# ab/2016001.xml.gz
# hy/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Բովանդակություն

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Աշխարհն ավելի լավը չէ ՞ ր լինի , եթե բոլորը ապրեին աստվածաշնչյան այս սկզբունքով ։

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> « Ուզում ենք ամեն ինչում ազնվությամբ վարվել » ։

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> Այս ամսագրում խոսվում է այն մասին , թե ինչպես է ազնվությունը ազդում մեր կյանքի ամեն բնագավառի վրա ։

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(src)="8"> 3
(trg)="6"> Ազնվությունը այսօր գնահատվո ՞ ւմ է 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="7"> Ի ՞ նչ հետևանքներ է բերում անազնվությունը 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="8"> Ի ՞ նչ օգուտներ է բերում ազնվությունը 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="9"> Աստվածաշունչը փոխում է կյանքերը

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="10"> Փափագում էի գեթ մեկ տարի ապրել խաղաղ ու երջանիկ կյանքով 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(src)="14"> 10
(trg)="11"> Գիտեի ՞ ք արդյոք 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="12"> Ինչպես հաղթահարել անվստահության զգացումը 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="13"> Հնուց եկած իմաստուն սկզբունքներ

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="14"> Մի ՛ մտահոգվեք 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(src)="19"> 16
(trg)="15"> Ի ՞ նչ է ասում Աստվածաշունչը 16

# ab/2016002.xml.gz
# hy/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ԳԼԽԱՎՈՐ ԹԵՄԱ | ԻՆՉՈ ՞ Ւ ԱՐԺԵ ԱԶՆԻՎ ԼԻՆԵԼ

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Ճապոնիայում ապրող մի մարդ ՝ Հիտոշին , աշխատում էր աշխատանքի տեղավորման մի գործակալության հաշվապահական գրասենյակում ։

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Ֆինանսական մի հաշվետվություն ստուգելիս Հիտոշիի վերադասն ասաց նրան , որ նա պետք է հաշվետվության մեջ որոշ տվյալներ կեղծի ։

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Հիտոշին բացատրեց , որ իր խիղճը թույլ չի տալիս , որ ինքը անազնվությամբ վարվի ։

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> Վերադասը նրան սպառնաց , որ կհեռացնի աշխատանքից , և ի վերջո հենց այդպես էլ արեց ։

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="6"> Հաջորդ ամիսների ընթացքում Հիտոշին աշխատանք էր փնտրում ։

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="7"> Նա հույսը կորցրել էր , թե որևէ գործ կգտնի ։

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="8"> Աշխատանքի ընդունման մի հարցազրույցի ժամանակ , երբ նա նշեց , որ չի կարող անազնիվ բաներ անել , հարցազրույց անցկացնողը նրան ասաց .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="9"> « Դուք շատ տարօրինակ մտածելակերպ ունեք » ։

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="10"> Հիտոշիի ընտանիքի անդամներն ու ընկերները նրան հորդորում էին , որ հաստատակամ մնա ազնիվ լինելու հարցում ։

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="12"> Նա ասում է .
(trg)="13"> « Ես սկսեցի մտածել , թե արդյոք խելամիտ է , որ ազնիվ լինեմ ու հավատարիմ մնամ իմ սկզբունքներին » ։

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="14"> Հիտոշիի օրինակը ցույց է տալիս , որ ոչ բոլորն են գնահատում ազնվությունը ։

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="15"> Ավելին , ոմանք գուցե նույնիսկ խոչընդոտ համարեն դա , հատկապես աշխատանքի բնագավառում ։

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="16"> Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ապրող մի կին ասում է .
(trg)="17"> « Աշխատավայրում ես շրջապատված եմ անազնիվ մարդկանցով ։

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="18"> Եվ երբեմն շատ դժվար է լինում չվարվել նրանց նման » ։

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="20"> Մի քանի տարի առաջ հոգեբան Ռոբերտ Ֆելդմանը , որն աշխատում է Ամհերստ քաղաքի Մասաչուսեթսի համալսարանում , կատարեց մի ուսումնասիրություն , որի արդյունքում պարզ դարձավ , որ չափահաս մարդկանց 60 տոկոսը տասը րոպեի ընթացքում առնվազն մեկ անգամ ստում է ։

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="21"> Ֆելդմանը ասում է .
(trg)="22"> « Այդ ցուցանիշը շատ զարմացրեց մեզ ։
(trg)="23"> Չէինք պատկերացնում , որ ստելն այդքան տարածված երևույթ է առօրյա կյանքում » ։

