# ady/2017569.xml.gz
# jmx/2017569.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> ЗыщыІэным зыфэжъугъас
(trg)="2"> Ndukundéeyó kukaniyó miíyó

(src)="3"> Иеговэ фэдэу гукІэгъу зыхэжъугъэлъ
(trg)="3"> Jeová kíʼvi̱ inira na̱yiví nákundi̱koyó ña̱ kéera

(src)="4"> « Ти Тхьэ игущыІэхэр мыкІодыжьхэу егъашІэм къэнэщтых »
(trg)="4"> Tu̱ʼun Ndio̱s kooña ndiʼi tiempo

(src)="5"> Тхьэм и ГущыІэ лъэкІышхо хэлъ
(trg)="5"> Ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s kuu chindeéán miíyó

(src)="6"> « ЛІыгъэ . . . зыхэгъэлъ ыкІи Іофэу уапэ илъым ыуж ихь »
(trg)="6"> “ Ndeé koo iniu [ . . . ] ta keeuña ”

# ady/2017570.xml.gz
# jmx/2017570.xml.gz


(src)="1"> « ШІугъэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ дэжь къикІыхэрэр мыхэр арых : . . . зыщыІэныр » ( ГАЛ .
(trg)="1"> “ Na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios ña̱ kía̱n kee yó [ . . . ] ta chítuu inio̱ kee yó ña̱ kini ” ( GÁL .

(src)="2"> 5 : 22 , 23 ) .
(trg)="2"> 5 : 22 , 23 , TYK ) .

(src)="3"> Тхьэр зэрэзекІуагъэ шІыкІэм сыдым тыфигъасэра , Шэйтаныр зыпэуцужьым ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini Jeová tá ni̱kixijóʼó Satanás ta ndíki̱án kati̱ʼayó ?

(src)="4"> Тхыгъэ ЛъапІэм зигугъу къышІырэмэ ащыщэу , хэта зыщыІэныр зыхэлъыгъэр ыкІи икъоу зыхэмылъыгъэр ?
(trg)="4"> ¿ Ndá na̱yiví káʼa̱n Biblia ni̱ku̱kanina miína ta ndána̱ ko̱ó ?

(src)="5"> Тхыгъэ ЛъапІэм изэгъэшІэн сыдэущтэу ІэпыІэгъу къытфэхъура , зыщыІэныр тхэлъынэу ?
(trg)="5"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chíndeéán ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndá ku̱ú sava tu̱ndoʼó ndóʼo na̱ ko̱ kúkani mií ?

(src)="7"> 1 ) Сыдым уфищэн ылъэкІыщта икъоу зыщыІэныр пхэмылъымэ ?
(trg)="7"> b ) Ki̱vi̱ víti , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa ña̱ kukaniyó miíyó ?

(src)="8"> 2 ) Сыда а Іофым утегущыІэныр непэ игъо дэдэу кІыщытыр ?
(trg)="8"> ¿ Ndiva̱ʼa sínañúʼúnyó ndukudéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="9"> Сыда Хьисэ игъогу рыкІохэрэм зыщыІэныр ахэлъыным мэхьанэ иІэу кІыщытыр ?
(trg)="9"> ¿ Ndá naki̱ʼo tondeé ini nu̱ú na̱ kéa tu̱ndoʼó xíʼín kukanina miína ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="12"> Сыд фэдэ щыса зыщыІэным ехьылІагъэу Иеговэ къытитыгъэр ?
(trg)="11"> Ña̱ kée Jeová , ¿ ndixi sánaʼa̱ nu̱uyó kukaniyó miíyó ?

(src)="13"> Сыда тызфигъэсэн ылъэкІыщтыр Иеговэ ищысэ ?
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó ña̱ kée Jeová ?

