# ab/2016001.xml.gz
# az/2016001.xml.gz


(src)="1"> Аҵакы
(trg)="1"> Mündəricat

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Еиӷьхозма адунеи , ауаа зегь ари абиблиатә принцип иқәныҟәозҭгьы ?
(trg)="3"> Əgər hamı Müqəddəs Kitabın bu ayəsinə əsasən yaşasa , dünya daha gözəl olmaz ?

(src)="4"> « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="4"> « Hər sahədə dürüst olmaq istəyirik » .

(src)="5"> Ари аброшиураҿы иануп аиашара ҳаԥсҭазаара ишаныруа .
(src)="6"> Аиашара .
(trg)="5"> « Gözətçi qülləsi » nin bu sayında dürüstlüyün həyatımızın hər sahəsinə necə təsir etdiyi izah olunur .

(src)="7"> Ицахьоума уи амода ?
(trg)="6"> Dürüstlük dəbdən düşüb ?

(src)="8"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Аиашамра шаҳныруа 4
(trg)="8"> Nadürüstlüyün zərəri 4

(src)="10"> Иашарыла анхара заԥсоу 6
(trg)="9"> Dürüstlüyün xeyri 6

(src)="11"> Абиблиа аԥсҭазаара аԥсахуеит
(trg)="10"> Müqəddəs Kitab həyatları dəyişir

(src)="12"> Исыҭ шықәсызаҵәык акәзаргьы иҭынчу аԥсҭазаара 8
(trg)="11"> « Çox yox , qoy bircə il xoşbəxt olum » 8

(src)="13"> Ижәдыруама шәара ?
(trg)="12"> Bilirsiniz ?

(src)="14"> 10
(trg)="13"> 10

(src)="15"> Ашәарҭара ацәанырра ҳаиааир шҳалшо 11
(trg)="14"> Qorxunu dəf edin 11

(src)="16"> Ажәытәтәи аҟәыӷара иахьатәи аԥсҭазааразы
(trg)="15"> Müasir dövrdə qədim hikmət

(src)="17"> Шәазымхьаалан 15
(trg)="16"> Narahat olmayın 15

(src)="18"> Иаҳәозеи Абиблиа ?
(src)="19"> 16
(trg)="17"> Müqəddəs Kitabın cavabı 16

# ab/2016002.xml.gz
# az/2016002.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ÜZ QABIĞINDAKI MÖVZU | DÜRÜST OLMAQ LAZIMDIR ?

(src)="2"> Хитоси Иапониа ауаа аусурҭа ахьырзырыԥшаауа аҭыԥ аҿы аҳасабеилыргаҩыс аус иуан .
(trg)="2"> Hitoşi Yaponiyada məşğulluq idarəsində mühasib işləyir .

(src)="3"> Афинанстә ҳасабырба ангәарҭоз , аусура аиҳабы Хитоси иеиҳәеит хыԥхьаӡарақәак ииашамкәа ианиҵарц .
(trg)="3"> O , müdiri ilə maliyyə hesabatını yoxlayarkən müdiri ona tapşırır ki , saxta hesabat təqdim etsin .

(src)="4"> Аха Хитоси иҳәеит амцҳәара иламыс ишаҵанамкуа .
(trg)="4"> Ancaq Hitoşi nadürüst iş görməyə vicdanının yol vermədiyini bildirir .

(src)="5"> Иара ус ҟаимҵар аусура дшамырхуа иарҳәеит , нас дагьамырхит .
(trg)="5"> Müdir onu işdən çıxarmaqla hədələyir və axırda Hitoşi işini itirir .

(src)="6"> Мызқәак ҵит .
(src)="7"> Хитоси даара игәнигон аусурҭа ахьизымԥшаауаз .
(trg)="6"> Aylar ötdükcə Hitoşinin iş tapacağına ümidi ölür .

(src)="8"> Зны усурак аҿы дрыдыркыларц данрацәажәоз , иара иҳәеит аусураҿы амцҳәара дшақәшаҳаҭымхо .
(trg)="7"> Məsələn , bir dəfə iş görüşməsində Hitoşi nadürüst iş görməyəcəyini bildirəndə ondan müsahibə götürən : « Qəribə düşüncəniz var » , — deyə cavab verir .

(src)="9"> Уа дзацәажәоз ус иҳәеит : « Шәара шәхәыцшьа аилкаара цәгьоуп ! »
(trg)="8"> Hitoşinin ailəsi və dostları onu axıra kimi dürüst qalmağa təşviq edirlər .

