# ab/2017240.xml.gz
# svk/2017240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Иегова уиқәгәыӷла , абзиара ула »
(trg)="1"> 1 „ Dôveruj Jehovovi a konaj dobro “

(src)="2"> Ари астатиаҿы еилыргоуп 2017 - тәи ашықәс иазалху ажәеинраала ауадаҩрақәа ҳанрықәшәо Иегова иҿы ацхыраара аԥшаара ҳгәы шазҭанаҵо .
(trg)="2"> V tomto článku si rozoberieme ročný text na rok 2017 .

(src)="3"> Ажәытәан инхоз Анцәа изиашаз имаҵзуҩцәа рҿырԥштәқәа иҳаилдыркаауеит ауадаҩрақәа ҳанрықәшәо , мамзаргьы егьырҭ ҳанрыцхраауа Иегова ҳашиқәгәыӷлаша , насгьы иҳалшо шыҟаҳҵалаша .
(trg)="3"> Povzbudí nás , aby sme prosili Jehovu o pomoc , keď sa ocitneme v náročnej situácii .

(src)="4"> 9 Алхра ахақәиҭра ахә шәшьала
(trg)="4"> Pouvažujeme aj o verných Božích služobníkoch z minulosti .

(src)="5"> Ари астатиа аҟынтәи ҳара еилаҳкаауеит Анцәа иҳаиҭаз алхра ахақәиҭра ахә ҳшьалар шҳалшо , Ҳазшаз дҳаргәырӷьаларц азы уи ииашаны ҳхы иархәо .
(trg)="5"> Posilníme si tým dôveru , že Jehova nám pomôže vyriešiť naše problémy , ak v danej situácii robíme , čo môžeme , a slúžime druhým .

(src)="6"> Иара убас ҳара еилҳаргоит егьырҭ ирымоу алхра ахақәиҭра пату ақәҵара шҳалшо .
(trg)="6"> 2 Ceň si dar slobodnej vôle
(trg)="7"> V tomto článku sa dozvieme , ako môžeme prejaviť vďačnosť Bohu za dar slobodnej vôle .

(src)="7"> 15 Ахӡырымгара зыхә ҳараку ҟазшьоуп
(trg)="8"> Mali by sme ho používať tak , aby sme robili radosť Bohu , a zároveň rešpektovať právo druhých na vlastné rozhodnutia .

(src)="8"> 20 Имариам аҭагылазаашьақәа рҿгьы ахӡырымгара аашәырԥшла
(trg)="9"> 3 Prečo je dôležité byť skromný
(trg)="10"> 4 Zostaň skromný aj v náročných situáciách

(src)="9"> Арҭ астатиақәа рҿы ҳара ахӡырымгара закәу еиҳа еиӷьны еилаҳкаауеит .
(trg)="11"> V týchto článkoch sa dozvieme viac o skromnosti a o tom , prečo je táto vlastnosť dôležitá .

(src)="10"> Актәи астатиаҿы ахӡырымгара закәу , насгьы уи иаанамго еилыргоуп .
(trg)="12"> V prvom článku sa rozoberá , čo znamená byť skromný a čo to neznamená .

(src)="11"> Аҩбатәи астатиаҿы имариам аҭагылазаашьақәа рҿы ахӡырымгара аарԥшра шҳалшо ҳәоуп .
(trg)="13"> V druhom článku sa dočítame , ako môžeme zostať skromní aj v náročných situáciách .

(src)="12"> 26 Азиашара аазырԥшуа аишьцәа еиҳаны аҭакԥхықәрақәа рышәҭала
(trg)="14"> 5 Zveruj úlohy verným mužom
(trg)="15"> Generácia strieda generáciu a starší bratia zverujú prácu mladším .

(src)="13"> Абиԥарақәа рҽырыԥсахуеит , насгьы иқәыԥшу аишьцәа еиҳа еиҳабу аишьцәа уаанӡа инарыгӡоз адҵақәа рынагӡара иалагоит .
(trg)="16"> V tomto článku budeme hovoriť o tom , ako môžu mladší i starší bratia zvládnuť túto výmenu generácií čo najlepšie .

