# ab/2016840.xml.gz
# cse/2016840.xml.gz


(src)="3"> Ажәҩан аҿы инхо ирызку абарақәа 4
(trg)="1"> 4 Nezapomínej na povzbuzení a pochvalu
(trg)="2"> V tom , jak povzbuzovat druhé , jsou nejlepšími příklady Jehova a Ježíš .

(src)="4"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="6"> 14 Jsi vděčný za Boží Slovo ?

(src)="5"> 32
(src)="6"> Еснагь шәыгәқәа шьҭибахла 7
(src)="7"> Анцәа ижәлар Иажәа инақәыршәаны еиҿкаауп 12
(trg)="7"> V těchto článcích si odpovíme na otázky : Proč bychom měli očekávat , že Jehovovi služebníci budou organizovaní ?
(trg)="8"> Jaký z toho máme užitek ?

(src)="8"> Ахә ҳаракны ишәшьома шәара Анцәа Иажәа ?
(trg)="9"> A jak můžeme ukázat , že Jehovovu organizaci věrně podporujeme ?

(src)="9"> 17
(src)="10"> Алашьцараҟынтә ааԥхьара роуит 22
(trg)="10"> 21 Ze tmy do světla
(trg)="11"> 26 Vymanili se z vlivu falešného náboženství

(src)="11"> Дара амцдинхаҵара атҟәара аҟынтә рхы иақәиҭхеит 27
(trg)="13"> Také se v nich dočteme o pevném postoji , který badatelé Bible zaujali k Velkému Babylonu , a dozvíme se , kdy babylonské zajetí skončilo .

# ab/2016843.xml.gz
# cse/2016843.xml.gz


(src)="2"> [ Иегова ] шәара алашьцарахьтә Иара илашара ссир ашҟа дшәыԥхьеит » ( 1 ПИОТР 2 : 9 ) .
(trg)="1"> „ [ Jehova ] vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla . “

(src)="3"> АШӘАҚӘА : 95 , 74
(trg)="2"> PÍSNĚ : 43 , 28

(src)="4"> Ишԥаҭашәеи Анцәа ижәлар Вавилон Ду атҟәара аҵыхәтәантәи апостол данԥсы ашьҭахь ?
(trg)="3"> V jakém smyslu byl Boží lid od druhého století n . l . v babylonském zajetí ?

(src)="5"> Изыбзоурахазеи амцдинхаҵара анырра хәыҷы - хәыҷла аԥсыҽхара иахьалагаз ?
(trg)="4"> Co v polovině 15 . století přispělo k tomu , že falešné náboženství začalo ztrácet svůj vliv ?

(src)="7"> Иаҳзеиҭашәҳәа Иерусалим анрымпыҵадырхалоз аамҭазы иҟаз ахҭысқәа .
(trg)="5"> Jaké úsilí vynaložili koncem 19 . století pomazaní křesťané , aby správně porozuměli Božímu Slovu ?
(trg)="6"> K čemu došlo při zničení Jeruzaléma ?

(src)="8"> ИЦОН 607 - тәи ашықәс ҳ . ҟ .
(src)="9"> Аҳ Навуходоносор II дызхагылаз вавилонтәи ар ду Иерусалим иақәлеит .
(trg)="7"> V ROCE 607 př . n . l . zaútočila početná babylonská armáda pod vedením krále Nebukadnecara II . na Jeruzalém .

(src)="10"> Ақалақь шьала иҭәит ҳәа ҳҳәар ҳалшоит .
(src)="11"> Абиблиа узыршәаӡыӡоз урҭ ахҭысқәа абас ирыхцәажәоит : « . . . [
(trg)="8"> V Bibli se píše , že král zabíjel „ mladé muže mečem a nepociťoval soucit s mladým mužem ani pannou , starým nebo sešlým . . . .

(src)="13"> [ . . . ]
(src)="14"> Уи иҵабыргу Анцәа иҩны иблит , насгьы Иерусалим аҭӡамц хирбгалеит .
(trg)="9"> Spálil dům pravého Boha a strhl zeď Jeruzaléma ; a všechny jeho obytné věže spálili ohněm a také všechny jeho žádoucí předměty , takže způsobil zkázu . “

(src)="16"> Ргәышԥарҽаниҵоз Иегова аиудеиаа Иерусалим шықәххоз , насгьы иарбан ԥеиԥшу ирзыԥшыз ?
(trg)="10"> Na co Jehova upozorňoval svůj lid ?

