# af/101999921.xml.gz
# bem/101999921.xml.gz


(src)="1"> Ontvoering — ’ n wêreldwye bedryf
(trg)="1"> Ukwiba Abantu — Kusangwike Ubukwebo bwa mwi Sonde Lyonse

(src)="2"> GEDURENDE die afgelope dekade was daar wêreldwyd ’ n merkbare toename in ontvoerings .
(trg)="2"> MU MYAKA 10 iyapitapo , ukwiba abantu nakwingilishiwako apakalamba mwi sonde lyonse .

(src)="3"> Een verslag sê dat daar tussen 1968 en 1982 byna duisend gyselaars in 73 lande aangehou is .
(trg)="3"> Lipoti umo atile pa kati ka 1968 na 1982 , mupepi na bantu 1,000 balibilwe mu fyalo 73 .

(src)="4"> Maar in die laat negentigerjare is daar elke jaar na raming 20 000 tot 30 000 mense ontvoer .
(trg)="4"> Lelo ku mpela ya ba 1990 , abantu abatunganishiwa ukuti e baaleibwa cila mwaka bali ukufuma pali 20,000 ukufika kuli 30,000 .

(src)="5"> Ontvoering is ’ n misdaad wat van Rusland tot die Filippyne blykbaar in die mode is onder misdadigers , want ontvoerders staan gereed om enigiets te gryp wat beweeg .
(trg)="5"> Ukwiba abantu ni bumpulamafunde ubulemoneka ukuseeka sana pali bampulamafunde ukushinguluke calo conse , kabili abeeba bantu balaipekanya ukwiba icili conse ica mweo .

(src)="6"> By een geleentheid is ’ n baba ontvoer wat skaars ’ n dag oud was .
(trg)="6"> Inshita imo balibile akanya ka bushiku fye bumo .

(src)="7"> In Guatemala is ’ n 84 - jarige vrou in ’ n rolstoel ontvoer en twee maande lank aangehou .
(trg)="7"> Mu Guatemala nakulubantu uwa myaka 84 uwendela mu cicinga ca balemana balimufyushishe no kumufisa ku ncende imo pa myeshi ibili .

(src)="8"> In Rio de Janeiro gryp straatboewe mense sommer van die straat af , en hulle eis soms net R600 as losprys .
(trg)="8"> Mu Rio de Janeiro , abepaya abantu mu misebo baleiba abantu ilyo baleenda mu misebo , kabili limo indalama bafwaya ukulipilwa nga baiba umuntu shilacepa ukufika fye na ku madola 100 .

(src)="9"> Dit lyk nie eens of diere veilig is nie .
(trg)="9"> Nangu fye ni nama ni nkupilwa kumo .

(src)="10"> Jare gelede het ’ n paar geharde misdadigers in Thailand ’ n werkolifant van ses ton ontvoer en ’ n losprys van R9 000 geëis .
(trg)="10"> Mu myaka ya ku numa bampulamafunde abene bene mu calo ca Thailand baibile insofu iyalebomfiwa mu milimo iyafinine amatani 6 no kweba umwine ukuti abafute indalama amadola 1,500 .

(src)="11"> Bendes misdadigers in Mexiko moedig hulle jong lede blykbaar aan om te oefen om troeteldiere en huisdiere te ontvoer sodat hulle genoeg ondervinding kan opdoen voordat hulle mense probeer ontvoer .
(trg)="11"> Cashimikwa ukuti ibungwe lya bampulamafunde mu Mexico likoselesha abaice ukuti balebelesesha kabela ifyo bengeba abantu ukupitila mu kwiba ifitekwa ne finama .