(src)="10"> Хитоси иҩызцәеи иуацәеи игәазҭарҵон игәаанагара имԥсахырц , аха иара алак - ҩакра далагеит .
(trg)="9"> Amma Hitoşidə getdikcə suallar yaranmağa başlayır .

(src)="11"> Уи иҳәеит : « Иҟасҵара сыздырам , иаԥсоума иаразнак иаартны аҳәара сыгәрахаҵара аӡбахә ? » .
(trg)="10"> O bölüşür : « Düşünürdüm ki , görəsən , əqidəmə sadiq qalıb dürüst olmağa dəyər ? »

(src)="12"> Илахьеиқәҵагоуп , аха Хитоси ихҭыс иаанарԥшуеит аиашаҳәара хара уагом ҳәа зыԥхьаӡо ауаа шыҟоу .
(trg)="11"> Hitoşinin başına gələnlər göstərir ki , dürüstlüyə dəyər verənlər azdır .

(src)="13"> Иаҳҳәап , шьоукы ирыԥхьаӡоит аусураҿы уи иуԥырхагоу ак ауп ҳәа .
(trg)="12"> Hətta bəziləri buna maneə kimi baxır , xüsusilə də biznes aləmində .

(src)="14"> « Сара еснагь исықәшәоит амц зҳәо ауаа , — лҳәеит Аладатәи Африка аус зуа ԥҳәыск , — зны - зынла дара реиԥш схы мҩаԥызгап ҳәа ахәыцра салагоит » .
(trg)="13"> Cənubi Afrikada işləyən bir qadın bölüşür : « Mən nadürüst insanlarla işləyirəm və onlardan fərqlənmək bəzən çox çətin olur » .

(src)="15"> Иахьа даара ирацәоуп амц зҳәо ауаа .
(trg)="14"> Nadürüstlüyün ən geniş yayılmış növlərindən biri yalan danışmaqdır .

(src)="16"> Амхерст иҟоу Массачусетстәи ауниверситет аҿы аус зуа апсихолог Роберт Фельдман шықәсқәак раԥхьа имҩаԥигоз аҭҵаарақәа иаадырԥшит 60 процент зықәра наӡахьо ауаа жәа - минуҭк рахь знык , ма еиҳаны амц шырҳәо .
(trg)="15"> Bir neçə il öncə Amherst Masaçusets Universitetinin psixoloqu Robert Feldman müəyyən etmişdi ki , ondəqiqəlik söhbət zamanı 60 faiz adam ən azı bir dəfə yalan danışır .

(src)="17"> « Имҩаԥгаз аҭҵаара иаҳнарбаз даара иџьоушьартә иҟан , — иҳәеит Фельдман . — Ҳара ҳгәы иаанагомызт амцҳәара убриаҟара ауаа ирылаҵәоуп ҳәа » .
(trg)="16"> O deyir : « Nəticə bizi çox təəccübləndirdi .
(trg)="17"> Yalanın insan həyatının ayrılmaz bir hissəsi olduğunu bu dərəcədə təsəvvür etmirdik » .

(src)="18"> Уамашәа иубаратәы иҟоуп : аӡәырҩы ауаа дара аныржьо рцәымӷуп , аха рхаҭа егьырҭ ауаа ржьоит .
(trg)="18"> Maraqlıdır ki , heç kim yalanın qurbanı olmaq istəmir , amma əksəriyyət yalan danışır .

(src)="19"> Избан амцҳәара , аӷьычра , насгьы егьырҭ аус бааԥсқәа иахьа абас ауаа изрылаҵәо ?
(trg)="19"> Bəs onda niyə yalan , oğurluq və nadürüstlüyün digər növləri adi hala çevrilib ?

(src)="20"> Ишԥарныруеи аиашамра ауаа зегь адунеи аҿы ?
(trg)="20"> Nadürüstlük cəmiyyətə necə təsir edir ?

(src)="21"> Аха еиҳарак ихадоу , ҳхы шԥацәаҳахьчари ҳара аиашамра ?
(trg)="21"> Ən əsası isə bu kimi işlərdən biz necə yan gəzə bilərik ?

# ab/2016003.xml.gz
# az/2016003.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ÜZ QABIĞINDAKI MÖVZU | DÜRÜST OLMAQ LAZIMDIR ?

