# ab/2016007.xml.gz
# te/2016007.xml.gz


(src)="1"> АДУНЕИ аҿы зегь раасҭа зхы ззымыхьчо ҿыц ииз асаби иоуп ҳҳәар ҳалшоит .
(trg)="1"> అప్పుడే పుట్టిన పసి పాప చాలా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటుంది .

(src)="2"> Ҳара ҳаниуа , ҳаԥсҭазаара зхьыԥшу ҳҭаацәа роуп .
(trg)="3"> మనం నడవడం మొదలుపెట్టాక , కొత్తవాళ్లను చూసి భయపడుతుంటాం .

(src)="3"> Аныҟәашьа анаҳҵоз , егьырҭ ауаа адауцәа реиԥш иаҳбон .
(trg)="4"> వాళ్లు ఎత్తుగా పెద్దగా కనిపిస్తారు .

(src)="4"> Уи ҳара ҳаршәон , ҳҭаацәа ҳааигәа иҟамызҭгьы .
(trg)="5"> అమ్మానాన్న దగ్గర లేకపోతే వాళ్లను చూసి భయపడతాం .

(src)="5"> Ҳаб , ма ҳан ҳнапы аныркуаз , ҳгәы ҳарҭынчуан .
(trg)="6"> అమ్మగానీ నాన్నగానీ మన చెయ్యి పట్టుకోగానే ధైర్యం వస్తుంది .

(src)="6"> Ҳаныхәыҷқәаз ҳара ҳазгәаҟәуан ҳҭаацәа рыбзиабареи рыразреи .
(trg)="7"> చిన్నప్పుడు మన సంతోషం , ఆరోగ్యం అమ్మానాన్నలు చూపించే ప్రేమ , ఆదరణను బట్టి ఉంటాయి .

(src)="7"> Ҳҭаацәа бзиа ҳшырбо анаҳдыруаз , ҳшыхьчо агәра ҳгон .
(trg)="8"> అమ్మానాన్నలు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా ధైర్యంగా ఉంటుంది .

(src)="8"> Ҳандырҽхәоз ҳгәы ӷәӷәахон , насгьы еиҳа ҳаиӷьхарц ҳҽазаҳшәон .
(trg)="9"> వాళ్లు మనల్ని ఏదైనా విషయంలో మెచ్చుకున్నప్పుడు మనకు కొండంత బలం వస్తుంది , దాన్ని ఇంకా బాగా చేస్తాం .

(src)="9"> Иҳазҳацыԥхьаӡа ҳшыхьчо ацәанырра ҳаман ҳҩызцәа гәакьақәа рыбзоурала .
(trg)="10"> కాస్త పెద్దయ్యాక , మన స్నేహితులు కూడా మనకు ధైర్యాన్ని , ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తారు .

(src)="10"> Урҭ ҳааигәа ианыҟаз ҳгәы ҭынчын , насгьы ашкол аҿы иҟаз атмосфера уиаҟара ҳаршәомызт .
(trg)="11"> వాళ్లతో ఉంటే బాగుంటుంది , స్కూల్లో కూడా ధైర్యంగా ఉండగలుగుతాం .

(src)="11"> Ҳәарада , ара зыӡбахә ану зеиԥшыҟам хәыҷроуп .
(trg)="12"> చాలామంది పిల్లలకు బాల్యం ఇలా చక్కగా గడుస్తుంది .

(src)="12"> Ирацәаҩым аҩызцәа гәакьаҵәҟьақәа змаз , еиҳагьы еиҳауп аҭаацәа рҟынтә ацхыраара змауаз .
(trg)="13"> కానీ కొంతమంది పిల్లలకు మంచి స్నేహితులు చాలా తక్కువ .

(src)="13"> « Ак еицыҟазҵо насыԥ змоу аҭаацәара анызбо сара еснагь сазхәыцуеит : „ Ишԥасҭахыз саргьы уи аҩыза ахәыҷра ! “ » , — лҳәоит Мелисса * .
(trg)="14"> ఎంతోమంది పిల్లల్ని అమ్మానాన్నలు సరిగ్గా పట్టించుకోరు .

