# af/2007920.xml.gz
# luo/2007920.xml.gz


(src)="1"> Medelye in ’ n wrede wêreld
(trg)="1"> Kecho Ji e Piny ma Ji Ok Dew Jowetegi

(src)="2"> ’ N MAN in Burundi word ernstig siek aan malaria .
(trg)="2"> MALARIA mager ogoyo dichwo moro e piny Burundi .

(src)="3"> Hy moet dringend na ’ n hospitaal geneem word .
(trg)="3"> Dwarore otere e osiptal mapiyo ahinya .

(src)="4"> Maar hoe ?
(trg)="4"> To obiro chopo nade ?

(src)="5"> Daar is nie ’ n motor om hom te neem nie .
(trg)="5"> Onge mtoka manyalo tere .

(src)="6"> Twee van sy beste vriende kom hom te hulp .
(trg)="6"> Osiepene moko ariyo obiro mondo okonye .

(src)="7"> Hulle sit hom op ’ n fiets en stoot hom vyf uitmergelende ure lank oor bergagtige terrein .
(trg)="7"> Gikete e ndiga kendo taye kuom seche abich , ka gitwenyo gode koda thuche .

(src)="8"> Hulle kry hom by ’ n bus wat hom na die naaste hospitaal neem . ’ n Paar dae later is hy aansienlik beter .
(trg)="8"> Gichopo kama iidhoe bas matere e osiptal manie machiegni .
(trg)="9"> Bang ’ ndalo matin , owinjo ka koro oberie .

(src)="9"> Aan die ander kant van die aarde kom ’ n groep vrywilligers ná die orkaan Katrina , wat in Augustus 2005 in die Golfgebied van die Verenigde State verwoesting gesaai het , toevallig op ’ n huis af wat deur omgewaaide bome verpletter is .
(trg)="10"> E tung ’ piny komachielo , bang ’ yamo mager miluongo ni Katrina ketho gwenge moko mag Wi nam e piny Amerka dwe mar Agost 2005 , lang jochiw kony moko abich noyudo ot moro ma yien odiyo .

(src)="10"> Die vrywilligers , wat die eienaar van die huis van geen kant af ken nie , werk die hele dag lank om omgewaaide bome en puin met behulp van kettingsae te verwyder .
(trg)="11"> Kata obedo ni ne ok ging’ere chuth gi weg odno , ne gitiyo gi masinde mag ng’ado yien kuom odiechieng ’ mangima ka gigolo yien - go kaachiel gi yugi duto .

(src)="11"> “ Ek kan hierdie [ mense ] nie genoeg bedank nie ” , sê die eienaar .
(trg)="12"> Miyo ma wuon odno nowacho kama : ‘ Aduoko erokamano ahinya kuom kony ma jogi omiya . ’

(src)="12"> Sensasionele mediaberigte lê dikwels die klem op wandade en wreedheid .
(trg)="13"> Gasede , redio kata televison chiwo mana ripode mag timbe malich mag gero .

(src)="13"> Daaglikse dade van medelye en goedhartigheid word dikwels deur hierdie verslae oorskadu .
(trg)="14"> Gik marichogi miyo timbe kecho ji koda ng’wono ma jomoko nyiso pile , ok nenre ahinya .

(src)="14"> Maar dit verander nie die feit dat mense in alle wêrelddele na liefde , geneentheid en simpatie hunker nie .
(trg)="15"> Kata kamano , adiera en ni ji duto kamoro amora nigi gombo ahinya ni mondo onyisgi hera , kech koda ng’wono .

(src)="15"> Ons smag na medelye !
(trg)="16"> Chunywa gombo ahinya mondo okechwa !

(src)="16"> Hierdie gevoelens is moontlik algemener gedurende die Kersseisoen , wanneer baie praat van of sing oor ‘ vrede en welwillendheid teenoor mense ’ . — Lukas 2 : 14 , King James Version .
(trg)="17"> Gombo ma kamago nyalo nenore ahinya e kinde mag Krismas , ma thoth ji jowuoyo kata kwayo ni ‘ kuwe koda ber obed ne dhano . ’ ​ — Luka 2 : ​ 14 , King James Version .