# ab/2017242.xml.gz
# svk/2017242.xml.gz


(src)="1"> « Иегова уиқәгәыӷла , абзиара ула . . . иашарыла ухы мҩаԥгала » ( АԤСАЛ .
(trg)="1"> „ Dôveruj Jehovovi a konaj dobro . . . počínaj si s vernosťou . “ ​

(src)="2"> 37 : 3 , АдҾ ) .
(trg)="2"> PIESNE : 49 , 18

(src)="5"> Нои ?
(trg)="3"> Noacha ?

(src)="7"> Давид ?
(trg)="4"> Dávida ?

(src)="8"> . .
(src)="9"> Иегова изиашоу егьырҭ имаҵзуҩцәа ?
(trg)="5"> iných Jehovových služobníkov ?
(trg)="6"> Aké pozoruhodné schopnosti nám dal Jehova ?

(src)="10"> Иарбан зеиԥшыҟам лшарақәоу Иегова ауаа ирылеиҵаз ?
(trg)="8"> Dal nám schopnosť premýšľať , vďaka čomu dokážeme riešiť problémy a plánovať do budúcnosti .

(src)="11"> ИЕГОВА ауаа зеиԥшыҟам алшарақәа рылеиҵеит .
(trg)="9"> Dal nám tiež silu , aby sme mohli uskutočniť svoje plány a dosiahnuť ciele , ktoré sme si stanovili .

(src)="15"> Анцәа ауаа рыпланқәеи рхықәкқәеи рынагӡара рылшартә еиԥш ишеит ( Флп .
(trg)="10"> A dostali sme od neho aj svedomie — vrodený zmysel pre to , čo je správne a čo je nesprávne .

(src)="16"> 2 : 13 ) .
(src)="17"> Иара убас ҳара иҳамоуп аламыс , уи ацәгьеи абзиеи закәу ҳаҵанаҳәоит , насгьы агхақәа рҽырцәыхьчареи урҭ рыриашареи иҳацхраауеит ( Рим .
(src)="18"> 2 : 15 ) .
(trg)="11"> Vďaka tomu sa môžeme vyhnúť zlému konaniu a napraviť chyby , ktoré sme urobili .

(src)="19"> Дыззыԥшузеи Иегова ҳара ҳҟынтә ?
(trg)="12"> Čo Jehova od nás očakáva , pokiaľ ide o naše schopnosti ?

(src)="20"> Иегова ҳалшарақәа ииашаны ҳхы иаҳархәалоит ҳәа дазыԥшуп .
(trg)="13"> Jehova očakáva , že budeme svoje schopnosti využívať správne .

(src)="21"> Избан ?
(trg)="14"> Prečo ?

(src)="23"> Иара Иажәаҿы зныкымкәа ҳааиԥхьоит ҳалшарақәа ииашаны ҳхы иаҳархәаларц .
(trg)="15"> Pretože nás miluje a vie , že ak tieto dary budeme používať na správny účel , budeme šťastní .

(src)="25"> [ Прит . ]
(src)="26"> 21 : 5 ; Еккл .
(src)="27"> [ Эккл . ]
(trg)="16"> Vo svojom Slove nás k tomu opakovane vyzýva .

