# ab/2016001.xml.gz
# th/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> สารบัญ

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> โลก ​ จะ ​ น่า ​ อยู่ ​ ขึ้น ​ ไหม ​ ถ้า ​ ทุก ​ คน ​ ทำ ​ ตาม ​ คำ ​ แนะ ​ นำ ​ ใน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ ข้อ ​ นี้

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> “ เรา ​ ปรารถนา ​ จะ ​ ประพฤติ ​ ตัว ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ใน ​ ทุก ​ สิ่ง ” — ฮีบรู 13 : 18

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> วารสาร ​ หอ สังเกตการณ์ ฉบับ ​ นี้ ​ พูด ​ ถึง ​ เรื่อง ​ ความ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ว่า ​ เกี่ยว ​ ข้อง ​ กับ ​ ชีวิต ​ ของ ​ เรา ​ ใน ​ ทุก ​ ด้าน ​ อย่าง ​ ไร

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> หมด ​ สมัย ​ แล้ว ​ ไหม ​ ที่ ​ จะ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ส่ง ​ ผล ​ อย่าง ​ ไร ​ ต่อ ​ ตัว ​ คุณ ?
(trg)="9"> 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="10"> ทำไม ​ ถึง ​ คุ้ม ค่า ​ ที่ ​ จะ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ?
(trg)="11"> 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="12"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ เปลี่ยน ​ ชีวิต ​ คน

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="13"> ขอ ​ ให้ ​ ผม ​ มี ​ ความ ​ สุข ​ สบาย ​ ใจ ​ สัก ​ ปี ​ ก็ ​ พอ 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="14"> คุณ ​ รู้ ​ ไหม ?

(src)="14"> 10
(trg)="15"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="16"> ความ ​ รู้สึก ​ ไม่ ​ มั่นคง ​ ปลอด ​ ภัย คุณ ​ เอา ​ ชนะ ​ ได้ 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="17"> คำ ​ แนะ ​ นำ ​ เก่า ​ แก่ ​ ที่ ​ ใช้ ​ ได้ ​ กับ ​ คน ​ รุ่น ​ ใหม่

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="18"> อย่า ​ วิตก ​ กังวล 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="19"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ บอก ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="19"> 16
(trg)="20"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# th/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> จาก ​ ปก | ทำไม ​ ต้อง ​ ซื่อ ​ สัตย์ ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="2"> ฮิ โต ชิ ​ ทำ ​ งาน ​ ใน ​ แผนก ​ บัญชี ​ ของ ​ บริษัท ​ จัด ​ หา ​ งาน ​ แห่ง ​ หนึ่ง ​ ใน ​ ญี่ปุ่น ตอน ​ ที่ ​ ฮิ โต ชิ ​ ตรวจ ​ บัญชี ​ การ ​ เงิน ​ กับ ​ หัวหน้า ​ งาน ​ ของ ​ เขา หัวหน้า ​ บอก ​ ว่า ​ อยาก ​ ให้ ​ ฮิ โต ชิ ​ ทำ ​ รายงาน ​ ปลอม แต่ ​ ฮิ โต ชิ ​ ก็ ​ อธิบาย ​ ว่า ​ เขา ​ ไม่ ​ อาจ ​ ทำ ​ อย่าง ​ นั้น ​ ได้ เพราะ ​ เรื่อง ​ นี้ ​ ขัด ​ ต่อ ​ ความ ​ รู้สึก ​ ผิด ​ ชอบ ​ ชั่ว ​ ดี ​ ของ ​ เขา แล้ว ​ หัวหน้า ​ ก็ ​ ขู่ ​ ว่า ​ จะ ​ ไล่ ​ เขา ​ ออก ใน ​ ที่ ​ สุด ​ เขา ​ ก็ ​ ตก ​ งาน ​ จริง ๆ

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="3"> หลาย ​ เดือน ​ ผ่าน ​ ไป ฮิ โต ชิ ​ รู้สึก ​ ท้อ ​ ใจ ​ ที่ ​ ยัง ​ หา ​ งาน ​ ไม่ ​ ได้ อย่าง ​ เช่น ตอน ​ ไป ​ สัมภาษณ์ ​ งาน ฮิ โต ชิ ​ พูด ​ ว่า ​ เขา ​ ไม่ ​ อาจ ​ มี ​ ส่วน ​ ร่วม ​ กับ ​ การ ​ ทุจริต ​ ได้ ผู้ ​ สัมภาษณ์ ​ พูด ​ ว่า “ ความ ​ คิด ​ คุณ ​ นี่ ​ แปลก ​ นะ ! ”

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="4"> ครอบครัว ​ ของ ​ ฮิ โต ชิ ​ กับ ​ เพื่อน ๆ ของ ​ เขา ​ สนับสนุน ​ เขา ​ ให้ ​ ยึด ​ มั่น ​ กับ ​ ความ ​ ตั้งใจ ​ ที่ ​ จะ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ต่อ ​ ไป แต่ ​ ตัว ​ เขา ​ เอง ​ ก็ ​ ชัก ​ ไม่ ​ แน่ ​ ใจ ​ แล้ว เช่น ครั้ง ​ หนึ่ง ​ เขา ​ พูด ​ ว่า “ ผม ​ นึก ​ สงสัย ​ ว่า ​ ความ ​ เชื่อ ​ ของ ​ ผม ​ ใน ​ เรื่อง ​ การ ​ ยึด ​ มั่น ​ กับ ​ สิ่ง ​ ที่ ​ ถูก ​ ต้อง ​ เป็น ​ ความ ​ คิด ​ ที่ ​ ฉลาด ​ หรือ ​ เปล่า ”

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="5"> เรื่อง ​ ที่ ​ ฮิ โต ชิ ​ เจอ ​ กับ ​ ตัว ​ เอง ​ ทำ ​ ให้ ​ รู้ ​ ว่า ไม่ ​ ใช่ ​ ทุก ​ คน ​ เห็น ​ ว่า ​ ความ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ มี ​ ค่า ที่ ​ จริง บาง ​ คน ​ ถึง ​ กับ ​ มอง ​ ว่า ​ ความ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ทำ ​ ให้ ​ เสีย ​ เปรียบ ​ โดย ​ เฉพาะ ​ ใน ​ การ ​ ทำ ​ ธุรกิจ ผู้ ​ หญิง ​ คน ​ หนึ่ง ​ ที่ ​ ทำ ​ งาน ​ ใน ​ แอฟริกา ​ ใต้ ​ บอก ​ ว่า “ รอบ ​ ตัว ​ ฉัน ​ มี ​ แต่ ​ คน ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ และ ​ บาง ​ ครั้ง ​ ฉัน ​ ก็ ​ รู้สึก ​ ถูก ​ กดดัน ​ มาก ”