(src)="12"> In die verlede het ontvoerders hulle hoofsaaklik op die rykes toegespits , maar tye het verander . ’ n Verslag van Reuters sê : “ Ontvoering het ’ n alledaagse gebeurtenis in Guatemala geword , waar mense van die goeie ou dae praat toe linksgesinde rebelle hulle net op ’ n handjievol ryk sakemanne toegespits het .
(trg)="12"> Kale , abeeba abantu bapoosele amano ku kwiba abakankaala , lelo nomba ifintu nafyaluka .
(trg)="13"> Abasabankanya ilyashi ba Reuters bashimika ukuti : “ Ukwiba abantu mu Guatemala nomba kulecitika fye cila bushiku , ica kuti abantu nomba balefuluka inshiku sha ku kale lintu bacisanguka baleiba fye bashimakwebo bakupenda abakwatiishe ifyuma .

(src)="13"> Nou is ryk en arm , oud en jonk , teikens vir bendes wat mense ontvoer . ”
(trg)="14"> Lelo nomba amabumba ya beeba abantu yaleiba abakankaala na bapiina , abanono na bakalamba kumo . ”

(src)="14"> Hoëprofielsake kry gewoonlik wye mediadekking , maar verreweg die meeste ontvoerings word sonder publisiteit opgelos .
(trg)="15"> Ilingi line icicitika ca kuti ukwiba abantu ukwa kapela makufi e kusabankanishiwa fye pa milabasa , lelo ukwashala ukwingi takwishibikwa ku bekala calo bonse abashala .

(src)="15"> Trouens , daar is verskeie redes waarom lande “ dit nie juis bekend wil laat word dat hulle ’ n probleem met ontvoerings het nie ” .
(trg)="16"> Na kuba , kwabako imilandu imo imo iyalenga ukuti ifyalo “ fiilabekelwa sana mu kusabankanya ubwafya bwa kwiba abantu . ”

(src)="16"> Die volgende artikel sal ’ n paar van hierdie redes bespreek .
(trg)="17"> Icipande cikonkelepo calalanda pali iyo milandu imo imo .

(src)="17"> [ Kaart op bladsy 3 ]
(trg)="18"> [ Mapu pe bula 19 ]

(src)="18"> ( Sien publikasie vir oorspronklike teksuitleg )
(trg)="19"> ( Nga mulefwaya ukumona mapu , moneni muli magazini )

(src)="19"> MEXIKO
(trg)="20"> MEXICO

(src)="20"> Met sowat 2 000 mense wat elke jaar ontvoer word , is ontvoering “ ’ n kleinsake - onderneming ” genoem .
(trg)="21"> Uko abantu nalimo 2,000 bebwa cila mwaka , ukwiba abantu nomba kwitwa ukuti “ ubukwebo bunono . ”

(src)="21"> GROOT BRITTANJE
(trg)="22"> GREAT BRITAIN

(src)="22"> Ontvoerings - versekering by Lloyd’s of London het sedert 1990 jaarliks met 50 persent gestyg .
(trg)="23"> Akampani ka inshuwalansi aka Lloyd’s ku London akalipililako abebilwe pa kuti babalekeko nomba kalilundako indalama kalipilisha abo kaleafwa ukufika ku mapesenti 50 pa mwaka ukutula fye 1990 .

(src)="23"> RUSLAND
(trg)="24"> RUSSIA

(src)="24"> In die Kaukasusstreek van suidelike Rusland alleen het die aantal ontvoerings toegeneem van 272 in 1996 tot 1 500 in 1998 .
(trg)="25"> Mu citungu ceka fye ica Caucasus icabela lwa ku kapinda ka ku kulyo aka Russia , impendwa ya bantu abaibilwe yaninine ukufuma pali 272 mu 1996 ukwisafika kuli 1,500 mu 1998 .

(src)="25"> FILIPPYNE
(trg)="26"> PHILIPPINES

(src)="26"> Volgens “ Asiaweek ” “ is die Filippyne waarskynlik die ontvoeringshoofstad van Asië ” .
(trg)="27"> Ukulingana ne nyunshipepala ya “ Asiaweek , ” “ Philippines nakalimo e calo umo ukwiba abantu kwafula sana mu Asia . ”

(src)="27"> Meer as 40 georganiseerde bendes wat mense ontvoer , is daar bedrywig .
(trg)="28"> Mwaliba amabumba ya beeba abantu ukucila pali 40 muli cilya calo .

