# ab/2016001.xml.gz
# my/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> မာတိကာ

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> ဒီ ကျမ်းစာ လမ်းညွှန် ချက် ကို လူ တိုင်း လိုက်နာ မယ် ဆို ရင် ကမ္ဘာ ကြီး က ပို ကောင်း လာ မ လား ။

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> ‘ ငါ တို့သည် အရာ ရာ ၌ ရိုးသား ဖြောင့်မတ် စွာ ကျင့်ကြံ လို ကြ ၏ ’ — ဟေဗြဲ ၁၃ : ၁၈ ။

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(trg)="6"> ရိုးသား မှု ခေတ် နောက်ကျ သွား ပြီ လား ၃

(src)="6"> Аиашара .
(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="7"> မရိုး သား မှု က သင့် ကို ထိခိုက် နစ်နာ စေ ၄

(src)="8"> 3
(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> ရိုးသား တာ အကျိုး ရှိ သလား ၆

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="9"> သမ္မာကျမ်း စာ က ဘဝ ပုံစံ တွေ ကို ပြောင်းလဲ ပေး နိုင်

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="10"> တစ် နှစ် လောက် ပဲ ငြိမ်းချမ်း ပျော် ရွှင် စွာ နေ ခွင့် ရ ချင် တယ် ၈

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(src)="14"> 10
(trg)="11"> သင် သိ ပါ သလား ၁၀

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="12"> စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့ စိတ် ပြေပျောက် စေ နိုင် ပုံ ၁၁

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="14"> သမ္မာကျမ်း စာ သွန်သင် ရာ ၁၆

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="15"> နောက်ထပ် ကျမ်းစာ မေးခွန်း တွေ ရဲ့ အဖြေ

(src)="19"> 16
(trg)="17"> ( ဒီ ခေါင်းစဉ် အောက် မှာ ကြည့်ပါ – သမ္မာကျမ်း စာ သွန်သင် ချက် များ > သမ္မာကျမ်း စာ မေးခွန်း တွေ ရဲ့ အဖြေ )

# ab/2016002.xml.gz
# my/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> မျက်နှာဖုံး ဆောင်းပါး | ရိုးသား တာ အကျိုး ရှိ ရဲ့ လား

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> ဟီ တို ရှိ ဟာ ဂျပန် နိုင်ငံ က အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီ တစ် ခု ရဲ့ ငွေစာရင်း ဌာန မှာ အလုပ် လုပ် သူ ပါ ။

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> အထက် အရာရှိ နဲ့ အတူ ငွေစာရင်း တစ် ခု စစ် နေ တုန်း သူ့ ကို စာရင်း လိမ်ညာ တင် ခိုင်း တယ် ။

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> အဲဒီ လို မရိုး မ သား မ လုပ် နိုင် ကြောင်း ဟီ တို ရှိ ပြော တော့ သူ့ ကို အလုပ်ဖြုတ် ပစ် မယ် လို့ အထက် အရာရှိ က ခြိမ်းခြောက် တယ် ။

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး မှာ အလုပ်ပြုတ် သွား တယ် ။

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> အဲဒီ နောက်ပိုင်း လ အတော် ကြာ တဲ့ အထိ သင့်တော် တဲ့ အလုပ် မ ရ တော့ ဟီ တို ရှိ စိတ်ဓာတ် ကျ လာ တယ် ။

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="8"> ဟီ တို ရှိ ရဲ့ မိဘ တွေ နဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ က သူ ရိုးရိုး သား သား နေ တာ ကို အားပေး ကြ တယ် ။

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="9"> ဒါပေမဲ့ သူ့ စိတ် ထဲ မှာ သံသယ တချို့ ဝင် လာ တယ် ။

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="10"> ဥပမာ ၊
(trg)="11"> “ ငါ့ ယုံကြည် ချက် အတိုင်း ရိုးရိုး သား သား နေ တာ က အကျိုး ရှိ မှ ရှိ ရဲ့ လား ” ဆို တဲ့ အတွေး ဝင် လာ ကြောင်း ပြော ပြ တယ် ။

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="12"> ရိုးသား မှု ကို လူ တိုင်း တန်ဖိုး မ ထား ကြောင်း ဟီ တို ရှိ ရဲ့ အဖြစ် က ဖော်ပြ နေ တယ် မဟုတ် လား ။

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="13"> တချို့ သူ တွေ ၊
(trg)="14"> အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး လောက မှာ ဆို ရင် ရိုးသား မှု ကို ဘာ မှ သုံး စား လို့ မ ရ တဲ့ အရာ အဖြစ် သဘောထား ကြ တယ် ။

