# ab/2016162.xml.gz
# kl/2016162.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Бесплатно .
(trg)="9"> Tunissuteqarumallutit www.jw.org alakkaruk .

(src)="3"> Хәыда - ԥсада .
(trg)="10"> Biibili 2000 - mi naqitigaq atorneqartarpoq .

(src)="4"> Ари аҭыжьымҭа адунеизегьтәи абиблиатә рҵаратә ус иахәҭакуп , хатәгәаԥхарала иалаҵоу аԥарала иҟоуп , насгьы Иегова ишаҳаҭцәа имҩаԥыргоит .
(trg)="11"> © Danmarkimi Biibilissiiniaqatigiit .
(trg)="12"> NW - mik allassimasoqaraangat New World Translation of the Holy Scriptures atorneqartarpoq .

(src)="6"> Егьи аиҭага : АдҾ — ацитатақәа еиҭагоуп урысшәала иҭыжьу « Иԥшьоу Аҩыра — Адунеи ҿыц аиҭага » аҟынтә
(trg)="13"> Biibilimit issuaanerit ilaanni oqaatsit ilaat erseqqissaatitut uingasunngortinneqartarput .

# ab/2016163.xml.gz
# kl/2016163.xml.gz


(src)="2"> Ааԥынра 33 шықәса ҳ . ҳ .
(trg)="2"> Ukiumi 33 - mi upernaakkut Jiisusi Nazaretimioq toqutaavoq .

(src)="3"> Назареттәи Иисус дкыдҵаны дшьын .
(src)="4"> Ауаа аҿагылара ргәазҭаиҵоит ҳәа ахара идырҵеит , гәымбылџьбарала дрыпҟеит , насгьы ашьаҟа дкыдырҵеит .
(trg)="3"> Tunngavissaqanngitsumik pikitsitsisutut unnerluutigineqarpoq , peqqarniitsumik persuttarneqarpoq nappakkamullu kikiattugaalluni .

(src)="5"> Иара ӷәӷәала дгәаҟны дыԥсит .
(trg)="4"> Naalliungaarluni toquvoq .

(src)="6"> Аха Анцәа Иисус иԥсы ҭеиҵеит , насгьы 40 мшы рышьҭахь иара ажәҩан ахь дцеит .
(trg)="5"> Guutilli toqusunit makitippaa , ullullu 40 - t qaangiummata Jiisusi qilaliarpoq .

(src)="7"> Ари ажәабжь Аевангелиақәа ԥшьба рҟны иануп , урҭ Ақьырсиан Бырзен Ҩырақәа ( ма Ауасиаҭ Ҿыц ) ирыхәҭакуп .
(trg)="6"> Oqaluttuaq tamanna immikkuullarissoq iivangkiiliuni Kristumiut Allagaataanni Grækerisuuni , aamma Testamentitaatut taaneqartartumi , allaatigineqarpoq .

(src)="8"> Иҟалаҵәҟьазма урҭ ахҭысқәа ?
(trg)="7"> Ilumut taama pisoqarpa ?

(src)="9"> Ари азҵаара хшыҩзышьҭрала иазнеитәуп .
(trg)="8"> Apeqqut tamanna pingaaruteqarluinnarpoq .

(src)="10"> Уи хыҭҳәаазар , ақьырсиантә гәрахаҵара ҵакыдоуп , насгьы џьанаҭ дгьыл аҿы наӡаӡатәи аԥсҭазааразы агәыӷра инамӡоу гәыхәтәуп ( 1 Коринфаа рахь 15 : 14 ) .
(trg)="9"> Taama pisoqarsimanngippat kristumiut uppernerat paratiisimilu naassaanngitsumik inuunissamik neriuutaat tunngavissaqassanngillat .
(trg)="10"> ( 1 Korinthimiut 15 : 14 ) Taamatulli pisoqarsimappat inuiaat nuannersumik , aamma illit misigisinnaasannik , siunissaqarput .

(src)="12"> Ирнузеи нас Аевангелиақәа — аиаша , мамзаргьы ахыҭҳәаа ?
(trg)="11"> Taamaattumik iivangkiiliut piviusuuppat imaluunniit oqaluttualiaannaappat ?

