# af/101992361.xml.gz
# pon/101992361.xml.gz


(src)="1"> ’ n Alkoholis in die gesin
(trg)="1"> Kahpwal en Sakau en Wai nan Peneinei

(src)="2"> “ Alkoholisme sluit alkoholiste in . . .
(src)="3"> Hoewel daar dalk net een alkoholis in ’ n gesin is , ly die hele gesin onder alkoholisme . ” — Dr .
(trg)="2"> “ Mendahki emente tohnpeneinei kin ahneki kahpwal en nim sakau en wai , ahpw tohnpeneinei pwon kin apwalkihda . ” — Dr .

(src)="4"> Vernon E .
(trg)="3"> Vernon E .

(src)="5"> Johnson .
(trg)="4"> Johnson .

(src)="6"> DIE vyfjarige Alice was in die bed met ’ n kloppende pyn in haar been .
(trg)="5"> ALICE me sounpar limau wonohn pohn lohso oh kin medemedengki neho .

(src)="7"> As gevolg van ’ n besering wat sy twee dae vantevore opgedoen het , was haar hele been in gips .
(trg)="6"> Rahn riau mwowe , neho ohla oh eri anahne sement .

(src)="8"> Maar die gips was te styf en haar been het onder die drukking begin swel .
(trg)="7"> Ahpw ahnsou me re kihong sement ni neho , e nohk itla me kahrehiong neho en mpwosada .

(src)="9"> Alice het haar ouers gesmeek om haar dokter toe te neem , maar haar pa was in ’ n drankbedwelming en haar ma se aandag was tussen hulle verdeel , omdat sy onseker was oor wie aandag die nodigste gehad het .
(trg)="8"> Alice kin peki rehn eh pahpa oh nohno en wahla ih rehn toahkte , ahpw eh pahpao ohn sakau , oh eh nohno sehsehla ihs me e pahn anahne apwalih mahs .

(src)="10"> Binne ’ n paar dae het Alice die gevoel in haar been verloor .
(trg)="9"> Rahn kei mwuri , nehn Aliceo ketiketla .

(src)="11"> Toe ’ n donker vloeistof voor by haar toon begin uitdrup , het Alice se ouers uiteindelik met haar hospitaal toe gejaag .
(trg)="10"> Mie pile me toantoal me tepida keredi sang ni sendin neh ko .
(trg)="11"> Eri eh pahpa oh nohno tangahkihla ih ni imwen wini .

(src)="12"> Toe die gips verwyder is , het ’ n verpleegster flou geword toe sy die been sien .
(trg)="12"> Ni ahnsou me re kihsang semento , ohlahn neho kahrehda emen nurse en lipwongmaskihla .

(src)="13"> As gevolg van gangreen moes Alice se been afgesit word .
(trg)="13"> Neho kensla kahrehda e anahne en lopula .

(src)="14"> Alkoholisme en medeafhanklikheid
(trg)="14"> Kahpwal en Sakau en Wai oh Meteikan me Apwalkihda

(src)="15"> Die tragedie in hierdie geval is baie groter as die verlies van ’ n ledemaat .
(trg)="15"> Kahpwalo sohte kin pidadahte lopula en neho .

(src)="16"> Alice se pa was ’ n alkoholis .
(trg)="16"> En Alice pahpao kin ahneki kahpwal en nim sakau en wai .

(src)="17"> Daarom was hy emosioneel en fisies nie in ’ n toestand om sy dogter te help toe sy hom dringend nodig gehad het nie .
(trg)="17"> Pwehki met , e sohte kak apwalih nah serepeino ni ahnsou me e uhdahn anahne eh sawas .

(src)="18"> “ Die aard van alkoholisme eis dat die alkoholis sy gesin laaste stel — ná alkohol en al die eise wat dit stel ” , sê raadgewer Toby Rice Drews .
(trg)="18"> Emen sounkaweid me adaneki Toby Rice Drews koasoia : “ Kahpwal en sakau en wai kin kahrehiong emen en nsenohkihte pein eh ineng en sakau laud sang anahn en eh peneinei . ”

(src)="19"> Wat van Alice se ma ?
(trg)="19"> Ahpw ia duwen en Alice nohno ?

(src)="20"> Sy het ook ’ n afhanklikheid gehad , nie van alkohol nie , maar van haar alkoholisman .
(trg)="21"> Pein ih sohte kin ahneki kahpwal en nim sakau en wai , ahpw e kin anahne apwalih eh pwoud me kin ahneki kahpwal wet .