(src)="17"> Иерусалим инхоз рзы рықалақь иахьыз џьашьатәымызт .
(trg)="11"> Zničení Jeruzaléma nemělo být pro jeho obyvatele žádným překvapením .

(src)="18"> Акыр шықәса рыҩныҵҟа Анцәа иԥааимбарцәа аиудеиаа ргәырҽанырҵон анаҩсгьы Иегова Изакәан иазхьамԥшлар , вавилонаа ишырытҟәо .
(trg)="12"> Mnoho let dopředu Boží proroci upozorňovali Židy na to , že pokud budou dál ignorovat Boží zákon , padnou do rukou Babyloňanů .

(src)="19"> Аԥааимбарцәа заа ирҳәон аиудеиаа аӡәырҩы шҭахо .
(trg)="13"> Hodně Židů zemře mečem a ti , kdo smrti uniknou , nejspíš stráví zbytek svého života v babylonském vyhnanství .

(src)="21"> Аха изеиԥшрази вавилонтәи атҟәараҿы аԥсҭазаара ?
(trg)="14"> Jaký je tam čekal život ?

(src)="22"> Иҟазма уи аҩыза ақьырсиантә аамҭақәа раан ?
(trg)="15"> Má toto vyhnanství nějakou paralelu v křesťanské éře ?

(src)="23"> Ааи акәзар , ианбаҟаз уи ?
(trg)="16"> Pokud ano , jakou ?

(src)="24"> Излеиԥшымзи вавилонтәи атҟәареи мысратәи атәреи ?
(trg)="17"> Jak se život Židů v babylonském vyhnanství lišil od života Izraelitů v egyptském otroctví ?

(src)="25"> Аԥааимбарцәа ирҳәоз зегь ҟалеит .
(trg)="18"> To , co proroci předpověděli , se stalo .

(src)="26"> Иеремиа ила Иегова аиудеиаа ирзыԥшыз атҟәара рҽандырнааларц , насгьы уатәи аԥсҭазаара рҽақәдыршәарц реиҳәон : « [ Вавилон ] аҩнқәа шәыргыл , насгьы уа шәынхала , абаҳчақәа еиҭашәҳа , урҭ ршәырқәагьы шәфала .
(src)="27"> [ . . . ]
(trg)="19"> Jehova Židům řekl , že novou situaci mají přijmout a žít , jak nejlépe to půjde .
(trg)="20"> Prostřednictvím Jeremjáše jim sdělil : „ Stavějte domy a obývejte je a sázejte zahrady a jezte jejich ovoce .

(src)="28"> Сара сгәаԥхарала атәра шәахьақәшәаз ақалақь азы аҭынчра шәыԥшаала , насгьы уи азы Иегова шәиҳәала , избанзар уа аҭынчра ҟалар , шәаргьы аҭынчра шәымазаауеит » ( Иеремиа [ Иеремия ] 29 : 5 , 7 ) .
(trg)="21"> Hledejte také pokoj města , do něhož jsem vás nechal jít do vyhnanství , a modlete se v jeho prospěch k Jehovovi , vždyť v jeho pokoji se prokáže být pokoj i pro vás . “

(src)="29"> Анцәа имҩақәҵарақәа ирықәныҟәоз аиудеиаа Вавилон ауадаҩра ӷәӷәақәа ирықәшәомызт .
(trg)="22"> Židé , kteří se řídili Jehovovými pokyny , měli ve vyhnanství docela normální život .

(src)="30"> Вавилонаа аиудеиаа рхатә усқәа реиҳарак рхала ирыӡбаларц алшара рырҭеит , иара убасгьы атәыла аҩныҵҟа иахьырҭахыз иныҟәалар рылшон .
(trg)="23"> Babyloňané jim dovolili , aby si do určité míry spravovali svoje záležitosti sami .

(src)="31"> Ажәытәан Вавилон ахәаахәҭрақәа рцентр хада акәын .
(trg)="24"> Dokonce mohli i volně cestovat .
(trg)="25"> V té době byl Babylon střediskem obchodu .