(src)="14"> 1 ) Тхьэм дэгъукІэ ылъытэрэ шэнхэр зыхэлъыгъэхэм , тыдэ ящысэ къыщыдгъотын тлъэкІыщта ?
(trg)="13"> a ) ¿ Ndá naniʼi̱yó ña̱ va̱ʼa keeyó saá kukaniyó miíyó ?

(src)="15"> 2 ) Сыда Юсыф псэкІод ымышІэнэу ІэпыІэгъу къыфэхъугъэр , Потифар ишъуз дихьыхынэу ыуж къызехьэм ?
(trg)="14"> b ) ¿ Ndíki̱án ni̱chi̱ndeé José ko̱ níkeera kua̱chi ?

(src)="16"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="15"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="17"> Сыда ІэпыІэгъу къышъуфэхъущтыр хъопсэныгъэм зыдешъумыгъэхьыхынэу ?
(trg)="16"> ¿ Ndixi kati̱ʼa va̱ʼayó saá o̱keeyó kua̱chi ?

(src)="18"> 10 , 11 .
(trg)="17"> 10 , 11 . a ) ¿ Ndá tu̱ndoʼó ndóʼo kua̱ʼa̱ na̱valí kuaʼa̱n escuela ?

(src)="19"> 1 ) ТиныбжьыкІэхэу еджапІэм щеджэхэрэр , сыд фэдэ къина зыІукІэхэрэр ?
(trg)="18"> b ) ¿ Ndá kuu chindeé na̱valí na̱ kéekáʼno Jeová saá o̱kéena iin ña̱ ko̱váʼa ?

(src)="20"> 2 ) Сыда ахэмэ ІэпыІэгъу афэхъущтыр ащ фэдэ егъэзыныгъэм пэуцужьынхэу ?
(trg)="19"> a ) ¿ Ndixi ni̱kuu ini José tá ni̱sinira ñanira ?

(src)="21"> 1 ) Сыдэущтэу Юсыф зищыІагъа ышхэм апашъхьэ ?
(trg)="20"> b ) ¿ Ndá tein káni kukaniyó miíyó ?

(src)="22"> 2 ) Сыдигъо зыщыІэныр къызыхэдгъэфэн фае ?
(trg)="21"> ¿ Ndá e̱ve̱ sa̱ʼa kuu kati̱ʼayó sa̱ʼa vida rey David ?

(src)="23"> Даут ищысэ сыда тызфигъэсэн ылъэкІыщтыр ?
(trg)="22"> a ) ¿ Ndíki̱án ni̱ndoʼo iin ñaniyó ?

(src)="24"> Сыд фэдэ хъугъэ - шІагъа тшы горэм къехъулІагъэр ыкІи сыд пае ащ фэдэ чІыпэхэм уифэмэ , зыпщыІэным мэхьанэ иІэу кІыщытыр ?
(trg)="23"> b ) Tá ná ndoʼoyó tátu̱ʼun ni̱ndoʼo ta̱ yóʼo , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi kukaniyó miíyó ?

(src)="25"> 15 , 16 .
(trg)="24"> 15 , 16 .

(src)="26"> Тхыгъэ ЛъапІэм изэгъэшІэн сыдэущтэу шъори шъиунагъуи ІэпыІэгъу къышъуфэхъущта зыщыІэныр нахьыбэу шъухэлъынэу ?
(trg)="25"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chindeéán miíyó xíʼín na̱veʼeyó ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="27"> Сыдэущтэу ны - тыхэм ясабыйхэм зыщыІэныр ахалъхьан алъэкІыщта ?
(trg)="26"> ¿ Ndixi chindeé na̱ kúú tátá de̱ʼena saá ndukundéena kukanina miína ?

(src)="28"> Сыда мэхьанэ иІэу кІыщытыр ныбджэгъу дэгъухэр къыхэпхыным ?
(trg)="27"> ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱si va̱ʼayó na̱ kaneʼe táʼan va̱ʼa xíʼínyó ?

