# ady/2017612.xml.gz
# bbj/2017612.xml.gz


(src)="2"> ШІушІагъэхэмрэ шъыпкъагъэхэмрэкІэ шІу тызэрэлъэгъун фае » ( 1 ИУАН 3 : 18 ) .
(trg)="1"> “ Ka pe pe de pe da ’ ghôm ke shwe le ne ne koung mo ; pe pe koung mo tchye m ne mfa ’ gre nyenyô . ” ​ — 1 YHN .
(trg)="2"> 3 : 18 .

(src)="3"> Сыд фэдэ шІулъэгъуа анахь мэхьанэ ин зиІэр ?
(trg)="3"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="4"> “ Koungne te mfum ” be ke ?

(src)="4"> Сыда къикІырэр « пцІы зыхэмылъ шІулъэгъум » ?
(trg)="5"> Pe fing ne re la te jye ge koungne yôkpe be kwa ’ ye nyenyô ?

(src)="6"> Сыд фэдэ шІулъэгъуа анахь мэхьанэ ин зиІэр ?
(trg)="6"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="7"> Ke gre a pe po’o ?

(src)="7"> КъэшъуІуат .
(trg)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )

(src)="9"> 2 , 3 .
(trg)="9"> 2 , 3 .

(src)="10"> Ифедэ пымылъэу , Иеговэ ишІулъэгъукІэ цІыфхэм сыда афишІагъэр ?
(trg)="10"> Jéovah be é le la’te ye koungne te pyap pé bi pômsoung m tchi ge ke ?

(src)="11"> Сыда къэзгъэлъагъорэр щыкІагъэ зиІэ цІыфхэм яфедэ пымылъхэу , шІулъэгъукІэ зекІон зэралъэкІырэр ?
(trg)="11"> Ke da’te ge pô mving fing ne re ta ’ koungne te pyap pé ?

(src)="12"> ШІулъэгъуныгъэ шъыпкъэр сыдэущтэу къэдгъэлъэгъон тлъэкІыщта ?
(trg)="12"> Pe fing ne re la te ne da’te kwa ’ koungne nyenyô ?

(src)="13"> 6 , 7 .
(trg)="13"> 6 , 7 . ( a ) “ Koungne te mfum ” be ke ?

(src)="14"> 1 ) Сыда къикІырэр « пцІы зыхэмылъ шІулъэгъум » ?
(trg)="14"> ( b ) Ha mfo’te koungne mfum ?

(src)="15"> 2 ) ШІулъэгъуныгъэ нэпцІым ищысэхэр къэшъухь .
(trg)="15"> Pe gô hente mne môkpe ge ke ?

(src)="16"> Сыд фэдэ упчІэха зэттыжьын фаер ?
(trg)="16"> Bé koungne nyenyô tsenye wôkpe ne re la ?

(src)="17"> Сыда шІулъэгъуныгъэ шъыпкъэм тызфигъаблэрэр ?
(trg)="17"> Pe fing ne le dze ne ne ha mkou ’ bi pyeshe pô m ge ke ?

(src)="19"> Сыда тищытхъу гум къикІэу кІыщытын фаер ?
(trg)="18"> A tcheng ge pe pe ne ha mghôm kaktuô , a pe kwa ’ ye nyenyô .
(trg)="19"> Ne ke ?

(src)="20"> ХьакІэр къедгъэблэгъэнэу тыфаемэ , сыдэущтэу шІулъэгъуныгъэ шъыпкъэр къэдгъэлъэгъон тлъэкІыщта ?
(trg)="20"> Tchwe yé pe we de mtridja a , pe fing ne la’te koungne nyenyô m ge ke ?

(src)="21"> 1 ) Сыдигъо анахьэу щыІагъэ тхэлъэу тызекІон фае ?
(trg)="21"> ( a ) A tcheng ge pe re ma ne pyap tchwe ke ?

(src)="22"> 2 ) Сыдэущтэу ІэпыІэгъу зищыкІагъэхэм тадэІэпыІэн тлъэкІыщта ?
(trg)="22"> ( b ) Pe fing ne re la ne ne kwite pô pye wap poua a ?

(src)="23"> Сыда тшІэн фаер , зэгурыІоныгъэ тазыфагу илъыным пае ?
(trg)="23"> Pe gô khou ’ ne re la te ne pe a tchum byagne poua mfe pôkpe ?