(src)="14"> Иҟалап шәаргьы ус еиԥш иҟоу ацәаныррақәа шәызцәырҵуазар .
(trg)="18"> మీకు ప్రేమ , ఆదరణ సరిగా దొరికి ఉండకపోవచ్చు .

(src)="15"> Иҟалап шәхаҭара анышьақәгылоз ашықәсқәа раан шәылшарақәа шәрықәымгәыӷуазҭгьы , мамзаргьы абзиабареи азҿлымҳареи имаҷны ишәоуазҭгьы .
(trg)="19"> బహుశా మీ అమ్మానాన్నలకు ఎప్పుడూ గొడవలై చివరికి విడిపోయి ఉండవచ్చు .

(src)="16"> Шәара ишәгәалашәозар ауеит шәҭаацәа еснагь ишеисуаз , нас ишеилыҵыз , насгьы иҟалап уи азы шәара шәхы ахара адышәҵозар .
(trg)="20"> దానికి కారణం మీరే అని మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకోవచ్చు .

(src)="17"> Ма еиҳа еицәоу , иҟалап шәҭаацәа руаӡәк жәала , ма даҽакала шәлаирҟәуазҭгьы .
(trg)="21"> ఇంకా ఘోరంగా , మీ అమ్మగానీ నాన్నగానీ మిమ్మల్ని బాగా తిట్టుంటారు లేదా కొట్టుంటారు .

(src)="18"> Ихы шԥамҩаԥиго ахәыҷы , дшыхьчо ацәанырра имамкәа ианизҳауа ?
(trg)="22"> అలా పెరిగిన పిల్లలు ఏమి చేస్తారు ?

(src)="19"> Ԥыҭҩык ахбыџқәа анаркотикқәа рыдыркыло иалагоит , мамзаргьы мыцхәы арыжәтә рҽадырцалоит .
(trg)="23"> కొంతమంది టీనేజీలోనే డ్రగ్స్‌కు , తాగుడుకు అలవాటు పడిపోతారు .

(src)="20"> Егьырҭ ауаа аҩызцәа рыԥшаарц азы , абандақәа ирылалоит .
(trg)="26"> కానీ ఇలాంటి ప్రేమలు ఎక్కువకాలం నిలవవు .

(src)="21"> Абзиабареи азҿлымҳареи ззымхо ахбыџқәа аромантикатә еизыҟазаашьақәа ирышьҭалар ауеит .
(trg)="27"> విడిపోవడం వల్ల వాళ్లలో భయం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది .

(src)="22"> Аха ус еиԥш иҟоу аизыҟазаашьақәа лассы - лассы аиԥырҵрала инҵәоит , насгьы ихьчамызшәа ирымаз ацәанырра еиҳагьы еиҳахоит .
(trg)="28"> కొంతమంది పిల్లలకు కుటుంబ సంరక్షణ దొరకక పోయినా పెద్దపెద్ద సమస్యల్లో పడరు .

(src)="23"> Ус еиԥш иҟоу агха ӷәӷәақәа зҽацәызыхьчазгьы рхы лаҟәны иршьалар ауеит .
(trg)="29"> కానీ వాళ్లలో ఆత్మగౌరవం తక్కువగా ఉండొచ్చు .

(src)="24"> « Сара акгьы саԥсамызшәа схы збон , избанзар сан еснагь уи акәын исалҳәоз , — лҳәоит Анна . — Исгәалашәом знык иадамзаргьы санлырҽхәаз , мамзаргьы санылгәыдлыҳәҳәалаз » .
(trg)="30"> “ నావల్ల ఏ ఉపయోగం లేదని అనుకునేదాన్ని , ఎందుకంటే మా అమ్మ నన్ను ఎప్పుడూ అలా తిట్టేది ; మా అమ్మ నన్ను మెచ్చుకున్నట్లు , నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్లు నాకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదు ” అని ఆన అంటుంది .

(src)="25"> Ҳахьчамызшәа ацәанырра ҳхәыҷра мацара акәӡам изыхҟьар алшо .
(trg)="31"> మనలో భయాలకు , ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువగా ఉండడానికి మనం పెరిగిన విధానం ఒక్కటే కారణం కాదు .

