# ab/2016001.xml.gz
# ky/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Мазмуну

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Бардык адамдар Ыйык Китепте жазылган төмөнкү принципке ылайык жашаса , дүйнөдөгү абал жакшырабы ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> « Бардык жагынан чынчыл болууну каалайбыз » .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> « Күзөт мунарасы » журналынын ушул санында чынчылдык кандайча жашообуздун бардык тармактарына таасир этери талкууланат .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Чынчылдык « эскирдиби » ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Чынчыл эместиктин зыяны 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="9"> Чынчылдыктын пайдасы 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="10"> Ыйык Китеп адамды өзгөртө алат

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="11"> « Жок дегенде , бир жыл тынч , бактылуу жашайынчы » 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="12"> Билесиңерби ?

(src)="14"> 10
(trg)="13"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="14"> Канткенде жан дүйнөбүз жай алат ?
(trg)="15"> 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="16"> Көөнөрбөс акыл - насаат

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="17"> Тынчсызданбагыла 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="18"> Ыйык Китепте эмне деп айтылат ?

(src)="19"> 16
(trg)="19"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# ky/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> МУКАБАДАГЫ ТЕМА | ЧЫНЧЫЛ БОЛУУНУН ПАЙДАСЫ

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Япониялык Хитоши жумушка орноштуруу агенттигинин эсеп - кысап бөлүмүндө иштечү .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Бир жолу анын жетекчиси эсеп - кысап отчётун текшерип жатып отчётту өзгөртүп жазбай койгонуна нааразы болгон .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="4"> Хитоши андай ишке бара албай турганын түшүндүргөндө , жетекчиси аны жумуштан чыгарам деп коркуткан .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="5"> Акыры , Хитоши жумушсуз калган .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> Хитоши бир нече ай бою жумуш таба албай көңүлү чөккөн .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="7"> Бир жолу жумуш издеп жүрүп бир жумуш берүүчүгө кимдир бирөөнү алдаш керек болгон ишти аткара албай турганын айтканда , тиги киши : « Сиз бир башкача адам экенсиз ! » — деп айткан .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="8"> Ал эми үйүндөгүлөр жана достору Хитошини чынчылдыгы үчүн мактап , кубаттап турушкан .

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="9"> Бирок анын ындыны өчө баштаган .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="10"> « Мен эч кимди алдабай турганымды айтпай эле койгонум оң болобу деп ойлоно баштагам » , — дейт ал .

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="11"> Хитошинин мисалы — чынчылдыкты баары эле баалай бербей турганынын кейиштүү далили .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="12"> Кээ бирөөлөр чынчылдыкты , өзгөчө , бизнес тармагында көп көйгөйлөрдү жараткан нерседей көрүшөт .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="13"> « Тегерегиңдегилердин баары чынчыл эмес адамдар болсо , кээде сен да ошолордой болгуң келип кетет экен » , — дейт Түштүк Африкада жашаган бир аял .

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="14"> Чынчыл эместиктин эң кеңири тараган түрү — калп айтуу .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="15"> Бир нече жыл мурун Амхерсттеги Массачусетс университетиндеги психолог Роберт Фелдман жүргүзгөн изилдөөдөн чоң кишилердин 60 пайызы кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатып 10 мүнөттүн ичинде , жок эле дегенде , бир жолу калп айтары аныкталган .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="16"> Фелдман : « Изилдөөнүн жыйынтыгы бизди аябай таң калтырды .
(trg)="17"> Калп айтуу күнүмдүк турмушта ушундай деңгээлге жетет деп ойлогон эмеспиз » , — деген .

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="18"> Таң калыштуусу , көптөр кимдир бирөө аларды алдаганын жек көргөнү менен , өздөрү башкаларды алдай беришет .

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="19"> Жалган сүйлөө , уурулук жана чынчылдыкка жатпаган ушу сыяктуу нерселердин бүгүнкү күндө кеңири жайылганынын себеби эмнеде ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="20"> Алдамчылыктын коомго тийгизген таасири кандай ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="21"> Баарынан маанилүүсү , канткенде алдамчылыктан алыс болуп , чынчыл бойдон кала алабыз ?