(src)="2"> « Аԥсҭазаараҿы имариам аҭагылазаашьақәа ҟалар алшоит , урҭ рыӡбараҿы зны - зынла амцҳәара уцхраауеит » ( Саманта , Аладатәи Африка ) .
(trg)="2"> « Kiçik nadürüstlük insanı çətin vəziyyətdən çıxara bilər » ( Samanta , Cənubi Afrika ) .

(src)="3"> Шәрықәшаҳаҭума шәара арҭ ажәақәа ?
(trg)="3"> Bəs siz bu fikirlə razısınız ?

(src)="4"> Саманта леиԥш , ҳаргьы аамҭа - аамҭала имариам аҭагылазаашьақәа ҳрықәшәоит .
(trg)="4"> Hər birimiz Samanta kimi bəzən çətin vəziyyətə düşürük .

(src)="5"> Убасҟан ҳхы шымҩаԥаҳго иаанарԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы еиҳа зыхә ҳшьо .
(trg)="5"> Nadürüstlüyə vadar edən vəziyyətlərdə necə davrandığımız dəyərlərimizi üzə çıxarır .

(src)="6"> Иаҳҳәап , ҳрепутациа ахьчара ҳара ҳзы зегь реиҳа ихадазар , усҟан ҳгәы иаанагар алшоит уи анагӡараҿы амцҳәара ҳацхраауеит ҳәа .
(trg)="6"> Məsələn , ad - sanımız hər şeydən önəmlidirsə , onda nadürüstlüyə bir vasitə kimi baxacağıq .

(src)="7"> Аха аиаша анаатлак , уи алҵшәа бааԥсқәа аанагар алшоит .
(trg)="7"> Ancaq həqiqət üzə çıxanda başımız yaman ağrıyacaq .

(src)="8"> Ауаа реизыҟазаашьақәа рҿы агәреибагара даара ихадоуп .
(trg)="8"> Gəlin görək necə .
(trg)="9"> Münasibətlər etibar üzərində qurulur .

(src)="9"> Ҩыџьа ауаа агәреибагара анрыбжьо , усҟан дара реиҩызара абаагәара еиԥшхоит .
(trg)="10"> İki adam bir - birinə etibar edəndə rahatlıq və məmnunluq duyur .

(src)="10"> Аха агәреибагара иаразнак ицәырҵуам .
(trg)="11"> Amma etibarı bir günün içində qazanmaq mümkün deyil .

(src)="11"> Ауаа агәреибагара рыбжьалоит аамҭа анеицырхырго , аиаша анеибырҳәо , насгьы рхатә феида ианашьҭам .
(trg)="12"> Bunun üçün birgə vaxt keçirmək , səmimi ünsiyyət etmək və fədakar olmaq gərəkdir .

(src)="12"> Аха мцык азы рџьабаа зегь аӡы иагар алшоит .
(trg)="13"> Lakin bircə nadürüst hərəkət bütün etibarı sarsıdır .

(src)="13"> Агәреибагара анырцәыӡлак , уи аиҭашьақәыргылара даара иуадаҩхоит .
(trg)="14"> İtirilmiş etibarı isə qazanmaq çox çətindir .

(src)="14"> Шәижьахьома шәара зныкыр аҩыза гәакьа ҳәа ишәыԥхьаӡоз ауаҩы ?
(trg)="15"> Nə vaxtsa yaxın dostunuz sizə xəyanət edib ?

(src)="15"> Ааи акәзар , иарбан цәаныррақәоу уи ишәызцәырнагаз ?
(trg)="16"> Həmin vaxt hansı hissləri keçirmisiniz ?

(src)="16"> Ҳәарада , уи шәгәы шәнархьит , насгьы шәырҭиизшәа шәхы жәбон .
(trg)="17"> Onun hərəkəti yəqin qəlbiniz qırıb , bəlkə də özünüzü aldadılmış hiss etmisiniz .

(src)="17"> Шәцәаныррақәа еилкаауп .
(trg)="18"> Sizin hisslərinizi başa düşmək olar .

(src)="18"> Ииашаҵәҟьаны , уи аҩыза аҭагылазаашьаҿы иуцәыӡыр алшоит ибзиоу аизыҟазаашьақәа зырӷәӷәо агәреибагара .
(trg)="19"> Şübhəsiz , nadürüstlük dəyərli münasibətləri darmadağın edə bilər .

(src)="19"> Калифорниатәи ауниверситет аҿы аус зуа аекономика апрофессор Роберт Иннес имҩаԥигаз аҭҵаарақәа иаадырԥшит « аиашамра аҿкы ишаҩызоу » .
(trg)="20"> Kaliforniya Universitetinin iqtisadiyyat üzrə professoru Robert İnes araşdırma nəticəsində görüb ki , « nadürüstlük yoluxucudur » .