(src)="21"> Dit is kenmerkend dat die huweliksmaat , wat nie ’ n alkoholis is nie , heeltemal behep raak met pogings om die alkoholis te laat ophou drink of ten minste sy onvoorspelbare gedrag te hanteer .
(trg)="22"> Pali laud en ahnsou , emen me pwoudiki aramas me kin ahneki kahpwal en sakau en wai kin nannanti en sewese eh pwoud en dehier nim sakau en wai de pil soahng kan me e kin wia .

(src)="22"> * Sy word so vasgevang in die alkoholis se probleem dat sy dieselfde afhanklikheidstrekke openbaar — maar sonder die alkohol .
(trg)="23"> E kin nohn nsenohki kahpwalo kahrehda met pil kin kamwakid eh wiewia kan en duwehla eh pwoud mendahki pein ih sohte kin nim sakau en wai .

(src)="23"> Daarom word mense soos Alice se ma dikwels medeafhanklikes genoem .
(trg)="24"> Ihme kahrehda aramas akan me duwehte en Alice nohno pil kin iang pidada kahpwal en sakau en wai .

(src)="24"> Die alkoholis sowel as die medeafhanklike word onwetend deur iets of iemand buite hulleself beheer .
(trg)="25"> Me kin ahneki kahpwal en nim sakau en wai oh eh pwoud me iang pidada kahpwalo kin mweidohng sakau en kaunda ira .

(src)="25"> Albei word deur ontkenning verblind .
(trg)="26"> Ira sohte men nda me re ahneki kahpwal wet .

(src)="26"> Albei is emosioneel nie in staat om hulle kinders te help nie .
(trg)="29"> Me kin ahneki kahpwal en nim sakau en wai sohte kak uhdi sang eh nim sakau en wai .

(src)="27"> Albei word vasgevang in ’ n lewe van frustrasie , want net soos die alkoholis nie sy drinkery kan beheer nie , kan die medeafhanklike nie die alkoholis beheer nie , en nie een van die twee kan die uitwerking wat alkoholisme op hulle kinders sal hê , beheer nie .
(trg)="30"> Me sohte kin ahneki kahpwal wet pil sohte kak kauhdi eh pwoud , oh ira koaros sohte kak apwalih kahpwalo me kin lelohng neira seri kan .

(src)="28"> Maar daar is hulp vir die alkoholis en sy gesin .
(trg)="31"> Ahpw mie sawas ong me kin ahneki kahpwal en nim sakau en wai oh pil eh peneinei .

(src)="29"> Dit sal in die volgende artikels bespreek word .
(trg)="32"> Kitail pahn tehkpene ire wet nan irelaud kan en mwuhr nan makasihn wet .
(trg)="33"> *

(src)="30"> [ Voetnoot ]
(trg)="34"> [ Nting tikitik me mi pah ]

(src)="31"> Hoewel ons na die alkoholis as ’ n man verwys , geld die beginsels hierin net soveel vir die vroulike alkoholis .
(trg)="35"> Mendahki kitail koasoia me ohl me kin ahneki kahpwal en nim sakau en wai , ahpw kaweid kan me pahn kohda pil pahn mwahu ong lih akan me kin ahneki kahpwal wet .

# af/101992362.xml.gz
# pon/101992362.xml.gz


(src)="1"> Hoe kan die gesin help ?
(trg)="1"> Ia Duwen Tohnpeneinei Kak Sawas ?

(src)="2"> “ Eers neem die man ’ n drankie en dan neem die drankie ’ n drankie en uiteindelik neem die drankie die man . ” — ’ n Oosterse gesegde .
(trg)="2"> “ Ma aramas emen pahn tepida nim ekis sakau , e pahn men pwurehng nim , oh sakau pahn powehdi ih . ” — Lepin padahk sang nan ehu sahpw nan Eisia .

(src)="3"> JY LOOP op die randjie van ’ n moeras .
(trg)="3"> KAHPWAL en sakau en wai kin powehdi peneinei pwon .

(src)="4"> Skielik gee die grond mee .
(src)="5"> Binne oomblikke sink jy in dryfsand weg .
(src)="6"> Hoe meer jy spartel , hoe dieper sink jy weg .
(trg)="4"> Emen me pwoudiki aramas me kin ahneki kahpwal en nim sakau en wai kin nantihong en wekidala eh pwoud .

(src)="7"> Alkoholisme verswelg die hele gesin op ’ n soortgelyke wyse .
(trg)="5"> Limpoak kin kamwakid liho en lipwore eh pwoud oh nda me e pahn mweisang ih ma e sohte wekila , ahpw e kin kangkang sakau .

