# ab/2016001.xml.gz
# kk_Cyrl/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Мазмұны

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Адамдардың барлығы Киелі жазбалардағы мына сөздерді орындаса , өміріміз жақсара түсер ме еді ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> “ Барлық жағдайда адал жүріп - тұрғымыз келеді ” .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> “ Күзет мұнарасының ” осы санында адалдықтың өміріміздің түрлі салаларына қалай әсер ететіні сөз етіледі .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Адалдық арзандап кеткен бе ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3 - бет

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Өтірік өрге баспайды 4 - бет

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="9"> Адалдық жақсылыққа жетелейді 6 - бет

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="10"> Киелі кітап адамның өмірін өзгертеді

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="11"> “ Ең болмағанда бір жыл тыныштық пен бақыт сезінейінші ” 8 - бет

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="12"> Сіз білгенсіз бе ?

(src)="14"> 10
(trg)="13"> 10 - бет

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="14"> Ішкі үрей мен сенімсіздік меңдегенде . . . 11 - бет

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="15"> Көненің сөзі — ақылдың көзі

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="16"> Уайымдауды қояйық 15 - бет

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="17"> Киелі кітапта не делінген ?

(src)="19"> 16
(trg)="18"> 16 - бет

# ab/2016002.xml.gz
# kk_Cyrl/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> НЕГІЗГІ ТАҚЫРЫП | АДАЛДЫҚ — АРДЫҢ ІСІ

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Жапонияда тұратын Хитоши қызметкерлерді іріктеп алу агенттігінің бухгалтериясында жұмыс істейтін .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Бірде Хитоши қаржы туралы есепті тексеріп жатқанда , бастығы оған есепті бұрмалап жазуды бұйырады .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Сонда Хитоши бұлай етуге ар - ұжданы жібермейтінін айтады .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> Сөйтіп , ол жұмысынан айырылып қалады .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="6"> Бірнеше ай бойы жұмыс таппағандықтан , Хитошидің көңілі түсе бастады .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="7"> Бір күні ол жұмысқа орналасу үшін сөйлесуге барады .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="8"> Әңгіме барысында Хитоши адамдарды алдауды талап ететін жұмысты істей алмайтынын айтады .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="9"> Сонда жұмыс беруші оның шыншылдығын бағалаудың орнына : “ Сіз біртүрлі адам екенсіз ” , — дейді .

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="10"> Отбасы мен достары Хитошиді адалдығынан таймауға талпындыратын .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="11"> Бірақ ол өз шешіміне күмәндана бастап , “ Ұстанымдарым туралы ашық айтпай - ақ қойсам қайтеді ? ”

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="12"> деп ойлай бастайды .
(trg)="13"> Хитошидің мысалы бір ащы шындықты есімізге салады : бүгінде адамдар адалдықты бағалаудан қалған тәрізді .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="14"> Кейбіреулер адалдықты , әсіресе бизнес әлемінде кедергі деп біледі .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="15"> Оңтүстік Африкада тұратын бір әйел былай дейді : “ Әріптестерімнің көбісі өтірік айтудан тайынбайды .

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="16"> Кейбір кезде мен де өтірік айта салғым келеді ” .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="18"> Осыдан бірнеше жыл бұрын Массачусетстегі Амхерст университетінде сабақ беретін Роберт Фельдман деген психолог бір зерттеу жүргізген болатын .
(trg)="19"> Зерттеудің нәтижесі бойынша , ересек адамдардың 60 пайызы он минуттық әңгіменің барысында кем дегенде бір өтірік айтады екен .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="20"> “ Біз бұндай нәтижені күтпеген едік , — дейді Фельдман . — Өтірік айту кәдімгі нәрсеге айналып кетіпті ” .

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="21"> Бәріміз де өзімізге біреудің өтірік айтқанын жаратпаймыз , онда не себепті өтірік айту өміріміздің ажырамас бөлігі болып кеткен ?

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="22"> Неге өтірік айту , ұрлық жасау және басқа да қулық - сұмдықтар кең етек жаюда ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="23"> Бұл қоғамымызға қалай әсер етіп жатыр ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="24"> Сондай - ақ , ең бастысы , шыншылдық пен адалдықтан жұрдай мына заманда жаман қылықтардан қалай аулақ бола аламыз ?

# ab/2016003.xml.gz
# kk_Cyrl/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> НЕГІЗГІ ТАҚЫРЫП | АДАЛДЫҚ — АРДЫҢ ІСІ

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> “ Жиі үлкен қиындықтарды кішігірім ғана өтірікпен шешуге болады ” ( Саманта , Оңтүстік Африка ) .