# ady/2017571.xml.gz
# jmx/2017571.xml.gz


(src)="1"> « ЕгъэшІэрэ Зиусхьаныр – ар Тхьэу гукІэгъушІэу , хьалэлэу » щыт ( МЫСР .
(trg)="1"> “ Jeová , Jeová , iin Ndio̱s kíʼvi̱ ini ta va̱ʼa ini ” ( ÉX .

(src)="2"> 34 : 6 ) .
(trg)="2"> 34 : 6 ) .

(src)="3"> Сыда гукІэгъу пхэлъэу узекІоныр загъорэ мыпсынкІэу кІыщытыр ?
(trg)="3"> Sava tein , ¿ ndiva̱ʼa tu̱ndoʼó kéean xíʼínyó kiʼvi̱ iniyó ?

(src)="4"> Сыдэущтэу Иеговэ ежь фэлажьэхэрэм гукІэгъу ахэлъынэу ыгъасэхэра ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi sánaʼa̱ Jeová nu̱uyó nákiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?
(trg)="5"> ¿ Ndá tein kuu naʼa̱yó ña̱ kíʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="5"> Сыдигъо гукІэгъу шъухэлъэу шъузекІон шъулъэкІыщта ?
(trg)="6"> a ) ¿ Ndixi ni̱na̱ʼa Jeová miíra nu̱u Moisés ?

(src)="6"> Сыдэущтэу Иеговэ Мусэ зыкъыригъэшІагъа ыкІи сыда ащ гъэшІэгъонэу хэлъыр ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kuni̱ʼi ni̱na̱ʼa̱ Jeová miíra nu̱u Moisés tátu̱ʼun ni̱keera ?

(src)="7"> 2 , 3 .
(trg)="8"> 2 , 3 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kíʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="8"> 1 ) ЦІыфхэм гукІэгъу ахэлъэу Тхьэм къызэригъэхъугъэхэр , сыда къэзыгъэлъагъорэр ?
(trg)="9"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱ʼa̱nyó ña̱ káʼa̱n Biblia sa̱ʼa ña̱ kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="10"> 1 ) Сыд пае Иеговэ мэлэІичхэр Содом ыгъэкІуагъэха ?
(trg)="10"> a ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱tandaʼá Jeová sava ángel ñuu Sodoma ?

(src)="11"> 2 ) Лутрэ ащ иунагъорэ ехьылІэгъэ къэбарым сыда тызфигъасэрэр ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó sa̱ʼa ña̱ ni̱ndoʼo Lot xíʼín na̱veʼera ?

(src)="12"> 1 Иуан 3 : 17 ыкІи нэмыкІ пычыгъохэу Тхыгъэ ЛъапІэм итхэр , сыдэущтэу ІэпыІэгъу къытфэхъура гукІэгъу тхэлъыным пае ?
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án káti̱ʼayó nu̱u versículo va̱si nu̱u 1 Juan 3 : 17 ña̱ kiʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="13"> Иеговэ ренэу израил цІыф мыдаІохэм мыхъун амышІэнэу зэрагуригъаІощтыгъэм , сыдым тыфигъэсэн ылъэкІыщта ?
(trg)="13"> Tá ni̱kee na̱ israelita kua̱chi nu̱u Ndio̱s ¿ ndá káti̱ʼayó sa̱ʼa ña̱ ni̱kiʼvi̱ inira na̱ ?

(src)="14"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="15"> Сыда зы унагъо горэм теубытагъэ иІэу щыт , Иеговэ гукІэгъу къызэрафишІыгъэмкІэ ?
(trg)="15"> ¿ Ndiva̱ʼa nikunda̱a̱ ini iin na̱veʼe ña̱ ni̱kiʼvi̱ ini Jeová na̱ ?

(src)="16"> ЦІыфхэм къинэу ателъыгъэр Хьисэ зилъэгъукІэ , сыдэущтэу зекІощтыгъэ ?
(trg)="16"> Tá ni̱sini Jesús ndíko̱ na̱yiví ra , ¿ ndíki̱án ni̱keera xíʼínna ?

