# ab/2016440.xml.gz
# cy/2016440.xml.gz


(src)="1"> 3 Иегова « гәҭыха - хьаас шәимоуп »
(trg)="1"> 3 Mae Jehofa yn Gofalu Amdanat Ti

(src)="2"> 6 Иегова ҳзыԥсахуа Аҳаԥшьаҟаҵаҩ ду иоуп
(trg)="2"> 6 Parchu Jehofa Ein Crochenydd

(src)="3"> 11 Илшәыршома Аҳаԥшьаҟаҵаҩ ду шәыԥсахра ?
(trg)="3"> 11 Wyt Ti’n Gadael i’r Crochenydd Mawr Dy Lunio Di ?

(src)="4"> Аҟазара злоу аҳаԥшьаҟаҵаҩцәа даара аџьабаа рбоит , анышәаԥшь ирҭаху алырхырц азы .
(trg)="4"> Er mwyn creu llestr , mae crochenydd yn mowldio’r clai â’i ddwylo ei hun .

(src)="5"> Арҭ аҩ - статиак рҿы еилыргоуп Иегова « ҳзыԥсахуа Аҳаԥшьаҟаҵаҩ » иеиԥш ироль шынаигӡо , насгьы инапаҿы итатоу нышәаԥшьны ҳҟаларц азы иҟаҳҵалар ҳахәҭоу .
(trg)="5"> Yn y ddwy erthygl hyn , byddwn yn gweld sut mae Jehofa yn cyflawni ei rôl fel Crochenydd inni , a beth sydd ei angen inni ei wneud er mwyn bod yn feddal fel clai yn ei ddwylo .

(src)="6"> 16 Аԥхьаҩцәа рызҵаарақәа
(trg)="6"> 16 Cwestiynau Ein Darllenwyr

(src)="7"> 18 « Ҳ - Анцәа Иегова — Иегова заҵәык иоуп »
(trg)="7"> 18 Mae Jehofa Ein Duw yn Un Jehofa

(src)="8"> Иаанагозеи « ҳ - Анцәа Иегова — Иегова заҵәык иоуп » ?
(trg)="8"> Ym mha ffyrdd mae Jehofa ein Duw yn un Jehofa ?

(src)="9"> Ишԥаныруеи уи ҳагәрахаҵара ҳацеиҩызшо ҳашьцәеи ҳаҳәшьцәеи иареи ҳшырзыҟоу ?
(trg)="9"> Sut mae hynny’n effeithio ar ein perthynas ag ef ac â’n cyd - addolwyr ?

(src)="11"> Убри аҟынтә Иегова ҳ - Анцәа иакәзарц азы , ҳара ҳҟынтә дыззыԥшу еилаҳкаауазар ауп .
(trg)="10"> Yn y byd amlddiwylliannol sydd ohoni , mae’n bwysig inni ddeall beth mae Jehofa yn ei ofyn gennyn ni fel y gallwn ni ei addoli .

(src)="12"> 23 Егьырҭ рыгхақәа шәзыхҟьашо хаҳәны иҟамлааит
(trg)="11"> 23 Paid â Gadael i Feiau Pobl Eraill Dy Faglu Di

(src)="13"> Ҳара зегьы егьырҭ ргәы андҳархьуа ҟалалоит .
(trg)="12"> Mae gan bawb feiau sy’n gallu brifo eraill .

(src)="14"> Иарбан библиатә ҿырԥштәқәоу ҳхы шымҩаԥаҳгаша аилкаара иҳацхраауа , егьырҭ ражәақәа ма русқәа ҳгәы анҳдырхьуа ?
(trg)="13"> Pa esiamplau yn y Beibl a all ein helpu i wybod sut y dylen ni ymateb pan fydd rhywun yn gwneud neu’n dweud rhywbeth sy’n ein brifo ?

(src)="15"> 28 Абриллиант аасҭа зыхә ҳараку аҟазшьа
(trg)="14"> 28 Rhinwedd Sy’n Fwy Gwerthfawr Nag Unrhyw Ddiemwnt

(src)="16"> 32 Ишәгәалашәома шәара ?
(trg)="15"> 32 Wyt Ti’n Cofio ?

# ab/2016441.xml.gz
# cy/2016441.xml.gz


(src)="1"> ИЗБАН Иегова дышшәеиҷаҳауа агәра ганы шәыҟазар зшәылшо ?
(trg)="1"> SUT rwyt ti’n gwybod ag unrhyw sicrwydd fod gan Jehofa wir ofal amdanat ti ?