(src)="20"> Уи иаҿурԥшыр ҟалоит авирус — амц зҳәо ауаа заҟа лассы - лассы урацәажәо , убриаҟара еиҳахоит уи « авирус акра » ашәарҭара .
(trg)="21"> Onu virusa bənzətmək olar .
(trg)="22"> Yalançı adamla nə qədər çox oturub - dursanız , nadürüstlüyə yoluxmaq ehtimalı da bir o qədər çox olacaq .

(src)="21"> Иҟаҵатәузеи , ари ацәҟьа ҳаҿамшәарц азы ?
(trg)="23"> Nadürüstlük tələsinə düşməmək üçün nə edə bilərik ?

(src)="22"> Уи аҿы иҳацхраауеит Абиблиа .
(trg)="24"> Bu işdə Allahın Kəlamının köməyi əvəzsizdir .

(src)="23"> Шәааи ҳарзааҭгылап абиблиатә принципқәак .
(trg)="25"> Gəlin bir neçə ayənin üzərində düşünək .

(src)="24"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="26"> TƏRİFİ .

(src)="25"> Аиаша адырра азин змоу аӡәы ииашам аинформациа изнагара .
(trg)="27"> Həqiqəti bilməyə ixtiyarı çatan adama səhv məlumat vermək deməkdir .

(src)="26"> Амцҳәарахь иаҵанакуеит аӡәы ирҩашьаразы афактқәа реицакра , егьырҭ ржьаразы ихадоу аинформациа аҵәахра , насгьы ауаа агәаанагара бзиа рзынхарц азы аҵабырг иҟам - иным ала арԥшӡара .
(src)="27"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="28"> Buna insanı azdırmaq üçün faktları təhrif etmək və ya yanlış təqdim etmək , habelə kimisə aldatmaq üçün əsas məqamları buraxmaq və insanda yanlış təəssürat oyatmaq məqsədilə həqiqəti şişirtmək daxildir .

(src)="28"> « Иегова ауаҩы гьангьаш дицәымӷуп , зыламыс цқьоу рыгәра игоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 3 : 32 ) .
(trg)="29"> MÜQƏDDƏS KİTAB AYƏLƏRİ : « Yehova fitnəkardan ikrah edər , amma saleh adamla dostluq edər » .

(src)="29"> « Убри аҟнытә амцҳәара мап ацәкны доусы иуԥну , иузааигәоу иаша - ҵабыргла уиацәажәа » ( Ефесаа рахь 4 : 25 ) .
(trg)="30"> « Buna görə də artıq yalanı kənara qoyduğunuz üçün bir - birinizə həqiqəti söyləyin » .

(src)="30"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="31"> TƏRİFİ .

(src)="31"> Ишымцу дырны , аӡәы ихьӡ зырцәгьо аинформациа аларҵәара ауп .
(src)="32"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(trg)="32"> Nahaqdan birinə pis bir şey isnad etmək və onun barəsində məkrli fikirlər söyləməklə adını ləkələmək deməkdir .

(src)="33"> « Ацәгьаршҩы аҳәоуеиқәымшәара ааигоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо аҩызцәа гәакьақәа еилихуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 16 : 28 ) .
(trg)="33"> MÜQƏDDƏS KİTAB AYƏLƏRİ : « Aravuran nifaq salar , böhtançı yaxın dostları ayırar » .

(src)="34"> « Амҿы ахьыҟам амца ыцәоит , аӡәы ацәгьа изызҳәо даныҟам , аимак аангылоит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 26 : 20 ) .
(trg)="34"> « Odun olmayanda ocaq sönər , böhtançı olmayanda da dava kəsilər » .

(src)="35"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="35"> TƏRİFİ .

(src)="36"> Аӡәы иԥара , ма имал мцҳәарала ицәгара .
(trg)="36"> Hiyləgərliklə və haramzadəliklə pul və ya əmlak qazanmaq deməkdir .

(src)="37"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="38"> « Думжьан зҭагылазаашьа цәгьоу , игәаҟу , қьырала аус зуа ауаҩы » ( Ҩынтәзакәан [ Второзаконие ] 24 : 14 , 15 ) .
(trg)="37"> MÜQƏDDƏS KİTAB AYƏLƏRİ : « Dara düşən yoxsul muzduru aldatmayın » .