(src)="17"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="17"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá ) .

(src)="18"> 10 , 11 .
(trg)="18"> 10 , 11 .

(src)="19"> Сыдигъуи гукІэгъу пхэлъэу узекІоныр тэрэза ?
(trg)="19"> ¿ Á ndiʼi tiempo káni kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="20"> КъэшъуІуат .
(trg)="20"> Nakaniní .

(src)="21"> ГукІэгъур къызэрэдгъэлъэгъон тлъэкІыщтым и зы Іамал къэшъуІуат .
(trg)="21"> ¿ Ndá kuu iin ña̱ naʼa̱yó miíyó ña̱ kíʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="22"> ТхьамыкІагъохэр къызыхъукІэ , Иеговэ фэлажьэхэрэм яшэн дэгъухэр сыд фэдэу нэрылъэгъу хъура ?
(trg)="22"> Na̱ kéekáʼno Ndio̱s , ¿ ndixi náʼa̱na kíʼvi̱ inina na̱ ndóʼo tu̱ndoʼó ?

(src)="23"> Зыныбжь хэкІотагъэхэмрэ сымаджэхэмрэ сыдэущтэу ІэпыІэгъу тафэхъун тлъэкІыщта ?
(trg)="23"> ¿ Ndixi chindeéyó na̱ si̱va̱ʼa xíʼín na̱ kíʼvi̱ ?

(src)="24"> КъэбарышІум игъэІун сыда амалышІоу кІыщытыр гукІэгъу къызхэдгъэфэнымкІэ ?
(trg)="24"> ¿ Ndiva̱ʼa chíndeéyó savagana tá káʼa̱nyó xíʼínna sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="25"> Сыд фэдэ шІуагъа къафихьырэр ежь гукІэгъу зыхэлъхэм ?
(trg)="25"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa keean xíʼínyó nákiʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="26"> Сыд тэ анахьэу гукІэгъу тхэлъэу тызекІорэ ?
(trg)="26"> ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ní ndukundeéní naʼa̱ní ña̱ kíʼvi̱ ininí savagana ?

# ady/2017572.xml.gz
# jmx/2017572.xml.gz


(src)="1"> « Уцыр гъугъэ , къэгъагъэри кІодыгъэ .
(src)="2"> Ау ти Тхьэ игущыІэхэр мыкІодыжьхэу егъашІэм къэнэщтых » ( ЕША .
(trg)="1"> “ Ni̱ichi̱ yu̱ku̱ kúíi̱ , ni̱ichi̱ ita ; jo ña̱ kúú tu̱ʼun Ndio̱s , kooña ndiʼi tiempo ” ( IS .

(src)="3"> 40 : 8 ) .
(trg)="2"> 40 : 8 ) .

(src)="4"> . . бзэр зэрызэхъокІыгъэм емылъытыгъэу ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ni̱naja̱ma yúʼu̱ ?

(src)="5"> . . дунае политикэ Іофым изэхъокІыныгъэхэм емылъытыгъэу ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará kée ta̱ néʼe chuun ña̱ nája̱ma yúʼu̱ ?

(src)="6"> . . ащ изэдзэкІыным къыпэуцужьыгъэхэми емылъытыгъэу ?
(trg)="5"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ko̱ kúni̱na ná taana Tu̱ʼun Ndio̱s inga yúʼu̱ ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndixi koo vidayó ná o̱kóo Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="8"> 1 ) Тхыгъэ ЛъапІэр тимыІагъэмэ , сыд фэдэу типсэукІэ хъун ылъэкІыщтыгъа ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndá ña̱ sínañúʼunyó saá kunda̱a va̱ʼa iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="10"> Сыда мы статьям щызэхэтфыщтыр ?
(trg)="8"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="11"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="9"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="12"> 1 ) Сыдэущтэу уахътэм елъытыгъэу бзэхэр зэхъокІыхэра ?
(trg)="10"> a ) ¿ Ndáki̱án ndóʼo yúʼu̱ tá yáʼa tiempo ?