(src)="13"> Аевангелиақәа амифқәеи алегендақәеи ирыҿурԥшуазар , урҭ иааџьоушьартә ииашоуп , насгьы рацәак ихадам ахәҭақәа инҭкааны ирзааҭгылоит .
(trg)="12"> Oqaluttualiat tunngavissaqanngitsut assiginagit iivangkiiliunik allattut pisut annikitsualuttortaat eqqoqqissaartumik allaatigisarpaat .

(src)="14"> Иаҳҳәап , абиблиатә текст аҿы иануп агеографиатә ҭыԥқәа рыхьӡқәа рацәаны , урҭ рҟынтә акыр лабҿаба иубар улшоит .
(trg)="13"> Assersuutigalugu sumiiffippassuit , ullumikkut suli takornariarneqarsinnaasut , taagorneqarput .

(src)="15"> Аевангелиақәа рҿы иҟаҵәҟьаз ауаа рыӡбахә аҳәоит , урҭ шыҟаҵәҟьаз аҭоурыхҭҵааҩцәагьы ишьақәдырӷәӷәоит ( Лука 3 : 1 , 2 , 23 ) .
(trg)="14"> Inuit oqaluttuarisaanermik ilisimatuunit upperisamik sammisaqanngitsunit uppernarsarneqarsinnaasut eqqaaneqarput . – Lukasi 3 : 1 , 2 , 23 .

(src)="16"> Иисус Христос иӡбахә рҳәоит актәи , насгьы аҩбатәи ашәышықәсақәа рзы инхоз ибиблиатәым авторцәа * .
(trg)="15"> Jiisusi ukiuni 100 - ni siullerni 100 - kkunnilu atuakkiortunit upperisamik sammisaqanngitsunit eqqaaneqartarpoq .

(src)="17"> Аевангелиақәа рҿы иаагоу Иисус дшыршьыз аметод усҟантәи аамҭазы Римтәи аимпериаҿы рхы иадырхәоз ашьра аметодқәа ирықәшәоит .
(trg)="16"> * Toqunerata iivangkiiliuni allaatigineqarnera Romamiut taamani toqutseriaasiannut naapertuuppoq .
(trg)="17"> Tamatuma saniatigut pisut piviusorsiortumik unneqqarissumillu allaatigineqarput – allaat Jiisusip apustilii ajortumik allaatigineqarput .

(src)="18"> Уи адагьы , ахҭысқәа еилых ҟамҵакәа , мцык аламҵакәа иануп , насгьы Иисус иҵаҩцәа ԥыҭҩык рыгхақәаҵәҟьагьы арбоуп ( Матфеи 26 : 56 ; Лука 22 : 24 — 26 ; Иоанн 18 : 10 , 11 ) .
(trg)="18"> ( Matthæusi 26 : 56 ; Lukasi 22 : 24 - 26 ; Johannesi 18 : 10 , 11 ) Tamakkunannga ersersinneqarpoq iivangkiiliunik allattut Jiisusi unneqqarissumik eqqoqqissaartumillu allaatigisaraat .

(src)="19"> Арҭ афакторқәа зегьы ишьақәдырӷәӷәоит аевангелистцәа Христос иԥсҭазаара аҟынтә ахҭысқәа мцык аламҵакәа , насгьы ишыҟаҵәҟьаз ишанырҵаз .
(trg)="19"> Jiisusip inuusimanera toqusimaneralu inuppassuarnit upperineqaraluartoq inuit ilaasa makititaanera apeqqusertarpaat .

(src)="20"> Аӡәырҩы ауаа агәра ргоит Иисус дшыҟаз , насгьы дшыԥсыз , аха шьоукы иԥсы шҭалаз агәра ргаӡом .
(trg)="20"> Allaat apustiliisa makititaanera tusaqqaaramikku upperinngikkaluarpaat .

(src)="21"> Апостолцәаҵәҟьагьы Иисус иԥсы ҭоуп ҳәа анрарҳәа , раԥхьа агәра рымгеит ( Лука 24 : 11 ) .
(trg)="21"> ( Lukasi 24 : 11 ) Pisunili arlalinni apustilit allat ilagalugit Jiisusi makititaasimasoq takugamikku qularunnaarput .

