# my/2010_10_12.xml.gz
# zht/2010_10_10_7881_.xml.gz


(src)="1.3"> ​ ၁ ​ ဝ ​ ခု ​ နှစ ် ​ အတွက ် ကမ ္ ဘာ ​ မြေ ​ ရဲ ့ ရက ် ​ တစ ် ​ ရက ်
(trg)="1.2"> 地球一日

(src)="2.1"> ကမ ္ ဘာမြေရဲ ့ ရက ် တစ ် ရက ် စီမံကိန ် းစရန ် တစ ် ရက ် သာ လိုတော ့ သည ် ၊
(trg)="2.1"> 「 地球一日 」 計畫將在10月10日舉行 ,

(src)="2.2"> ထိုနေ ့ တွင ် ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှ လူများသည ် ဗီဒီယိုရိုက ် ကူးကြမည ် ဖြစ ် ပြီး ၊
(trg)="2.2"> 廣邀世界各地民眾在這一天拍攝影片後上傳 ,

(src)="3.1"> ယင ် းအတွေ ့ အကြုံ ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် းအဖြစ ် ပါဝင ် ရန ် ကမ ္ ဘာတစ ် လွှားမှ လူအများစုက မှတ ် ပုံတင ် ခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="2.4"> 呈現人類生活百態 。

(src)="3.8"> ပါဝင ် ခြင ် းများ ပြုလုပ ် ကြသည ် ။
(trg)="3.1"> 許多人都已登記參加 ,

(src)="3.9"> လူတစ ် သောင ် းနှင ့ ် အထက ် သည ် မှတ ် ပုံတင ် ပြီး ဖြစ ် သော ် လည ် း ၊
(trg)="3.3"> 例如新手父母 、 婚禮 、 教師等 ,

(src)="3.10"> ဤအဖြစ ် အပျက ် အတွက ် ပါဝင ် သူနည ် းနေသေးသော နိုင ် ငံအချို ့ လည ် း ရှိနေသေးသည ် ။
(trg)="3.6"> 有些國家比例仍很低 ,

(src)="3.11"> ထို ့ ကြောင ့ ် စီစဉ ် သူများက အတွေ ့ အကြုံ ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် းအဖြစ ် ဤနိုင ် ငံများတွင ် နေထိုင ် သူတစ ် ယောက ် ယောက ် ကိုယ ် တိုင ် ပါဝင ် ရန ် သို ့ မဟုတ ် ထိုသူများကို ဖိတ ် ခေါ ် ပေးရန ် နှိုးဆော ် ထားသည ် ။
(trg)="3.7"> 主辦單位為此呼籲人們邀請現居這些地區的民眾共襄盛舉 。

(src)="4.1"> ထိုအစီအစဉ ် တွင ် ပါဝင ် ရန ် ယခုအထိ မှတ ် ပုံတင ် နိုင ် သေးသည ် ၊
(trg)="9.1"> 目前各位還有機會登記參加活動 ,

(src)="4.2"> ထို ့ ပြင ် မိုးရှင ် းဂရပ ် ဖာ ဘလော ့ ဂ ် မှ မတ ် လမ ် းဘာ ့ တ ် က ရလဒ ် များကို ကောင ် းစွာ ပေါင ် းပေးခဲ ့ သည ် ။
(trg)="9.2"> Matt Lambert在Motionographer部落格描繪最終作品的樣貌 :

(src)="5.1"> ဒီ စီမံကိန ် းရဲ ့ ရလဒ ် က အကုန ် လုံးမျှဝေနိုင ် တဲ ့ ဗီဒီယိုတစ ် ခုဖြစ ် လာမှာပါ ။
(trg)="9.9"> 若要取用這套知識及影片 ,

(src)="5.3"> ရုပ ် ရှင ် ရိုက ် တဲ ့ အသိုင ် းအဝန ် းနဲ ့ ဒီတစ ် ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာ ဘုံဖြစ ် ရပ ် ရဲ ့ အသိအအမှတ ် ပြုတာကို လိုချင ် တဲ ့ နိုင ် ငံသားတွေအတွက ် လည ် း အထူးရုပ ် ရှင ် ဆိုပြီး ဖြစ ် လာပါလိမ ့ ် မယ ် ။
(trg)="9.10"> 各位必須在2010年10月10日上傳長一分鐘的影片 ,

(src)="6.4"> ထို ့ ကြောင ့ ် အခွင ့ ် အရေးကို လက ် လွတ ် မခံပါနှင ့ ် ။
(trg)="9.11"> 別錯過這個機會 !

