# ach/2011160.xml.gz
# cmn_Hant/2011160.xml.gz


(src)="1"> Lok ma Tye i Iye
(trg)="1"> 目錄

(src)="2"> Marci 1 , 2011
(trg)="2"> 2011 ​ 年 ​ 3 ​ 月 ​ 1 ​ 日

(src)="3"> “ Kwena Maber me Ker ” Obedo Gin Ango ?
(trg)="3"> 「 王國 ​ 的 ​ 好消息 」 到底 ​ 是 ​ 什麼 ?

(src)="4"> PWONY MA KWAKO LOK MA I POK NGEYE
(trg)="4"> 封面 ​ 文章

(src)="5"> 3 Lok Mo ma Pire Tek pa Lanebi
(trg)="5"> 3 一 ​ 個 ​ 意義 ​ 重大 ​ 的 ​ 預言

(src)="6"> 4 Ker pa Lubanga Obedo Gin Ango ?
(trg)="6"> 4 上帝 ​ 的 ​ 王國 ​ 是 ​ 什麼 ?

(src)="7"> 6 Kwena Maber - ri Obedo Gin Ango ?
(trg)="7"> 6 好消息 ​ 是 ​ 什麼 ?

(src)="8"> 7 Angagi ma Gitye ka Tito Kwena Maber - ri ?
(trg)="8"> 7 誰 ​ 在 ​ 傳 講 ​ 好消息 ?

(src)="9"> 8 “ Agikki Piny ” Obedo Gin Ango ?
(trg)="9"> 8 「 終結 」 是 ​ 什麼 ?

(src)="16"> POT KARATAC 13
(trg)="10"> 專欄

(src)="17"> WER MA KIBIWEROGI : 125 , 66
(src)="18"> Tero Tic pi Jehovah Calo Gin ma Pire Tek
(src)="19"> Juni 6 - 12 , 2011
(src)="20"> POT KARATAC 17
(trg)="11"> 16 來 ​ 認識 ​ 上帝 ​ 的 ​ 話語 — — 耶穌 ​ 基督 ​ 是 ​ 誰 ?

(src)="21"> WER MA KIBIWEROGI : 112 , 104
(trg)="12"> 21 讀者 ​ 問

(src)="23"> Juni 13 - 19 , 2011
(src)="24"> POT KARATAC 22
(src)="25"> WER MA KIBIWEROGI : 25 , 11
(src)="26"> “ Nyig ma Nyak pi Cwiny Maleng ” Kelo Deyo i kom Lubanga
(src)="27"> Juni 20 - 26 , 2011
(src)="28"> POT KARATAC 27
(trg)="13"> 22 親近 ​ 上帝 — — 「 你 ​ 必 ​ 切切 ​ 想念 ​ 你 ​ 手 ​ 所 ​ 造 ​ 的 」

(src)="29"> WER MA KIBIWEROGI : 120 , 48
(trg)="14"> 23 你 ​ 知 不知道 ?

(src)="33"> I lobo man ma dano gitamo pi yomcwiny keken - ni , Lukricitayo myero guter kwo calo gin ma pire tek .
(trg)="15"> 24 來 ​ 自 ​ 各 ​ 地 ​ 的 ​ 信 — — 墨西哥

(src)="35"> Pwony man bimiyo wabedo ki neno mupore , Ginacoya ma nyutu kit ma wan Lukricitayo myero water kwede ticwa calo gin ma pire tek .
(trg)="16"> 30 青少年 篇 — — 要 ​ 勇於 ​ 捍衛 ​ 正確 ​ 的 ​ 崇拜 !

(src)="37"> Dano mapol ginongo moko tam tek .
(trg)="17"> 其他

(src)="39"> Binyamo bene yo ma konyo ma waromo kwanyogi me moko tam mabeco ma kelo deyo i kom Lubanga .
(trg)="18"> 10 上帝 ​ 的 ​ 王國 ​ 真 ​ 的 ​ 在 ​ 人 ​ 的 ​ 心裡 ​ 嗎 ?