(src)="26"> Уи мзызс иамазар ауеит ахьаа узаазго аилыҵра , ақәра ду иадҳәало ауадаҩрақәа , ма уҭеиҭыԥш мыцхәы хьаас иануку .
(trg)="32"> ఎంతో బాధను మిగిల్చిన విడాకుల వల్ల , ముసలితనంలో వచ్చే సమస్యల వల్ల , మనం కనబడడానికి ఎలా ఉంటామో అనే ఆలోచనల వల్ల కూడా మనలో భయం ఉండవచ్చు .

(src)="27"> Мзызс иҟазаалакгьы , уи анасыԥ ҳамнахыр алшоит , насгьы ҳааигәа иҟоу ауааи ҳареи ҳаизыҟазаашьақәа ирԥырхагахоит .
(trg)="33"> కారణమేదైనా , అలాంటి భయాలు మన సంతోషాన్ని , వేరేవాళ్లతో సంబంధాల్ని పాడుచేస్తాయి .

(src)="28"> Ҳариааир шԥаҳалшо ус еиԥш иҟоу ацәаныррақәа ?
(src)="29"> Ацхыраара шыҟоу ҳдыруазароуп .
(trg)="34"> ఇలాంటి భయాల నుండి మనమెలా బయటపడొచ్చు ?

(src)="30"> Ҳара зегь дҳамоуп ацхыраара ҳазҭар зылшо , насгьы изҭаху — уи Ҳанцәа иоуп .
(trg)="35"> భయాల్ని పోగొట్టుకోవచ్చు .

(src)="31"> Убри азхәыцра акәын Анцәа аԥааимбар Исаиа ила ииҳәарц ииҭахыз : « Умшәан , избанзар сара соуп Унцәа .
(trg)="36"> ఎందుకంటే , మనకు సహాయం చేయగలిగినవాళ్లు , సహాయం చేయాలని కోరుకునే వాళ్లు ఒకరున్నారు .

(src)="32"> Сара усырӷәӷәоит , суцхраауеит , аиашарыла иҟоу сарӷьа напала унапы скызаауеит » ( Исаиа [ Исаия ] 41 : 10 , 13 ) .
(trg)="37"> ఆయనే దేవుడు .
(trg)="38"> తన సేవకుడైన యెషయా ద్వారా దేవుడు ఇలా చెప్పాడు : “ నేను నీ దేవుడనై యున్నాను దిగులుపడకుము నేను నిన్ను బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా దక్షిణహస్తముతో నిన్ను ఆదుకొందును . ”

(src)="33"> Шаҟа ҳгәы иахәозеи Анцәа , инықәырԥшны иуҳәозар , ҳнапы ҳаникырц ахьиҭаху !
(trg)="39"> ( యెషయా 41 : 9 , 10 , 13 ) దేవుడు తన చేతితో మనల్ని పట్టుకుని తోడుగా ఉంటాడనే ఈ మాటలు ఎంత ఓదార్పుగా ఉన్నాయో కదా !

(src)="34"> Убри аҟынтә иаҭахӡам мыцхәы ахьаагара !
(trg)="40"> మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు .

(src)="35"> Абиблиаҿы иануп ӷәӷәала ишыгәырҩозгьы , Анцәа инапы акышьа зҵаз ауаа рыӡбахә .
(trg)="42"> సమూయేలు తల్లి హన్నాకు పిల్లలు పుట్టలేదు .

(src)="36"> Самуил иан Анна ахәыҷқәа ахьлымамыз азы , лыԥсҭазаара баша ииасуеит ҳәа лгәы иаанагон .
(trg)="43"> దానివల్ల ఆమె ఎందుకు పనికిరాదు అనే బాధతో కుమిలిపోయింది .

(src)="37"> Лара ахшара ахьлымамыз азы , егьырҭ ауаа лассы - лассы илхыччон .
(trg)="44"> ఎన్నో మాటలు పడింది .

(src)="38"> Уи иахҟьаны , Анна акрыфара даҟәыҵит , насгьы лассы - лассы дҵәыуон ( 1 Самуил [ 1 Самуила ] 1 : 6 , 8 ) .
(trg)="45"> బాధతో ఆమెకు ఆకలి చచ్చిపోయింది , ఎన్నోసార్లు ఏడ్చింది .

