# ach/2011169.xml.gz
# mr/2011169.xml.gz


(src)="1"> Nong Pwony Ki I Lok Pa Lubanga
(trg)="1"> देवाच्या वचनातून शिका

(src)="2"> Yecu Kricito En Anga ?
(trg)="2"> येशू ख्रिस्त कोण आहे ?

(src)="3"> Pwony man nyamo lapeny mogo ma gwok nyo ibedo ka tamogi dok bene nyutti ka ma itwero kwano iye lagamgi ki i Baibul - li .
(trg)="3"> तुमच्या मनात उद्‌भवलेले प्रश्‍न आणि या प्रश्‍नांची उत्तरे तुम्हाला बायबलमध्ये कोठे वाचायला मिळतील हे या लेखात सांगितले आहे .

(src)="4"> Lucaden pa Jehovah cwinygi bibedo yom me nyamo lagam magi kwedi .
(trg)="4"> यहोवाच्या साक्षीदारांना तुमच्याबरोबर या उत्तरांची चर्चा करण्यास आनंद होईल .

(src)="5"> Yecu Kricito en anga ?
(trg)="5"> येशू ख्रिस्त कोण आहे ?

(src)="6"> Mapat ki jo me lobo - ni , Yecu okwo i polo calo cwec me cwiny ma peya ginywale i lobo .
(trg)="6"> येशूचा पृथ्वीवर जन्म होण्याआधी तो स्वर्गात एक आत्मिक व्यक्‍ती म्हणून होता .

(src)="7"> ( Jon 8 : 23 ) En obedo cwec mukwongo pa Lubanga , dok en okonyo i cweyo jami mukene - ni ducu .
(trg)="7"> असे पूर्वी कोणत्याही मानवाच्या बाबतीत झाले नव्हते .

(src)="8"> En kene aye ma Jehovah ocweyo en kikome dok meno omiyo kilwonge ni “ latin acel keken ” pa Lubanga .
(trg)="9"> फक्‍त येशूलाच खुद्द देवाने निर्माण केले असल्यामुळे , त्याला देवाचा ‘ एकुलता एक ’ असे म्हटले आहे .

(src)="9"> Yecu otiyo calo Lalok pi Lubanga , pi meno kilwonge bene ni “ lok . ” ​ — Jon 1 : 1 - 3 , 14 ; kwan Carolok 8 : 22 , 23 , 30 ; Jo Kolocai 1 : 15 , 16 .
(trg)="10"> येशू लोकांबरोबर देवाच्या वतीने बोलला त्यामुळे त्याला “ शब्द ” असेही म्हटले आहे . — योहान १ : १ - ३ , १४ ; नीतिसूत्रे ८ : २२ , २३ , ३० ; कलस्सैकर १ : १५ , १६ वाचा .

(src)="10"> Pingo Yecu obino i lobo ?
(trg)="11"> येशू पृथ्वीवर का आला ?

(src)="11"> Lubanga ocwalo Wode i lobo kun nako kwone ki i polo keto i i anyaka mo ma Lajudaya ma nyinge Maliam ma pud onongo pe ngeyo laco .
(trg)="13"> त्यामुळे येशूचा जन्म कोणत्याही मानवी पित्याकडून झाला नाही .

(src)="12"> Pi meno Yecu pe obedo ki wego ma dano .
(trg)="14"> येशू तीन कारणांसाठी पृथ्वीवर आला .

(src)="13"> ( Luka 1 : 30 - 35 ) Yecu obino i lobo pi tyen lok magi ( 1 ) me pwonyo lok ada madok i kom Lubanga , ( 2 ) me miyo lanen me timo miti pa Lubanga , ( 3 ) me miyo kwone ma labongo roc - ci me “ koko jo mapol . ” ​ — Kwan Matayo 20 : 28 ; Jon 18 : 37 .
(trg)="15"> ( १ ) देवाबद्दलचे सत्य शिकवण्यासाठी , ( २ ) देवाची इच्छा पूर्ण कशी करायची याबाबतीत आपल्यापुढे कित्ता घालण्यासाठी आणि ( ३ ) ‘ खंडणी ’ म्हणून आपल्या परिपूर्ण जीवनाचे बलिदान देण्यासाठी . — मत्तय २० : २८ ; योहान १८ : ३७ वाचा .