(src)="2"> Зегь раԥхьаӡа иргыланы уи ус шакәу Абиблиаҿы иануп .
(trg)="2"> Un rheswm yw bod y Beibl yn dweud yn union felly .

(src)="3"> 1 Пиотр 5 : 7 аҿы иҳәоуп : « Шәыгәҭыхақәа , шәхьаақәа зегьы Иара изшәырха , Иара изышәк , избан акәзар Иара гәҭыха - хьаас шәимоуп » .
(trg)="3"> Mae 1 Pedr 5 : 7 yn dweud : “ Bwriwch eich holl bryder arno ef , oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch . ”

(src)="5"> Иегова аҿырԥш бзиа ҳаиҭоит ақьиареи агәыҳалалреи шаарԥшлатәу аганахь ала
(trg)="4"> Gan osod yr esiampl , mae Jehofa yn garedig

(src)="6"> Анцәа иссиру аҟазшьақәа илоуп .
(trg)="5"> Yn un peth , mae gan Dduw rinweddau rwyt ti’n debygol o edrych amdanyn nhw mewn cyfaill da .

(src)="8"> Ауаа қьиаралеи гәыҳалалралеи ианеизыҟоу , лассы - лассы дара еиҩызцәахоит .
(trg)="6"> Yn aml , mae pobl sy’n garedig a hael wrth ei gilydd yn dod yn ffrindiau pennaf .

(src)="9"> Иегова иқьиареи игәыҳалалреи есыҽны иаҳбоит .
(trg)="7"> Fel y gelli di weld yn hawdd , mae Jehofa yn garedig a hael bob dydd i fodau dynol .

(src)="10"> Абар ҿырԥштәык : « Уи ацәгьара ҟазҵогьы , абзиара зуагьы — имра рхаирԥхоит , иқьиоугьы иқьиамгьы ақәа рзаируеит » ( Матф .
(trg)="8"> Rho sylw i’r canlynol : “ Y mae ef yn peri i’w haul godi ar y drwg a’r da , ac yn rhoi glaw i’r cyfiawn a’r anghyfiawn . ”
(trg)="9"> ( Math .

(src)="11"> 5 : 45 ) .
(src)="12"> Хәарҭас ирылоузеи амреи ақәеи ?
(trg)="10"> 5 : 45 ) Beth mae’r heulwen a’r glaw yn ei gyflawni ?

(src)="13"> Урҭ хәарҭас иаҳзаарго рацәоуп , аха иара убас Анцәа амреи ақәеи рыцхыраарала афатә - ажәтә ҳагмырхакәа , ҳагәқәа гәырӷьарыла ирҭәуеит ( Аус .
(trg)="11"> Ymhlith pethau eraill , mae Duw yn eu defnyddio i roi digon o fwyd i bobl ac i’w bywydau fod yn llawen .

(src)="14"> 14 : 17 ) .
(src)="15"> Ааи , Иегова адгьыл еиуеиԥшым афатә ҳнаҭаларц деиҷаҳауеит , афатә хаа агәахәара ду ҳзаанагоит !
(trg)="12"> ( Act . 14 : 17 , beibl.net ) Mae Duw yn sicrhau bod y ddaear yn cynhyrchu digon o fwyd , a does dim byd yn ein gwneud ni’n hapusach na bwyta pryd o fwyd da !

(src)="16"> Нас избан аӡәырҩы ауаа амлакра изаго ?
(trg)="13"> Pam felly y mae cynifer o bobl yn llwgu ?

(src)="17"> Избанзар ауаатәыҩсатә напхгаҩцәа ауаа рҭахрақәа реиҷаҳара аҭыԥан , аҭыԥ дуи амали ирышьҭоуп .
(trg)="14"> Oherwydd yr hyn sy’n bwysig i reolwyr dynol yw ennill grym gwleidyddol a gwneud elw yn hytrach na gwella safon byw y bobl .

(src)="18"> Иегова иаарласны аԥсыцәгьара ықәигоит , насгьы иахьатәи аполитикатә система Иԥа напхгара ззиуа жәҩантәи Аҳра ала иԥсахуеит .
(trg)="15"> Yn fuan , bydd Jehofa yn cael gwared ar y trachwant hwnnw ac yn disodli’r drefn wleidyddol sydd ohoni drwy gyfrwng y Deyrnas nefol , gyda’i Fab Iesu’n Frenin arni .

(src)="19"> Усҟан аӡәгьы амлакра дагалаӡом .
(trg)="16"> Yr adeg honno , ni fydd neb yn newynu .

