# ada/2012645.xml.gz
# to/2012645.xml.gz


(src)="1"> Kase Ní Kɛ Je Mawu Munyu ɔ Mi
(trg)="1"> Ako mei he Folofola ‘ a e ‘ Otuá

(src)="2"> Mɛni Maa Ba Ngɛ Kojomi Ligbi ɔ Nɔ ?
(trg)="2"> Ko e Hā ‘ E Hoko ‘ i he ‘ Aho Fakamāú ?

(src)="3"> A susu sane komɛ nɛ eko ɔ , o bi hyɛ ɔ a he ngɛ munyu nɛ ɔ mi , nɛ a tsɔɔ hehi nɛ o ma nyɛ maa na heto ɔmɛ ngɛ ɔ ngɛ o Baiblo ɔ mi .
(trg)="3"> ‘ Oku langa‘i hake ‘ i he kupu ko ení ‘ a e ngaahi fehu‘i kuó ke ‘ eke nai pea fakahaa‘i ai ‘ a e feitu‘u ‘ e lava ke ke lau ai ‘ a e ngaahi talí ‘ i ho‘o Tohi Tapú .

(src)="4"> Yehowa Odasefoli a bua maa jɔ kaa a kɛ mo ma susu heto ɔmɛ a he .
(trg)="4"> ‘ E fiefia ‘ a e Kau Fakamo‘oni ‘ a Sihová ke fetalanoa‘aki mo koe ki he ngaahi tali ko ení .

(src)="5"> Mɛni ji Kojomi Ligbi ?
(trg)="5"> Ko e Hā ‘ a e ‘ Aho Fakamaau ?

(src)="6"> Kaa bɔnɛ o na ngɛ foni nɛ ngɛ hiɔ nɔ ɔ mi ɔ , nihi fuu susuɔ kaa ngɛ Kojomi Ligbi ɔ nɔ ɔ , a maa ngɔ susumahi ayɔ akpehi abɔ kɛ ya da Mawu matsɛ sɛ ɔ hɛ mi konɛ e kojo mɛ ngɛ níhi nɛ a pee kɛ be ɔ a he .
(src)="7"> E ma ha nɛ ni komɛ maa ya hiɔwe nɛ e ma pii ni komɛ hu ngɛ hɛl la mi .
(trg)="6"> Hangē ko ia ‘ oku fakahaa‘i ‘ i he fakatātā ‘ i he to‘omata‘ú , ‘ oku sioloto atu ‘ a e kakai tokolahi ko e ‘ Aho Fakamāú ‘ e ‘ omai ai ‘ a e kakai ‘ e laui piliona ki he ‘ ao ‘ o e taloni ‘ o e ‘ Otuá ke fakamāu‘i ‘ o fakatatau ki he‘enau ngaahi ngāue ki mu‘á — ko e ni‘ihi ke fakapale‘i ‘ aki ‘ a e mo‘ui ‘ i hēvani , ko e ni‘ihi kehé ‘ e fakamamahi‘i ‘ i heli .

(src)="8"> Se Baiblo ɔ tsɔɔ kaa yi mi tomi heje nɛ Mawu ma ha nɛ Kojomi Ligbi ɔ maa ba ngɛ ɔ ji , nɛ́ e kɛ ba kpɔ nihi nɛ a ngɛ mɛ níhi nɛ sɛ pee ɔ .
(trg)="7"> Kae kehe , ‘ oku fakahaa‘i ‘ e he Tohi Tapú ko e taumu‘a ‘ o e ‘ Aho Fakamāú ke fakahaofi ‘ a e kakaí mei he fakamaau ta‘etotonú .

(src)="9"> ( La 96 : 13 ) Mawu hla Yesu kaa kojolɔ konɛ e dla níhi kɛ ha adesahi ekohu . — Kane Yesaya 11 : 1 - 5 ; Bɔfo Ɔmɛ A Nítsumi 17 : 31 .
(trg)="8"> Kuo fakanofo ‘ e he ‘ Otuá ‘ a Sīsū ke ne hoko ko e Fakamaau ‘ a ia te ne fakafoki mai ‘ a e fakamaau totonú ki he fa‘ahinga ‘ o e tangatá . — Lau ‘ a e ‘ Aisea 11 : 1 - 5 ; Ngāue 17 : 31 .

(src)="10"> Mɛni blɔ nɔ Kojomi Ligbi ɔ ma dla níhi ekohu ngɛ ?
(trg)="9"> ‘ E anga - fēfē hono fakafoki mai ‘ a e fakamaau totonú ‘ i he ‘ Aho Fakamāú ?

(src)="11"> Benɛ Adam je blɔ tsɔ Mawu hɛ mi atua a , e ngɔ e bimɛ tsuo kɛ wo yayami , nɔ́ nami , kɛ gbenɔ mi .
(trg)="10"> ‘ I he taimi na‘e angatu‘u ‘ osi fakakaukau‘i ai ‘ a e ‘ uluaki tangatá , ‘ a ‘ Ātama , ki he ‘ Otuá , na‘á ne fakamo‘ulaloa ‘ a e kotoa ‘ o ‘ ene fānaú ki he angahalá , faingata‘a‘iá , mo e maté .

(src)="12"> Yesu ma tsu sane nɛ ɔ he ní kɛ gu nimli ayɔ akpehi abɔ nɛ a gbo nɛ e ma tle mɛ si ɔ nɔ .
(trg)="11"> Ke fakatonutonu ‘ a e fakamaau ta‘etotonu ko iá , ‘ e fakafoki mai ‘ e Sīsū ki he mo‘uí , pe fokotu‘u hake , ‘ a e laui piliona mei he maté .

(src)="13"> Kpojemi womi ɔ ha nɛ wa na kaa enɛ ɔ maa ba ngɛ Kristo Yesu jeha akpe nɔ yemi ɔ mi . — Kane Kpojemi 20 : 4 , 11 , 12 .
(trg)="12"> Ko e tohi Fakahaá ‘ oku fakahaa‘i ai ‘ e fakahoko ‘ a e me‘á ni lolotonga ‘ a e pule ta‘u ‘ e taha afe ‘ a Kalaisi Sīsuú . — Lau ‘ a e Fakahā 20 : 4 , 11 , 12 .

