# ab/2016001.xml.gz
# ceb/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Kaundan

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Mas nindot bang puy - an ang kalibotan kon sundon sa tanan kini nga prinsipyo sa Bibliya ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> “ Buot namong magmaminatud - on sa tanang butang . ” ​ — Hebreohanon 13 : 18 .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> Hisgotan niini nga gula sa Ang Bantayanang Torre kon sa unsang paagi ang pagkamatinud - anon nalangkit sa tanang bahin sa atong kinabuhi .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Kinaraan Na ba ang Pagkamatinud - anon ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Pagkadili - matinud - anon — Unsay Epekto Kanimo ?
(trg)="9"> 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="10"> Kon Nganong Mapuslanon ang Pagkamatinud - anon 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="11"> Ang Bibliya Makabag - o sa Kinabuhi

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="12"> Hatagi Kog Bisan Usa Lang ka Tuig nga Kalinaw ug Kalipay 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="13"> Nahibalo Ka Ba ?

(src)="14"> 10
(trg)="14"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="15"> Pagsagubang sa Pagbati nga Walay Kasegurohan 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="16"> Karaang Prinsipyo nga Praktikal Gihapon

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="17"> Ayaw Pagkabalaka 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(trg)="18"> Unsay Giingon sa Bibliya ?

(src)="19"> 16
(trg)="19"> 16

# ab/2016002.xml.gz
# ceb/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> PANGUNANG TOPIKO | MAGMATINUD - ANON ​ — NGANO ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Si Hitoshi nagtrabaho sa departamento sa accounting sa usa ka ahensiya sa Japan .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Dihang gisusi sa iyang superbisor ang gihimo niyang pinansiyal nga report , giingnan si Hitoshi nga gidahom siyang mohimog palsipikadong report .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Gipatin - aw ni Hitoshi nga dili motugot ang iyang konsensiya nga himoon kana .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="5"> Ingong resulta , gihulga siya sa iyang superbisor nga papahawaon sa trabaho , ug sa kadugayan gitangtang gyod siya .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> Sa misunod nga mga bulan , naguol si Hitoshi kay lisod mangitag laing trabaho .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="7"> Pananglitan , sa usa niya ka interbiyo , gisulti ni Hitoshi nga dili siya puwedeng manglimbong sa trabaho .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="8"> Giingnan siya sa nag - interbiyo , “ Dili kana normal ! ”

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="9"> Si Hitoshi gidasig sa iyang pamilya ug mga higala nga padayon lang nga magmatinud - anon , pero siya nagduhaduha na .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="10"> Pananglitan , siya miingon , “ Nakapangutana ko kon makatabang ba ang pagsultig tinuod bahin sa akong pagtuo . ”

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="11"> Makita nato sa kasinatian ni Hitoshi nga dili tanan ang may pagpabili sa pagkamatinud - anon .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="12"> Giisip pa gani kini sa uban nga makadaot , ilabina sa negosyo .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="13"> Usa ka babaye nga trabahante sa South Africa miingon , “ Napalibotan kog mga tawong dili matinud - anon , ug usahay grabe kaayo ang pagpit - os nga sundogon sila . ”

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="14"> Ang usa ka matang sa pagkadili - matinud - anon nga komon kaayo karon mao ang pagpamakak .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="15"> Pipila ka tuig kanhi , nakita sa pagtuon ni Robert S .
(trg)="16"> Feldman , psychologist sa University of Massachusetts Amherst , nga sulod sa 10 minutos nga pag - estoryahanay , 60 porsiyento sa mga adulto ang mamakak labing menos kausa .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="17"> Matod ni Feldman , “ Makapakurat kaayo ang resulta .
(trg)="18"> Wa mi magdahom nga ingon anâ ka komon ang pagpamakak . ”

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="19"> Dili ba makapatingala nga bisag maglagot ang kadaghanang tawo kon bakakan sila , komon gihapon ang pagpamakak ?