(src)="20"> Аха уи аамҭа ааиаанӡа , Анцәа имаҵзуҩцәа зда ԥсыхәа ыҟам рымазарц деиҷаҳауеит ( Аԥсал .
(trg)="17"> Yn y cyfamser , mae Jehofa yn cynnal ei weision ffyddlon .

(src)="21"> 36 : 25 [ 37 : 25 , АдҾ ] ) .
(trg)="18"> ( Salm 37 : 25 ) Onid yw hynny’n dangos gofal Jehofa ar waith ?

(src)="22"> Иаанамырԥшӡои уи бзиа ҳшибо ?
(trg)="19"> Gan osod yr esiampl , mae Jehofa yn hael ei amser

(src)="24"> Аиҩызцәа аамҭа аицхгара бзиа ирбоит .
(trg)="20"> Mae ffrind da yn hoff o dreulio amser yn dy gwmni .

(src)="25"> Аҩыза бзиа иаашар хәлаанӡа уиацәажәалар улшоит .
(trg)="21"> Gallwch dreulio oriau yn trafod pethau sydd o ddiddordeb i chi’ch dau .

(src)="26"> Иара ҳагәҭыхақәеи ҳауадаҩрақәеи анизеиҭаҳҳәо , зҿлымҳарала даҳзыӡырҩуеит .
(trg)="22"> Ac mae ffrind da yn gwrando’n astud pan wyt ti’n sôn wrtho am dy bryderon .

(src)="27"> Иаҳҳәар ҳалшома убас Иегова изгьы ?
(trg)="23"> Ydy Jehofa yn rhoi sylw o’r fath i ni ?

(src)="28"> Хымԥада !
(trg)="24"> Ydy wir !

(src)="29"> Иара ҳаҳәарақәа зҿлымҳарала дырзыӡырҩуеит .
(trg)="25"> Mae’n barod i wrando ar ein gweddïau .

(src)="30"> Убри азоуп Абиблиаҿы изану : « Шәааҟәымҵӡакәа шәныҳәала » ( 1 Фес .
(trg)="26"> Felly , mae’r Beibl yn ein hannog ni : “ Daliwch ati i weddïo , ” a hefyd : “ Gweddïwch yn ddi - baid . ” — Rhuf .
(trg)="27"> 12 : 12 ; 1 Thes .

(src)="31"> 5 : 17 ) .
(trg)="28"> 5 : 17 .

(src)="32"> Иегова ҳаҳәарақәа рзыӡырҩразы аамҭа деигӡаӡом .
(trg)="29"> Faint o amser y mae Jehofa yn fodlon ei dreulio yn gwrando ar dy weddïau ?

(src)="33"> Иаҳгәалаҳаршәап Абиблиа иану ҿырԥштәык .
(trg)="30"> Mae un hanes yn y Beibl yn rhoi’r ateb inni .
(trg)="31"> Cyn i Iesu ddewis ei apostolion , “ bu ar hyd y nos yn gweddïo ar Dduw . ”

(src)="34"> Иисус апостолцәа алихаанӡа , « аҵх зегьы убраҟа ихигеит , Анцәа диашьапкуа » ( Лука 6 : 12 ) .
(trg)="32"> ( Luc 6 : 12 ) Yn y weddi honno , mae’n debyg fod Iesu wedi trafod llawer o’i ddisgyblion wrth eu henwau , gan ystyried eu rhinweddau a’u gwendidau , a gofyn i’w Dad am help i’w dewis nhw .

(src)="35"> Уи аҳәараҿы Иисус хаҭа - хаҭала иҵаҩцәа аӡәырҩы рыхьӡ иҳәозҭгьы , рҟазшьақәеи рыԥсыҽрақәеи дрызхәыцуазҭгьы , насгьы Иаб алхра аҟаҵара дицхраарц диҳәозҭгьы ҟаларын .
(trg)="33"> Erbyn i’r haul dywynnu ar ddiwrnod newydd , roedd Iesu yn gwybod ei fod wedi dewis y rhai a oedd yn fwyaf cymwys i fod yn apostolion iddo .

(src)="36"> Ианаацәылаша , Иисус идыруан ари амаҵзуразы еиҳа ианаалоз шалихыз .
(trg)="34"> Fel y Duw “ sy’n gwrando gweddi , ” mae Jehofa yn hapus i wrando ar bob weddi ddiffuant .