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="6"> ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ แบบ ​ หนึ่ง ​ ที่ ​ มี ​ อย่าง ​ แพร่ ​ หลาย ​ ใน ​ ทุก ​ วัน ​ นี้ ​ ก็ ​ คือ ​ การ ​ โกหก เมื่อ ​ หลาย ​ ปี ​ ก่อน โร เบิร์ต เอส .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="7"> เฟล ด์ แมน นัก ​ จิตวิทยา ​ ของ ​ มหาวิทยาลัย ​ แมส ซา ชู เซต ส์ เมือง ​ แอ ม เฮ อร์ส ได้ ​ ทำ ​ งาน ​ วิจัย ​ เรื่อง ​ หนึ่ง ​ และ ​ เขา ​ ก็ ​ ได้ ​ ข้อ ​ สรุป ​ ว่า ผู้ ​ ใหญ่ 60 เปอร์เซ็นต์ ​ พูด ​ โกหก ​ อย่าง ​ น้อย 1 ครั้ง ​ ใน ​ ช่วง 10 นาที ​ ที่ ​ คุย ​ กัน เฟล ด์ แมน ​ บอก ​ ว่า “ ผล ​ วิจัย ​ นี้ ​ ทำ ​ ให้ ​ เรา ​ แปลก ​ ใจ ​ มาก เพราะ ​ เรา ​ นึก ​ ไม่ ​ ถึง ​ เลย ​ ว่า ​ การ ​ โกหก ​ จะ ​ กลาย ​ เป็น ​ เรื่อง ​ ธรรมดา ​ ไป ​ แล้ว ​ ใน ​ ชีวิต ​ ประจำ ​ วัน ” น่า ​ แปลก ​ ไหม ​ ล่ะ ​ ที่ ​ คน ​ ส่วน ​ ใหญ่ ​ ไม่ ​ ชอบ ​ ให้ ​ ใคร ​ มา ​ โกหก ​ เขา แต่ ​ พวก ​ เขา ​ กลับ ​ โกหก ​ เสีย ​ เอง

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="8"> ทำไม ​ การ ​ โกหก การ ​ ขโมย และ ​ การ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ แบบ ​ อื่น ๆ จึง ​ กลาย ​ เป็น ​ เรื่อง ​ ธรรมดา ​ ไป ​ แล้ว ​ ใน ​ ทุก ​ วัน ​ นี้ ?

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="9"> ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ลุก ​ ลาม ​ ไป ​ ทั่ว ​ ทุก ​ สังคม ​ ได้ ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="10"> และ ​ ที่ ​ สำคัญ ​ ยิ่ง ​ กว่า ​ นั้น ​ คือ เรา ​ จะ ​ หลีก ​ เลี่ยง ​ และ ​ ต้านทาน ​ กระแส ​ สังคม ​ แบบ ​ นี้ ​ ได้ ​ อย่าง ​ ไร ?

# ab/2016003.xml.gz
# th/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> จาก ​ ปก | ทำไม ​ ต้อง ​ ซื่อ ​ สัตย์ ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="2"> “ หลาย ​ ครั้ง ​ แค่ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ นิด ​ หน่อย ​ ก็ ​ ช่วย ​ ให้ ​ ปัญหา ​ ผ่าน ​ ไป ​ ได้ ” — ซา แมน ทา , แอฟริกา ​ ใต้

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="3"> คุณ ​ เห็น ​ ด้วย ​ กับ ​ คำ ​ พูด ​ นี้ ​ ไหม ?

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="4"> พวก ​ เรา ​ ก็ ​ เหมือน ​ กับ ​ ซา แมน ทา ​ ที่ ​ ต้อง ​ เจอ ​ กับ ​ ปัญหา ​ ยุ่ง ยาก ​ ไม่ ​ เวลา ​ ใด ​ ก็ ​ เวลา ​ หนึ่ง แต่ ​ เมื่อ ​ เห็น ​ ช่อง ​ หรือ ​ เห็น ​ โอกาส ​ งาม ๆ อยู่ ​ ตรง ​ หน้า ท่าที ​ ที่ ​ เรา ​ แสดง ​ ออก ​ มา ​ จะ ​ เป็น ​ ตัว ​ ชี้ ​ วัด ​ ว่า ​ เรา ​ ถือ ​ ว่า ​ อะไร ​ สำคัญ ​ กว่า ตัว ​ อย่าง ​ เช่น ถ้า ​ เรา ​ คิด ​ ว่า ​ เกียรติยศ ​ ชื่อ เสียง ​ เป็น ​ เรื่อง ​ ใหญ่ เรา ​ อาจ ​ มอง ​ ว่า ​ จำเป็น ​ ต้อง ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ เพื่อ ​ รักษา ​ หน้า ​ เอา ​ ไว้ แต่ ​ เมื่อ ​ ความ ​ จริง ​ ปรากฏ ผล ​ ที่ ​ ตาม ​ มา ​ ก็ ​ มัก ​ จะ ​ เป็น ​ ผล ​ เสีย ​ มาก ​ กว่า ​ ผล ​ ดี ใน ​ แง่ ​ ใด ​ บ้าง ?