(src)="13"> 2 ) Сыда къэзгъэлъагъорэр , Тхьэм цІыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэхэдз зэримышІырэр ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndáki̱án náʼa ña̱ ko̱ kási Ndio̱s na̱yiví , ta ndixi kúu iniyó sa̱ʼa ña̱yóʼo ?

(src)="14"> Сыда ащ угу къыригъахьэрэр ?
(trg)="12"> ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kunu̱ú yúʼu̱ ni̱taa King James Version ( Yúʼu̱ ni̱taa Rey Jacobo ) ?

(src)="16"> Сыда уасэ кІыфэтшІырэр ДунаикІэкІэ заджэхэрэ Тхыгъэ ЛъапІэм изэдзэкІыным ?
(trg)="13"> ¿ Ndiva̱ʼa náke̱ʼenyó xi̱ndaʼvíini ña̱ íó Traducción del Nuevo Mundo nu̱uyó ?

(src)="17"> 7 , 8 .
(src)="18"> 1 ) Тиэрэ ыпэкІэ ящэнэрэ лІэшІэгъум , сыда джуртхэм инахьыбэм ДжуртыбзэкІэ тхыгъэ Тхыдэхэр къакІыгурымыІощтыгъэр ?
(trg)="14"> 7 , 8 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kua̱ʼa̱ na̱ judío ni̱si̱ndei siglo u̱ni̱ tá kúmani̱ kisi Cristo ko̱ nísikunda̱a̱ inina Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="19"> 2 ) Сыда зыщыщыр Септуагинтэр ?
(trg)="15"> b ) ¿ Ndíki̱án kúú Septuaginta ?

(src)="20"> 1 ) Сыдэущтэу Септуагинтэр ыкІи нахьыпэу зэрадзэкІыжьыгъэ Тхыгъэ ЛъапІэр цІыфхэм къадеІагъа Тхьэм и ГущыІэ къагурыІонэу ?
(trg)="16"> a ) ¿ Ndixi ni̱chindeé Septuaginta xíʼín savaga̱ yúʼu̱ ni̱taana na̱ ni̱sikaʼvi Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="21"> 2 ) Сыд фэдэ пычыгъуа ДжуртыбзэкІэ тхыгъэ Тхыдэхэм арытэу , анахь шъугу рихьырэр ?
(trg)="17"> b ) ¿ Ndáki̱án kutó cháákaní va̱si nu̱u Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="22"> Джон Уиклиф илъэхъаным сыда цІыф тхьамыкІабэхэм Тхыгъэ ЛъапІэм нэІуасэ фэхъунхэу амал кІямыІагъэр ?
(trg)="18"> Ki̱vi̱ ni̱siio John Wyclef ¿ ndiva̱ʼa ko̱íín nu̱u nísiio Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="23"> Уиклиф Тхыгъэ ЛъапІэр зэрэзэридзэкІыгъэм , сыд шІуагъэу къыхьыгъэр ?
(trg)="19"> ¿ Ndíki̱án va̱ʼa ni̱kee yúʼu̱ ni̱taa John Wyclef ?

(src)="24"> Уиклиф Тхыгъэ ЛъапІэр зэрэзэридзэкІыгъэм ыкІи лоллардхэм ашІагъэм пае , сыдэущтэу дин пащэхэр адэзекІуагъэха ?
(trg)="20"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini na̱ néʼe chuun kuéndá religión sa̱ʼa chiño ni̱kee Wyclef ?