(src)="14"> Pingo wamito ginkok ?
(trg)="16"> आपल्याला खंडणीची गरज का आहे ?

(src)="15"> Ginkok obedo wel cente ma kimiyo me gonyo ngat moni ki i kom gin mo .
(trg)="17"> एखाद्या व्यक्‍तीला बंधनातून मुक्‍त करण्याकरता खंडणी दिली जाते .

(src)="16"> To kacel ki tiyo onongo pe gubedo but yub pa Lubanga pi dano .
(trg)="18"> मृत्यू आणि म्हातारपण हे , मानवजातीसाठी असलेल्या देवाच्या उद्देशाचा भाग नव्हते .

(src)="17"> Wangeyo meno nining ?
(trg)="19"> कशावरून ?

(src)="18"> Lubanga owaco bot laco mukwongo , Adam , ni tek en otimo gin ma Baibul lwongo - ni bal - li , en bito woko .
(trg)="21"> म्हणजे , आदामाने पाप केले नसते तर तो कधीच मरण पावला नसता .

(src)="19"> Kono onongo Adam pe otim bal onongo en pe obito .
(trg)="22"> पण आदामाने पाप केले .

(src)="20"> Kadi bed kwo pa Adam otum inge mwaki mia mapol ata , en ocako tone inino ma en okwero bedo ki winy bot Lubanga .
(trg)="23"> तो लगेच मरण पावला नाही .

(src)="21"> ( Acakki 2 : 16 , 17 ; 5 : 5 ) Adam okubo bot likwaye ducu bal kacel ki adwogine to .
(trg)="25"> ( उत्पत्ति २ : १६ , १७ ; ५ : ५ ) आदामाने हे पाप आणि पापाचे वेतन मरण , त्याच्या संततीला दिले .

(src)="22"> Pi meno , to “ obino ” i lobo kun a ki bot Adam .
(trg)="26"> अशा प्रकारे , आदामामुळे मरण मानवजातीत “ शिरले . ”

(src)="23"> Man aye gin mumiyo wamito ginkok . ​ — Kwan Jo Roma 5 : 12 ; 6 : 23 .
(trg)="27"> या मृत्यूच्या बंधनातून सुटका होण्याकरता आपल्याला खंडणीची गरज आहे . — रोमकर ५ : १२ ; ६ : २३ वाचा .

(src)="24"> Pingo Yecu oto ?
(trg)="28"> येशू का मरण पावला ?

(src)="25"> Anga ma onongo twero culo ginkok wek ogonywa ki i to ?
(src)="26"> Ka wato nongo waculo pi balwa keken .
(trg)="30"> आपण मरतो तेव्हा आपण आपल्या स्वतःच्याच पापांची भरपाई करतो .

(src)="27"> Pe tye dano mo ma tye ki roc ma onongo twero culo pi bal pa ngat mukene . ​ — Kwan Jabuli 49 : 7 - 9 .
(trg)="31"> कोणताही अपरिपूर्ण मनुष्य इतरांच्या पापांची किंमत भरू शकत नाही . — स्तोत्र ४९ : ७ - ९ वाचा .

(src)="28"> Kit macalo Yecu pe olako kwede roc ki bot wego ma dano - ni , en oto , pe pi balle , ento pi bal pa jo mukene .
(trg)="32"> येशूला मानवी पिता नसल्यामुळे तो परिपूर्ण होता .

(src)="29"> Lubanga ocwalo Wode me to piwa me nyutu marre ma dok pat tutwal - li pi dano .
(trg)="33"> आणि तो मरण पावला ते , त्याच्या पापांसाठी नव्हे तर इतरांच्या पापांसाठी .

(src)="30"> Yecu bene onyutu marre botwa ki winyo Wonne kacel ki miyo kwone pi balwa . ​ — Kwan Jon 3 : 16 ; Jo Roma 5 : 18 , 19 .
(trg)="34"> यहोवाने मानवजातीवरील अतीव प्रेमापोटी आपल्या पुत्राला , त्यांच्यासाठी मरण सहन करण्यास पाठवले .

(src)="31"> Ngo ma Yecu tye ka timone i kareni ?
(trg)="36"> येशू आता काय करत आहे ?

