oorgeërfde sonde en die dood los te koop .
(trg)="53"> Hezwi o zwi ita nga u ṋekedza vhutshilo hawe ha muthu ho fhelelaho na nga u lifha tshirengululi tsha u rengulula vhana vha Adamu kha tshivhi na lufu zwe vha zwi mamela .

(src)="54"> Diegene wat werklik geloof in Jesus se offerande beoefen , word permanente verligting van lyding belowe .
(trg)="54"> Vhathu vhane vha vhea lutendo kha tshiṱhavhelo tsha Yesu vha fhulufhedziswa u vhofhololwa tshoṱhe kha u shengela .

(src)="55"> Wanneer sal dit gebeur ?
(trg)="55"> Zwenezwi zwi ḓo bvelela lini ?

(src)="56"> ’ n Einde aan lyding
(trg)="56"> U Fhela Ha Tshengelo

(src)="57"> Die verwerping van God se gesag het ongekende lyding tot gevolg gehad .
(trg)="57"> U sa ṱanganedza vhuvhusi ha Mudzimu zwo ita uri hu vhe na tshengelo khulwane .

(src)="58"> Dit is dus gepas dat God sy gesag op ’ n spesiale manier uitoefen om ’ n einde aan menselyding te maak en sy oorspronklike voorneme met die aarde te verwesenlik .
(trg)="58"> Nga zwenezwo , zwo tea uri Mudzimu a shumise vhuvhusi hawe u itela u fhedza u shengela ha vhathu na u khunyeledza ndivho yawe ya u thoma nga ḽifhasi .

(src)="59"> Jesus het melding gemaak van hierdie Goddelike reëling toe hy sy volgelinge leer bid het : “ Ons Vader in die hemele , . . . laat u koninkryk kom .
(trg)="59"> Yesu o bula yeneyi ndugiselelo ya Mudzimu musi a tshi funza vhatevheli vhawe u rabela uri : “ Khotsi - ashu wa ṱaḓulu ! . . .

(src)="60"> Laat u wil geskied , soos in die hemel , so ook op die aarde . ” — Matteus 6 : 9 , 10 .
(trg)="60"> Muvhuso wau u ḓe ; zwiné wa funa nga zwi itwe fhano fhasi vhunga zwi tshi itwa ngei ṱaḓulu . ” — Mateo 6 : 9 , 10 .

(src)="61"> Die tyd dat God mense toegelaat het om met hulle eie regerings te eksperimenteer , gaan binnekort tot ’ n einde kom .
(trg)="61"> Tshifhinga tshee Mudzimu a tendela ngatsho uri vhathu vha ḓivhuse tshi tsini na u fhela .

(src)="62"> Ter vervulling van Bybelprofesieë is sy Koninkryk in 1914 in die hemele opgerig met Jesus Christus as Koning .
(trg)="62"> Hu tshi ḓadzea vhuporofita ha Bivhilini , Muvhuso wawe wo tikwa ṱaḓulu nga 1914 nahone Yesu Kristo a vha Khosi yawo .

(src)="63"> * Dit gaan binnekort alle menseregerings verbrysel en daar ’ n einde aan maak . — Daniël 2 : 44 .
(trg)="63"> * Hu si kale , u ḓo pwashekanya na u fhelisa mivhuso yoṱhe ya vhathu . — Daniele 2 : 44 .

(src)="64"> Gedurende sy kort aardse bediening het Jesus ons ’ n voorskou gegee van die seëninge wat die herstel van Goddelike heerskappy vir die mensdom inhou .
(trg)="64"> Musi e vhuḓinḓani hawe ha tshifhinganyana kha ḽifhasi , Yesu o sumbedza phaṱhutshedzo dzine vhuvhusi ho vhuyedzedzwaho ha Mudzimu ha ḓo ḓi ḓisela vhathu .

(src)="65"> Die Evangelies lewer bewys dat Jesus medelye betoon het met mense wat arm was en teenoor wie daar gediskrimineer is .
(trg)="65"> Dzievangeli dzi ṋea vhuṱanzi ha uri Yesu o pfela vhuṱungu vhathu vha re vhashai vhe vha vha vha tshi ṱalulwa .

(src)="66"> Hy het die siekes gesond gemaak , mense gevoed wat honger was en die dooies opgewek .
(trg)="66"> O fhodza malwadze , a fusha vha re na nḓala , nahone a vusa vhafu .

(src)="67"> Selfs die natuurkragte het sy stem gehoorsaam .
(trg)="67"> Maanḓa a mupo na one o thetshelesa zwe a amba .

(src)="68"> Stel jou net voor wat Jesus tot stand sal bring wanneer hy die reinigende uitwerking van sy losprysoffer tot voordeel van alle gehoorsame mense aanwend !
(trg)="68"> Edzani u humbula nga zwine Yesu a ḓo zwi ita musi a tshi shumisa tshiṱhavhelo tshawe tshi rengululaho u itela u vhuyedza vhathu vhoṱhe !

(src)="69"> Die Bybel belowe dat God , deur middel van Christus se heerskappy , “ elke traan van [ die mensdom se ] oë [ sal ] afvee , en die dood sal daar nie meer wees nie , en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie ” . — Openbaring 21 : 4 .
(trg)="69"> Bivhili i fhulufhedzisa uri musi Mudzimu a tshi shumisa vhuvhusi ha Kristo , U “ ḓo fhuluṱa maṱodzi oṱhe maṱoni avho , lufu a lu tsha ḓo vha hone , na vhuṱungu na zwililo na tshengelo a zwi tsha ḓo vha hone . ” — Ndzumbululo 21 : 4 .

(src)="70"> Vertroosting vir dié wat ly
(trg)="70"> Khuthadzo Kha Vha Shengela

(src)="71"> Hoe hartverblydend is dit tog om te weet dat ons liefdevolle en almagtige God , Jehovah , vir ons omgee en dat hy binnekort verligting vir die mensdom gaan bring !
(trg)="71"> Zwi khwaṱhisa lungafhani u ḓivha uri Mudzimu washu wa lufuno na wa maanḓa mahulu , Yehova , u a ri ṱhogomela , nahone hu si kale u ḓo vhofholola vhathu !

(src)="72"> Gewoonlik is iemand wat ernstig siek is , gewillig om behandeling te ontvang wat hom sal genees , selfs al is dit baie pynlik .
(trg)="72"> Kanzhi muthu ane a khou lwala vhukuma u takalela u ṱanganedza dzilafho ḽine ḽa ḓo mu fhodza naho ḽi tshi vhavha vhukuma .

(src)="73"> Die wete dat God se manier om sake te hanteer , ewige seëninge vir ons gaan meebring , kan ons eweneens onderskraag , ongeag voor watter tydelike probleme ons te staan kom .
(trg)="73"> Nga nḓila i fanaho , arali ri tshi ḓivha uri nḓila ine Mudzimu a dzudzanya ngayo mafhungo i ḓo ḓisa phaṱhutshedzo dza tshoṱhe , yeneyo nḓivho i nga ri khwaṱhisa hu sa londwi vhuleme ha tshifhinganyana vhune ra ṱangana naho .

(src)="74"> Ricardo , wat in die vorige artikel gemeld is , het geleer om vertroosting te put uit die Bybel se beloftes .
(trg)="74"> Ricardo , o bulwaho theroni yo fhelaho , ndi muṅwe wa vhathu vhe vha khuthadzwa nga zwe Bivhili ya zwi fhulufhedzisa .