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="24"> Իսկապես տարօրինակ է , որ թեև մարդկանց մեծ մասը տանել չի կարողանում , երբ իրենց ստում են , բայց սուտն այսօր լայնորեն տարածված է ։

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="25"> Ի ՞ նչն է պատճառը , որ ստելը , գողանալը և անազնվության այլ ձևեր այդքան տարածված են այսօր ։

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="26"> Ինչպե ՞ ս է անազնվությունն անդրադառնում ողջ հասարակության վրա ։

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="27"> Եվ ամենակարևորը ՝ ինչպե ՞ ս կարող ենք խուսափել անազնիվ գործելակերպից ։

# ab/2016003.xml.gz
# hy/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ԳԼԽԱՎՈՐ ԹԵՄԱ | ԻՆՉՈ ՞ Ւ ԱՐԺԵ ԱԶՆԻՎ ԼԻՆԵԼ

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> « Շատ հաճախ դժվարին իրավիճակներից կարելի է հեշտությամբ դուրս գալ ՝ ընդամենը մեկ անազնիվ քայլ անելով » ( Սամանտա , Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն ) ։

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Դո ՞ ւք էլ եք Սամանտայի պես մտածում ։

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="4"> Ինչ խոսք , բոլորս էլ ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում ենք դժվարին իրավիճակներում ։

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="5"> Սակայն այն , թե ինչպես ենք վարվում , երբ այդ իրավիճակներում անազնիվ քայլ անելու գայթակղություն է առաջանում , ցույց է տալիս , թե ինչն է մեզ համար թանկ ։

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="7"> Սակայն հաճախ անազնվությունը շատ բացասական հետևանքներ է բերում , հատկապես երբ ճշմարտությունը ջրի երես է դուրս գալիս ։

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="8"> Նկատի առնենք դրանցից մի քանիսը ։

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="9"> Փոխհարաբերությունները կառուցվում են վստահության վրա ։

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="10"> Երբ երկու անհատ վստահում են իրար , դա նրանց ապահովության և անվտանգության զգացում է տալիս ։

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="11"> Բայց վստահությունը մեկ օրում չի առաջանում ։

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="12"> Այն ձևավորվում է աստիճանաբար , երբ մարդիկ ժամանակ են անցկացնում միմյանց հետ , անկեղծորեն հաղորդակցվում են և անեսասիրություն են դրսևորում ։

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="13"> Սակայն ընդամենը մեկ անազնիվ արարքը կարող է խարխլել վստահությունը ։

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="14"> Իսկ խարխլված վստահությունը շատ դժվար է վերականգնել ։

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="15"> Պատահե ՞ լ է , որ ձեզ խաբի մեկը , ում դուք համարել եք լավ ընկեր ։

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="16"> Եթե այո , ապա ի ՞ նչ եք զգացել այդ ժամանակ ։

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="17"> Հավանաբար խոր ցավ եք ապրել ու մտածել եք , որ ձեզ դավաճանել են ։

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="18"> Այդպիսի զգացումները միանգամայն բնական են ։

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="19"> Հետևաբար , կասկած լինել չի կարող , որ անազնվությունը խարխլում է այն հիմքը , որի վրա կառուցվում են թանկ փոխհարաբերությունները ։

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Ինչպես ցույց է տալիս Կալիֆորնիայի համալսարանի տնտեսագիտության պրոֆեսոր Ռոբերտ Ինեսի կատարած մի ուսումնասիրություն , « անազնվությունը վարակիչ է » ։

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> Այն կարելի է նմանեցնել վիրուսի ։
(trg)="22"> Որքան շատ եք շփվում խաբեբա , անազնիվ մարդու հետ , այնքան մեծ է վտանգը , որ դուք էլ « կվարակվեք » անազնվությամբ ։

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="23"> Ինչպե ՞ ս կարող եք խուսափել անազնվության « վարակից » ։

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="24"> Այդ հարցում կարող է օգնել Աստվածաշունչը ։

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="25"> Նկատի առնենք աստվածաշնչյան մի քանի սկզբունքներ ։

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="26"> Ի ՞ ՆՉ Է ԴԱ ։

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="27"> Սխալ տեղեկություն հայտնել մեկին , ով իրավունք ունի իմանալու ճիշտը ։

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(trg)="28"> Սուտ կարող է համարվել նաև այն , երբ անհատը ուրիշին մոլորեցնելու նպատակով սխալ է ներկայացնում կամ աղավաղում է փաստերը , չի հայտնում կարևոր մանրամասներ և սխալ տպավորություն թողնելու համար չափազանցնում է ճշմարտությունը ։