(src)="32"> Yecu onyutu gin ma ebitimo pi jo ducu ma gin luwiny kun cango two , cero jo muto , ki dong laro kwo pa jo ma gitye i peko .
(trg)="37"> रोग्यांना बरे करण्याद्वारे , मरण पावलेल्यांना पुन्हा जिवंत करण्याद्वारे व संकटात सापडलेल्या लोकांची सुटका करण्याद्वारे येशूने तो भविष्यात मानवजातीसाठी काय काय करणार आहे त्याची एक झलक दाखवली .

(src)="33"> ( Luka 18 : 35 - 42 ; Jon 5 : 28 , 29 ) Inge to pa Yecu , Lubanga ocero en me kwo calo cwec me cwiny .
(trg)="38"> येशू मरण पावल्यानंतर , यहोवाने त्याला आत्मिक व्यक्‍ती म्हणून पुन्हा जिवंत केले .

(src)="34"> ( 1 Petero 3 : 18 ) Lacen Yecu obedo inget Lubanga tung lacuc kun kuro ni Jehovah omiye twero me loc calo Kabaka ma loyo lobo lung .
(trg)="39"> तेव्हापासून येशू , यहोवाने त्याला संपूर्ण पृथ्वीवर राजा या नात्याने राज्य करण्याचा अधिकार देईपर्यंत यहोवाच्या उजव्या हाताला वाट पाहत राहिला .

(src)="35"> ( Jo Ibru 10 : 12 , 13 ) I kareni Yecu tye ka loc i polo calo Kabaka , kun lulub kore ma i lobo gitye ka tito kwena maber - ri i lobo ducu . ​ — Kwan Daniel 7 : 13 , 14 ; Matayo 24 : 14 .
(trg)="40"> आता येशू स्वर्गात राजा या नात्याने राज्य करीत आहे आणि पृथ्वीवरील त्याचे अनुयायी ही आनंदाची बातमी संपूर्ण जगभरात सांगत आहेत . — दानीएल ७ : १३ , १४ ; मत्तय २४ : १४ , वाचा .

(src)="36"> Cokcok - ki , Yecu bitic ki tekone calo Kabaka me kelo agikki me pekki ducu kacel ki jo ma gikelo pekki magi .
(trg)="41"> लवकरच येशू सर्व दुःखांचा आणि या दुःखांना कारणीभूत असलेल्यांचा अंत करण्यासाठी राजा या नात्याने आपल्या शक्‍तीचा उपयोग करणार आहे .

(src)="37"> Dano Milion mapol ata ma ginyutu niyegi i kom Yecu kun giwinyo en gibibedo ki kwo mamit i paradic i lobo . ​ — Kwan Jabuli 37 : 9 - 11 .
(trg)="42"> येशूवर विश्‍वास ठेवणारे व त्याच्या आज्ञांचे पालन करणारे कोट्यवधी लोक , पृथ्वीवरील नंदनवनात जीवनाचा आनंद लुटतील . — स्तोत्र ३७ : ९ - ११ , वाचा . ( w११ - E ०३ / ०१ )

(src)="38"> Pi ngec mukene , nen dul me 4 i buk , Baibul Mono Ada Pwonyo Gin Ango ?
(trg)="43"> जास्त माहितीसाठी , यहोवाच्या साक्षीदारांनी प्रकाशित केलेल्या बायबल नेमके काय शिकवते ?

(src)="39"> ma Lucaden pa Jehovah aye gugoyo .
(trg)="44"> या पुस्तकातील अध्याय ४ पाहा .

(src)="40"> [ Cal ma tye i pot karatac 11 ]
(trg)="45"> [ २९ पानांवरील चित्र ]

(src)="41"> Jo milion mapol ata ma ginyutu niyegi i kom Yecu kun giwinyo en gibinongo mit pa kwo i paradic i lobo
(trg)="46"> येशूवर विश्‍वास ठेवणारे व त्याच्या आज्ञांचे पालन करणारे कोट्यवधी लोक , पृथ्वीवरील नंदनवनात जीवनाचा आनंद लुटतील

# ach/2011172.xml.gz
# mr/2011172.xml.gz


(src)="1"> Nyikke Cok Bot Lubanga
(trg)="1"> देवाच्या जवळ या

(src)="2"> “ Pira Bibedo Mitti Mada ”
(trg)="2"> “ तुला उत्कंठा लागेल ”

(src)="3"> LIT tutwal ka waneno danowa me amara deno can dok to .
(trg)="3"> आपले प्रियजन त्रास सहन करून मरण पावतात तेव्हा आपले मन खूप हळहळते .