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="15"> “ ကျွန်မ ဝန်းကျင် မှာ ဆို မရိုး သား တဲ့ သူ တွေ ချည်း ပဲ ၊

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="16"> တစ်ခါတလေ ကျွန်မ ကို လည်း သူ တို့ လို လိုက် လုပ် ဖို့ အတင်း ဖိအား ပေး ကြ တယ် ” လို့ တောင် အာ ဖ ရိ က မှ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား တစ် ဦး ပြော ပြ တယ် ။
(trg)="17"> ဒီ နေ့ ၊

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="18"> နေရာတကာ မှာ တွေ့ နေ ရ တဲ့ မရိုး သား မှု ပုံစံ တစ် မျိုး က လိမ်ညာ တာ ဖြစ် တယ် ။

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="19"> လွန် ခဲ့ တဲ့ နှစ် တွေ တုန်း မှာ မက် ဆာ ချူး ဆက် အ မ္ မ ဟတ် ( Massachusetts Amherst ) တက္ကသိုလ် က စိတ်ပညာ ရှင် ရော ဘတ် အ က် စ် ဖဲ လ် မန် ရဲ့ လေ့လာ မှု အရ အရွယ်ရောက် ပြီး သူ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ဟာ ဆယ် မိနစ် လောက် စကားပြော တိုင်း အနည်းဆုံး တစ် ကြိမ် လိမ် ပြော ကြောင်း တွေ့ ရှိ ခဲ့ တယ် ။

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="20"> “ ဒါက တော်တော် အံ့ သြ ဖို့ ကောင်း တဲ့ တွေ့ ရှိ ချက် ပဲ ။

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="21"> လိမ်ညာ တာ ကို ထမင်းစားရေသောက် သလို မျိုး ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထား မယ် လို့ ကျွန်တော် တို့ မ ထင် ခဲ့ ကြ ဘူး ” ဆို ပြီး ဖဲ လ် မန် ပြော ပြ တယ် ။

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="22"> လူအ များ စု ဟာ အလိမ်ခံ ရ တာ ကို မုန်း ကြ ပေ မဲ့ သူ တို့ ကိုယ် နှိုက် ကျ တော့ တခြား သူ တွေ ကို လိမ်ညာ နေ ကြ ပြန် တယ် ။

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="23"> ဒီ နေ့ ခေတ် မှာ လိမ် တာ ၊

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="25"> မရိုး သား မှု ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် လုံး အပေါ် ဘယ်လို အကျိုး သက်ရောက် နေ လဲ ။

# ab/2016003.xml.gz
# my/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> မျက်နှာဖုံး ဆောင်းပါး | ရိုးသား တာ အကျိုး ရှိ ရဲ့ လား

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> “ တချို့ ပြဿနာ တွေ ၊
(trg)="3"> ခက်ခဲ တဲ့ အခြေအနေ တွေ က နည်း နည်း လေး မရိုး မ သား လုပ် လိုက် မှ ပြေလည် သွား တာ ။ ” — တောင် အာ ဖ ရိ က နိုင်ငံ သူ ဆာ မန် သာ ။

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="4"> အဲဒီ လို ပြော တာ ကို သင် ရော သဘောတူ လား ။

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="5"> ဆာ မန် သာ လို ပဲ ကျွန်ုပ် တို့ အားလုံး လည်း တစ် ချိန် မဟုတ် တစ် ချိန် မှာ ခက်ခဲ တဲ့ အခြေအနေ တွေ ကြုံ ဖူး ကြ မှာ ပါ ။

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="7"> ဥပမာ ၊
(trg)="8"> အရှက်ရ မှာ စိုး လို့ ၊

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="9"> မျက်နှာပျက် မှာ စိုး လို့ မရိုး မ သား လုပ် တာ ဟာ ဘာ မှ မ မှား ပါ ဘူး လို့ စောဒကတက် မိ နိုင် တယ် ။

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="10"> ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း မှာ မရိုး မ သား လုပ် မှန်း ပေါ် သွား တော့ ဆိုး ကျိုး တွေ ဖြစ်လာ တယ် ။

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="11"> အောက် ပါ အချက် တွေ ကို သုံးသပ် ကြည့်ပါ ။

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="12"> လူမှုဆက်ဆံရေး ဆို တာ ယုံကြည် မှု နဲ့ တည်ဆောက် ထား တာ ပါ ။