(src)="28"> BRASILIË
(trg)="29"> BRAZIL

(src)="29"> In een jaar het ontvoerders daar na bewering R7,3 miljard aan losprysgeld ingepalm .
(trg)="30"> Cashimikwa ukuti kuli iyi ncende mu mwaka fye umo abeeba abantu bapangile indalama shishaifulila ukufika ku madola amabilioni 1.2 isho abene ba bantu babafutile .

(src)="30"> COLOMBIA
(trg)="31"> COLOMBIA

(src)="31"> In onlangse jare is duisende elke jaar ontvoer .
(trg)="32"> Mu myaka ya nomba line abantu iminshipendwa baliibwa cila mwaka .

(src)="32"> In Mei 1999 het rebelle gedurende die mis honderd gemeentelede ontvoer .
(trg)="33"> Mu May 1999 , bacisanguka baibile intungulushi sha fya mapepo 100 pa nshita ya minsa .

(src)="33"> [ Erkenning ]
(trg)="34"> [ Abatusuminishe ]

(src)="34"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .
(trg)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .

# af/101999922.xml.gz
# bem/101999922.xml.gz


(src)="1"> Ontvoering — gekommersialiseerde terreur
(trg)="1"> Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo

(src)="2"> “ ONTVOERING is nie soos misdaad teen eiendom nie .
(trg)="2"> MU CITABO cakwe ica The Kidnap Business , Mark Bles , asosele ukuti : “ Ukwiba abantu takwaba ngo kwiba ifipe .

(src)="3"> Dit is slinkse , wrede en onverskillige behandeling van die gemeenskap se mees basiese eenheid , die gesin ” , sê Mark Bles in sy boek The Kidnap Business . ’ n Ontvoering veroorsaak emosionele ontsteltenis vir gesinslede .
(trg)="3"> Ukwiba abantu te kwa cifyalilwa , kwa bukatu kabili tamwaba kumfwilako ubulanda ulupwa ulwaba e cintu icacindamisha sana ku bantunse . ”
(trg)="4"> Ukwiba abantu kulalungulusha imintontonkanya ya ba mu lupwa .

(src)="4"> Terwyl die minute en ure voortsleep , word hulle heen en weer geslinger tussen hoop en wanhoop , terwyl hulle worstel met gevoelens van skuld , haat en hulpeloosheid .
(trg)="5"> Akashita akali konse , icibasakamika ca kuti tabeshiba nampo nga umuntu wabo ali umutende atemwa nafwa , kabili balaipeela ne milandu , ukuipata no kuba mu kupeleelwa .

(src)="5"> Die nagmerrie kan dae , weke , maande of soms selfs jare lank voortduur .
(trg)="6"> Uku kulungulushiwa takulabwako bwangu , kuti kwasendako inshiku ishingi , imilungu , imyeshi , limo fye ne myaka .

(src)="6"> In hulle onversadigbare honger na geld slaan ontvoerders munt uit gesinne se gevoelens . ’ n Bende wat mense ontvoer , het hulle slagoffer gedwing om die volgende in ’ n ope brief aan die pers te skryf : “ Ek vra die Pers om hierdie brief oral te publiseer sodat dit nie net my ontvoerders se skuld sal wees as ek nie terugkom nie , maar ook my gesin s’n wat bewys het dat hulle geld bo my verkies . ”
(trg)="8"> Ibumba limo iliiba abantu lyapatikishe uo lyaibile ukulemba kalata wakonkapo ku mulabasa pa kuti akasabankanishiwe .
(trg)="9"> Uyu kalata aleti : “ Ndelomba aba ku mulabasa ukusabankanya ku bekala calo bonse ukuti nalibwa kabili nga nshakamoneke umulandu ukaba wa banjibile ukubikako fye no lupwa lwandi lwine pa kufilwa ukundubula lelo ukutemwapo indalama ukucila umweo wandi . ”