(src)="28"> 9 : 10 ) .
(src)="29"> Ақьырсиантә Бырзен Ҩырақәа рҿы ҳаԥхьоит : « Макьана , аамҭа ҳаманаҵы , зегьы абзиара рзыҟаҳҵалап » ; « Шәара - шәара шәымаҵ еибаула , доусы Анцәа иахьтә ишәаҭәашьоу ҵҩа змам доуҳатә беиарала , баҩхатәрала » ( Гал .
(trg)="17"> Napríklad v Hebrejských Písmach čítame : „ Plány usilovného vedú určite k výhode “ a „ všetko , čo nájde tvoja ruka robiť , rob celou svojou silou “ .
(trg)="18"> A v Kresťanských gréckych Písmach sa hovorí : „ Kým máme na to príhodný čas , robme dobro všetkým . “

(src)="30"> 6 : 10 ; 1 Пиотр 4 : 10 ) .
(trg)="19"> Alebo : „ Podľa toho , aký dar kto dostal , používajte ho tak , že si navzájom slúžite . “ ​

(src)="31"> Ишаҳбо ала , Иегова иҭахуп ҳара иҳахәаша , насгьы егьырҭ ирзеиӷьхаша ҟаҳҵаларц азы ҳамч зегь ҳхы иаҳархәаларц .
(trg)="20"> Jehova teda od nás chce , aby sme sa zo všetkých síl snažili využívať svoje schopnosti na úžitok druhých i nás samých .

(src)="32"> Иҳалымшозеи ҳара ?
(trg)="21"> V čom sú naše možnosti obmedzené ?

(src)="33"> Даҽа ганкахьала Иегова идыруеит ҳалшарақәа аҳәаа шрымоу .
(trg)="22"> Jehova si však uvedomuje , že naše možnosti sú obmedzené .

(src)="34"> Ҳара анамӡареи , агәнаҳаи , аԥсреи рықәгара ҳалшом .
(trg)="23"> Sami by sme nikdy nedokázali odstrániť nedokonalosť , hriech a smrť .

(src)="35"> Иара убас ауаа рхымҩаԥгашьа аԥсахра ҳалшом , избанзар зегьы алхра ахақәиҭра рымоуп ( 1 Аҳ .
(src)="36"> [ 1 Цар . ]
(trg)="24"> Takisto nemôžeme rozhodovať za druhých , lebo majú slobodnú vôľu .

(src)="37"> 8 : 46 ) .
(src)="38"> Адырреи аԥышәеи ирацәаны иҳамазаргьы , уи акгьы аанагаӡом , — Иегова ҳиҿурԥшуазар , ҳара еснагь ахәыҷқәа ҳреиԥшзаауеит ( Ис .
(src)="39"> [ Ис . ]
(src)="40"> 55 : 9 ) .
(trg)="25"> A bez ohľadu na to , koľko toho vieme alebo aké máme skúsenosti , vždy budeme v porovnaní s Jehovom ako deti .

(src)="41"> Ауадаҩрақәа шәанрықәшәо Иегова шәиқәгәыӷла , насгьы абзиара ҟашәҵала
(trg)="26"> Keď sa stretneš s ťažkosťami , „ dôveruj Jehovovi a konaj dobro “

(src)="42"> Еилҳаргозеи ари астатиаҿы ?
(trg)="27"> Čo budeme rozoberať v tomto článku ?

(src)="43"> Ҳҭагылазаашьақәа зеиԥшразаалакгьы , ҳара иҳахәҭоуп Иегова иқәгәыӷра .
(trg)="28"> V každej situácii musíme dôverovať Jehovovi , že nás povedie , bude nám pomáhať a urobí pre nás to , čo sami nedokážeme .

(src)="45"> Аха уеизгьы ҳауадаҩрақәа рыӡбареи егьырҭ рыцхраареи азы иҳалшо зегь ҟаҳҵалароуп .
(trg)="29"> No na druhej strane by sme mali robiť , čo je v našich možnostiach , aby sme vyriešili svoje problémy a pomáhali druhým .

(src)="46"> ( Уаԥхьа Аԥсалом 36 : 3 [ 37 : 3 , АдҾ ] . )
(trg)="30"> ( Prečítajte Žalm 37 : 3 . )

(src)="47"> Ажәакала , ҳара иҳахәҭоуп Иегова иқәгәыӷра , иара убас абзиара аура .
(trg)="31"> Stručne povedané , musíme „ dôverovať Jehovovi a konať dobro “ a musíme si „ počínať s vernosťou “ .