(src)="40"> PWONY ME ANYAMA ME 3 , 4 POT KARATAC 22 - 31
(src)="41"> Ngo ma obedo “ nyig ma nyak pi cwiny maleng ” ?
(trg)="19"> 12 賭博 ​ 是 ​ 聖經 ​ 所 ​ 譴責 ​ 的 ​ 嗎 ?

(src)="42"> Watwero dongone nining ?
(trg)="20"> 15 流 奶 流 蜜 ​ 之 ​ 地

(src)="43"> Dok pingo omyero watim meno ?
(trg)="21"> 18 十字架 ​ 真 ​ 是 ​ 處死 ​ 耶穌 ​ 的 ​ 刑具 ​ 嗎 ?

(src)="44"> Ibinongo lagam pi lapeny magi ka waneno but nyig ma nyak pi cwiny maleng gin abongwen .
(trg)="22"> 26 俄羅斯 ​ 的 ​ 夏季 ​ 區域 ​ 大會 ​ 帶 ​ 來 ​ 豐厚 ​ 的 ​ 福分

(src)="45"> Pwony magi bene tye ki tam ma pigi tego ma twero konyowa .
(trg)="23"> 32 耶穌 「 除 ​ 掉 ​ 世人 ​ 的 ​ 罪 」

# ach/2011161.xml.gz
# cmn_Hant/2011161.xml.gz


(src)="1"> Lok Mo ma Pire Tek pa Lanebi
(trg)="1"> 一 ​ 個 ​ 意義 ​ 重大 ​ 的 ​ 預言

(src)="2"> “ Lok man me kwena maber me ker pa Lubanga gibitito i wi lobo ducu , me bedo caden bot rok ducu ; ka dong lacen agikki piny bibino . ” ​ — MATAYO 24 : 14 .
(trg)="2"> 「 這 ​ 王國 ​ 的 ​ 好消息 ​ 會 ​ 傳遍 ​ 普 ​ 天下 , 對 ​ 所有 ​ 國 族 ​ 作 ​ 見證 ; 到 時 ​ 終結 ​ 就 ​ 會 ​ 來 ​ 到 。 」 (
(trg)="3"> 馬太福音 ​ 24 : 14 )

(src)="3"> LUKWAN matego giye ni tyeng man pire tek adada .
(src)="4"> Pire tek pien tic ma tyeng man loko i kome - ni kwako wi lobo ducu .
(trg)="4"> 一些 ​ 學者 ​ 認為 ​ 這 ​ 節 ​ 經文 ​ 非常 ​ 重要 , 因為 ​ 經文 ​ 提 ​ 到 ​ 的 ​ 是 ​ 一 ​ 項 ​ 遍及 ​ 全球 ​ 的 ​ 工作 。

(src)="5"> Dok bene pire tek pien ni nyutu gin ma Lukricitayo myero gubed ka timone , tito lok me kwena ma en aye tic ma myero obed mukwongo dok tye lanyut me timme pa gin mo madit atika ma Yecu olwongo ni “ agikki piny . ”
(trg)="5"> 此外 , 經文 ​ 也 ​ 指 ​ 出 ​ 基督徒 ​ 的 ​ 一 ​ 個 ​ 責任 , 他們 ​ 必須 ​ 向 ​ 人 ​ 預告 ​ 一 ​ 件 ​ 影響 ​ 深遠 ​ 的 ​ 大事 , 也 ​ 就是 ​ 耶穌 ​ 所 ​ 說 ​ 的 「 終結 」 。

(src)="6"> Tyeng meno tye ka cobbe i kare - ni .
(trg)="6"> 今天 , 這個 ​ 預言 ​ 正在 ​ 應驗 , 而 ​ 你 ​ 也 ​ 牽涉 ​ 在 ​ 其中 。