(src)="7"> Italiaanse ontvoerders het druk op familielede en ander uitgeoefen om ’ n losprys te betaal deur liggaamsdele van hulle slagoffers af te sny en dit aan familielede of TV - stasies te stuur . ’ n Mexikaanse ontvoerder het selfs sy slagoffers gemartel terwyl hy oor die telefoon met hulle gesin onderhandel het .
(trg)="10"> Pa kuti abene ba muntu uwibilwe bangweko ukulipila indalama sha kuti alekweko , abena Italy abeeba abantu balaputulako ifilundwa fya o bebile no kufituma kuli balupwa lwakwe atemwa ku mulabasa ukuti filangwe pa televishoni .
(trg)="11"> Umwina Mexico uwiba bantu ena aalelungulusha fye no kulungulusha abantu ebile pa nshita alelanshanya na ba lupwa lwabo pa lwa ndalama sha kuti bamulipile .

(src)="8"> Dan is daar weer ontvoerders wat hulle slagoffers se guns probeer wen .
(trg)="12"> Lubali lumbi , abeeba abantu bamo , baleesha ukubeleleka abo bebile ukupitila mu kubasunga bwino .

(src)="9"> In die Filippyne is ’ n ontvoerde sakeman byvoorbeeld in ’ n luuksehotel in Manila aangehou , waar sy gevangenemers hom drank gegee en vir hom prostitute gebring het totdat die losprys betaal is .
(trg)="13"> Ku ca kumwenako mu calo ca Philippines shibukwebo umo uo baibile bamusungile mwi hotela lya mutengo nga nshi mu musumba wa Manila , umo balemushitila ubwalwa no kumuletela abanakashi ba cilende aba kusendama na bo ukufikila indalama sha ku mulubwila shikalipilwe .

(src)="10"> Maar die meeste slagoffers word opgesluit sonder dat daar na hulle fisiese of higiëniese behoeftes omgesien word .
(trg)="14"> Nangu cibe fyo , abengi abeebwa balesalilwa beka ukwabula no kusakamanwa bwino mu fyo balekabila nangu ukusungwa mu ncende iya busaka .

(src)="11"> Baie word wreed mishandel .
(trg)="15"> Abengi balapumwa icabipisha .

(src)="12"> Hoe dit ook al sy , vir die slagoffer is dit altyd ’ n nagmerrie omdat hy nie weet wat met hom gaan gebeur nie .
(trg)="16"> Ilingi line , abeebwa balalungulushiwa inshita yonse pantu tabeshiba icili no kubacitikila .

(src)="13"> Hoe om die trauma te verwerk
(trg)="17"> Ifya Kushipikisha Ififuma mu Kwibwa

(src)="14"> Selfs nadat slagoffers vrygelaat is , hou hulle moontlik nog steeds emosionele letsels oor . ’ n Sweedse verpleegster wat in Somalië ontvoer is , het gesê : “ Een ding is belangriker as enigiets anders .
(trg)="18"> Nangu fye ni pa numa ya kulubulwa , abaibilwe balashala balelungulushiwa mu muntontonkanya pa nshita ntali .

(src)="15"> Jy moet met vriende en familielede praat en professionele hulp kry as jy dit nodig het . ”
(trg)="19"> Nasi umo uwa ku Sweden uwaibilwe lintu ali ku Somalia alandilepo ukuti : “ Icintu cimo icacindamisha pali fyonse ca kuti nga ulefwaya ukwafwiwa ulingile ukulanda ku fibusa na kuli ba lupwa kabili no kuya ku ncenshi ishaishiba ifya kwaafwa abebilwe . ”

(src)="16"> Terapeute het ’ n metode ontwikkel om sulke slagoffers te help .
(trg)="20"> Impandamano shafwilisha abantu abaibilwe ukupuupuutuka mu co bapitilemo shalisangako inshila ya kwafwilamo aba musango uyo .