(src)="23"> Иаҳҳәап зны иара 500 - ҩык инареиҳаны ауаа дрызцәырҵит ( 1 Коринфаа рахь 15 : 6 ) .
(trg)="22"> Allaat pisumi ataatsimi 500 - t takunnittuupput . – 1 Korinthimiut 15 : 6 .

(src)="24"> Иисус иҵаҩцәа рхақәиҭреи рыԥсҭазаареи ашәарҭара иҭаргыланы иԥсҭалара атәы ауаа ирзеиҭарҳәон , дызшьызгьы уахь инарылаҵаны ( Аусқәа 4 : 1 — 3 , 10 , 19 , 20 ; 5 : 27 — 32 ) .
(trg)="23"> Apustilit tigusaasinnaagaluarlutik toqutaasinnaagaluarlutillu Jiisusip makititaanera sapiillutik tamanut – allaat taassuminnga toqutaatitsisunut – nalunaajaatigaat .
(trg)="24"> ( Apustilit Suliaat 4 : 1 - 3 , 10 , 19 , 20 ; 5 : 27 - 32 ) Apustilit taama amerlatigisut Jiisusip makititaanera qularisuugunikku taama sapiitsigisimassagaluarpat ?

(src)="25"> Иаадырԥшрызма ус еиԥш иҟоу агәымшәара иҵаҩцәа , иара иԥсы шҭалаз агәра рымгозҭгьы ?
(trg)="25"> Jiisusip makititaanera taamanikkut nalitsinnilu kristumiuussusermut tunngaviulluinnarpoq .

(src)="26"> Христос иԥсҭалара афакт абзоурала ақьырсианра ари адунеи анырра ӷәӷәа анаҭоит .
(trg)="26"> Jiisusip toqunera makititaaneralu pillugit iivangkiiliuni allassimasut oqaluttuarisaanermut naapertuunnerat ersarippoq .

(src)="28"> Урҭ Аевангелиақәа шәыхшыҩ азышьҭны шәрыԥхьозар , агәра жәгоит уа иаагоу ахҭысқәа ииашаҵәҟьаны ишыҟаз .
(trg)="27"> Taakku atuaqqissaarukkit taamani pisut upperinerulissavatit .

(src)="29"> Арҭ ахҭысқәа зыҟалаз еилышәкаар , шәыгәрахаҵара еиҳагьы иӷәӷәахоит .
(trg)="28"> Tamakkununngali pissutaasut paasigukkit uppernerit nakussatsinneqassaaq .

(src)="30"> Уи анаҩстәи астатиа ишәеилнаркаауеит .
(trg)="29"> Allaaserisap tulliani pissutaasut sammineqarput .

(src)="31"> Иаҳҳәап , римтәи аҭоурыхҭҵааҩ Та́цит ( диит 55 шықәса раҟара ҳ . ҳ . ) иҩит « ари ахьӡ ( ақьырсианцәа ) зхылҿиааз Христос , Тибери ихаан апрокуратор Понти Пилат иоуп дызшьыз » ҳәа .
(trg)="30"> Tacitus , ukiup 55 - ip missaani inuusoq allappoq “ Kristusi , kristumiut ateqaatigisaat , Tiberiusip naalakkersuinerata nalaani nunami naalagaanerutitatta Pontiusip Pilatusip assaani naalliunnartumik toqutaasoq ” .

(src)="32"> Иара убас Иисус иӡбахә рҳәоит римтәи аҭоурыхҭҵааҩ Светони ( I ашәышықәса ҳ . ҳ . ) , аиудеитәи аҭоурыхҭҵааҩ Иосиф Флави ( I ашәышықәса ҳ . ҳ . ) , насгьы Плини Аиҵбы , Вифиниа анапхгаҩы ( II ашәышықәса алагамҭа ҳ . ҳ . ) .
(trg)="31"> Svetoniusip ( ukiut 100 - t siulliit ) , juutit oqaluttuarisaanerannik ilisimatuup Josefusip ( ukiut 100 - t siulliit ) aamma Pliniusip Nukarliup , Bityniami naalagaatitap ( ukiut 100 - kkut ) , Jiisusi eqqartorpaat .