(src)="24"> Сыдэущтэу къэдгъэлъэгъон тлъэкІыщта , цІыфхэм тыгукІэ зэрафэдгъэгъурэр ?
(trg)="24"> Pe fing ne la’te m ge ke ge tchwe yé pe tchousi mo a , a be kwa ’ tchousi nyenyô ?

(src)="26"> Гунахьышхо зышІагъэм шІулъэгъуныгъэ шъыпкъэм къыхэкІэу сыда ышІэщтыр ?
(trg)="25"> Pe gô pe yô ta ’ fa ’ yé pou tchouô ’ ha bi pe tchum bemte a m tchi ge ke ?

(src)="27"> ШІулъэгъуныгъэ шъыпкъэм мэхьанэу иІэр сыд фэдиза ?
(trg)="26"> A bé ta ’ kritè hô nwe ye a pôk tè ’ a , be koungne gô tsegne é ne re la ?
(trg)="27"> Nweke koungne nyenyô be ywe mtuôdeng tè ’ ?

# ady/2017613.xml.gz
# bbj/2017613.xml.gz


(src)="1"> « Зэзэгъыныгъэр чІылъэм къыфэсхьыным пае , сэ сыкъэкІуагъэу шъумыгугъ .
(trg)="1"> “ Ka po kwè ge ge sô ’ ne ha hwite demtcha’a , the sô ’ m ne ha hwite pe , ge sô ’ m ne ha nye . ” — MAT .

(src)="3"> 10 : 34 ) .
(trg)="2"> 10 : 34 .

(src)="4"> Хьисэ игущыІэхэм сыда къикІырэр : « Зэзэгъыныгъэр къэсхьынэу арэп сыкъызфэкІуагъэр , чатэр къэсхьынэу ары нахь » ?
(trg)="3"> Nye yé Yéso gôm nwe ne tchum Matio 10 : 34 be ke ?

(src)="5"> ТиІахьылхэр къытпэуцужьы нахь мышІэми , сыдэущтэу Иеговэ фэшъыпкъэу тыкъэнэн тлъэкІыщта ?
(trg)="4"> O fing ne re la te be a dendeng bi Jéova ba tchwe yé toundye o we khô ge o ramte é a ?

(src)="6"> ШъуиІахьыл горэ Иеговэ зыгокІыкІэ , сыда ІэпыІэгъу къышъуфэхъущтыр ?
(trg)="5"> Ke fing ne kwite o ne takte pwa tchwe yé ta ’ mo tchum you toundye tak ne ramte Jéova neng a ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(src)="8"> 1 ) Сыд фэдэ гупсэф непэ зыхатшІэрэр ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Pe fing ne re ya hwite tyô’ô ?

(src)="9"> 2 ) Гупсэфыр икъоу зыхэтшІэным , сыда пэрыохъу къытфэхъурэр ?
(trg)="7"> ( b ) Ke gre be pe ka fing ne tchwe tchum hwite ne goung mreng awè tchwelô ?

(src)="10"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )

(src)="11"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 . ( a ) Mji’te mye Yéso le ha a , le gre la ne pômneng ?

(src)="12"> 1 ) Хьисэ икъэбарышІур цІыфым къызиштэкІэ , сыда зыІукІэрэр ?
(trg)="10"> ( b ) A be a tchente tchuô ne ying pa ’ Yéso we gôm a tchweke ?

(src)="13"> 2 ) Сыдигъо Хьисэ игъогу урыкІоныр анахь къинэу щыт ?
(trg)="11"> Ke ywe le ŋwak ne pekhu Yéso ?

(src)="14"> Хьисэ игъогу рыкІохэрэр сыд фэдэ къина зыІукІэщтыгъэхэр ?
(trg)="12"> Pou pe tchum yôkpe toundye be tcheng ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova Si a , be a poung ge pe kamte ke ?

(src)="15"> Иеговэ тызэрэфэлажьэрэм пае , тиІахьылхэр къытпэуцужьы зыхъукІэ , сыда зыщыдгъэгъупшэ мыхъущтыр ?
(trg)="13"> Ta ’ kritè yé dze é ke djwi é le te gamte Jéova a pe gô re la ?

(src)="16"> Уишъхьэгъусэ Иеговэ ишыхьатэу джыри щымытымэ , сыдэущтэу ащ уфыщытын фае ?
(trg)="14"> Dze o ke djwi o le pe tcheng ne syapte you ne ramte Jéova be a poung ge o hente beng ne o ge ke ?