(src)="17"> In verskeie kort sessies ontleed die slagoffers hulle ondervindings met professionele hulp voordat hulle met hulle gesin herenig word en met hulle gewone lewe voortgaan .
(trg)="21"> Abaibilwe balabala balanshanya ne ncenshi imiku yafulilako mu fiputulwa ifipi pa kuti bengafwilishiwa ilyo bashilamonana ne ndupwa shabo .

(src)="18"> “ Wanneer ’ n slagoffer kort ná die voorval behandel word , word die risiko van permanente skade beperk ” , sê Rigmor Gillberg , ’ n deskundige in krisisterapie by die Rooi Kruis .
(trg)="22"> Rigmor Gillberg , impandamano ya mu kabungwe ka Red Cross iyafwilisha abaibilwe ukupuupuutuka atile : “ Uku kusambilishiwa ukwa pa numa fye ya kulubulwa ku babebile kulacefyako ukusakamikwa kwa mutatakuya . ”

(src)="19"> Ander gevolge
(trg)="23"> Amafya na Yambi Ayafumamo

(src)="20"> Slagoffers en hulle gesinne is nie die enigstes wat deur ontvoerings geraak word nie .
(trg)="24"> Ukwiba abantu takulungulusha fye abaibilwe ne ndupwa shabo epela .

(src)="21"> Die vrees vir ontvoering kan die toeristebedryf ’ n knou gee en beleggings laat afneem ; dit kan ook ’ n gevoel van onveiligheid in die gemeenskap laat ontstaan .
(trg)="26"> Mu myeshi fye iinono mu 1997 , utwampani 6 utukalamba utwaba na mu fyalo fimbi twaliseelwe mu Philippines pa mulandu wa cintiinya ca beeba abantu .

(src)="22"> In 1997 het ses internasionale maatskappye hulle binne net ’ n paar maande aan die Filippyne onttrek weens die gevaar van ontvoering . ’ n Filippynse vrou wat vir die groep Burgers teen Misdaad werk , het gesê : “ Ons lewe is ’ n nagmerrie . ”
(trg)="27"> Umwanakashi umo uwa ku Philippines uubomba ku kabungwe ka Citizens Against Crime ( Abekashi Abacincintila Bumpulamafunde ) apapile ati : “ Nomba tuleikala mu munsokwe . ”

(src)="23"> ’ n Artikel in The Arizona Republic sê : “ Onder Mexikaanse bestuursamptenare grens die vrees vir ontvoering aan histerie , en ook nie sonder goeie rede nie . ”
(trg)="28"> Icipande cimo muli magazini wa The Arizona Republic casosele ati : “ Abalashi ba ku Mexico bali no mwenso wa kwibwa , na cine balingile ukuba no yu mwenso . ”

(src)="24"> Die Brasiliaanse tydskrif Veja berig dat ontvoerders en rowers nou die monsters in die nagmerries van Brasiliaanse kinders vervang het .
(trg)="29"> Magazini wa ku Brazil uwa Veja ashimika ukuti ifipondo na beeba abantu e bapyana pali fishimweshimwe ifyo abana mu Brazil batiina nga nshi .

(src)="25"> In Taiwan word kinders op skool geleer hoe om te voorkom dat hulle ontvoer word , en in die Verenigde State is sekuriteitskameras in kleuterskole geïnstalleer om ontvoerings te voorkom .
(trg)="30"> Mu Taiwan , abana balasambilishiwa ifya kuicingilila ku beeba abantu , kumfwa mu United States , bakamera bakuceeceeta abeeba abantu balibikwa pa masukulu ya twana tunono pa kuti tulecingililwa .

(src)="26"> ’ n Oplewing vir sekuriteitsraadgewers
(trg)="31"> Utwampani Tupanda Amano pa fya Kuicingilila ku Beeba Abantu Natufula

(src)="27"> Die toename in ontvoerings en die netelige kwessies wat daarmee gepaardgaan , het tot ’ n oplewing vir privaat sekuriteitsmaatskappye gelei .
(trg)="32"> Pa mulandu wa kuti ukwiba abantu nakufula kabili apantu ubu bwafya bufwaya ukwishiba bwino bwino , cilengele ukuti no twampani twa kucingilila abantu ku kwibwa na to tufule .

