# ab/2016040.xml.gz
# pso/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .

(src)="2"> 3 Дара хамеигӡарада амаҵзура рхы азыркит .
(trg)="2"> Wszelkie prawa zastrzeżone .

(src)="3"> Аокеаниа
(src)="4"> 7 Аиашьаратә бзиабара анаҩсгьы иаашәырԥшла !
(trg)="3"> 1 Bądź zdecydowany ‛ trwać w miłości braterskiej ’ !

(src)="5"> Иарбан жәеинраалоу 2016 - тәи ашықәс иазалху ?
(trg)="4"> Jak brzmi myśl przewodnia na rok 2016 ?

(src)="6"> Иаҳгәаланаршәалозеи уи ашықәс аҩныҵҟа ?
(trg)="5"> O czym powinna nam przypominać ?

(src)="8"> 12 Шәгәы зызҭанаҵозеи Анцәа « еиҭаҳәашьа змам иҳамҭа » ?
(trg)="6"> W artykule tym wyjaśniono , co zrobić , by odnieść z tego tekstu rocznego pełny pożytek .

(src)="9"> Апостол Павел ишиҳәаз ала , Иегова « еиҭаҳәашьа змам иҳамҭа » ҳаиҭеит ( 2 Кор .
(src)="10"> 9 : 15 ) .
(trg)="7"> 2 Niech cię pobudza „ wspaniałomyślny dar ” Boży
(trg)="8"> Jehowa dał nam coś , co apostoł Paweł nazwał „ nieopisanym wspaniałomyślnym darem ” Bożym .

(src)="11"> Изакәытә ҳамҭоузеи уи ?
(trg)="9"> Czym jest ten dar ?

(src)="12"> Ҳгәашԥазҭанаҵои иара Христос имҩала ацара , ҳашьцәа бзиа рбара , насгьы гәыкала егьырҭ рыгхақәа ранажьра ?
(trg)="10"> Jak nas przymusza do kroczenia śladami Chrystusa Jezusa , miłowania braci i przebaczania innym z serca ?

(src)="13"> Астатиаҿы арҭ азҵаарақәа рҭак ҳаԥшаауеит , насгьы Ахәылԥаз азгәаҭара апериод аан иҟаҳҵар ҳалшо еилаҳкаауеит .
(trg)="11"> W artykule tym znajdziemy odpowiedzi na te pytania oraz rozważymy praktyczne wskazówki dotyczące okresu Pamiątki .

(src)="14"> 17 Абри адоуҳа шаҳаҭра ауеит ҳара Анцәа ҳашихшароу
(trg)="12"> 3 ‛ Ten duch świadczy razem z naszym duchem ’

(src)="15"> 22 « Ҳара шәара ҳшәыццоит »
(trg)="13"> 4 „ Pójdziemy z wami ”

(src)="16"> Арҭ аҩ - статиак рҿы еилыргоуп ақьырсианцәа шьоукы жәҩантәи ааԥхьара шрымоу шеилыркаауа , насгьы дара рзы Анцәа идоуҳала алхра иаанаго .
(trg)="14"> W tych dwóch artykułach wyjaśniono , skąd dana osoba wie , że otrzymała powołanie niebiańskie , oraz co to dla niej oznacza .

(src)="17"> Иара убас ҳара еилаҳкаауеит иарбан гәазыҟашьоу доуҳала иалху ирымазар ахәҭоу , насгьы Ахәылԥаз азгәаҭара аан ачеи аҩи здызкыло рхыԥхьаӡара ахьеизҳауа ҳшазыҟазар акәу .
(trg)="15"> Poza tym rozważymy , jak pomazańcy powinni postrzegać samych siebie , a także jak należy reagować na wzrost ogólnej liczby spożywających emblematy .

(src)="18"> 28 Анцәа аус ицура — гәырӷьара дууп
(trg)="16"> 5 Współpraca z Bogiem źródłem radości

(src)="19"> Жәытә - натә аахыс Иегова ишамҭақәа алшара риҭоит игәҭакы анагӡараҿы рхы аладырхәларц .
(trg)="17"> Jehowa od najdawniejszych czasów zapraszał innych do współpracy w realizacji Jego zamierzenia .