(src)="7"> Lokke gudo in bene pien lok me kwena maber - ri tye iye lok me lwongo ki ciko dano .
(trg)="7"> 怎麼 ​ 說 ​ 呢 ?
(trg)="8"> 預言 ​ 提 ​ 到 ​ 的 ​ 好消息 ​ 既是 ​ 一 ​ 個 ​ 呼籲 , 也 ​ 是 ​ 一 ​ 個 ​ 警告 。

(src)="8"> Miyo boti gin ma myero iyer .
(trg)="9"> 在 ​ 你 ​ 面前 ​ 有 ​ 兩 ​ 個 ​ 選擇 : 要麼 ​ 接受 ​ 上帝 ​ 的 ​ 王國 , 要麼 ​ 跟 ​ 這個 ​ 王國 ​ 對抗 。

(src)="9"> Itwero ye Ker pa Lubanga nyo i kwero woko .
(trg)="10"> 對 ​ 你 ​ 來 ​ 說 , 這 ​ 是 ​ 個 ​ 生死 攸關 ​ 的 ​ 決定 。

(src)="10"> Kit ma iyero kwede gudo kwo - ni kikome .
(trg)="11"> 請 ​ 留意 ​ 耶穌 ​ 在 ​ 什麼 ​ 場合 ​ 說 ​ 出 ​ 這個 ​ 預言 。

(src)="11"> Nen kong lok murumo ka nget tyeng man .
(trg)="12"> 在 ​ 耶穌 ​ 被 ​ 釘 ​ 死 ​ 之前 ​ 幾 ​ 天 , 門徒 ​ 前 ​ 來 ​ 問 ​ 他 ​ 關於 ​ 未來 ​ 的 ​ 事 。

(src)="12"> Nino mapol mukato angec ma onongo peya kiguru Yecu , lupwonnyene gubino bote gupenye pi gin ma anyim .
(trg)="13"> 他們 ​ 很 ​ 想 ​ 知道 , 耶穌 ​ 常常 ​ 談及 ​ 的 ​ 上帝 ​ 王國 ​ 會 ​ 在 ​ 什麼 ​ 時候 ​ 建立 。

(src)="13"> Gin onongo gimito ngeyo lok i kom keto Ker pa Lubanga ma Yecu obedo ka lok pire kare ducu - ni .
(trg)="14"> 他們 ​ 還 ​ 想 ​ 知道 , 「 這個 ​ 制度 ​ 的 ​ 末期 」 ( 或 ​ 譯 「 末日 」 , 《 牧 靈 ​ 聖經 》 ) 會 ​ 發生 ​ 什麼 ​ 事 。 (

(src)="14"> Gin onongo bene gimito ngeyo pi “ agikki piny , ” nyo Baibul mukene gonyo ni , “ agikki pa lobo . ” ​ — Matayo 24 : 3 , American Standard Version , King James Version .
(trg)="15"> 馬太福音 ​ 24 : 3 )

(src)="15"> Me gamone , Yecu owaco ni lweny madongo , kec laparanat , two gemo , ki dong oyengyeng bibedo tye .
(trg)="16"> 耶穌 ​ 告訴 ​ 門徒 , 末期 ​ 會 ​ 有 ​ 大 ​ 規模 ​ 的 ​ 戰爭 、 饑荒 、 瘟疫 ​ 和 ​ 大 地震 。

(src)="16"> En owaco bene ni turo cik bimedde ameda , lupwonye dini ma lugoba gibirwenyo jo mapol , dok Lukricitayo me ada kibidagogi dok kiunogi .
(trg)="17"> 此外 , 不法 ​ 的 ​ 事 ​ 會 ​ 增加 , 宗教 界 ​ 的 ​ 一些 ​ 假 導師 ​ 會 ​ 迷惑 ​ 很 ​ 多 ​ 人 , 而 ​ 真 ​ 基督徒 ​ 就 ​ 會 ​ 受 ​ 人 ​ 憎恨 ​ 和 ​ 迫害 。
(trg)="18"> 這 ​ 全都 ​ 是 ​ 壞 ​ 消息 。 (