(src)="39"> Аха лыгәҭыхақәа зегь Анцәа ианиалҳәа , лара лгәы ҭынчхеит ( 1 Самуил [ 1 Самуила ] 1 : 18 ) .
(trg)="46"> ( 1 సమూయేలు 1 : 6 , 8 ) కానీ తన బాధనంతా దేవునికి చెప్పుకున్న తర్వాత ఆమె ఇక దుఃఖించలేదు . — 1 సమూయేలు 1 : 18 .

(src)="40"> Аԥсаломшәаҳәаҩ Давид лассы - лассы ашәарҭара дҭагылан .
(trg)="47"> కీర్తనలు రాసిన దావీదును కూడా కొన్నిసార్లు భయం వెంటాడింది .

(src)="41"> Шықәсы рацәала аҳ Саул Давид дишьҭашәарыцон .
(trg)="48"> రాజైన సౌలు అతణ్ణి చంపడానికి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు .

(src)="42"> Изныкымкәа иара аԥсра дахыԥахьан , насгьы зны - зынла иуадаҩрақәа дыршьаҳазшәа игәы иабон ( Аԥсалом 54 : 4 — 6 ; 68 : 2 [ 55 : 3 — 5 ; 69 : 1 , АдҾ ] ) .
(trg)="49"> ఎన్నోసార్లు ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించుకున్నాడు .

(src)="43"> Ус шакәызгьы , иара иҩит : « Ҭынч сышьҭалоит , сыцәоит , избанзар , Анцәа Ҳазшаз , уараӡәк уоуп аԥсҭазаара сызцәымшәауа сызҭауа » ( Аԥсалом 4 : 9 [ 4 : 8 , АдҾ ] ) .
(trg)="50"> సమస్యల్లో కూరుకుపోతున్నట్లు కొన్నిసార్లు ఆయన అనుకున్నాడు .

(src)="44"> Аннеи Давиди рыҩныҵҟатәи рыгәҭыхақәа Иегова инапы ианырҵеит , ацхыраарагьы роуит ( Аԥсалом 54 : 23 [ 55 : 22 , АдҾ ] ) .
(trg)="52"> హన్నా , దావీదు తమ భారాన్నంతా యెహోవామీద వేశారు .
(trg)="53"> యెహోవా వాళ్లను ఆదుకున్నాడు కూడా .

(src)="45"> Ҳарҿыԥшыр шԥаҳалшо урҭ ҳара ?
(trg)="54"> ( కీర్తన 55 : 22 ) మనం కూడా వాళ్లలా ఎలా ఉండొచ్చు ?

(src)="46"> Иисус ҳгәазҭеиҵеит Иаб , « иаӡәу Анцәа иаша » , ҳиабадырырц ( Иоанн 17 : 3 ) .
(trg)="55"> తన తండ్రైన ‘ అద్వితీయ సత్యదేవుని ’ గురించి తెలుసుకోమని యేసు మనల్ని అడుగుతున్నాడు .

(src)="47"> « Уи ҳара даҳцәыхарам » , — агәра ҳиргоит апостол Павел ( Аусқәа 17 : 27 ) .
(trg)="56"> “ ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు ” అని పౌలు అభయం ఇస్తున్నాడు .

(src)="48"> « Шәизааигәаха Анцәа — усҟан Иаргьы дышәзааигәахоит » , — иҩит Иаков ( Иаков 4 : 8 ) .
(trg)="57"> “ దేవునియొద్దకు రండి , అప్పుడాయన మీయొద్దకు వచ్చును ” అని యాకోబు రాశాడు . — యాకోబు 4 : 8 .

(src)="49"> Бзиа ҳазбо , иҳаиҷаҳауа жәҩантәи Аб дышҳамоу анеилаҳкаауа , ҳара ҳагәҭынчымрақәа риааиразы ихадоу ашьаҿа ҟаҳҵоит .
(trg)="58"> మనల్ని ప్రేమించే , శ్రద్ధ చూపించే తండ్రి పరలోకంలో ఉన్నాడని తెలుసుకోవడం వల్ల భయం , ఆందోళన నుండి బయటపడవచ్చు .

(src)="50"> Ҳәарада , Анцәа игәрагара аизырҳаразы иаҭахуп аамҭа , аха аӡәырҩы еилыркааит уи ииашаҵәҟьаны ишрыцхраауа .
(trg)="59"> ఆ నమ్మకాన్ని పెంచుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టినా దానివల్ల ఫలితం ఉంటుంది .