(src)="20"> Анцәа иҭахуп ажәабжь бзиа адунеи ахьынӡа - наӡааӡо ирылаҳәазарц , насгьы ҳааиԥхьоит уи аус ҳҽалаҳархәырц .
(trg)="18"> Pragnie , żeby na całej ziemi dawano świadectwo , toteż zachęca nas do udziału w tej pracy .

(src)="21"> Ари астатиаҿы еилыргоуп Анцәа иусуҩцәа раҳасабала иҳауа азылԥхарақәа .
(trg)="19"> Artykuł ten omawia błogosławieństwa , których zaznajemy jako współpracownicy Boga .

(src)="22"> АЦӘАҾЫ :
(trg)="20"> STRONA TYTUŁOWA :

(src)="23"> Ақалақь Мурундав иҟоу Абаобабқәа раллеаҿы апионер ацәқәа ҵакны иаауаз ахаҵа Абиблиа дизаԥхьоит
(trg)="21"> W Alei Baobabów w pobliżu miasta Morondava na Madagaskarze pionier odczytuje werset biblijny mężczyźnie siedzącemu na wozie zaprzężonym w woły

(src)="24"> АЖӘАБЖЬҲӘАҨЦӘА
(trg)="22"> LICZBA GŁOSICIELI

(src)="25"> АБИБЛИА АҴАРАҚӘА
(trg)="23"> LICZBA STUDIÓW BIBLIJNYCH

(src)="26"> АХӘЫЛԤАЗ АҾЫ ИҞАН
(trg)="24"> LICZBA OBECNYCH NA PAMIĄTCE

# ab/2016042.xml.gz
# pso/2016042.xml.gz


(src)="1"> « Еишьаратә бзиабарала шәеизыҟаз » ( АУР .
(src)="2"> 13 : 1 ) .
(trg)="1"> „ Wasza miłość braterska niech trwa ” .

(src)="3"> АШӘАҚӘА : 72 , 119
(trg)="2"> PIEŚNI : 72 , 119

(src)="4"> Изакәызеи аиашьаратә бзиабара ?
(trg)="3"> Czym jest miłość braterska ?

(src)="5"> Избан аиашьаратә бзиабара анаҩсгьы аарԥшра зхадоу ?
(trg)="4"> Dlaczego to takie ważne , by wciąż przejawiać miłość braterską ?

(src)="6"> Ишԥаҳалшо аиашьаратә бзиабара аарԥшра ?
(trg)="5"> Jak możemy okazywać miłość braterską ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="8"> Избан апостол Павел иқьырсианыз ауриацәа асаламшәҟәы зырзиҩыз ?
(trg)="7"> Dlaczego Paweł napisał list do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego ?

(src)="9"> ИЦОИТ 61 ашықәс ҳ . ҳ .
(trg)="8"> BYŁ 61 rok n.e .

(src)="10"> Израиль инхо ақьырсианцәа уажәы еиҳа иҭынчрахаз аамҭа еигәырӷьоит .
(trg)="9"> Zbory chrześcijańskie w Izraelu cieszyły się względnym spokojem .

(src)="11"> Апостол Павел макьана Рим дҭакуп , аха уи иаарласны доурышьҭуеит ҳәа дгәыӷуеит .
(trg)="10"> Chociaż apostoł Paweł przebywał w więzieniu w Rzymie , miał nadzieję , że wkrótce wyjdzie na wolność .

(src)="12"> Иара иҩыза Тимофеи ааигәа ихы дақәиҭыртәит , убри аҟынтә урҭ рҩыџьагьы Иудеиа инхо ақьырсианцәа рҭаара ргәы иҭоуп ( Аур .
(src)="13"> 13 : 23 ) .
(trg)="11"> Dopiero co odzyskał ją jego współpracownik Tymoteusz i obaj zamierzali odwiedzić braci w Judei .

