# ab/2016001.xml.gz
# st/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Lethathamo la Tse ka Hare

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Na lefatše e ka be e le sebaka se molemo hoja batho bohle ba ne ba phela ka melao ea Bibele ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> “ Re lakatsa ho itšoara ka botšepehi linthong tsohle . ” — Baheberu 13 : 18 .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> Molula - Qhooa ona o bontša kamoo ho tšepahala ho amang likarolo tsohle tsa bophelo ba rōna .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Na ho Tšepahala ho Feletsoe ke Nako ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Kamoo Bolotsana bo ka U Amang 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="9"> Molemo oa ho Tšepahala 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="10"> Bibele e Fetola Batho

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="11"> Mphe Selemo Feela ke E - na le Khotso Ebile ke Thabile 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="12"> Re U Lome Tsebe ?

(src)="14"> 10
(trg)="13"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="14"> Tsela ea ho Hlōla ho se Itšepe 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="15"> Keletso e Bohlale ea Khale , e Sebetsang le Kajeno

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="16"> Le se ke la Tšoenyeha 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="17"> Bibele e Re’ng ?

(src)="19"> 16
(trg)="18"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# st/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> SEHLOOHO SE KA NTLE | LEBAKA LA HORE U TŠEPAHALE !

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Hitoshi o ne a sebetsa k’hamphaning e batlelang batho mosebetsi Japane .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Ha a ntse a hlahloba tlaleho ea lichelete le mookameli oa hae , mookameli o ile a mo bolella hore a bue leshano tlalehong eo a neng a e etsa .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Hitoshi o ile a mo hlalosetsa hore letsoalo la hae ha le mo lumelle hore a etse bolotsana mosebetsing .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> Ka lebaka leo , mookameli oa hae o ile a mo tšosa ka hore o tla mo leleka mosebetsing ’ me qetellong o ile a felloa ke mosebetsi .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> Likhoeli ka mor’a moo , Hitoshi o ile a nyahama kaha o ne a feletsoe ke tšepo ea hore o sa tla ke a fumane mosebetsi .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="7"> Ka mohlala , ha a ne a hlahlobeloa mosebetsi k’hamphaning e ’ ngoe , o ile a bolela hore a ke ke a etsa bolotsana mosebetsing .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="8"> Motho ea neng a mo hlahloba o ile a re , “ Tsela eo u nahanang ka eona ha ea tloaeleha ! ”

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="9"> Le hoja metsoalle le ba lelapa ba ile ba khothatsa Hitoshi hore a tiee qetong ea hae ea hore a tšepahale , o ile a qala ho ba le lipelaelo .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="10"> Ka mohlala , o ile a ipotsa hore na ebe ke bohlale ha a bolella ba bang hore ke motho ea tšepahalang .

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="11"> Se ileng sa hlahela Hitoshi ke khopotso e bohloko ea hore hase batho bohle ba nkang botšepehi e le ba bohlokoa .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="12"> Bonneteng , ebile batho ba bang ba nka botšepehi e le tšitiso , haholo - holo litabeng tsa khoebo .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="13"> Mosali e mong ea sebetsang Afrika Boroa o re : “ Batho ba bangata bao ke sebetsanang le bona ha ba tšepahale ’ me ka linako tse ling ke iphumana ke le khatellong e matla ea hore ke tšoane le bona . ”

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="14"> Mokhoa o mong oa ho se tšepahale o atileng haholo kajeno ke oa ho bua leshano .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="15"> Lilemong tse seng kae tse fetileng , phuputso e ileng ea etsoa ke setsebi sa kelello sa Univesithi ea Massachusetts Amherst , se bitsoang Robert S .
(trg)="16"> Feldman , e ile ea bontša hore batho ba baholo ba etsang liphesente tse 60 ba bua leshano pele ho feta metsotso e leshome , ha ba ntse ba qoqa .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="17"> Feldman o re phuputso eo “ e ile ea ba makatsa haholo , hobane ba ne ba sa lebella hore batho ba ka bua leshano hangata hakaalo bophelong . ”

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="18"> Ruri hoa makatsa ho bona hore batho ba bangata ha ba rate ho thetsoa , empa ba bangata ba bua leshano !

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="19"> Ke hobane’ng ha ho bua leshano , ho utsoa le mefuta e meng ea bolotsana e le lintho tse atileng hakaale kajeno ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="20"> Bolotsana bo ama sechaba ka kakaretso joang ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="21"> Empa habohlokoa le ho feta , re ka etsa’ng hore re se ke ra kenella mekhoeng ee ea bolotsana ?