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="13"> တစ် ဦး ကို တစ် ဦး ယုံ မှ ယုံကြည် အားကိုး စိတ် ရှိ လာ မှာ ဖြစ် တယ် ။

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="14"> ဒါပေမဲ့ ယုံကြည် မှု ဆို တာ နေ့ချင်းညချင်း ဖြစ်လာ တာ မဟုတ် ပါ ဘူး ။

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="15"> တစ် ဦး ပေါ် တစ် ဦး ကိုယ်ကျိုး မ ဖက် ဘဲ ရိုးရိုး သား သား အချိန် အ ကြာ ကြီး ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ ပြီး မှ ယုံကြည် မှု ဖြစ် ပေါ်လာ တာ ပါ ။

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="16"> ဒါပေမဲ့ မရိုး သား တဲ့ လုပ်ရပ် တစ် ခု ကြောင့် ယုံကြည် မှု ဟာ အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ပြို ကွဲ သွား နိုင် ပါ တယ် ။

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="17"> ယုံကြည် မှု ပျက်စီး သွား ပြီ ဆို ရင် ပြန် တည်ဆောက် ဖို့ အရမ်း ခက် ပါ တယ် ။

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="19"> ကြုံ ဖူး တယ် ဆို ရင် သင် ဘယ်လို ခံစား ခဲ့ ရသ လဲ ။

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="20"> ထိခိုက် နာကျင် ပြီး ကိုယ့် အပေါ် သစ္စာဖောက် သွား တယ် လို့ တောင် ခံစား မိ နိုင် တယ် ။

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="21"> ဒီ လို ဖြစ် တတ် တာ သဘာ ဝ ပါ ။

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="22"> အနှစ်နှစ်အလလ ကြိုးစား တည်ဆောက် ခဲ့ တဲ့ ဆက်ဆံ ရေး ဟာ မရိုး သား မှု ကြောင့် ပျက်စီး သွား နိုင် တယ် ဆို တာ အထွေအထူး ပြော စရာ မ လို ပါ ဘူး ။

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="23"> ကယ် လီ ဖိုး နီး ယား တက္ကသိုလ် က စီးပွားရေး ပါမောက္ခ ရော ဘတ် အင် နက် ရဲ့ လေ့လာ ချက် အရ “ မရိုး သား မှု ဟာ ကူး စက် လွယ် ” မှန်း သိ ရ တယ် ။

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="25"> မရိုး သား မှု ထောင်ချောက် ထဲ ကျ မ သွား ရအောင် သင် ဘယ်လို ရှောင် နိုင် မ လဲ ။

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="26"> ကျမ်းစာ က သင့် ကို ကူညီ ပေး နိုင် ပါ တယ် ။

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="27"> ကျမ်းစာ လမ်းညွှန် ချက် တချို့ ကို ကျေးဇူးပြု ၍ သုံးသပ် ကြည့်ပါ ။

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="29"> လူ တစ် ဦး ကို လှည့်စား ဖို့ လုပ်ကြံ ပြောဆို တာ ၊

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="30"> သိ သင့် သိ ထိုက် ရာ တွေ ကို ထိမ်ချန် ပြောဆို တာ ၊

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(trg)="31"> မဟုတ် မ မှန် တာ တွေ ကို ယုံ သွား အောင် အမှန် တရား ကို ချဲ့ ကား ပြောဆို တာ လည်း လိမ်ညာ ခြင်း ပါ ပဲ ။

(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="32"> ကျမ်းစာ ပြောဆို ရာ – “ ထာဝရဘုရား သည် သဘောကောက် သော သူ တို့ ကို စက်ဆုပ်ရွံရှာ တော် မူ ၏ ။

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="33"> ဖြောင့်မတ် သော သူ တို့ မူကား ကိုယ်တော် နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ ရ သော အခွင့် ရှိ ကြ ၏ ။ ”

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="36"> ကျမ်းစာ ပြောဆို ရာ – “ သဘောကောက် သော သူ သည် ရန် မျိုးစေ့ ကို ကြဲ တတ် ၏ ။

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="37"> ကုန်းတိုက် သော သူ သည် လည်း မိတ်ဆွေ တို့ ကို ကွဲပြား စေ တတ် ၏ ။ ”

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="38"> “ ထင်း မ ရှိ လျှင် မီးသေ တတ် သကဲ့သို့ ကုန်းတိုက် သော သူမ ရှိ လျှင် ရန်ငြိမ်း တတ် ၏ ။ ” — သု တ္ တံ ၂၆ : ၂၀ ။

