# ab/2016001.xml.gz
# mn/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Гарчиг

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Бүх хүн Библийн энэ зарчмыг хэрэгжүүлбэл сайн сайхан амьдрах болов уу ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> « Бид бүх юманд үнэнч шударга байхыг хүсдэг » .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> Үнэнч шударга байх нь амьдралын бүх хүрээнд хамаатай болохыг « Харуулын цамхаг » сэтгүүлийн энэ удаагийн дугаарт өгүүлнэ .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Үнэнч шударга хүн байдаг уу ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Худалч хүн өөртөө гай тарьдаг 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="9"> Үнэнч шударга байхын үнэ цэн 6

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="10"> Таны мэдлэгт 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="11"> Хүмүүс яагаад залбирдаг вэ ?

(src)="14"> 10
(trg)="14"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="15"> Бурхан биднийг залбираасай гэж хүсдэгийн учир 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="16"> Залбирлын ач тус юу вэ ?
(trg)="17"> 12
(trg)="18"> Хэзээ ч хуучирдаггүй зарчим

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="19"> Чин сэтгэлээсээ уучил 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="20"> Библид юу гэж байдаг вэ ?

(src)="19"> 16
(trg)="21"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# mn/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ОНЦЛОХ СЭДЭВ | ҮНЭНЧ ШУДАРГА БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ ЮҮ ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Хитоши ажилд зуучилдаг нэгэн байгууллагын санхүүгийн хэлтэст ажилладаг байв .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Дарга нь санхүүгийн тайланг үзээд тайлангаа хуурамчаар мэдүүлэхийг ятгасан байна .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Хитоши ингэж чадахгүйгээ хэлэхэд ажлаас нь хална гэж сүрдүүлэн хэлсэн ёсоороо халжээ .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> Хитоши дараагийн сараас ямар ажил олж хийх тухайгаа бодов .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> Ажилд орох ярилцлагын үеэр шударга бус юм хийхгүй гэдгээ хэлжээ .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="7"> Ярилцлага авч байсан хүн : « Та чинь ямар хачин хүн бэ ! »
(trg)="8"> гэжээ .

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="9"> Гэр бүлийнхэн найз нөхөд нь түүнийг дэмжиж , үнэнч шударга байна гэсэн шийдвэрээсээ няцахгүй байхыг зөвлөсөн ч Хитоши тээнэгэлзэж « Үнэнч шударга явлаа гээд надад ямар ашиг байгаа юм бэ » гэж хэлжээ .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="10"> Хүмүүс үнэнч шударга занг эрхэмлэдэггүйг Хитошид тохиолдсон явдал харуулж байна .

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="11"> Зарим нь , ялангуяа бизнесийн байгууллагынхан үнэнч шударга байхыг дарамт гэж боддог .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="12"> Өмнөд Африкт ажилладаг нэгэн эмэгтэй : « Манай ажлын газрынхан худал ярьдаг .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="13"> Би заримдаа тэднийг дуурайчих гээд байдаг » гэж хэлжээ .

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="14"> Худал ярих нь түгээмэл болсон .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="15"> Хэдэн жилийн өмнө Массачусеттс Амхерст их сургуулийн сэтгэл судлаач Робэрт Фэлдмэн насанд хүрэгчдийн 60 хувь нь 10 минут тутам худал ярьдаг гэсэн тооцоо гаргажээ .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="16"> Тэрбээр : « Судалгааны дүнг хараад үнэхээр гайхсан .
(trg)="17"> Худал ярих нь ийм жирийн үзэгдэл болно гэж огт санаагүй » гэж хэлсэн байна .

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="18"> Хүмүүс хууртах дургүй мөртлөө ихэнх нь хүнийг хуурдаг нь хачирхалтай .

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="19"> Худал хэлэх , хулгай хийх , хууран мэхлэх явдал өнөө үед яагаад олширсон бэ ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="20"> Хуурч мэхлэхийн хор уршиг юу вэ ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="21"> Худал хуурмаг үйл хэргээс хэрхэн хол явах вэ ?

# ab/2016003.xml.gz
# mn/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ОНЦЛОХ СЭДЭВ | ҮНЭНЧ ШУДАРГА БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ ЮҮ ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> « Жаахан ч гэсэн худал ярихад аргалж болохгүй зүйл гэж байхгүй » — Саманта , Өмнөд Африк

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Дээрх үгтэй та санал нийлэх үү ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="4"> Самантагийн адил , хэцүү асуудал тулгарах үе бид бүгдэд бий .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="5"> Худал ярихаас өөр аргагүй байдалд орсон үед яахаас ямар хүн бэ гэдэг маань тодорхой болно .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="6"> Жишээ нь нэр нүүрээ бодохыг чухалд үздэг бол амархан худал ярих байх .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="7"> Үнэн нь илчлэгдэхлээр худал хуурмаг зан гай дагуулдаг .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="8"> Ямар гай тарьдаг вэ ?
(trg)="9"> Аливаа харилцаа итгэлцэл дээр тогтдог .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="10"> Бие биедээ итгэдэг хоёр хүнд эргэлзэх юм байдаггүй .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="11"> Хүний итгэлийг олно гэдэг амаргүй .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="12"> Чин сэтгэлээсээ санал бодлоо хуваалцаж , хэн хэндээ хувиа хичээсэн зан гаргалгүй , удаан хамт байх тусам хүмүүс бие биедээ итгэдэг .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="13"> Харин жаахан ч гэсэн хуурч мэхэлснээс болж хүний итгэлийг алддаг .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="14"> Итгэлийг нь дахин олох амаргүй .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="15"> Сайн найз тань таныг хуурч байсан уу ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="16"> Танд ямар байсан бэ ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="17"> Та их гомдсон байх .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="18"> Ингэх нь ч аргагүй .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="19"> Худал хуурмаг зан нөхөрлөлийн үндсийг үгүй хийдэг нь гайхах зүйл биш ээ .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Калифорнийн их сургуулийн профессор Робэрт Иннэсийн хийсэн судалгаанаас харахад « худал хуурмаг зан халдварладаг » болох нь тогтоогджээ .