(src)="7.1"> ကမ ္ ဘာမြေရဲ ့ ရက ် တစ ် ရက ် ဆိုတာ ဘာလဲ
(trg)="15.1"> 校對 : Soup

# my/2010_10_45.xml.gz
# zht/2010_10_19_7949_.xml.gz


(src)="1.2"> ရေ ​ ကိစ ္ စ ​ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ​ ၍ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ဆွေးနွေး ​ ချက ်
(trg)="1.1"> 南亞 : 部落客討論水資源問題

(src)="2.1"> ဘလော ့ ဂ ် လှုပ ် ရှားမှုနေ ့ သည ် အောက ် တိုဘာ ​ လ ၁ ​ ၅ ​ ရက ် ​ ၌ အကြောင ် းအရာ ​ တစ ် ​ ခု ​ တည ် း ​ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ​ သည ် ​ ကို တစ ် ​ နေ ့ ​ တည ် း ​ တွင ် ရေးသား ​ လွှင ့ ် ​ တင ် ​ ကြ ​ သော ကမ ္ ဘာ ​ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ​ စုစည ် း ​ ပြီး နှစ ် စဉ ် ​ ကျင ် းပ ​ သော အစီ ​ အစဉ ် ​ တစ ် ​ ခု ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="1.2"> 「 部落格行動日 」 每年於10月15日舉行 ,

(src)="2.2"> ယခု ​ နှစ ် လှုပ ် ရှား ​ ရန ် အကြောင ် းအရာ ​ မှာ “ ရေ ” ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="1.4"> 今年主題為 「 水 」 ,

(src)="2.3"> တောင ် ​ အာ ​ ရှ ​ မှ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ များ ​ စွာ ​ သည ် ​ လည ် း ဤ ​ အစီ ​ စဉ ် ​ တွင ် ပါဝင ် ​ ခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။
(trg)="1.6"> 以下是部分民眾關心的話題 。

(src)="2.4"> မည ် ​ သည ့ ် ​ အကြောင ် းအရာ ​ များ ​ အား ဆွေးနွေး ​ ပြောဆို ​ ခဲ ့ ​ သည ် ​ ကို ကြည ့ ် ⁠ ကြည ့ ် ​ ကြ ​ ပါ ​ စို ့ ။
(trg)="2.1"> 印度Mamallapuram地區待裝水的水缸 ,

(src)="3.2"> မာ ​ မယ ် ​ လ ​ ပူ ​ ရမ ် ​ တွင ် ရေ ​ ဖြည ့ ် ​ ရန ် အိုး ​ များ တန ် း ​ စီ ​ ထား ​ သည ် ​ ကို တွေ ့ ​ ရ ​ စဉ ် ။
(trg)="2.2"> 照片來自Flickr用戶mckaysavage ,

(src)="3.4"> အိန ္ ဒိယ
(trg)="3.1"> 印度 :

(src)="5.1"> အိန ္ ဒိယမှ ရေသည ် သမ ္ မု ​ တိ ​ ဝိ ​ ရော ​ ဓိ ​ သဘော ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="4.1"> Ishrath在Wandering Mist指出 :

(src)="5.3"> မြောက ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ က ရေ ​ ကို မွေး ​ ထုတ ် ပေး ​ သည ် ။
(trg)="5.1"> 水資源在印度總是福禍相伴 ,

(src)="5.4"> တောင ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ က စီး ​ ဆင ် း ​ လာ ​ သော မြစ ် ​ များ ​ အတွက ် တိုက ် ခိုက ် ​ သည ် ။
(trg)="5.3"> 水源既是恩賜 、 也是禍源 ,

(src)="5.5"> အနောက ် မြောက ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ မှာ ​ မူ ရေ ​ ပြတ ် လပ ် ​ နေ ​ သော သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ ​ ဖြစ ် ​ နေ ​ သည ် ။
(trg)="5.4"> 北部是水源地 ,