(src)="33"> Христос ауаатәыҩса ириҭаз анырра ӷәӷәа уазхәыцуазар , иазыԥштәума иара и́ҟазаареи иԥсҭалареи шьақәзырӷәӷәо ибиблиатәым ахыҵхырҭақәа еиҳаны иԥшаахоит ҳәа ?
(trg)="32"> Ukiuni 100 - ni siullerni atuakkiortut allat Jiisusip inuuneranik makititaaneranillu uppernarsaanissaat naatsorsuutigineqarsinnaava ?

(src)="34"> Ус акәымхаргьы ҟалоит .
(trg)="33"> Taamaattariaqanngilaq .

(src)="35"> Акы , Аевангелиеқәа 2 000 шықәса раҟара раԥхьа иҩын .
(trg)="34"> Siullertut , iivangkiiliut ukiut 2000 - ngajaat matuma siorna allanneqarput .
(trg)="35"> Allakkat ikittuinnaat taama pisoqaatigipput .

(src)="36"> Уи аамҭаз иҟаз егьырҭ аҩыратә хыҵхырҭақәа маҷны иаанхеит ( 1 Пиотр 1 : 24 , 25 ) .
(trg)="36"> ( 1 Petrusi 1 : 24 , 25 ) Aamma Jiisusip akerlilersortaasa taassuma upperineqarsinnaanera allaatiginavianngilaat .

(src)="37"> Ҩбагьы , Иисус иҿагылаҩцәа иаанрыжьрымызт иара дшыҟаз иазкыз аҩыратә шьақәырӷәӷәарақәа .
(src)="38"> Матфеи иҟынтә Аевангелие аҿы иануп Иисус иаӷацәа иԥсы шҭалаз анеилыркаа , уи ажәабжь ауаа ирыламҵәарц рҽазыршәеит ҳәа ( Матфеи 28 : 11 — 15 ) .
(trg)="37"> Jiisusip makititaanera pillugu Petrusi , apustilit ilaat , ima nassuiaavoq : “ Guutip ullut pingajuanni makitippaa takuneqartillugulu , inunnut tamanut pinnagu uatsinnulli ilisimannittussatut Guutimit qinigaareersimasunut , uatsinnut taassuminnga nereqatiginnillutalu imeqatiginnittunut toqusunit makinnerata kingornagut . ”

(src)="40"> Даныбзаха , дангыла ашьҭахь Иареи ҳареи акреицаҳфон , акреицаҳжәуан » ( Аусқәа 10 : 40 , 41 ) .
(trg)="38"> ( Apustilit Suliaat 10 : 40 , 41 ) Sooq inunnut tamanut takutinngila ?

(src)="41"> Иаа́нагома урҭ ажәақәа Иисус иԥсы шҭалаз ауаа ирцәиҵәахыр иҭахын ҳәа ?
(trg)="39"> Matthæusip iivangkiiliuani allaatigineqarpoq upperisarsiornikkut akerlilersuisut Jiisusip makititaaneranik nutaarsiassap siaruarnissaa unitsinniarsarigaat . – Matthæusi 28 : 11 - 15 .
(trg)="40"> Jiisusip makititaanini isertuunniarsaraa ?

(src)="42"> Мап , избанзар Пиотр анаҩс иҳәеит : « Уи ҳарҭ иҳадиҵеит зыԥсы ҭоугьы , иҭамгьы рықәнага ӡбаҩыс аиура Анцәа Иара инапы ишаниҵаз ауаажәлар ирылаҳарҵәаларазы , шаҳаҭцәас ҳауразы » ( Аусқәа 10 : 42 ) .
(trg)="41"> Naamik , Petrusimi ima nangippoq : “ [ Peqquaatigut ] inunnut oqaluussissutigeqqullugu nalunaajaatigeqqullugulu taannaasoq Guutip inuusunik toqusimasunillu eqqartuussisussanngortitaa . ”
(trg)="42"> Ulloq manna tikillugu kristumiut ilumoortut taamaaliortuarput . – Apustilit Suliaat 10 : 42 .