(src)="18"> Сыдэущтэу сабыйхэр бгъэсэщта , Тхьэм фэмылажьэрэ шъхьэгъусэм шхьэкІафэ фашІынэу ?
(trg)="15"> Ta ’ kritè gô lanye po pye ne ha mkou ’ dze é ke djwi é le ye é te gamte Jéova a pe m tchi ge ke ?

(src)="19"> Уишъхьэгъусэ Тхьэм фэмылажьэ зыхъукІэ , сыдэущтэу сабыйхэм Тхьэм и ГущыІэ ябгъэшІэщта ?
(trg)="16"> Tchum ta ’ toundye , mbè pou mdjwi fing ne tak te pe tchum ta ’ tchôsi .

(src)="20"> Сыдым къыхэкІэу тиІахьылхэмрэ тэрырэ тизэфыщытыкІэ Іае хъун ылъэкІыщта ?
(trg)="17"> A pe po’o be ye mo yé be kritè a gô lanye mji’te nyenyô Bible bi po pye m tchi ge ke ?

(src)="21"> Сыда тиІахьылхэр къыкІытпэуцужьхэрэр ыкІи ахэр къыдгурыІонэу сыда ІэпыІэгъу къытфэхъущтыр ?
(trg)="18"> Ke fing ne re shè tchetche pe poua pô pôkpe pyé wap te be mkwithè Jéova a ?

(src)="22"> ТиІахьылхэр къытпэуцужьы зыхъукІэ , сыдэущтэу ахэмэ тадэгущыІэн фае ?
(trg)="19"> Ke gre be pô pôkpe fing ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova a ?
(trg)="20"> Pe fing ne re la te jye mkwègne map e ?

(src)="23"> Тэрэзэу тызекІо зыхъукІэ , сыд фэдэ шІуагъа къытфихьын ылъэкІыщтыр ?
(trg)="21"> Pe gô pe ghôm nwe m tchi ge ke bi pô pôkpe ?
(trg)="22"> A bé khweyieng o pe pepoung be o gô tsou ya pé ?

(src)="24"> Зэмызэгъыныгъэ къызхэкІыщт чІыпІэхэм сыдэущтэу зафэдгъэхьазырын тлъэкІыщта ?
(trg)="23"> Pe fing ne re la te ne khô ge she potse tsyé bé a ha shè a ke ŋwak e ?

(src)="25"> Зэмызэгъыныгъэу Іахьылхэмрэ тэрырэ тазыфагу къихьэрэр тилажьэ къытшІомышІынэу , сыда ІэпыІэгъу къытфэхъущтыр ?
(trg)="24"> O pe djou ’ tchwepoung ne takte ying pa ’ toundye o we gôm a be o fing ne re la ?

(src)="26"> 17 , 18 .
(trg)="25"> 17 , 18 .

(src)="27"> Сыда ІэпыІэгъу къытфэхъущтыр , тиІахьыл горэ Иеговэ зыгокІыкІэ ?
(trg)="26"> Ke fing ne kwite o ne takte poua tchwe yé mo toundye o tak ne ramte Jéova neng a ?

(src)="28"> Иеговэ гонахь зышІагъэм унашъоу фишІыгъэм , сыдэущтэу дедгъэштэн тлъэкІыщта ?
(trg)="27"> O fing ne la’te ge o we ha mkou ’ ne pa ’ Jéova tchôkte mo a m ge ke ?

(src)="29"> Сыда тэ тызщыгугъун фаер ?
(trg)="28"> Pe fing ne pe byap ke ?

(src)="30"> Сыда тшІэщтыр шъыпкъэм зэзэгъыныгъэр къымыхьэу , чатэр къызихьыкІэ ?
(trg)="29"> You tchi ne ying pa ’ Yéso we gôm a pe hapgne toundye o , be o gô re la ?

# ady/2017614.xml.gz
# bbj/2017614.xml.gz


(src)="1"> « Садэжь къэжъугъэзэжьи . . . сэри шъуадэжь къэзгъэзэжьыщт » ( ЗЭЧ .
(trg)="1"> “ Po pegne m na m , . . . te bing begne m ne po . ” ​ — ZÉK .

(src)="2"> 1 : 3 ) .
(trg)="2"> 1 : 3 .

