# ab/2016001.xml.gz
# bum/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> TEP

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Ye si nyi é ne bo mbamba vôme ya nyiñ , nge môt ase a too été a tôñe miñye’elane ya Kalate Zambe ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> “ Bi kômbô’ô tabe ane de ayiane mfa’a ya mam mese . ” ​ — Behébreu 13 : 18 .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> Nlô ajô ya Nkume mmombô a bete wu , wo liti avale zôsô a yiane yéné ényiñe jangan ése .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Ye zôsô a keya abo si ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Mbia be mam medu’ane me ne so wo ?
(trg)="9"> 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="10"> E bo zôsô a so bia ma’an 5

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="11"> 7 Nyoñe ntyi’iane na ‘ Nye’ane wo nye’e bobenyoñ ô ke ôsu ’ !

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="12"> 12 ‘ Mveane Zambe ô ne teke atoté ’ ô tindi’i bia na bia fe bi bi fulu nye’an

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(src)="14"> 10
(trg)="13"> 17 Nsisime Zambe wo bo’olô nsisime wongan

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="14"> 22 “ Bia kômbô ke nsamba wôé ”

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(src)="19"> 16
(trg)="15"> 28 E saé fufulu a Zambe — a ve mevak

# ab/2016002.xml.gz
# bum/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> NLÔ AJÔ YA ÉKÔ’ÔLA’A | AMU JÉ WO YIANE BO ZÔSÔ ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Hitoshi a mbe a saé wofise wo fombô mam me moné Japon .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> Éyoñe Hitoshi a nga ke liti masa wé ésaé ése a nga bo , ane môt ate a nga yi na Hitoshi a tili jôm é ne medu’an .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Hitoshi a nga kate na , mone môte ya nleme wé a nji yebe na a bo ésaé é nji bo zôsô .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> Jam avé é nga kui Hitoshi ?
(trg)="6"> Be nga taté na ba tibili nye , ane Hitoshi a nga su’ulane jañele ésaé jé .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(trg)="7"> Bengone be nga tôé valé , Hitoshi a nga tek a njeñan ésaé .

(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="8"> Éyoñe be nga sili nye minsili mi avolô na be nyoñe môt ésaé , Hitoshi a nga yalane na a se ngule ya bo ésaé é nji bo zôsô .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="9"> Môt a mbe a sili nye minsili a nga yalane nye na “ Ôsimesane wé wo aselane fo’o a asimesane bôte bevok ! ”

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="10"> Bibu’a ya nda bôte Hitoshi a bemvôé bé be nga tindi nye na a ba’ale ntyi’an a nga nyoñe na a tabe zôsô , ve bisô bi nga beta nye bi .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="11"> Ane a nga sili émiene na , “ Ye ntyi’ane me nga nyoñe na ma bo zôsô amu me ne mone Bengaa , ô mbe mbamba ntyi’an ? ”

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="12"> Sa ke môt ase nnye a yene mfi ya tabe zôsô ane Hitoshi .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="13"> Bôte béziñe be ne buni na nge be bo zôsô ba ye ke bi nsenge , e dañe dañe bôte ba bo makit .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="14"> Minga éziñ a mbe a saé Afrique du Sud a nga jô na “ Bôte medu’ane ba bômane ma , a biyoñe biziñe nkômbane ya vu be ô ne ngul . ”

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="15"> Minsos , mi ne fatane medu’ane jia ja dañe yéné melu ma .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="16"> Robert S .
(trg)="17"> Feldman , ñye’ele ya beta sikôlô ya Massachussetts Amherst , a fas avale bôte ba nyiñ , a nga nyoñ abime mimbu éziñ asu na a yem abime bôte da laane minsos .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="18"> Ane a nga yene na , nge bia nyoñe benya bôtô 100 , bôte 60 ya été , éyoñe ba laa minlan tañe minut 10 , be ne laan minsos a kui ane éyoñe jia .

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="19"> Feldman a jô na , “ A ne fo’o jame ya kam , bi nji be bi yeme na minsose mi bili beta ngap ényiñe abui bôt . ”

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="20"> Jame ya kam é ne na , bôte ba vini na be du’u be , mbe fe ba dañe laane minsos .

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="21"> Amu jé minsos , wup , a mame medu’ane mese mevok , me nto abui melu ma ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="22"> Aval avé minsose mi andaman émo ése ?
(trg)="23"> Nsili wo adañe mfi ô ne na , aval avé bi ne sa’ale mimboone mite ?

# ab/2016003.xml.gz
# bum/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> NLÔ AJÔ YA ÉKÔ’ÔLA’A | AMU JÉ WO YIANE BO ZÔSÔ ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> “ Biyoñ biziñ bi vo’o bo aval afe , medu’an étam , mme me ne vaa bia bité bi ne njuk . ” ​ — Samantha , Afrique du Sud .

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Wo yen aya ?
(trg)="4"> Ye mejô mete me ne été ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="5"> Aval ane Samantha , bia bese bi tebeya mbia été môs éziñ .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="6"> Éyoñe bi tele bité bia tindi bia na bi bo duk , mimboone miangane mi ne liti avale bôte bi ne .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="7"> Nge bia kômbô dañe yené mvo’é mise me bôt , jame te é ne bo bia na bi yene medu’an ane mboone wo yian .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="8"> Éyoñe bôte ba su’ulane zu yeme na bi ne môt a medu’an , mbia be mam me ne kui bia .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="9"> Bi tame zu yene mam mete .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="10"> Jôme ja late bemvôé é ne , ndi nleme be bili zañe jap .