# ab/2016164.xml.gz
# kl/2016164.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА
(trg)="1"> SAMMISAQ PINGAARNEQ

(src)="2"> « Аӡәы заҵәык ихҟьаны адунеи агәнаҳа аҭааит , агәнаҳа — аԥсра ахылҿиааит » ( Римаа рахь 5 : 12 )
(trg)="2"> ‘ Inukkut ataasiinnakkut [ Adamikkut ] ajorti silarsuarmut tikiuppoq ajortikkullu toqu tikiulluni . ’ – Romamiut 5 : 12

(src)="3"> Ишәҭахума шәара наӡаӡа шәынхалар ?
(trg)="3"> “ Naassaanngitsumik inoorusuppit ? ”
(trg)="4"> Taama aperineqartuuguit qanoq akissavit ?

(src)="4"> Еиҳараҩык ауаа « ааи » рҳәар ҟалап , аха наӡаӡа анхара ҟалашьа амам ҳәа ргәы иаанагоит .
(trg)="5"> Inuit amerlanerit angissagunarput , oqassappulli taamatut eqqarsarneq piviusorsiornerunngitsoq .

(src)="5"> Аӡәырҩы ирыԥхьаӡоит , аԥсра – ари аԥсҭазаара иахәҭаку , узцәымцо акоуп ҳәа .
(trg)="6"> Oqartarput toqu inuunerup ilagiinnaraa , kikkut tamarmik atugassarigaat .

(src)="6"> Аха азҵаара ԥсахны ишәазҵаар : « Шәазхиоума аԥсра ? »
(trg)="7"> Imali aperineqaruit qanoq akissavit : “ Toqunissat piareersimaffigiviuk ? ”

(src)="8"> Иаабац аҭагылазаашьақәа рҿы инхо еиҳараҩык ауаа « мап » рҳәоит .
(trg)="8"> Amerlanerit naaggaassagunarput .

(src)="9"> Иҳаилнаркаауазеи уи ?
(trg)="9"> Tamanna sumik ersersitsiva ?

(src)="10"> Ауаа ауадаҩрақәеи арыцҳарақәеи ишрықәшәогьы аԥсра рҭахӡам .
(trg)="10"> Erloqisaraluarluta inoorusunnerput nalinginnaavoq .

(src)="12"> Уаҟа иануп : « Иара ауаа рыгәқәа ирҭеиҵеит наӡаӡа аҟазаара » ( Екклезиаст [ Экклезиаст ] 3 : 11 ) .
(trg)="11"> Biibilimi allassimavoq Guutip ‘ naassaanngissuseq inuit uummataanniitikkaa ’ , tassa inoorusussuseqartillugit pinngortikkai . – Oqaluussisartup oqaasii 3 : 11 , quppernerup ataatungaani ilanngussaq .

(src)="13"> Аха иахьа аӡәгьы наӡаӡа дынхаӡом .
(trg)="12"> Inuilli naassaanngitsumik inuuneq ajorput .

(src)="14"> Иҟалазеи ?
(trg)="13"> Pissutsit qanga ajorsigamik ?

(src)="15"> Насгьы иҟаиҵазеи Анцәа аҭагылазаашьа ириашарц азы ?
(trg)="14"> Aamma pissutsit aaqqinniarlugit Guuti iliuuseqarpa ?

(src)="17"> Уи адагьы , урҭ аҭакқәа Иисус игәаҟреи иԥсреи зыхҟьаз амзызқәа ирыдҳәалоуп .
(trg)="15"> Akissut Biibilimeersoq tuppallernartoq Jiisusip naalliunneranut toquneranullu pissutaasumut attuumassuteqarluinnarpoq .

(src)="18"> Абиблиа ашәҟәы Аҟазаара ( Бытие ) раԥхьатәи х - хык рҟны иаҳәоит , Анцәа раԥхьатәи хаҵеи - ԥҳәыси Адами Евеи наӡаӡа анхара алшара шриҭаз , насгьы уи азы иҟаҵалатәу шреиҳәаз .
(trg)="16"> Mosesimik allakkani siullerni kapitalini 1 - miit 3 - mut allassimavoq Guutip inuit aappariit siulliit , Adami Evalu , naassaanngitsumik inuujumagunik qanoq iliortariaqarnerannik oqaluttuukkai .