(src)="3"> Сыдэущтэу Иеговэ тыгъоным фыщыта ?
(trg)="3"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?

(src)="4"> Иеговэ тыфэлэжьэнэу гущыІэу еттыгъэр , сыдэущтэу мафэ къэс дгъэцэкІэжьын тлъэкІыщта ?
(trg)="4"> Pe fing ne tchente thôm ka’gne ye a be pe re bi Si a “ goung mtyè ’ awè ” tchi ge ke ?

(src)="5"> Иеговэ илъэпкъ мыхъо - мышІэхэр хэмылъыным пае , сыда тэ зэкІэми тшІэн тлъэкІыщтыр ?
(trg)="5"> Ke fing ne kwite wôkpe ne kô pa ’ tchwepoung gô ko tchum bemte Jéova ?

(src)="6"> 1 — 3 .
(src)="7"> 1 ) Пегъымбар Зэчрей зыщыпсэущтыгъэ лъэхъаным , Тхьэм илъэпкъ сыд фэдэ къина зыІукІагъэр ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Zékaria le ne to ’ ne ghôm mghôm gamdo ’ , temla ’ Jéova pe ge ke ?

(src)="8"> 2 ) Сыда Иеговэ израил лъэпкъым кІелъэІущтыгъэр ыдэжь къыгъэзэжьынэу ?
(trg)="7"> ( b ) Nweke Jéova le gôm bi temla ’ é ge wap pegne m ne é ?

(src)="9"> Зэчрей яхэнэрэ нэфапІэм сыд фэдэ свитка ылъэгъугъэр ?
(trg)="8"> Zékaria le yô ke tchum ye ne yô tchum jwégne nouba thôk e ?

(src)="10"> Сыда а свиткэр бгъитІумкІи тхыгъэу кІыщытыр ?
(trg)="9"> Nweke a le be pou ve ywe ne m bak ŋwa’gne mjum buee ?

(src)="11"> ( Сурэтэу 1 статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="10"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 1 . )

(src)="12"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="13"> Сыдэущтэу Иеговэ тыгъоным фыщыта ?
(trg)="12"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?

(src)="14"> Свиткэм итхагъэ бгыбзэм сыдэущтэу зыщытыухъумэн тлъэкІыщта ?
(trg)="13"> Pe fing ne khu ghôm do ye a be tchum pak ŋwa’gne a m tchi ge ke ?

(src)="15"> 8 — 10 .
(trg)="14"> 8 - 10 . ( a ) Ta ’ ka’gne ne tso Si be ke ?

(src)="16"> 1 ) Сыда къикІырэр гущыІэ пытэм ?
(trg)="15"> ( b ) Tsidkiya late logne ya ka’gne é ?

(src)="17"> 2 ) Сыд фэдэ гущыІэ пыта пачъыхьэу Цыдкъый ымыгъэцэкІэжьыгъэр ?
(src)="18"> 11 , 12 .
(trg)="16"> 11 , 12 . ( a ) Pe fing ne re ya ka’gne m tuôdeng ?

(src)="19"> 1 ) ГущыІэ пытэу ттыгъэхэм ащыщэу , сыда анахь мэхьанэшхо зиІэр ?
(trg)="17"> ( b ) Mtchi ge ke you tchi ne tchwe goung mtyè ’ awè gô pe ying ne ka’gne yé o re bi Si a ?

(src)="20"> 2 ) Иеговэ тыфэлэжьэнэу гущыІэ пытэу еттыгъэр зэрэдгъэцакІэрэр , сыдэущтэу тищыІэныгъэкІэ къэдгъэлъэгъон тлъэкІыщта ?
(trg)="18"> Ne yô m tchum jwégne nouba thôk e Zékaria , fing ne lagne wôkpe ke ?

(src)="21"> Зэчрей яхэнэрэ нэфапІэу ылъэгъугъэм сыда тэркІэ шІуагъэу хэлъыр ?
(src)="22"> 14 , 15 .
(trg)="19"> 14 , 15 . ( a ) Zékaria le yô ke tchum ye ne yô m tchum jwégne nouba sombue ?

(src)="25"> 2 ) Сыда къикІырэр матэм ис бзылъфыгъэм ?
(trg)="20"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 2 . ) ( b ) Mdjwi yeng tchum sapgo be we ?