(src)="17"> Magi ducu gubedo kwena maraco . ​ — Matayo 24 : 4 - 13 ; Luka 21 : 11 .
(trg)="19"> 馬太福音 ​ 24 : 4 - 13 ; 路加福音 ​ 21 : 11 )

(src)="18"> Ento lok me kwena maber onongo tye .
(trg)="20"> 然而 , 耶穌 ​ 也 ​ 告訴 ​ 門徒 ​ 一 ​ 個 ​ 好消息 , 就是 ​ 文章 ​ 開頭 ​ 的 ​ 那個 ​ 預言 。

(src)="19"> Ingeye Yecu owaco lok ma kikwanyo ki ginacoya ma tye malo - ni , lok magi dano gubedo ka yenyo tyene pi cencwari mapol ata .
(trg)="21"> 在 ​ 過去 ​ 許多 ​ 世紀 , 這個 ​ 預言 ​ 激發 ​ 了 ​ 人們 ​ 的 ​ 思考 , 也 ​ 燃點 ​ 了 ​ 人們 ​ 的 ​ 希望 。

(src)="20"> Kadi bed dano giye ni lok pa Yecu - ni pire tek , ento tamgi tye mapat pat i kom tyen lok meno .
(trg)="22"> 雖然 ​ 許多 ​ 人 ​ 同意 ​ 這個 ​ 預言 ​ 很 ​ 重要 , 可是 ​ 對於 ​ 預言 ​ 的 ​ 含意 , 人們 ​ 卻 ​ 有 ​ 不 ​ 同 ​ 的 ​ 看法 。

(src)="21"> Kwena maber - ri obedo gin ango ?
(trg)="23"> 耶穌 ​ 所 ​ 說 ​ 的 ​ 好消息 ​ 到底 ​ 是 ​ 什麼 ?

(src)="22"> Ker - ri obedo gin ango ?
(trg)="24"> 王國 ​ 是 ​ 什麼 ?

(src)="23"> Lok pa lanebi - ni bicobbe awene dok i kom angagi ?
(trg)="25"> 這個 ​ 預言 ​ 會 ​ 在 ​ 什麼 ​ 時候 ​ 應驗 ?

(src)="24"> “ Agikki piny ” obedo gin ango ?
(trg)="26"> 通過 ​ 誰 ​ 來 ​ 應驗 ? 「

(src)="25"> Kong dong wanenu .
(trg)="27"> 終結 」 又 ​ 是 ​ 什麼 ​ 意思 ?

(src)="26"> [ Cal ma tye i pot karatac 2 ]
(trg)="28"> 接 ​ 下來 ​ 我們 ​ 會 ​ 逐一 ​ 解答 。

(src)="27"> Kopi me buk me Washington ma Loko i kom Jiri Angwen - ni .
(trg)="29"> [ 第 ​ 2,3 ​ 頁 ​ 的 ​ 圖片 ]

(src)="28"> Kiloko i kom Matayo 24 : 14
(trg)="30"> 包含 ​ 四 福音 ​ 的 ​ 華盛頓 ​ 抄本 ​ 的 ​ 複製 本 , 深色 ​ 部分 ​ 是 ​ 馬太福音 ​ 24 : 14

(src)="29"> [ Ka ma cal oa ki iye ]
(trg)="31"> [ 鳴謝 ]

(src)="30"> Kikwanyo ki i buk Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection 1912
(trg)="32"> 取 ​ 自 《 弗 列 爾 ​ 藏 品 — — 包含 ​ 四 福音 ​ 的 ​ 華盛頓 ​ 抄本 》 一 ​ 書 ( 1912 ​ 年 )

# ach/2011162.xml.gz
# cmn_Hant/2011162.xml.gz


(src)="1"> Ker pa Lubanga Obedo Gin Ango ?
(trg)="1"> 上帝 ​ 的 ​ 王國 ​ 是 ​ 什麼 ?