(src)="14"> Аха хәышықәса рышьҭахь , Иисус иԥааимбаражәа инақәыршәаны , Иерусалим ар акәшоит .
(trg)="12"> Tymczasem zgodnie z proroctwem Jezusa Jerozolima miała zostać „ otoczona przez obozujące wojska ” , do czego doszło pięć lat później .

(src)="15"> Усҟан Иудеиа аҟынтә ақьырсианцәа , еиҳарак Иерусалим инхо , ахәыцха аамҭа роуӡом .
(trg)="13"> Chrześcijanie z Judei , a zwłaszcza ci mieszkający w Jerozolimie , musieli działać zdecydowanie .

(src)="16"> Иисус ргәырҽаниҵахьан заа зыӡбахә ҳәаз ахҭысқәа ишрылагаз анаарбалак , иаразнак ақалақь аанрыжьыр шакәу ( Лука 21 : 20 — 24 ) .
(trg)="14"> W myśl ostrzeżenia Jezusa mieli uciekać , gdy tylko zobaczą początek zapowiedzianych wydarzeń .

(src)="17"> Иисус ари аԥааимбаражәа иҳәеижьҭеи 28 шықәса ҵит , уи аамҭазы ииашаз иқьырсианыз ауриацәа аԥхарсрақәа ирықәшәахьан , насгьы қәҿиарала егьырҭ аԥышәарақәа рацәаны ирхыргахьан ( Аур .
(src)="18"> 10 : 32 — 34 ) .
(trg)="15"> W ciągu 28 lat , które upłynęły od wypowiedzenia przez Jezusa tego proroctwa , wierni chrześcijanie pochodzenia żydowskiego żyjący w Izraelu z powodzeniem stawili czoła wielu sprzeciwom i prześladowaniom .

(src)="20"> 24 : 20 , 21 ; Аур .
(src)="21"> 12 : 4 ) .
(trg)="16"> Paweł wiedział jednak , że czeka ich największa próba wiary .

(src)="22"> Иара раԥхьаҟа иҟалараны иҟоу ахҭысқәа иазыҟаиҵар иҭахуп .
(trg)="17"> Chciał , żeby byli przygotowani na to , co jeszcze mogło ich spotkać .

(src)="23"> Усҟан дара ахачҳара ӷәӷәеи рхы - рыԥсы рҿыхразы агәрахаҵареи аадырԥшыроуп .
(src)="24"> ( Уаԥхьа Ауриацәа рахь 10 : 36 — 39 . )
(trg)="18"> Potrzebowali oni wyjątkowej wytrwałości i wiary — wiary na tyle silnej , by mogli zachować życie ( odczytaj Hebrajczyków 10 : 36 - 39 ) .

(src)="25"> Иегова иԥшьоу идоуҳа Павел игәазҭанаҵеит урҭ аишьцәеи аиаҳәшьцәеи рԥышәарақәа рыхгараҿы дрыцхраарц азы асаламшәҟәы рзыҩра .
(trg)="19"> Dlatego Paweł , kierowany duchem Jehowy , napisał do tych drogich braci i sióstr list , w którym uwzględnił ich szczególne potrzeby .

(src)="26"> Уи асаламшәҟәы иахьа Ауриацәа ирзишьҭыз ашәҟәы ҳәа еицырдыруеит .
(trg)="20"> Dzisiaj jest on znany jako List do Hebrajczyków .

(src)="27"> Избан Павел ауриацәа рахь ииҩыз ҳара ҳзы аинтерес заҵоу ?
(trg)="21"> Dlaczego List do Hebrajczyków powinien nas interesować ?

(src)="28"> Павел актәи ашәышықәсазы иқьырсианыз ауриацәа ирзиҩыз ҳара ҳзы аинтерес ду аҵоуп .
(trg)="22"> Obecnie każdy z nas powinien być zainteresowany tym , co Paweł napisał do wspomnianych chrześcijan z I wieku .

(src)="29"> Избан ?
(trg)="23"> Dlaczego ?