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="11"> Éyoñe môt ase ya be be a to nyô mbo’o ndi , woñ ô ne momo .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="12"> Ve ndi nlem é nji bo fulu ja so atemetem .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="13"> Bôte ba tabe ba bevo’o ndi éyoñe ba nyoñ éyoñe ya tabe nsamba , éyoñe ba kobô benya mejô zañe jap , a éyoñe ba bo mame ma liti na ba simesane bôte bevok .

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="14"> Ve da sili ve bone medu’an étam asu na ndi nlem é ne man .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="15"> A nge ndi nleme môt a too a bili be nyô mbok é mané , e nto ayaé na be beta tabe môt ate ndi .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="16"> Ye mvôé jôé wo nye’e é du’uya wo , môs éziñ ?

(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="17"> Nge nalé , ô nga wô’ô aya ?

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="18"> Éko éziñe na nlem ô nga taé wo , nge ke na ô nga wô’ô womien éngôngol .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="19"> Môt ase ya be bia a ne wô’ôtane nalé .

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(trg)="20"> Teke fo’o bisô , medu’ane me ne tyame mbôka’a ya nya amvôé .

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="21"> Robert Innes , ñye’ele ya beta sikôlô éziñe ya Californie a nga fas ajô te , ane a nga jô na , “ medu’ane me akôéban . ”

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="22"> Medu’ane me ne ane ôkone wo kôéban .

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="23"> Nté ôse wo wulu a môt a medu’an , teke vaa nge beté , womiene fe wo ye su’ulane bo môt a medu’an .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="24"> Jé é ne vôlô wo na ô sa’ale medu’an ?

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="25"> Kalate Zambe .

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(trg)="26"> Tame fombô miñye’elane ya Kalate Zambe mi .

# ab/2016004.xml.gz
# bum/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> NLÔ AJÔ YA ÉKÔ’ÔLA’A | AMU JÉ WO YIANE BO ZÔSÔ ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> “ Bia buni na , bi bili mbamba mone môte ya nlem , bi kombô’ô tabe ane de ayian [ e bo zôsô ] mfa’a ya mam mese . ” ​ — Behébreu 13 : 18 .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Éfia ya nkobô Grec Kalate Zambe a wô’ô kôñelane biyoñe biziñe na e “ tabe a ne de ayian , ” ja tinane na “ jôm é ne fo’o nya mvo’é . ”

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> É ne fe tinane na mimboane mi ne abeñe ya yen a mis .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(trg)="5"> Bekristene be nji biasé mejô me nlômane Paul me ne ntilane Kalate Zambe ma : “ [ Bia kômbô ] tabe ane de ayian mfa’a ya mam mese . ”

(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="6"> Nalé a tinan aya ?

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="7"> Éyoñe ba zu kui , bôt abui ba taté fombô bebiene ngobô tyé ése .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="8"> Amu jé ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="9"> Amu ba kômbô kôme mam méziñe me nji bo mvo’é menyôle map .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="10"> Nyanga ya nlô , a mimboote ya melu ma , mi kusa fo’o bo mfi , ve jame da , mimboone miangan mmie mi ne dañe liti avale bôte bi ne .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="11"> Kalate Zambe a liti ne sañesañe na , môt a ne ntidane ya bo mam abé aso’o abialé .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="12"> Kalate Metata’a 8 : 21 a jô na : “ Ôsimesane ya nleme môt ô ne abé aso mongô . ”

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="13"> Nde ñhe , asu na bi bo mam me ne zôsô , bia yiane ve mengul .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="14"> Nlômane Paul ô nga faé éfufube ya ajô te éyoñ ô nga jô na : “ Me ayene metiñe me Zambe mvaé mfa’a ya môte ya nlem été : Ve me lô aval atiñ afe bibu’a ya nyôle jam été , de awosan atiñ ya nleme wom , a de ake ma nkôm atiñ ya abé si , nde te é ne bibu’a ya nyôle jam été . ” — Beromain 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="15"> Nge nleme wongan wo yi na bi bo mbia jam éziñ , a nge nkômbane ya bo jame te ô ne bia njalane nlem , bi nji bo ntindan a ngule na bi bo de .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="16"> Bi ne tobe na bia bo aval afe .

(src)="18"> Ииашам ахәыцрақәа мап рыцәкуа ҳара ҳиашаны ҳаанхар ҳалшоит , иааҳакәыршаны аиашамра шыҟоугьы .
(trg)="17"> Éyoñe bia tobe na bia sa’ale mbia ôsimesan , bi ne ke ôsu a wulu avale de ayian , to’o bôte medu’ane ba bômane bia .

(src)="19"> Иашарыла анхаразы ҳара иаҳҭахуп еилыкка иҟоу агәаԥхашәатә кодекс .
(trg)="18"> Asu na bi bo mam me ayian , bia yiane bi mbamba miñye’elan .

(src)="20"> Илахьеиқәҵагоуп , аха аӡәырҩы ауаа иршәырҵаша еиҳа иазхәыцуеит ргәаԥхашәатә ҭагылазаашьа аасҭа .
(trg)="19"> Ve éngôngole jam é ne na , abui bôt da nyoñ abui éyoñe ya tobe fatane mbote jap , ve be nji kôme nyoñ éyoñe ya fase mbamba miñye’elan miap .

(src)="21"> Убри аҟынтә феида алгаразы аҭагылазаашьа анцәырҵлак , дара маҷк амцҳәара иақәшаҳаҭхоит .
(trg)="20"> Be wô’ô jeñe na be ve mame ba bo mvaé , be jô’ô na be nji be ngule ya bo aval afe .