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="5"> ขอ ​ ให้ ​ เรา ​ มา ​ ดู ​ ด้วย ​ กัน

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="6"> มิตรภาพ ​ ถูก ​ สร้าง ​ ขึ้น ​ บน ​ ความ ​ ไว้ ​ วางใจ เมื่อ ​ คน ​ สอง ​ คน ​ มี ​ ความ ​ ไว้ ​ เนื้อ ​ เชื่อ ใจ ​ กัน พวก ​ เขา ​ ก็ ​ รู้สึก ​ อุ่น ​ ใจ ​ และ ​ ปลอด ​ ภัย แต่ ​ ความ ​ ไว้ ​ วางใจ ​ ไม่ ​ ได้ ​ เกิด ​ ขึ้น ​ เพียง ​ ชั่ว ​ ข้าม ​ คืน กว่า ​ ที่ ​ คน ​ เรา ​ จะ ​ ไว้ ​ ใจ ​ กัน ​ ได้ ​ ก็ ​ ต้อง ​ ใช้ ​ เวลา ​ อยู่ ​ ด้วย ​ กัน พูด ​ คุย ​ กัน ​ อย่าง ​ ตรง ​ ไป ​ ตรง ​ มา และ ​ ไม่ ​ เป็น ​ คน ​ เอา ​ แต่ ​ ได้ แต่ ​ ความ ​ ไว้ ​ เนื้อ ​ เชื่อ ใจ ​ ก็ ​ อาจ ​ พัง ​ ทลาย ​ เพราะ ​ ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ แค่ ​ ครั้ง ​ เดียว และ ​ เมื่อ ​ หมด ​ ความ ​ ไว้ ​ ใจ ​ กัน ​ แล้ว ก็ ​ ยาก ​ มาก ​ ที่ ​ จะ ​ สร้าง ​ ขึ้น ​ ใหม่

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="7"> คุณ ​ เคย ​ ถูก ​ คน ​ ที่ ​ คุณ ​ คิด ​ ว่า ​ เป็น ​ เพื่อน ​ หลอก ​ ไหม ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="8"> ถ้า ​ เคย คุณ ​ รู้สึก ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="9"> คุณ ​ คง ​ เจ็บ ​ แน่ ๆ หรือ ​ ถึง ​ กับ ​ รู้สึก ​ ถูก ​ หัก ​ หลัง ​ ด้วย ​ ซ้ำ ไม่ ​ แปลก ​ เลย ​ ที่ ​ คุณ ​ จะ ​ รู้สึก ​ อย่าง ​ นั้น และ ​ แทบ ​ ไม่ ​ ต้อง ​ สงสัย ​ ว่า ​ ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ทำ ​ ให้ ​ ความ ​ สัมพันธ์ ​ ที่ ​ มี ​ ค่า ​ มาก ​ ขาด ​ สะบั้น ​ ได้

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="10"> ผล ​ จาก ​ การ ​ ศึกษา ​ วิจัย ​ ของ ​ โร เบิร์ต อิน ​ เนส อาจารย์ ​ ภาค ​ วิชา ​ เศรษฐศาสตร์ ​ ใน ​ มหาวิทยาลัย ​ แคลิฟอร์เนีย แสดง ​ ว่า “ ที่ ​ จริง ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ก็ ​ เหมือน ​ กับ ​ โรค ​ ติด ​ ต่อ ” ดัง ​ นั้น ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ อาจ ​ เปรียบ ​ ได้ ​ กับ ​ ไวรัส ยิ่ง ​ คุณ ​ ติด ​ ต่อ ​ เกี่ยว ​ ข้อง ​ กับ ​ คน ​ หลอก ​ ลวง ​ มาก ​ เท่า ​ ไร คุณ ​ ก็ ​ ยิ่ง ​ มี ​ โอกาส ​ ที่ ​ จะ “ ติด ​ เชื้อ ” ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ มาก ​ เท่า ​ นั้น

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="11"> คุณ ​ จะ ​ ป้องกัน ​ ตัว ​ เอง ​ ไม่ ​ ให้ ​ ติด ​ กับ ดัก ​ และ ​ กลาย ​ เป็น ​ คน ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ได้ ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="12"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ ช่วย ​ ได้ ลอง ​ อ่าน ​ คำ ​ แนะ ​ นำ ​ ใน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ สัก 2 - 3 ข้อ ที่ ​ เรา ​ จะ ​ พูด ​ ถึง ​ ใน ​ บทความ ​ ถัด ​ ไป ​ สิ

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="13"> คือ ​ อะไร ?

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="14"> คือ ​ การ ​ พูด ​ เรื่อง ​ ไม่ ​ จริง ​ กับ ​ คน ​ ที่ ​ มี ​ สิทธิ์ ​ รู้ ​ ความ ​ จริง และ ​ อาจ ​ รวม ​ ถึง ​ การ ​ จงใจ ​ ให้ ​ ข้อมูล ​ ผิด ๆ หรือ ​ พูด ​ บิดเบือน ​ เพื่อ ​ ให้ ​ คน ​ อื่น ​ เข้าใจ ​ ผิด การ ​ ตัด ​ ข้อมูล ​ สำคัญ ​ ออก ​ ไป ​ เพื่อ ​ หลอก ​ ลวง และ ​ การ ​ แต่ง ​ เติม ​ ข้อมูล ​ เพื่อ ​ ทำ ​ ให้ ​ เรื่อง ​ นั้น ​ ดู ​ น่า ​ ประทับ ใจ ​ เกิน ​ จริง

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="15"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ กล่าว ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="16"> “ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ เกลียด ​ คน ​ เจ้า ​ เล่ห์ แต่ ​ พระองค์ ​ เป็น ​ เพื่อน ​ สนิท ​ กับ ​ คน ​ ซื่อ ​ ตรง ” “ เมื่อ ​ ท่าน ​ ทั้ง ​ หลาย ​ เลิก ​ พูด ​ มุสา ​ แล้ว ให้ ​ พวก ​ ท่าน ​ แต่ ​ ละ ​ คน ​ พูด ​ ความ ​ จริง ​ กับ ​ เพื่อน ​ บ้าน ” — เอ เฟ โซส์ 4 : 25

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="17"> คือ ​ อะไร ?

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="18"> คือ ​ การ ​ พูด ​ ให้ ​ ร้าย ​ คน ​ อื่น ​ โดย ​ จงใจ ​ ทำลาย ​ ชื่อ เสียง ​ หรือ ​ ทำ ​ ให้ ​ เขา ​ ได้ ​ รับ ​ ความ ​ เสีย หาย

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="19"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ กล่าว ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="20"> “ คน ​ ชอบ ​ สร้าง ​ ปัญหา ​ มัก ​ ทำ ​ ให้ ​ เกิด ​ ความ ​ ขัด ​ แย้ง และ ​ คน ​ ชอบ ​ ใส่ ​ ร้าย ​ ทำ ​ ให้ ​ เพื่อน ​ สนิท ​ แตก ​ แยก ​ กัน ” “ เมื่อ ​ ไม่ ​ มี ​ ฟืน ไฟ ​ ก็ ​ ดับ เมื่อ ​ ไม่ ​ มี ​ คน ​ พูด ​ ให้ ​ ร้าย การ ​ ทะเลาะ ​ วิวาท ​ ก็ ​ จบ ​ ลง ” — สุภาษิต 26 : 20 , ล .
(trg)="21"> ม .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="22"> คือ ​ อะไร ?