(src)="37"> Иегова аҳәарақәа дырзыӡырҩуеит , иара игәаԥхоит гәык - ԥсыкала ҳаниҳәо ( Аԥсал .
(trg)="35"> ( Salm 65 : 2 ) Hyd yn oed os ydy person yn treulio oriau yn gweddïo am rywbeth sy’n achosi pryder mawr iddo , nid yw Jehofa yn cadw cofnod o’r amser .

(src)="40"> Иегова аҿырԥш бзиа ҳаиҭоит анажьра ҳазхиазар шакәу аганахь ала
(trg)="36"> Gan osod yr esiampl , mae Jehofa yn fodlon maddau

(src)="41"> Аҩызцәа гәакьақәагьы анажьра анырцәыцәгьоу ыҟоуп .
(trg)="37"> Mae hyd yn oed ffrindiau da yn cael trafferth maddau weithiau .

(src)="42"> Зны - зынла акыр шықәса еиҩызцәаз анажьра ахьырцәыцәгьоу аҟынтә , реиҩызара аҵыхәтәа ԥҵәоит .
(trg)="38"> Ar adegau , mae hen gyfeillgarwch yn rhwygo oherwydd bod maddau yn gallu bod yn rhy anodd i bobl .

(src)="43"> Аха Иегова ус дыҟам .
(trg)="39"> Ond nid yw Jehofa fel hynny .

(src)="44"> Абиблиа згәы цқьоу ауаа зегьы ргәазҭанаҵоит Анцәа ианажьра иаҳәаларц , избанзар « иара гәшаҭарала иуанаижьуеит » ( Ис .
(trg)="40"> Mae’r Beibl yn argymell unigolion diffuant i ofyn i Dduw am ei faddeuant , “ oherwydd fe faddau’n helaeth . ”

(src)="45"> [ Ис . ]
(trg)="41"> ( Esei .

(src)="46"> 55 : 6 , 7 ) .
(trg)="42"> 55 : 6 , 7 ) Beth sy’n ysgogi Duw i fod mor faddeugar ?

(src)="47"> Избан Анцәа ус зыҟаиҵо ?
(trg)="43"> Y rheswm yw cariad anghymharol Duw .

(src)="48"> Зеиԥшыҟам Анцәа ибзиабара анажьра игәазҭанаҵоит .
(trg)="44"> Mae’n caru’r byd gymaint nes iddo roi ei Fab , Iesu , i achub bodau dynol rhag pechod a rhag y niwed y mae’n ei achosi i ddynolryw .

(src)="49"> Иара ауаатәыҩса даараӡа бзиа ибоит , убри аҟынтә ауаа агәнаҳаи уи иахылҿиаауа алҵшәа бааԥси рҟынтә иҿихырц азы , Иԥа Иисус дааишьҭит ( Иоанн 3 : 16 ) .
(trg)="45"> ( Ioan 3 : 16 ) Yn wir , mae’r pridwerth yn cyflawni llawer iawn mwy na hynny .

(src)="50"> Ииашаҵәҟьаны аҿыхра иаҳнаҭо еиҳа еиҳауп .
(trg)="46"> Trwy aberth Crist , mae Duw yn barod i faddau i’r rhai y mae’n eu caru .

(src)="51"> Христос иҿыхратә ԥсхҭынҵара абзоурала , Анцәа бзиа иибо зегьы гәыҭбаарыла иранаижьуеит .
(trg)="47"> Ysgrifennodd yr apostol Ioan : “ Os cyffeswn ein pechodau , y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn , ac felly fe faddeua inni ein pechodau . ”

(src)="52"> Апостол Иоанн иҩуан : « Ҳазҵоу агәнаҳарақәа рыӡбахә аартны аргама ҳрылацәажәозар , усҟан Иара урҭ зегьы ҳанаижьуеит . . . избан акәзар Уи . . . диашаҵабыргуп » ( 1 Иоанн 1 : 9 ) .
(trg)="48"> ( 1 Ioan 1 : 9 ) Oherwydd maddeuant Jehofa , gall pobl barhau i gael perthynas ag ef , ac mae gwybod hyn yn cyffwrdd â’n calonnau ?

(src)="53"> Иегова анажьра дахьазхиоу абзоурала , ауаа иара иҩызцәахар рылшоит .
(trg)="49"> Gan osod yr esiampl , mae Jehofa yn barod i’n helpu pan fo angen

(src)="54"> Ҳгәы иамыхәаӡои уи ҳара ?
(trg)="50"> Mae gwir gyfaill yn rhoi help llaw i eraill pan fo angen .