(src)="2"> “ Lok man me kwena maber . . . ” ​ — MATAYO 24 : 14 .
(trg)="2"> 「 這 ​ 王國 ​ 的 ​ 好消息 … … 。 」 (
(trg)="3"> 馬太福音 ​ 24 : 14 )

(src)="3"> IPWONYE ma ngene atika ma omiyo i Wi Got , Yecu oweko lanen me lega ma kwako kwac man bot Lubanga : “ Ker meri obin . ”
(trg)="4"> 在 ​ 他 ​ 那 ​ 著名 ​ 的 「 登山 寶 訓 」 中 , 耶穌 ​ 教導 ​ 門徒 ​ 一 ​ 個 ​ 模範 ​ 禱告 , 禱告 ​ 的 ​ 其中 ​ 一 ​ 句 ​ 是 「 願 ​ 你 [ 上帝 ] 的 ​ 王國 ​ 來臨 」 。

(src)="4"> Dano milion mapol gumako lega man ki wigi dok ginwoyo kare ki kare .
(trg)="5"> 世上 ​ 有 ​ 千 百萬 ​ 人 ​ 熟 ​ 記 ​ 這個 ​ 禱告 ​ 的 ​ 內容 , 而且 ​ 經常 ​ 反覆 ​ 念誦 。

(src)="5"> Lok ma kicoyo i encyclopedia mo acel wacci man obedo “ lega ma pire tek ma Lukricitayo giwaco i woro me nino ducu . ”
(trg)="6"> 一 ​ 部 ​ 百科全書 ​ 說 , 這個 ​ 禱告 ​ 是 「 全體 ​ 基督徒 ​ 在 ​ 公共 ​ 禮拜 ​ 上 ​ 通用 ​ 的 ​ 祈禱 詞 」 。

(src)="6"> Ento , dano mapol ma ginwoyo lega - ni pe gingeyo gin ma Ker - ri obedo nyo gin ma bitimone ka obino . ​ — Matayo 6 : 9 , 10 .
(trg)="7"> 可是 , 許多 ​ 背誦 ​ 這個 ​ 禱告 ​ 的 ​ 人 ​ 其實 ​ 並 ​ 不 ​ 清楚 ​ 王國 ​ 是 ​ 什麼 , 也 ​ 不 ​ 知道 ​ 王國 ​ 來臨 ​ 時 ​ 會 ​ 做 ​ 些 ​ 什麼 ​ 事 。 (

(src)="7"> Meno pe obedo gin me ur .
(trg)="8"> 馬太福音 ​ 6 : 9,10 )

(src)="8"> Lutela dini pa Lukricitayo ata - ni gipwonyo lok i kom gin ma Ker - ri obedo i yo ma pe rwatte , nyweno wic , dok ma niange tek .
(trg)="9"> 這 ​ 也 ​ 不 ​ 奇怪 , 因為 ​ 對於 ​ 王國 ​ 是 ​ 什麼 , 一般 ​ 教會 ​ 的 ​ 領袖 ​ 所 ​ 提 ​ 出 ​ 的 ​ 解釋 ​ 各 ​ 不 ​ 相同 , 而且 ​ 複雜 ​ 難懂 , 令 ​ 人 ​ 費 解 。

(src)="9"> Laco mo ocoyo ni Ker pa Lubanga tye “ gin mo ma cwiny , . . . ma en aye obedo kubbe ki Lubanga ma kwo i yo ma pe nen . . . , ka ma co ki mon ginongo iye larre ki bot Lubanga . ”
(trg)="10"> 例如 , 有 ​ 的 ​ 教會 ​ 領袖 ​ 說 , 上帝 ​ 的 ​ 王國 ​ 是 「 超自然 ​ 的 … … 能 ​ 將 ​ 人 ​ 和 ​ 永 活 ​ 的 ​ 上帝 ​ 連 ​ 在 ​ 一起 … … 是 ​ 那些 ​ 找 ​ 到 ​ 救 恩 ​ 的 ​ 男女 ​ 與 ​ 上帝 ​ 交往 ​ 的 ​ 經歷 」 。