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="23"> คือ ​ การ ​ หลอก ​ เอา ​ เงิน ​ หรือ ​ ทรัพย์ ​ สิน ​ ของ ​ คน ​ อื่น ​ ด้วย ​ การ ​ พูด ​ หรือ ​ แสดง ​ ข้อ ​ ความ ​ เท็จ

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="24"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ กล่าว ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="25"> “ อย่า ​ โกง ​ ค่า ​ แรง ​ ของ ​ ลูกจ้าง ​ ซึ่ง ​ ขัดสน ​ และ ​ ยาก ​ จน ” “ บุคคล ​ ผู้ ​ กดขี่ ​ เบียดเบียน [ “ โกง , ” ล .

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="26"> ม . ]
(trg)="27"> คน ​ จน ​ ก็ ​ ทำ ​ ความ ​ อัปยศ ​ แก่ ​ พระ ​ ผู้ ​ สร้าง ​ ตน แต่ ​ บุคคล ​ ผู้ ​ มี ​ ความ ​ เมตตา ​ แก่ ​ คน ​ ยาก ​ จน ​ ก็ ​ ถวาย ​ เกียรติยศ ​ แก่ ​ พระองค์ ” — สุภาษิต 14 : 31

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="28"> คือ ​ อะไร ?

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="29"> คือ ​ การ ​ เอา ​ ของ ​ ของ ​ คน ​ อื่น ​ ไป ​ โดย ​ ไม่ ​ ได้ ​ รับ ​ อนุญาต

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="30"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ กล่าว ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="32"> ขโมย คน ​ โลภ คน ​ ขี้ เมา คน ​ ปาก ​ ร้าย คน ​ กรรโชก ​ ทรัพย์ จะ ​ ไม่ ​ ได้ ​ รับ ​ ราช อาณาจักร ​ ของ ​ พระเจ้า ” — 1 โค ริ นท์ 6 : 9 , 10

# ab/2016004.xml.gz
# th/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> จาก ​ ปก | ทำไม ​ ต้อง ​ ซื่อ ​ สัตย์ ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="2"> “ เรา ​ มั่น ​ ใจ ​ ว่า ​ เรา ​ มี ​ สติ ​ รู้สึก ​ ผิด ​ ชอบ ​ ที่ ​ ดี ​ เพราะ ​ เรา ​ ปรารถนา ​ จะ ​ ประพฤติ ​ ตัว ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ใน ​ ทุก ​ สิ่ง ” — ฮีบรู 13 : 18

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(src)="8"> Избан ?
(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="3"> ใน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล คำ ​ ภาษา ​ กรีก ​ ที่ ​ ใช้ ​ ใน ​ ต้น ​ ฉบับ ​ ซึ่ง ​ บาง ​ ครั้ง ​ แปล ​ ว่า “ ความ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ” มี ​ ความ ​ หมาย ​ ตรง ​ ตัว ​ ว่า “ ความ ​ ดี ​ ใน ​ เนื้อ ​ แท้ ” หรือ ​ อาจ ​ แปล ​ ได้ ​ อีก ​ อย่าง ​ ว่า ​ ความ ​ งดงาม ​ ด้าน ​ ศีล ธรรม

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="4"> คริสเตียน ​ ยึด ​ มั่น ​ กับ ​ ข้อ ​ ความ ​ ที่ ​ เปาโล ​ ได้ ​ รับ ​ การ ​ ดล ​ ใจ ​ ให้ ​ เขียน ​ ขึ้น ซึ่ง ​ บอก ​ ว่า “ เรา ​ ปรารถนา ​ จะ ​ ประพฤติ ​ ตัว ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ใน ​ ทุก ​ สิ่ง ” เรื่อง ​ นี้ ​ เกี่ยว ​ ข้อง ​ กับ ​ อะไร ​ บ้าง ?

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="5"> คน ​ ส่วน ​ ใหญ่ ​ จะ ​ ส่อง ​ กระจก ​ ทุก ​ เช้า ​ ก่อน ​ ออก ​ จาก ​ บ้าน ทำไม ​ ล่ะ ?

(src)="19"> Иашарыла анхаразы ҳара иаҳҭахуп еилыкка иҟоу агәаԥхашәатә кодекс .
(src)="20"> Илахьеиқәҵагоуп , аха аӡәырҩы ауаа иршәырҵаша еиҳа иазхәыцуеит ргәаԥхашәатә ҭагылазаашьа аасҭа .
(src)="21"> Убри аҟынтә феида алгаразы аҭагылазаашьа анцәырҵлак , дара маҷк амцҳәара иақәшаҳаҭхоит .
(trg)="6"> เพราะ ​ พวก ​ เขา ​ อยาก ​ ให้ ​ ตัว ​ เอง ​ ดู ​ ดี ​ ที่ ​ สุด แต่ ​ มี ​ อะไร ​ บาง ​ อย่าง ​ ที่ ​ สำคัญ ​ ยิ่ง ​ กว่า ​ ทรง ​ ผม ​ หรือ ​ เสื้อ ​ ผ้า ​ ที่ ​ ทำ ​ ให้ ​ ดู ​ สวย ​ ดู ​ เท่ห์ ที่ ​ จริง ตัว ​ ตน ​ ของ ​ เรา ​ ต่าง ​ หาก ​ ที่ ​ อาจ ​ ทำ ​ ให้ ​ เรา ​ เป็น ​ คน ​ ที่ ​ ใคร ๆ อยาก ​ คบหา ​ หรือ ​ ไม่ ​ ก็ ​ อยาก ​ อยู่ ​ ห่าง ๆ