(src)="51"> « Иегова Аб иеиԥш данысзыҟала , сара дсоуит сгәаҵа иҭаҵәаху сцәаныррақәа засҳәаша , — лҳәеит Каролина . — Уи даара сгәы арҭынчит ! »
(trg)="60"> “ యెహోవాను నేను తండ్రిగా చేసుకున్నప్పుడు , నా మనసులోని భావాలను ఆయనకు చెప్పుకోగలిగాను , ” అని కారలైన్‌ అంటోంది .

(src)="52"> « Сҭаацәа рыда санаанха , Иегова ашәара аиааира дсыцхрааит , — илгәалашәоит Реичел . — Сара исыман иацәажәара алшара , насгьы сыуадаҩрақәа рыӡбараҿы дсыцхрааларц иҳәара .
(trg)="62"> “ మా అమ్మానాన్నలు నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయినప్పుడు నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది యెహోవాయే ” అని రేచల్‌ చెప్తుంది .

(src)="53"> Иара ииашаҵәҟьаны дсыцхраауан » * .
(trg)="64"> ఆయన నాకు సహాయం చేశాడు . ”

(src)="54"> Иисус иҵаҩцәа ргәазҭеиҵон рыгәрахаҵара рыцеиҩызшо зегьы аишьцәеи аиаҳәшьцәеи реиԥш ирзыҟазарц .
(trg)="65"> *
(trg)="66"> యేసు తన శిష్యులకు అన్నదమ్ముల్లా ఉండాలని చెప్పాడు .

(src)="55"> « Шәарҭ зегьы шәеишьцәоуп » , — иҳәеит иара ( Матфеи 23 : 8 ) .
(trg)="67"> “ మీరందరు సహోదరులు ” అని యేసు అన్నాడు .

(src)="56"> Иара иҭахын ишьҭанеицәа бзиа еибабаларц , насгьы идуу доуҳатә ҭаацәакны иҟаларц ( Матфеи 12 : 48 — 50 ; Иоанн 13 : 35 ) .
(trg)="68"> తన నిజమైన అనుచరులు ఒకర్నొకరు ప్రేమించుకోవాలని , ఒకే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ పెద్ద కుటుంబంలా కలిసి ఉండాలని యేసు కోరుతున్నాడు . — మత్తయి 12 : 48 - 50 ; యోహాను 13 : 35 .

(src)="57"> Иегова ишаҳаҭцәа гәыкала рҽазыршәоит реизарақәа рҿы ибзиоу аизыҟазаашьа ыҟазарц , насгьы зегьы адоуҳатә ҭааацәара иахәҭакны рхы рбаларц ( Ауриацәа рахь 10 : 24 , 25 ) .
(trg)="69"> యెహోవాసాక్షుల సంఘాల్లో ఆప్యాయత , ఆదరణ చూపించడానికి ప్రతి ఒక్కరు మనస్ఫూర్తిగా కృషి చేస్తారు .

(src)="58"> Аӡәырҩы еилыркааит ахәрақәа зырӷьо ахәырбӷьыц еиԥш , аизарақәагьы аемоциатә ахәрақәа шдырӷьо .
(trg)="71"> “ మా సంఘంలో నాకొక ఫ్రెండ్‌ ఉంది , ఆమె నేను పడే బాధను అర్థంచేసుకుంది , ” అని ఈవ అంటుంది .

(src)="59"> « Аизараҿы сара схьаа еилызкаауаз аҩыза гәакьа дсыман , — лгәалашәоит Ева . — Лара дысзыӡырҩуан , дысзаԥхьон , насгьы лареи сареи Анцәа ҳаициҳәон .
(trg)="72"> “ నేను చెప్పేవి చక్కగా వింటుంది , నాకు బైబిలు చదివి వినిపిస్తుంది , నాతో కలిసి ప్రార్థన చేస్తుంది .

(src)="60"> Илылшоз зегь ҟалҵон сзаҵәны схы сымбарц азы .
(trg)="73"> నేను ఒంటరిదాన్ననే ఆలోచనే రానివ్వకుండా చేస్తుంది .