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> Худалч хүнтэй байнга харьцдаг бол танд бас ийм « нян » халдварлана .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="22"> Худалч болохгүйн тулд яах хэрэгтэй вэ ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="23"> Библи танд тусална .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="24"> Библийн хэд хэдэн зарчмыг авч үзье .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="25"> ЯАХЫГ ХЭЛЭХ ВЭ ?

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="26"> Үнэнээ хэлэх ёстой байтал худал ярих гэсэн үг .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(trg)="27"> Мөн хүнийг хуурч , үнэнийг гуйвуулах , бусдад сайн хүн болж харагдах гэж дэгсдүүлэн ярихыг хэлнэ .

(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="28"> БИБЛИД ЮУ ГЭЖ БАЙДАГ ВЭ ?

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="29"> « Муу зальтай хүн ЭЗЭНий хувьд жигшүүртэй .
(trg)="30"> Харин Тэр цэх шулуун хүнтэй дотно байдаг » ( Сургаалт үгс 3 : 32 ) .

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="31"> « Худал хуурмагийг хойш тавьж , хүн бүр хөршдөө үнэнийг ярь .
(trg)="32"> Учир нь бид бие биедээ эрхтнүүд юм » .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="33"> ЯАХЫГ ХЭЛЭХ ВЭ ?

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="34"> Хүний нэр хүндийг унагах зорилгоор худал ярихыг хэлнэ .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="35"> БИБЛИД ЮУ ГЭЖ БАЙДАГ ВЭ ?

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="36"> « Замаасаа гажигч хүн эвдрэлцлийг тарьдаг .
(trg)="37"> Хов жив тараагч хүн дотнын анд нөхдийг салгадаг » ( Сургаалт үгс 16 : 28 ) .

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="38"> « Түлээ дутагдвал гал унтарна .
(trg)="39"> Хов жив зөөгч байхгүй бол хэрүүл маргаан намжина » ( Сургаалт үгс 26 : 20 ) .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="40"> ЯАХЫГ ХЭЛЭХ ВЭ ?

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="41"> Худал хэлээд хүнээс эд хөрөнгө , эсвэл мөнгө салгахыг хэлнэ .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="42"> БИБЛИД ЮУ ГЭЖ БАЙДАГ ВЭ ?

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="43"> « Чи ядуу зүдүү хөлсний зарцаа . . . бүү дарангуйл » ( Дэд хууль 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="44"> « Ядуу хүнийг дарладаг нэгэн Бүтээгчийг нь буруутгаж буй хэрэг .

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="45"> Харин үгээгүй хүнд нинжин сэтгэл гаргагч Бүтээгчийг нь хүндэтгэж буй хэрэг юм » ( Сургаалт үгс 14 : 31 ) .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="46"> ЯАХЫГ ХЭЛЭХ ВЭ ?

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="47"> Хүнээс зөвшөөрөлгүй юмыг нь авахыг хэлнэ .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="48"> БИБЛИД ЮУ ГЭЖ БАЙДАГ ВЭ ?

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="49"> « Хулгайч хүн цаашид хулгай бүү хий .

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="50"> Харин ч гачигдалтай хүнд хуваалцах юмтай байхын тулд өөрийн гараар сайныг үйлдэж , хөдөлмөрлө » .
(trg)="51"> « Бүү мэхлэгдэгтүн . . . . хулгайч нар ч , шуналтангууд ч , архичид ч , хараалчид ч , дээрэмчид ч Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй » .

# ab/2016004.xml.gz
# mn/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ОНЦЛОХ СЭДЭВ | ҮНЭНЧ ШУДАРГА БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ ЮҮ ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> « Бид бүх юманд үнэнч шударга байхыг хүсэн , сайн мөс чанартай гэдэгтээ бат итгэдэг » .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Библид « үнэнч шударга » гэж орчуулсан грек үгийг үгчилбэл « үндсэндээ сайн » гэсэн утгатай .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Мөн ёс суртахууны хувьд гоё сайхан гэсэн утгыг илэрхийлдэг .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Элч Паулын « Бүх юманд үнэнч шударга байхыг хүсэн , сайн мөс чанартай гэдэгтээ бат итгэдэг » гэсэн үгийг Христийн дагалдагчид нухацтай авч үздэг .

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Тэгвэл үнэнч шударга байх гэж юу гэсэн үг вэ ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Хүн өглөө гэрээсээ гарахаасаа өмнө толинд хардаг .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Яагаад ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> Бусдад сайхан харагдахыг хүсдэг учраас тэр юм .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Гэхдээ үсээ сайхан янзлан гоё ганган хувцаслахаас илүү чухал зүйл бий .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="11"> Хүний гадаад байдал дотроо ямар байхаас шалтгаалах нь бий .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="12"> Хүн муу юм хийх хандлагатайг Бурхны Үгэнд илэн далангүй бичжээ .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="13"> Эхлэл 8 : 21 - д « Хүний зүрхний хандлага бүр багаас нь бузар муу байдаг » гэжээ .