(src)="39"> « Иӷару дызжьо уи ауаҩы Дызшаз дирџьоит , игәаҟу ауаҩы изыразу Иара дҳареикуеит » ( Ажәамаанақәа [ Притчи ] 14 : 31 ) .
(trg)="38"> « Məzluma badalaq gələn onun Yaradanını təhqir edər , kasıba mərhəmət göstərən Yaradana şərəf gətirər » .

(src)="40"> ИЗАКӘЫЗЕИ УИ ?
(trg)="39"> TƏRİFİ .

(src)="41"> Аӡәы атәым мал анитәитәуа .
(trg)="40"> Başqasının malını icazəsiz götürmək deməkdir .

(src)="42"> ИАҲӘОЗЕИ АБИБЛИА ?
(src)="43"> « Аӷьычра иаҿу — узҿу уаҟәыҵ , ухатә џьабаала ухы ныҟәгала , агәаҟцәа , ананамгацәа урыцхраала » ( Ефесаа рахь 4 : 28 ) .
(trg)="41"> MÜQƏDDƏS KİTAB AYƏLƏRİ : « Oğurluq edən daha oğurluq etməsin , əlinin halal zəhməti ilə dolansın ki , korluq çəkənə də əl tuta bilsin » .

(src)="44"> « Шәгәышәҽаныз , шәхы шәымжьаразы . . .
(src)="45"> Убас аӷьычцәа , аԥсы қым - қымцәа — аҵарҭышагацәа , аҩыжәцәа , абызхәаԥсақәа , амҵарсцәа — Анцәа Иԥсҳара роураны иҟам » ( 1 Коринфаа рахь 6 : 9 , 10 ) .
(trg)="42"> « Aldanmayın . . . nə oğrular , nə tamahkarlar , nə içki düşkünləri , nə təhqiramiz danışanlar , nə də soyğunçular Allahın Padşahlığına girməyəcəklər » .

# ab/2016004.xml.gz
# az/2016004.xml.gz


(src)="1"> АЦӘА́ АҞЫНТӘ ИААГОУ АТЕМА | ИАԤСОУМА ИАШАРЫЛА АНХАРА ?
(trg)="1"> ÜZ QABIĞINDAKI MÖVZU | DÜRÜST OLMAQ LAZIMDIR ?

(src)="2"> « Ҳарҭ ҳаламыс ацқьара , ахирра агәра ҳгоит , иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » ( Ауриацәа рахь 13 : 18 ) .
(trg)="2"> « Vicdanımızın təmiz olduğuna əminik , axı hər sahədə dürüst olmaq istəyirik » .

(src)="3"> Абиблиаҿы иуԥыло « аиашара » ҳәа еиҭагоу ажәытәбырзен ажәа иаанагоит « ибзиаҵәҟьоу » .
(trg)="3"> Müqəddəs Kitabda bəzən « dürüstlük » kimi tərcümə olunan orijinal yunan sözü hərfən « mahiyyətcə yaxşı bir şey » mənasında işlənilir .

(src)="4"> Иара убас уи ажәа иаанагар алшоит агәаԥхашәара аганахьала иԥшӡоу акы .
(trg)="4"> Bu söz həmçinin əxlaqi cəhətdən gözəl olmağı bildirir .

(src)="5"> Ақьырсианцәа хшыҩзышьҭрала иазнеиуеит Анцәа идоуҳала иаԥҵоу апостол Павел иажәақәа : « Ҳарҭ . . . иҟаҳҵо зегьы гәык - ԥсык ала , иаша - ҵабыргла иҟаҳҵоит » .
(src)="6"> Иаҵанакуазеи уахь ?
(trg)="5"> Allahın mömin bəndələri həvari Bulusun Allahdan ilham alaraq yazdığı sözlərə ciddi yanaşırlar .

(src)="7"> Есышьыжь еиҳараҩык ауаа адәахьы идәылҵаанӡа асаркьа ианыԥшылоит .
(trg)="6"> O demişdi : « Hər sahədə dürüst olmaq istəyirik » .

(src)="8"> Избан ?
(trg)="7"> Buna nə daxildir ?

(src)="9"> Избанзар рҭеиҭыԥш бзиазарц рҭахуп .
(trg)="8"> Adətən , insanlar cəmiyyət içinə çıxmazdan öncə evdə güzgüyə baxırlar .