(src)="57"> Иҟаиҵома ус Иегова ?
(trg)="51"> Ydy Jehofa yn gwneud yr un peth ?

(src)="59"> Иегова имаҵзуҩцәа еиуеиԥшым азнеишьақәа рыла дрыцхраауеит .
(trg)="52"> Dywed ei Air : “ Er iddo [ un o weision Duw ] syrthio , nis bwrir i’r llawr , oherwydd y mae’r ARGLWYDD yn ei gynnal â’i law . ”

(src)="60"> Еилҳаргап Карибтәи амшын адгьылбжьаха Санта - Крус аҿы иҟалаз хҭыск .
(trg)="53"> ( Salm 37 : 24 ) Mae Jehofa yn cynnal ei weision mewn amryw ffyrdd .

(src)="61"> Уа дынхон ӡӷабк .
(trg)="54"> Ystyriwch y profiad hwn o St Croix , un o ynysoedd y Caribî .

(src)="62"> Лара абираҟ арҳаракра лҽахьалалмырхәуаз азы , класск аҿы аҵара лыцызҵоз лхыччон .
(trg)="55"> Cafodd geneth ifanc ei rhoi o dan bwysau gan ei chyd - ddisgyblion am resymau crefyddol oherwydd nad oedd hi’n fodlon saliwtio’r faner .

(src)="63"> Иегова даниҳәа ашьҭахь , уи ус иаанылмыжьырц лыӡбеит .
(trg)="56"> Ar ôl gweddïo ar Jehofa am help , penderfynodd wynebu’r sefyllfa .

(src)="64"> Лара акласс аҿаԥхьа дықәгылеит .
(trg)="57"> Rhoddodd adroddiad i’r dosbarth ar y pwnc o saliwtio’r faner .

(src)="65"> Абиблиатә ҭоурыхқәа зну ашәҟәы лхы иархәаны , аҵара лыцызҵоз ирзеиҭалҳәеит Седрахи , Мисахи , Авденагои рҿырԥшы шылнырыз .
(trg)="58"> Gan ddefnyddio’r llyfr Storïau o’r Beibl , esboniodd sut y gwnaeth hanes Sadrach , Mesach , ac Abednego ddylanwadu ar ei dewis .

(src)="66"> Лара илҳәеит : « Иегова урҭ ауриацәа ихьчеит , избанзар дара абаҟа иамҵамхырхәаӡеит » .
(trg)="59"> Dywedodd : “ Gwnaeth Jehofa amddiffyn y tri Hebread hynny oherwydd nad oedden nhw’n fodlon addoli delw . ”

(src)="67"> Анаҩс уи ашәҟәы аҵара лыцызҵоз ирыдылгалеит , 11 - ҩык уи ашәҟәы ргеит .
(trg)="60"> Yna cynigiodd y llyfr i bawb oedd yn bresennol .
(trg)="61"> Roedd un ar ddeg o’i chyd - ddisgyblion eisiau copi .

(src)="69"> Лара агәра ганы дыҟоуп амчи аҟәыӷареи лызҭаз Иегова шиакәу .
(trg)="62"> Gan sylweddoli bod Jehofa wedi rhoi’r nerth a’r doethineb iddi dystiolaethu ar y pwnc sensitif hwnnw , roedd yr eneth ifanc yn teimlo’n hapus dros ben .

(src)="70"> Знымзар - зны Иегова дышшәеиҷаҳауа ала алак - ҩакра шәызцәырҵыр , шәрызхәыц Аԥсалом 33 : 18 — 20 ( 34 : 17 — 19 , АдҾ ) ; 54 : 23 ( 55 : 22 , АдҾ ) ; 144 : 18 , 19 ( 145 : 18 , 19 , АдҾ ) ирну ажәақәа .
(trg)="63"> Os wyt ti’n amau nad yw Jehofa yn gofalu amdanat ti , myfyria ar rannau o’r Beibl fel Salm 34 : 17 - 19 ; 55 : 22 ; a 145 : 18 , 19 .

(src)="71"> Шәразҵаа акыр шықәса Анцәа имаҵ зуа шәыгәрахаҵара шәыцеиҩызшо шәашьцәеи шәаҳәшьцәеи Иегова дышреиҷаҳауаз , насгьы Анцәа ицхыраара анышәҭаху , шәгәы иҭоу зегьы изеиҭашәҳәала .
(trg)="64"> Gofynna i rai sydd wedi bod yn Dystion am flynyddoedd maith esbonio sut mae Jehofa wedi gofalu amdanyn nhw .
(trg)="65"> A phan fo angen help Duw arnat ti , gweddïa arno ynglŷn â’r mater .