(src)="8"> Die medeafhanklike huweliksmaat spook desperaat om die alkoholis te verander .
(trg)="6"> E kin ekihla nime sakau ko , ahpw e pil kin pwainda ekei .

(src)="9"> Gemotiveer deur liefde dreig sy hom , maar hy hou aan drink .
(trg)="7"> E kin ekihla nah mwohni ko , ahpw e kin peki rehn ienge ko .

(src)="10"> Sy steek sy drank weg , maar hy koop net nog .
(trg)="8"> E kin ndaiong ohlo , “ Ke sou kin poakohng omw peneinei , omw mour , oh Koht ? ”

(src)="11"> Sy steek sy geld weg , maar hy leen by ’ n vriend .
(trg)="9"> Ahpw met sohte wia sawas .

(src)="12"> Sy doen ’ n beroep op sy liefde vir die gesin , vir die lewe , selfs vir God — maar dit is tevergeefs .
(trg)="10"> E kin kalaudehla eh nantihong sewese ih , ahpw kahpwalo kin lalaudla oh powehdi peneinei pwon .

(src)="14"> Om die alkoholis te help , moet lede van die gesin eers die aard van alkoholisme verstaan .
(trg)="11"> Pwehn sewese emen me ahneki kahpwal en nim sakau en wai , tohnpeneinei anahne wehwehki kahpwal wet .

(src)="15"> Hulle moet weet waarom party “ oplossings ” feitlik altyd sal misluk , en hulle moet leer watter metodes werklik werk .
(trg)="12"> Irail anahne ese dahme kahrehda ekei wiepe kan pahn kakete sohte sawas , oh re pil anahne esehla wiepe teikan me kak sawas .

(src)="16"> Alkoholisme is meer as net dronkenskap .
(trg)="13"> Kahpwal en sakau en wai sohte kin pidadahte en sakaula .

(src)="17"> Dit is ’ n chroniese drinkversteuring wat gekenmerk word deur ’ n beheptheid met alkohol en ’ n verlies aan beheer oor die inname daarvan .
(trg)="14"> E kin wia soumwahu ehu me aramaso kin medemedewehte en kin nim sakau ahnsou koaros oh pil apwalki en powehdi eh ineng .

(src)="18"> Hoewel die meeste kenners saamstem dat dit nie genees kan word nie , kan alkoholisme met ’ n program van lewenslange onthouding gestuit word . — Vergelyk Mattheüs 5 : 29 .
(trg)="15"> Mendahki sounkaweid kan kin pwungki me soumwahu wet sohte kak mwahula , aramas kak powehdi kahpwal wet ma re pahn liksang douluhl en nim sakau en wai . — Pil kilang Madiu 5 : 29 .

(src)="19"> In party opsigte kan die situasie vergelyk word met dié van ’ n diabeet .
(trg)="16"> Kahpwal en sakau en wai duwehte soumwahu en suke .

(src)="20"> Hoewel die diabeet nie sy toestand kan verander nie , kan hy met sy liggaam saamwerk deur suiker te vermy .
(trg)="17"> Mendahki me kin ahneki soumwahu wet sohte kak wekidala eh soumwahuo , ahpw e kak apwalih paliwereo ni eh sohla pahn kang suke .

(src)="21"> Net so kan ’ n alkoholis nie sy liggaam se reaksie op drank verander nie , maar hy kan in harmonie met sy versteuring werk deur hom heeltemal van alkohol te onthou .
(trg)="18"> Duwehte met , me ahneki kahpwal en nim sakau en wai sohte kak kamwahwihala eh soumwahuo , ahpw e kak apwalih eh kahpwalo ni eh pahn solahr douluhl en nim sakau en wai .

(src)="22"> Maar dit is makliker gesê as gedaan .
(trg)="19"> Met kin mengei en nda ahpw apwal en kapwaiada .

(src)="23"> Die alkoholis word deur ontkenning verblind .
(src)="24"> ‘ Ek is nie so sleg nie . ’
(trg)="20"> Me kin ahneki kahpwal wet kin kalapw nda me re sohte kin ahneki soumwahu wet .

(src)="25"> ‘ My gesin dryf my tot drank . ’
(src)="26"> ‘ Wie sal nie wil drink met ’ n baas soos myne nie ? ’
(trg)="21"> Re kin nda , ‘ I sohte kin apwalki duwehte meteikan , ’ ‘ Ei peneinei kin kahrehiong ie en kang sakau , ’ ‘ Ei kaunen doadoahk me kin kahrehiong ie en kang sakau . ’

(src)="27"> Sy rasionalisering is dikwels so oortuigend dat die hele gesin dalk aan die ontkenningsproses meedoen .
(trg)="22"> Kahrepe pwukat kin kalapw kahrehiong eh peneinei en pwungkihla ih .