(src)="10"> Ngat mukene dok owacci jiri i kom Ker - ri obedo “ pwony madok i kom kanica . ”
(trg)="11"> 也 ​ 有 ​ 的 ​ 說 , 王國 ​ 的 ​ 好消息 ​ 或 ​ 福音 ​ 是 「 跟 ​ 教會 ​ 有關 ​ 的 ​ 道理 」 。 《

(src)="11"> Buk me Catechism of the Catholic Church wacci : “ Ker pa Lubanga aye kit ma atir ki kuc ki dong yomcwiny i Cwiny Maleng . ”
(trg)="12"> 天主教 ​ 要理 ​ 問答 》 ( 英語 ) 就 ​ 說 , 「 天主 ​ 的 ​ 國 [ 就是 ] 義 德 、 平安 ​ 以及 ​ 在 ​ 聖 神 ​ 內 ​ 的 ​ 喜樂 」 。

(src)="12"> Ibinongo kit ma kitito kwede lok i kom Ker - ri i yo ma niang iye yot i pot karatac me 2 i magajin man .
(trg)="13"> 關於 ​ 上帝 ​ 的 ​ 王國 , 你 ​ 可以 ​ 從 ​ 本 ​ 刊 ​ 第 ​ 2 ​ 頁 ​ 讀 ​ 到 ​ 這個 ​ 清楚 ​ 得 ​ 多 ​ 的 ​ 解釋 : 「 上帝 ​ 的 ​ 王國 ​ 是 ​ 天上 ​ 的 ​ 真實 ​ 政府 , 不久 ​ 就 ​ 會 ​ 消滅 ​ 一切 ​ 邪惡 , 使 ​ 地球 ​ 成為 ​ 樂園 。 」

(src)="13"> Lokke kwanne ni : “ Ker pa Lubanga , ma obedo gamente kikome ma tye i polo - ni , cokcok - ki bikelo agikki pa jami maraco ducu ci loko lobo doko paradic . ”
(trg)="14"> 讓 ​ 我們 ​ 看看 ​ 這個 ​ 解釋 ​ 有 ​ 什麼 ​ 聖經 ​ 根據 。

(src)="14"> Kong dong wanenu kit ma Baibul moko kwede niango meno .
(trg)="15"> 上帝 ​ 王國 ​ 的 ​ 君王

(src)="15"> Jo ma Gibiloyo Lobo Ducu i Kare me Anyim
(trg)="16"> 王國 ​ 是 ​ 一 ​ 個 ​ 由 ​ 君王 ​ 統治 ​ 的 ​ 政府 , 而 ​ 上帝 ​ 王國 ​ 的 ​ 君王 ​ 就是 ​ 復活 ​ 了 ​ 的 ​ 耶穌 ​ 基督 。

(src)="16"> Ker obedo gamente ma kabaka aye loyo .
(trg)="18"> 他 ​ 被 ​ 帶 ​ 到 ​ 萬古 常在 者 ​ 跟前 。

(src)="17"> Kabaka me Ker pa Lubanga aye Yecu Kricito ma kicero .
(trg)="19"> 統治權 、 尊嚴 、 王國 ​ 都 ​ 賜 ​ 給 ​ 了 ​ 他 , 要 ​ 各 ​ 民族 、 國家 、 語言 ​ 的 ​ 人 ​ 都 ​ 事 奉 ​ 他 。

(src)="18"> Keto en me bedo laloc i polo kitito pire i ginanyuta bot lanebi Daniel , dok en ocoyo ni : ‘ I dyewor aneno ginanyuta macalo magi : cutcut aneno ngat mo macalo wod pa dano [ Yecu ] , kun lor bino piny ki pol me polo .
(trg)="20"> 他 ​ 的 ​ 統治權 ​ 是 ​ 萬世 ​ 長 存 ​ 的 ​ 統治權 , 不 ​ 會 ​ 消逝 ; 他 ​ 的 ​ 王國 ​ 也 ​ 不 ​ 會 ​ 滅亡 。 」 (