(src)="14"> A maa da níhi nɛ nihi nɛ a ma tle mɛ si ɔ maa pee be mi nɛ a je níhi nɛ ngɛ ‘ womihi ’ nɛ a tu he munyu ngɛ Kpojemi yi 20 ɔ mi ɔ kpo ɔ nɔ kɛ kojo mɛ , se tsa pi níhi nɛ a pee loko a gbo ɔ nɔ nɛ a maa da kɛ kojo mɛ .
(trg)="13"> Ko e fa‘ahinga ‘ e toetu‘ú ‘ e fakamāu‘i , ‘ o ‘ ikai makatu‘unga ‘ i he me‘a na‘a nau fai ki mu‘a ke nau maté , ka ‘ i he me‘a ‘ oku nau fai ‘ i he taimi ‘ e fakahaa‘i ai ‘ a e me‘a ‘ i loto ‘ i he “ ngaahi takainga tohi ” na‘e lave ki ai ‘ i he Fakahā vahe 20 .

(src)="15"> Ngɛ nihi nɛ a ma tle mɛ si kɛ ba wami mi ekohu nɛ a ma ná he blɔ kɛ kase Mawu he ní ɔ a blɔ fa mi ɔ , bɔfo Paulo de ke , ‘ nihi nɛ da kɛ nihi nɛ dɛ tsuo maa te si . ’ — Kane Bɔfo Ɔmɛ A Nítsumi 24 : 15 .
(trg)="14"> ‘ E kau ‘ i he lotolotonga ‘ o e fa‘ahinga ko ia te nau toe mo‘ui pea ma‘u ‘ a e faingamālie ke ako ai fekau‘aki mo e ‘ Otuá “ fakatou‘osi ‘ a e mā‘oni‘oní mo e ta‘emā‘oni‘oní , ” ko e lau ia ‘ a e ‘ apositolo ko Paulá . — Lau ‘ a e Ngāue 24 : 15 .

(src)="16"> Mɛni he ní Kojomi Ligbi ɔ ma tsu ?
(trg)="15"> Ko e hā ‘ e fakahoko ‘ i he ‘ Aho Fakamāú ?

(src)="17"> Nihi nɛ a li Yehowa Mawu nɛ a sɔmɔ we lɛ loko a gbo ɔ ma ná he blɔ kɛ tsake nɛ a pee ní kpakpahi .
(trg)="16"> Ko e fa‘ahinga ko ia kuo mate ‘ o ‘ ikai ‘ aupito ke nau hoko ‘ o ‘ ilo‘i ‘ a Sihova ko e ‘ Otuá pea tauhi kiate iá te nau ma‘u ‘ a e faingamālie ke liliu ai ‘ o failelei .

(src)="18"> Ke a ba pee nɔ́ kpakpa a , lɛɛ a ‘ tle mɛ si kɛ ba wami mi . ’
(trg)="17"> Kapau te nau fai pehē , ‘ e iku ‘ enau toetu‘ú ‘ o hoko ko e “ toetu‘u ki he mo‘ui . ”

(src)="19"> Se ni nɛmɛ nɛ a ma tle mɛ si ɔ , a kpɛti ni komɛ be suɔe kaa a maa kase Yehowa blɔ ɔmɛ .
(trg)="18"> Kae kehe , ko e ni‘ihi ‘ o e fa‘ahinga ‘ e toetu‘ú , he‘ikai te nau loto ke ako ki he ngaahi founga ‘ a Sihová .

(src)="20"> Mɛɛ lɛɛ a si temi ɔ maa pee ‘ si temi kɛ ya kojomi mi . ’ — Kane Yohane 5 : 28 , 29 ; Yesaya 26 : 10 ; 65 : 20 .
(trg)="19"> Ko ‘ enau toetu‘ú ‘ e iku ia ko ha “ toetu‘u ki he fakamaau . ” — Lau ‘ a e Sione 5 : 28 , 29 ; ‘ Aisea 26 : 10 ; 65 : 20 .

(src)="21"> Ngɛ jeha akpe Kojomi Ligbi ɔ nyagbe ɔ , Yehowa ma ha nɛ adesahi nɛ a peeɔ tue bumi ɔ maa ye mluku ekohu .
(trg)="20"> ‘ I he ngata‘anga ‘ o e ‘ Aho Fakamaau ‘ o e ta‘u ‘ e taha afe ‘ a hono lōloá , ‘ e ‘ osi fakafoki ai ‘ e Sihova ‘ a e fa‘ahinga talangofua ‘ o e tangatá ki honau mu‘aki tu‘unga haohaoá .

(src)="22"> Hyɛ si himi kpakpa nɛ nihi tsuo nɛ a peeɔ tue bumi ɔ ma ná hwɔɔ se ha !
(trg)="21"> Ko ha ‘ amanaki fisifisimu‘a mo‘oni ia ki he fa‘ahinga talangofua kotoa pē !

(src)="23"> Ngɛ nyagbe ka a mi ɔ , Mawu ma je Satan Abosiami nɛ a wo lɛ tsu jeha akpe ɔ kɛ je tsu ɔ mi .
(trg)="22"> ‘ I ha ‘ ahi‘ahi faka‘osi , ‘ e tukuange mai ai ‘ e he ‘ Otuá mei he luo ta‘ehanotakelé ‘ a Sētane ko e Tēvoló , ‘ a ia na‘e tuku pōpula ai ‘ i ha ta‘u ‘ e taha afe .

(src)="24"> Satan maa bɔ mɔde ekohu kaa e ma je nihi a juɛmi kɛ je Yehowa he , se nihi nɛ a be Satan tue bue ɔ maa hi si ngɛ bua jɔmi mi ngɛ zugba a nɔ kɛ ya neneene . — Kane Yesaya 25 : 8 ; Kpojemi 20 : 7 - 9 .
(trg)="23"> ‘ E toe feinga ‘ a Sētane ke fakatafoki‘i ‘ a e kakaí meia Sihova , ka ko e fa‘ahinga ko ia te nau taliteke‘i ‘ a Sētané te nau ma‘u ‘ a e mo‘ui ‘ i he māmaní ‘ o ta‘engata . — Lau ‘ a e ‘ Aisea 25 : 8 ; Fakahā 20 : 7 - 9 .

(src)="25"> Mɛni kojomi ligbi kpa ko hu nɛ adesahi ma ná he se ?
(trg)="24"> Ko e hā ‘ a e toe ‘ aho fakamaau ‘ e taha ‘ e ma‘u ‘ aonga mei ai ‘ a e fa‘ahinga ‘ o e tangatá ?

