# ab/2016001.xml.gz
# sr_Latn/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Sadržaj

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Da li bi nam život bio bolji ako bismo svi živeli po biblijskim načelima ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> „ U svemu želimo da pošteno postupamo “ .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> U ovom izdanju Stražarske kule govori se o tome kako poštenje utiče na sva područja našeg života .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Da li još uvek vredi biti pošten ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Kako nepoštenje utiče na vas 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="9"> Zašto se isplati biti pošten 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="10"> Biblija menja živote

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="11"> Molio sam Boga da mi da makar jednu godinu mira i sreće 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="12"> Da li ste znali ?

(src)="14"> 10
(trg)="13"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="14"> Kako savladati osećanje nesigurnosti 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="15"> Biblijska mudrost u savremenom svetu

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="16"> „ Ne brinite se “ 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="17"> Šta kaže Sveto pismo ?

(src)="19"> 16
(trg)="18"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# sr_Latn/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> S NASLOVNE STRANE | ZAŠTO BITI POŠTEN ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Hitoši je radio kao knjigovođa u jednoj agenciji za zapošljavanje u Japanu .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Kada je sa svojim šefom pregledao jedan finansijski izveštaj , rečeno mu je da treba da izmeni neke podatke .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Hitoši je rekao da mu savest ne dozvoljava da postupa nepošteno .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="5"> Njegov pretpostavljeni mu je zapretio otkazom i na kraju je zaista ostao bez posla .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> Tokom narednih meseci , Hitoši je počeo da gubi nadu da će naći neko drugo zaposlenje .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="7"> Na primer , tokom jednog razgovora za posao , rekao je da ne bi mogao da učestvuje u nečemu što nije pošteno .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="8"> Osoba koja je razgovarala s njim rekla je : „ Stvarno čudno razmišljanje ! “

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="9"> Iako su članovi porodice i prijatelji podsticali Hitošija da ostane pošten , kod njega se javio crv sumnje .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="10"> Primera radi , rekao je : „ Ne znam da li je uopšte bilo pametno što sam bio pošten i otvoreno rekao kakva su moja uverenja . “

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="11"> Ono što je Hitoši doživeo predstavlja žalostan primer da poštenje nije kod svih na ceni .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="12"> Neki čak smatraju da je ono mana , naročito u poslovnom svetu .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="13"> Jedna zaposlena žena iz Južnoafričke Republike rekla je : „ Okružena sam ljudima koji ne zaziru od toga da budu nepošteni i ponekad sam izložena ogromnom pritisku da se uhvatim u to kolo . “

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="14"> Laganje je jedan veoma rasprostranjen oblik nepoštenja .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="15"> Pre nekoliko godina je psiholog Robert Feldman , koji radi na Masačusetskom univerzitetu u Amerstu , sproveo istraživanje čiji su rezultati pokazali da 60 posto odraslih slaže barem jedanput tokom desetominutnog razgovora .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="16"> On je rekao : „ To nas je veoma iznenadilo .
(trg)="17"> Nismo očekivali da se laganje toliko ukorenilo u našoj svakodnevici . “

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="18"> Zar nije zaista neobično to što većina ljudi ne voli da ih drugi lažu , a da je u isto vreme laganje skoro opšteprihvaćeno ?

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="19"> Zašto su laganje , krađa i drugi vidovi nepoštenja postali toliko uobičajeni ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="20"> Kako nepoštenje utiče na celokupno društvo ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="21"> Što je još važnije , šta možemo preduzeti da ne bismo postali nepošteni ?

# ab/2016003.xml.gz
# sr_Latn/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> S NASLOVNE STRANE | ZAŠTO BITI POŠTEN ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> „ U životu se često nađete u nekoj neprijatnoj situaciji , ali uz malo nepoštenja lako se možete izvući . “

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> ( Samanta , Južnoafrička Republika )
(trg)="4"> Da li biste se složili sa ovom izjavom ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="5"> Nema sumnje da se svi povremeno nađemo u nekoj neprijatnoj situaciji .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="6"> Način na koji postupamo u situacijama koje predstavljaju ispit poštenja govori mnogo o našim vrednostima .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="7"> Recimo , ako nam je najvažnije da sačuvamo obraz , verovatno ćemo smatrati da je nepoštenje opravdano sredstvo da postignemo taj cilj .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="8"> Međutim , kada istina izađe na videlo , često nastupi i vreme da se žanju gorke posledice nepoštenja .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="9"> Razmotrimo samo neke od njih .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="10"> Međuljudski odnosi se zasnivaju na poverenju .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="11"> Kada dvoje ljudi veruju jedno drugom , osećaju se sigurno .

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="12"> Ali potrebno je vreme da bi nam drugi poklonili svoje poverenje .

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="13"> Ono je jače kada ljudi provode vreme zajedno , otvoreno komuniciraju i kada su nesebični jedni prema drugima .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="14"> Međutim , da bi se izgubilo , dovoljan je samo jedan čin nepoštenja .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="15"> A kada se naruši , veoma ga je teško obnoviti .