(src)="19"> Абиблиаҿы иара убас иануп ауаа Анцәа ишизымӡырҩыз , уи алшарагьы шырцәыӡыз .
(trg)="17"> Nangillunilu allassimavoq Guutimut naalannginnermikkut periarfissartik annaagaat .

(src)="20"> Ари аҭоурых имариоу абызшәала иҩуп , убри аҟынтә шьоукы уи лакәны ирыԥхьаӡоит .
(trg)="18"> Oqaluttuap paasiuminartumik allagaanera pissutigalugu inuit ilaasa oqaluttualiaannaanerartarpaat .

(src)="21"> Аха иҟоуп имаҷымкәа ашьақәырӷәӷәарақәа ашәҟәы Аҟазаара Аевангелиақәа реиԥш , мцра злам аҭоурыхтә нҵамҭоуп ҳәа * .
(trg)="19"> Mosesimilli allakkat siulliit iivangkiiliut assigalugit oqaluttuarisaanermut naapertuullutillu eqqoqqissaarput .
(trg)="20"> *

(src)="22"> Иахылҿиаазеи Адам иааирԥшыз азымӡырҩра ?
(trg)="21"> Adamip naalannginnera qanoq kinguneqarpa ?

(src)="23"> Абиблиаҿы иануп : « Аӡәы заҵәык ихҟьаны адунеи агәнаҳа аҭааит , агәнаҳа — аԥсра ахылҿиааит , абасала , урҭ зегьы иԥсуа - ианыҵуа уааԥсырахеит , избан акәзар агәнаҳа иаҵалт » ( Римаа рахь 5 : 12 ) .
(trg)="22"> Tamanna Biibilimi ima akineqarpoq : “ Soorlu inukkut ataasiinnakkut ajorti silarsuarmut tikiuttoq ajortikkullu toqu tikiulluni , taamatut toqu inunnut tamanut annguppoq tamarmik ajortuliormata . ”
(trg)="23"> ( Romamiut 5 : 12 ) Adami Guutimut naalanngilluni ajortuliornermigut naassaanngitsumik inuusinnaajunnaarpoq naggataatigullu toqulluni .

(src)="24"> Адам Анцәа дизымӡырҩӡеит , агәнаҳа ҟаиҵеит .
(trg)="24"> Siuaarigatsigu ajortiliuneq kingornupparput .

(src)="26"> Иара ҳаихылҵит аҟынтә , ҳара иаҳҭынхеит агәнаҳа .
(trg)="25"> Taamaattumik napparsimasarlutalu utoqqalisarlutalu toqusarpugut .

(src)="27"> Уи иахҟьаны ҳачмазаҩхоит , ҳажәуеит , ҳаԥсуеит .
(trg)="26"> Tamanna meeqqat angajoqqaaminnit timip pinngoqqaataanik kingornussisarnerat pillugu ilisimatuut paasisaannut naapertuuppoq .

(src)="29"> Аха иҟаиҵазеи Анцәа аҭагылазаашьа ариашаразы ?
(trg)="27"> Pissutsilli aaqqinniarlugit Guuti iliuuseqarpa ?

(src)="30"> Анцәа ирхынҳәит Адам ихарала ауаа ирцәыӡыз наӡаӡа анхара алшара .
(trg)="28"> Aap , Guuti pissutsit aaqqinniarlugit – imaluunniit Adamip kinguaaminut ingerlateqqissinnaanngisaa , tassa naassaanngitsumik inuuneqalersinnaaneq , utertinniarlugu – iliuuseqarpoq .

(src)="31"> Ишԥаҟаиҵеи уи ?
(trg)="29"> Qanoq ?

(src)="32"> Римаа рахь 6 : 23 аҿы иануп : « Избан акәзар агәнаҳарақәа рылҵшьас , шьаугас ирзыҟоу аԥсроуп » .
(trg)="30"> Romamiunut allakkani 6 : 23 - mi allassimavoq ‘ ajortip akissarsiarititaa tassaasoq toqu ’ .