(src)="26"> Baiblo ɔ kɛ munyu nɛ ji ‘ kojomi ligbi ’ ɔ hu tsu ní kɛ tu je nɛ ɔ nyagbe nɛ ma a he munyu .
(trg)="25"> ‘ Oku toe ngāue‘aki ‘ e he Tohi Tapú ‘ a e fo‘i lea ko e “ ‘ aho ‘ o e fakamāú ” ke ‘ uhinga iá ki he me‘a ‘ e hoko ‘ a ia te ne ‘ omai ‘ a e fokotu‘utu‘u lolotongá ki hono ngata‘angá .

(src)="27"> Kojomi ligbi nɛ ɔ maa ba tlukaa kaa bɔnɛ Noa be ɔ mi Nyu Afua a ba nɛ e ba kpata yayami peeli tsuo a hɛ mi ɔ .
(trg)="26"> Ko e ‘ aho fakamaau ko ení ‘ e hoko fakafokifā mai ia ‘ o hangē ko e Lōmaki ‘ o e ‘ aho ‘ o Noá , ‘ a ia na‘á ne tafi‘i fakakātoa atu ha to‘utangata fulikivanu .

(src)="28"> Bua jɔmi sane ji kaa ke a kpata ‘ nihi nɛ a li Mawu ’ ɔ a hɛ mi ɔ , lɔɔ ma ha nɛ je ehe nɛ a “ yeɔ dami sane ” ngɛ mi ɔ maa ba . — Kane 2 Petro 3 : 6 , 7 , 13 .
(trg)="27"> Ko e me‘a fakafiefiá , he ko e faka‘auha ‘ oku tu‘unuku mai ‘ o e “ kakai anga - ta‘efaka‘otuá ” ‘ e faka‘atā ai ‘ a e hala ki ha sōsaieti fakaemāmani fo‘ou ‘ a ia ‘ e “ lotolotoi ai ‘ a e mā‘oni‘oní . ” — Lau ‘ a e 2 Pita 3 : 6 , 7 , 13 .

(src)="29"> Ke o ngɛ hlae nɛ o le babauu ɔ , moo hyɛ womi nɛ ɔ , Mɛni Tutuutu Ji Baiblo ɔ Tsɔɔmi ?
(src)="30"> nɛ Yehowa Odasefoli pee ɔ bafa 213 - 215 .
(trg)="28"> Ki ha fakamatala lahi ange sio ki he peesi 213 - 215 ‘ o e tohi ko ení , Ko e Hā ‘ Oku Ako‘i Mo‘oni ‘ e he Tohi Tapú ? , ko e pulusi ‘ e he Kau Fakamo‘oni ‘ a Sihová .

(src)="31"> [ Foni ngɛ bafa 16 ]
(trg)="29"> [ Fakatātā ‘ i he peesi 30 ]

(src)="32"> “ Nyagbe kojomi ɔ , ” Gustave Doré kpɛ́ 1832 - 1883
(trg)="30"> “ Ko e Fakamaau Faka‘osí , ” ‘ a Gustave Doré , 1832 - 1883

(src)="33"> [ He Nɛ Foni ngɛ bafa 16 ]
(trg)="31"> [ Credit Line ]

(src)="34"> Foni nɛ Doré kpɛ́
(trg)="32"> Engravings by Doré

# ada/2012762.xml.gz
# to/2012762.xml.gz


(src)="1"> Bu Mawu Tue Nɛ O Ná E Si Womi Ɔmɛ A He Se
(trg)="1"> Talangofua ki he ‘ Otuá pea Ma‘u ‘ Aonga mei He‘ene Ngaahi Tala‘ofa Fuakavá

(src)="2"> “ Akɛnɛ nɔ ko be nɛ pe lɛ Mawu ɔ heje ɔ , e ngɔ lɛ nitsɛ e biɛ kɛ kã kita . ” — HEB .
(trg)="2"> “ Koe‘uhi na‘e ‘ ikai ha taha ‘ oku lahi ange ‘ e lava [ ‘ e he ‘ Otuá ] ke ne fai ai ‘ a e fakapapaú , na‘á ne fai ‘ a e fakapapaú ‘ iate ia pē . ” — HEP .

(src)="3"> 6 : 13 .
(trg)="3"> 6 : 13 .

(src)="4"> HYƐ KAA O MA NYƐ MA HA HETO LO :
(trg)="4"> SIO ANGÉ PE TE KE LAVA ‘ O TALI :

(src)="5"> Mɛni heje nɛ wa ma nyɛ ma ná nɔ mi mami kaa Mawu yi mi tomihi be yaka pee kɔkɔɔkɔ ɔ ?
(trg)="5"> Ko e hā ‘ e lava ai ke tau fakapapau‘i ko e ngaahi taumu‘a ‘ a e ‘ Otuá he‘ikai tō ?

(src)="6"> Mɛni si nɛ Mawu wo benɛ Adam kɛ Hawa pee yayami se ɔ ?
(trg)="6"> Ko e hā ‘ a e tala‘ofa na‘e fai ‘ e he ‘ Otuá hili ‘ a e faiangahala ‘ a ‘ Ātama mo ‘ Iví ?

(src)="7"> Kɛ wa plɛɔ kɛ náa si nɛ Mawu wo Abraham nɛ e kã kita kɛ ma nɔ mi ɔ he se ha kɛɛ ?
(trg)="7"> ‘ Oku anga - fēfē ‘ etau ma‘u ‘ aonga mei he tala‘ofa fuakava ‘ a e ‘ Otuá kia ‘ Ēpalahamé ?

(src)="8"> Ngɛ mɛni blɔ nɔ nɛ Yehowa munyu ngɛ ekpa ngɛ adesahi nɛ a yi mluku ɔ a munyu he ?
(trg)="8"> ‘ Oku anga - fēfē kehe ‘ a e lea ‘ a e ‘ Otuá mei he lea ‘ a e fa‘ahinga angahala‘ia ‘ o e tangatá ?

(src)="9"> YEHOWA ji “ Mawu anɔkualetsɛ . ”
(trg)="9"> KO Sihova “ koe Otua oe mooni . ”

(src)="10"> ( La 31 : 5 ) Akɛnɛ adesahi yi mluku heje ɔ , pi be tsuaa be nɛ waa kɛ wa hɛ ma nyɛ maa fɔ a nɔ , se ‘ Mawu lɛɛ e yi lakpa . ’
(trg)="10"> He‘ikai ke kei falala‘anga ma‘u pē ‘ a e kau tangata angahala‘iá , ka ‘ ‘ oku ‘ ikai malava ke loi ‘ a e ‘ Otuá . ’

(src)="11"> Mɛni ji Mawu he jɔɔmi ligbi ɔ , nɛ mɛni heje nɛ e pee jamɛ a ligbi ɔ klɔuklɔu ɔ ?
(trg)="11"> Ko e hā ‘ a e ‘ aho mālōlō ‘ a e ‘ Otuá , pea ko e hā na‘á ne “ tapui ” ai iá ?