(src)="6.1"> ၎ င ် း အချက ် ​ များ ​ အပြင ် အိန ္ ဒိယ ​ ရှိ ရေ ​ ဒုက ္ ခ ​ များ ​ တွင ် သန ့ ် ရှင ် း ​ သော ​ ရေ ​ မ ​ ရ ​ ခြင ် း ၊
(trg)="5.6"> 西北部是片缺水沙漠 ,

(src)="6.2"> မ ​ လုံလောက ် ​ ခြင ် း ၊
(trg)="5.7"> 東部降雨量最高 ,

(src)="6.4"> လာဘ ် ​ စား ​ ခြင ် း ၊
(trg)="5.8"> 卻未帶來任何助益 。

(src)="6.6"> သုံးစွဲ ​ ခြင ် း ၊
(trg)="6.1"> 除此之外 ,

(src)="6.7"> သေ ​ ဆုံး ​ မှု ​ နှင ့ ် ရောဂါ ​ များ ၊
(trg)="6.6"> 以前水源得時時謹慎使用 ,

(src)="7.2"> ထို ​ အချိန ် ​ က အဆုံး ​ မ ​ ရှိ ​ နိုင ် ​ သော ရေချိုး ​ ခန ် း ​ မှ ရေပန ် း ​ များ ၊
(trg)="6.8"> 家家戶戶必須鑿井取水 ,

(src)="7.5"> သို ့ မဟုတ ် လျှော ် ​ ဖွပ ် ​ နေ ​ ချိန ် း ​ အတွင ် း ရေ ​ လာ ​ နေ ​ သည ် ​ ကို သိ ​ နိုင ် ​ ရန ် ​ ဖွင ့ ် ​ ထား ​ သော ရေကန ် ​ ကြီး ​ များ မ ​ ရှိ ​ ခဲ ့ ​ ပါ ။
(trg)="6.9"> 我們擁有知識 、 智慧與責任 ,

(src)="7.6"> ရေ ​ ကို သုံးစွဲ ​ မှု ​ အလိုက ် အချိုး ​ ချခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။
(trg)="6.10"> 卻不斷將地球變成地獄 。

(src)="7.7"> အိမ ် ​ တိုင ် း ​ က ရေရ ​ ရှိ ​ ရန ် တွင ် းတူး ​ ခဲ ့ ​ ရ ​ ချိန ် ​ တွင ် ၂ ​ ၄ ​ နာရီ ၇ ​ ရက ် ရေ ​ ပေး ​ ရ ​ မည ် ​ ဆို ​ သော အယူ ​ အဆ ​ များ ​ လည ် း မ ​ ရှိ ​ ခဲ ့ ​ ပါ ။
(trg)="6.11"> Aastha Kukreti在Delhi Greens提供25項省水訣竅 ,

(src)="7.8"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ သည ် ဗ ​ ဟု ​ သုတ ၊
(trg)="6.12"> Abha Midha指出 :

(src)="7.9"> အသိ ​ တရား ​ နှင ့ ် တာဝန ် ​ ကျေ ​ မှု ​ တို ့ ​ ကို သုံး ​ ၍ ကမ ္ ဘာ ​ မြေကြီး ​ အား လောက ​ ငရဲ ​ အဖြစ ် ​ သို ့ ပြောင ် း ​ ပစ ် ​ နေ ​ ကြ ​ ခြင ် း ​ သာ ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="6.14"> 在首都加德滿都 ( Kathmandu ) ,

(src)="9.3"> အိန ္ ဒိယတွင ် ဆူလဘ ် လှုပ ် ရှား ​ မှု သည ် လူ ​ မှု ​ လုပ ် ​ ငန ် း တော ် ​ လှန ် ​ ရေး ​ ကို ယူဆောင ် ​ လာ ​ ပေး ​ သည ် ။
(trg)="6.17"> 或是或仰賴水質未受監控的水井及河川 。

(src)="9.5"> နီ ​ ပေါ ​ နိုင ် ငံ ​ ရှိ ရေ ​ ဖြန ့ ် ​ ဝေ ​ ရာ ​ ဌာန ။
(trg)="6.18"> Ujjwal Acharya張貼照片 ,

(src)="9.7"> CC BY-NC နီပေါ ၊
(trg)="7.1"> 巴基斯坦 :