(src)="17"> Dit is dalk nie maklik om medelye te betoon in ’ n wêreld waar dit lyk of die meeste mense koud en onvriendelik is nie .
(trg)="18"> Kecho ji nyalo bedo gima ok yot e piny ma nenore ni dhano ng’ich ng’ich kendo ok dew jowetegi .

(src)="18"> Die heersende gesindheid is dat ’ n mens hardvogtig en ongevoelig moet wees as jy suksesvol wil wees en bo wil uitkom .
(trg)="19"> Paro ma ji mang’eny nigo en ni timo gik moko gi thuon ma ok gidew jomoko biro miyo weche odhinegi maber kendo gilochi .

(src)="19"> Dit lyk of baie mense lewe volgens die beginsel dat dit verstandiger is om wreed te wees as medelydend .
(trg)="20"> Nenre ni ji mang’eny yie gi paro mawacho ni , ​ — bedo ng’ama ger ber moloyo bedo ng’ama kecho jomoko .

(src)="20"> Gierigheid en egotisme kan medelye maklik versmoor .
(trg)="21"> Wuoro koda guondo miyo dhano ok kech jowetegi .

(src)="21"> Gevolglik stel baie hulleself eerste , selfs ten koste van ander mense se gevoelens of belange .
(trg)="22"> Nikech mano , ji mang’eny oherore kendgi giwegi , ma ok gidew paro kata chal mar jomoko .

(src)="22"> Manlike sport - en vermaaklikheidsterre word dikwels uitgebeeld as “ ware manne ” ( macho manne ) wat nie tere geneentheid betoon nie .
(trg)="23"> Pile , jotuke ma locho kendo ma ok kech jomoko ikawo ni e “ thuondi madier . ”

(src)="23"> Party politieke heersers gedra hulle ook so .
(trg)="24"> Joloch moko mag siasa bende ni kamano .

(src)="24"> Ons kan dus tereg vra : Waarom moet ons simpatiek wees ?
(trg)="25"> Kuom mano , ber wapenjre niya : Ang’o momiyo onego wabed joma kecho jomoko ?

(src)="25"> Is medelye ’ n krag ten goede ?
(trg)="26"> Be kecho jomoko nyalo kelo ber ?

(src)="26"> En wat kan ons help om medelye te betoon ?
(trg)="27"> To ang’o manyalo konyowa kecho jomoko ?

(src)="27"> Die volgende artikel sal hierdie vrae bespreek .
(trg)="28"> Sula maluwo biro chiwo dwoko mag penjogi .

(src)="28"> [ Venster op bladsy 3 ]
(trg)="29"> [ Sanduk manie ite mar 3 ]

(src)="29"> • Is dit ’ n swakheid om medelye te betoon ?
(trg)="30"> • Be kecho ji nyiso ni ng’ato nyap ?

(src)="30"> • Is daar krag agter medelye ?
(trg)="31"> • Be kecho jomoko kelo ber ?

(src)="31"> • Op watter praktiese maniere kan jy simpatie betoon ?
(trg)="32"> • Gin yore mage mwanyalo kecho godo jomoko ?

# af/2007921.xml.gz
# luo/2007921.xml.gz


(src)="1"> Betoon “ tere medelye ”
(trg)="1"> ‘ Kechreuru ’

(src)="2"> NOG nooit tevore het soveel van ons medemense so ’ n groot behoefte aan medelydende hulp gehad terwyl hulle hongersnood , siekte , armoede , misdaad , burgerlike onrus en natuurrampe ondervind nie .
(trg)="2"> MAGI e kinde madwarore ahinya mondo okech dhano maloyo kinde moro amora , nimar magi e kinde ma dhano yudoe chandruoge kaka kech , tuoche , dhier , mahundu , ketho chik , koda masiche madongo .