(src)="12"> Benɛ Yehowa Mawu kpale hyɛ níhi tsuo nɛ e bɔ ɔ , e tu ligbi kpaagone ɔ , nɛ ji be kɛkɛɛ nɛ e kɛ ngɛ e he jɔɔe nɛ e bɔɛ nɔ́ ko ngɛ zugba a nɔ hu ɔ he munyu .
(src)="13"> Ligbi nɛ ɔ pi ligbi nɛ hɛɛ ngmlɛfia 24 .
(trg)="12"> Hili ‘ ene vakai‘i ‘ ene ngaahi ngāue fakaefakatupú , na‘e fakahā ai ‘ e Sihova ko e ‘ Otuá ‘ a e kamata‘anga ‘ o ha ‘ aho hono fitu — ‘ ikai ko ha ‘ aho houa ‘ e 24 , ka ko ha vaha‘a taimi fuoloa lolotonga ia kuó ne mālōlō mei ha toe ngaahi ngāue fakaefakatupu ‘ i he māmaní .

(src)="14"> ( 1 Mose 2 : 2 ) Mawu he jɔɔmi ligbi ɔ bɛ nyagbe lolo .
(trg)="13"> Ko e ‘ aho mālōlō ‘ a e ‘ Otuá kuo te‘eki ke ngata .

(src)="15"> Baiblo ɔ tsɔɔ we be tutuutu nɛ jamɛ a ligbi ɔ je sisi .
(trg)="14"> ‘ Oku ‘ ikai ke fakae‘a mai ‘ e he Tohi Tapú ‘ a e taimi tofu pē na‘e kamata aí .

(src)="16"> E je sisi be bɔɔ se benɛ a bɔ Adam yo Hawa maa pee jeha 6,000 nɛ be ɔ .
(trg)="15"> Na‘e ‘ i ha taimi ia hili hono fakatupu ‘ a e uaifi ‘ o ‘ Ātamá , ‘ a ‘ Ivi , ‘ i he ta‘u ‘ e 6,000 nai kuohilí .

(src)="17"> Hwɔɔ se ɔ , Yesu Kristo Jeha Akpe Nɔ Yemi nɛ ma ha nɛ yi mi tomi nɛ Mawu kɛ bɔ zugba a kaa e pee paradeiso kɛ ya neneene konɛ adesahi nɛ a ye mluku nɛ a hi nɔ ɔ maa ba mi .
(src)="18"> ( 1 Mose 1 : 27 , 28 ; Kpoj .
(trg)="16"> ‘ Oku toka ‘ i mu‘a ‘ ia kitautolu ‘ a e Pule Ta‘u ‘ e Afe ‘ a Sīsū Kalaisí , ‘ a ia ‘ e fakapapau‘i ai ‘ a hono fakahoko ‘ a e taumu‘a ‘ a e ‘ Otuá ‘ i hono fakatupu ‘ a e māmaní ke hoko ko ha palataisi ta‘engata kuo fonu ‘ i he fa‘ahinga haohaoa ‘ o e tangatá .

(src)="19"> 20 : 6 ) Anɛ o ma nyɛ ma ná nɔ mi mami kaa o ma ná jɔɔmi nɛ ɔ nɛ maa ba hwɔɔ se ɔ eko lo ?
(trg)="17"> ‘ E lava ke ke ‘ ilo pau te ke ma‘u ha kaha‘u fakafiefia pehē ?

(src)="20"> Ngɛ anɔkuale mi ɔ , o ma nyɛ ma ná eko !
(trg)="18"> Te ke lava mo‘oni !

(src)="21"> Ejakaa Mawu “ gbaa ligbi nɛ ji kpaago ɔ , nɛ e pee lɛ ligbi klɔuklɔu . ”
(trg)="19"> He “ na‘e tapuaki‘i ‘ e he ‘ Otua ‘ a e ‘ aho ko hono fitu , mo ne tapui ia . ”

(src)="22"> Enɛ ɔ haa wɔ nɔ mi mami kaa bɔ tsuaa bɔ nɛ ji ɔ , benɛ Mawu he jɔɔmi ligbi ɔ ke e baa nyagbe ɔ , Mawu yi mi tomi ɔ hu maa ba mi . — 1 Mose 2 : 3 .
(trg)="20"> Ko ha fakapapau‘i‘anga ia tatau ai pē pe ko e hā ha ngaahi palopalema ta‘ehāmai ‘ e malanga hake nai , ko e taumu‘a ‘ a e ‘ Otuá ‘ e hoko ‘ o mo‘oni ta‘ealata‘ofi ‘ i he ngata ‘ a hono ‘ aho mālōloó . — Sēn .
(trg)="21"> 2 : 3 .

(src)="23"> ( a ) Mɛni haomi ba benɛ Mawu he jɔɔmi ligbi ɔ je sisi ɔ ?
(trg)="22"> ( a ) Hili e kamata ‘ a e ‘ aho mālōlō ‘ a e ‘ Otuá , ko e hā ‘ a e angatu‘u na‘e hokó ?

(src)="24"> ( b ) Kɛ Yehowa tsɔɔ bɔnɛ e ma plɛ kɛ tsu haomi nɛ ɔ he ní ha kɛɛ ?
(trg)="23"> ( e ) Na‘e anga - fēfē fakahaa‘i ‘ e Sihova ‘ a ‘ ene ngaahi taumu‘a ke laiki ‘ a e angatu‘ú ?

(src)="25"> Se benɛ Mawu he jɔɔmi ligbi ɔ je sisi ɔ , haomi ko ba .
(trg)="24"> Kae kehe , hili ‘ a e kamata ‘ a e ‘ aho mālōlō ‘ o e ‘ Otuá , na‘e tō ‘ a e fakatamaki .

(src)="26"> Satan nɛ ji Mawu bɔfo ɔmɛ a kpɛti nɔ kake ɔ pee e he mawu , nɛ e suɔ kaa nihi nɛ a ja lɛ .
(trg)="25"> Ko Sētane , ko ha foha fakae‘āngelo ‘ o e ‘ Otuá , na‘á ne fokotu‘u ia tonu ko ha ‘ otua fakafepaki .