(src)="30"> Избанзар иахьа ҳаргьы уи иеиԥшу аҭагылазаашьа ҳҭагылоуп .
(trg)="24"> Ponieważ znajdujemy się w podobnej sytuacji .

(src)="31"> Ихьанҭоу арҭ аамҭақәа раан Иегова имаҵзуҩцәа ибзиаҵәҟьаны ирдыруеит аҿагыларақәеи аԥхарсрақәеи закәу ( 2 Тим .
(src)="32"> 3 : 1 , 12 ) .
(trg)="25"> W tych „ krytycznych czasach trudnych do zniesienia ” słudzy Jehowy napotykają przeróżne formy sprzeciwu i prześladowań .

(src)="33"> Ҳара ишьақәҳарӷәӷәахьеит Анцәа аҵыхәтәанынӡа игәра шаҳго , насгьы ӷәӷәала ҳашизиашоу .
(trg)="26"> Nie ulega wątpliwości , że nasza wiara jest silna , a oddanie głębokie .

(src)="34"> Аха уеизгьы ҳара ҳҟынтәи аӡәырҩы Иегова имаҵ руеит еиҳа ианҭынчу аамҭазы , насгьы иаарту аҿагыларақәа ирықәшәаӡом .
(trg)="27"> Wielu z nas zaznaje teraz względnego spokoju i nie przechodzi otwartych prześladowań .

(src)="35"> Аха Павел иаамҭазы инхоз ақьырсианцәа реиԥш , иаҳхаҳмыршҭлароуп ҳаԥхьаҟа ҳагәрахаҵара зегь раасҭа иӷәӷәоу аԥышәара шазыԥшу !
(trg)="28"> Ale wzorem chrześcijan z czasów Pawła nie powinniśmy stracić z oczu ważnego faktu — wkrótce staniemy w obliczu najtrudniejszej próby wiary !

(src)="36"> ( Уаԥхьа Лука 21 : 34 — 36 . )
(trg)="29"> ( Odczytaj Łukasza 21 : 34 - 36 ) .

(src)="37"> Иарбан жәеинраалоу 2016 - тәи ашықәс иазалху , насгьы избан уи заамҭанытәу ?
(trg)="30"> Jak brzmi myśl przewodnia na rok 2016 i dlaczego jest stosowna ?

(src)="38"> Иҳацхраауазеи иаарласны иҟалараны иҟоу ахҭысқәа рҽырзыҟаҵара ?
(trg)="31"> Co pomoże nam przygotować się na wydarzenia , które rozegrają się lada chwila ?

(src)="39"> Павел ауриацәа ирзиҩыз асаламшәҟәаҿы иаагоу азхәыцрақәа ҳагәрахаҵара дырӷәӷәар рылшоит .
(trg)="32"> W Liście do Hebrajczyków Paweł wspomniał o wielu czynnikach mogących wzmocnić naszą wiarę .

(src)="41"> Уа иануп ааԥхьара : « Еишьаратә бзиабарала шәеизыҟаз » ( Аур .
(src)="42"> 13 : 1 ) .
(trg)="33"> Na jeden z kluczowych wskazał w pierwszym wersecie ostatniego rozdziału owego listu .

(src)="43"> Ари ажәеинраала 2016 - тәи ашықәс иазалху жәеинраалоуп .
(trg)="34"> Werset ten wybrano na myśl przewodnią na rok 2016 .

(src)="44"> 2016 - тәи ашықәс иазалху ажәеинраала : « Еишьаратә бзиабарала шәеизыҟаз » ( Ауриацәа рахь 13 : 1 )
(trg)="35"> Zawiera on następującą zachętę : „ Wasza miłość braterska niech trwa ” .
(trg)="36"> Myśl przewodnia na rok 2016 : „ Wasza miłość braterska niech trwa ”

(src)="45"> Иаанагозеи аиашьаратә бзиабара ?
(trg)="37"> Czym jest miłość braterska ?

(src)="46"> Иаанагозеи ҳара ҳзы аиашьаратә бзиабара аарԥшра ?
(trg)="38"> Co to znaczy okazywać miłość braterską ?