(src)="3"> Medelye dui op ’ n simpatieke bewustheid van iemand anders se lyding of teëspoed asook ’ n begeerte om dit te verlig .
(trg)="3"> Tiend bedo ng’ama kecho jomoko en winjo rem kuom chandruok ma ng’at machielo nigo , kinyiso gombo mar tiekone chandruogno .

(src)="4"> Soos die warm strale van die helder son , kan medelye ’ n gekwelde siel vertroos , pyn verlig en ’ n geteisterde persoon opbeur .
(trg)="4"> Mana kaka chieng ’ monyango , kecho ji en gima hoyo chuny mool , tieko rem , kendo duogo chuny ng’at ma chandore .

(src)="5"> Ons kan medelye in woord en daad betoon — deur besorgd te wees oor ander en daar te wees wanneer hulle ons nodig het .
(trg)="5"> Wanyalo kecho jomoko kokalo kuom timbe koda wechewa ​ — ka wadewo jomoko kendo bedoe sama gidwarowa .

(src)="6"> Dit is goed om medelye nie net tot familie , vriende en kennisse te beperk nie .
(trg)="6"> Ok ber kecho mana joodwa , osiepewa koda joma wang’eyo kende .

(src)="7"> Ons kan verruim word in ons betoning hiervan deur mense in te sluit wat ons nie eers ken nie .
(trg)="7"> Wanyalo kecho kata jogo ma ok wang’eyo .

(src)="8"> “ As julle dié liefhet wat julle liefhet , watter beloning het julle ? ”
(src)="9"> het Jesus Christus in die Bergpredikasie gevra .
(trg)="8"> Yesu Kristo nopenjo kama e Twak ma ne ogolo e Got : “ Nikech kuhero jo ma oherou , ere pok munwang’o ? ”

(src)="10"> Hierdie medelydende man het ook gesê : “ Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen , moet julle ook net so aan hulle doen . ” — Matteus 5 : 46 , 47 ; 7 : 12 .
(trg)="9"> Jal ma ne kecho ji - ni bende nowacho ni : “ E momiyo gigo duto mudwaro mondo ji otimnu , un bende timnigiuru kamano . ” ​ — Mathayo 5 : ​ 46 , 47 ; 7 : ​ 12 .

(src)="11"> Jy kan hierdie woorde — wat die Gulde Reël genoem word — in die Heilige Skrif lees .
(trg)="10"> Inyalo somo wechegi ei Ndiko Maler .

(src)="12"> Baie is dit eens dat die Bybel die beste rigsnoer is wat die betoning van medelye betref .
(trg)="11"> Ji mang’eny yie ni Muma ema chiwo puonj maber moloyo , kuom wach kecho jomoko .

(src)="13"> Die Skrif noem herhaaldelik ons verpligting om diegene te help wat , om watter rede ook al , hulleself nie kan help nie .
(trg)="12"> Ndiko nyiso nyadinwoya ni wan gi ting ’ mar konyo jogo ma ok dikonyre kendgi .

(src)="14"> Die Bybel beeld sy Outeur en ons Skepper , Jehovah God , uit as die een wat by uitstek medelydend is .
(trg)="13"> Muma nyiso ni Wuon - go ma en Jachwechwa , Jehova Nyasaye , kecho ji e okang ’ mamalo moloyo .

(src)="15"> Ons lees byvoorbeeld : “ [ God ] laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee .
(trg)="14"> Kuom ranyisi , wasomo niya : ‘ [ Nyasaye ] keto buch nyithi kiye kod mond liete .