# ab/2016003.xml.gz
# ky/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> МУКАБАДАГЫ ТЕМА | ЧЫНЧЫЛ БОЛУУНУН ПАЙДАСЫ

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> « Анча - мынча чынчыл эмес болуп койсоң эле , чечилип кала турган кыйын жагдайлар көп болот » ( Саманта , Түштүк Африка ) .

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Ушуга кошуласыңарбы ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="4"> Самантага окшоп , баарыбыз эле ушундай кыйын жагдайларга туш болуп көргөнбүз .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="5"> Андайда кандай иш кылганыбыздан эмнени баалаарыбыз айкын билинет .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="6"> Маселен , өз кадырыбызды сактап калуу биз үчүн баарынан маанилүү болсо , чынчылдыкка жатпаган ишке оңой эле барышыбыз мүмкүн .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="7"> Бирок баары ачыкка чыкканда , ошенткенибиздин арты көбүнчө кесепеттүү болот .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="8"> Мамиле ишеничке негизделет .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="9"> Адамдар бири - бирине ишенгенде гана өздөрүн коопсуз сезишет .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="10"> Ишенич болсо бир күндө эле пайда боло калбайт .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="11"> Ал адамдар бирге убакыт өткөрүп , бири - бири менен ачык - айрым сүйлөшкөндө жана бири - биринин жыргалчылыгын көздөгөндө түптөлөт .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="12"> Анткен менен чынчылдыкка жатпаган бир эле сөз же иш ишеничтин тамырын кыйып салышы ыктымал .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="13"> Андайда баарын калыбына келтирүү аябай кыйын болушу мүмкүн .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="14"> Жакын досуңар деп эсептеген кишиңер алдап койгон учурлар болду беле ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="15"> Эгер болсо , өзүңөрдү кандай сездиңер эле ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="16"> Силерди сатып кеткендей сезилип , жаман болгонуңар шексиз .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="17"> Ооба , чынчыл эместик эң ынак мамиленин да пайдубалына доо кетирет .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="18"> Калифорния университетинде экономика боюнча профессор Роберт Иннес жүргүзгөн изилдөөдөн « чынчыл эместиктин жугуштуу экени » аныкталган .

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="19"> Аны вируска окшоштурса болот : алдамчылар менен канчалык көп мамилелешсеңер , алардын ошол « оорусун » жуктуруп алуу ыктымалдыгы ошончолук жогору болот .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="20"> Чынчыл эместиктин торуна түшүп калбоо үчүн эмне кылуу керек ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="21"> Бул жагынан бизге Ыйык Китеп жардам бере алат .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="22"> Эмесе , андагы айрым принциптерге токтололу .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="23"> АНЫКТАМАСЫ : Чындыкты билүүгө акысы бар бирөөгө жалган маалымат берүү .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(trg)="24"> Ошондой эле калп айтууга кишини адаштыруу үчүн ага туура эмес жана бурмаланган маалымат берүү , алдаш үчүн негизги маалыматты жашырып коюу жана туура эмес таасир калтырыш үчүн болгон нерсени апыртып айтуу кирет .

(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="25"> ЫЙЫК КИТЕПТЕ ЭМНЕ ДЕЛЕТ ?

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="26"> « Жахаба арамзадан жийиркенет , ал эми чынчыл адамдар менен жакын мамиледе болот » .

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="27"> « Жалгандыктан баш тарткан соң , мындан ары ар бириңер жакыныңарга чындыкты айткыла » .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="28"> АНЫКТАМАСЫ : Кимдир бирөөнүн аброюн түшүрө турган жалган сөздөрдү айтуу , жамандоо .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="29"> ЫЙЫК КИТЕПТЕ ЭМНЕ ДЕЛЕТ ?

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="30"> « Кара ниет тымызын кайраштырат , жалаачы жакын досторду бөлөт » .

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="31"> « Отун жок жерде от өчөт , жалаачы жок жерде уруш басылат » .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="32"> АНЫКТАМАСЫ : Акчасына же мүлкүнө ээ болуу үчүн бирөөнү алдоо .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="33"> ЫЙЫК КИТЕПТЕ ЭМНЕ ДЕЛЕТ ?