(src)="4"> Pol kare wakumu pi rwenyo dano ma kit meno .
(trg)="4"> त्यांना गमावून आपण साहजिकच दुःखी होतो .

(src)="5"> Tye me kwe cwiny me ngeyone ni Lacwecwa , Lubanga Jehovah , niang ni watye ka kumu .
(trg)="6"> याव्यतिरिक्‍त , मृत पावलेल्या लोकांना आपल्या असीम शक्‍तीद्वारे पुन्हा जिवंत करण्यास तो अगदी आतुर आहे .

(src)="6"> Makato meno , en tye ka kuro nino ma myero eti ki tekone me cero jo muto .
(trg)="7"> बायबलमधील ईयोब १४ : १३ - १५ यातील ईयोबाच्या शब्दांतून व्यक्‍त होणाऱ्‍या आशेचा विचार करा .

(src)="7"> Nen kong gen ma Yubu oloko iye ma nonge i Yubu 14 : 13 - 15 .
(src)="8"> Tam kong gin ma obedo ka timme .
(trg)="8"> ही वचने कोणत्या परिस्थितीत लिहिली होती त्यावर थोडा विचार करूया .

(src)="9"> Yubu , laco ma onongo tye ki niye matek atika - ni , okato ki i atematema magwa adada ​ — man kwako rwenyo jamine me kom , to pa lutinone ducu , ki dong two malit atika .
(trg)="9"> उल्लेखनीय विश्‍वास असलेल्या ईयोबाला अनेक संकटे सोसावी लागली होती .

(src)="10"> Pi can malit ma en obedo iye , en okok bot Lubanga ni : “ Kono do ikana i Sheol [ bur lyel ] ! ”
(trg)="11"> अत्यंत दुःखाने तो देवाला म्हणतो : ‘ तू मला अधोलोकात [ मानवजातीच्या सर्वसाधारण कबरेत ] लपव . ’

(src)="11"> ( Tyeng 13 ) Yubu oneno bur lyel calo agikki me pekone .
(trg)="12"> ( वचन १३ ) अधोलोकात गेल्याने दुःखांतून आपली सुटका होईल , असे ईयोबाला वाटत होते .

(src)="12"> Ki i bur lyel kunnu , calo lonyo ma Lubanga okano , en dong pe bideno can kun winyo arem .
(trg)="13"> अधोलोक अर्थात मानवजातीची सर्वसाधारण कबर , देवाने लपवून ठेवलेल्या खजिन्याप्रमाणे आहे जेथे कसल्याही प्रकारचे दुःख किंवा वेदना होत नाहीत , असे ईयोबाला वाटत होते .

(src)="13"> *
(trg)="14"> *

(src)="14"> Yubu mono onongo bibedo matwal i bur lyel ?
(trg)="16"> ईयोबाचा तर तसा विश्‍वास नव्हता .

(src)="15"> Yubu onongo tye ki gen ni meno pe bitimme .
(trg)="17"> देवाला त्याच्या प्रार्थनेत तो पुढे म्हणतो : “ तू . . .

(src)="16"> En omedde ki legane ni : “ Kono icikka kare wek ipo pira doki ! ”
(trg)="18"> माझी मुदत नियमित करून मग माझी आठवण करिशील तर किती बरे होईल ! ”

(src)="17"> Yubu onongo tye ki gen ni bedone i bur lyel - li tye pi kare mo manok dok ni wi Jehovah pe biwil i kome .
(trg)="19"> ईयोबाला पक्की खात्री होती की तो अधोलोकात तात्पुरताच राहणार आहे आणि यहोवा त्याला कधीच विसरणार नाही .

(src)="18"> Yubu oporo kare ma ebibedo iye i bur lyel - li ki ‘ kare me wang tic ’ ​ — kare ma kidiye iye adiya me kurone .
(src)="19"> Pi kare ma romo mene ?
(trg)="21"> पण , त्याला किती वेळपर्यंत थांबून राहावे लागणार होते ?

(src)="20"> En owacci wang ma “ gigonya . ”
(trg)="22"> “ माझी सुटका होईपर्यंत ” असे तो म्हणतो .