(src)="47"> Павел ихы иаирхәон абырзен ажәа филаделфи́а , уи иаанагоит « аиашьа иахь абзиабара » .
(trg)="39"> Użyty przez Pawła grecki termin filadelfía dosłownie oznacza „ kochanie brata ” .

(src)="48"> Аиашьаратә бзиабара — ари аҭаацәара , ма аҩызцәа гәакьақәа ирыбжьоу еизааигәоу , аԥхарра зҵоу аизыҟазаашьа ӷәӷәақәа зныԥшуа бзиабара хкуп ( Иоанн 11 : 36 ) .
(trg)="40"> Miłość braterska to uczucie , które obejmuje silne , serdeczne , osobiste przywiązanie , jakim się darzy krewnego lub bliskiego przyjaciela .

(src)="49"> Ҳара аишьцәеи аиаҳәшьцәеи ҳакәушәа ҳҽыҟаҳҵаӡом , ус ҳагьыҟаҵәҟьоуп ( Матф .
(trg)="41"> Nie udajemy braci i sióstr , lecz nimi jesteśmy .

(src)="50"> 23 : 8 ) .
(src)="51"> Ҳара ҳцәаныррақәа аанарԥшуеит Римаа рахь 12 : 10 рҿы иану ааԥхьара : « Бзиа шәеибабала еишьцәаҵас , ҭаацәарак иатәу ауаа реиԥш ; аӡәи - аӡәи ҳаҭыр ахьеиқәышәҵаша шәаҳасабыз » .
(trg)="42"> Nasze silne wzajemne przywiązanie zwięźle ujmują słowa : „ W miłości braterskiej żywcie jedni do drugich tkliwe uczucie .
(trg)="43"> Przodujcie w okazywaniu sobie nawzajem szacunku ” .

(src)="52"> Анцәа имаҵзуҩцәа ӷәӷәала еиднакылоит ас еиԥш иҟоу абзиабареи ага́пе захьӡу апринципқәа шьаҭас измоу абзиабареи .
(trg)="44"> Ten rodzaj miłości w połączeniu z miłością opartą na zasadach ( agápe ) sprzyja zacieśnianiu kontaktów między sługami Bożymi .

(src)="53"> Иззыҟазар рыхәҭада ақьырсианцәа еишьцәаҵас ?
(trg)="45"> Kogo chrześcijanin powinien uważać za brata ?

(src)="54"> Библиаҭҵааҩык ишиҳәо ала , « ажәақәа „ аиашьаратә бзиабара “ иқьырсианым алитератураҿы лассы - лассы иуԥылаӡом » .
(trg)="46"> Według pewnego biblisty „ wyrażenie ‚ miłość braterska ’ stosunkowo rzadko pojawia się w literaturze pozachrześcijańskiej ” .

(src)="55"> Аиудаизм аҿы « аиашьа » ҳәа зны - зынла изарҳәоз ауацәа мацара шракәмызгьы , уи аиудеиаа роуп изҵазкуаз , егьырҭ ажәларқәа ракәымкәа .
(trg)="47"> W judaizmie słowem „ brat ” czasami określano osoby spoza kręgu rodziny , ale należące do narodu żydowskiego .
(trg)="48"> Terminu tego nie odnoszono jednak do pogan .

(src)="56"> Аха ақьырсианцәа еишьцәаҵас еизыҟазар ауп , милаҭс изҵанакуазаалакгьы ( Рим .
(src)="57"> 10 : 12 ) .
(trg)="49"> Tymczasem wszyscy wyznający chrystianizm są braćmi , bez względu na swoją narodowość .

(src)="58"> Аиашьаратә бзиабара аарԥшышьа Иегова ихаҭа иаҳирҵоит ( 1 Фес .
(src)="59"> 4 : 9 ) .
(trg)="50"> Jehowa uczy nas , byśmy jako bracia darzyli się nawzajem miłością braterską .

(src)="60"> Аха избан уи аҩыза абзиабара анаҩсгьы изаарԥшлатәу ?
(trg)="51"> Ale dlaczego to takie ważne , by w niej trwać ?