(src)="25"> Сыд фэдэ теубытагъа тиІэр ыкІи сыдэущтэу ащ тишІошъхъуныгъэ нахь пытэ ышІыра ?
(trg)="21"> a ) ¿ Ndá sa̱ʼa kuu kandísayó Tu̱ʼun Ndio̱s b ) ¿ Ndiva̱ʼa kundeé iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="26"> Сыдэущтэу Тхыгъэ ЛъапІэм Тхьэр нахь лъэшэу шІу тлъэгъунэу тишІыра ?
(trg)="22"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa kée xíʼínyó ña̱ káti̱ʼayó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="27"> Сыд къыкІэлъыкІорэ статьям щызэхэтфыщтыр ?
(trg)="23"> ¿ Ndíki̱án kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo inga táʼndá ?

# ady/2017573.xml.gz
# jmx/2017573.xml.gz


(src)="1"> « Тхьэм игущыІэхэм щыІэныгъэшхорэ лъэкІышхорэ ахэлъ » ( ЕВР .
(trg)="1"> “ Chi̱ to̱ʼon takí kúú to̱ʼon Ndio̱s , ta to̱ʼon ndakí nda̱ʼo kíán ” ( HEB .

(src)="2"> 4 : 12 ) .
(trg)="2"> 4 : ​ 12 ) .

(src)="3"> . . типсэукІэм ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ keeyó xíʼín vidayó ?

(src)="4"> . . къэбарышІур дгъэІу зыхъукІэ ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá káʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="5"> . . зэІукІэм едгъаджэ зыхъукІэ ?
(trg)="5"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá kuayaʼayó sánaʼa̱yó ini congregación ?

(src)="6"> Сыда шъуишІошъ зыгъэхъурэр , Тхьэм и ГущыІэ лъэкІышхо зэриІэр ?
(trg)="6"> ¿ Ndiva̱ʼa síni̱yó ña̱ ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s nasama vida na̱yiví ?

(src)="7"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="7"> ( Kunde̱ʼeni foto va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="8"> Щысэ къэшъухь , апэрэ лъэшІэгъум щыпсэущтыгъэ цІыфхэм япсэукІэ зэрахъокІынэу , Тхьэм и ГущыІэ ІэпыІэгъу зэрафэхъущтыгъэр .
(trg)="8"> Ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi ni̱nasama vida na̱ ni̱sikeekáʼno Ndio̱s ni̱sindoyi siglo iin ?

(src)="9"> Сыда мы статьям щызэхэтфыщтыр ?
(trg)="9"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="10"> 1 ) Сыда тшІэн фаер , Тхьэм и ГущыІэ ишІуагъэ къытэкІыным пае ?
(trg)="10"> a ) Tá kúni̱yó ná kee Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ va̱ʼa xíʼínyó , ¿ ndíki̱án kání keeyó ?

(src)="11"> 2 ) Сыдэущтэу уахътэ къыхэжъугъэкІыра , Тхыгъэ ЛъапІэм шъуеджэнэу ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndixi kéení tavaní tiempo tá káʼviní Biblia ?

(src)="12"> 5 , 6 .
(trg)="12"> 5 , 6 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ʼi nakani iniyó sa̱ʼa ña̱ káʼviyó ?

(src)="13"> 1 ) Тхыгъэ ЛъапІэм теджэ хъумэ , сыда мэхьанэ иІэу кІыщытыр тегупшысэжьынэу ?
(trg)="13"> b ) ¿ Ndixi káni nakani iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="14"> 2 ) Тызэрэгупшысэрэм анахь шІуагъэ къытфихьыным пае , сыда тшІэн тлъэкІыщтыр ?
(trg)="14"> c ) Tá káʼviní Tu̱ʼun Ndio̱s ta nákaní ininí ña̱ káʼa̱n , ¿ ndixi chíndeéán miíní ?

(src)="15"> 3 ) Сыд фэдэ шІуагъа шъо къышъуфихьырэр Тхьэм и ГущыІэ шъуеджэмэ ыкІи шъуегупшысэжьымэ ?
(trg)="15"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s tá kua̱ʼa̱nyó ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?