(src)="11.2"> ခတ ္ တ ​ မန ္ ဒု ​ မြို ့ တော ် ​ တွင ် တစ ် ​ ပတ ် ​ လျှင ် ခြောက ် ​ ရက ် ရေ ​ မ ​ ရ ​ ရှိ ​ သော ​ နေရာ ​ များ ​ စွာ ရှိ ​ ပြီး တစ ် ​ ဆင ့ ် ​ ခံ ​ ဝယ ် ​ လက ် ​ များ ​ ထံ ​ မှ ဝယ ် ​ ယူ ​ ရန ် ​ ဖြစ ် ​ စေ ၊
(trg)="8.5"> 原住民是最先受氣候變遷衝擊的族群 :

(src)="11.3"> ရေ ​ သန ့ ် ရှင ် း ​ မှု ​ ကို စောင ့ ် ​ ကြည ့ ် ​ စစ ် ဆေး ​ ခြင ် း ​ မ ​ ပြု ​ နိုင ် ​ သော ဒေသ ​ တွင ် းရေ ​ တွင ် း ​ များ ​ နှင ့ ် မြစ ် ​ များ ​ ကို အား ​ ထား ​ ရန ် ​ ဖြစ ် ​ စေ ဖိ ​ အားပေး ​ ခံ ​ နေ ​ ရ ​ သည ် ။
(trg)="8.6"> 貝魯齊斯坦傳統謀生及農地使用方式都在逐漸改變 ,

(src)="15.2"> ခူရှ ် ​ က ​ ဘ နှင ့ ် ဆိုင ် ​ လ ​ ဘ ​ တို ့ ​ ၏ စိုက ် ပျိုး ​ ရေး ​ နည ် း ​ လမ ် း ​ နှစ ် ​ ခု ​ မှာ လမ ် းလွှဲ ​ ခံ ​ လာ ​ ရ ​ သည ် ၊
(trg)="8.12"> 如今已變成災害的根源 。

(src)="15.3"> ရေ ​ ကြီး ​ သည ့ ် ​ ရေ ​ များ ​ ကို စိုက ် ပျိုး ​ မြေ ​ များ ​ တွက ် အသုံးပြု ​ ရန ် နည ် း ​ လမ ် း ​ မှာ အလုပ ် ​ ဖြစ ် ​ ခြင ် း ​ မ ​ ရှိ ​ ပေ ။
(trg)="8.13"> 信德省Tharparkar沙漠Malir村的水井 ,

(src)="16.1"> ဆင ် းဒ ် ​ ရှိ သာ ​ ပါ ​ ကာ သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ မာ ​ လီ ​ ယာ ​ ရွာ ​ ၏ ရေတွင ် း ။
(trg)="8.14"> 照片來自Flickr用戶Kashif ,

(src)="16.3"> CC BY
(trg)="9.2"> 下雨時 ,

(src)="17.1"> Fire Within ရှိ ဂျ ​ လယ ် အိတ ် ခ ် ျ ​ ဘီ က ဆင ် းဒ ် သ ် ​ ဒေသ ​ ရှိ သာ သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ ​ မှ သောက ် ရေ ​ များ ​ ၏ မ ​ လုံလောက ် ​ မှု ​ ကို ရေးသားခဲ ့ သည ် မှာ ၊
(trg)="9.3"> 雨水會匯流至名為 「 tobas 」 的低漥池塘 ,

(src)="18.2"> ရေတွင ် း ​ တူး ​ ရန ် မ ​ ဖြစ ် ​ နိုင ် ​ ၍ အခြား ​ နည ် း ​ လမ ် း ​ လည ် း မ ​ ရှိ ​ ပေ ။
(trg)="9.7"> 縱然開鑿水井 ,

# my/2012_08_66.xml.gz
# zht/2012_07_29_13671_.xml.gz


(src)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း
(trg)="1.1"> 網路自由宣言

(src)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ ့ အတိုင ် းပဲ ကမ ္ ဘာကြီးဟာ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပတ ် သက ် လာရင ် အရေးပါတဲ ့ အချိန ် ကို ရောက ် နေပါပြီ ။
(trg)="1.2"> 就像許多人已經察覺到的 ,

(src)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။
(trg)="1.3"> 這世界的網路自由 ,

(src)="3.1"> ဒီကိစ ္ စအတွက ် နဲ ့ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကြေညာစာတမ ် းကို ဖန ် တီးဖို ့ အဖွဲ ့ အစည ် းတော ် တော ် များ ⁠ များက လတ ် တလောမှာ လှုပ ် ရှားခဲ ့ ကြပါတယ ် ၊
(trg)="1.4"> 正處於關鍵時刻 。
(trg)="1.5"> 許多國家正在訂立法律 ,
(trg)="1.6"> 審查網路上的內容 ,