(src)="61"> Сҩыза сгәы иҭаз зегь аҳәара́ алшара сылҭон .
(trg)="75"> ఆమె చేసిన సహాయం వల్ల నాకిప్పుడు చాలా ధైర్యంగా ఉంది . ”

(src)="62"> Лара лыбзоурала сара сгәы еиҳа иӷәӷәахеит » .
(trg)="76"> “ సంఘంలో నాకు ‘ అమ్మానాన్న ’ దొరికారు , ” అని రేచల్‌ చెప్తుంది .

(src)="63"> « Ақьырсиантә еизараҿы сара исыԥшааит анацәеи абацәеи , — иацылҵоит Реичел . — Урҭ сыцхрааит бзиа сшырбо , насгьы сшыхьчо аилкаара » .
(trg)="77"> “ వాళ్లు నన్ను ప్రేమిస్తారు కాబట్టి నాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది . ”

(src)="64"> Егьырҭ рахь абзиабареи ақьиареи анааҳарԥшуа , ҳара аҩызцәа бзиақәа ҳарҳар ҳалшоит .
(trg)="78"> ప్రేమ , దయ చూపిస్తే ఏ స్నేహమైన చిరకాలం ఉంటుంది .

(src)="65"> Иисус иҳәеит : « Аӡәы ак ануиҭо аасҭа , наҟ ак аниуҭо — еиҳа инасыԥуп , еиҳа игәахәоуп » ( Аусқәа 20 : 35 ) .
(trg)="79"> తీసుకోవడం కన్నా ఇవ్వడంలోనే ఎక్కువ సంతోషం ఉంటుందని యేసు చెప్పాడు .

(src)="66"> Ус ҳхы мҩаԥаҳгалар , ҳара агәра ҳгоит : шаҟа еиҳаны абзиабара ааҳарԥшуа , убриаҟара еиҳаны арахь иҳауеит .
(trg)="80"> ఎంత ప్రేమ చూపిస్తామో తప్పకుండా అంత ప్రేమ తిరిగి పొందుతాం .

(src)="67"> Иисус иҵаҩцәа иреиҳәеит : « Ирышәҭала , шәаргьы ишәоулап » ( Лука 6 : 38 ) .
(trg)="81"> ఇవ్వడం అలవాటు చేసుకోండి , అప్పుడు ప్రజలు మీకు ఇస్తారు అని యేసు తన శిష్యులకు చెప్పాడు . — లూకా 6 : 38 .

(src)="68"> Ҳара егьырҭ рахь абзиабара анааҳарԥшуа , насгьы ҳхаҭа егьырҭ рҟынтә уи абзиабара анҳауа , еиҳа аҭынчра ҳамоуп .
(trg)="82"> మనం ప్రేమను ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఉంటే మనలో ధైర్యం పెరుగుతుంది .

(src)="69"> Абиблиаҿы иануп « абзиабара ахаан еиԥхьбара ақәым » ҳәа ( 1 Коринфаа рахь 13 : 8 ) .
(trg)="83"> ప్రేమ శాశ్వతంగా ఉంటుందని బైబిలు చెప్తుంది .

(src)="70"> « Сара зны - зынла схы ииашамкәа сазхәыцуеит , аха издыруеит ус сшыҟам , — лҳәоит Мариа . — Ауаа санрыцхраауа , схы мыцхәы сазхәыцӡом , усҟан сгәалаҟазаара еиӷьхоит .
(trg)="84"> “ నా గురించి నేను తక్కువగా అనుకునేవి నిజాలు కావని నాకు తెలుసు ” అని మారీయా ఒప్పుకుంటుంది .

(src)="71"> Сара егьырҭ рзы ак аныҟасҵо , уи агәахәара ду сзаанагоит » .
(trg)="85"> “ ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ నా గురించి నేను మర్చిపోతాను .

(src)="72"> Хыхь зыӡбахә ҳәаз х - шьаҿак ҳауадаҩрақәа зегь иаразнак џьашьахәыла ирыӡбаӡом .
(trg)="86"> ఇలాంటి ఆలోచనలను తప్పించుకుంటాను .