(src)="32"> Археологиатә нышәжрақәа раан иԥшааз адокументқәа изларҳәо ала , ирытҟәаз аиудеиаа ахәаахәҭшьа рҵеит , насгьы еиуеиԥшым аусқәа ирызҟазахеит .
(trg)="26"> Starověké dokumenty ukazují , že mnoho Židů se ve vyhnanství naučilo kupovat a prodávat a stali se zručnými řemeslníky .

(src)="33"> Шьоукы даара амал ду дырҳаит .
(trg)="27"> Někteří si dokonce přišli na slušné peníze .

(src)="34"> Вавилонтәи атҟәара ашәышықәсақәа раԥхьа израильаа ахьгәаҟуаз мысратәи атәра иузаҿырԥшуамызт .
(trg)="28"> Život tam zdaleka nebyl tak těžký , jako byl pro Izraelity v egyptském otroctví stovky let předtím .
(trg)="29"> ( Přečti 2 .

(src)="35"> ( Шәаԥхьа Ақәҵымҭа [ Исход ] 2 : 23 — 25 . )
(trg)="30"> Mojžíšovu 2 : 23 – 25 . )

(src)="36"> Иақәшәада еиҭа вавилонтәи атҟәара , аҿагылара аазырԥшуаз аиудеиаа рыда ?
(trg)="31"> a ) Kdo musel ve vyhnanství trpět společně s nevěrnými Židy ?

(src)="37"> Ишԥаныри уи Иегова имҵахырхәара ?
(trg)="32"> b ) Proč nebylo možné ve vyhnanství uctívat Boha přijatelným způsobem ?

(src)="39"> Аха иаҳҳәар ҳалшозеи рдоуҳатә ҭагылазаашьа иазкны ?
(trg)="33"> Hmotné potřeby Židů ve vyhnanství sice byly uspokojeny , ale co jejich duchovní potřeby ?

(src)="40"> Иегова иныҳәарҭеи амҭанагарҭеи ықәхын , еиҿкааны иҟаз аԥшьаҩцәа рмаҵзурагьы уаҳа иҟамызт .
(trg)="34"> Jehovův chrám s jeho oltářem byl zničený a kněží už nesloužili organizovaným způsobem .

(src)="41"> Атҟәацәа рыбжьара Иегова изиашаз имаҵзуҩцәагьы ыҟан , урҭ акгьы рхарамызт , аха егьырҭ реиԥш атҟәара иҭашәеит .
(trg)="35"> Mezi vyhnanci byli věrní Boží služebníci , kteří si trest nezasloužili , ale museli trpět se zbytkem národa .

(src)="42"> Ус ишыҟазгьы , дара Иегова изакәан иқәныҟәаларц азы ирылшоз зегь ҟарҵон .
(trg)="36"> Přesto se ze všech sil snažili Boží Zákon poslouchat .

(src)="43"> Иаҳҳәап , Даниил иҩызцәа Седрахи , Мисахи , Авденагои иареи Азакәан инақәыршәаны ауриацәа зыфара азин рымамыз афатә рфаӡомызт .
(trg)="37"> Například Daniel a jeho tři přátelé , Šadrak , Mešak a Abednego , odmítali jíst jídlo , které měli Židé zakázáno .

(src)="44"> Иара убас , ишдыру еиԥш , Даниил есыҽны Анцәа диҳәон ( Даниил [ Даниил ] 1 : 8 ; 6 : 10 ) .
(trg)="38"> A víme , že Daniel se pravidelně modlil .

(src)="45"> Аха уеизгьы Анцәа ицәшәоз аиудеиаа амурҭаҭцәа рнапхгара аҵаҟа Азакәан иаҳәоз зегьы ақәныҟәара рылшомызт .
(trg)="39"> V prostředí , kde platil řád nastolený pohany , ale pro Boží služebníky stejně nebylo možné dělat všechno , co Zákon vyžadoval .

(src)="46"> Изқәиргәыӷзеи Иегова ижәлар , насгьы избан уи џьоушьар залшоз ?
(trg)="40"> Jakou naději dal Jehova svému lidu a proč to bylo pozoruhodné ?

(src)="47"> Ирылшома израильаа Иегова иҭахрақәа зегьы инарықәыршәаны ҿыц имаҵ аура иалагар ?
(trg)="41"> Budou moct Izraelité ještě někdy uctívat Boha v souladu se všemi jeho požadavky ?