(src)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။
(trg)="1.7"> 部落客暢所欲言的風險正逐步升高 。

(src)="3.4"> ဒီနေရာမှာ ကြေညာစာတမ ် းကို လက ် မှတ ် ထိုး ပါဝင ် နိုင ် ပါတယ ် ။
(trg)="2.1"> 過去一年以來 ,

(src)="3.5"> ဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းတွေနဲ ့ ဆက ် သွယ ် ပူးပေါင ် းနိုင ် ပါတယ ် ၊
(trg)="2.2"> 世界各方的組織以前所未見的方式 ,

(src)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ ့ Cheezburger .
(trg)="2.3"> 攜手團結 ,

(src)="3.7"> တောင ် အဖွဲ ့ အစည ် းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ ် ။
(trg)="2.4"> 為網路自由而戰 。

(src)="5.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် သည ် ပိုမိုကောင ် းမွန ် သော ကမ ္ ဘာတစ ် ခုကို ယူဆောင ် လာနိုင ် မည ် ဟု ယုံကြည ် ပါသည ် ။
(trg)="2.7"> 我們已經創造了網路自由開放的時代精神浪潮 。

(src)="5.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆက ် လက ် ပြီး လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ရှိစေရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများ ၊
(trg)="3.2"> 一群公民團體最近合作撰寫了 《 網路自由宣言 》 ,

(src)="5.3"> လုပ ် ငန ် းနယ ် ပယ ် များနှင ့ ် နိုင ် ငံများကို ဤမူဝါဒများကို နားလည ် သိရှိစေရန ် တောင ် းဆိုအပ ် ပါသည ် ။
(trg)="3.9"> 也可透過EFF 、 Free Press 、 Access ,

(src)="5.4"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ၄င ် း အဖွဲ ့ အစည ် းအသိုင ် းအဝိုင ် းများက ပို ၍ တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် စွမ ် း ၊
(trg)="5.1"> 我們相信自由且開放的網路 ,

(src)="6.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် များကို ကာကွယ ် ရန ် အတွက ် အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာလှုပ ် ရှားမှုတစ ် ခုတွင ် ပါဝင ် ပါမည ် ၊
(trg)="5.2"> 可以讓這世界更美好 。
(trg)="5.3"> 為了堅持網路的自由與開放 ,

(src)="6.2"> ၄င ် း တို ့ သည ် တိုက ် ခိုက ် ဆောင ် ယူရန ် ထိုက ် တန ် သည ် ဟု ယုံကြည ် သောကြောင ့ ် ဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="5.4"> 我們呼籲各社群 、 產業以及國家 ,

(src)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊
(trg)="5.5"> 認可以下原則 。

(src)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊
(trg)="5.6"> 我們相信 ,

(src)="7.4"> ငြင ် းခုန ် ပြောဆိုကြပါ ၊
(src)="7.5"> ကိုယ ် ပိုင ် မူဝါဒများ အဖြစ ် ပြောင ် းလဲကြပါ ၊
(src)="7.6"> မိမိတို ့ အသိုင ် းအဝိုင ် းနှင ့ ် ပိုမိုကျယ ် ပြန ့ ် စွာ ဆွေးနွေးကြပါ ၊
(trg)="5.7"> 這些原則能帶來更多創造 、 革新以及更為開放的社會 。

(src)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="6.1"> 我們加入這一場串連全球的運動以捍衛網路自由 ,

(src)="8.1"> အင ် တာနက ် ကို လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာစွာ ဆက ် လက ် တည ် ရှိစေရန ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းပါဝင ် ကြပါ ။
(trg)="6.2"> 是因為我們相信 ,

(src)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။
(trg)="7.1"> 接下來讓我們討論這些原則 – 你可能同意或不同意它們 ,

(src)="11.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် လစီကိုဆောင ် ရွက ် ရာနှင ့ ် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက ် ကို တည ် ဆောက ် ရန ် အတွက ် ပေါ ် လွင ် ၍ အများပါဝင ် နိုင ် သော လုပ ် ရပ ် များကို အားပေးထောက ် ခံပါသည ် ။
(trg)="7.2"> 或加以辯論 、 或著手翻譯 ,
(trg)="7.3"> 或以身服膺 ,
(trg)="7.4"> 又或推展到你的社群中 ,