(src)="22"> Абар уи иазкны шәҟәык аҿы иану : « Ишыҟаҵәҟьоу иуҳәозар , ҳара амцҳәаразы аҳәаа шьақәҳаргылоит , уи аҳәаа ҳанахымсуа ҳиашоуп ҳәа ҳаԥхьаӡоит » ( The [ Honest ] Truth About Dishonesty ) .
(src)="23"> Аха иҟоума узықәгәыӷуа астандарт , аиашамра иамоу аҳәаа аилкаара иуцхраауа , уи аҩыза аҳәаа зынӡа иҟазар ?
(trg)="8"> ตัว ​ อย่าง ​ เช่น เมื่อ ​ ใจ ​ เรา ​ เริ่ม ​ คิด ​ ไป ​ ใน ​ ทาง ​ ชั่ว ​ และ ​ ตัว ​ เรา ​ ก็ ​ อยาก ​ ทำ ​ สิ่ง ​ ที่ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ด้วย เรา ​ ไม่ ​ จำเป็น ​ ต้อง ​ เป็น ​ ทาส ​ ที่ ​ ถูก ​ หัวใจ ​ บงการ ​ ให้ ​ ทำ ​ สิ่ง ​ ที่ ​ ไม่ ​ ดี ​ ก็ ​ ได้ เพราะ ​ เรา ​ มี ​ ทาง ​ เลือก ถ้า ​ เรา ​ เลือก ​ ที่ ​ จะ ​ ขจัด ​ ความ ​ คิด ​ ชั่ว ๆ นั้น ​ ออก ​ ไป เรา ​ ก็ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ได้ ​ แม้ ​ ว่า ​ รอบ ​ ตัว ​ เรา ​ จะ ​ มี ​ แต่ ​ ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์

(src)="24"> Насыԥны , уи аҩыза астандарт ыҟоуп .
(trg)="10"> มี ​ สิ !

(src)="25"> Миллионҩыла ауаа адунеи ахьынӡанаӡааӡо ирыԥхьаӡоит уи Абиблиа шакәу .
(src)="26"> Уа иануп зеиԥшыҟам агәаԥхашәатә кодекс ( Аԥсалом 18 : 8 [ 19 : 7 , АдҾ ] ) .
(trg)="12"> แต่ ​ นอก ​ จาก ​ มี ​ ความ ​ รู้ ​ ที่ ​ ถูก ​ ต้อง ​ ใน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ แล้ว เรา ​ ยัง ​ ต้อง ​ มี ​ ตัว ​ ช่วย ​ อย่าง ​ อื่น ​ ด้วย ​ เพื่อ ​ จะ ​ ต่อ ​ สู้ ​ กับ ​ ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ได้ ที่ ​ จริง เรา ​ อยู่ ​ ใน ​ โลก ​ ที่ ​ ศีล ธรรม ​ เสื่อม ​ ลง ​ จน ​ น่า ​ ตกใจ และ ​ สภาพ ​ แบบ ​ นี้ ​ ก็ ​ กดดัน ​ เรา ​ ให้ ​ ยอม ​ รับ ​ มาตรฐาน ​ ที่ ​ เสื่อม ​ ทราม ​ นั้น และ ​ นี่ ​ ก็ ​ คือ ​ เหตุ ​ ผล ​ ที่ ​ เรา ​ ต้อง ​ อธิษฐาน ​ ขอ ​ ให้ ​ พระเจ้า ​ ช่วย ​ เรา ​ ให้ ​ มี ​ กำลัง ​ ที่ ​ จะ ​ ต่อ ​ สู้ ​ ได้ การ ​ อธิษฐาน ​ จะ ​ ช่วย ​ ให้ ​ เรา ​ กล้า ​ ยืน หยัด ​ ใน ​ การ ​ ทำ ​ สิ่ง ​ ที่ ​ ถูก ​ ต้อง ​ และ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ใน ​ ทุก ​ สิ่ง

(src)="27"> Абиблиа иаҳнаҭоит узықәгәыӷша анапхгара аҭаацәаратә ԥсҭазаара , аусура , агәаԥхашәатә , насгьы адоуҳатә ҭагылазаашьақәа рганахьала .
(src)="28"> Абиблиа аамҭа иԥнашәахьеит .
(src)="29"> Уа иану азакәанқәеи апринципқәеи амилаҭқәеи арасақәеи зегьы рзы ихәарҭо́уп .
(trg)="13"> ฮิ โต ชิ ​ ที่ ​ กล่าว ​ ถึง ​ ใน ​ บทความ ​ แรก ได้ ​ รับ ​ ประโยชน์ ​ จาก ​ การ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ชื่อ เสียง ​ ที่ ​ ดี ​ ทำ ​ ให้ ​ เขา ​ ได้ ​ เข้า ​ ทำ ​ งาน ​ กับ ​ บริษัท ​ ที่ ​ เห็น ​ ค่า ​ ความ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ของ ​ เขา ฮิ โต ชิ ​ บอก ​ ว่า “ ผม ​ ดีใจ ​ จริง ๆ ที่ ​ สามารถ ​ หา ​ งาน ​ ที่ ​ ไม่ ​ ขัด ​ กับ ​ ความ ​ รู้สึก ​ ผิด ​ ชอบ ​ ชั่ว ​ ดี ​ ของ ​ ผม ”

(src)="30"> Абиблиа анҭаҳҵаауа , уа иану ҳаназхәыцуа , насгьы уи алабжьарақәа ҳхы ианаҳархәо , ҳгәы аиашара иаҳаршьцылоит .
(src)="31"> Ус шакәугьы , аиашамра ҳаиааирц азы , Абиблиа аҟынтә адырра мацара азхом .
(src)="32"> Избанзар ҳара ҳанхоит иҽеим ахымҩаԥгара ҳадызгало иҟьашьу адунеи аҿы .
(src)="33"> Убри аҟынтә Анцәа ҳиҳәалароуп ацхыраара ҳаиҭаларц азы ( Филиппаа рахь 4 : 6 , 7 ) .
(src)="34"> Усҟан ҳара иҳауеит агәымшәара ииашаны ахымҩаԥгаразы .
(src)="35"> Актәи астатиаҿы зыӡбахә аныз Хитоси ииашара алҵшәа бзиа изаанагеит .
(src)="36"> Уажәы иара аус иуеит ииашара ахә ҳаракны иахьыршьо аҭыԥ аҿы .
(src)="37"> Хитоси иҳәоит : « Сара даара сеигәырӷьоит уи аҩыза аусура ахьысыԥшааз , избанзар уи сыламыс цқьаны ахьчара исыцхраауеит ! »
(src)="38"> Иҟоуп ауаа ус еиԥш иҟоу ацәаныррақәа змоу .
(src)="39"> Ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәа хәарҭа ззаанагаз ауаа рҿырԥшқәа .
(trg)="14"> ส่วน ​ คน ​ อื่น ๆ ก็ ​ รู้สึก ​ แบบ ​ นี้ ​ ด้วย ลอง ​ ดู ​ ตัว ​ อย่าง ​ ของ ​ บาง ​ คน ​ ที่ ​ ได้ ​ รับ ​ ประโยชน์ ​ จาก ​ การ ​ นำ ​ หลัก การ ​ ใน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ มา ​ ใช้ ​ เพื่อ ​ จะ “ ประพฤติ ​ ตัว ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ใน ​ ทุก ​ สิ่ง ”