(src)="27"> Lɛ ji kekleekle nɔ nɛ ye lakpa .
(src)="28"> E sisi Hawa nɛ Hawa gbo Yehowa nɔ tue .
(trg)="26"> Na‘á ne tala ‘ a e ‘ uluaki loí pea kākaa‘i ‘ a ‘ Ivi ‘ o ne talangata‘a ai kia Sihova .

(src)="29"> Hawa hu ha nɛ e huno ɔ ba piɛɛ e he kɛ tsɔ Yehowa hɛ mi atua .
(trg)="27"> Ko ‘ Ivi leva , na‘á ne ‘ ai hono husepānití ke kau mo ia he angatu‘ú .

(src)="30"> ( 1 Mose 3 : 1 - 6 ) Enɛ ɔ ji atua tsɔmi nɛ mi wa pe atuahi tsuo nɛ a tsɔ hyɛ .
(src)="31"> E ngɛ mi kaa Satan po Yehowa nya kaa e ji lakpatsɛ kpanaku mohu lɛɛ , se Yehowa susuu we kaa e he hia nɛ e kã kita kɛ ma nɔ mi kaa e yi mi tomi ɔ maa ba mi .
(trg)="28"> Na‘a mo e ‘ i he tu‘unga mā‘ulalo ko ia ‘ o e hisitōlia fakae‘univeesi ‘ a ia na‘e ‘ ekea ai ‘ a e tu‘unga mo‘oni ‘ a e ‘ Otuá , na‘e ‘ ikai sio ‘ a Sihova ia ki he fiema‘u ke fakapapau‘i ‘ aki ha fuakava ‘ e kei hoko mo‘oni pē ‘ ene taumu‘á .

(src)="32"> Mohu ɔ , e tsɔɔ bɔnɛ e ma plɛ kɛ tsu atua nɛ a tsɔ kɛ si lɛ ɔ he ní ha , nɛ pee se loko nihi maa nu sisi .
(src)="33"> E de ke : ‘ Ma ha ninyɛ maa hi mo Satan kɛ yo ɔ nyɛ kpɛti , nɛ ma pee o nina kɛ lɛ hu e nina he nyɛli .
(trg)="29"> Ka , ‘ i ha ngaahi lea ‘ e toki mahino‘i pē ‘ i he taimi kotofa ‘ a e ‘ Otuá , na‘á ne fakahaa‘i pē ‘ a e founga ‘ e toki laiki ai ‘ a e angatu‘ú : “ Te u ‘ ai ke mo fetāufehi‘a ‘ aki , ‘ a koe [ Sētane ] mo e fefine , pea ko ho hako mo hono hako ; ‘ e laiki ‘ e ia [ hako ne tala‘ofá ] ho ‘ ulu , pea te ke laiki ‘ e koe ‘ a hono muiva‘e . ” — Sēn .

(src)="34"> Si womi Nina a maa fia o yi nɔ́ , nɛ mo hu o maa kɔ e nane se ja . ’ — 1 Mose 3 : 15 ; Kpoj .
(trg)="30"> 3 : 15 ; Fkh .

(src)="35"> 12 : 9 .
(trg)="31"> 12 : 9 .

(src)="36"> KITAHI NƐ A KƐ MAA NƆ́ KO NƆ MI KAA E NGƐ MI
(trg)="32"> FAI FUAKAVÁ — KO HA ME‘ANGĀUE FAKALAO ‘ AONGA

(src)="37"> 4 , 5 .
(trg)="33"> 4 , 5 .

(src)="38"> Be komɛ ɔ , mɛni Abraham peeɔ kɛ maa sanehi a nɔ mi ?
(trg)="34"> Ko e hā ‘ a e me‘angāue fakalao na‘e ngāue‘aonga‘aki ‘ e ‘ Ēpalahame ‘ i he taimi ‘ e ni‘ihi ?

(src)="39"> Benɛ Mawu bɔ Adam kɛ Hawa a , eko ɔ , e he hia we nɛ nɔ ko nɛ kã kita kɛ ma nɔ́ ko nɔ mi loko a maa le kaa nɔ́ ɔ ngɛ mi .
(trg)="35"> ‘ I he tu‘unga vave ko ia ‘ i he hisitōlia ‘ o e tangatá , ‘ oku fakaveiveiua pe ko ha konga mahu‘inga ia ‘ o e leá na‘e ‘ oange ‘ e he ‘ Otuá kia ‘ Ātama mo ‘ Ivi ke fai fuakava ki ha mo‘oni ‘ o ha me‘a .

(src)="40"> E he hia we nɛ bɔ níhi nɛ a ye mluku nɛ a suɔ Mawu nɛ a kaseɔ lɛ ɔ nɛ a kã kita ; be tsuaa be ɔ , a tuɔ anɔkuale , nɛ a ngɛ hɛ kɛ nɔ fɔmi nɛ mi wa ngɛ a sibi mi .
(trg)="36"> Ko e ngaahi me‘amo‘ui ‘ oku nau ‘ ofa ki he ‘ Otuá pea fa‘ifa‘itaki kiate iá ‘ oku ‘ ikai fiema‘u ia ke nau fai ha fuakava ; ‘ oku nau tala ma‘u pē ‘ e kinautolu ‘ a e mo‘oní pea ‘ oku nau fefalala‘aki kakato .

(src)="41"> Se benɛ adesahi pee yayami nɛ a yi mluku hu ɔ , níhi tsake .
(trg)="37"> Ka na‘e liliu ‘ a e ngaahi me‘á ‘ i he kamata ‘ a e angahala mo e ta‘ehaohaoa fakaetangatá .

(src)="42"> Nyagbe ɔ , benɛ lakpa yemi kɛ nɔ sisimi pɔhe ngɛ adesahi a kpɛti ɔ , e he ba hia nɛ a kã kita kɛ ma níhi nɛ a he hia a , a nɔ mi kaa a ji anɔkuale .
(trg)="38"> Na‘e faai mai pē , ‘ i he taimi na‘e angamaheni‘aki ai ‘ a e loí mo e kākaá ‘ i he fa‘ahinga ‘ o e tangatá , na‘e hoko ‘ o fiema‘u ai kia kinautolu ke fai fakapapau ki he mo‘oni ‘ o ha ngaahi me‘a mahu‘inga .