(src)="61"> а ) Иарбан мзыз хадоу иҳамоу аиашьаратә бзиабара аарԥшразы ?
(trg)="52"> ( a ) Głównie z jakiego powodu mamy okazywać miłość braterską ?

(src)="62"> б ) Иарбан мзызу еиҭа иҟоу аиашьаратә бзиабара арӷәӷәаразы ?
(trg)="53"> ( b ) Dlaczego jeszcze musimy umacniać wzajemną miłość ?

(src)="63"> Ҳара аиашьаратә бзиабара ааҳарԥшлароуп , избанзар раԥхьа иргыланы Иегова уи ҳара ҳҟынтәи дазыԥшуп .
(trg)="54"> Odpowiedź jest prosta : okazywania wzajemnej miłości braterskiej wymaga od nas Jehowa .

(src)="64"> Ҳашьцәа бзиа рбара мап ацәаҳкуазар , Анцәа бзиа даҳбоит ҳәа ҳазҳәом ( 1 Иоанн 4 : 7 , 20 , 21 ) .
(trg)="55"> Nie możemy deklarować miłości do Boga , a jednocześnie nie miłować braci .

(src)="65"> Уи адагьы , ҳаиашьара ада ԥсыхәа ҳамам , еиҳарак ихьанҭоу аамҭақәа раан .
(trg)="56"> Poza tym jesteśmy sobie potrzebni — zwłaszcza w obliczu trudności .

(src)="66"> Павел идыруан ари асаламшәҟәы ззышьҭыз иқьырсианыз ауриацәа рахьтә шьоукы иаарласны рыҩнқәеи идырҳаз амали аанрыжьыр шакәхо .
(trg)="57"> Paweł wiedział , że część chrześcijan pochodzenia hebrajskiego , do których pisał , będzie wkrótce musiała opuścić swoje domy i mienie .

(src)="67"> Иисус заа иҳәахьан уи аамҭа шыхьанҭахо ( Марк 13 : 14 — 18 ; Лука 21 : 21 — 23 ) .
(trg)="58"> Trudności , jakie miały się wówczas pojawić , opisał już Jezus .

(src)="68"> Убри аҟынтә урҭ ақьырсианцәа ирымаз аиашьаратә бзиабара уаанӡа еиԥшымкәа идырӷәӷәалар акәын ( Рим .
(src)="69"> 12 : 9 ) .
(trg)="59"> Dlatego chrześcijanie ci musieli umacniać wzajemną miłość jak nigdy dotąd .

(src)="70"> Иҟаҳҵалар акәзеи агәырҩа ду алагаанӡа ?
(trg)="60"> Co powinniśmy robić już teraz , zanim rozpocznie się wielki ucisk ?

(src)="71"> Иаарласны адунеи аҿы уаанӡа ахаан иҟамлацыз агәырҩа ду аԥшақәа аужьхоит ( Марк 13 : 19 ; Аат .
(trg)="61"> Niebawem zostaną uwolnione niszczycielskie wichry największego w dziejach ucisku .

(src)="72"> 7 : 1 — 3 ) .
(src)="73"> Усҟан ҳара Анцәа идҵа ҳақәныҟәар ауп : « Шәца , сыжәлар , аҩныҵҟатәи ауадақәа шәрыҩналаны ашә ашәыркы .
(trg)="62"> Powinniśmy wtedy usłuchać natchnionej rady : „ Idź , mój ludu , wejdź do swych wewnętrznych komnat i zamknij za sobą drzwi .

(src)="74"> Шәҽышәҵәах аамҭа кьаҿк иалагӡаны , агәыԥжәара ииасаанӡа » ( Ис .
(trg)="63"> Schowaj się tylko na chwilę , aż przeminie potępienie ” .

(src)="75"> [ Ис . ]
(src)="76"> 26 : 20 ) .
(trg)="64"> Te „ wewnętrzne komnaty ” mogą się odnosić do naszych zborów .

