# ab/2016001.xml.gz
# lus/2016001.xml.gz


(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(src)="8"> 3
(trg)="1"> ENGTIN NGE I NGAIH ?

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="2"> Mi zawng zawng hian he Bible thu bul hi nunpui ta se , khawvêl hi hmun ṭha zâwk a lo ni ang em ?

(src)="14"> 10
(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="3"> “ Rinawmna ṭha zawng zawng tilang . . . rawh . ” — Tita 2 : 9 , 10 .

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="4"> Tûn ṭum chhuak Vênnainsâng hian rinawmnain kan nun kawng engkim a nghawng dân a sawi lang a ni .

# ab/2016002.xml.gz
# lus/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> A KAWM THU | ENGVANGIN NGE KAN RINAWM ANG ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Hitoshi - a chuan Japan ram office pakhatah sum enkawlna hna a thawk a .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> A pu nêna sum dinhmun an chinfel lai chuan dik lo taka siam rem tûra beisei a nih thu hrilh a ni a .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Hitoshi - a chuan a chhia leh ṭha hriatnain rinawm lo taka thiltih a phal loh thu a hrilh a .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="5"> Chuvângin , a pu chuan a hna aṭanga bânah a vau va , a tâwpah a hna a chân ta ngei a ni .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> A hnu thla tam tak chhûng chuan , Hitoshi - a chu a hna zawnna kawngah a beidawng ta hle a .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="7"> Entîr nân , hna dîla interview - naah chuan , rinawm lo taka thil a tih theih dâwn loh thute a sawi tel a .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="8"> A zâwttu chuan : “ I ngaihtuah dân chu a danglam hle mai ! ”
(trg)="9"> a ti a ni .

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="10"> Hitoshi - a chhûngte leh a ṭhiante chuan a rinawmna chu vawng reng tûrin an fuih a ; mahse , rinhlelhna a nei ṭan ta a .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="11"> Entîr nân , “ Ka rinna avânga rinawmna vawn chu a ṭha ber ang em ? ”
(trg)="12"> tiin a ngaihtuah ṭan a ni .

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="13"> Hitoshi - a thiltawn chu mi zawng zawngin rinawmna an hlut vek lo tih thudik hriat nuam lo tak min hriattîrtu a ni a .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="14"> Mi ṭhenkhat phei chuan , a bîk takin sumdâwnnaah , rinawm loh chu tihmâkmawhah an ngai hial a ni .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="15"> South Africa rama hna thawk nu pakhat chuan : “ Mi rinawm lote hual vêlin ka awm a , a châng chuan anmahni anga awm tûra nêksâwrna chu a nasa hle , ” tiin a sawi .

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="16"> Tûn laia hluar tak rinawm lohna chi khat chu dâwt sawi hi a ni a .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="17"> Kum engemaw zât kal taah khân , the University of Massachusetts Amherst - a rilru lam zirmi Robert S .
(trg)="18"> Feldman - a zirna neih chuan puitling zaa 60 chuan minute sâwm chhûng inbiakna an neih hian , a lo berah pawh vawi khat tal dâwt an sawi tel tih a hmu chhuak a .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="19"> Feldman - a chuan : “ Chu chu a mak hle .
(trg)="20"> Dâwt sawi hian chuti taka kan nî tin nun a chaihpiah hneh kan beisei lo , ” tiin a sawi .

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="21"> Mi tam tak chuan mi bum nih an duh loh hle laia dâwt an sawi deuh vek si hi a inkalh hle a ni lâwm ni ?

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="22"> Engvângin nge tûn laiah dâwt sawi te , thil rûk te , leh rinawm lohna thiltih dangte chu a hluar êm êm ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="23"> Engtin nge rinawm lohna chuan mihring zawng zawngte chu a nghawng ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="24"> Engtin nge chûng rinawm lohna thiltih chu kan pumpelh theih ?
(trg)="25"> ( wp16.01 - E )

# ab/2016003.xml.gz
# lus/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> A KAWM THU | ENGVANGIN NGE KAN RINAWM ANG ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> “ Rinawm lohna chhe tê hmanga chinfel theih dinhmun khirh tak a awm fo ṭhîn . ” — Samantha - i , South Africa .