(src)="28"> ‘ Julle pa moet aan die einde van die dag ontspan . ’
(src)="29"> ‘ Pa moet iets drink .
(trg)="23"> Re pil kin koasoia , ‘ Amwail pahpao anahne sakau mwurin doadoahk , ’ ‘ E kin anahne sakau pwehki e kin pwangahkihda rong lipahned sang at nohno . ’

(src)="30"> Hy moet soveel geneul van Ma verduur . ’
(trg)="24"> Re sohte kin koasoia me arail pahpao ahneki soumwahu en sakau en wai .

(src)="31"> Enigiets solank die gesin se geheim , dat Pa ’ n alkoholis is , nie blootgelê word nie : “ Dit is die enigste manier waarop hulle ook kan bestaan ” , verduidelik dr .
(src)="32"> Susan Forward .
(trg)="25"> Emen toahkte me adaneki Susan Forward koasoia : “ Ihte ahl me re kak kousoankipene iei en kin doadoahngki likamw de kahrepe teikan , oh kin ekihla dahme kin uhdahn wiawi . ”

(src)="34"> Gesinslede kan die alkoholis nie uit die dryfsand trek voordat hulle hulleself eers uitkry nie .
(trg)="26"> Tohnpeneineio sohte kak sewese me ahneki kahpwal en sakau en wai ma pein irail mi nan kahpwalo .

(src)="35"> Party gesinslede maak dalk beswaar : ‘ Dit is die alkoholis wat hulp nodig het , nie ek nie ! ’
(trg)="27"> Ekei pahn nda , ‘ Kaidehn ngehi me anahne sawas ! ’

(src)="36"> Maar dink hieroor na : Hoeveel word jou emosies en dade deur die alkoholis se gedrag beïnvloed ?
(trg)="28"> Ahpw medewehla duwen met : Wiewia kan en me ahneki kahpwal en nim sakau en wai kin kalapw kamwakid omw pepehm oh wiewia kan ?

(src)="37"> Hoe dikwels laat sy dade jou kwaad , besorg , gefrustreerd en bevrees voel ?
(trg)="29"> Pak depe eh wiewia kan kin kahrehiong uhk en mwakarada , pwunodada , oh masepwehkada ?

(src)="38"> Hoe dikwels bly jy tuis om na die alkoholis om te sien wanneer jy by belangriker aktiwiteite betrokke moet wees ?
(trg)="30"> Pak depe ke anahne apwalih me sakauo oh sohte kak wia soahng teikan me kesempwal ong uhk ?

(src)="39"> Wanneer die gesinslede wat nie alkoholiste is nie stappe doen om hulle eie lewe te verbeter , volg die alkoholis dalk hulle voorbeeld .
(trg)="31"> Ma tohnpeneinei me sohte ahneki soumwahu en sakau pahn tepida kamwahwihala arail mour , met pahn kamwakid me ahneki soumwahuo en pil wia duwehte .

(src)="40"> Hou op om die blaam op jou te neem .
(trg)="32"> Dehr kapwukoahkin uhk .

(src)="41"> ‘ As jy my beter behandel , sal ek nie hoef te drink nie ’ , beweer die alkoholis dalk .
(trg)="33"> Aramas me ahneki kahpwal en sakau en wai kin kak koasoia , ‘ Ma ke mwahu ong ie , I solahr pahn sakau . ’

(src)="42"> “ Die alkoholis moet jou dit laat bly glo sodat hy die verantwoordelikheid van sy drinkery op jou kan afskuif ” , sê raadgewer Toby Rice Drews .
(src)="43"> Moenie dit glo nie .
(trg)="34"> Sounkaweid Toby Rice Drews koasoia : “ Me ahneki soumwahu en sakau kin anahne ken kamehlele met pwe e kak kapwukoahkin uhk eh soumwahuo . ”

(src)="44"> Die alkoholis is nie net van alkohol afhanklik nie , maar ook van mense wat hom in sy ontkenning sterk .
(trg)="35"> Me ahneki soumwahuo anahne meteikan en kamehlele dahme e kin nda .

(src)="45"> Gesinslede kan dus onwetend die alkoholis se drinkery aanmoedig .
(trg)="36"> Tohnpeneineio kakete kalaudehla eh soumwahuo ma re kin iang kamehlele dahme e kin nda .

(src)="46"> Die Bybelspreuk oor opvlieëndheid kan net so op die alkoholis van toepassing wees : “ Laat hom die gevolge dra .
(trg)="37"> Lepin padahk en Paipel me pid mwadang en lingeringer kak sewese aramas me ahneki kahpwal wet .