(src)="77"> Иҟалап урҭ « аҩныҵҟатәи ауадақәа » ҳашьцәеи ҳаҳәшьцәеи ҳареи Иегова ҳахьимҵахырхәо аизарақәа ирыҵанакуазар .
(trg)="65"> Właśnie na zebraniach zborowych jako bracia i siostry oddajemy cześć Jehowie .

(src)="78"> Аха иааиԥмырҟьаӡакәа аизарақәа рҭаара мацара азхаӡом .
(trg)="66"> Ale nie wystarczy jedynie regularnie się spotykać .

(src)="79"> Павел иқьырсианыз ауриацәа иргәалаиршәеит урҭ аиқәшәарақәа рхы ишадырхәалар акәу бзиабарала рҽеимардарц , наҟ - ааҟ , дара - дара рыбжьара , абзиара - ахирра бжьарҵарц азы ( Аур .
(src)="80"> 10 : 24 , 25 ) .
(trg)="67"> Paweł przypomniał chrześcijanom pochodzenia hebrajskiego , że przy takich okazjach powinni pobudzać się „ do miłości i do szlachetnych uczynków ” .

(src)="81"> Ҳара иҳамоу аиашьаратә бзиабара иахьа иҳарӷәӷәалар ауп , избанзар уи ҳаԥхьаҟа ҳзықәшәо аԥышәарақәеи ауадаҩрақәеи зегьы рыхгара иҳацхраауеит .
(trg)="68"> Miłość braterską powinniśmy rozwijać już teraz , gdyż dzięki temu zdołamy przetrwać wszelkie próby i przeciwności , które możemy jeszcze napotkać .

(src)="82"> а ) Иарбан лшарақәоу иахьа иҳамоу аиашьаратә бзиабара аарԥшразы ?
(trg)="69"> ( a ) W jakich sytuacjach możemy obecnie dowodzić miłości braterskiej ?

(src)="83"> б ) Иаажәга Иегова имаҵзуҩцәа аиашьаратә бзиабара шаадырԥшуаз узырбо аҿырԥштәқәа .
(trg)="70"> ( b ) Podaj przykłady , jak słudzy Jehowy okazują taką miłość .

(src)="84"> Аха агәырҩа ду алагаанӡа , ҳара иахьанатә аиашьаратә бзиабара ӷәӷәа ҳамазар ауп .
(trg)="71"> Miłości braterskiej bardzo potrzebujemy obecnie , jeszcze przed wybuchem wielkiego ucisku .

(src)="86"> Даҽа шьоукы аҿагыларақәеи аԥхарсрақәеи ирықәшәоит ( Матф .
(src)="87"> 24 : 6 — 9 ) .
(trg)="72"> Wielu naszych braci ponosi szkody wskutek trzęsień ziemi , powodzi , huraganów , tsunami czy innych klęsk żywiołowych .

(src)="88"> Урҭ зегьы рнаҩсангьы аԥара иадҳәалоу ауадаҩрақәа ҳрықәшәоит , избанзар ицқьам ари асистемаҿы ҳанхоит ( Аат .
(src)="89"> 6 : 5 , 6 ) .
(trg)="73"> Inni cierpią z powodu sprzeciwu i prześladowań .

(src)="90"> Аха ауадаҩрақәа рацәахацыԥхьаӡа , ҳара иҵаулоу ҳабзиабара аарԥшра алшара ҳамоуп .
(trg)="74"> Dochodzą do tego trudności finansowe , których doświadczamy , żyjąc w skorumpowanym systemie rzeczy .

(src)="91"> Иисус « шьардаҩы рыбзиабара хьшәашәашт » ҳәа заа иҳәахьан .
(trg)="75"> Takich problemów przybywa , więc wykorzystujmy okazje , by dowieść głębi swego uczucia braterskiego .

(src)="92"> Аха ҳара анаҩсгьы ишьақәҳарӷәӷәалар ауп иҳамоу аиашьаратә бзиабара шмыхьшәашәаз ( Матф .
(src)="93"> 24 : 12 ) .
(trg)="76"> Chociaż „ miłość większości oziębnie ” , musimy pokazać , że nasza miłość braterska trwa .