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Сіз осы сөздермен келісесіз бе ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="5"> Сондай кездерде қалай әрекет ететінімізден біз үшін ненің маңызды екені көрінеді .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="6"> Мысалы , егер жұрт алдындағы абыройымызды ғана ойлайтын болсақ , қажет болған кезде өтірікке жүгінуден тайынбаймыз .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="7"> Алайда шындықтың беті ашылғанда , өтіріктің ащы зардабын тартуымыз мүмкін .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="8"> Келесі жайттарды қарастырып көрейік .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="9"> Сенім — адамдар арасындағы жақсы қарым - қатынастың негізі .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="10"> Бір - біріне сенетін адамдар өзара қауіптенбей , толықтай арқа сүйейді .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="11"> Бірақ мұндай сенім өздігінен пайда болмайды .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="12"> Бұл үшін адамдар ашық әңгімелесуге көп уақыт жұмсауы керек және бір - бірінің қамын ойлайтындарын дәлелдеуі қажет .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="13"> Алайда “ бір құмалақ бір қарын майды шірітеді ” демекші , бір ғана өтіріктің кесірінен адамдардың сенімінен айырылуымыз мүмкін .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="14"> Ал оған қайтадан ие болу қиынның қиыны .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="15"> Досым деп жүрген адамыңыздың алдап кеткен кезі болған ба ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="16"> Сонда өзіңізді қалай сезіндіңіз ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="17"> Жаныңыз жараланғаны сөзсіз .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="18"> Өтіріктің кесірінен арадағы сенім жоғалып , достық үзіледі .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="19"> Калифорния университетіндегі экономика профессоры Роберт Иннес “ өтірік айту — жұқпалы ” деп айтады .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Бұл қылықты вирусқа теңеуге болады .

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> Өтірікші адаммен неғұрлым көп аралассаң , соғұрлым “ ауруын жұқтыру ” қаупі де көбейеді .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="22"> Өтіріктің шырмауына түсіп қалмау үшін не істей аласыз ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="23"> Бұл үшін Киелі кітаптағы ақыл - кеңестерге жүгінгеніңіз жөн .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="24"> Олардың кейбірін келесі мақаладан білесіз .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="25"> БҰҒАН НЕ ЖАТАДЫ ?

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="26"> Шындықты білуі тиіс адамға жалған мәлімет айту .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="27"> Сондай - ақ бұған адамды алдау үшін деректерді бұрмалау , негізгі жайтты жасырып қалу және әсер қалдыру үшін болған жағдайды әдейі әсірелеп айту да жатады .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="28"> КИЕЛІ КІТАП КЕҢЕСІ : “ Ехоба арамза адамнан жеркенеді , Шыншыл адаммен жақын дос болады ” .

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="29"> “ Өтірікті тастағандықтан , енді әрқайсысың өзгеге шындықты айтыңдар ” .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="30"> БҰҒАН НЕ ЖАТАДЫ ?

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="31"> Біреудің беделін түсіру үшін арам ниетпен өтірік айту , қаралау не қорлау жатады .

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="32"> КИЕЛІ КІТАП КЕҢЕСІ : “ Арандатушы араздық тудырар , Жалақор жақын достарды айырар ” .

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="33"> “ Отын жоқ жерде от өшер , Жалақор жоқ жерде , ұрыс - керіс бітер ” .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="34"> БҰҒАН НЕ ЖАТАДЫ ?

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="35"> Алдау - арбау арқылы біреудің ақшасы мен мүлкіне ие болу .

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="36"> КИЕЛІ КІТАП КЕҢЕСІ : “ Кедей әрі қиындыққа тап болған жалдамалы жұмысшыны . . . алдап , ақысын жеме ” .

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="37"> “ Бейшараны алдаған оның Жаратушысын қорлайды , Жарлыға жанашырлық көрсеткен Жаратқанды мадақтайды ” .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="38"> БҰҒАН НЕ ЖАТАДЫ ?

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="39"> Біреудің затын рұқсатсыз алу .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="40"> КИЕЛІ КІТАП КЕҢЕСІ : “ Ұры болған енді ұрламасын , қайта , мұқтаждармен бөлісетін нәрсесі болу үшін өз қолымен адал еңбек етсін ” .

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="41"> “ Алданбаңдар : ұрылар , ашкөздер , маскүнемдер , өзгелерді балағаттайтындар , тонаушылар Құдай Патшалығын мұра етпейді ” .

# ab/2016004.xml.gz
# kk_Cyrl/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> НЕГІЗГІ ТАҚЫРЫП | АДАЛДЫҚ — АРДЫҢ ІСІ

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> “ Барлық жағдайда адал жүріп - тұрғымыз келетіндіктен , ар - ұжданымыз таза екеніне сенімдіміз ” .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Киелі кітапта кейде “ адалдық ” деп аударылатын грек сөзі “ өте жағымды нәрсеге ” нұсқайды .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Бұл сөз моральдық жағынан сұлу , тартымды дегенді де білдіреді .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Иса пайғамбардың ізбасарлары Киелі кітаптағы келесі сөздерге ден қояды : “ Барлық жағдайда адал жүріп - тұрғымыз келеді ” .

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Бұған не жатады ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Кез келген адам күнде таңертең айнаға қарайды .

(src)="8"> Избан ?
(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="8"> Өйткені барлығы да сырт көрінісінің жақсы болғанын қалайды .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="9"> Алайда әдемі шаш үлгісі мен сәнді киімнен де маңызды нәрсе бар .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="10"> Адамның жан дүниесі тартымды болмаса , сырт келбетінің әдемілігінен не пайда ?

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="11"> Құдай Сөзінде адамның бұрыс нәрсе істеуге бейім екені ашық айтылған .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="12"> Онда : “ Адамның жүрегі бала кезден - ақ жамандыққа бейім ” , — делінген .

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="13"> Демек , шыншыл болу үшін пендешілікке тән бейімділіктерімізбен күресуіміз керек .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="14"> Құдайдың бір қызметшісі осындай бейімділікпен іштей күрескені жайлы былай деген : “ Іштей Құдай заңына қуанамын , алайда бойымда басқа бір заңның бар екенін байқаймын .