(src)="48"> Ҳара иара убас аҵабырггьы ҳахьчалароуп .
(src)="49"> Шәааи ҳахәаԥшып Ноии , Давиди , Иегова изиашаз егьырҭ имаҵзуҩцәеи рҿырԥштәқәа иаҳдырҵар алшо .
(trg)="32"> Pouvažujme v tejto súvislosti o tom , čo sa môžeme naučiť z príkladu Noacha , Dávida a iných Božích služobníkov , ktorí sa spoliehali na Jehovu a súčasne robili , čo v danej situácii mohli .

(src)="50"> Урҭ Иегова иқәгәыӷуан , насгьы ирылшоз ҟарҵон .
(trg)="33"> No zároveň si uvedomovali , čo nemôžu robiť a čo môžu , a podľa toho konali .

(src)="54"> [ Быт . ]
(src)="55"> 6 : 4 , 9 — 13 ) .
(trg)="34"> Opíš Noachovu situáciu .

(src)="56"> Нои идыруан Иегова уи ицқьам адунеи шықәигоз .
(trg)="35"> V Noachových dňoch bola zem „ naplnená násilím “ a nemravnosťou .

(src)="57"> Аха уеизгьы , Нои икәша - мыкәша иҟаз даара игәы инархьуазҭгьы ҟаларын .
(trg)="36"> Hoci Noach vedel , že Jehova so zlým svetom skoncuje , určite v tom bezbožnom prostredí veľmi trpel .

(src)="58"> Иара еиликаауан ари аҭагылазаашьаҿы изымԥсахуаз шыҟаз , аха илшозгьы шыҟаз .
(trg)="37"> Jasne si uvedomoval , čo v tejto situácii nemôže robiť a čo môže .

(src)="59"> Иаҳҳәо ажәабжь ианазымӡырҩуа ( Шәрыхәаԥш абзацқәа 6 — 9 . )
(trg)="38"> Odpor v službe ( Pozri 6 . – 9 . odsek . )

(src)="60"> 6 , 7 . а ) Илымшози Нои ?
(trg)="39"> , 7 . a ) Čo nemohol Noach robiť ?

(src)="61"> б ) Излеиԥшузеи Нои иҭагылазаашьеи ҳара ҳҭагылазаашьеи ?
(trg)="40"> b ) V čom sa naša situácia podobá Noachovej ?

(src)="62"> Нои зыԥсахра илымшоз .
(src)="63"> Нои иаарласны иҟалараны иҟаз арыцҳара иазкыз Анцәа иажәабжь ауаа цәгьақәа ирзеиҭеиҳәон , аха урҭ уи мчыла рыдцалара илшомызт .
(trg)="41"> Čo Noach nemohol robiť : Noach verne zvestoval posolstvo výstrahy od Jehovu , ale nemohol zlých ľudí donútiť , aby toto posolstvo prijali , ani nemohol urýchliť príchod potopy .

(src)="64"> Иара убас Нои Аӡхыҵра иаарласны иҟалартә изыҟаҵомызт .
(trg)="42"> Musel sa spoliehať na Jehovu , že splní svoj sľub a ukončí zlo a že to urobí v tom správnom čase .

(src)="68"> Ҳаргьы ицқьам адунеи аҿы ҳанхоит , насгьы иаҳдыруеит Иегова уи ақәгара игәы ишҭоу ( 1 Иоанн 2 : 17 ) .
(trg)="43"> Aj my žijeme vo svete , ktorý je presiaknutý skazenosťou , a poznáme Jehovov sľub , že ho zničí .

(src)="69"> Аха ҳара еилаҳкаауеит ауаа Аҳра иазку ажәабжь бзиа мчыла рыдцалара шҳалымшо .
(trg)="44"> No kým to urobí , nemôžeme ľudí donútiť , aby prijali „ dobré posolstvo o Kráľovstve “ .