(src)="16"> Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere ” .
(trg)="15"> Kendo ohero ng’ama wendo , komiye chiemo kod gi aruaka . ’

(src)="17"> Jehovah God word beskryf as “ die Een wat reg verskaf aan dié wat te kort gedoen is , die Een wat brood gee aan dié wat honger is ” .
(trg)="16"> ( Rapar mar Chik 10 : 18 ) Iwuoyo e wi Jehova Nyasaye kaka Jal ‘ matimo kaka bura owacho ni jo modi matek gi sand , ma miyo jokech chiemo . ’

(src)="18"> Aangaande minder bevoorregte immigrante het Jehovah beveel : “ Die inwonende vreemdeling . . . moet vir julle soos ’ n boorling onder julle word ; en jy moet hom liefhê soos jouself . ” — Levitikus 19 : 34 .
(trg)="17"> ( Zaburi 146 : 7 ) To kuom jochan ma gin jodak , Jehova nochiko kama : “ Wendono modak kodu nobedi e kindu machal gi ng’a monyuol e kindu , inihere kaka ihero chunyi iwuon . ” ​ — Tim Jo - Lawi 19 : 34 .

(src)="19"> Die betoning van medelye is egter nie altyd maklik nie .
(trg)="18"> Kata kamano , kido mar kecho ji ok bi kende .

(src)="20"> Die apostel Paulus het aan die Christene in Kolosse geskryf : “ Lê die ou persoonlikheid met sy gebruike af , en beklee julle met die nuwe persoonlikheid , wat deur juiste kennis vernuwe word na die beeld van die Een wat dit geskep het . . .
(trg)="19"> Jaote Paulo nondiko ne Jokristo e Kolosai kama : ‘ Lonyuru dhano machon gi timbene , kendo urwak dhano manyien miloso manyien e kit jachwechne , mondo ung’e Nyasaye chuth . . .

(src)="21"> Beklee julle . . . as God se uitverkorenes , heilig en gelief , met die tere geneenthede van medelye . ” — Kolossense 3 : 9 , 10 , 12 .
(trg)="20"> Un jo ma Nyasaye oyiero , jo maler kendo jo moher , e momiyo beduru gi miwafu . ’ ​ — Jo Kolosai 3 : ​ 9 , 10 , 12 .

(src)="22"> Dit verg dus inspanning om ’ n medelydende gesindheid aan te kweek .
(trg)="21"> Kuom mano , kecho jomoko en kido madwaro kinda .

(src)="23"> So ’ n gesindheid is deel van “ die nuwe persoonlikheid ” waarmee Christene hulle moet beklee .
(trg)="22"> En achiel kuom kido madwarore e rwako “ dhano manyien ” ma Jokristo onego obedgo .

(src)="24"> Paulus het in die wrede wêreld van eertydse Rome gelewe .
(trg)="23"> Paulo nodak e Rumi machon , piny ma nopong ’ gi timbe gero .

(src)="25"> Hy het sy medegelowiges aangespoor om drastiese veranderinge in hulle persoonlikheid aan te bring sodat hulle simpatieker , of medelydender , kon word .
(trg)="24"> Nojiwo Jokristo wetene mondo otim lokruok maduong ’ e kitgi mondo omi gimed kecho ji e okang ’ momedore .

(src)="26"> Die krag van medelye
(trg)="25"> Ber ma Bedoe Kuom Kecho Ji

(src)="27"> Party mense meen dat diegene wat medelye betoon , swak en kwesbaar is .
(trg)="26"> Jomoko neno ni jogo makecho jowetegi nyap kendo yom yom .

(src)="28"> Is so ’ n beskouing reg ?
(trg)="27"> Be paro ma kamano nikare ?

(src)="29"> Glad nie !
(trg)="28"> Ooyo ngang ’ !

(src)="30"> Die ware krag agter opregte medelye is innige liefde , wat sy oorsprong by God het , die verpersoonliking van hierdie eienskap .
(trg)="29"> Gima duong ’ mamiyo ng’ato kecho jomoko gadier en hera matut , ma en kido ma a kuom Nyasaye wuon .