(src)="19"> Ci obino bot ngat ma yam okwongo bedo kwo con - ni [ Lubanga Jehovah ] , gitere bene wa inyime .
(trg)="21"> 但 以 理 書 ​ 7 : 13,14 )

(src)="20"> Gitingo loc ducu gimiyo i cinge , kacel ki ker ducu ki deyone wek lwak me rok ducu ki rok ducu , ki jo ma loko leb mapatpat - gu ducu , gubed luticce .
(trg)="22"> 但 以 理 書 ​ 也 ​ 指 ​ 出 , 上帝 ​ 會 ​ 堅 立 ​ 他 ​ 的 ​ 王國 , 這個 ​ 王國 ​ 會 ​ 鏟除 ​ 人間 ​ 的 ​ 所有 ​ 政府 , 而且 ​ 永遠 ​ 不 ​ 會 ​ 被 ​ 推翻 。

(src)="21"> Locce aye loc ma bedo matwal , locce pe bigik , ki kerre bene pe gitwero turone . ’ ​ — Daniel 7 : 13 , 14 .
(trg)="23"> 這 ​ 卷 ​ 書 ​ 的 第 ​ 2 ​ 章 記述 ​ 上帝 ​ 向 ​ 巴比倫 王 ​ 啟示 ​ 了 ​ 一 ​ 個 ​ 夢 。

(src)="22"> Buk pa Daniel bene nyuto ni Lubanga biketo Ker - ri cung matek , ki bene bityeko gamente pa dano woko , dok Ker - ri pe kibiturone matwal .
(trg)="24"> 王 ​ 在 ​ 夢 ​ 中 ​ 看見 ​ 一 ​ 個 ​ 巨像 , 巨像 ​ 象徵 ​ 幾 ​ 個 ​ 相繼 ​ 興起 ​ 的 ​ 世界 霸權 。

(src)="23"> Dul me 2 tito lek mo ma Kabaka me Babilon oleko , ka ma en oneno iye cal mo ma kicweyo madit , ma cung pi kit ma loc matego me lobo - ni bibedo ka lokke kwede .
(src)="24"> Lanebi Daniel ogonyo te lek meno .
(trg)="25"> 但 以 理 ​ 先知 ​ 向 ​ 王 ​ 解釋 ​ 夢 ​ 的 ​ 含意 , 告訴 ​ 他 ​ 在 「 末 後 ​ 的 ​ 日子 」 , 「 天上 ​ 的 ​ 上帝 ​ 要 ​ 設立 ​ 一 ​ 個 ​ 永 ​ 不 ​ 滅亡 ​ 的 ​ 王國 。

(src)="25"> En ocoyo ni , “ i kare pa luker meno Lubanga me polo biketo ker mukene ma ri nakanaka ma pe gitwero balone , kadi dit me locce bene pe gibiweko i cing rok mukene .
(trg)="26"> 這個 ​ 王國 ​ 不 ​ 會 ​ 歸 ​ 給 ​ 其他 ​ 民族 , 倒 ​ 要 ​ 把 ​ 其他 ​ 王國 ​ 全都 ​ 打 ​ 碎 ​ 滅絕 。

(src)="26"> Ker meno manyen - ni bituro ker magi ducu ngido woko matitino , ci tyekogi woko ducu , en aye dong bicung bedo matwal . ” ​ — Daniel 2 : 28 , 44 .
(trg)="27"> 這個 ​ 王國 ​ 必 ​ 萬世 ​ 屹立 」 。 (
(trg)="28"> 但 以 理 書 ​ 2 : 28,44 )

(src)="27"> Kabaka me Ker pa Lubanga pe loyo loc kene .
(trg)="29"> 耶穌 ​ 並 ​ 不 ​ 是 ​ 上帝 ​ 王國 ​ 的 ​ 惟一 ​ 君王 。