(src)="73"> Аха урҭ ашьаҿақәа ирзыԥсахуа рацәоуп .
(trg)="87"> నేను ఇతరులకు ఏదైనా మంచి చేసిన ప్రతీసారి చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది . ”

(src)="74"> « Зны - зынла ашәара сызцәырҵуеит , — азгәалҭоит Каролина . — Аха уажәшьҭа сара еиҳа аҭынчра сымоуп .
(trg)="88"> పైన చెప్పినవన్నీ చేస్తే మ్యాజిక్‌లా వెంటనే ఉపశమనం రాదు .

(src)="75"> Сара издыруеит Анцәа дышсеиҷаҳауа , насгьы ирацәаҩны сзықәгәыӷша аҩызцәа гәакьақәа шсымоу » .
(trg)="90"> “ ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు నాకు భయం వేస్తుంది , ” అని కారలైన్‌ అంటోంది .

(src)="76"> Ус еиԥш иҟоу ацәаныррақәа Реичелгьы илымоуп .
(trg)="92"> దేవునికి నామీద శ్రద్ధ ఉందని నాకు తెలుసు .

(src)="77"> « Аамҭа - аамҭала агәкаҳара сызцәырҵуеит , — лҳәоит лара . — Аха сара исымоуп алабжьара сызҭар зылшо адоуҳатә аишьцәеи аиаҳәшьцәеи .
(trg)="93"> ధైర్యాన్నిచ్చే మంచి స్నేహితులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు . ”

(src)="78"> Дара сгәы шьҭырхуеит .
(trg)="94"> రేచల్‌కు కూడా ఇలాగే అనిపిస్తోంది .

(src)="79"> Аха зегь раасҭа ихадоу , сара дсымоуп есыҽны сзацәажәо жәҩантәи Аб .
(trg)="95"> “ అప్పుడప్పుడు విషాదం నన్ను ముంచెత్తుతుంది , ” అని ఆమె అంటోంది .

(src)="80"> Сыԥсҭазаара шьаҭанкыла аҽаԥсахит » .
(trg)="97"> అంతకన్నా ఎక్కువగా , నేను రోజు మాట్లాడే పరలోక తండ్రి నాకున్నాడు .

(src)="81"> Уи адагьы , иҟоуп ҳауадаҩрақәа наунагӡа изыӡбо акы .
(trg)="98"> నాకది చాలు . ”
(trg)="99"> రానున్న కొత్త లోకంలో ప్రతీ ఒక్కరు ఎలాంటి భయం లేకుండా ఉండొచ్చని బైబిలు వివరిస్తుంది

(src)="82"> Абиблиа иаҳәоит иҟалараны иҟоу адунеи ҿыц аӡбахә .
(trg)="100"> అయితే , శాశ్వత పరిష్కారం కూడా ఉంది .

(src)="83"> Уаҟа ҳара зегьы ашәарҭадара ҳауеит .
(trg)="101"> రానున్న కొత్త లోకంలో ప్రతీ ఒక్కరు ఎలాంటి భయం లేకుండా ఉండొచ్చని బైబిలు వివరిస్తుంది .

(src)="84"> Анцәа Иажәа ҳақәнаргәыӷуеит : « Дарбанзаалак ауаҩы иӡахәа , насгьы илаҳа рыҵаҟа дтәазаауеит , насгьы аӡәгьы иршәом урҭ » ( Михеи [ Михей ] 4 : 4 ) .
(trg)="103"> ( మీకా 4 : 4 ) మనల్ని భయపెట్టేవాళ్లుగానీ మనకు హాని చేసేవాళ్లుగానీ ఎవరూ ఉండరు .

(src)="85"> Уи аамҭа анааилак , ҳара уаҳа ҳшәалаӡом , насгьы аӡәгьы ацәгьа ҳзиуӡом .
(trg)="104"> మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము అనుకున్న సంఘటనలు కూడా “ జ్ఞాపకమునకు రావు . ”

(src)="86"> Ауаа уаҳа иргәалашәалом уаанӡа ахьаа ӷәӷәа рзаазгоз агәаҟрақәа ( Исаиа [ Исаия ] 65 : 17 , 25 ) .
(trg)="105"> ( యెషయా 65 : 17 , 25 ) దేవుడు , ఆయన కుమారుడైన యేసు “ నీతి సమాధానము ” స్థాపిస్తారు .