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="34"> « Жарды , кыйналып жүргөн жалданма жумушчуңду . . . акысын берип жатканда алдаба » .

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="35"> « Бей - бечараны алдаган киши анын Жаратканына акарат кылат , ал эми жардыга кайрымдуулук көрсөткөн киши Аны даңктайт » .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="36"> АНЫКТАМАСЫ : Бирөөгө таандык нерсени уруксаты жок алуу .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="37"> ЫЙЫК КИТЕПТЕ ЭМНЕ ДЕЛЕТ ?

(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="38"> « Ким уурулук кылып жүрсө , мындан ары уурулук кылбасын .

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="39"> Андан көрө , муктаж болгонго бир нерсе бере алгыдай болушу үчүн , өз колу менен пайдалуу иш аткарып , талыкпай эмгектенсин » .

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="40"> « Алданбагыла . . . уурулар да , ач көздөр да , аракечтер да , башкаларга тил тийгизгендер да , талап - тоноочулар да Кудайдын Падышалыгын мурастабайт » .

# ab/2016004.xml.gz
# ky/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> МУКАБАДАГЫ ТЕМА | ЧЫНЧЫЛ БОЛУУНУН ПАЙДАСЫ

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> « Бардык жагынан чынчыл болууну каалагандыктан биз абийирибиздин таза экенине бекем ишенебиз » .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Ыйык Китептин түп нускасында колдонулган , кээде « чынчылдык » деп которулган грек сөзү сөзмө - сөз табиятынан жакшы нерсени билдирет .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Ошондой эле суктанып карай тургандай моралдык маанидеги сулуулук дегенди туюнтат .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Исанын жолдоочулары элчи Пабылдын « бардык жагынан чынчыл болууну каалайбыз » деген жогорудагы сөздөрүнө олуттуу карашат .

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Бул өз ичине эмнени камтыйт ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Бардык эле адамдар үйүнөн чыгарда эртең мененкисин күзгүгө каранат .

(src)="8"> Избан ?
(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="8"> Себеби баары эле сырткы көрүнүшүнүн жакшы болушун каалайт .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="9"> Бирок өзгөчө стилде кыркылган чачтан же саркеч кийимден алда канча маанилүү нерсе бар .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="10"> Чынында , сырткы келбетибизди сулуу кылган да , бузган да — ички дүйнөбүз .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="11"> Кудайдын Сөзүндө адамдардын баары жамандык кылууга жакын келери ачык айтылган .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="12"> Башталыш 8 : 21де : « Адамдын жүрөгү жаштайынан эле жамандыкка жакын » , — деп жазылган .

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="13"> Андыктан чынчыл болгубуз келсе , күнөөгө түртүп турган тубаса каалообуз менен күрөшүшүбүз керек .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="14"> Элчи Пабыл : « Жүрөгүмдө Кудайдын мыйзамынан ырахат алам , ал эми денемде башка мыйзам бар экенин көрүп турам .
(trg)="15"> Бул мыйзам акылымдагы мыйзамга каршы күрөшүп , мени денемдеги күнөөнүн мыйзамына туткун кылып келет » — деп , ошондой күрөштү эң сонун сүрөттөгөн .

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="16"> Алсак , жүрөгүбүз жаман ойго түртүп , чынчылдыкка жатпаган нерсени кылууга азгырык күч болгон күндө да , жүрөгүбүздүн каалоосуна жетеленүүгө милдеттүү эмеспиз .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="17"> Андайда ага багынуу да , багынбай коюу да өз эркибиз .

(src)="18"> Ииашам ахәыцрақәа мап рыцәкуа ҳара ҳиашаны ҳаанхар ҳалшоит , иааҳакәыршаны аиашамра шыҟоугьы .
(trg)="18"> Эгер жаман ойго алдырбай , аны четке каксак , алдамчылыкка толгон чөйрөдө жашасак да , чынчыл бойдон кала алабыз .

(src)="19"> Иашарыла анхаразы ҳара иаҳҭахуп еилыкка иҟоу агәаԥхашәатә кодекс .
(trg)="19"> Чынчыл болуу үчүн бизде адеп - ахлак нормалары болушу зарыл .