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> He thu hi i pawm em ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="4"> Samantha - i ang bawkin , engtik hunah emaw chuan dinhmun khirh tak kan hmachhawn ṭheuh va .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="5"> Rinawm lo tûra min thlêmtu dinhmunte kan hmachhawn dân chuan eng thu bul nge kan ngainat tih a târ lang thei a ni .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="6"> Entîr nân , hming chhiatna tûr laka inhumhim kan ngaih pawimawh ber chuan , rinawm loh chu thil ṭûl leh neih ngai niin kan ngai thei ang .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="7"> Mahse , thu dik a lo lan chhuah hunah chuan rinawm lohna chuan nghawng ṭha lo a nei fo a ni .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="8"> A hnuaia thute hi han ngaihtuah teh .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="9"> Inlaichînna chu inrin tawnna hmanga neih chhoh a ni a .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="10"> Mi pahnih an inrin tawn hian him hle nia inhriatna an nei a ni .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="11"> Mahse , inrin tawnna chu vawi lehkhata neih theih a ni lo .

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="12"> Mite chuan an inkawm a , thu dik tak inhrilh bawk a , hmasial lo taka thil an tih hunah inrin tawnna an nei a .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="13"> Mahse , inrin tawnna chu rinawm lohna thiltih pakhat têin a tichhe thei a .

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="14"> Inrin tawnna a chhiat tawh chuan siam ṭhat leh chu a harsa hle thei a ni .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="15"> Ṭhian ṭha anga i ngaih tuemaw chuan a bum tawh ngai che em ?

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="16"> Chutiang a nih chuan engtin nge i awm ?

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="17"> Phatsan nia inhriain , i rilru a na hle ngei ang .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="18"> Chu chu hriatthiam awm tak a ni .

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="19"> Rinawm lohna chuan inlaichînna lungphûm nghet tak chu a tichhe thei tih rinhlelh tûr a ni lo .

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="20"> California University - a mi thiam Robert Innes - a chuan “ rinawm lohna hi inkaichhâwn theih a ni , ” tih a hmu chhuak a .

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="21"> Chuvângin , rinawm lohna chu natna hrik ang a ni a — mi bum hmang tuemaw i kawm tam poh leh , rinawm lohna “ hri vei ve ” chu i tân a hlauhawm lehzual a ni .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="22"> Engtin nge rinawm lohna thang chu i pumpelh theih ?

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="23"> Bible - in a ṭanpui thei che a .

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="24"> Khawngaihin Bible thu bul ṭhenkhat ngaihtuah ang che . ( wp16.01 - E )

# ab/2016004.xml.gz
# lus/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> A KAWM THU | ENGVANGIN NGE KAN RINAWM ANG ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> “ Kutkem hmang lovin , rinawmna ṭha zawng zawng tilang . . . rawh . ” — Tita 2 : 9 , 10 .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Bible - a atîra ziak Grik thu mal ‘ rinawm ’ tia lehlin hi a nihna takah chuan “ kawng engkima ṭha vêl vek ” sawina a ni a .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Nungchang mawi leh ṭha sawina a ni thei bawk .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Kristiante chuan thlarauva thâwk khum tirhkoh Paula thu : “ Rinawmna ṭha zawng zawng tilang . . . tûrin fuih rawh , ” tih hi an la thutak hle a .

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Chutah chuan eng nge tel ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Mi a tam zâwk chu tûk tin an kal chhuah hmain dârthlalangah an inen ṭhîn a .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Engvângin nge ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> A ṭha thei ang bera lan an duh vâng a ni .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Mahse , sam tan dân emaw , thawmhnaw tûn lai tak hâk emaw aia thil pawimawh zâwk a awm a .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="11"> A nihna takah chuan , chhûng lama kan nihna chuan kan mawina a belhchhah theiin , a tihmêlhem thei bawk a ni .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="12"> Pathian thu chuan thil sual tih duhna kan nei tih a sawi a .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="13"> Genesis 8 : 21 chuan : “ Mihring rilru ngaihtuahnate chu an naupan têt ata a sual , ” tih a sawi .

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="14"> Chuvângin , rinawm tûr chuan , kan pianpui thil sual tih duhnate chu kan do a ngai a ni .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="15"> Tirhkoh Paula chuan sual a do dân chungchângah : “ Ka rilru tak takin Pathian dân chungah ka lâwm si ṭhîn a ; nimahsela ka taksa pêngahte hian dân danglam a awm tih ka hria , chu chuan ka rilru dân a do va , ka taksa pêngtea sualna dân awm hnênah chuan salah mi hruai ṭhîn , ” tiin chiang takin a sawi a ni . — Rom 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="16"> Entîr nân , kan thinlungin thil sual ti tûr leh rinawm lo tûra min tur et et hian , kan thinlung sal kan nih kher a ngai lo .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="17"> He mi chungchângah hian duhthlan theihna kan la nei a .

(src)="18"> Ииашам ахәыцрақәа мап рыцәкуа ҳара ҳиашаны ҳаанхар ҳалшоит , иааҳакәыршаны аиашамра шыҟоугьы .
(trg)="18"> Ngaihtuahna ṭha lo kan hnâwl chuan , rinawm lohnain min hual vêl chung pawhin rinawmna kan vawng reng thei a ni .