(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="29"> ԻՆՉ Է ԱՍՈՒՄ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ։

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="30"> « Խարդախ մարդը գարշելի է Եհովայի համար , բայց Նրա մտերմությունը ուղղամիտների հետ է » ։

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="31"> « Հիմա , երբ արդեն ձեր վրայից հանել եք ստությունը , ամեն մեկդ ճշմարտությունը խոսեք ձեր մերձավորի հետ » ։

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="32"> Ի ՞ ՆՉ Է ԴԱ ։

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="33"> Կեղծ և չարամիտ բաներ ասել անհատի մասին ՝ նրա հեղինակությունը գցելու համար ։

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="34"> ԻՆՉ Է ԱՍՈՒՄ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ։

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="35"> « Խարդավանիչ մարդը վեճ է գցում , և զրպարտողը մտերիմներին բաժանում է իրարից » ։

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="36"> « Փայտ չլինելիս կրակը հանգչում է , և զրպարտող չլինելիս կռիվը հանդարտվում է » ։

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="37"> Ի ՞ ՆՉ Է ԴԱ ։

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="38"> Խաբել ինչ - որ մեկին նրա փողն ու ունեցվածքը կորզելու նպատակով ։

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="39"> ԻՆՉ Է ԱՍՈՒՄ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ։

(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="40"> « Չխաբես վարձու աշխատողին , որը նեղության մեջ է և աղքատ է » ։

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="41"> « Նա , ով խաբում է խեղճին , նախատում է նրա Ստեղծողին , բայց աղքատի հանդեպ հաճություն ցուցաբերողը փառավորում է Նրան » ։

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="42"> Ի ՞ ՆՉ Է ԴԱ ։

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="43"> Անհատից վերցնել նրան պատկանող որևիցե բան առանց նրա թույլտվության ։

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="44"> ԻՆՉ Է ԱՍՈՒՄ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ։

(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="45"> « Ով գողանում է , թող էլ չգողանա , այլ թող տքնաջան աշխատի ՝ իր ձեռքերով բարին գործելով , որպեսզի կարողանա տալ կարիքի մեջ եղողին » ։

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="46"> « Մի ՛ մոլորվեք . . . . ո ՛ չ գողերը , ո ՛ չ ագահները , ո ՛ չ հարբեցողները , ո ՛ չ չարախոսները , ո ՛ չ էլ շորթողները Աստծու թագավորությունը չեն ժառանգելու » ։

# ab/2016004.xml.gz
# hy/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ԳԼԽԱՎՈՐ ԹԵՄԱ | ԻՆՉՈ ՞ Ւ ԱՐԺԵ ԱԶՆԻՎ ԼԻՆԵԼ

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> « Վստահ ենք , որ մաքուր խիղճ ունենք , որովհետև ուզում ենք ամեն ինչում ազնվությամբ վարվել » ։

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Աստվածաշնչի բնագրում օգտագործված հունարեն բառը , որ երբեմն թարգմանվել է « ազնվություն » , բառացի նշանակում է մի բան , ինչը ամբողջությամբ լավն է ու բարի ։

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="5"> Քրիստոնյաները լրջությամբ են վերաբերվում Պողոս առաքյալի գրած հետևյալ խոսքերին .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="6"> « Ուզում ենք ամեն ինչում ազնվությամբ վարվել » ։

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="7"> Ի ՞ նչ է հարկավոր անել դրա համար ։

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(src)="8"> Избан ?
(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="8"> Շատ մարդիկ ամեն առավոտ մինչև տնից դուրս գալը իրենց նայում են հայելու մեջ , քանի որ ուզում են լավ տեսք ունենալ ։

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="9"> Սակայն կա մի բան , որը շատ ավելի կարևոր է , քան գեղեցիկ սանրվածք և նորաձև հագուստ ունենալը ։

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="10"> Իրականում , ավելի կարևոր է մեր ներքին էությունը , քանի որ դա կարող է կա ՛ մ արժեզրկել , կա ՛ մ ընդգծել մեր արտաքին գեղեցկությունը ։

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="11"> Աստծու Խոսքում նշվում է , որ մենք հակված ենք վատը անելու ։

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="12"> Ծննդոց 8 : 21 - ում կարդում ենք .
(trg)="13"> « Մարդու սիրտն իր մանկությունից հակված է դեպի չարը » ։

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="14"> Ուստի ազնիվ լինելու համար պետք է պայքարենք սխալ անելու մեր բնածին հակման դեմ ։