(src)="40"> « 13 шықәса анысхыҵуаз аӷьычцәа срыланагалан , ашкол аҿы аҵара аансыжьит .
(src)="41"> Исымаз амал зегь аҟынтә 95 процент ӷьычрала исырҳаз акәын .
(src)="42"> Ԥыҭраамҭак ашьҭахь сара аҭаацәара салалеит , схаҵеи сареи Иегова ишаҳаҭцәа рыцхыраарала Абиблиа аҵара ҳалагеит .
(trg)="15"> “ ฉัน ​ ออก ​ จาก ​ โรง ​ เรียน ​ ตอน ​ อายุ 13 แล้ว ​ ก็ ​ ไป ​ ทำ ​ งาน ​ กับ ​ พวก ​ หัว ขโมย ราย ​ ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ ​ ของ ​ ฉัน ​ มา ​ จาก ​ ความ ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ล้วน ๆ ต่อ ​ มา ​ ฉัน ​ แต่งงาน แล้ว ​ ฉัน ​ กับ ​ สามี ​ ก็ ​ เริ่ม ​ เรียน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ กับ ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา เรา ​ เลย ​ ได้ ​ รู้ ​ ว่า ​ พระ ​ ยะ โฮ วา * เกลียด ​ การ ​ ทุจริต ​ ทุก ​ อย่าง เรา ​ จึง ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ กลับ ​ เนื้อ ​ กลับ ​ ตัว ​ ใหม่ และ ​ ใน ​ ปี ค .

(src)="43"> Ҳара Анцәа Иегова * аиашамра шицәымӷу анеилаҳкаа , иҳаӡбеит ҳаԥсҭазаара ҳаԥсахырц . 1990 шықәсазы ҳара ҳаԥсҭазаара Иегова изаҳкын , ишаҳаҭцәа реиԥш ҳаҽӡааҳхит ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 6 : 16 — 19 ) .
(trg)="16"> ศ .
(trg)="17"> 1990 เรา ​ ทั้ง ​ คู่ ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ อุทิศ ​ ชีวิต ​ ให้ ​ กับ ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ และ ​ รับ ​ บัพ ติ สมา ​ เป็น ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ” — สุภาษิต 6 : 16 - 19

(src)="44"> Уаанӡа сара сыҩны ҭәын иӷьычыз амаҭәахәқәа рыла , аха уажәы сыԥсҭазаараҿы зегь аҽаԥсахит , сыламысгьы цқьахеит .
(src)="45"> Иашамрала иҭәыз сыԥсҭазаара анысгәалашәо , Иегова сара сахь агәшаҭара ду ахьааирԥшыз азы ҭабуп ҳәа иасҳәоит .
(trg)="18"> “ เมื่อ ​ ก่อน ​ ของ ​ ใน ​ บ้าน ​ มี ​ แต่ ​ ของ ​ ที่ ​ ฉัน ​ ขโมย ​ มา ​ ทั้ง ​ นั้น แต่ ​ ตอน ​ นี้ ​ ไม่ ​ มี ​ แล้ว นี่ ​ ทำ ​ ให้ ​ ฉัน ​ รู้สึก ​ โล่ง ​ ใจ ​ จริง ๆ และ ​ เมื่อ ​ คิด ​ ถึง ​ ตลอด ​ หลาย ​ ปี ​ ที่ ​ ฉัน ​ ไม่ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ฉัน ​ รู้สึก ​ ขอบคุณ ​ ที่ ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ ยัง ​ เมตตา ​ ฉัน ฉัน ​ รู้สึก ​ ดี ​ เหลือ ​ เกิน ​ ที่ ​ ทุก ​ คืน ​ ฉัน ​ นอน ​ หลับ ​ ได้ ​ อย่าง ​ สบาย ​ ใจ ​ เมื่อ ​ รู้ ​ ว่า ​ ตอน ​ นี้ ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ รัก ​ ฉัน ” — เชอ รีล , ไอร์แลนด์

(src)="46"> Сара сгәы рҭынчны сыцәоуп , избанзар издыруеит сыԥсҭазаашьа Иегова игәы ишахәо » ( Шерил , Ирландиа ) .
(src)="47"> « Сдиректор аахәаҩ аҵарҭыша имхра мап шацәыскыз анеиликаа , ус сеиҳәеит : „ Унцәа ибзоуралоуп уара убас узиашоу .
(trg)="19"> “ พอ ​ เจ้า นาย ​ รู้ ​ ว่า ​ ผม ​ ไม่ ​ ยอม ​ รับ ​ เงิน ​ ใต้ ​ โต๊ะ ​ จาก ​ คน ​ ที่ ​ มา ​ ติด ​ ต่อ ​ กับ ​ บริษัท ​ ของ ​ เรา เจ้า นาย ​ ก็ ​ พูด ​ กับ ​ ผม ​ ว่า ‘ พระเจ้า ​ ของ ​ คุณ ​ ทำ ​ ให้ ​ คุณ ​ เป็น ​ คน ​ ที่ ​ ไว้ ​ ใจ ​ ได้ ​ จริง ๆ !