(src)="28"> In die Brasiliaanse stad Rio de Janeiro is daar meer as 500 van hierdie maatskappye , met ’ n inkomste van R11 miljard .
(trg)="33"> Mu musumba wa ku Brazil uwa Rio de Janeiro , utu twampani natucila pali 500 , kabili tulepanga indalama ukufika ku madola amabilioni 1.8 .

(src)="29"> ’ n Groeiende aantal internasionale sekuriteitsmaatskappye leer mense hoe om te voorkom dat hulle ontvoer word , publiseer verslae oor gevaarlike plekke en onderhandel oor losprysgeld .
(trg)="34"> Utwampani utuleya tulefulilako mu fyalo ifingi tusambilisha pa fya kuicingilila ku beeba abantu , tulalemba ifyebo pa lwa ncende isha busanso , kabili e tulanshanya na beeba abantu pa lwa ndalama balefwaya ukulipilwa .

(src)="30"> Hulle gee raad aan gesinne en maatskappye , leer hulle hoe ontvoerders te werk gaan en help hulle om dit sielkundig te verwerk .
(trg)="35"> Balafunda indupwa no twampani pa lwa mingalato abeeba abantu babomfya no kubafwa pa fyo bengaipangasha lwa mu muntontonkanya ukushipikisha ubu bwafya .

(src)="31"> Party maatskappye probeer selfs om die ontvoerders te vang en die losprysgeld terug te kry nadat die gyselaar vrygelaat is .
(trg)="36"> Utwampani tumo tulesha fye no kwikata abeeba abantu no kubapokolola indalama baalipilwe ilyo balekako untu baibile .

(src)="32"> Maar hulle dienste is nie gratis nie .
(trg)="37"> Nangu cibe fyo , utu twampani tatubomba fye ukwabula ukulipilwa .

(src)="33"> Ten spyte van sulke pogings is daar al hoe meer ontvoerings in baie lande .
(trg)="38"> Te mulandu no kubombesha kwa musango yo , ukwiba abantu kuleiilako fye pa muulu mu fyalo ifingi .

(src)="34"> Richard Johnson , visepresident van Seitlin & Company , sê die volgende oor die situasie in Latyns - Amerika : “ Na alle verwagting sal die aantal ontvoerings toeneem . ”
(trg)="39"> Richard Johnson inkonkani ku mukalamba wa Kampani ka Seitlin mu Latin America alanda apo ukwiba abantu kufikile muli cilya calo atila : “ Ico tuleenekela fye ca kuti impendwa ya bantu abaleibwa ikaiilako fye pa muulu . ”

(src)="35"> Redes vir die toename
(trg)="40"> Umulandu Ukwiba Abantu Kufuliile

(src)="36"> Deskundiges gee heelwat redes vir die onlangse toename .
(trg)="42"> Umo wa kuti ubupiina nabucilamo ku bantu mu ncende shimo .

(src)="37"> Die hopelose ekonomiese situasie in sommige gebiede is een rede . ’ n Noodlenigingswerker in die dorp Naltsjik , Rusland , het gesê : “ Die beste manier om geld te maak , is deur hierdie berugte metode , ontvoering . ”
(trg)="43"> Uubomba incito ya kukumbusuka abaponenwe no busanso uwa mwi tauni lya Nal’chik , mu Russia , atile : “ Inshila isuma iya kusangilamo indalama kucito ubu bwine bukwebo bwaseeka ubwa kwiba abantu . ”

(src)="38"> In sommige voormalige Sowjetrepublieke word ontvoerings na bewering gebruik om die privaat leërs van plaaslike krygshere te finansier .
(trg)="44"> Mu fitungu fimo ifyaletekwa ne calo icali kale Soviet , cashimikwa ukuti mu kwiba abantu e mufuma indalama sha kutungilila ifita fya mu bumfisolo ifya bakalamba ba nkondo muli iyo ncende .