(src)="31"> “ God is liefde ” .
(trg)="30"> “ Nyasaye en hera . ”

(src)="32"> Jehovah word tereg “ die Vader van tere barmhartighede en die God van alle vertroosting ” genoem .
(trg)="31"> Iluongo Jehova kare ni “ Wuon ng’wono , kendo Nyasach hoch duto . ”

(src)="33"> Die uitdrukking wat met “ tere barmhartighede ” weergegee word , beteken basies “ innige jammerte , medelye met die beproewinge van ander ” .
(trg)="32"> Koket mayot , “ ng’wono ” en nyiso “ lit kod kech nikech chandruok mag jomoko . ”

(src)="34"> Dink net , Jehovah “ is goedhartig teenoor die ondankbares en goddeloses ” ! — Lukas 6 : 35 .
(trg)="33"> Ee , donge Jehova ‘ ng’wono ne joma ok dewe kendo ne jo maricho ’ ! ​ — Luka 6 : ​ 35 .

(src)="35"> Ons Skepper verwag ook van ons om liefdevolle eienskappe , soos medelye , te betoon .
(trg)="34"> Jachwechwa dwaro ni wabende wanyis kido mag ng’wono kaka kecho ji .

(src)="36"> Ons lees in Miga 6 : 8 : “ Hy het jou vertel , o mens , wat goed is .
(src)="37"> En wat anders vra Jehovah van jou terug as om geregtigheid te beoefen en goedhartigheid lief te hê ? ”
(trg)="35"> Wasomo e Mika 6 : 8 kama : “ Yaye dhano , osenyisi gi maber ; kendo en ang’o ma Jehova odwaro kuomi , to mana mondo itim makare , iher miwafu ? ”

(src)="38"> In Spreuke 19 : 22 lees ons : “ Wat begeerlik is in die mens , is sy liefderyke goedhartigheid . ”
(trg)="36"> E Ngeche 19 : ​ 22 , wasomo niya : “ Ng’wono ma ng’ato nigo e momiyo ji here . ”

(src)="39"> God se Seun , Jesus Christus , wat die persoonlikheid van sy Vader volmaak weerspieël het , het sy volgelinge eweneens vermaan : “ Hou aan om barmhartig te word , net soos julle Vader barmhartig is ” .
(trg)="37"> Wuod Nyasaye , Yesu Kristo , ma ne onyiso kit Wuon mare chuth , bende nojiwo jolupne niya : “ Beduru mang’won , kaka Wuoru obedo mang’won . ”

(src)="40"> The Jerusalem Bible gee hierdie vermaning soos volg weer : “ Wees medelydend soos julle Vader medelydend is . ”
(trg)="38"> Muma mar The Jerusalem Bible loko wechego ni : “ Kechuru ji kaka Wuonu kecho ji . ”

(src)="41"> Daar is goeie rede om so te wees , aangesien medelye ryk seëninge kan meebring .
(trg)="39"> Nitie ber mar bedo ng’ama kecho ji , nimar kecho ji kelo gweth mang’eny .

(src)="42"> Ons sien dikwels die waarheid van die woorde in Spreuke 11 : 17 : “ ’ n Man van liefderyke goedhartigheid doen goed aan sy eie siel . ”
(trg)="40"> Pile waneno adiera mag weche mondik e Ngeche 11 : 17 ni : “ Ng’ato makecho ji omiyo chunye obedi maber . ”

(src)="43"> Wanneer ons medelye betoon aan iemand wat dit nodig het , beskou God dit as ’ n guns wat aan Hom bewys word .
(trg)="41"> Seche ma wakecho ng’at manie chandruok , Nyasaye neno ni En ema watimone mano .

(src)="44"> Hy aanvaar die verantwoordelikheid om enige medelye wat sy aanbidders betoon , met goedhartigheid te beloon .
(trg)="42"> Nyasaye wuon nochul tim moro amora mar kecho ji ma joma lame nyiso .

(src)="45"> Koning Salomo het onder inspirasie gesê : “ Hy wat aan die geringe guns betoon , leen aan Jehovah , en Hy sal hom vir sy handelswyse beloon ” .
(trg)="43"> Kotelne gi roho mar Nyasaye , Ruoth Solomon nowacho kama : “ Ng’a makecho jochan oholo ni Jehova , kendo nochulne gi mosetimo maber . ”

(src)="46"> En Paulus het geskryf : “ Julle weet dat elkeen . . . al die goeie wat hy doen , van Jehovah sal terugontvang . ” — Efesiërs 6 : 8 .
(trg)="44"> ( Ngeche 19 : 17 ) Kendo Paulo nondiko kama : ‘ Ung’eyo ni kuom ber duto ma ng’ato timo , gi maber motimo , Ruoth nochule . ’ ​ ​ —⁠ Jo Efeso 6 : 8 .