(src)="43"> Ke e hí kulaa a , Abraham kã kita si etɛ kɛ ma sanehi a nɔ mi .
(trg)="39"> Ko hono fai ko ia ‘ o ha ngaahi fakapapaú ko ha me‘angāue fakalao ia na‘e ngāue‘aonga‘aki ‘ e ‘ Ēpalahame ‘ o ‘ ikai toe si‘i hifo ‘ i he tu‘o tolu .

(src)="44"> ( 1 Mose 21 : 22 - 24 ; 24 : 2 - 4 , 9 ) Kaa nɔ hyɛmi nɔ́ ɔ , benɛ e ya ye Edom matsɛ ɔ kɛ nihi nɛ a piɛɛ Elam matsɛ ɔ he ɔ a nɔ kunimi nɛ e ma a , Abraham kã kita .
(trg)="40"> Ko e fakatātaá , na‘e hoko eni ‘ i he taimi na‘e foki mai ai ‘ a ‘ Ēpalahame mei he‘ene ikuna‘i ‘ a e tu‘i ‘ o ‘ Īlamí mo ‘ ene ngaahi fa‘ahí .

(src)="45"> Salem matsɛ ɔ kɛ Sodom matsɛ ɔ ba kpee Abraham .
(trg)="41"> Na‘e ha‘u ‘ a e ongo tu‘i ‘ o Sālema mo Sōtomá ke fakafetaulaki kia ‘ Ēpalahame .

(src)="46"> Melkizedek nɛ ji Salem matsɛ ɔ ji “ Mawu Hiɔwe No ɔ we osɔfo ” hulɔ .
(trg)="42"> Ko Melekisēteki , ‘ a e tu‘i ‘ o Sālemá , na‘e toe hoko ia ko e “ taula‘eiki ia ‘ o e ‘ Otua Taupotu . ”

(src)="47"> Enɛ ɔ he ɔ , e jɔɔ Abraham nɛ e je Mawu yi kaa e ha nɛ Abraham ya ye e he nyɛɛli ɔmɛ a nɔ kunimi .
(trg)="43"> ‘ I he‘ene peheé , na‘á ne tāpuekina ‘ a ‘ Ēpalahame pea fakahīkihiki‘i ‘ a e ‘ Otuá ‘ i he‘ene tuku kia ‘ Ēpalahame ke ne ikuna‘i hono ngaahi filí .

(src)="48"> ( 1 Mose 14 : 17 - 20 ) Lɔɔ se ɔ , benɛ Sodom matsɛ ɔ ngɛ hlae maa ke Abraham ní ngɛ matsɛ ɔ webi ɔmɛ nɛ Abraham ya kpɔ ngɛ ta buli nɛ a ba tua mɛ ɔ a dɛ mi heje ɔ , Abraham kã kita nɛ e de ke : ‘ I wo ye nine nɔ kɛ kã Mawu Hiɔwe No ɔ , nɔ nɛ pee hiɔwe kɛ zugba a kita kaa i be o nɔ́ ko nɔ́ ko ngɔe , kpa jio , tokota nya fimi nɔ́ jio ; konɛ o ko ba de hwɔɔ se ko ke , “ Imi lɛ i pee Abram niatsɛ . ” ’ — 1 Mose 14 : 21 - 23 .
(trg)="44"> Pea , ‘ i he taimi na‘e loto ai ‘ a e tu‘i ‘ o Sōtomá ke fakapale‘i ‘ a ‘ Ēpalahame ‘ i he‘ene fakahaofi ‘ a e kakai ‘ a e tu‘í mei he ngaahi kongakau na‘e ‘ ohó , ‘ i he hiki hono nimá ke fai ha fuakavá , na‘e fuakava ‘ a ‘ Ēpalahame : “ Na‘aku hiki hoku nima kia Sihova ko ‘ Otua - Taupotu , ‘ a ia ko ‘ ene me‘a ‘ a Langi mo Mamani ; ‘ ilo ‘ e au ‘ o kapau te u to‘o ha tu‘oni filo pe tau su ‘ i he me‘a ‘ oku a‘au , na‘a ‘ iloange te ke lau , Ko au kuo koloa‘ia ai ‘ a Epalame . ” — Sēn .
(trg)="45"> 14 : 21 - 23 .

(src)="49"> SI NƐ YEHOWA WO ABRAHAM NƐ E KÃ KITA KƐ MA NƆ MI
(trg)="46"> TALA‘OFA FUAKAVA ‘ A SIHOVA KIA ‘ ĒPALAHAMÉ

(src)="50"> ( a ) Mɛni nɔ hyɛmi nɔ́ Abraham pee kɛ ha wɔ ?
(trg)="47"> ( a ) Ko e hā ‘ a e fa‘ifa‘itaki‘anga na‘e fokotu‘u ‘ e ‘ Ēpalahame ma‘a kitautolú ?

(src)="51"> ( b ) Kɛ wa ma plɛ kɛ ná tue bumi nɛ Abraham pee ɔ he se ha kɛɛ ?
(trg)="48"> ( e ) ‘ Oku anga - fēfē ‘ etau tu‘u ke ma‘u ‘ aonga mei he talangofua ‘ a ‘ Ēpalahamé ?

(src)="52"> Bɔnɛ pee nɛ adesa yayami peeli nɛ a ná nɔ mi mami kaa Yehowa Mawu si womihi maa ba mi heje ɔ , Yehowa hu kãa kita kɛ maa sanehi a nɔ mi .
(src)="53"> E tuɔ munyu komɛ kaa , “ Nyɔmtsɛ Yehowa ke , ‘ I ngɛ ye he kita kae . ’ ”
(trg)="49"> Ki ha lelei ma‘á e fa‘ahinga angahala‘ia ‘ o e tangatá , kuo toe ngāue‘aonga‘aki ai ‘ e Sihova ko e ‘ Otuá ha ngaahi fuakava ‘ o ngāue‘aki ‘ a e ngaahi fakalea hangē ko e “ Oku behe e Jihova koe Otua , o hage oku ou moui . ”

(src)="54"> ( Eze .
(src)="55"> 17 : 16 ) Baiblo ɔ tsɔɔ si fɔfɔɛ slɔɔtoslɔɔtohi nɛ a hiɛ pe 40 a mi nɛ Yehowa Mawu kã kita ngɛ .
(trg)="50"> ‘ Oku fakamatala‘i ‘ e he Tohi Tapú laka hake ‘ i he ngaahi taimi kehekehe ‘ e 40 na‘e fai ai ‘ e Sihova ‘ a e ngaahi fuakava .