(src)="48"> Усҟантәи аамҭазы уи аӡәгьы дзақәгәыӷуамызт .
(trg)="42"> V té době se to zdálo vyloučené .

(src)="49"> Вавилонаа ирытҟәаз ахаангьы иоурыжьуамызт .
(trg)="43"> Babyloňané svoje zajatce nikdy nepropouštěli .

(src)="50"> Аха дара ирхашҭит израильаа рынцәа Иегова шиакәыз .
(trg)="44"> To ale pro Jehovu nebylo žádnou překážkou .

(src)="51"> Иара заа иҳәахьан ижәлар ахақәиҭра шроуаз , иажәагьы наигӡеит .
(trg)="45"> Svému lidu slíbil , že ho vysvobodí , a také to nakonec udělal .

(src)="52"> Иегова еснагь ииҳәо ҟаиҵоит ( Исаиа [ Исаия ] 55 : 11 ) .
(trg)="46"> Bůh svoje sliby vždycky plní .

(src)="53"> 6 , 7 .
(trg)="47"> , 7 .

(src)="54"> Избан Анцәа имаҵзуҩцәа Вавилон Ду атҟәара ианҭашәаз аганахь ала ҳаилкаара ариашара заҭаху ?
(trg)="48"> Proč je namístě upravit vysvětlení toho , kdy se křesťané dostali do područí Velkého Babylonu ?

(src)="55"> Ирықәшәахьазма ақьырсианцәа вавилонтәи атҟәара иеиԥшу аҭагылазаашьақәа ?
(trg)="49"> Dá se říct , že něco podobného babylonskému zajetí zažili později křesťané ?

(src)="56"> Акыр шықәса рыҩныҵҟа « Сторожевая башня » аҿы ианын , ҳаамҭазтәи Анцәа имаҵзуҩцәа Вавилон Ду атҟәара 1918 шықәсазы иҭашәеит , аха 1919 шықәсазы иҭыҵит ҳәа .
(trg)="50"> Tento časopis dlouhá léta vysvětloval , že Boží novodobí služebníci se dostali do babylonského zajetí v roce 1918 a že z něj byli vysvobozeni v roce 1919 .

(src)="57"> Аха ари , насгьы иааиуа астатиа ишаҳдырбо ала , ари аилкаара ариашара аҭаххеит .
(trg)="51"> V tomto a příštím článku si ale ukážeme , proč je nutné toto vysvětlení upravit .

(src)="58"> Ишаҳдыруа еиԥш , Вавилон Ду адунеизегьтәи амцдинхаҵара аимпериа ауп .
(trg)="52"> Zamysli se nad tímhle : Velký Babylon představuje všechna falešná náboženství na světě .

(src)="59"> Анцәа ижәлар Вавилон Ду атҟәара 1918 шықәсазы иҭашәазҭгьы , усҟан уи амцдинхаҵара итҟәаны иамазар акәын .
(trg)="53"> Pokud by se Boží lid dostal do jeho zajetí v roce 1918 , musel by jím tehdy být nějakým způsobem zotročen .

(src)="60"> Аха афактқәа излаҳдырбо ала , Актәи адунеизегьтәи аибашьра иалагаанӡа ажәашықәсақәа рыҩныҵҟа Анцәа идоуҳала иалхыз имаҵзуҩцәа Вавилон Ду аҟынтә ахақәиҭра роуан .
(trg)="54"> Skutečnosti ale ukazují , že během několika desítek let před první světovou válkou se Boží pomazaní služebníci z pout Velkého Babylonu vymaňovali .

(src)="61"> Актәи адунеизегьтәи аибашьра аан Анцәа идоуҳала иалхыз имаҵзуҩцәа ирышьҭашәарыцон , аха уи зыхҟьоз Вавилон Ду акәӡамызт , еиҳарак аҳәынҭқарратә мчрақәа ракәын .
(trg)="55"> Je sice pravda , že během první světové války byli pomazaní pronásledováni , ale těžkosti jim tehdy působily především vlády , ne Velký Babylon .

(src)="62"> Убри аҟынтә Иегова ижәлар Вавилон Ду атҟәара 1918 шықәсазы иҭашәеит ҳәа ҳҳәар залшом .
(trg)="56"> Nezdá se tedy , že by se Boží lid dostal do područí Velkého Babylonu v roce 1918 .