(src)="39"> Meer mense as ooit tevore gaan op sakereise of reis as toeriste en skep dus nuwe moontlikhede vir ontvoerders op soek na slagoffers .
(trg)="45"> Ilelo abantu baleya ku fyalo fimbi ku kucito bukwebo atemwa ku kutandala fye nabafula ukucile fyo cali kale .
(trg)="46"> Ici cilengele ukuti abeeba abantu bashukile abo bengeba .

(src)="40"> Die aantal buitelanders wat ontvoer word , het binne vyf jaar verdubbel .
(trg)="47"> Mu myaka fye 5 impendwa ya bantu abafuma ku fyalo fimbi abaibwa yalinininako imiku ibili .

(src)="41"> Tussen 1991 en 1997 is toeriste in sowat 26 lande ontvoer .
(trg)="48"> Pa kati ka 1991 na 1997 , abatandashi ukufuma mu fyalo nalimo 26 baliibilwe .

(src)="42"> Waar kom al hierdie ontvoerders vandaan ?
(trg)="49"> Ni kwi aba bonse abeeba abantu bafuma ?

(src)="43"> Sommige militêre konflikte is besig om hulleself uit te woed en laat voormalige soldate werkloos , en platsak .
(trg)="50"> Apo ukukansana mu fya nkondo kuleya kulepwa mu ncende shimo , cilengele ukuti abali kale abashilika babe amalofwa ayabule ndalama .

(src)="44"> Dié mense het al die vaardighede wat nodig is vir hierdie winsgewende bedryf .
(trg)="51"> Aba bantu balicenjela icine cine mu fyo bengabomba uyu mulimo wa kwiba abantu .

(src)="45"> Die feit dat doeltreffender maatreëls teen bankrowery gebruik word en dat dwelmhandel hokgeslaan word , het eweneens daartoe gelei dat misdadigers ontvoering as ’ n alternatiewe bron van inkomste begin sien het .
(trg)="52"> Na kabili , pa mulandu wa kubomfya inshila shafikapo isha kwikatilamo ifipondo fitoba amabanki e lyo no kucefyako ubukwebo bwa kushitisha imiti ikola , cilengele bampulamafunde nomba ukutendeka ukwiba abantu pa kuti balesangilamo indalama .

(src)="46"> Mike Ackerman , ’ n deskundige op die gebied van ontvoerings , het verduidelik : “ Namate ons misdade teen eiendom in alle gemeenskappe moeiliker maak , moedig dit misdade teen mense aan . ”
(trg)="53"> Mike Ackerman , incenshi pa fya kwiba abantu , alondolola ukuti : “ Pa mulandu wa nshila ishilebomfiwa isha kulenga ukuti cikosele bampulamafunde ukwiba ifipe , cilengele nomba ukuti baleiba abantu . ”

(src)="47"> Wanneer dit in die media bekend gemaak word dat groot bedrae as losprys betaal is , kan dit ook potensiële ontvoerders aanmoedig .
(trg)="54"> Ukusabankanya kwa ndalama ishingi ishilipilwa ku beeba abantu pa kuti balekeko untu bebile na ko kulenga bambi nabo ukutendeka ukwiba abantu .

(src)="48"> Beweegredes nie altyd dieselfde nie
(trg)="55"> Ifilenga Abantu Ukwiba Abantu Fyalipusanapusana

(src)="49"> Die meeste ontvoerders is net agter die geld aan .
(trg)="56"> Abengi abeeba abantu bafwaya fye indalama epela .

(src)="50"> Lospryseise wissel van ’ n paar rand tot die rekordbedrag van R364 miljoen wat betaal is vir ’ n Hongkongse eiendomsmagnaat wat nooit eens vrygelaat is nie al is die losprys betaal .
(trg)="57"> Indalama abeeba abantu bafwaya ukulipilwa kuti shatendekela fye pa tumadola utunono no kufika ku madola yashaifulila nga filya cali lintu amadola amamilioni 60 yalipilwe pa kuti fye balekeko shibukwebo wa fikuulwa mu Hong Kong uwanonka sana nangu line bashamulekeleko na pa numa ya kumulipililako isho ndalama .