(src)="56"> Eko ɔ , kita nɛ Mawu kã Abraham ɔ ji nɔ́ nɛ nihi le wawɛɛ .
(trg)="51"> Mahalo ko e fakatātā ‘ ilo‘i tahá ko e ngaahi feangainga ‘ a e ‘ Otuá mo ‘ Ēpalahamé .

(src)="57"> Yehowa kɛ Abraham so somihi fuu jeha babauu , nɛ ke a hyɛ ɔ , kulaa tsɔɔ kaa si womi Nina a maa je Abraham kɛ e bi Isak a weku ɔ mi .
(trg)="52"> ‘ I ha vaha‘a taimi ‘ o e ngaahi ta‘u lahi , kuo fai ai ‘ e Sihova ha ngaahi tala‘ofa fuakava kia ‘ Ēpalahame ‘ a ia ‘ i he taimi ‘ e fakataha‘i aí ‘ oku fakahaa‘i ai ko e Hako ne tala‘ofá ‘ e tuku‘au mai ia meia ‘ Ēpalahame , fakafou ‘ i hono foha ko ‘ Aisaké .

(src)="58"> ( 1 Mose 12 : 1 - 3 , 7 ; 13 : 14 - 17 ; 15 : 5 , 18 ; 21 : 12 ) Lɔɔ se ɔ , Yehowa ka Abraham nɛ e de lɛ ke e kɛ e bi nɛ e suɔ lɛ saminya a nɛ sã afɔle ha lɛ .
(trg)="53"> Na‘e tuku leva ‘ e Sihova ‘ a ‘ Ēpalahame ki ha ‘ ahi‘ahi kakaha , ‘ o fekau‘i ia ke ne feilaulau‘i hono foha ‘ ofa‘angá .

(src)="59"> Abraham tui tsle kulaa , e bu Yehowa tue nɛ benɛ e maa gbe e bi ɔ konɛ e kɛ lɛ nɛ sã afɔle ɔ , Mawu bɔfo ko tsi e nya .
(trg)="54"> ‘ I he ‘ ikai toe tatalí , na‘e talangofua ‘ a ‘ Ēpalahame pea ‘ i he‘ene teu ke feilaulau‘i ‘ a ‘ Aisaké mo e ta‘ofi ia ‘ e ha ‘ āngelo ‘ a e ‘ Otuá .

(src)="60"> Kɛkɛ nɛ Mawu kã kita nɛ e de ke : ‘ Imi Yehowa , i ngɛ ye he kita kae kaa akɛnɛ o bu mi tue , nɛ o bi kake too ɔ he nɔ́ dɔɛ mo kaa o kɛ lɛ ma ha mi heje ɔ , imi hu ma gbaa mo , nɛ ma ha o nina maa hiɛ babauu kaa dodoehi ngɛ hiɔwe , loo wo nya zia .
(src)="61"> O nina maa ye a he nyɛli a nɔ .
(trg)="55"> Pea fai leva ‘ e he ‘ Otuá ‘ a e fuakava ko ení : “ Kuo u fuakava ‘ iate au , ko e me‘a ‘ i ho‘o fai pehe , ‘ o ‘ ikai te ke mamae‘i ho foha , ‘ a ho‘o me‘a pe taha ; ko ia te u matu‘aki tapuaki‘i koe , pea te u matu‘aki fakatokolahi ho hako ke tatau mo e ngaahi fetu‘u ‘ o e langi , pe ko e ‘ one‘one ‘ i he matātahi ; pea ‘ e ma‘u ‘ e ho hako ‘ a e ngaahi matanikolo ‘ o honau ngaahi fili ; pea ko ho hako ‘ e monu‘ia ai ‘ a e ngaahi pule‘anga ‘ o mamani ; koe‘uhiā kuo ke tuitala ki he‘eku lea . ” — Sēn .

(src)="62"> Kɛ gu o nina a nɔ ɔ , je ma amɛ tsuo ma ná jɔɔmi , ejakaa o bu mi tue . ’ — 1 Mose 22 : 1 - 3 , 9 - 12 , 15 - 18 .
(trg)="56"> 22 : 1 - 3 , 9 - 12 , 15 - 18 .

(src)="63"> 7 , 8 . ( a ) Mɛni heje nɛ Mawu kã Abraham kita a ?
(trg)="57"> 7 , 8 . ( a ) Ko e hā ‘ a e taumu‘a na‘e fuakava ai ‘ a e ‘ Otuá kia ‘ Ēpalahamé ?

(src)="64"> ( b ) Mɛni blɔ nɔ Yesu “ to kpa ” amɛ maa gu kɛ ná si nɛ Mawu wo nɛ e kã kita kɛ ma nɔ mi ɔ he se ?
(trg)="58"> ( e ) ‘ E ma‘u ‘ aonga fēfē ‘ a e “ fanga sipi kehe ” ‘ a Sīsuú mei he tala‘ofa fuakava ‘ a e ‘ Otuá ?

(src)="65"> Mɛni heje nɛ Mawu kã Abraham kita kaa e si womi ɔmɛ maa ba mi ɔ ?
(trg)="59"> Ko e hā na‘e fuakava ai ‘ a e ‘ Otuá kia ‘ Ēpalahame ‘ e hoko ‘ o mo‘oni ‘ ene ngaahi tala‘ofá ?

(src)="66"> E pee jã konɛ e kɛ ma nɔ mi ha nihi nɛ a maa piɛɛ Kristo he kɛ ye matsɛ , nɛ a ji “ nina ” a fã nɛ ji enyɔ ɔ , konɛ e kɛ wo a hemi kɛ yemi mi he wami .
(trg)="60"> Na‘e fai ia ke fakapapau‘i ki he fa‘ahinga ko ia te nau hoko ko e ngaahi kaungā‘ea ‘ o Kalaisí , ‘ o fa‘u‘aki ‘ a e konga hono ua ‘ o e “ hako ” ne tala‘ofá , pea ke fakaivimālohi‘i ‘ enau tuí .

(src)="67"> ( Kane Hebribi 6 : 13 - 18 ; Gal .
(trg)="61"> ( Lau ‘ a e Hepelū 6 : 13 - 18 ; Kal .