(src)="47"> Medelye het die krag om eenheid te bewaar en konflik of wrywing uit die weg te ruim .
(trg)="45"> Kido mar kecho ji en gima rito kuwe , kendo konyo e tieko ywaruok .

(src)="48"> Dit help om misverstande op te klaar , en dit baan die weg vir vergifnis .
(trg)="46"> Kidoni konyo e loso winjruok , kendo ochiwo thuolo mar ng’wono ne ji .

(src)="49"> Misverstande kan ontstaan omdat ons nie altyd ons gedagtes of gevoelens uitspreek soos ons graag wou nie , of ons optrede word dalk verkeerd vertolk .
(trg)="47"> Ywaruok nyalo bedoe nikech kinde duto ok wawach gima nie chunywa e yo makare , kata jomoko nyalo neno gik ma watimo e yo marach .

(src)="50"> Dan is medelye die antwoord en help dit om die vrede te bewaar .
(trg)="48"> Kaendi ema bedo ng’at ma kecho ji konyoe e rito kuwe .

(src)="51"> Dit is maklik om iemand te vergewe wat daarvoor bekend is dat hy medelydend is .
(trg)="49"> Yot ng’wono ne ng’at mong’ere ni en bende okecho jomoko .

(src)="52"> Medelye help ons om Paulus se raad aan Christene toe te pas : “ Hou aan om mekaar te verdra en mekaar vryelik te vergewe as iemand rede tot klagte teen ’ n ander het . ” — Kolossense 3 : 13 .
(trg)="50"> Kecho ji konyowa luwo puonj ma Paulo nomiyo Jokristo kama : “ Ng’wonreuru , kendo weyoreuru richo ng’ato gi ng’ato , ka ng’ato ni gi wach kod wadgi . ” ​ — Jo Kolosai 3 : 13 .

(src)="53"> Medelye — ’ n daadwerklike betoning van simpatie
(trg)="51"> Kech ​ — En Nyiso Ng’wono e Tim

(src)="54"> Medelye het ook die krag om lyding te verlig .
(trg)="52"> E wi mano , kecho ji konyo e tieko chandruok .

(src)="55"> Soos ons gesien het , dui dit op ’ n simpatieke gees teenoor diegene wat in die nood verkeer en laat dit ons ly saam met diegene wat ly .
(trg)="53"> Mana kaka waseneno , kidoni miyo wanyiso ng’wono ne joma nie chandruok , kendo wawinjo lit gi joma winjo lit .

(src)="56"> Medelye behels tere geneentheid vir mense wat in ellende verkeer asook positiewe optrede om hulle te help .
(trg)="54"> Kecho ji oriwo nyiso ji manie chandruok ng’wono , kendo kawo okang ’ mar konyogi .

(src)="57"> Deur simpatiek te wees , volg Christene Jesus na .
(trg)="55"> Kuom kecho ji , Jokristo luwo Yesu .

(src)="58"> Hy was nooit te besig om materiële sowel as geestelike hulp aan ander te verleen nie .
(trg)="56"> Ne ok odich ahinya ma mone konyo jomoko e yor ringruok , kendo konyogi sudo machiegni ahinya gi Nyasaye .

(src)="59"> Wanneer hy gesien het dat ander in die nood verkeer , het hy uit medelye ’ n manier gevind om te help .
(trg)="57"> Kane ofwenyo ni jomoko ne nie chandruok , nokechogi kokonyogi .