(src)="63"> Иҳаилшәыркаа аҵыхәтәантәи апостол данԥсы иҟалаз .
(trg)="57"> Co se stalo po smrti apoštolů ?

(src)="64"> ( Шәахәаԥш астатиа алагамҭаҿы иаагоу асахьа . )
(trg)="58"> ( Viz úvodní obrázek . )

(src)="65"> Аҩынҩажәижәаба мшы 33 шықәса ҳ . ҳ . зықьҩыла аиудеиааи апрозелитцәеи ақьырсианра рыдыркылеит , насгьы иԥшьоу адоуҳа роуит .
(trg)="59"> O Letnicích roku 33 n . l . byly tisíce Židů a proselytů pomazány svatým duchem .

(src)="66"> Дара иалху - иалыԥшаау иреиуахеит , Аҳра уааны иԥхьаӡахеит , иԥшьахеит .
(trg)="60"> Z těchto nových křesťanů se stal „ vyvolený rod , královské kněžstvo , svatý národ , lid pro zvláštní vlastnictví “ .

(src)="67"> ( Шәаԥхьа 1 Пиотр 2 : 9 , 10 . )
(trg)="61"> ( Přečti 1 .
(trg)="62"> Petra 2 : 9 , 10 . )

(src)="68"> Апостолцәа ақьырсиантә еизараҿы имҩаԥысуаз зҿлымҳарыла иацклаԥшуан .
(trg)="63"> Dokud žili apoštolové , starostlivě dohlíželi na sbory Božího lidu .

(src)="69"> Аха аамҭақәак анҵы , амцҵара иадгылоз аҵаҩцәа амҩа иаша иаҟәганы дара рганахь ииаргарц иашьҭаз ауаа цәырҵит .
(trg)="64"> Po jejich smrti ale někteří muži začali vyučovat falešné nauky , aby druhé odvedli od pravdy .

(src)="70"> Урҭ рхыԥхьаӡара апостолцәа анԥсы ашьҭахь еиҳагьы иацлон ( Аусқәа 20 : 30 ; 2 Фессалоникаа рахь 2 : 6 — 8 ) .
(trg)="65"> Mnozí z nich sloužili ve sborech jako dozorci a později jako biskupové .

(src)="71"> Урҭ рахьтә аӡәырҩы аизараҿы аҭакԥхықәра рыдын , хылаԥшыҩцәас амаҵ руан ( анаҩс урҭ епископцәас иҟалеит ) .
(trg)="66"> Postupně se vytvořila privilegovaná skupina duchovních , přestože Ježíš svým následovníkům řekl : „ Vy všichni jste bratři . “

(src)="72"> Абасала адиннапхгаҩцәа цәырҵуа иалагеит , Иисус иҵаҩцәа « шәарҭ зегьы шәеишьцәоуп » ҳәа шреиҳәазгьы ( Матфеи 23 : 8 ) .
(trg)="67"> Muži v odpovědném postavení , kteří si zamilovali filozofické názory Aristotela a Platóna , začali vyučovat falešné nauky , které postupně nahradily čistou pravdu z Božího Slova .

(src)="74"> Еиҭашәҳәа ихьаҵыз ақьырсианцәа Римтәи аимпериа ацхыраара шроуз , насгьы уи иалҵшәахаз .
(trg)="68"> Jak začalo odpadlé křesťanství spolupracovat s římskou vládou a k čemu to vedlo ?

(src)="75"> 313 шықәса ҳ . ҳ . амурҭаҭцәа иреиуаз римтәи аимператор Константин ихьаҵыз ақьырсианцәа динхаҵарак аҳасабала закәанла ишьақәирӷәӷәеит .
(trg)="69"> V roce 313 n . l . vládl v Římské říši pohanský císař Konstantin a odpadlou formu křesťanství zlegalizoval .

(src)="76"> Убри нахыс ауахәамеи аҳәынҭқарреи еидгыло иалагеит .
(trg)="70"> Církev tehdy začala úzce spolupracovat s římskou vládou .

(src)="77"> Иаҳҳәап , Константин адиннапхгаҩцәа еизигеит , ԥыҭрак ашьҭахь урҭ Никеиатәи ахеилак ҳәа еицырдыруа иҟалеит .
(trg)="71"> Konstantin například uspořádal setkání s církevními představiteli , které je známé jako nikajský koncil .