# ab/2016003.xml.gz
# st/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> SEHLOOHO SE KA NTLE | LEBAKA LA HORE U TŠEPAHALE !

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> “ Bophelong , ho lula e - na le mathata a ka rarolloang feela ka hore motho a etse bolotsananyana . ” — Samantha , oa Afrika Boroa .

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Na u lumellana le maikutlo ao ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="4"> Joaloka Samantha , kaofela re kile ra tobana le maemo a boima ka tsela e itseng .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="5"> Tsela eo re etsang lintho ka eona ha re le maemong ao , e bontša hore na ke mekhoa efe eo re e nkang e le ea bohlokoa .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="6"> Ka mohlala , haeba re tšaba ho hlajoa ke lihlong , re ka ’ na ra nahana hore ho loketse ho etsa bolotsana maemong a itseng .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="7"> Leha ho le joalo , ha ’ nete e hlahella , hangata bolotsana bo beha motho ka mosing .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="8"> Ak’u nahane ka lintlha tse latelang .
(trg)="9"> Botšepehi ke motheo oa hore batho ba tšepane .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="10"> Ha batho ba babeli ba tšepana , ba ikutloa ba phutholohile ebile ba sireletsehile .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="11"> Empa ho tšepana ha ho be teng ka ho panya ha leihlo .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="12"> Batho ba matlafatsa ho tšepana ha ba qeta nako ba le ’ moho , ba buisana ka botšepehi ebile e se baithati .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="13"> Leha ho le joalo , ho tšepana ho ka fela ka tšohanyetso ka lebaka la ketso e le ’ ngoe feela ea bolotsana .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="14"> Joale , ha batho ba se ba sa tšepane , ha ho bonolo hore ba boele ba tšepane .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="15"> Na u kile ua thetsoa ke motho eo u neng u nahana hore ke motsoalle oa hao oa bohlokoa ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="16"> Haeba ho joalo , u ile ua ikutloa joang ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="17"> Mohlomong u ile ua utloa bohloko , ua nka hore o u tsoile tlaase .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="18"> Hoa utloahala hore ebe u ile ua ikutloa joalo .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="19"> Ha ho pelaelo hore bolotsana bo ka senya kamano ea bohlokoa eo batho ba nang le eona le ba bang .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Phuputsong e ileng ea etsoa ke Robert Innes , eo e leng moprofesa oa lithuto tsa khoebo Univesithing ea California , o ile a fumana hore “ ehlile batho ba tšoaetsana bolotsana . ”

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> Kahoo , bolotsana bo ka tšoantša le kokoana - hloko e bakang mafu — ha u qeta nako e ngata u e - na le motho ea bolotsana , u ipeha kotsing e khōlō ea hore a u “ tšoaetse ” bolotsana .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="22"> U ka etsa’ng hore u se ke ua oela lerabeng la ho ba bolotsana ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="23"> Bibele e ka u thusa .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="24"> Re kōpa hore u ke u hlahlobe melao ea Bibele e seng mekae .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="25"> KE ENG ?

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="26"> Ho bua leshano ke ho se bolelle motho ’ nete eo a nang le tokelo ea ho e tseba .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="27"> Ho bua leshano ho kopanyelletsa ho sotha litaba ka morero oa ho khelosa motho , ho pata lintlha tse itseng e le ho isa motho le khongoana holimo , kapa ho feteletsa ’ nete ka sepheo sa ho thetsa motho e mong .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="28"> SEO BIBELE E SE BUANG : “ Motho ea mano ke ntho e manyala ho Jehova , empa o na le kamano e haufi - ufi le ba lokileng . ”

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="29"> “ Kaha joale le lahlile leshano , e mong le e mong oa lōna a bue ’ nete le moahelani oa hae . ” — Baefese 4 : 25 .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="30"> KE ENG ?

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="31"> Ke ho bua leshano le lipolelo tse bontšang lehloeo , tse reretsoeng ho senya motho e mong lebitso .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="32"> SEO BIBELE E SE BUANG : “ Motho ea bolotsana o ntse a hlahisa ho hloka kutloano , ’ me moetselletsi o arola ba tloaelaneng . ”

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="33"> “ Moo ho se nang patsi mollo oa tima , ’ me moo ho se nang moetselletsi khang ea emisa . ” — Liproverbia 26 : 20 .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="34"> KE ENG ?