(src)="70"> Иара убас « агәырҩа ду » иаарласны иааиртә ҳзыҟаҵом ( Матф .
(trg)="45"> A ani nemôžeme urýchliť príchod „ veľkého súženia “ .

(src)="73"> 36 : 10 , 11 [ 37 : 10 , 11 , АдҾ ] ) .
(trg)="46"> Tak ako Noach musíme mať pevnú vieru , že Boh čoskoro odstráni všetko zlo .

(src)="74"> Ҳара ӷәӷәала агәра ганы ҳаҟоуп : Иегова ари адунеи ыҟазарц ахьынӡалиршо , игәҭакы иахьынӡақәшәо ауп , — ҽнакгьы еиҳамкәа ( Авв .
(src)="75"> [ Авв . ]
(src)="76"> 2 : 3 ) .
(trg)="47"> Sme presvedčení , že Jehova nepripustí , aby tento skazený svet trval čo i len o jeden deň dlhšie , ako to určil .

(src)="77"> Ихы ззишьҭуази Нои ?
(trg)="48"> Na čo sa Noach zameral ?

(src)="79"> Нои илшоз .
(trg)="49"> ( Pozri obrázok v úvode článku . )

(src)="80"> Нои илымшоз азы игәы акажьра аҭыԥан , илшоз дазхәыцуан .
(trg)="50"> Čo Noach mohol robiť : Aj keď Noach niektoré veci nemohol robiť , neodradilo ho to , aby sa zameral na veci , ktoré mohol robiť .

(src)="81"> Иара « аиаша - ҵабырг рылазырҵәоз » иеиԥш , ақәыӡбара иазкыз Анцәа иажәабжь зиашарала ауаа ирылеиҳәон ( 2 Пиотр 2 : 5 ) .
(trg)="51"> Stal sa „ zvestovateľom spravodlivosti “ a verne oznamoval varovné posolstvo od Jehovu .

(src)="82"> Ҳәарада , уи абзоурала иара игәрахаҵара шыӷәӷәаз иаанхон .
(trg)="52"> Vďaka tejto činnosti si určite zachoval pevnú vieru .

(src)="83"> Убри адагьы , Анцәа идҵа — аковчег аргылара — анагӡаразы иара игәы ақәкны аус иуан , насгьы ихшыҩтә лшарақәа ихы иаирхәон .
(trg)="53"> Okrem toho využíval svoje fyzické i duševné schopnosti , aby splnil úlohu , ktorú dostal od Boha , a postavil koráb .

(src)="84"> ( Уаԥхьа Ауриацәа рахь 11 : 7 . )
(trg)="54"> ( Prečítajte Hebrejom 11 : 7 . )

(src)="85"> Ишԥаҳалшо Нои иҿыԥшра ?
(trg)="55"> Ako môžeme napodobňovať Noacha ?

(src)="86"> Нои иеиԥш ҳаргьы Иҳақәиҭу иҿаԥхьа ирацәаны аџьабаа абара ҳҽазаҳшәоит ( 1 Кор .
(trg)="56"> Podobne ako Noach , aj my chceme mať „ hojnosť práce v Pánovom diele “ .

(src)="89"> Аха зегь раԥхьаӡа иргыланы ҳара гәацԥыҳәарала ажәабжьҳәара ҳҽалаҳархәуеит , уи ԥхьаҟатәи ҳԥеиԥш иазку ҳгәыӷра арӷәӷәоит .
(trg)="57"> Možno sme zapojení do výstavby a údržby budov , v ktorých uctievame Jehovu , pomáhame ako dobrovoľníci na zjazdoch alebo slúžime v niektorej z pobočiek či vysunutých prekladateľských kancelárií .

(src)="90"> Абар Анцәа изиашоу иаҳәшьак илҳәо : « Анцәа Иаҳра иаҳзаанаго азылԥхарақәа ауаа ианырзеиҭауҳәо . . . еилукаауеит иузыӡырҩуа изықәгәыӷуа ҳәа акгьы шрымам , насгьы рыуадаҩрақәа ҵыхәаԥҵәара рымамшәа шырбо » .
(trg)="58"> A čo je najdôležitejšie , horlivo sa zúčastňujeme na zvestovateľskej službe , lebo vieme , že si tak posilňujeme nádej do budúcnosti .