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="20"> Nganong komon kaayo karon ang pagpamakak , pagpangawat , ug uban pang matang sa pagkadili - matinud - anon ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="21"> Sa unsang paagi ang pagkadili - matinud - anon makaapektar sa katilingban ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="22"> Ug labaw sa tanan , unsay atong himoon aron malikayan kini nga mga binuhatan ?

# ab/2016003.xml.gz
# ceb/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> PANGUNANG TOPIKO | MAGMATINUD - ANON ​ — NGANO ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> “ Pirmeng dunay lisod nga mga kahimtang nga masulbad lang kon ikaw mamakak . ” — Samantha , South Africa .

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Mouyon ba ka niana ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="4"> Sama kang Samantha , kitang tanan nakaagi nag lisod nga mga kahimtang .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="5"> Ang atong mga prinsipyo mailhan depende sa himoon nato sa mga situwasyon nga puwede tang manglimbong .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="6"> Pananglitan , kon prayoridad nato nga dili maulawan , lagmit isipon natong makatabang ang pagkadili - matinud - anon .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="7"> Ugaling lang , kon mabulgar na ang tinuod , kini sagad dili maayog resulta .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="8"> Tagda ang mosunod .
(trg)="9"> Ang pagsalig maoy pundasyon sa mga relasyon .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="10"> Kon ang duha ka tawo dunay pagsalig sa usag usa , mobati silang luwas ug may kasegurohan .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="11"> Pero ang pagsalig dili kalit nga motungha .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="12"> Maugmad kini sa mga tawo kon maggahin silag panahon nga magkauban ug mag - estoryahanay , ug kon dili sila maghunahuna sa kaugalingong kaayohan lamang .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="13"> Pero ang pagsalig puwedeng mawala tungod lang sa usa ka beses nga pagkadili - matinud - anon .

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="14"> Ug kon ang pagsalig mawala , lisod na kining ibalik .

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="15"> Nalimbongan ka na ba sa usa ka higala nga abi nimog maayo ?
(trg)="16"> Kon oo , unsay imong gibati ?

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="17"> Tingali nasakitan gyod ka ug mibating giluiban .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="18"> Normal lang kana .
(trg)="19"> Dili ikalimod nga ang pagkadili - matinud - anon makabungkag ug bililhong mga relasyon .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Nakita sa pagtuon ni Robert Innes , propesor sa economics sa University of California , nga “ ang pagkadili - matinud - anon makatakod . ”

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> Busa , kini gipakasamag virus — kon makig - uban ka pirme sa tawong limbongan , dako kag purohan nga “ matakdan . ”

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="22"> Unsay makatabang nimo aron malikayan ang pagkadili - matinud - anon ?
(trg)="23"> Ang Bibliya .

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="24"> Palihog susiha ang pipila ka prinsipyo sa Bibliya .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="25"> UNSA KINI ?

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="26"> Pagsultig dili tinuod sa usa nga may katungod nga mahibalo niana .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="27"> Lakip niini ang pagtuis ug impormasyon aron makapanglimbong , pagtangtang ug detalye aron makapangilad , ug paghinobra aron makahatag ug sayop nga impresyon .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="28"> ANG GIINGON SA BIBLIYA : ‘ Ang hiwi nga tawo dulumtanan kang Jehova , apan ang Iyang pagpakigsuod anaa uban sa mga matul - id . ’

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="29"> “ Karon nga gisalikway na ninyo ang kabakakan , magsulti sa tinuod ang matag usa kaninyo sa iyang silingan . ” — Efeso 4 : 25 .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="30"> UNSA KINI ?

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="31"> Pagsabwag ug bakak nga mga estorya aron madaot ang reputasyon sa uban .

(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="32"> ANG GIINGON SA BIBLIYA : ‘ Ang tig - intriga kanunayng nagsabwag ug panaglalis , ug ang tigbutangbutang nagapabulag niadtong suod sa usag usa . ’

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="33"> “ Kon walay sugnod . . . ang kalayo mapalong , ug kon walay tigbutangbutang ang panaglalis mohunong . ” — Proverbio 26 : 20 .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="34"> UNSA KINI ?