(src)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်
(trg)="7.5"> 與朋友一起討論 – 也只有網路 ,

(src)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊
(trg)="8.1"> 加入我們 ,

(src)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊
(trg)="9.1"> 宣言

(src)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊
(trg)="10.1"> 我們支持自由且開放的網路 。

(src)="14.3"> ဆက ် သွယ ် နိုင ် ၊
(trg)="11.1"> 我們支持 ,

(src)="14.4"> ရေးနိုင ် ၊
(trg)="11.2"> 在擬定網路政策時 ,

(src)="14.6"> စောင ့ ် ကြည ့ ် နိုင ် ၊
(trg)="11.3"> 應鼓勵大眾參與 ,

(src)="14.8"> နားထောင ် နိုင ် ၊
(trg)="11.4"> 並讓過程透明 。

(src)="14.10"> ဖန ် တီးနိုင ် ပြီး ဆန ် းသစ ် တီထွင ် နိုင ် ရေး ပွင ့ ် လင ် းသော ကွန ် ယက ် တစ ် ခုအဖြစ ် ဆက ် လက ် ထိန ် းသိမ ် းထားရန ်
(trg)="11.5"> 這樣的態度也適用於下列五項原則的建立 :

(src)="15.2"> ခွင ့ ် ပြုချက ် မလိုအပ ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် ရေးအတွက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ကြရန ် ၊
(trg)="12.1"> 言論表達 : 不可審查網路言論 。

(src)="15.3"> နည ် းပညာအသစ ် များကို မပိတ ် ပင ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် ဖန ် တီးသူများကို ၄င ် းတို ့ ၏ အသုံးပြုသူများအနေဖြင ့ ် လုပ ် ဆောင ် မှုများကို အပြစ ် မပေးရန ်
(trg)="13.1"> 網路使用 : 讓大眾皆能使用快速及負擔得起的網路 。

(src)="16.1"> တစ ် ဦးချင ် းလွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ၊
(trg)="14.1"> 開放 : 維持網際網路開放的特性 ,

(src)="16.2"> တစ ် ဦးချင ် းလွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ပြီး လူတစ ် ဦးချင ် းစီ ၏ ၄င ် းတို ့ ၏ အချက ် အလက ် များနှင ့ ် စက ် ပစ ္ စည ် းကိရိယာများကို အသုံးပြုပုံနှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ ထိန ် းချုပ ် နိုင ် စွမ ် းကို ကာကွယ ် ရန ်
(trg)="14.2"> 讓每個人都能自由連結 、 通訊 、 寫作 、 閱讀 、 觀看 、 發言 、 聆聽 、 學習 、 創造以及革新 。

# my/2012_08_102.xml.gz
# zht/2012_08_25_13778_.xml.gz


(src)="1.3"> ဇူလိုင ် လတွင ် မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတစ ် စုသည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို ပြောင ် းလဲမည ့ ် မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားသမဂ ္ ဂ " ( ပြင ် သစ ် စကားဖြင ့ ် အတိုကောက ် UECSE ) ဟုခေါ ် သည ့ ် ဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာကို ဖွင ့ ် လှစ ် ခဲ ့ သည ် ။
(trg)="1.2"> 一個摩洛哥學生團體在七月發起一個臉書專頁 「 摩洛哥教改聯盟 」 ( 法文縮寫 : UECSE ) 。

(src)="1.4"> ထိုအဖွဲ ့ သည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို တိုးတက ် စေရန ် ခိုင ် မာသော နည ် းလမ ် းများကို ဆွေးနွေးဆောင ် ရွက ် မည ့ ် " မော ် ရိုကိုလူငယ ် များကို စုစည ် းလျက ် ရှိသည ် ။
(trg)="1.3"> 這個團體集結了摩洛哥青年 ,
(trg)="1.4"> 目的在於 「 行動 ,
(trg)="1.5"> 並且討論改善教育體制的具體方案 」 。