(src)="91"> Ажәабжь бзиа ауаа ианырзеиҭаҳҳәо , иҳамоу агәыӷра еиҳагьы иӷәӷәахоит , уи ҳацхраауеит наӡаӡатәи аԥсҭазаарахь ҳназго амҩала анаҩсгьы ацара ( 1 Кор .
(trg)="59"> Istá verná sestra sa vyjadrila : „ Keď sa rozprávate s inými o požehnaniach Božieho Kráľovstva , vidíte , že vaši poslucháči nemajú vôbec žiadnu nádej a považujú svoje problémy za trvalé . “

(src)="92"> 9 : 24 ) .
(src)="93"> Иаҳзеиҭашәҳәа иарбан ҭагылазаашьоу Давид дзықәшәаз .
(trg)="60"> Keď chodíme do služby , udržiavame si pozitívny pohľad do budúcnosti a posilňujeme si odhodlanie nevzdať sa v pretekoch o život .

(src)="95"> 13 : 22 ) .
(trg)="61"> Opíš Dávidovu situáciu .

(src)="96"> Давид ииашаны ихы мҩаԥигон ҳҳәар ҳалшоит .
(trg)="62"> Jehova sa o kráľovi Dávidovi vyjadril , že je to „ muž príjemný jeho srdcu “ .

(src)="97"> Аха агәнаҳа ӷәӷәақәа аныҟаиҵозгьы ыҟан .
(trg)="63"> Dávidov život sa vyznačoval výnimočnou vernosťou .

(src)="98"> Иара Вирсавиа лҿы дкалҭшьҭаныҟәеит .
(trg)="64"> Raz sa však dopustil vážneho hriechu , keď scudzoložil s Bat - šebou .

(src)="100"> Уи азы иара ар реиҳабы Иоав асаламшәҟәы изиҩит , уа Уриа дышҭадырхаша атәы анын , уи асаламшәҟәгьы Уриа инапала ауп ишишьҭызгьы ( 2 Сам .
(trg)="65"> Svoj hriech sa pokúsil zatajiť .
(trg)="66"> Zariadil , aby jej manžel Urijah padol v boji .

(src)="101"> [ 2 Сам . ]
(src)="102"> 11 : 1 — 21 ) .
(trg)="67"> To situáciu ešte zhoršilo .

(src)="103"> Аха Давид игәнаҳақәа аатит ( Марк 4 : 22 ) .
(trg)="69"> No Dávidove hriechy museli skôr či neskôr vyjsť najavo .

(src)="104"> Ихы шԥамҩаԥигеи иара усҟан ?
(trg)="70"> A to sa aj stalo .
(trg)="71"> Ako na to Dávid zareagoval ?

(src)="105"> Уаанӡа иҟаҳҵаз агәнаҳақәа ( Шәрыхәаԥш абзацқәа 11 — 14 . )
(trg)="72"> Hriechy spáchané v minulosti ( Pozri 11 . – 14 . odsek . )

(src)="106"> 11 , 12 . а ) Илымшози аԥсахра Давид , агәнаҳа аныҟаиҵа ашьҭахь ?
(trg)="73"> , 12 . a ) Čo nemohol Dávid urobiť , keď zhrešil ?

(src)="107"> б ) Зыгәра ганы ҳаҟазар ҳалшозеи , агәнаҳа ӷәӷәа ҟаҳҵазар ?
(trg)="74"> b ) V čo môžeme dôverovať , keď sa zo svojho hriechu kajáme ?

(src)="108"> Давид зыԥсахра илымшоз .
(trg)="75"> Čo Dávid nemohol robiť : Dávid nemohol odčiniť svoj hriech ani nemohol uniknúť jeho následkom .