(src)="47"> As jy hom een keer uit die moeilikheid help , sal jy dit weer moet doen ” .
(trg)="38"> E mahsanih : “ Ma mie emen me kin mwadang en lingeringer oh sehse kanengamah , en pein pwukoahki wahn eh sehse kanengamah . ”

(src)="48"> Ja , laat die alkoholis sy werkgewer bel , homself bed toe sleep en skoonmaak waar hy gemors het .
(trg)="39"> ( Lepin Padahk 19 : 19 ) Ei , mweidohng ih en pein kawehwehiong eh kaunen doadoahk kahrepen eh sohte pahn kohla doadoahk , oh en pein kamwakelehda eh samin kan .

(src)="49"> As die gesin sulke dinge vir hom doen , help hulle hom net om homself dood te drink .
(trg)="40"> Ma tohnpeneinei pahn sewesehki ih soahng pwukat , re pahn sewese ih en saksakau lao ih mehla .

(src)="50"> Kry hulp .
(trg)="41"> Ale sawas .

(src)="51"> Dit is moeilik en miskien selfs onmoontlik vir ’ n gesinslid om self uit die dryfsand te kom .
(trg)="42"> E kin apwal ong tohnpeneinei en pitsang kahpwal wet ma re sohte pahn ale sawas .

(src)="52"> Jy het ondersteuning nodig .
(trg)="43"> Ke anahne ale sawas .

(src)="55"> Maar dit is net die begin van die herstelproses .
(src)="56"> Die fisiese afhanklikheid van alkohol kan binne ’ n kwessie van dae deur ontgifting beëindig word .
(trg)="44"> Koapworopworki kompoakpahmw kan me sohte pahn uhpalih me ahneki soumwahu en sakau en wai oh sohte men kowe en mihmihte nan kahpwal wet .

(src)="57"> Maar die sielkundige afhanklikheid is baie moeiliker om te beheer .
(src)="58"> [ Venster op bladsy 5 ]
(trg)="45"> Ma me ahneki soumwahu en sakau en wai pahn pwungki ale sawas , met pahn uhdahn mwahu .

(src)="60"> Beheptheid : Die alkoholis sien gretig uit na sy drinktye .
(trg)="46"> Met wia tepin kamwahulahn kahpwalo .

(src)="61"> Wanneer hy nie alkohol drink nie , dink hy aan alkohol .
(trg)="47"> Sakau en wai kak kohsang nan paliwere erein rahn kei .

(src)="67"> Ontkenning : Die alkoholis rasionaliseer , vergoelik en verskoon sy gedrag .
(trg)="48"> Ahpw e pahn apwal en kamwahwihala eh madamadau ong sakau en wai .

# af/101992363.xml.gz
# pon/101992363.xml.gz


(src)="1"> Genesing is moontlik
(trg)="2"> “ Mie atail pilipil .

(src)="2"> “ Ons staan voor ’ n keuse : Hou op drink en word genees of hou aan drink en sterf . ” — ’ n Geneesde alkoholis .
(trg)="3"> Sohla kang sakau en wai oh mwahula , de kangkangte lao kitail mehkihla . ” — Emen me powehdi kahpwal en sakau en wai koasoia met .

(src)="3"> STEL jou voor dat jy een nag skielik wakker word en vind dat jou huis aan die brand is .
(trg)="4"> NNA medewehla me ke pwourda ni lukepenpwong oh diarada me imwomwo lulda .

(src)="4"> Oomblikke later daag hulp op en uiteindelik word die vuur geblus .
(trg)="5"> Sawas mwadang leledo oh kisinieio kunla .

(src)="5"> Kan jy net in die huis instap en maak asof niks gebeur het nie ?
(trg)="6"> Eri ia duwe , ke kak pwurala nan ihmwo oh mwomwehda me sohte mehkot wiawi ?

(src)="6"> Natuurlik nie .
(trg)="7"> Uhdahn soh .

(src)="7"> Die huis is verwoes , en herbouing sal nodig wees voordat jy jou normale lewe kan hervat .
(trg)="8"> Ihmwo ohla oh anahne onohnsapahlda pwe ken kak pwurehng kousoan loale .

(src)="8"> Die alkoholis staan voor ’ n soortgelyke uitdaging wanneer hy begin herstel .
(trg)="9"> Irair ehu me duwehte met kin wiawi ni ahnsou me emen me ahneki kahpwal en sakau en wai tepida nantihong en powehdi eh kahpwalo .