(src)="10"> Аха иҟоуп акы амода иақәыршәаны аҽеилаҳәареи ахцәыҟаҵареи раасҭа ихадоу .
(trg)="9"> Çünki onlar gözəl görünmək istəyirlər .
(trg)="10"> Amma gözəl saç düzümündən və ya dəbdəbəli geyimdən daha vacib bir şey var .

(src)="11"> Аԥшӡара ҳазҭо , ма иҳамызхуа ҩныҵҟала ҳзеиԥшроу ауп .
(trg)="11"> Məhz insanın daxili varlığı ya gözəlliyinə gözəllik qata , ya da gözəlliyini kölgədə qoya bilər .

(src)="12"> Анцәа Иажәаҿы иаартны иануп ауаа ацәгьа аҟаҵарахь рхы шхо .
(trg)="12"> Allahın Kəlamında açıq - aydın deyilir ki , biz pisliyə meyilliyik .

(src)="13"> « Дхәыҷаахыс [ ауаҩы ] игәы ацәгьарахь ихоуп » , — иануп Аҟазаара ( Бытие ) 8 : 21 аҟны .
(trg)="13"> Yaradılış 8 : 21 ayəsində yazılıb : « Ağlı kəsəndən insanın ürəyi pisliyə meyilli olur » .

(src)="14"> Убри аҟынтә ҳиашаны ҳаанхаларц азы иҳациз игәнаҳау агәазыҳәарақәа ҳарҿагылалароуп .
(trg)="14"> Deməli , dürüst olmaq üçün daxilimizdəki günahla mübarizə aparmalıyıq .

(src)="15"> Абар апостол Павел дшахцәажәаз иара ихаҭа агәнаҳа дшаҿагылоз : « Ҩнуҵҟала , аханатә , Анцәа изакәан сазыразуп ; Аха сара сцәеижь аҿы аус ауеит даҽа закәанк , ари азакәан сара сыхшыҩ - сдырра иабашьуеит , уи сцәеижь ахәҭақәа зыххәыцуа агәнаҳаратә закәанԥҟарақәа тәыс ирымоу аӡә сакәны сҟанаҵоит » ( Римаа рахь 7 : 22 , 23 ) .
(trg)="15"> Həvari Bulus özünün bu mübarizəsini belə təsvir etmişdi : « Daxili varlığımla Allahın Qanunundan həzz alıram .
(trg)="16"> Amma cismimdə ağlımın qanunu ilə döyüşən başqa bir qanun görürəm .

(src)="16"> Ҳгәы ицәгьоу ак аҟаҵара анҳаҵанаҳәо , насгьы ииашамкәа ахымҩаԥгара ҳаныхнахуа , ҳара уалс иҳадым ҳгәазыҳәарақәа рықәныҟәара .
(trg)="17"> O , məni cismimdə yaşayan günah qanununun əsiri edir » .
(trg)="18"> Misal üçün , ürəyimiz bizi pis əmələ və nadürüstlük etməyə sövq edərsə , onun qulu olmamalıyıq .

(src)="17"> Ҳара еснагь иҳалшоит иаҳҭаху алаҳхыр .
(trg)="19"> Biz seçim etmək ixtiyarındayıq .

(src)="18"> Ииашам ахәыцрақәа мап рыцәкуа ҳара ҳиашаны ҳаанхар ҳалшоит , иааҳакәыршаны аиашамра шыҟоугьы .
(trg)="20"> Seçimimiz pis fikirləri rədd etməkdirsə , ətrafımızda nadürüstlüyün hökm sürməsinə baxmayaraq , dürüst qalacağıq .

(src)="19"> Иашарыла анхаразы ҳара иаҳҭахуп еилыкка иҟоу агәаԥхашәатә кодекс .
(trg)="21"> Dürüst olmaq üçün bizə möhkəm mənəvi dəyərlər lazımdır .

(src)="20"> Илахьеиқәҵагоуп , аха аӡәырҩы ауаа иршәырҵаша еиҳа иазхәыцуеит ргәаԥхашәатә ҭагылазаашьа аасҭа .
(trg)="22"> Əfsuslar olsun ki , əksər insanlar öz geyimləri barədə daha çox fikirləşirlər , nəinki öz mənəvi dəyərləri barədə .

(src)="21"> Убри аҟынтә феида алгаразы аҭагылазаашьа анцәырҵлак , дара маҷк амцҳәара иақәшаҳаҭхоит .
(trg)="23"> Nəticədə , onlar özlərinə əl verən və mahiyyətcə nadürüst olan hərəkətə haqq qazandırırlar .