(src)="72"> Иаарласны шәара ижәбоит Анцәа « гәҭыха - хьаас » шәышимоу .
(trg)="66"> Yn fuan , byddi di’n gweld sut mae Jehofa yn gofalu amdanat ti .

# ab/2016442.xml.gz
# cy/2016442.xml.gz


(src)="1"> « Иегова . . . уара ҳзыԥсахуа Аҳаԥшьаҟаҵаҩ уоуп , ҳара зегьы унаплыхқәа ҳауп » ( ИС .
(src)="2"> [ ИС . ]
(trg)="1"> “ Ond tydi , O ARGLWYDD , . . . yw’r crochenydd ; gwaith dy ddwylo ydym i gyd . ” — ESEI .

(src)="3"> 64 : 8 ) .
(trg)="2"> 64 : 8 .

(src)="4"> АШӘАҚӘА : 89 , 26
(trg)="3"> CANEUON : 89 , 26

(src)="5"> . .
(src)="6"> Иегова ииԥсахло шалихуа аилкаара ?
(trg)="4"> sut mae Jehofa yn dewis y rhai y bydd yn eu llunio ?

(src)="7"> . .
(src)="8"> Иегова имаҵзуҩцәа зиԥсахуа аилкаара ?
(trg)="5"> y rheswm pam mae Jehofa yn llunio ei bobl ?

(src)="9"> . .
(src)="10"> Иегова итатоу анышәаԥшь иеиԥшу шиԥсахуа аилкаара ?
(trg)="6"> sut mae Jehofa yn mowldio’r rhai sy’n ymostwng iddo ?

(src)="11"> Избан Иегова Аҳаԥшьаҟаҵаҩ ду иоуп ҳәа ҳҳәар зҳалшо ?
(trg)="7"> Pam y gellir dweud mai Jehofa yw’r Crochenydd gorau ?

(src)="12"> НОИАБР , 2010 шықәсазы Лондон иҟаз аукцион аҿы XVIII ашәышықәсазы иҟаҵаз китаитәи афарфор иалху аваза 70 - ҟа миллион доллар ақәырҵеит .
(trg)="8"> YM MIS Tachwedd 2010 , gwerthwyd llestr seramig Tsieineaidd o’r ddeunawfed ganrif am tua 53 miliwn o bunnoedd yn Llundain .

(src)="13"> Ишаҳбо еиԥш , аҟаза бзиаҵәҟьа иаабац , зыхә мариоу анышәаԥшь хәы змам ашедевр алихыр илшоит .
(trg)="9"> Yn amlwg , mae crochenydd yn gallu troi rhywbeth sydd mor gyffredin a rhad â chlai yn rhywbeth hyfryd a gwerthfawr .

(src)="14"> Аха Аҳаԥшьаҟаҵаҩ ду Иегова аӡәымзар - аӡәгьы дузидкылом .
(trg)="10"> Ond , nid yw yr un crochenydd yn cymharu â Jehofa .

(src)="15"> Афбатәи арҿиаратә мшазы Анцәа инаӡоу ауаҩы Адам « адгьылтә саба [ анышәаԥшь ] далихит » , насгьы Ашаҩы иааирԥшуа аҟазшьақәа раарԥшра алшара ииҭеит ( Аҟаз .
(src)="16"> [ Быт . ]
(trg)="11"> Tua diwedd chweched dydd y creu , lluniodd Duw ddyn perffaith “ o lwch [ clai ] y tir ” a rhoi iddo’r gallu i adlewyrchu rhinweddau ei Greawdwr .

(src)="17"> 2 : 7 ) .
(trg)="12"> ( Gen .

(src)="18"> Адгьыл иалхыз инаӡаз ари ауаҩы Анцәа иԥа ҳәа ииашаны ихьӡҵан ( Лука 3 : 38 ) .
(trg)="13"> 2 : 7 ) Addas felly yw galw Adda , y dyn a gafodd ei greu o’r pridd , yn “ fab Duw . ” — Luc 3 : 38 .

(src)="19"> 2 , 3 .
(trg)="14"> 2 , 3 .

(src)="20"> Ишԥаҳалшо иахьхәыз израильаа ргәазыҟашьа аҿыԥшра ?
(trg)="15"> Sut gallwn ni efelychu agwedd yr Israeliaid edifar ?