(src)="21"> ( Tyeng 14 ) Bedo agonya meno te lokke ni gonye ki i bur lyel ​ — cer ki i to !
(trg)="23"> ( वचन १४ ) दुसऱ्‍या शब्दांत , देव त्याला पुन्हा जिवंत करेपर्यंत थांबून राहावे लागणार होते त्यानंतरच अधोलोकातून त्याची सुटका होणार होती .

(src)="22"> Pingo Yubu onongo tye ki gen ni ebibedo agonya ?
(trg)="24"> आपली सुटका नक्की होईल अशी ईयोबाला पक्की खात्री का होती ?

(src)="23"> Pien en onongo ngeyoni Lacwecwa ma lamar - ri paro pi jo ma Giwore ma guto .
(trg)="25"> कारण आपल्या प्रेमळ निर्माणकर्त्याला त्याच्या मरण पावलेल्या विश्‍वासू सेवकांबद्दल कसे वाटते हे त्याला माहीत होते .

(src)="24"> Yubu owaco ni : “ Ka lacen ibilwonga , ci abigamo dogi ; pira bibedo mitti mada , pien in aye iketo an . ”
(trg)="26"> ईयोब म्हणतो : “ तू मला हाक मारिशील व मी तुला उत्तर देईन ; मी जो तुझ्या हातची कृति त्या मजविषयी तुला उत्कंठा लागेल . ”

(src)="25"> ( Tyeng 15 ) Yubu oye ni Lubanga aye ocweyo en .
(trg)="27"> ( वचन १५ ) आपण देवाच्या हातची कृति आहोत हे ईयोब कबूल करतो .

(src)="26"> Ngat ma Lami Kwo , ma en aye ocweyo Yubu i i minne - ni , romo cero Yubu kadi bed ni oto . ​ — Yubu 10 : 8 , 9 ; 31 : 15 .
(trg)="29"> ईयोबाने काढलेल्या उद्‌गारांवरून आपण , यहोवा किती प्रेमळ आहे हा धडा शिकतो .

(src)="27"> Lok pa Yubu ni pwonyowa kit ma Jehovah lakica kwede : En tye ki wat macok ki jo ma gimine bote calo Yubu , ma giye ni ecwegi dok eyubgi me doko jo ma emaro .
(trg)="30"> ईयोबाप्रमाणे जे लोक स्वतःला देवाच्या हवाली करतात , त्याच्या दृष्टीत योग्य लोक बनण्याकरता जे त्याला घडवू व आकार लावू देतात अशा लोकांबद्दल त्याला जास्त आपुलकी वाटते .

(src)="28"> ( Icaya 64 : 8 ) Jehovah tero jo ma wore calo jo ma pigi tek .
(src)="29"> Jo ma lugen ma guto pigi ‘ mitte mada . ’
(trg)="31"> ( यशया ६४ : ८ ) यहोवाचे विश्‍वासू सेवक त्याच्यासाठी मौल्यवान खजिन्याप्रमाणे आहेत .

(src)="30"> Laco mo ma okwano matut owacci , nyig lok me leb Ibru ma kitiyo kwede ni “ labongo akalakala tye i kin lok ma gitego ma ginyutu par ma ngat moni tye kwede i cwinye . ”
(trg)="33"> “ उत्कंठा ” असे भाषांतरीत केलेल्या हिब्रू शब्दाचा अर्थ , ‘ मनापासून असलेली अगदी उत्कट इच्छा ’ असा होतो , असे एक विद्वान म्हणतात .

(src)="31"> Ada , pe ni Jehovah wiye po i kom jo ma wore keken ento en bene paro me cerogi .
(trg)="34"> होय , यहोवा आपल्या सेवकांना फक्‍त लक्षातच ठेवत नाही तर त्यांना पुन्हा जीवन देण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत आहे .

(src)="32"> Cwinywa yom ni i buk pa Yubu ​ — ma tye i kin bukke me Baibul ma kikwongo coyogi - ni ​ — Jehovah oneno ni ber me nyutu yubbe me cero jo muto .
(trg)="35"> बायबलमधील सर्वात आधी लिहिण्यात आलेल्या पुस्तकांमध्ये ईयोब नावाच्या पुस्तकाचा समावेश होतो .

(src)="33"> * En mito ni erib in ki joni me amara ma guto .
(src)="34"> Man miyo diyowa cwinywa bedo yot .
(trg)="37"> * तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्‍तीला पुन्हा भेटावे , अशी त्याची इच्छा आहे .