(src)="19"> Иашарыла анхаразы ҳара иаҳҭахуп еилыкка иҟоу агәаԥхашәатә кодекс .
(trg)="19"> Rinawm tûr chuan , nungchang lama mize nghet tak kan neih a ngai a .

(src)="20"> Илахьеиқәҵагоуп , аха аӡәырҩы ауаа иршәырҵаша еиҳа иазхәыцуеит ргәаԥхашәатә ҭагылазаашьа аасҭа .
(trg)="20"> Mahse , lungchhiatthlâk takin , mi tam tak chuan an mi mal nungchang mawi leh ṭha ngaihtuah aiin an ‘ thawmhnaw ’ hâk tûr ngaihtuah nân hun an hmang tam zâwk a .

(src)="21"> Убри аҟынтә феида алгаразы аҭагылазаашьа анцәырҵлак , дара маҷк амцҳәара иақәшаҳаҭхоит .
(trg)="21"> Chuvângin , an dinhmun mil zêlin rinawm lohna thiltih engemaw chen chu an inthiam chawp ṭhîn a ni .

(src)="22"> Абар уи иазкны шәҟәык аҿы иану : « Ишыҟаҵәҟьоу иуҳәозар , ҳара амцҳәаразы аҳәаа шьақәҳаргылоит , уи аҳәаа ҳанахымсуа ҳиашоуп ҳәа ҳаԥхьаӡоит » ( The [ Honest ] Truth About Dishonesty ) .
(trg)="22"> Rinawm lohna chungchâng ziakna lehkhabu , The ( Honest ) Truth About Dishonesty tih chuan heti hian a sawi : “ A nihna takah chuan , rinawm nia inhriatna min hlohtîr lo tâwkin mite kan bum ṭhîn , ” tiin .

(src)="23"> Аха иҟоума узықәгәыӷуа астандарт , аиашамра иамоу аҳәаа аилкаара иуцхраауа , уи аҩыза аҳәаа зынӡа иҟазар ?
(trg)="23"> Mahse , rinawm lohna pawm theih chin awm a nih ngai chuan , eng chen nge ni ang tih chungchângah tehna rin tlâk a awm em ?

(src)="24"> Насыԥны , уи аҩыза астандарт ыҟоуп .
(trg)="24"> A awm avângin kan lâwm hle .

(src)="25"> Миллионҩыла ауаа адунеи ахьынӡанаӡааӡо ирыԥхьаӡоит уи Абиблиа шакәу .
(trg)="25"> Khawvêla mi maktaduai tam tak chuan Bible chu tehna rin tlâk a ni tih an pawm a .

(src)="26"> Уа иануп зеиԥшыҟам агәаԥхашәатә кодекс ( Аԥсалом 18 : 8 [ 19 : 7 , АдҾ ] ) .
(trg)="26"> Bible chuan tehkhin rual loh nungchang mawi leh ṭha tehna a nei a .

(src)="27"> Абиблиа иаҳнаҭоит узықәгәыӷша анапхгара аҭаацәаратә ԥсҭазаара , аусура , агәаԥхашәатә , насгьы адоуҳатә ҭагылазаашьақәа рганахьала .
(trg)="27"> ( Sâm 19 : 7 ) Chu chuan chhûngkaw nun , hnathawh chungchâng , nungchang lam , leh thlarau lam tâna kaihhruaina rin tlâk tak a pe a ni .

(src)="28"> Абиблиа аамҭа иԥнашәахьеит .
(trg)="28"> Chu kaihhruainate chuan fiah a dâwl a .

(src)="29"> Уа иану азакәанқәеи апринципқәеи амилаҭқәеи арасақәеи зегьы рзы ихәарҭо́уп .
(trg)="29"> Chûng dânte leh thu bulte chu hnam tin te , chi tin te , leh mi tinte tân a ni a .

(src)="30"> Абиблиа анҭаҳҵаауа , уа иану ҳаназхәыцуа , насгьы уи алабжьарақәа ҳхы ианаҳархәо , ҳгәы аиашара иаҳаршьцылоит .
(trg)="30"> Bible thute chhiar a , ngun taka ngaihtuahna leh a thurâwnte zawmna hmangin rinawm tûr leh dik taka awm tûrin kan thinlung kan sawizawi thei a ni .

(src)="31"> Ус шакәугьы , аиашамра ҳаиааирц азы , Абиблиа аҟынтә адырра мацара азхом .
(trg)="31"> Chutichung pawhin , rinawm lohna do hneh thei tûr chuan Bible hriatna dik neih aia tam a ngai a .