(src)="28"> I kare ma tye i ticce me pwony i lobo , Yecu ocikke bot lukwenane ma lugen ni gin bene kacel ki jo mukene , kibicerogi me cito i polo dok gibibedo i wi kom ker .
(trg)="30"> 耶穌 ​ 在 ​ 地上 ​ 執行 ​ 職務 ​ 期間 , 曾 ​ 向 ​ 他 ​ 的 ​ 忠心 ​ 使徒 ​ 保證 , 他們 ​ 和 ​ 另外 ​ 一些 ​ 人 ​ 會 ​ 在 ​ 天上 ​ 復活 , 並 ​ 坐 ​ 在 ​ 寶座 ​ 上 。 (

(src)="29"> ( Luka 22 : 28 - 30 ) En onongo pe tye ka waco kom ker ma ki neno ki wang , pien kit ma Yecu owaco kwede , Ker - ri bibedo i polo .
(trg)="31"> 路加福音 ​ 22 : 28 - 30 ) 當然 , 耶穌 ​ 所 ​ 說 ​ 的 ​ 不 ​ 是 ​ 實際 ​ 的 ​ 寶座 , 因為 ​ 他 ​ 說 ​ 王國 ​ 是 ​ 在 ​ 天上 ​ 的 , 也 ​ 就是 ​ 靈界 。

(src)="30"> Baibul wacci jo magi ma biloc kacel kwede - ni gia ki i “ kaka mapol mapatpat , ki i leb ki rok mapatpat . ”
(trg)="32"> 聖經 ​ 說 , 那些 ​ 跟 ​ 耶穌 ​ 一同 ​ 作 ​ 王 ​ 的 ​ 人 ​ 是 ​ 從 「 各 ​ 部族 、 語言 、 民族 、 國 族 」 來 ​ 的 , 他們 ​ 會 「 組 ​ 成 ​ 王國 , 擔任 ​ 祭司 , 歸於 ​ 我們 ​ 的 ​ 上帝 。

(src)="31"> Gin gibibedo ‘ lwak pa Lubanga ma en loyo , ma gin aye dong lulamdog ma gitiyo bote , gin bene gibiloyo lobo macalo luker . ’ ​ — Niyabo 5 : 9 , 10 .
(trg)="33"> 他們 ​ 將要 ​ 作 ​ 王 , 統治 ​ 大地 」 。 (
(trg)="34"> 啟示錄 ​ 5 : 9,10 )

(src)="32"> Gin Mumiyo Kwena me Ker - ri Ber
(trg)="35"> 為什麼 ​ 是 ​ 好消息 ?

(src)="33"> Omyero i nge ni kimiyo twero bot Yecu me loyo “ lwak me rok ducu ki rok ducu , ki jo ma loko leb mapatpat - gu ducu ” dok jo ma gicok kwede ‘ gibiloyo lobo macalo luker . ’
(trg)="36"> 以上 ​ 經文 ​ 指 ​ 出 , 上帝 ​ 賜 ​ 基督 ​ 耶穌 ​ 統治權 , 讓 ​ 他 ​ 統治 「 各 ​ 民族 、 國家 、 語言 ​ 的 ​ 人 」 , 而 ​ 其他 ​ 到 ​ 天上 ​ 去 ​ 的 ​ 人 ​ 也 ​ 會 ​ 作 ​ 王 「 統治 ​ 大地 」 。

(src)="34"> Ento Ker - ri biloyo angagi ?
(trg)="37"> 那麼 , 誰 ​ 會 ​ 成為 ​ 上帝 ​ 王國 ​ 的 ​ 子民 ​ 呢 ?

(src)="35"> Jo ma gijolo kwena maber ma kitye ka titone i kare - ni .
(trg)="38"> 就是 ​ 現今 ​ 那些 ​ 對 ​ 王國 ​ 好消息 ​ 有 ​ 良好 ​ 反應 ​ 的 ​ 人 。