(src)="35"> Pingo pe ipwony lok mapol i kom Lubanga man ma lamar - ri ki kit ma iromo yeni en ocweyi wek i dok dano ma ibineno kit ma Yubbe bicobbe kwede ?
(trg)="38"> हे समजल्यावर आता , तुमच्या प्रिय व्यक्‍तीचा मृत्यू झाल्यामुळे तुम्हाला होणारे दुःख थोडे कमी झाल्यासारखे वाटत असेल , नाही का ?

(src)="36"> [ Lok ma tye piny ]
(trg)="41"> [ तळटीपा ]

(src)="37"> Buk acel wacci lok pa Yubu ma owaco ni , ‘ ikana - ni , ’ te lokke romo bedo ni “ gwokke [ en ] calo gin ma pire tek i kabedo mupye mot labongo ayela . ”
(trg)="42"> एक संदर्भग्रंथ म्हणतो , की ‘ मला लपव ’ या ईयोबाच्या शब्दांचा अर्थ , “ मौल्यवान ठेवीप्रमाणे [ मला ] सुरक्षित ठेव , ” असा होऊ शकतो .

(src)="38"> Buk mukene dok wacci te lokke bene nen calo tye ni “ ikana calo lonyo . ”
(trg)="43"> दुसऱ्‍या एका संदर्भग्रंथानुसार , ईयोबाच्या शब्दांचा अर्थ , “ एखाद्या खजिन्याप्रमाणे मला लपवून ठेव ” असाही होऊ शकतो .

(src)="39"> Me pwonyo lok mukene mapol ma dok i kom cikke me nicer ma tye i Baibul i lobo manyen me kit ma atir , nen dul me 7 i buk me Baibul Mono Ada Pwonyo Gin Ango ?
(trg)="44"> येणाऱ्‍या नीतिमान जगात , मृत लोकांना पुन्हा जिवंत करण्याविषयी बायबलमध्ये असलेल्या अभिवचनाबद्दल तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर , यहोवाच्या साक्षीदारांनी प्रकाशित केलेले , बायबल नेमके काय शिकवते ?

(src)="40"> ma Lucaden pa Jehovah aye gucoyo .
(trg)="45"> या पुस्तकातील अध्याय ७ पाहा .

# ach/2011240.xml.gz
# mr/2011240.xml.gz


(src)="1"> Lok ma Tye i Iye
(src)="2"> Mai 1 , 2011
(trg)="1"> अनुक्रमणिका

(src)="3"> Yecu ​ — Ka ma En Oa ki Iye Kit ma En Okwo Kwede Gin Mumiyo En Oto
(trg)="2"> ऑक्टोबर – डिसेंबर , २०११

(src)="4"> PWONY MA KWAKO LOK MA I POK NGEYE
(src)="5"> 3Yecu Kricito Ada En Anga ?
(trg)="3"> येशू — तो पृथ्वीवर कोठून आला ?

(src)="6"> 4Yecu ​ — Ka ma En Oa ki Iye
(src)="7"> 6Yecu ​ — Kit ma En Okwo Kwede
(src)="8"> 8Yecu ​ — Gin Mumiyo En Oto
(src)="9"> PWONY ME ANYAMA
(trg)="4"> त्याचे जीवन कसे होते तो का मरण पावला ?

(src)="10"> Juni 27 , 2011 – Julai 3 , 2011
(trg)="5"> या अंकात

(src)="11"> Jo me Ot ma Lukricitayo ​ — ‘ Wubed ma Wangwu Twolo ’
(src)="12"> POT KARATAC 10
(src)="13"> WER MA KIBIWEROGI : 69 , 57
(trg)="6"> ३ येशू ख्रिस्त नेमका कोण आहे ?

(src)="14"> Julai 04 - 10 , 2011
(src)="15"> Jo me Ot ma Lukricitayo ​ — “ Wuyubbe ”
(src)="16"> POT KARATAC 14
(trg)="7"> ४ येशू — पृथ्वीवर कोठून आला ?

(src)="18"> Julai 11 - 17 , 2011
(src)="19"> Anga ma Pire Tek Loyo i Kwoni ?
(src)="20"> POT KARATAC 18
(src)="21"> WER MA KIBIWEROGI : 51 , 49
(trg)="8"> ६ येशू — त्याचे जीवन कसे होते ?