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="35"> Ke ho susumelletsa motho e mong hore a fane ka chelete kapa thepa e le hore a ikhakanye .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="36"> SEO BIBELE E SE BUANG : “ U se ke ua etsa bolotsana ho mosebetsi ea hiriloeng ea khathatsong le ea futsanehileng . ”

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="37"> “ Ea etsetsang ea tlaase bolotsana o nyelisitse Moetsi oa hae , empa ea bontšang mohau ho ea futsanehileng oa Mo tlotlisa . ” — Liproverbia 14 : 31 .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="38"> KE ENG ?

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="39"> Ke ho nka thepa ea motho e mong empa a sa u lumella .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="40"> SEO BIBELE E SE BUANG : “ Ea utsoang a se ke a hlola a utsoa , empa ho e - na le hoo , a sebetse ka thata , a etse mosebetsi o molemo ka matsoho a hae , e le hore a ka ba le ho hong hoo a ho abelang ea hlokang . ”

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="41"> “ Le se ke la khelosoa . . . .

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="42"> Masholu , kapa batho ba meharo , kapa matahoa , kapa ba litlhapa , kapa bahanyapetsi ba ke ke ba rua ’ muso oa Molimo . ” — 1 Bakorinthe 6 : 9 , 10 .

# ab/2016004.xml.gz
# st/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> SEHLOOHO SE KA NTLE | LEBAKA LA HORE U TŠEPAHALE !

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> “ Re tšepa hore re na le matsoalo a tšepahalang , kaha re lakatsa ho itšoara ka botšepehi linthong tsohle . ” — Baheberu 13 : 18 .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Ka Bibeleng , lentsoe la Segerike leo ka linako tse ling le fetoleloang e le “ botšepehi , ” le bolela ntho e molemo kahohle - hohle .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Hape le ka bolela ntho e khahlisang ha motho a e shebile , litabeng tse amang le boitšoaro .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Bakreste ba nka ka ho teba mantsoe ana a bululetsoeng a moapostola Pauluse , a reng : “ Re lakatsa ho itšoara ka botšepehi linthong tsohle . ”

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Seo se akarelletsa eng ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Batho ba bangata ba icheba ka seiponeng hoseng ho hong le ho hong pele ba tloha lapeng .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Hobane’ng ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> Ke hobane ba batla ho shebahala hantle .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Empa ho na le ntho e ’ ngoe ea bohlokoa ho feta hore na re kutile joang kapa hore na re apere liaparo tsa feshene .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="11"> Ha e le hantle , motho eo re leng eena ka hare a ka ntlafatsa kapa a theola seriti tsela eo re shebahalang ka eona ka ntle .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="12"> Lentsoe la Molimo le bolela ka ho toba hore batho ba sekametse bobeng .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="13"> Genese 8 : 21 e re : “ Tšekamelo ea pelo ea motho e mpe ho tloha bocheng ba hae . ”

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="14"> Kahoo , hore re lule re tšepahala , re tlameha ho loantša tšekamelo ea ho etsa lintho tse mpe eo re tsoetsoeng re e - na le eona .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="15"> Moapostola Pauluse o ile a hlalosa ka ho hlaka boiteko ba hae ba ho loantša sebe , ha a re : “ Ka sebele ke thabela molao oa Molimo ho ea ka motho eo ke leng eena ka hare , empa lithong tsa ka ke bona molao o mong o loanang khahlanong le molao oa kelello ea ka le o nkisang ke holehiloe molaong oa sebe o lithong tsa ka . ” — Baroma 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="16"> Ka mohlala , ha lipelo tsa rōna li re susumelletsa ho etsa bobe ’ me re tleloa ke maikutlo a matla a ho etsa bolotsana , ha ho hlokahale hore re be makhoba a lipelo tsa rōna .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="17"> Re ntse re e - na le boikhethelo tabeng eo .

(src)="18"> Ииашам ахәыцрақәа мап рыцәкуа ҳара ҳиашаны ҳаанхар ҳалшоит , иааҳакәыршаны аиашамра шыҟоугьы .
(trg)="18"> Haeba re khetha hore re hanele monahano oo o mobe , re ka lula re tšepahala ho sa tsotellehe hore ebe batho ba bangata bao re phelang le boha ha ba tšepahale .