(src)="33"> Уи иаа́нагоит аԥсра — ари агәнаҳа алҵшәа шакәу .
(trg)="31"> Adami ajortuliorami toquvoq .

(src)="34"> Адам агәнаҳа ҟаиҵеит , убри азы дыԥсит .
(trg)="32"> Taamatuttaaq uagut ajortiliugatta toqusarpugut .

(src)="35"> Ҳара уи ихылҵыз ҳауп , убри аҟынтә агәнаҳа ҟаҳҵоит , уи иахылҿиаауеит аԥсра .
(trg)="33"> Guutilli asanninnermigut ajortimit nammineq pisuussutiginngisatsinnit aniguisikkumalluta ernini Jiisusi aallartippaa .

(src)="36"> Аха уи ҳара иаҳхарам , избанзар агәнаҳа шҳамаз ҳиит .
(trg)="34"> Jiisusip toquneragut naassaanngitsumik inuuneqalersinnaavugut

(src)="37"> Анцәа абзиабара аарԥшны Иԥа Иисус Христос даҳзааишьҭит « агәнаҳарақәа » рҟынтә ҳҿихырц азы .
(src)="38"> Ҟалашьас иамази уи ?
(trg)="35"> Taamaaliorpoq angutip ataatsip , Adamip naammalluinnartuusup , naalannginnermigut ajorti toqulu atuutilersitai angutip ataatsip naammalluinnartup toqumut allaat naalannermigut atuukkunnaarsissinnaammagit .

(src)="40"> Агәнаҳареи аԥсреи инаӡаз Адам иҟынтә иҳауит , убри аҟынтә даҭахын даҽаӡәы инаӡаз ауаҩы Анцәа иахь дыԥсаанӡа аӡырҩра аарԥшны уи агәнаҳа аҟынтә ҳҿызхшаз .
(trg)="36"> Tamanna Biibilimi ima nassuiarneqarpoq : “ Soorlumi inuup ataatsip naalanngitsuliorneratigut inuit amerlasuut ajortilinngortut , taamatut inuup ataasiinnarluinnaap naalanneratigut inuit amerlasuut iluartunngorumaarput . ”

(src)="41"> Абар Абиблиа уи шҳаилнаркаауа : « Аӡә иааирԥшыз азымӡырҩра иахҟьаны , ауаа рацәа агәнаҳа иаҵалазар , даҽаӡә иҟаиҵаз аӡырҩра иабзоураны , ауаа рацәа рыгәнаҳа рхыххоит » ( Римаа рахь 5 : 19 ) .
(src)="42"> Уи аӡырҩра аазырԥшыз « Аӡәы » Иисус иакәын .
(trg)="37"> ( Romamiut 5 : 19 ) Matumani ‘ inuk naalattoq ’ tassaavoq Jiisusi .

(src)="43"> Иара ажәҩан ааныжьны , инаӡоу уаҩны * диит , нас ҳара ҳзы дыԥсит .
(trg)="38"> Taanna qilammit aqqarpoq inunngorlunilu naammalluinnartoq * uagut pilluta toqusoq .

(src)="44"> Уи абзоурала ҳара иҳалшоит Анцәа иҿаԥхьа иашарыла анхара , насгьы наӡаӡатәи аԥсҭазаара аиура .
(trg)="39"> Tamanna pissutigalugu Guutimit naapertuilluartutut isigineqarsinnaanngorlutalu naassaanngitsumik inuunissamut periarfissaqalerpugut .

(src)="45"> Изаҭаххазеи Иисус иԥсра ?
(trg)="40"> Tamannali pisinnaassappat sooq Jiisusi toqusariaqarpa ?

(src)="46"> Илымшаӡози Зегьзымчу Анцәа Адам ихылҵыз зегьы наӡаӡа анхара алшара рыҭара ?
(trg)="41"> Adamip kinguaavi naassaanngitsumik inuusinnaanerat Guutip Ajugaqanngitsup nalunaarutigiinnarsinnaannginnamiuk ?

(src)="47"> Ҳәарада иара имоуп уи азы амч .
(trg)="42"> Taamaaliornissamut soorunami oqartussaassuseqarpoq .