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="16"> Možda vas je izneverio neko koga ste smatrali dobrim prijateljem .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="17"> Ukoliko ste doživeli tako nešto , nema sumnje da vas je to duboko povredilo .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="18"> To je sasvim razumljivo .

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="19"> Nema sumnje da nepoštenje može iz temelja uzdrmati i najjača prijateljstva .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="20"> Robert Ines , profesor ekonomije na Kalifornijskom univerzitetu , na osnovu jednog istraživanja došao je do zaključka da je „ nepoštenje zaista zarazno “ .

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="21"> Ono se u stvari može uporediti s nekim virusom — što smo duže izloženi uticaju nepoštenih osoba , to smo u većoj opasnosti da i sami postanemo nepošteni .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="22"> Šta možemo preduzeti kako ne bismo podlegli uticaju nepoštenih ljudi ?

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="23"> Biblija nam može pomoći u tome .
(trg)="24"> Razmotrimo neka njena načela .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="25"> DEFINICIJA : Iznošenje neistine nekome ko ima pravo da zna istinu .

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="26"> Ono može obuhvatati izvrtanje ili prikrivanje nekih informacija kako bi se drugi obmanuli ili preuveličavanje činjenica kako bi se na njih ostavio pogrešan utisak .

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="27"> ŠTA KAŽE BIBLIJA : „ Jehovi [ je ] odvratan pokvaren čovek , a blizak je s čestitima “ .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="28"> „ Sada kad ste odbacili laž , govorite istinu svaki svom bližnjem “ .

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="29"> DEFINICIJA : Zlonamerna laž kojom se želi narušiti nečiji ugled .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="30"> ŠTA KAŽE BIBLIJA : „ Čovek koji smišlja spletke izaziva svađu , i klevetnik razdvaja one koji su bliski “ .
(trg)="31"> „ Kad nestane drva , ugasi se vatra , i kad nema klevetnika , svađa prestaje “ .

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="32"> DEFINICIJA : Reči i postupci kojima se drugi dovode u zabludu kako bi se od njih izvukla materijalna ili imovinska korist .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="33"> ŠTA KAŽE BIBLIJA : „ Ne zakidaj platu najamniku koji je u nevolji i koji je siromah “ .

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="34"> „ Ko obmanjuje ubogog , sramoti Tvorca , a slavi ga ko siromahu pokazuje milost “ .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="35"> DEFINICIJA : Nezakonito prisvajanje tuđe imovine .

(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="36"> ŠTA KAŽE BIBLIJA : „ Ko je krao , više da ne krade , nego neka vredno radi , čineći dobro svojim rukama , da ima šta dati onome ko je u oskudici “ .

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="37"> „ Ne zavaravajte se !
(trg)="38"> [ . . . ]

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="39"> Ni lopovi , ni pohlepni , ni pijanice , ni oni koji pogrdno govore o drugima , ni iznuđivači neće naslediti Božje kraljevstvo “ .

# ab/2016004.xml.gz
# sr_Latn/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> S NASLOVNE STRANE | ZAŠTO BITI POŠTEN ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> „ Uvereni [ smo ] da imamo čistu savest , jer u svemu želimo da pošteno postupamo . “

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Grčka reč koja se pojavljuje u izvornom biblijskom tekstu , a koja se ponekad prevodi kao „ poštenje “ ukazuje na nešto što je suštinski dobro , to jest na nešto što je lepo u moralnom pogledu .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Pravi hrišćani ozbiljno shvataju reči koje je apostol Pavle napisao pod Božjim nadahnućem : „ U svemu želimo da pošteno postupamo . “

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="5"> Šta to zapravo znači ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(src)="8"> Избан ?
(trg)="6"> Većina nas se svakog jutra pogleda u ogledalo pre nego što izađe iz kuće .

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="7"> To radimo zato što želimo da lepo izgledamo .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="8"> Međutim , postoji nešto daleko važnije od dobre frizure i moderne odeće .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="9"> Naše osobine nas čine privlačnim ili odbojnim u očima drugih .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="10"> U Božjoj Reči se otvoreno kaže da smo svi mi skloni tome da radimo ono što je neispravno .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="11"> U Postanku 8 : 21 piše : „ Čovekovo srce [ je ] sklono zlu od njegove mladosti . “

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="12"> Dakle , da bismo postupali pošteno , moramo se boriti sa takvim urođenim sklonostima .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="13"> Apostol Pavle je upečatljivim rečima opisao unutrašnju borbu koju je vodio : „ Po svom unutrašnjem čoveku zaista uživam u Božjem zakonu , ali u svojim udovima vidim drugi zakon koji ratuje protiv zakona mog uma i zarobljava me zakonom greha koji je u mojim udovima “ .

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="14"> Na primer , naše srce nas može vući da uradimo nešto loše i možda imamo jaku želju da postupimo nepošteno .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="15"> Ali mi ne moramo slepo slušati svoje srce .
(trg)="16"> Možemo da biramo .