(src)="48"> Ҳара даара ҳаигәырӷьоит ҳара ҳҿы аус ахьыууа ! “
(src)="49"> Сара сҽазысшәоит зегь рыла ииашаны ахымҩаԥгара , уи Иегова иҿаԥхьа сыламыс цқьаны ахьчара исыцхраауеит .
(src)="50"> Иара убас уи сара исылнаршоит сҭаацәеи егьырҭ ауааи иашарыла инхаларц ргәазҭаҵара » ( Сонни , Гонконг ) .
(trg)="20"> บริษัท ​ ของ ​ เรา ​ โชค ​ ดี ​ ที่ ​ มี ​ ลูกจ้าง ​ อย่าง ​ คุณ ’ การ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ใน ​ ทุก ​ สิ่ง ​ ทำ ​ ให้ ​ ผม ​ สบาย ​ ใจ ​ เพราะ ​ ผม ​ ทำ ​ สิ่ง ​ ที่ ​ ถูก ​ ต้อง ​ ใน ​ สายตา ​ ของ ​ พระ ​ ยะ โฮ วา และ ​ ผม ​ ยัง ​ ช่วย ​ ให้ ​ คน ​ ใน ​ ครอบครัว ​ และ ​ คน ​ อื่น ๆ มี ​ หลัก ​ ศีล ธรรม ​ ที่ ​ ดี ​ เหมือน ​ ผม ​ ด้วย ” — ซันนี , ฮ่องกง

(src)="51"> « Сара жәларбжьаратәи абанк аҿы аус зуеит .
(src)="52"> Уи аус аҿы амал аиашара аасҭа ихадоуп .
(src)="53"> Аӡәырҩы ирыԥхьаӡоит : „ Хәыҷӡак аиашамра аӡәгьы иԥырхагам , уи аԥара узаанагозар , насгьы мыцхәы аԥара нумхыртә иуцхраауазар “ .
(trg)="21"> “ ผม ​ เป็น ​ ผู้ ​ ช่วย ​ ของ ​ ผู้ ​ บริหาร ​ ใน ​ ธนาคาร ​ ระหว่าง ​ ประเทศ ใน ​ วงการ ​ ธุรกิจ ​ แบบ ​ นี้ ความ ​ ร่ำรวย ​ สำคัญ ​ กว่า ​ ความ ​ ซื่อ ​ สัตย์ คน ​ ส่วน ​ ใหญ่ ​ คิด ​ ว่า ‘ โกง ​ นิด ​ โกง ​ หน่อย ​ จะ ​ เสีย หาย ​ อะไร ถ้า ​ มัน ​ ทำ ​ ให้ ​ รวย ​ ขึ้น ​ และ ​ ช่วย ​ ให้ ​ เศรษฐกิจ ​ ดี ​ ขึ้น ’ แต่ ​ การ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ทำ ​ ให้ ​ ผม ​ สบาย ​ ใจ ผม ​ เลย ​ ตั้งใจ ​ ว่า ​ จะ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ต่อ ​ ไป ​ ไม่ ​ ว่า ​ ผล ​ จะ ​ เป็น ​ ยัง ​ ไง ​ ก็ ​ ตาม เจ้า นาย ​ รู้ ​ ว่า ​ ผม ​ จะ ​ ไม่ ​ โกหก ​ เขา หรือ ​ ช่วย ​ โกหก ​ ให้ ​ เขา ” — ทอม , สหรัฐ

(src)="54"> Аха иашарыла ахымҩаԥгара агәҭынчра узаанагоит .
(src)="55"> Иҟалалакгьы , сара исҭахуп еснагь иашарыла схы мҩаԥызгаларц .
(src)="56"> Аусураҿы сеиҳабацәа ирдыруеит ахаан дара шысымжьо , насгьы дара рзы амц шысымҳәо » ( Том , Еиду Аштатқәа ) .
(trg)="22"> “ หัวหน้า ​ บอก ​ ให้ ​ ฉัน ​ โกหก ​ เรื่อง ​ สินค้า ​ บาง ​ อย่าง ​ ใน ​ บริษัท ​ ที่ ​ หาย ​ ไป แต่ ​ ฉัน ​ ไม่ ​ เอา ​ ด้วย พอ ​ พวก ​ ขโมย ​ ถูก ​ จับ ​ ได้ ​ แล้ว นาย ​ จ้าง ​ ของ ​ ฉัน ​ ก็ ​ ขอบคุณ ​ ที่ ​ ฉัน ​ ซื่อ ​ สัตย์ การ ​ เป็น ​ คน ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ ใน ​ โลก ​ ที่ ​ คด ​ โกง ​ ต้อง ​ ใช้ ​ ความ ​ กล้า ​ มาก ​ จริง ๆ แต่ ​ ใน ​ ที่ ​ สุด คน ​ อื่น ​ ก็ ​ จะ ​ ไว้ ​ วางใจ ​ และ ​ นับถือ ​ เรา ” — คา โอ ริ , ญี่ปุ่น

(src)="57"> « Аус ахьызуа аҟәша анапхгаҩы дсыҳәеит тауарқәак шыӡыз сымҳәарц , аха сара мап скит .
(src)="58"> Аӷьычцәа анырыԥшаа , сусура аиҳабы амц ахьысымҳәаз ҭабуп ҳәа сеиҳәеит .
(src)="59"> Мцыла иҭәу адунеи аҿы иашарыла аанхаразы иаҭахуп агәымшәара .
(src)="60"> Аха аҵыхәтәаны аиашара абзоурала егьырҭ ҳагәра ргалоит , насгьы пату ҳақәырҵалоит » ( Каори , Иапониа ) .
(trg)="23"> รางวัล ​ ที่ ​ ได้ ​ รับ ​ อย่าง ​ เช่น ไม่ ​ มี ​ ความ ​ รู้สึก ​ ผิด ​ รบกวน ​ ใจ รู้สึก ​ สบาย ​ ใจ และ ​ นับถือ ​ ตัว ​ เอง แสดง ​ ให้ ​ เห็น ​ ว่า ​ ความ ​ ซื่อ ​ สัตย์ ​ คุ้ม ค่า ​ จริง ๆ คุณ ​ เห็น ​ ด้วย ​ ไหม ?