(src)="60"> Dink aan hoe Jesus gereageer het toe hy ’ n skare mense gesien het wat geestelik arm was : “ Toe hy die skare sien , het hy vir hulle innig jammer gevoel , want hulle was gestroop en rondgegooi soos skape sonder ’ n herder ” .
(trg)="58"> Par ane gima Yesu notimo kane oneno oganda ma ne ojwang ’ korka wach lamo : “ Ka noneno oganda , nokechogi nikech ne gichandore , kendo gike , kaka rombe maonge jakwath . ”

(src)="61"> Volgens ’ n Bybelgeleerde dui die woord wat hier vertaal word met “ innig jammer gevoel ” , op “ ’ n emosie wat iemand tot in sy diepste wese raak ” .
(trg)="59"> Kaluwore gi wach motigo kanyo ni “ nokechogi , ” jasomo moro manono Muma wacho ni tiend wachni en nyiso “ gima nie chuny ng’ato ma iye chuth . ”

(src)="62"> Trouens , daar is al na hierdie woord verwys as een van die sterkste Griekse woorde vir die gevoel van medelye .
(trg)="60"> Jalo medo ni : “ Kuom adier , mani en achiel kuom weche miwacho ni tekregi ng’enyie moloyo e dho - Grik kiwuoyo kuom kech gi miwafu . ”

(src)="63"> Medelydende Christene reageer eweneens gou op die materiële en geestelike behoeftes van ander .
(trg)="61"> E yo machalo kamano , Jokristo makecho ji kawo okang ’ mapiyo mar konyo jomoko e yor ringruok koda korka weche mag lamo .

(src)="64"> Die apostel Petrus het geskryf : “ Julle [ moet ] almal eensgesind wees , meegevoel betoon , broederlike geneentheid en tere medelye hê ” .
(trg)="62"> Jaote Petro nondiko kama : “ Beduru gi paro achiel , kukechore , kuhero owete , kubedo gi chuny mang’won . ”

(src)="65"> Toe ’ n behoeftige Christengesin byvoorbeeld om gesondheidsredes na ’ n ander gebied moes trek , het medegelowiges daar hulle toegelaat om ses maande lank verniet in ’ n huis te bly .
(trg)="63"> Kuom ranyisi , kane ochuno joot moko ma Jokristo dar dhi dak kumachielo nikech tuwo , Jokristo wetegi ma ne ni kuno noyienegi dak e ot moro ka ok gichul kuom dweche auchiel .

(src)="66"> Die man vertel : “ Hulle het elke dag kom kyk hoe dit met ons gaan , en hulle aanmoedigende kommentare het ons tuis laat voel . ”
(trg)="64"> Dichwo wacho niya : “ Pile ka pile ne gilimowa mondo ging’e kaka wadhi , kendo wechegi mag jip ne miyo wawinjo mokuwe . ”

(src)="67"> Ware Christene is ook besorg oor die behoeftes van vreemdelinge .
(trg)="65"> Jokristo madier dewo chandruok mag joma gikiya bende .

(src)="68"> Hulle gebruik met graagte hulle tyd , energie en middele om mense te help wat hulle nie ken nie .
(trg)="66"> Gimor tiyo gi thuologi , tekogi koda mwandugi e konyo jogo ma ok ging’eyo .

(src)="69"> Die vrywilligers wat in die vorige artikel genoem is en wat volslae vreemdelinge gehelp het , was Jehovah se Getuies .
(trg)="67"> Jogo ma owuo kuomgi e sula motelo ma ne ochiwore konyo joma ne gikiya , ne gin Joneno mag Jehova .

(src)="70"> In die Christengemeente heers daar dus ’ n atmosfeer van medelye en liefderyke goedhartigheid .
(trg)="68"> Kuom mano , kanyakla mar Jokristo bedo gi chuny mar kecho jomoko kendo nyiso hera mang’won .

(src)="71"> Gemeentelede word deur liefde aangedryf , wat hulle beweeg om maniere te vind om te dien .
(trg)="69"> Nikech hera ma gin - go , jo kanyakla yudo jing’o mar manyo yore ma digikonygo jomoko .