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="39"> အဓိပ္ပာယ် – တစ်ယောက်ယောက် ဆီ က နေ ငွေကြေး ၊

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="40"> ပစ္စည်းဥစ္စာ တွေ ကို လိမ်ညာ ယူ ခြင်း ဖြစ် တယ် ။

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="41"> ကျမ်းစာ ပြောဆို ရာ – ‘ ဆင်းရဲနွမ်းပါး သည့် အစေခံ ကို မလိမ် လည် မ လှည့်ဖြား နှင့် ။ ’

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="42"> “ ဆင်းရဲသား တို့ ကို ညှဉ်းဆဲ သော သူ သည် ဖန်ဆင်း တော် မူ သော ဘုရား ကို ကဲ့ရဲ့ ၏ ။

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="43"> ဘုရား ကို ရိုသေ သော သူ မူကား ဆင်းရဲ သော သူ တို့ ကို သနား တတ် ၏ ။ ” — သု တ္ တံ ၁၄ : ၃၁ ။

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="44"> အဓိပ္ပာယ် – ပိုင်ရှင် မ သိ ဘဲ တစ်ခုခု ကို ယူ တာ ဖြစ် တယ် ။

(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="45"> ကျမ်းစာ ပြောဆို ရာ – “ ခိုး တတ် သော သူ သည် နောက်တစ်ဖန် မ ခိုး တော့ ဘဲ မိမိ လက် နှင့် ကောင်းသော အလုပ် ကို ကြိုးစား လုပ်ကိုင် ပါ စေ ။

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="46"> သို့ မှ သာ အကူအညီ လိုအပ် သူ ကို ပေးကမ်း ဝေငှ နိုင် မည် ။ ”

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="51"> ဆဲရေး ကဲ့ရဲ့ သူ ၊
(trg)="52"> လုယက် သူ တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ နိုင်ငံတော် ကို အမွေခံ ရ မည် မဟုတ် ။ ” — ၁ ကော ရိ န္ သု ၆ : ၉ ၊
(trg)="53"> ၁၀ ။

# ab/2016004.xml.gz
# my/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> မျက်နှာဖုံး ဆောင်းပါး | ရိုးသား တာ အကျိုး ရှိ ရဲ့ လား

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> “ ငါ တို့သည် အရာ ရာ ၌ ရိုးသား ဖြောင့်မတ် စွာ ကျင့်ကြံ လို သဖြင့် ဩတ္တပ္ပ စိတ် ကြည်လင် ကြောင်း ယုံကြည် စိတ်ချ ကြ ၏ ။ ” — ဟေဗြဲ ၁၃ : ၁၈ ။

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> ကျမ်းစာ ထဲ မှာ “ ရိုးသား မှု ” လို့ ဘာသာ ပြန်ဆို တတ် တဲ့ ဂ ရိ စကားလုံး ရဲ့ မူရင်း အဓိပ္ပာယ် က “ နဂို အရင်း ခံ ကောင်းမွန် ခြင်း ” ဖြစ် တယ် ။

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> စောင့်ထိန်း ရ မယ့် ကိုယ်ကျင့်တရား စံနှုန်း လို့ လည်း အဓိပ္ပာယ် ဆောင် ပါ တယ် ။

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> တမန် တော် ပေါ လု ရေး ခဲ့ တဲ့ “ အရာ ရာ ၌ ရိုးသား ဖြောင့်မတ် စွာ ကျင့်ကြံ ” ပါ ဆို တဲ့ ဘုရား သ ခ င့် လမ်းညွှန် ချက် ကို ခရစ်ယာန် တွေ အလေး အနက် ထား ကြ တယ် ။

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> အဲဒီ ထဲ မှာ ဘာ တွေ ပါဝင် သလဲ ။

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(src)="8"> Избан ?
(trg)="7"> မနက် တိုင်း မှာ လူအ များ စု ဟာ အပြင် မ ထွက် ခင် တစ် ချက် လောက် တော့ မှန် ကြည့် ကြ တယ် ။

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="8"> ဘာ လို့ ကြည့် တာ လဲ ။

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="9"> ကိုယ့် ရုပ် ကို ကြည့် ကောင်း စေ ချင် လို့ မဟုတ် လား ။

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="10"> ဒါပေမဲ့ ဆံပင် ပုံစံ စ တိုင် ကျ တာ ၊

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="11"> ဖက်ရှင် ကျ တဲ့ အဝတ်အစား တွေ ထက် ပို အရေးကြီး တဲ့ အရာ တွေ ရှိ ပါ တယ် ။