(src)="61"> Аламыс цқьа , агәҭынчра , насгьы ахпатуқәҵара — арҭ аҳамҭақәа иаҳдырбоит иашарыла анхара шаԥсоу .
(src)="62"> Ус акәӡами ?
(trg)="24"> พระ ​ ยะ โฮ วา เป็น ​ ชื่อ ​ ของ ​ พระเจ้า ​ ตาม ​ ที่ ​ บอก ​ ไว้ ​ ใน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล

# ab/2016005.xml.gz
# th/2016005.xml.gz


(src)="1"> АБИБЛИА АԤСҬАЗААРА АԤСАХУЕИТ
(trg)="1"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ เปลี่ยน ​ ชีวิต ​ คน

(src)="2"> Еиҭеиҳәеит Ален Броџьо
(trg)="2"> เล่า ​ โดย อะ แลง โบ ร จิ โอ

(src)="3"> ДАНИЗ АШЫҚӘС : 1971
(trg)="3"> ปี ​ เกิด 1971

(src)="7"> Саб дыфранцызын , сан диталиан ԥҳәысуп .
(trg)="4"> ประเทศ ​ บ้าน ​ เกิด ฝรั่งเศส

(src)="8"> Аашықәса анысхыҵуаз , ҳара нхара ҳаиасит Рим ( Италиа ) аҵыхәахь иҟаз , аусуҩцәа ахьынхоз , иӷарыз араион ахь .
(src)="9"> Ҳҭаацәараҿы ауадаҩрақәа ҟалеит .
(trg)="5"> อดีต พัวพัน ​ กับ ​ อาชญากรรม ​ ที่ ​ รุนแรง การ ​ ผิด ​ ศีล ธรรม และ ​ ยา ​ เสพ ​ ติด

(src)="10"> Аԥара амамзаара иахҟьаны сани саби есымша еисуан .
(src)="11"> Сан аҩызцәа ԥшаа ҳәа адәахьы слышьҭуан , убри аҟынтә аамҭа рацәаны адәахьы исхызгон .
(src)="12"> Иаарласны сара иҽеимыз ауаа срыланагалеит . 15 шықәса анысхыҵуаз , ҽнак зны даасыдгылеит хаҵак , уи уахьихәаԥшуаз уаҩ бзиоуп ҳәа уҳәар ҟалон .
(trg)="6"> ครอบครัว ​ ผม ​ อยู่ ​ ที่ ​ เท ​ ลัน ​ คอร์ ​ หมู่ ​ บ้าน ​ แห่ง ​ หนึ่ง ​ ทาง ​ ตะวัน ​ ออก ​ เฉียง ​ เหนือ ​ ของ ​ ฝรั่งเศส พ่อ ​ ผม ​ เป็น ​ คน ​ ฝรั่งเศส ส่วน ​ แม่ ​ เป็น ​ คน ​ อิตาลี ตอน ​ ผม ​ อายุ 8 ขวบ ครอบครัว ​ เรา ​ ย้าย ​ ไป ​ อยู่ ​ ใน ​ ย่าน ​ ของ ​ คน ​ ใช้ ​ แรงงาน ​ ที่ ​ ยาก ​ จน ซึ่ง ​ อยู่ ​ ใน ​ เขต ​ ชาน ​ เมือง ​ ของ ​ กรุง ​ โรม ประเทศ ​ อิตาลี ชีวิต ​ ที่ ​ นั่น ​ ลำบาก ​ มาก พ่อ ​ กับ ​ แม่ ​ ก็ ​ มัก ​ จะ ​ ทะเลาะ ​ กัน ​ อย่าง ​ รุนแรง ​ เพราะ ​ เรื่อง ​ เงิน

(src)="13"> Иара анаркотик сыдигалеит .
(src)="14"> Сара сақәшаҳаҭхеит уи адкылара , избанзар егьырҭ сдууп ҳәа срыԥхьаӡар сҭахын .
(src)="15"> Иаарласны анаркотикқәеи агәаԥхашәадареи рыкаҭа сакит .
(src)="16"> Изныкымкәа амш сыларгахьан .
(src)="17"> Аԥсҭазаара сара сзы уаҳа аҵакы амамызт .
(trg)="9"> ตอน ​ ผม ​ อายุ 24 ผม ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ ว่า ​ จะ ​ ย้าย ​ ไป ​ อยู่ ​ อังกฤษ แต่ ​ เพราะ ​ ผม ​ ยัง ​ ยุ่ง ​ เกี่ยว ​ กับ ​ พวก ​ ค้า ​ ยา ​ เสพ ​ ติด ผม ​ เลย ​ ต้อง ​ ระวัง ​ ตัว ​ อย่าง ​ มาก ก่อน ​ ไป ​ อังกฤษ ผม ​ ไป ​ หา ​ แม่ ​ แล้ว ​ ก็ ​ รู้สึก ​ แปลก ​ ใจ ​ มาก ​ ที่ ​ เห็น ​ ผู้ ​ ชาย ​ คน ​ หนึ่ง ​ กำลัง ​ คุย ​ กับ ​ แม่ ​ เรื่อง ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล เขา ​ ชื่อ ​ อัน นัน ซิ อา โต ลูก า รา * พอ ​ รู้ ​ ว่า ​ เขา ​ เคย ​ เป็น ​ อาชญากร ผม ​ ก็ ​ เริ่ม ​ ระแวง ​ และ ​ ถาม ​ เขา ​ ว่า ​ มา ​ ที่ ​ นี่ ​ ทำไม เขา ​ บอก ​ ผม ​ ว่า ​ เขา ​ ต้อง ​ เปลี่ยน ​ แปลง ​ ชีวิต ​ ตัว ​ เอง ​ ขนาน ​ ใหญ่ ​ เพื่อ ​ จะ ​ มา ​ เป็น ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา แล้ว ​ เขา ​ ก็ ​ บอก ​ ให้ ​ ผม ​ ไป ​ หา ​ พยาน ​ พระ ​ ยะ โฮ วา ​ ให้ ​ ได้ ​ เมื่อ ​ ถึง ​ อังกฤษ ซึ่ง ​ ตอน ​ นั้น ​ ผม ​ ก็ ​ รับปาก แต่ ​ เมื่อ ​ ไป ​ ถึง ​ จริง ๆ ผม ​ ก็ ​ กลับ ​ ไป ​ ใช้ ​ ชีวิต ​ แบบ ​ เดิม ​ อีก