(src)="68"> 3 : 29 ) Kaa bɔnɛ bɔfo Paulo tsɔɔ nya a , Yehowa ‘ kã kita kɛ ma e si womi ɔ nɔ mi konɛ kɛ gu nɔ́ enyɔ nɛ a tsakee we gblegbleegble nɛ ji , e si womi kɛ kita nɛ Mawu nɛ be nyɛe maa ye lakpa a kã kɛ ma nɔ mi ɔ nɔ ɔ , wɔ nihi nɛ wa ba sa we ngɛ Mawu ngɔ ɔ , wa ma nyɛ ma ná he wami womi nɛ mi wa konɛ waa pɛtɛ nɔ́ nɛ wa ngɔ wa hɛ ngɔ fɔ nɔ ɔ he nɛ wa . ’
(trg)="62"> 3 : 29 ) Hangē ko ia na‘e fakamatala‘i ‘ e he ‘ apositolo ko Paulá , ko Sihová “ na‘á ne hū mai leva mo ha fuakava , koe‘uhiā , fakafou ‘ i he ongo me‘a ta‘ealaliliu ‘ e ua ‘ a ia ‘ oku ‘ ikai malava ke loi ai ‘ a e ‘ Otuá , ke tau . . . ma‘u ‘ a e fakalototo‘a mālohi ke tau piki ma‘u ki he ‘ amanaki kuo fokotu‘u ‘ i mu‘a ‘ iate kitautolú . ”

(src)="69"> Pi Kristofoli nɛ a pɔ mɛ nu ɔ pɛ nɛ a náa kita nɛ Mawu kã Abraham ɔ he se .
(trg)="63"> ‘ Oku ‘ ikai ko e kau Kalisitiane paní pē ‘ a e fa‘ahinga te nau ma‘u ‘ aonga mei he fai fuakava ‘ a e ‘ Otuá kia ‘ Ēpalahamé .

(src)="70"> Yehowa kã Abraham kita ke , kɛ gu Abraham “ nina ” a nɔ ɔ , ‘ je ma amɛ tsuo ma ná jɔɔmi . ’
(trg)="64"> Fakafou ‘ i he “ hako ” ‘ o ‘ Ēpalahamé , na‘e fuakava ai ‘ a Sihova “ ‘ e monu‘ia ai ‘ a e [ kakai ‘ o e ] ngaahi pule‘anga ‘ o mamani . ”

(src)="71"> ( 1 Mose 22 : 18 ) Nihi nɛ a piɛɛ nihi nɛ a ma ná jɔɔmi nɛ ɔ he ɔ ji Kristo “ to kpa ” amɛ nɛ a peeɔ tue bumi nɛ a ngɛ hɛ kɛ nɔ fɔmi kaa a ma ná neneene wami ngɛ paradeiso mi ngɛ zugba a nɔ ɔ .
(trg)="65"> Ko e fa‘ahinga ‘ e monū‘ia peheé ‘ oku kau ai ‘ a e “ fanga sipi kehe , ” ‘ a ia kuo nau fokotu‘u ‘ i mu‘a ‘ ia kinautolu ‘ a e mo‘ui ta‘engata ‘ i ha palataisi ‘ i māmani .

(src)="72"> Ke o hɛ kɛ nɔ fɔmi ji o maa ya hiɔwe jio , o maa hi zugba a nɔ jio ɔ , moo ‘ pɛtɛ he ’ wawɛɛ kɛ gu Mawu tue nɛ o maa bu daa a nɔ . — Kane Hebribi 6 : 11 , 12 .
(trg)="66"> Tatau ai pē pe ko ho‘o ‘ amanakí ‘ oku fakahēvani pe fakaemāmani , “ piki ma‘u ” ki ai ‘ aki ‘ a e hokohoko atu ke mo‘ui ‘ i ha mo‘ui talangofua ki he ‘ Otuá . — Lau ‘ a e Hepelū 6 : 11 , 12 .

(src)="73"> KITA KPAHI NƐ MAWU KÃ
(trg)="67"> NGAAHI FUAKAVA FELĀLĀVE‘I ‘ A E ‘ OTUÁ

(src)="74"> Mɛni kita Mawu kã Abraham nina a benɛ a ngɛ nyɔguɛ yee ngɛ Egipt ɔ ?
(trg)="68"> Ko e hā ‘ a e fuakava na‘e fai ‘ e he ‘ Otuá ‘ i he taimi na‘e nofo pōpula ai ‘ a e ngaahi hako ‘ o ‘ Ēpalahamé ki he kau ‘ Isipité ?

(src)="75"> Jeha lafa komɛ a se ɔ , Yehowa kã kita ekohu kɛ ma si nɛ e wo Abraham ɔ nɔ mi be mi nɛ e tsɔ Mose konɛ e kɛ Abraham nina a nɛ a ngɛ nyɔguɛ yee ngɛ Egipt ɔ nɛ ya tu munyu ɔ .
(trg)="69"> ‘ I ha ngaahi senituli ki mui , na‘e toe fuakava ai ‘ a Sihova fekau‘aki mo e ngaahi tala‘ofa na‘e lave ki ai ‘ i ‘ olungá ‘ i he taimi na‘á ne fekau‘i ai ‘ a Mōsese ke lea ki he ngaahi hako ‘ o ‘ Ēpalahamé , ‘ a ia na‘a nau kei nofo pōpula ki he kau ‘ Isipité .

(src)="76"> ( 2 Mose 6 : 6 - 8 ) Benɛ Mawu ngɛ kita nɛ e kã Abraham ɔ he munyu tue ɔ , e de ke : ‘ Benɛ i hla Israel ma a , i kã mɛ kita ke ma je mɛ kɛ je Egipt zugba a nɔ , nɛ ma kpaka mɛ kɛ ya zugba ko nɛ i hla ha mɛ , zugba kpakpa nɛ baa ní saminya nɛ e ngɛ fɛu pe kulaa nɔ . ’ — Eze .
(trg)="70"> ‘ I he lave ki he taimi ko iá , na‘e pehē ‘ e he ‘ Otuá ‘ i he‘ene fuakava : “ Ko e taimi na‘a ku fili ai ‘ a Isileli , . . . na‘a ku hiki hoku nima kiate kinautolu , ‘ ou pehe , Ko Sihova au ko homou ‘ Otua .
(trg)="71"> ‘ I he ‘ aho ko ia na‘a ku hiki hoku nima ma‘anautolu , ke ‘ omi kinautolu mei Isipite ki ha fonua kuo u mataki‘i ma‘anautolu , ‘ oku mahutafea ‘ i he hu‘akau mo e honi . ” — ‘ Isi .