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="35"> Hayloon ang uban aron sila makahatag ug kuwarta o kabtangan .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="36"> ANG GIINGON SA BIBLIYA : “ Dili mo tikasan ang sinuholang mamumuo nga . . . kabos . ”

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="37"> “ Siya nga nagapanikas sa timawa nagtamay sa iyang Magbubuhat , apan siya nga nagapakitag kaluoy sa kabos nagahimaya Kaniya . ” — Proverbio 14 : 31 .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="38"> UNSA KINI ?

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="39"> Pagkuhag butang o bisan unsa gikan sa uban nga walay permiso .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="40"> ANG GIINGON SA BIBLIYA : “ Ang kawatan kinahanglan nga dili na mangawat , hinuon maghago siya , nga magbuhat pinaagi sa iyang mga kamot sa maayong buluhaton , aron siya adunay ikahatag sa nanginahanglan . ”

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="41"> “ Ayaw pagpahisalaag .

(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="42"> Walay . . . mga kawatan , ni mga tawong dalo , ni mga palahubog , ni mga tigsultig pasipala , ni mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Diyos . ” — 1 Corinto 6 : 9 , 10 .

# ab/2016004.xml.gz
# ceb/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> PANGUNANG TOPIKO | MAGMATINUD - ANON ​ — NGANO ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> “ Kami masaligon nga kami may maminatud - ong tanlag , sanglit buot namong magmaminatud - on sa tanang butang . ” — Hebreohanon 13 : 18 .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Sa Bibliya , ang orihinal nga Gregong pulong nga usahay gihubad ug “ pagkamatinud - anon ” literal nga nagkahulogan nga “ ang usa ka butang kinaiyanhon nang maayo . ”

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Puwede sab ning magkahulogan ug pagkadalawaton kon bahin sa moral .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Hinungdanon sa mga Kristohanon kining inspiradong mga pulong ni Pablo : “ Buot namong magmaminatud - on sa tanang butang . ”

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Unsay nalangkit niini ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Matag adlaw , sagad ang mga tawo manamin sa dili pa molakaw .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Ngano man ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> Kay gusto nilang maayo silang tan - awon .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Pero duna pay mas labing importante kay sa nindot nga estilo sa buhok o sinina .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="11"> Sa pagkatinuod , ang atong mga kinaiya puwedeng makadugang o makawala sa atong katahom .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="12"> Prangkang gisulti sa Pulong sa Diyos nga kita dunay tendensiya nga mohimog daotan .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="13"> Matod sa Genesis 8 : 21 , “ ang kiling sa kasingkasing sa tawo daotan sukad pa sa iyang pagkabatan - on . ”

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="14"> Busa , aron magmatinud - anon , kinahanglan natong buntogon ang atong pagkamakasasala nga sukad pa sa pagkahimugso .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="15"> Klarong gihubit ni apostol Pablo ang iyang kaugalingong pakigbugno sa sala , nga nag - ingon : “ Nahimuot gayod ako sa balaod sa Diyos sumala sa akong pagkatawo sa sulod , apan nakita ko sa akong mga sangkap ang laing balaod nga nakigbugno batok sa balaod sa akong hunahuna ug nagbihag kanako ngadto sa balaod sa sala nga ania sa akong mga sangkap . ” — Roma 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="16"> Pananglitan , dihang sulsolan ta sa atong kasingkasing nga mohimog daotan ug kusog ang atong tinguha nga dili magmatinud - anon , dili ta kinahanglang magpadala sa atong kasingkasing .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="17"> Puwede gihapon tang makapili .

(src)="18"> Ииашам ахәыцрақәа мап рыцәкуа ҳара ҳиашаны ҳаанхар ҳалшоит , иааҳакәыршаны аиашамра шыҟоугьы .
(trg)="18"> Kon pilion natong isalikway ang daotang hunahuna , makapabilin tang matinud - anon bisag gilibotan pa tag mga dili matinud - anon .