(src)="2.1"> တစ ် လထက ် မပိုသော အချိန ် အတွင ် းတွင ် ၊
(trg)="2.1"> 不到一個月 ,

(src)="2.2"> ယင ် းဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာသည ် အဖွဲ ့ ဝင ် ပေါင ် း ၁၀ ⁠ ၀၀၀ကျော ် ကို စုစည ် းနိုင ် ခဲ ့ ပြီး လူမှုကွန ် ယက ် ပေါ ် တွင ် အားပေးထောက ် ခံမှု အများအပြားကို ရရှိခဲ ့ သည ် ။
(trg)="2.2"> 該臉書專頁就吸引一萬個以上的成員和許多社群媒體的支持 。

(src)="5.1"> ထိုတိုက ် တွန ် းချက ် ကို လူမှုကွန ် ယက ် များပေါ ် တွင ် ထပ ် ဆင ့ ် ဖြန ့ ် ဝေလျက ် ရှိသည ် ။
(trg)="3.1"> 政府可能計劃強硬推動公立大學學費政策的新聞 ,

(src)="6.1"> ဆန ္ ဒပြခြင ် းမစမီ ယူကျူ ့ ပေါ ် သို ့ ယင ် းအဖွဲ ့ မှ တင ် ခဲ ့ သော ဗီဒီယိုတစ ် ခုတွင ် ကျောင ် းသားများက ပညာရေးစနစ ် အတွက ် သိသာသောပြောင ် းလဲမှုများကို တောင ် းဆိုထားကြသည ် ။
(trg)="4.2"> 以 「 鼓勵公民社會與摩洛哥政治菁英開始就改革體制的措施開啟全國性辯論 」 ,

(src)="6.2"> " ပညာရေးစနစ ် တစ ် ခုလုံးက ပြောင ် းဖို ့ လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင ် းသားတစ ် ယောက ် က ကင ် မရာကိုကြည ့ ် ၍ ပြောသည ် ။
(trg)="5.2"> 該團體在YouTube上發布了一段影片 ,

(src)="6.4"> ဗီဒီယိုတွင ် ပါဝင ် ကြသော ကျောင ် းသားအများအပြားက ဂုဏ ် သိက ္ ခာရှိ Grandes Ecolesက တင ် ပြသည ် များတွင ် အကျိုးမရှိသော အဟန ့ ် အတားများ ၊
(trg)="5.5"> 另 一個學生說 : 「 應該把整個體系完全毀掉並從頭開始重建 」 。

(src)="7.1"> ဆန ္ ဒပြသောနေ ့ တွင ် အင ် တာနက ် တွင ် ဝေမျှထားသော မှတ ် တမ ် းတင ် ဓာတ ် ပုံများ ၊
(trg)="5.7"> 他們視之為 「 懲罰措施 」 ,

(src)="7.2"> ဗီဒီယိုများအရ ရာချီသောကျောင ် းသားများနှင ့ ် ၄င ် းတို ့ ၏ မိဘများက တုံ ့ ပြန ် ခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="5.8"> 尤其是大學入學考試的高門檻 。

(src)="9.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊
(trg)="7.2"> 譴責腐敗 、 徇私 、 基礎設施落後 ,

(src)="9.3"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။
(trg)="7.3"> 以及大學生受高等教育的艱難 :

(src)="11.3"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။
(trg)="7.3"> 以及大學生受高等教育的艱難 :

(src)="12.1"> ဆန ္ ဒပြမှုသည ် ငြိမ ် းချမ ် းစွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ ့ သည ် ။
(trg)="12.1"> 「 摩洛哥教改聯盟 」 在Tumblr上表示 :

(src)="12.2"> နိုင ် ငံတစ ် ဝန ် းတွင ် ပိုမို ၍ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများနှင ့ ် စားပွဲဝိုင ် းတွေ ့ ဆုံမှုများ ပြုလုပ ် သွားရန ် ကတိကဝတ ် ပြုခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="12.2"> 年輕學生要求良好的教育體制 。

(src)="13.1"> တမ ် ဘလာတွင ် လည ် း UECSE ကရေးသားခဲ ့ သည ် မှာ ၊
(trg)="12.3"> 他們是摩洛哥學生 ,

(src)="13.2"> လူငယ ် ကျောင ် းသားတွေက ပညာရေးစနစ ် ကောင ် းတစ ် ခုကို တောင ် းဆိုနေကြတာ ၊
(trg)="12.4"> 受不了現在的狀況 ,