(src)="26"> Сыда ар матэм къыкІырамыгъэкІырэр ?
(trg)="21"> Nweke angélé po djo ’ é tchum sapgo ?

(src)="27"> 1 ) Сыда матэм ыужкІэ къехъулІэрэр ?
(trg)="22"> ( a ) Ke le tchyete ne “ tchwepoung ” tchum sapgo ?

(src)="28"> ( Сурэтэу 3 статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="23"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 3 . ) ( b ) Pedjwi poua mbap bewe de sapgo da m ha ?

(src)="29"> 2 ) Тамэхэр зыгот бзылъфыгъитІум матэр тыдэ ахьыра ?
(src)="30"> 17 , 18 .
(trg)="24"> 17 , 18 . ( a ) Nweke Shinéar be tsou ’ yé a khou’gne bi “ tchwepoung ” a ?

(src)="32"> 2 ) Сыдэущтэу мыхъо - мышІэм тыфыщытын фае ?
(trg)="25"> ( b ) Sô ’ m ne tchwepoung , pe gô le kwa ’ ya khète ?

(src)="33"> Зэчрей ылъэгъугъэ нэфапІэхэр сыдэущтэу тэ къытэхьылІагъэха ?
(trg)="26"> Msyagne potse tsyé Zékaria le yô m tchum jwégne a thoute ge ke bi pe tyô’ô ?

# ady/2017615.xml.gz
# bbj/2017615.xml.gz


(src)="1"> « Ащ фэдэу хъущт , шъуи Тхьэу Иеговэ зэкІэмкІи ыІорэм шъуедэІумэ » ( ЗЭЧ .
(trg)="1"> “ Ya bô gô tchwe ŋwak — be yé po ka tak ne you ’ gi Jéova Si yô neng a . ” ​ — ZÉK .

(src)="2"> 6 : 15 ) .
(trg)="2"> 6 : 15 .

(src)="3"> Зэчрей аужырэ нэфапІэу ылъэгъугъэм , сыда Тхьэм фэлажьэхэрэр зэригъэгугъэхэрэр ?
(trg)="3"> Ye jyôjum ne tse tsyé Zékaria le yô m tchum jwénye a ha ma mka’gne nyenyô bi temla ’ Jéova ?

(src)="4"> Зэчрей итхылъ зигугъ къышІырэ ку псынкІэхэмрэ гъуаплъэм хэшІыкІыгъэ къушъхьитІумрэ сыда тыкІигъэгушхорэр ?
(trg)="4"> Mkhoung mebuee myé a be poua tuô ne nyap kwè pou a , ba mkelik , ha kaktuô bi pe m tchi ge ke ?

(src)="5"> Непэ зэрэдунаеу щекІокІырэ ІофшІэнышхом сыда тыгу къыригъахьэрэр ?
(trg)="5"> O djou ’ ne o m tchi ge ke tchwe ye o we djô fa ’ ne khwe pe tyô’ô be a yôm a ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Зэчрей яблэнэрэ нэфапІэр зелъэгъум , Ерусалим дэсхэм сыд фэдэ псэукІа яІагъэр ?
(trg)="7"> Ne yô m tchum jwénye nouba sombuee Zékaria le ne mi , ye ne pe pe Youdéa pye wap le Yérousalem a pe m ge ke ?

(src)="8"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="10"> Сыдэущтэу Иеговэ ицІыф лъэпкъ ІэпыІэгъу фэхъугъа ?
(trg)="9"> Tchwe ye pe Youdéa le pegne we pou a , wap le re ma mketu ’ ?

(src)="11"> 1 ) Зэчрей яенэрэ нэфапІэу ылъэгъугъэр сыда къызщыригъажьэрэр ?
(trg)="10"> Jéova le kwite temla ’ é ne ping tho ’ fa ’ , tchi ge ke ?

(src)="12"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="11"> ( a ) Ne yô m tchum jwégne nouba hôm Zékaria tho ’ ge ke ?

(src)="13"> 2 ) Шыхэм ашъохэр сыда кІызэфэмыдэхэр ?
(trg)="12"> ( Lé foto ne tho ’ . ) ( b ) Nweke mléng te be kwitchi a ?

(src)="14"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mkhoung mebuee shou’gne ke ?

(src)="15"> 1 ) КъушъхьитІум сыда къарыкІырэр ?
(trg)="14"> ( b ) Nweke mkhoung bô pe poua tuô ne nyap kwè pou ?