(src)="51"> Aan die ander kant het sommige ontvoerders hulle slagoffers gebruik om publisiteit , kos , medisyne , radio’s en motors te eis , asook nuwe skole , paaie en hospitale .
(trg)="58"> Lubali lumbi , bamo abeeba abantu nga balefwaya ukongola abantu ukuti babe ku lubali lwabo , nangu nga balefwaya ukusange fya kulya , umuti , ifilimba , bamotoka , ukukuulilwa amasukulu yapya , imisebo , ne fipatala , babomfya abo bebile .

(src)="52"> Een bestuursamptenaar wat in Asië ontvoer is , is vrygelaat nadat basketbaluniforms en - balle aan die ontvoerders gegee is .
(trg)="59"> Umulashi umo uwaibilwe ku Asia bamulekeeleko lintu abamwibile bapeelwe amayuniformu ne mipila ya kubomfya mu kuteya basiketibo .

(src)="53"> Sekere groepe gebruik ook ontvoerings om buitelandse beleggers en toeriste af te skrik en te intimideer , met die doel om die uitbuiting van grond en natuurlike hulpbronne stop te sit .
(trg)="60"> Bambi na bo ico beebila abantu kufwayo kutiinya no kulesha bashimakwebo na batandashi abafuma mu fyalo fimbi abafwaya ukuleta ubuyantanshi mu fya bukwebo mu calo cimbi , pa kuti tabeshile mu kunonkela pa calo cishili cabo na pa fyuma fyabamo .

(src)="54"> Daar is dus geen tekort aan beweegredes , geen tekort aan metodes , geen tekort aan potensiële ontvoerders of slagoffers nie .
(trg)="61"> Kanshi ifilenga abantu ukwiba abantu fyena fingi , ne nshila babomfya na sho shingi , kabili abacenjela muli uyu mulimo na bo bengi e lyo na bengeebwa na bo bengi .

(src)="55"> Is daar net soveel oplossings ?
(trg)="62"> Bushe e fyafula ne nshila sha kucefeshamo ubu bwafya ?

(src)="56"> Wat is van die oplossings , en kan hulle werklik die probleem oplos ?
(trg)="63"> Ni nshila nshi shimo shimo isho shine , kabili bushe cine cine kuti shapwisha ubu bwafya ?

(src)="57"> Voordat ons hierdie vrae beantwoord , laat ons van die dieper , onderliggende redes ondersoek waarom die ontvoeringsbedryf so gegroei het .
(trg)="64"> Ilyo tushilayasuka ifyo fipusho , natubale tubebete fimo ifikalamba , ifilengele ukuti ubu bukwebo bwa kwiba abantu bufule .

(src)="58"> [ Venster op bladsy 5 ]
(trg)="65"> [ Akabokoshi pe bula 21 ]

(src)="59"> As jy ontvoer word
(trg)="66"> Nga ca Kuti Mwaibwa

(src)="60"> Diegene wat die onderwerp bestudeer het , gee die volgende wenke vir mense wat ontvoer word .
(trg)="67"> Ifyakonkapo e fintu abasambilila pa lwa ubu bwafya bapanda amano kuli bambi abengebwa .

(src)="61"> • Gee jou samewerking ; moenie koppig wees nie .
(trg)="68"> • Umfwileni ico balemweba ; te kwesha ukutalama .

(src)="62"> Teëstribbelrige gyselaars word meer dikwels aan wrede behandeling onderwerp , en hulle loop groter gevaar om doodgemaak of vir straf uitgesonder te word .
(trg)="69"> Abo bacusha sana ni balya aba fikansa , kabili e baba na mu busanso bukalamba ubwa kwipaiwa atemwa e bo bengasoobolapo ukukanda .

(src)="63"> • Moenie paniekerig word nie .
(trg)="70"> • Mwicishamo ukusakamikwa .