(src)="78"> Уи аизара ашьҭахь Константин А́ри зыхьӡыз аԥшьаҩы дитҟәоит , Иисус Нцәас дахьимԥхьаӡоз азы .
(trg)="72"> Po něm poslal do vyhnanství kněze Aria , protože odmítl přijmout názor , že Ježíš je Bůh .

(src)="79"> Феодоси императорс даныҟаз ( 379 — 395 шықәсқәа ҳ . ҳ . )
(trg)="73"> Za vlády císaře Theodosia I . ( 379 – 395 n . l . ) se katolická církev – jak začalo být odpadlé křesťanství známo – stala v Římské říši oficiálním náboženstvím .

(src)="80"> Римтәи аимпериаҿы акотолицизм ихадоу динхаҵарахеит .
(trg)="74"> Historikové říkají , že pohanský Řím se během vlády tohoto císaře stal křesťanským .

(src)="81"> Аҭоурыхҭҵааҩцәа ргәаанагарала амурҭаҭра злаҽны иҟаз Рим ақьырсианра аднакылеит IV ашәышықәсазы .
(trg)="75"> Pravda je ale taková , že v té době už odpadlí křesťané přijali pohanské nauky , takže byli součástí Velkého Babylonu .

(src)="82"> Аха ииашаҵәҟьаны , уи аамҭазы аҵабырг иацәхьаҵхьаз ақьырсианра Рим иҟаз амурҭаҭтә хаҵарақәа адкыланы Вавилон Ду иахәҭакхеит .
(trg)="76"> I tehdy ale žilo několik málo pomazaných křesťanů , o kterých Ježíš mluvil jako o pšenici .

(src)="83"> Уи аамҭазы ачарыц иеиԥшу Анцәа идоуҳала иалху ақьырсианцәа Анцәа имаҵ руларц азы ирылшоз зегь ҟарҵон , аха урҭ аӡәгьы дырзыӡырҩуамызт .
(trg)="77"> Ze všech sil se snažili Boha uctívat správným způsobem , ale nikdo jim nenaslouchal .

(src)="84"> ( Шәаԥхьа Матфеи 13 : 24 , 25 , 37 — 39 . )
(trg)="78"> ( Přečti Matouše 13 : 24 , 25 , 37 – 39 . )

(src)="85"> Ииашаҵәҟьаны , урҭ Вавилон итҟәаны иаман !
(trg)="79"> Byli v zajetí Velkého Babylonu !

(src)="86"> Избан раԥхьатәи ашәышықәсақәа рзы ҳ . ҳ . инхоз гәык - ԥсык ала иҟаз ауаа ауахәама аҵарақәа рыгәра зырымгоз ?
(trg)="80"> Díky čemu mohli někteří lidé během několika staletí po Kristu zpochybnit učení církve ?

(src)="87"> Раԥхьатәи ашәышықәсақәа рзы ҳ . ҳ . инхоз ауаа аӡәырҩы Абиблиа бырзен , ма лаҭын бызшәала аԥхьара рылшон .
(trg)="81"> Během několika staletí po Kristu mohli mnozí lidé číst Bibli buď v řečtině , nebo v latině .

(src)="88"> Дара Анцәа Иажәа аҵарақәеи ауахәама аҵарақәеи реиҿырԥшра алшара рыман .
(trg)="82"> Měli tak možnost srovnat to , co učí Boží Slovo , s tím , co učí církev .

(src)="89"> Шьоукы алкаақәа аныҟарҵа , Абиблиа шьаҭас измамыз ауахәама аҵарақәа рыгәра агара иаҟәыҵит .
(trg)="83"> Někteří pak církevní dogmata odmítli .

(src)="90"> Аха ргәаанагара иаартны аҳәара дара рзы даара ишәарҭан , уи азы иршьыр алшон .
(trg)="84"> Nemohli ale svoje názory říkat nahlas , protože to bylo nebezpečné , a dokonce tím riskovali život .

(src)="91"> Иҟанаҵози ауахәама , ауаа Абиблиа аилкаара ирԥырхагахарц азы ?
(trg)="85"> Jak církev bránila lidem číst Bibli ?

(src)="93"> Уажәшьҭа адиннапхгаҩцәеи аҵара змаз шьоуки ракәын Абиблиа аԥхьара зылшоз .
(trg)="86"> Časem ale řecky a latinsky mluvilo stále méně lidí .